Главная / Категории / Типы работ

Вплив тонiзуючих напоСЧв на органiзм людини та СЧх використання в пiдприСФмствах ресторанного господарства

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету РазноеМiнiстерство освiти i науки УкраСЧни

Львiвський iнститут економiки i туризму

Факультет туризму, готельноСЧ та ресторанноСЧ справи

Дипломна робота

Вплив тонiзуючих напоСЧв на органiзм людини та СЧх використання в пiдприСФмствах ресторанного господарства

Спецiальнiсть 6.091700 Технологiя харчування

Науковий керiвник

Кандидат технологiчних наук, ст. викладач

Львiв - 2007

Змiст

Вступ

Роздiл 1. НапоСЧ. НевiдСФмна частина фiзико-хiмiчного водного балансу органiзму людини

1.1 Загальна характеристика тонiзуючих напоСЧв

1.2 Мiнеральнi води, СЧх класифiкацiя

1.3 Чай. Фiзико-хiмiчнi властивостi. Тонiзуюча дiя чаю на органiзм людини

1.4 Фiзико-хiмiчнi властивостi кави. Класифiкацiя кавових зерен. Види кави

1.5 Квас - основнi властивостi, вплив на органiзм людини

1.6 Какао, тонiзуючий вплив на органiзм людини. Класифiкацiя кавових зерен

Роздiл 2. Дослiдження якостi тонiзуючих напоСЧв

2.1 Вплив харчових продуктiв на якiсть чаю

2.2 Визначення якостi iснуючих сортiв чаю. Встановлення норми заварювання

2.3 Порiвняння властивостей натуральноСЧ кави в зернах i розчинноСЧ кави

2.4 Визначення залежностi якостi кави вiд величини помелу

2.5 Вивчення асортименту напоСЧв

Роздiл 3. Технологiя i особливостi приготування, асортимент i характеристика тонiзуючих напоСЧв

3.1 Рецепти чайних напоСЧв

3.2 Способи приготування кави

3.3 НапоСЧ з какао i шоколаду

3.4 Технологiя приготування квасiв

Роздiл 4. Дослiдження смакiв споживачiв тонiзуючих напоСЧв

Висновки i пропозицiСЧ

Перелiк лiтератури

Додатки

Вступ

НапоСЧ виготовляються людиною з давнiх часiв через СЧх властивiсть тамувати спрагу, приносити свiжiсть, позитивно впливати на обмiн речовин тощо.

Первинне призначення напоСЧв тамувати спрагу з часом набуло цiлого букету додаткових функцiй. Так зявилися напоСЧ лiкувальнi, дiСФтичнi, охолоджуючi, тонiзуючi, збадьорюючи, освiжаючi.

Ще декiлька тисяч рокiв тому древнi СФгиптяни i вавiлоняни вмiли готувати напоСЧ типу квасу, пива, про що свiдчать описання в рiзних роботах, що дiйшли до нас, напоСЧв i способiв СЧх приготування. Такi описання зустрiчаються у Гiппократа, Геродота i Теофраста, а пiзнiше у Дiоксорида Галена.

В КитаСЧ 30000 року тому охолоджували фруктовi соки i пили СЧх як освiжаючi напоСЧ. Олександр Македонський пiд час походiв у Персiю i РЖндiю вживав фруктовi соки iз снiгом. НапоСЧ, що охолоджувались снiгом, користувались великим успiхом i в Древньому Римi. Сенека докоряв римлянам у надмiрному захопленнi фруктовими соками.

В старовинних словянських джерелах називаються суто нацiональними напоСЧ: огiрковий розсiл, сiк квашеноСЧ капусти, морси, кваси, ягiднi вiдвари, меди простi i з прянощами.

Поняття нацiональнi або традицiйнi напоСЧ слiд розумiти так: напоСЧ, якi популярнi тiльки в одного народу або у обмеженоСЧ групи народiв. Наприклад, маленька народнiсть, яка живе в передгiрях ГiмалаСЧв, готуСФ напiй хунза, в який входить абрикосовий сiк, молоко i ключова вода, якi змiшуються в рiвнiй кiлькостi. Стверджують, що в ньому мiстяться всi необхiднi людинi речовини.

У деяких народiв звикання до певного напою стаСФ настiльки iнтенсивним, що напiй цей нiби то становиться нацiональним або традицiйним. Так, наприклад, вийшло в РосiСЧ з чаСФм, з кавою в Угорщинi, де за останнi роки споживання кави виросло в десятки разiв. На вiдмiну вiд сусiдiв - сербiв, якi полюбляють каву по - турецькому, угорцi вiддають перевагу запозиченiй у iталiйцiв кавi - експрес, яка стала невiдСФмною частиною не тiльки кафе i буфетiв, але i службових кабiнетiв, кафедр, офiсiв, ательСФ тощотАж

Однак кава не скрiзь користуСФться такою любовю. В деяких краСЧнах до неСЧ ставляться обережно. В iнших краСЧнах СФ затятi аматори подiбних до кави напоСЧв - застосовують цикорiй, про цiлющi властивостi якого ходили легенди, або стебла помiдорiв, квiти кульбаби. Кажуть, що напоСЧ iз них мають не тiльки аромат, але i смак справжньоСЧ кави.

Професор Тохо С. Торiвi (Японiя) провiв ряд дослiджень для компанiСЧ Канебо i прийшов до висновку, що запахи деяких квiтiв мають властивiсть впливати на людину, стимулюючi або гальмуючi дiяльнiсть мозку. Дослiдним шляхом встановлено, що запах жасмину збуджуСФ функцiСЧ головного мозку i надаСФ освiжаючого впливу на людину. Експерименти показали, що цей запах, а також запах лаванди дiють навiть сильнiше за каву. Можливо через це англiйцi додають жасмин до чаю?

Неможливо одночасно i детально дати вичерпну характеристику безмежному розмаСЧттю напоСЧв, але необхiдно пiклуватись про те, щоб споживання напоСЧв приносило максимум користi, щоб воно базувалось не тiльки на звичках i традицiях, але i перш за все на знаннях, на сучасних наукових представленнях про продукт.

За роки iснування культури споживання тонiзуючих напоСЧв написано велику кiлькiсть книг, статей, дослiджень. НапоСЧ вивчали i по сьогоднiшнiй день продовжують вивчати як харчову сировину, яка потребуСФ складноСЧ, рiзноманiтноСЧ i скрупульозноСЧ роботи з дослiдження впливу на органiзм людини.

Тема СФ надзвичайно актуальною в звязку з тим, що базуючись на тому, що людина на 90% складаСФться з води, вона не усвiдомлюСФ впливу напоСЧв на органiзм. проблемою СФ не тiльки визначення асортименту найулюбленiших людиною напоСЧв згiдно вiково?/p>