Педагогика

 • 6001. Религиозное воспитание
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Между тем в России продолжается негативное, дискриминационное отношение к язычеству со стороны определенных властных органов, СМИ, религиозных, партийных и культурных объединений. Законодательство отрицает их традиционный характер, их историческую роль в становление культуры народов России, ставит приверженцев языческих верований в такие условия, когда они не могут законными средствами защитить свои права. Продолжаются клевета в адрес языческих объединений, разрушения и осквернения их священных мест (только в Москве около 10 таких случаев за последний год), в Нижегородской области имел место случай сожжения бабушки-язычницы, народной целительницы. Известное уже много лет в народе капище языческой общины «Схорон еж словен» в С.-Петербурге отдают церкви под строительство, в Костроме представители церкви угрожали смещением губернатору за его согласие на строительство святилища, в Вологде закрыли светский музей Бабы-Яги (якобы это пропаганда сатанизма). Школам России навязывается религиозное образование, чтобы обеспечить работой выпускников православных семинарий. Некоторые авторитетные духовные лица русской православной церкви в России называют язычников врагами российской государственности и русского народа, основываясь в этом на Ветхом и Новом завете, подвергая «обрезанию» многотысячелетнюю историю славян, культуру и достижения наших предков.

 • 6002. Религиозное воспитание в семье
  Курсовой проект пополнение в коллекции 06.10.2010

  Ìîæåò ëè ñîâðåìåííàÿ ñåìüÿ èìåòü ðåëèãèîçíîå âëèÿíèå íà ñâîèõ äåòåé? Íàì íåîáõîäèìî ïðèñìîòðåòüñÿ ê ïåðåìåíàì â ñîâðåìåííîé ñåìüå, ÷òîáû îöåíèòü ýòè âîçìîæíîñòè. Ãëàâíîå çäåñü - â èçìåíÿþùåìñÿ ïîëîæåíèè æåíùèíû è â ïðåâðàùåíèè ñåìüè èç òðóäîâîé åäèíèöû â åäèíèöó ïîòðåáèòåëüñêóþ. Õðèñòèàíèçàöèÿ ñåìüè, êîòîðàÿ áåçîñòàíîâî÷íî øëà â òå÷åíèå âåêîâ è êîòîðàÿ èçíóòðè ïðåîáðàæàëà ñåìåéíóþ æèçíü, ïîäâåðãëàñü â XIX âåêå ñåðüåçíåéøåìó èñïûòàíèþ. Ïðîöåññû õðèñòèàíèçàöèè ñåìüè ëèáî äîëæíû èñêàòü èíûõ äëÿ ñåáÿ îñíîâàíèé, ëèáî äîëæíû ñòóøåâàòüñÿ è óñòóïèòü ìåñòî íîâîé âàðâàðèçàöèè ñåìüè. Êîñíåìñÿ ñíà÷àëà ýêîíîìè÷åñêîé ñòîðîíû. Ñåìüÿ èçäàâíà áûëà òðóäîâîé åäèíèöåé, òîé ñîöèàëüíîé êëåòî÷êîé, âåðíåå, òåì îðãàíèçìîì, â êîòîðîì îñóùåñòâëÿëàñü âñåìè åå ÷ëåíàìè îáùàÿ æèçíü. Âîçíèêíîâåíèå äåíåæíîãî õîçÿéñòâà, îòõîä ìóæ÷èíû íà ñòîðîíó, ïîÿâëåíèå ôàáðèê è çàâîäîâ ðàçðóøàëî òðóäîâîé õàðàêòåð ñåìüè, íî íå äî êîíöà, ïîêà ìàòü îñòàâàëàñü äîìà. Ñåìüÿ êàê öåëîå îñòàâàëàñü çàìêíóòîé òðóäîâîé åäèíèöåé, â êîòîðóþ äåòè âêëþ÷àëèñü ñàìèì õîäîì æèçíè, ó÷àñòâóÿ â îáùåì òðóäå ñåìüè. Ðàçíîîáðàçíûå ôóíêöèè ñåìüè âûïîëíÿëèñü â íåé ñàìîé, ñåìüÿ òðóäèëàñü êàê öåëîå, èìåÿ ñâîå õîçÿéñòâî, âûðàáàòûâàÿ äîìà öåëûé ðÿä íóæíûõ âåùåé. Ñåìåéíûé áûò, ñåìåéíàÿ àòìîñôåðà, óþò è ïîýçèÿ ñåìüè - âñå, ÷òî çàêëþ÷àåò â ñåáå äðàãîöåííåéøèå äëÿ äåòñêîé äóøè ïèòàòåëüíûå ñèëû áûëî èíòèìíî ñâÿçàíî ñ òðóäîâûì õàðàêòåðîì ñåìüè. Ñëîâà "ñåìåéíûé î÷àã" íå ñëó÷àéíî ÿâèëèñü ñèíîíèìîì óþòà è òåïëà ñåìüè: âîêðóã òðóäîâûõ ïðîöåññîâ ñåìüÿ îáúåäèíÿëàñü, ÷óâñòâîâàëà ñâîå åäèíñòâî, ðåàëüíî ïåðåæèâàëà ñâîþ âíóòðåííþþ ñïàÿííîñòü. Âñÿ îãðîìíàÿ îáëàñòü ñåìåéíîãî òðóäà, ÷àñòî ìåëêîãî è íåçàìåòíîãî, íî ðåàëüíî î÷åíü ñóùåñòâåííîãî, ñòàíîâèëàñü ñôåðîé îáíàðóæåíèÿ âçàèìíîé ñâÿçàííîñòè: äëÿ ÷óâñòâ, êîòîðûå ðîæäàåò îáùàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü, ýòèì îòêðûâàëàñü øèðîêàÿ âîçìîæíîñòü èõ âûðàæåíèÿ, à ïîòîìó è âîçìîæíîñòü èõ öâåòåíèÿ.  ñåìåéíîé àêòèâíîñòè, â ñåìåéíîì òðóäå âñåãäà áûë íåèñ÷åðïàåìûé èñòî÷íèê ñàìûõ ãëóáîêèõ è ëó÷øèõ äóøåâíûõ äâèæåíèé, êîòîðûìè ïèòàëàñü è êðåïëà ñåìåéíàÿ öåëîñòíîñòü. XIX âåê ïîñòåïåííî âûðûâàåò æåíùèíó èç ñåìüè è ýòèì ðàçðóøàåò ãëàâíóþ îñíîâó ñåìüè êàê òðóäîâîé åäèíèöû: â îòâåò íà ðàçâèòèå æåíñêîãî òðóäà, óâîäÿùåãî ìàòü èç ñåìüè, æèçíü äàñò öåëûé ðÿä ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ñòðîå ñåìåéíîé æèçíè. Ñåìåéíûé òðóä ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíåå íóæíûì, ñâîäÿñü ïîñòåïåííî ê òàêîìó íè÷òîæíîìó ìèíèìóìó, ïðè êîòîðîì ñìåøíî ãîâîðèòü î ñåìüå êàê òðóäîâîé åäèíèöå. Òåõíèêà ñîâðåìåííîé æèçíè äîøëà äî òàêîé âûñîòû, ïðè êîòîðîé â äîìå íóæíî î÷åíü ìàëî òðóäà. Î÷åíü ñîñòîÿòåëüíûå ëþäè ìîãóò òåïåðü ïðåêðàñíî îáõîäèòüñÿ áåç ïðèñëóãè - ýòî äîñòàòî÷íî õàðàêòåðèçóåò òåõíè÷åñêóþ îðãàíèçîâàííîñòü æèçíè. Ïðîäóêòû äîñòàâëÿþòñÿ â òàêîì âèäå, ÷òî íàä íèìè ìèíèìàëüíî íóæíî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû óïîòðåáèòü èõ â ïèùó, ïå÷åé òîïèòü íå íàäî, ìîéêà áåëüÿ äîìà íå íóæíà. Âñå ýòè òåõíè÷åñêèå óäîáñòâà ñîâðåìåííîé æèçíè ñâîäÿò ñåìüþ ê ïîòðåáèòåëüñêîé, à íå òðóäîâîé åäèíèöå: â ñåìüå âìåñòå ïîòðåáëÿþò, íî íå âìåñòå òðóäÿòñÿ. Ýòîò ïðîöåññ åùå â ñàìîì ðàçãàðå, íî îí èìååò òåíäåíöèè ðàñøèðÿòüñÿ è çàõâàòûâàòü âñå áîëåå øèðîêèå ñëîè. Íå÷åãî óäèâëÿòüñÿ, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ñåìüÿ çà÷àñòóþ íàïîìèíàåò ãîñòèíèöó, à íå òîò ïðåæíèé ñåìåéíûé äîì, â êîòîðîì öåëûé äåíü øëà íåïðåðûâíàÿ æèçíü. Ñ óòðà âñÿ ñåìüÿ ðàñõîäèòñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû: îòåö è ìàòü èäóò íà ðàáîòó, äåòè - â øêîëó, â äåòñêèå ñàäû. Âñå ïðèñïîñîáëÿåòñÿ ê òîìó, ÷òîáû ïðèéòè íà ïîìîùü ñåìüå â íîâîì åå ïîëîæåíèè, - è òîëüêî ê âå÷åðó âñå ñõîäÿòñÿ âìåñòå. Âíåøíåìó ðàñòåêàíèþ ñåìüè î÷åíü ÷àñòî ñîîòâåòñòâóåò è âíóòðåííåå: ó êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ñâîÿ ñîöèàëüíàÿ ñðåäà, ñ êîòîðîé îí ñâÿçàí, ñâîé êðóã çíàêîìñòâ, ñâîé êðóã èíòåðåñîâ [5; ñ.93].

