Главная / Категории / Типы работ

Вплив тонiзуючих напоСЧв на органiзм людини та СЧх використання в пiдприСФмствах ресторанного господарства

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разное? градацiСЧ, але i визначення найбiльш необхiдних напоСЧв з точки зору впливу на органiзм людини.

Мета роботи полягаСФ в дослiдженнi якостi iснуючих тонiзуючих напоСЧв, визначення СЧх хiмiко - фiзичного складу, встановленнi на основi експериментальних даних правил СЧх споживання для рацiонального функцiонування органiзму людини.

Задачi дослiджень:

- визначення хiмiчного складу напоСЧв;

- дослiдженя впливу напоСЧв на органiзм людини;

- встановлення впливу рiзних харчових домiшок на якiсть та харчову цiннiсть напоСЧв;

- аналiз якостi iснуючих сортiв чаю, кави, какао та iнших напоСЧв;

- аналiз тонiзуючого впливу напоСЧв на здоровя i працездатнiсть людей рiзного вiку, зайнятостi тощо;

- аналiз iснуючого попиту напоСЧв на основi анкетування

Напрямок дослiдження - вивчення хiмiчного складу i аналiз корисних властивостей рiзноманiтних тонiзуючих напоСЧв, обТСрунтування характеристики рiзноманiтних напоСЧв в залежностi вiд способiв СЧх приготування; рекомендацiСЧ напоСЧв.

Роздiл 1. НапоСЧ. НевiдСФмна частина фiзико - хiмiчного водного балансу органiзму людини

1.1Загальна характеристика тонiзуючих напоСЧв

Приготування напоСЧв, культура СЧх споживання - це складовi частини культури харчування, що СФ невiдСФмною частиною нацiональноСЧ i загальнолюдськоСЧ культури. Культуру харчування, як важливiшу складову частину культури розумного споживання матерiальних благ, академiк С.С. Шаталiн називаСФ частиною цивiлiзованостi.

Не можна переоцiнити роль, яку вiдiграСФ обiзнанiсть населення про основнi принципи рацiонально споживання напоСЧв i СЧжi, про наслiдки порушення цих принципiв, що ведуть до захворювань i передчасного старiння, про лiкувально - профiлактичну роль СЧжi i напоСЧв. Таким чином, iнформацiя про СЧжу i напоСЧ, про дiСФти, про кулiнарне мистецтво СФ дуже важливим елементом культури харчування.

Технологiя приготування напоСЧв так само як i рiзних страв, у всi часи рахувалась великим мистецтвом i вимагала високоСЧ майстерностi, досвiду i знань. Проте слiд зауважити, що ми СЧмо значно бiльше того, що потрiбно органiзму. Ми споживаСФмо катастрофiчно велику кiлькiсть цукру, солi крохмалю, а iнодi i бiлкiв. Надлишки накопичуються, зявляються хвороби. Особливо це стосуСФться людей немолодих. Разом з тим, за нашими спостереженнями, багато пСФ навiть менше, нiж це потрiбно. А недостатнСФ споживання рiдини для людини, особливо похилого вiку, стаСФ причиною втомленостi, вялостi i навiть головного болю[7].

Важко переоцiнити роль безалкогольних напоСЧв для поширення здорового способу життя. Для цього значно збiльшуСФться i розповсюджуСФться асортимент найрiзноманiтнiших безалкогольних напоСЧв на всi смаки i переваги, запроваджуСФться хороша реклама i розяснювальна робота, творчiсть i iнiцiатива у СЧх створеннi i розповсюдженнi.

За кордоном безалкогольним напоям придiляють дуже широку рекламу. Швецiя, вiдома своСЧм експортом сталi i електротехнiчних виробiв розширюСФ свiй експорт: починаСФ експортувати джерельну воду! З цiСФю iдеСФю виступила створена недавно фiрма Арктик суСЧдиш спрiнгуотер. Компанiя плануСФ випускати в пляшках до 40 тис л джерельноСЧ води за добу iз джерел в мiстечку Нiрра з гарантованим строком зберiгання 6 мiсяцiв.

Двi американськi фiрми розробили для розфасування прохолоджуючих напоСЧв жерстянi банки, вмiстище яких автоматично охолоджуСФться вiдразу пiсля СЧх вiдкриття. В кожнiй банцi мiститься капсула, в якiй пiд високим тиском мiститься двоокис вуглероду. При розширюваннi стиснутого газу його температура рiзко понижуСФться, забезпечуючи охолодження напою майже на 20С [13].

В КитаСЧ в мiстi Чунцин органiзовано випуск нового напою Тянфу - кола. Зовнiшнiм виглядом i запахом вiн дещо нагадуСФ кока - колу, але не мiстить кофеСЧну, i , як стверджують його творцi, дуже сприятливо впливаСФ на селезiнку i печiнку, через те, що мiстить трави, якi рекомендують лiкарi китайськоСЧ медицини. Напiй вже отримав декiлька золотих медалей. Якщо iнспекцiя iз центру знайде недолiки в якостi, порушникiв чекаСФ негайна розплата. Так у декiлькох фабрик були вiдiбранi лiцензiСЧ на виготовлення напою[11].

В ГрузiСЧ спецiалiсти Самтресту створили безалкогольне вино - цiлюще, мiстить катехiни, вiтамiнний комплекс i всi iншi компоненти вина, крiм алкоголю. Дослiдження показали, що безалкогольне вино дуже корисне при реабiлiтацiСЧ хворих, якi перенесли iнфаркт мiокарду, при запаленнi сечових протокiв, при функцiйних нервових зривах. Корисно воно i для здорових людей. Крiм того, несподiваним виявилося те, що воно виявилося дуже корисним при лiкування алкоголiзму.

На КиСЧвському заводi Оболонь створено безалкогольне пиво, яке називаСФться Пивко. Спецiалiсти дають таку характеристику напою: свiтлий напiй, с солодовим смаком, який обСФднуСФться з мякою гiркотою хмелю, добре освiжаСФ i тамуСФ спрагу.

1.2 Мiнеральнi води, СЧх класифiкацiя

Мiфи та легенди донесли до нас iз самих вiддалених часiв свiдоцтва того, що водами цiлющих джерел користувалися з давнiх часiв. Древнi греки, наприклад, вiрили, що силу свою богатирську Геракл набув, як викупався у чарiвному джерелi Кавказу, тому мiфiчного героя одного часу рахували покровителем цiлющих вод.

В античнi часи греки зводили у цiлющих джерел каплицi, присвяченi богу Асклепiю (римляни в подiбних мiiях зводили рами на честь Ескулапа). В ГрецiСЧ знайдено руСЧни древньоСЧ водолiкарнi, побудованоСЧ приблизно у VI столiттi до нашоСЧ ери.

Грецький лiкар