Главная / Категории / Типы работ

Вплив тонiзуючих напоСЧв на органiзм людини та СЧх використання в пiдприСФмствах ресторанного господарства

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разноещо мiстяться в бiльш нiж 60 рослинних продуктах, але в достатнiй кiлькостi знаходиться тiльки: у листi чаю i зернах кави. При цьому кофеСЧн чаю повязаний з танiном, тому його дiя мякша, нiж дiя кофеСЧну кави. У цьому СФ свiй позитив - чай не викликаСФ залежностi, як це нерiдко вiдбуваСФться з кавою.

З медичноСЧ точки зору кофеСЧн - це класичний психомоторний стимулятор. Вiн володiСФ властивiстю порушувати нервову систему, зменшувати вiдчуття стомлення, збiльшувати психiчну активнiсть, проганяти сон.

Збудлива дiя кофеСЧну на центральну нервову систему повязана з його здатнiстю блокувати фермент (фосфодiестеразу), який обмежуСФ проведення (передачу) нервових iмпульсiв до клiтини. В результатi, будь-який збудливий сигнал починаСФ дiяти на нервовi клiтини сильнiшi. При цьому судини головного мозку розширюються.

Одночасно з центральною нервовою системою кофеСЧн збуджуСФ i вегетативну (що iннервуСФ внутрiшнi органи) систему. Розширюються судини скелетних мязiв. Зростають частота i сила серцевих скорочень. Артерiальний тиск пiдвищуСФться, але для здоровоСЧ людини i при безпечних дозах кофеСЧну невисоко, оскiльки кофеСЧн хоч i стимулюСФ викид судинозвужувальних чинникiв, одночасно стимулюСФ i викид судинорозширювальних. Проте для людей з постiйно пiдвищеним тиском кофеСЧн протипоказаний.

КофеСЧн стимулюСФ термогенез. Термогенез - це процес, при якому органiзм спалюСФ калорiСЧ замiсть того, щоб зберiгати СЧх, як жировi вiдкладення. ВiдбуваСФться це таким чином. КофеСЧн знижуСФ згортання кровi, активiзуСФ процеси тканинного окислення. При цьому посилюСФться розпад глiкогену. Його запаси в печiнцi i в мязах зменшуються. Посилення розпаду глiкогену приводить до пiдвищення вмiсту в кровi цукру. Тому кофеСЧн володiСФ здатнiстю руйнувати пiдшкiрний нейтральний жир i збiльшувати вмiст в кровi жирних кислот. Збiльшення в кровi цукру i жирних кислот - одна з причин появи вiдчуття бадьоростi i приливу енергiСЧ.

Датськi ученi, обстеживши добровольцiв з нормальною вагою, виявили, що дiя кофеСЧну залишалася помiтною бiльш нiж через двi з половиною години пiсля його вживання. Спалювання калорiй, що стимулюСФться кофеСЧном, вiдбуваСФться ще швидше при фiзичному навантаженнi. КофеСЧн також володiСФ властивiстю пiдвищувати здатнiсть органiзму витримувати фiзичнi навантаження. Канадськi ученi недавно виявили, що навiть помiрна кiлькiсть кофеСЧну робить фiзичнi вправи набагато ефективнiшими. КофеСЧн сприяСФ перетворенню жиру на паливо для мязiв, що пiдвищуСФ СЧх працездатнiсть. Саме жирнi кислоти, потрапивши в кров викликають посилення тепловiддачi i пiдвищення температури тiла. Завдяки своСЧй здатностi мобiлiзувати цукор з глiкогенових депо i жирнi кислоти з пiдшкiрно - жирового шару чай усуваСФ вiдчуття голоду i володiСФ зiгрiваючою дiСФю. ПолiпшуСФться переносимiсть холоду [29].

Отже, кофеСЧн здiйснюСФ на органiзм певну дiю. Ця дiя залежить вiд дози даноСЧ речовини, що потрапила в органiзм: у невеликих кiлькостях вiн тонiзуСФ, але у великих - надаСФ негативну дiю на органiзм людини. Тому на питання, чи шкiдливий кофеСЧн, медики вiдповiдають однозначно: людям з певними захворюваннями шкiдливий, здоровим - в певних дозах нешкiдливий i навiть корисний.

Спочатку про тих, кому кофеСЧн в будь-якому напоСЧ - кава це або чай, протипоказаний. КофСФСЧновмiстимi напоСЧ не можна вживати людям з постiйно пiдвищеним кровяним тиском, а також страждаючим захворюваннями судин i атеросклерозом. Через пiдвищення кислотностi, що наступаСФ пiсля прийому кофеСЧну, вiн не рекомендуСФться тим, хто страждаСФ гастритом, виразковою хворобою шлунку або дванадцятипалоСЧ кишки.

Тепер про тих, кому рекомендуСФться обмежувати себе в чаСЧ i кавi. Вагiтним i жiнкам, що годують медики рекомендують обмежувати себе i випивати не бiльше двох чашок чаю або 1 чашки кави в день, оскiльки ембрiон поглинаСФ кофеСЧн, але виводить його повiльнiше, нiж органiзм дорослоСЧ людини. Дiтям чай можна вживати не ранiше 2 рокiв i в дозi, в 3 рази меншою, нiж норма для дорослоСЧ людини.

Здоровiй людинi кофеСЧн в розумнiй кiлькостi не пошкодить i навiть корисний. Але що розумiСФться пiд розумною дозою?

Безпечною разовою дозою медики вважають 100-200 мiлiграм кофеСЧну. Максимально допустима добова доза - 1000 мiлiграм кофеСЧну (1000 мiлiграм =1 граму).

Як бачимо з дослiдження, проведеного громадською органiзацiСФю Експерт, в чашцi чаю мiститься максимум - 85 мiлiграм кофеСЧну. Вiдповiдно 12 чашок чаю в добу не пошкодять. Але в такiй кiлькостi чаю i немаСФ необхiдностi. Тому, 2-3 чашки, якi ми зазвичай випиваСФмо за день, принесуть тiльки користь.

Як показали дослiдження, чай складаСФться на 30-50% з екстрактних, тобто розчинних у водi частин. На практицi розчиннiсть нiколи не здiйснюСФться повнiстю. Зелений чай мiстить бiльше розчинних речовин (40-50%), а чорнi - менше (30-45%). Крiм того, чим молодше, вище якiстю листя чаю, тим багатший екстрактними речовинами отриманий з них сухий чай. РЖ навпаки, чим старiше, грубiше листя, тим менше виходять в настiй розчиннi речовини, тим менш смачний чай.

З розчинних речовин перш за все слiд звернути увагу на шiсть найважливiших груп або складових частин сподiваючись: це дубильнi речовини, ефiрнi масла, алкалоСЧди, амiнокислоти, пiгменти i вiтамiни. Дубильнi речовини - один з iстотних компонентiв чаю i чайного настою. Вони складають 15-30% чаю i СФ складною сумiшшю бiльше трьох десяткiв полiфенольних зСФднань, що складаСФться з танiну i рiзних (принаймнi семи) катехинiв, полiфенолiв i СЧх похiдних.

Ефiрнi масла СФ як в зеленому