 • 6003. Религиозное образование в России: проблемы и перспективы
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  В работе круглого стола: “Религиозное образование в России: проблемы и перспективы”, состоявшегося 24 апреля 2001 года в Государственной Думе РФ, участвовали представители религиозных конфессий: Русской Православной Церкви, Центрального духовного управления мусульман России, Римско-католической церкви, представители иудейских, протестантских и других религиозных объединений, сотрудники Министерства образования РФ, Российской академии образования, Московского комитета образования и других государственных и общественных организаций.

 • 6004. Религиозное образование глазами юриста
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Отсутствие норм о религиозном образовании в Законе об образовании является “палкой в колесе” не только для образовательных учреждений и педагогов, но также и для самого Министерства образования. Наилучшим тому примером служит анализируемое Письмо Министерства. В п. А Письма содержится положение о том, что при предоставлении религиозным организациям возможности обучать детей религии должен быть соблюден 5) ж п. 1 ст. 13 Закона об образовании, согласно которому устав образовательного учреждения содержит сведения о наличии платных образовательных услуг и порядке их предоставления. Таким образом, по смыслу отсылочной нормы Письма, обучение религии представляет собой платную образовательную услугу государственного или муниципального образовательного учреждения. В результате неясно, по какому механизму образовательное учреждение должно предоставлять религиозной организации возможность обучать школьников религии- по предусмотренному в ст. 45 Закона об образовании механизму реализации платных дополнительных образовательных услуг либо по рекомендованному в общих положениях Письма механизму безвозмездного предоставления школьных помещений для проведения занятий по религии. Неразрешенность данной проблемы порождает вопросы о том, может ли школа допустить обучение детей религии в условиях, когда в школьном уставе отсутствует указание об оказании учащимся платных образовательных услуг? Обязаны ли учащиеся платить за обучение религии? Помимо данных, чисто практических вопросов, возникает вопрос концептуальный. Дело в том, что содержащаяся ссылка 5) ж п. 1 ст. 13 Закона об образовании заставляет трактовать обучение религии как такую образовательную услугу, которую предоставляет учащимся государственная школа, а не религиозная организация. В таком случае бремя религиозного образования возлагается на плечи государственной школе, что очевидно нарушает принцип светского характера государственной и муниципальной системы образования, закрепленный в п. 2 ст. 4 Закона о свободе совести и п. 4 ст. 2 Закона об образовании.

 • 6005. Религиозное образование за рубежом
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Конституция (основной закон) ФРГ регламентирует преподавание Закона Божьего в государственных школах, где он в соответствии со ст. 7 является учебным предметом, включенным в программу государственных школ. При этом родители и опекуны имеют право определять участие ребенка в религиозных занятиях. Конституции земель детализируют эти вопросы. Так, в ст. 12 конституции земли Северный Рейн-Вестфалия указывается, что в школах единого вероисповедания… обучаются дети католического либо евангелического вероисповедания в духе своей веры. В школах совместного обучения для детей разных вероисповеданий обучение и воспитание проводится на основе общих христианских культурных и образовательных ценностей. В с. 13 этой Конституции говорится, что освобождение от посещения уроков Закона Божьего производится при наличии письменного заявления от лиц, воспитывающих ребенка, или совершеннолетнего ученика.

 • 6006. Религиозно-цивилизационные выборы воспитания
  Курсовой проект пополнение в коллекции 12.01.2009

  Известнейший историк образования П. Монро на переходе ХIХ ХХ вв. писал: " Одно из течений нынешнего времени порождает и вместе с тем разрешает важную педагогическую проблему. Полная секуляризация школ привела к совершенному исключению религиозных элементов из общественного воспитания и в большинстве случаев к прекращению изучения или даже к изгнанию из школ Библии и всей религиозной литературы. Таким образом, материал, который немного поколений тому назад составлял единственное содержание начального воспитания, теперь совершенно исключен, и возникает проблема чрезвычайного значения, проблема религиозного воспитания и образования. Было сделано мало или совсем не сделано никаких попыток к разрешению этой проблемы, да и интереса она к себе почти не возбудила. Перед учителем теперь задача вполне аналогичная с задачей, формулированной греческими философами сформировать характер с помощью преимущественно рационалистического и исключающего традиционный религиозный элемент образования". Как видим, результат аналогичен эпохе Возрождения: европейская школа органически оказалась не христианской, а языческой школой в силу ее фактически полной обособленности от религии. И мы видим, что, чем дальше заходил этот процесс, тем больше деградировало образование и особенно воспитание. Там же, где этот процесс зашел слишком далеко, как например, в Америке и Франции, там и процесс деградации воспитания шел наиболее быстрыми темпами, приобретя, как в этом можно убедиться на примере Америки, угрожающий характер. Его великолепно выразил Дерек Бок: "Как мы видели, растущее внимание к этическим проблемам в обществе уже помогло создать большое количество курсов по профессиональной этике. Но пока еще требования внешнего мира не настолько сильны, чтобы обеспечить им надежное место в учебных планах. Студент не получает повышенной стипендии или лучшей работы за успехи на курсе этики. Большинство фондов и корпораций все еще с неохотой поддерживают программы по профессиональной этике или потому, что они сомневаются в их интеллектуальной завершенности и профессиональном уровне, или из боязни того, что в их комиссиях поднимутся волнения по идеологическим вопросам. В пределах академии профессиональная этика еще не стала признанной частью философии, к тому же институт не повысит свой престиж, имея сильную программу по этому предмету. Хотя нравственные проблемы и вопросы социальной ответственности часто обсуждаются в респектабельных академических журналах, они вряд ли являются тем материалом, на котором может быть построена солидная репутация ученого. В такой обстановке попытки укрепить нравственные стандарты и гражданские добродетели хотя и более заметные, чем прежде продолжают оставаться случайной и малоэффективной затеей".( Д. Бок. Университеты и будущее Америки: М.: МГУ, 1993 С. 9697)

 • 6007. Религия и её влияние на национальные и семейные традиции
  Информация пополнение в коллекции 07.06.2012

  %20%d0%b8%20%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bc%20<http://www.grandars.ru/college/filosofiya/islam.html>,%20%d1%8d%d1%82%d0%be%20%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%20%d0%b8%d0%b7%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85%20%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%b9%20<http://www.grandars.ru/college/filosofiya/mirovye-religii.html>.%20%d0%9e%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%20%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9%20%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8b%20%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%82%20%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b2%d0%be%20%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%85.">Религия - является общественным институтом, занимающим важное место в структуре общества; выступает как форма общественного сознания, выражающая определенные идеи и регулирующая общественные отношения; существует в виде системы норм и предписаний поведения человека в обществе. История христианства насчитывает более двух тысяч лет. Наряду с буддизмом <http://www.grandars.ru/college/filosofiya/buddizm.html> и исламом <http://www.grandars.ru/college/filosofiya/islam.html>, это одна из трех мировых религий <http://www.grandars.ru/college/filosofiya/mirovye-religii.html>. Около трети жителей планеты исповедуют христианство во всех его разновидностях.

 • 6008. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
  Дипломная работа пополнение в коллекции 14.11.2010

   

  1. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2-е. М.: Нэзависимая фирма «Класс», 2000. 193с.
  2. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. К., 1994. 320с.
  3. Бастун Н., Лукомська С. Право розумово відсталих підлітків та молоді на особисте життя. Київ, 2004. С. 12
  4. Бастун Н. «Педагогіка тренувань» як засіб соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю / Соціальна психологія № 6. 2007. 245с.
  5. Браун-Галковська М., Домашня психологія. К: 2001. С. 84
  6. Безпалько О. Соціальна педагогіка в схемах та таблицях. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 134 с.
  7. Бекк А., Грюнвальд К. Забота та уход. Книга о людях с задержкой умственного развития. Санкт-Петербург. 2001. С. 11
  8. Большой психологический словарь / за ред. Мещеряков Б., Зинченко В. СПб.: прайм ЕВРОЗНАК, 2004. 672 с.
  9. Бондаренко А. Социальная психотерапия личности (психосемантический подход). К.: КГПИИЯ, 1991. 189 с.
  10. Братусь Б. Христианская и светская психотерапия // Московский психотерапевтический журнал, 1997. № 4. С. 7 19
  11. Ваньє Ж. Спільнота місце радості та прощення / Пер. з англ. А. Маслюх Львів: Свічадо, 2001. 332 с.
  12. Ваньє Ж. Бути людиною. Львів. 2000. 146 с.
  13. Ваньє Ж. Лист моїм братам і сестрам у Лярші та «Вірі і Світло». березень. 1999. 520с.
  14. Виндмеллер В. Создание возможностей для тренингов, труда и занятости людей с умственными и множественными ограничениями в Германии // Люди с ограничениями должны жить без ограничений: Социально-политическая международная конференция 28 февраля 1 марта 2002 года. Минск, 2002. 118 с.
  15. Виховання дітей з особливими потребами у сімї / Держ. соц. служба. К. 1998. 175 с.
  16. Вівє Ле Полен День за днем // Розділяючи нашу відповідальність у Вірі і світлі. Львів. 1999. 201 с.
  17. Витівський М., Християнське виховання і навчання дітей К., 2001
  18. Вступ до соціальної роботи : Навч. посібник для студентів ВНЗ / За ред. Т. Семігіної, І. Миговича. К.: Академвидав, 2005. 304 с.
  19. Выготский Л.С. Собрание сочинений. т .4. М. 1984. С. 325
  20. Голенбах Д. Розвиток римо-католицької теорії прав людини // Релігійна свобода і права людини. Львів. 2000. С. 188
  21. Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення. Львів. 2002. 120 с.
  22. Дмитерко-Карабин Х., Королик Н. Психологічна допомога тривожній дитині: теорія, діагностика, корекція. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 192 с.
  23. Душа до душі: розповідь матері дітей з особливими потребами. Київ, 2004. 281 с.
  24. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. Под ред. Лебединского В.В., Никольской О.С. М.: Просвещение, 1990 342 с. 69
  25. Заброцький М. Вікова психологія: Навч. посіб. К.: МАУП, 1998. 92 с.
  26. Закон про загальну середню освіту. ВР України, Закон N 651-XIV від 13.05.99
  27. Закон України “Про освіту” // Голос України, 25 квітня 1996. С. 7 11
  28. Закон Української РСР від 23 квітня 1991 р. № 987. XII. "Про свободу совісті та релігійні організації" // Відомості Верховної Ради України. № 20. Ст. 277.
  29. Зеньковский В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Школа-Пресс, 1996. 276 с.
  30. Ільясов Р.А. Методичний посібник з організації професійного навчання за робітничими професійними та його соціально психологічного супроводу в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів. К. 2006. 105 c.
  31. Казаннікова О. Проблеми соціалізації дітей з обмеженими розумовими можливостями (аналіз діяльності центрів реабілітації дітей-інвалідів м. Херсон) // Практична психологія та соціальна робота. №8. 2001. 167 с.
  32. Капська А. Соціальна педагогіка: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 256 с.
  33. Кауст М. Шлях до успіху. Львів. 1994. 174 с.
  34. Классификация психических расстройств. Большая Медецинская Энциклопедия. т. 10. 2007 // www. bme.medinet.ru
  35. Клінічна психодіагностика: Практикум / Редактор-упорядник проф.. М.В. Миколайський Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. 228с.
  36. Комер Р. Патопсихология поведения. Москва. 2005. С. 28
  37. Костюк Г. Навчання і психічний розвиток учнів // Психологічна наука, вчитель, учень. К.: Рад. Школа, 1979. С. 23
  38. Кравченко Р., Бастун Н., Майорова I. Гуртом проти біди. К, 2003. 132
  39. Кравченко Р. Соціальна робота з розумово відсталими людьми. К. 2001. 96 с.
  40. Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. Михайлова, С. Табачнікова, В. Добро вольської // Новини української психіатрії. Харків, 2003. режим доступу: http://www.psychiatry.ua
  41. "КРОК - клуб працівників спеціальної освіти". www.krok.org.ua розділ "Учасники проекту"
  42. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково методичний збірник / ред. коп. Н. Софій та ін. К.: Контекст, 2000. 336 с.
  43. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 128 с.
  44. Лебединський В. Нарушение психологического развития у детей. М. 1985. 189с.
  45. Лурия А. Об историческом развитии познавательных процессов. - М., 1974. - 238с.
  46. Міжнародні консультації з питань раннього навчання з особливими освітніми проблемами // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. К. 2003. 301 с.
  47. Мусанова Л. Погляд на підготовку вчителя до роботи з дітьми з особливими потребами // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. К. 2003 с. 195
  48. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Борщевська Л., Зіброва А., Іванова І. К. 1999. С. 64
  49. Навчально-реабілітаційний центр "Джерело" "Громадський простiр", 2006.09.29, http://www.civicua.org/news/work.html?q=864963
  50. Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія: Підручник: У 2кн. Кн.2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К.: Либідь, 2006. 576с.
  51. Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія: У 2кн. Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. К.: Либідь, 2004. 576с.
  52. Пальчевський С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник К.: Кондор, 2005. 560с.
  53. Петрелла Р. Критика конкурентності // Соціальна доктрина Церкви. Львів. 1998, С. 162-166
  54. Пілецька В., Вольська Д. Якщо ми батьки неповносправної дитини. Краків. 2000. 156 с.
  55. Прийомні сімї для дітей сиріт з функціональними обмеженнями / Яременко О. (кер. авт. кол.), Комарова Н., Левін Р. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. 120с.
  56. Психологический климат в семье и особенности родительского отношения к детям с ограниченными психическими возможностями. Рекомендации специалистов. Семья с умственно осталым ребенком // http:// ru/autismlina.com/post-7519.html.
  57. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник Степанов О. К.: Академвидав, 2006. 424с.
  58. Ригин А. На пути к Эукосмии. Понятийные основы христианской психотерапии // Журнал практикующего психолога, 1999. № 5. С. 44
  59. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. К., 1998. 250с.
  60. Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами. Київ. С. 21
  61. Романчук О. Дорога любові. Львів: Свічадо, 2001. 128с.
  62. Романчук О., Більше, ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього бють життя джерела, “Пізнай правду”. Львів: Свічадо, 2003 С. 16
  63. Сварник М. Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації // права дітей з особливими потребами на рівний доступ до якісної освіти. Київ 2001. 93 с.
  64. Священик Анатолий Гармаев. Обрести себя. Волгоград: Изд-е Макарие-Решемской обители. Вып. 49. 2000. 298 с.
  65. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. К., 1996. 243с.
  66. Слободчиков В.Формування християнсько орієнтованої психології Психолог. - №14 (206) квітень. 2006
  67. Словарь практического психолога / за ред. Головин С. Минск: Харвест. М.: ООО “Издательство АСТ”, 2003. 800 с.
  68. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / Звєрєва І., Безпалько О., Марченко С.; за заг. ред.: Звєрєва І., Лактіонової Г. К.: ДЦССМ, 2004. 256
  69. Соціальна робота з батьками, що мають дитину інваліда / За ред. А.О. Бугана. Рівне. 2001. 190 с.
  70. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями. Навчально методичний посібник для соціальних працівників і соціальних педагогів / За ред. проф. Капської А. К.: ДЦССМ, 2003. 168
  71. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями потребами К.: Держсоцслужба, 2005. 108 с.
  72. Стан дотримання прав людей з інтелектуальною недостатністю опікуваних інтернат них закладів України. Київ, 2004. С. 6-7
  73. Технології роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / Толстоухова С., Яременко О., Вакуленко О. К.: ДЦССМ, Державний ін-т проблеми сімї та молоді, 2003. 88 с.
  74. Тоба М. Співвідношення понять “групова норма”, “психічна норма”, нормативи, “аномальна поведінка”, “патологія”, “соціальна аномія”, соціопатія /Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. Вип. 11. Ч.2. 254 с.
  75. Українська греко-католицька церква верховне архиєпископство / Слово Блаженішого Любомира Кардинала Гузара з нагоди десятилітнього ювілею благодійного руху «Віра і Світло». Львів, 19 травня 2002
  76. Хоружий С. Психология врат как врата метапсихологии // Московский психотерапевтический журнал, 1999. № 2. 135 с.
  77. Хохліна О., Козленко М. Проект концепції державного стандарту освіти розумово відсталих дітей // Дефектологія. 2000. - №1. С. 2-4
  78. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Х.: Прапор, 2005. 640с.
  79. Шевчов А. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоровя: Монографія. / - К.: Соцінформ, 2004. 200с.
  80. Ян Амос Коменський, Материнська школа, Санки Петербург 1882, с. 12-13.
  81. S. Kunowski, Podstawy wspolczesnej pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo salezjanskie, 2004, s.104.
  82. W. Gruehn, Religijnosc wspolczesnego czlowieka, Warszawa 1968, s. 347-349
 • 6009. Рельеф и полезные ископаемые Африки
  Методическое пособие пополнение в коллекции 11.12.2009

  6. Покажите зависимость форм рельефа от строения земной коры4. Различия в высоте разных частей АфрикиВыявить различия, научиться описывать рельеф разных частей материка и систематизировать материал в таблицуАнализируют карты атласа и самостоятельно заполняют таблицу «Различия в рельефе Африки». Сравнивают Северную и Западную Африку с Восточной и Южной Африкой. Сравнение происходит по следующим пунктам:

 • 6010. Ресурсы управления школьной организацией
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В связи с очевидной зависимостью между эффективностью управленческой системы и уровнем нестабильности в обществе несомненный интерес представляют взгляды И. Ансоффа, который выделяет четыре этапа в развитии систем управления, связанных со скоростью изменения в окружающей среде.

  • Управление на основе контроля за исполнением (постфактум). Этот тип управления успешно действовал в доперестроечный период, когда среда была достаточно статична (запланировано - проверено и т.д.). Любой реальный план должен быть выполнен. Если это не так, то виноват исполнитель. Это вполне логично, ведь условия, в которых должен был выполняться план, ничем не отличались от условий, в которых он создавался.
  • Управление на основе экстраполяции (знания прошлого), когда темп изменений несколько увеличивается, но будущее все еще предсказуемо за счет знания прошлого (будущее за небольшими отличиями похоже на прошлое, поэтому, зная прошлое, можно сказать, что будет).
  • Управление на основе предвидения изменений, когда возникают неожиданные явления и темп изменений еще более ускоряется, но еще возможно предусмотреть основные тенденции и определить реакцию на них (будущее, кажется, сильно отличается от прошлого, но примерно можно угадать).
  • Управление на основе гибких экстренных решений, которые складываются в настоящее время, в условиях невозможности вовремя предусмотреть возникновение новых задач (сказать, что будет, нельзя, можно только реагировать на непрерывные изменения). Очень похоже на то, что в 90-е годы мы находились именно в таких условиях.
 • 6011. Рефлексивность как профессионально значимое личностное качество учителя-логопеда
  Курсовой проект пополнение в коллекции 23.04.2008

   

  1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1980 -Т. 1-2.
  2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание /Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986.
  3. Блонский П. П. Педология. Серия: Педагогическое наследие. 2000.
  4. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М.1982 .
  5. Вопросы психологии способностей школьников. Крутецкий В.А./М.: 1964.
  6. Гамезо М.В. Возрастная и пед. психология: учеб. пособие для студентов пед. вузов. М., 2003.
  7. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособие для системы дополнит. проф. образования и студентов вузов.- М.,2003 .
  8. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала: Избранные психологические труды.2004.
  9. Джемс У. Личность //Психология личности: Тексты/Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. - М., 1982.
  10. Детская и педагогическая психология/ Каптерев П.Ф. М.: Изд. МПСИ, 1999.
  11. Климов Е.А./Учебная литература для высшего профессионального образования, - С.-Питер., 2004.
  12. Кон И.С. Категория «Я» в психологии //Психол. журнал. 1981. - Т. 2.
  13. Краткий психологический словарь/сост. Л.А. Карпенко; Под. общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.- М., 1985.
  14. А. С. Макаренко. Педагогические сочинения в восьми томах. Том 8. Авторский сборник. 1986.
  15. Мерлин В.С. Психология индивидуальности/Под. ред. Е.А. Климова. М., 1996.
  16. Мясищев В. Н. Психология отношений. 2003.
  17. Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2ч. М., 2003. ч.2
  18. Основы общей психологии/ С.Л. Рубинштейн. СПб.: Питер, 2003.
  19. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под. ред. В.А. Сластенина. М., 2002.
  20. Психология труда и профессиональное развитие учителя: учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений/Л.М. Митина., 2004.
  21. Практическая психология. Гродненский университет им. Я. Купалы/ Под ред. С.В. Кондратьевой.- Гродно.- 1992 .
  22. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. 2000.
  23. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994.
  24. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.,1976.
  25. Словарь психолога-практика/сост. С.Ю.Головин. Мн., 2001.
  26. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989.
  27. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Л.И. Акинова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой.- М., 2002.
  28. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание.М., 1972.
  29. Столин В.В.. Самосознание личности. М., 1983 г.
  30. В. А. Сухомлинский о воспитании. Серия: Библиотека журнала "Воспитание школьников". 2003.
 • 6012. Рефлексия и способы ее развития
  Курсовой проект пополнение в коллекции 18.10.2006

  И вот здесь, если учитель не умеет рефлексировать, боится рефлексии, он начинает искать причины своей неудачи вовне.
  “Урок сорван завуч виноват! Ведь я же просил не ставить шестым уроком, ребята устали, да еще возбуждены после физкультуры, какая уж тут дискуссия”.
  “Урок сорван коллега из соседнего класса виновата! Отпустила своих на полчаса до звонка, они под дверью шум-гам учинили, мешали работать”.
  “Урок сорван дети виноваты! У всех дети как дети, а моим только дай побеситься. Будет им теперь “дискуссия”, как же, дождутся, больше никаких экспериментов”!
  И ведь самое-то интересное, что такой учитель по-своему абсолютно прав. Да только правота эта опасная, потому что, в конце концов, приводит к самоуспокоению или к озлоблению, но ничего не дает для совершенствования своей работы. “А чего ее совершенствовать, у меня-то все в порядке, а что не получилось, моей вины тут нет”. А вот теперь с помощью рефлексии заглянем внутрь самой деятельности, пройдем в обратном порядке по всем ее элементам.
  Средства.… А так ли уж удачно они использовались? Видеомагнитофон, может быть, штука и неплохая, да только запись-то была не очень качественная, с последних парт вообще ничего не видно, да и звук половину слов не разобрать. А может, парты неверно поставил? Так на курсах показывали? Так, да не так: там они стояли немного под углом, сидящие за столами и друг друга, и учителя видели, а у тебя половина класса спиной к доске оказалась. Обидно? Ничего, бывает! Зато теперь “дефект” обнаружен. Можно предположить, что в следующий раз все получится.
  А если и парты стояли правильно, и видеозапись качественная? Что же, с помощью рефлексии идем дальше. Что там следующее по порядку? Метод?
  Да, регламентированная дискуссия очень эффективный метод для развития коммуникативных способностей школьников. А ты вполне его освоил? Нет, я не спрашиваю, знаешь ли ты о нем, но владеешь ли этим методом? Ведь чтобы хорошо провести регламентированную дискуссию, надо многое уметь: и “читать” невербальные сигналы, идущие от учеников, чувствовать время, улавливать ритм урока, его интонации, работать с возникающими паузами использовать нужные и заполнять “вредные”, выстраивать мизансцены многое, что приходит только с опытом.
  По крайней мере, теперь ты знаешь, во-первых, что в этой неудаче виноваты не только внешние обстоятельства и нерадивые ученики, а во-вторых, что знать о методе и владеть им это разные вещи, и теперь, когда приедешь на курсы повышения квалификации, постараешься попасть не только на лекционный курс, но и на практикум или психологический тренинг.
  Владеешь методом? “Не раз проводил, и все получалось?”. Ну, что же, делаем еще шаг назад, внутрь схемы деятельности “содержание”. А может быть, содержание не очень удачно подобрано? Ну, неинтересно ребятам дискутировать на эту тему! А может быть, и тема неплохая, да не подвел, не подготовил их учитель к активному обсуждению.…Всякий раз рефлексия позволяет ставить конкретные задачи по коррекции деятельности. Учитель рефлексирующий это учитель растущий. Прекращающий рефлексировать, избегающий рефлексии неминуемо приостанавливается в профессиональном росте.

  А еще попробуем честно ответить себе на вопрос: так ли хорошо мы работаем, когда думаем, что работаем хорошо?[9].

 • 6013. Рефлекторная теория психики и психическое развитие личности умственно отсталых детей
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Рефлекторная теория психики - теория психологии, базирующаяся на том, что в основе психики лежит отражение внешнего мира. Основы Р.Т.П. были заложены И.М. Сеченовым, утверждавшим, что "...все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы". Экспериментально она была развита И.П. Павловым и теоретически с позиции психологии уточнена С.Л. Рубинштейном (1946). Согласно Р.Т.П., рефлекс есть ответ организма на внешнее или внутреннее раздражение, осуществляемый при помощи нервной системы. Существует большое количество разнообразных рефлексов, начиная от элементарных ответов организма до весьма сложных, состоящих из целой серии следующих друг за другом отдельных актов. С помощью рефлексов обеспечивается взаимодействие между отдельными частями организма и его органами и взаимодействие организма с окружающей средой. Р.Т.П. была использована представителями бихевиоризма для обоснования процесса обучения языку как овладения системой речевых навыков в ответ на предъявляемые стимулы. В учебном процессе применяются опоры как на безусловные, так и на условные рефлексы. Последние приобретаются в процессе обучения.

 • 6014. Реформа высшего образования в Европе (Болонский процесс)
  Информация пополнение в коллекции 31.01.2011

  Из-за того, что в последние годы уровень обучения в средней школе снизился, а многочисленные попытки ее реформирования не привели к должным результатам, перед университетом была поставлена дополнительная задача восполнить пробелы образования и повысить уровень учащихся, что привело к определенной «лицеизации» университета. Важно заметить, что до 1970-х гг. итальянский университет был исключительно элитным заведением: в него могли поступать только выпускники лицеев. Лишь потом университет стал массовым учебным заведением, и начался процесс либерализации, когда в университет стал принимать выпускников из других средних учебных заведений. С одной стороны, реформа «3 + 2» помогла этому процессу, но, с другой, способствовала и явному понижению уровня обучения. Критерий производительности, регулирующий число экзаменов, так же привел к дальнейшему упрощению системы образования, особенно в той ее сфере, где наиболее остро стоит вопрос о профессионализации т. е. в гуманитарных науках. Если прикладные дисциплины смогли лучше адаптировать свои курсы к новым задачам, то гуманитарные науки (за исключением таких прикладных специальностей, как, например, школа переводчиков или очень распространенные в Италии курсы по изучению и защите культурных ценностей) не смогли повысить свой качественный уровень. Система кредитов, где часто предусматривается даже число изученных страниц для каждого часа индивидуального обучения, способствовала бюрократизации обучения (профессора превращаются в чиновников, вынужденных, вместо своих прямых обязанностей, заполнять таблицы и анкеты, готовить всевозможные отчеты, лишая себя возможности заниматься научными исследованиями). В результате возникла ситуация, при которой уровень дипломных работ по окончанию пятого года обучения чаще всего не превышает уровня дипломов, писавшихся по окончанию предреформенной четырехлетней системы (другими словами, студенты «перевыполняют четырехлетку за пять лет»). Конечно, число выпускников университета возросло, но их количество не перешло в качество. В Италии университетский диплом имеет статус общенационального, дающего право поступления на работу во все общественные учреждения и поэтому возникшее в результате последних реформ соревнование между университетами по количеству выпускников не привело к положительным результатам (например, уровень дипломов небольших провинциальных университетов не всегда соответствует надлежащим стандартам качества).

 • 6015. Реформаторско-гуманистическое движение
  Информация пополнение в коллекции 04.04.2012

  -1619%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%85%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/1619_%D0%B3%D0%BE%D0%B4>%20%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb%20%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%20%c2%ab%d2%90%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0">В 1618 <http://ru.wikipedia.org/wiki/1618>-1619 годах <http://ru.wikipedia.org/wiki/1619_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> вышел главный филологический труд «Ґрамма?тіки Славе?нския пра?вилное Cv?%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d0%92%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8e%d1%81%d0%be%d0%bc%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81>)%20-%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%b2%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0,%20%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9,%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d0%b8%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2.%20%c2%ab%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%c2%bb%20%d0%a1%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20-%20%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8.%20%d0%9e%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82%20%d0%b8%d0%b7%20%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9:%20%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F>,%20%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F>,%20%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%81%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81>,%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%8f%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F>.%20%d0%9d%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%86%d1%83%20%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba,%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%20%d0%a1%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0.%20%d0%95%d0%bc%d1%83%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%20%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b%20%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b9,%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bc%20(%d0%b2%20%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc%20%d0%a1%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2,%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8%20%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d1%85%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b%20%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0),%20%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2,%20%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20(%d0%b5%d1%89%d1%91%20%d0%bd%d0%b5%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%20%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5)%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%20%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.;%20%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%20%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d1%8b%20%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8,%20%d0%b2%20%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d1%85%20%d0%be%d0%bd%d0%b0%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f.%20%c2%ab%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%c2%bb%20%d0%a1%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b5%d1%82%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%20%d0%be%20%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>,%20%d0%b3%d0%b4%d0%b5%20%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%20%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>,%20%d0%ba%d0%b0%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%20%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%20(%d0%b2%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20-%20%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%bc%20%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86;%20%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%20%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9%20%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bb%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9).%20%d0%95%d0%b3%d0%be%20%c2%ab%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%c2%bb%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8b%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2,%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%20%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb.%20%d0%9e%d0%bd%d0%b0%20%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c%20(%d0%92%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be,%201629;%20%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86,%201638,%201648;%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0,%201648,%201721,%20%d1%81%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc%20%d0%ba%20%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d1%83%20%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bc%d0%b8%20%d0%be%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%b5%20%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8)%20%d0%b8%20%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%20%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b5%20%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%85.%20%d0%92%20%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%85%20XVII%20%d0%b2.%20%d0%b8%d0%b7%20%d0%bd%d0%b5%d1%91%20%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b%20%d0%be%d0%b1%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8.%20%c2%ab%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%c2%bb%20%d0%a1%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c%20%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%20%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba,%20%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9%20-%20%d0%93%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0%20%d0%92%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0%20%d0%9b%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b0%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC>%20(%d0%9e%d0%ba%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b4,%201696),%20%d0%98%d0%bb%d1%8c%d0%b8%20%d0%9a%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b0%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87>%20(%d0%90%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bc,%201706),%20%d0%9f%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0%20%d0%9d%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b0%20<http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1> (Рымник, 1755), Стефана Вуяновского <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1> (Вена, 1793) и Авраама Мразовича <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC> (Вена, 1794).">нтаґма» (Евье, ныне Вевис <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81> под Вильнюсом <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81>) - основа церковнославянской грамматической науки на следующие два века, выдержавшая множество переизданий, переработок и переводов. «Грамматика» Смотрицкого - выдающийся памятник славянской грамматической мысли. Она состоит из следующих частей: орфография <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F>, этимология <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F>, синтаксис <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81>, просодия <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F>. Написанный по образцу греческих грамматик, труд Смотрицкого отражает специфические явления церковнославянского языка. Ему принадлежит установление системы падежей, свойственных славянским языкам (в этом Смотрицкий опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка), установление двух спряжений глаголов, определение (ещё не совсем точное) вида глаголов и др.; отмечены лишние буквы славянской письменности, в которых она не нуждается. «Грамматика» Смотрицкого имеет и раздел о стихосложении <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>, где вместо силлабического стиха <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5> предлагается пользоваться метрическим <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>, как якобы более свойственным славянской речи (в действительности - воспроизводящим авторитетный античный образец; эксперимент Мелетия с искусственной метризацией церковнославянского языка не имел последствий). Его «Грамматика» насыщена множеством примеров, облегчающих усвоение грамматических правил. Она неоднократно переиздавалась (Вильно, 1629; Кременец, 1638, 1648; Москва, 1648, 1721, с приближением к живому русскому языку и дополнительными статьями о пользе изучения грамматики) и оказала большое влияние на развитие русской филологии и преподавание грамматики в школах. В азбуковниках XVII в. из неё сделаны обширные выписки. «Грамматика» Смотрицкого учитывалась авторами ряда последующих славянских грамматик, изданных за границей - Генриха Вильгельма Лудольфа <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC> (Оксфорд, 1696), Ильи Копиевича <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87> (Амстердам, 1706), Павла Ненадовича <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1> (Рымник, 1755), Стефана Вуяновского <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1> (Вена, 1793) и Авраама Мразовича <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC> (Вена, 1794).

 • 6016. Реформирование системы образования в современной России
  Информация пополнение в коллекции 17.09.2011

  Для любого современного общества, в т.ч. и России, одной из самых актуальных проблем является проблема образования. Сейчас она становится все серьезней и острей. Сейчас наше государство уделяет огромное внимание системе образования, выделяет ежегодно на его развитие огромные деньги. Так, эксперимент ЕГЭ обошелся стране в несколько миллиардов рублей. Кроме того, результаты ЕГЭ напрямую увязываются с финансированием обучения каждого абитуриента по так называемым государственным именным финансовым обязательствам (ГИФО). Чем выше балл сертификата ЕГЭ, тем большую сумму может получить вуз на этого студента на каждый год обучения, и наоборот. Например, в 2003 году ГИФО были следующими: 1-я категория (81-100 баллов ЕГЭ) - 12,5 тыс. руб.; 2-я категория (69-80 баллов) - 7,2 тыс. руб.; 3-я категория (53-68 баллов) - 3,0 тыс. руб.; 4-я категория (44-52 балла) - 2,0 тыс. руб.; 5-я категория (35-43 балла) - 0,7 тыс. руб. Таким образом, финансирование вузов предполагается осуществлять по результатам работы школы.

 • 6017. Реформы образования в России и Англии
  Сочинение пополнение в коллекции 09.12.2008

  По ознакомлении с этими материалами становится понятно, что не понятно ничего. Почитаешь основные тезисы реформаторов - так и спорить не с чем, если сам себе не враг и не желаешь погибели родной стране. Посмотришь новости, особенно за конец февраля, - все против. "Ширится фронт народного сопротивления", как сказали бы иные наши товарищи. "За" только Филиппов, Греф и Кузьминов. Изучишь новости повнимательнее - перестаешь понимать, что же не нравится в реформах учителям, вышедшим на демонстрации и объявившим кратковременные стачки. И дело, конечно, не в том, что реформа так хороша, что не может вызывать нареканий, просто учителя артикулировали только требование выплатить им долги по зарплате и повысить уровень их благосостояния. Все остальное сделали за них противники реформы: цепочка "реформа - деньги - зарплата" оказалась слишком наглядной. Деньги пойдут или на реформу, или на зарплату, третьего не дано. Я не первый, кто заметил, что с критикой стратегии реформы акции протеста учителей имели крайне мало общего, однако, как мне кажется, это отнюдь не умаляет сложности проблемы. Думается, что было бы гораздо более обнадеживающим знаком, если бы речь шла о столь же сильной оппозиции правительственной программе реформы. Это означало бы, что учителям есть дело до того, как развивается система образования как институт общества, какие в ней происходят процессы, какие задачи она призвана решать и т.д. Даже если бы 99,9% учителей отвергли существующую концепцию из-за каких-то ее внутренних изъянов - и тогда это был бы положительный результат, дающий основания верить в то, что школа и образование в целом могут быть реформированы в принципе. Однако в ситуации, когда учителя озабочены уже только своим жалованием, я боюсь, что их оценка реформы значения для ее судьбы не имеет. Можно написать сколь угодно удачный план, но выполнять его в конечном счете будут учителя, которые должны иметь какое-то мнение по поводу содержания этого плана, а не какие-то подозрения относительно самого факта наличия такого плана.

 • 6018. Реформы общего образования в Германии
  Статья пополнение в коллекции 15.05.2012

  В главе «Опасности современной культуры» Э. Дюбуа-Реймон рассматривает основные проблемы с которыми сталкивается культура. В чем видит он ту «опасность для развития культуры», которая побуждает его быть горячим сторонником образовательных реформ? «Опасность, - пишет он, - о которой здесь должна быть речь, не угрожает культуре насильственным уничтожением, но лежит в той опасной форме, которую стремится принять культура, если судить по направлению ее теперешнего развития». Слова его вызывают много ассоциаций с современной жизнью и педагогической теорией и практикой: «Становясь исключительным занятием человека, естествознание, подобно всякой другой односторонней деятельности, суживает его кругозор. Оно ограничивает при этом его внимание наиболее близким, осязаемым, чему непосредственное чувственное восприятие сообщает как бы безусловную достоверность. Оно отклоняет ум от более общих, менее обоснованных рассуждений и отучает его вращаться в области количественно неопределимого. В некотором отношении мы ставим ему это в заслугу как бесценное преимущество, но там, где естествознание получает исключительное господство, ум с заметной быстротой беднеет идеями, фантазия - образами, душа - ощущениями, и в результате получается узкий, сухой и жесткий, чуждый муз и грации образ мыслей. Далее, естествознанию свойственно, что оно с одной стороны стоит в связи с самыми высокими стремлениями человеческого духа, а с другой - через ряд незаметных переходов приводит к ремесленнической деятельности, направленной лишь на барыш. При ежедневно повышающихся требованиях к жизни нельзя избежать постоянного уклонения в этом последнем направлении. Техническая сторона естественнонаучной работы незаметно выступает все более на первый план; поколение за поколением видит себя вынужденным оказывать все большее внимание материальным интересам. Из готовых, освобожденных от корня продуктов строится современное образование. Немногих еще интересует путь, приведший к истине, связь вещей».

 • 6019. Речевая карта
  Методическое пособие пополнение в коллекции 09.12.2008

  Назвать детенышей животных:
  у кошки котенок; у коровы _____________________
  у лошади ___________________ у собаки _____________________
  у зайца _____________________ у овцы ______________________
  у лисы ______________________ у козы ______________________
  у ежа _______________________ у белки _____________________

  1. Знание професси:
   Кто водит машину?______________________________________________
   Кто продает продукты?___________________________________________
   Кто шьет одежду?_______________________________________________
   Кто готовит пищу?______________________________________________
   Кто стрижет волосы?____________________________________________
   Кто летает на самолете?__________________________________________
   Кто рисует картины?_____________________________________________
  2. Глагольный словарь:
   Назвать действия предметов (по картинкам):
   Поезд_______________, лошадь________________, мальчик______________,
   корабль_____________, самолет________________, бабушка_____________,
   девочка_____________, рыба___________________, часы________________.
   Назвать близкие по значению словадействия:
   шъет вяжет вышивает____________________________________________
   варит парит печет_______________________________________________
  3. Словарь признаков:
   Подобрать слова, противоположные по значению (антонимы):
   черный_______________, большой_______________, кислая______________,
   высокий______________, широкое_______________, лежит______________ .
   Подобрать прилагательные к существительным:
   Какие на вкус? Клубника________________, рябина____________________.
   Какой хвост у белки?_______________________________________________
   Какой стакан?_____________________________________________________
   Какой ежик?_______________________________________________________
   Назвать притяжательные прилагательные:
   Чей это хвост? У зайца___________________, у лисы___________________,
   у волка___________________.
   Прилагательные образованные от существительных:
   Шкаф сделан из дерева, значит он какой?______________________________
   Чемодан из кожи___________________________________________________
   Солдатик из пластмассы_____________________________________________
   Рюмка из стекла____________________________________________________
   Книга из бумаги____________________________________________________
  4. Наречия
   Как ползет черепаха?_______________________________________________
   Как светит солнце?_________________________________________________
   Как скачет конь?___________________________________________________
  5. Грамматический строй речи.
   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6. Понимание обращенной речи:________________________________________
   Закрой книгу___________________________________________________
   Достань ручку и положи ее на тетрадь______________________________
   Положи линейку под тетрадь______________________________________
  7. Понимание предлогов:______________________________________________
   Покажи где (по картине)
   Кот идет к дому____________________________________________________
   Кот в доме________________________________________________________
   Кот перед домом___________________________________________________
   Кот за домом______________________________________________________
   Кот на крыше______________________________________________________
   Кот вылезает из трубы______________________________________________
   Кот под крыльцом__________________________________________________
  8. Изхменение числа существительных в предложении.
   Покажи, где самолеты летят?_________________________________________
   Где самолет летит?_________________________________________________
   Где ракета взлетает?________________________________________________
   Где ракеты взлетают?_______________________________________________
  9. Словоизменение.
   Изменение существительных по падежам:
   Посмотри на картинку и скажи:
   Петух без чего?____________________________________________________
   Машина без чего?__________________________________________________
   Мальчик нарисовал кого?____________________________________________
   Стол без чего?_____________________________________________________
   Мальчик работает чем?______________________________________________
   Дувочка мечтает о чем?_____________________________________________
   Изменение прилагательных по родам:
   Посмотри на картинку и назви, какой по цвету этот предмет?
   яблако______________, майка________________, флажок________________
   мяч_________________, полотенце_____________
   Подобрать глагол к существительным:
   бабочка летает, бабочки_____________________________________________
   цветок растет, цветы________________________________________________
   мальчик играет, мальчики___________________________________________
   лодка плывет, лодки________________________________________________
   Изменение существительных женского рода по числам:
   одна кошка две____________, одна кровать две______________________,
   одна лампа две___________________________________________________
   Соглосование существительных с числительными
   Назови количество предметов:
   Одна тетрадь, две __________________, шесть _____________________
  10. Словообразование
   Образование прилагательных от существительных:
   стекло стеклянный
   творог _________________________ железо ____________________________
   дерево __________________________ снег _____________________________
   бумага __________________________
   Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.
   Стол столик, ковер __________________ рука ________________________
   сани ________________ ключ ________________ звезда _________________
   Образование существительных множественного числа.
   Один лист много ______________ одно ведро много __________________
   один стул много _______________ одно окно много __________________
   один цветок много _____________ один мост много __________________
  11. Связная речь _____________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   Посмотри на картинку (“Кот”), составь предложение. ___________________
   __________________________________________________________________
   Посмотри на картинку (“Еж”), составь рассказ. _________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________
   Послушай рассказ и перескажи:
   У бабушки были куры. Надя спросила: “Можно я их покормлю?” “Можно”. Надя взяла мисочку с просом. Стала звать: ”Куры, куры, сюда!” А куры не идут. “Бабушка, они не идут!” “А ты им скажи: “цып, цып”. Тут со всех сторон набежали куры и давай клевать просо.
   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________
  12. Заключение о состоянии речевого развития.
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   План индивидуальной работы.
   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   Дневник наблюдений за ребенком.
   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 6020. Речевая картина и ее семантика в смысловом целом романа У. Голдинга "Повелитель мух"
  Дипломная работа пополнение в коллекции 09.12.2008

  В 1954 г. Уильям Голдинг, школьный учитель, после долгих скитаний по издательствам опубликовал свой роман “Повелитель мух”. Ему в то время исполнилось сорок три года. Собственную тему в искусстве он искал давно. Окончив в 1935 г. Оксфордский университет, пробовал свои силы в режиссуре, пытался писать пьесы, выпустил сборник стихов (которые сам же впоследствии признавал довольно посредственными). После войны (он служил на боевых кораблях Британского военно-морского флота), уже начав учительствовать, Голдинг сочинил два неудачных романа, которые так и не увидели свет, и одно время увлекался пародиями. “Повелитель мух” тоже был задуман как пародия, как своего рода пересмотр концепции, воплощенной в другом романе “Коралловый остров” (1958), принадлежащем перу Р.М. Бэллентайна. “Коралловый остров” детская классика XIX и значительной части XX в. Сегодня роман утратил былую популярность, но может послужить важным документом истории общественных идей. Книга Бэллентайна продукт и документ слепого оптимизма викторианской эпохи. В ней рассказывается о том, как мальчики Ральф, Джек и Питеркин попали на первобытный остров и принялись там за дело, “цивилизуя и представляя цивилизацию”. Герои Бэллентайна живут в полной гармонии друг с другом. В их душах нет никаких темных сторон, а зло, если и появляется на острове, то лишь в образе пиратов или язычников-людоедов. Иначе говоря, зло выступает как нечто исключительно внешнее по отношению к природе цивилизованного человека. Замысел же Голдинга как раз состоял в том, чтобы проверить, насколько свободна от зла душа этого “цивилизованного индивида”. “Пираты и дикари” в его романе рождаются из культурных английских мальчиков, которые в результате авиационной катастрофы оказываются на коралловом острове в тропических широтах. Впрочем, поначалу герои ведут себя как и подобает представителям цивилизованной нации подражая взрослым, они устраивают выборы, устанавливают демократическое правление. Однако демократия на острове оказывается недолговечной: постепенно разгорается борьба за власть, пролита первая кровь, вспыхивает паника (мальчики измышляют некоего мифологического зверя воплощение своих неосознанных страхов). И вот уже разумный порядок рушится, побежденный мощью темных инстинктов, зовущих “охотиться и убивать”. В боевой раскраске, выкрикивая свой охотничий призыв эти послушные когда-то английские мальчики и впрямь напоминают стадо воинствующих дикарей, совершающих ритуальные пляски вокруг костра: “Kill the beast! Cut his throat! Spell the blood!” [II, 1, с.212]