Дипломная работа по предмету Литература

 • 141. Моральный аспект в романе О. Уайльда "Портрет Дориана Грея"
  Дипломы Литература
 • 142. Мотив огня в повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба"
  Дипломы Литература

  Но, я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд…в нем, милостивые государи, восемь окошек в ряд! восемь окошек в ряд, прямо на площадь и то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером!»(С.180). Гоголь не зря превращает лужу и теснящиеся вокруг нее дома в озеро и стога сена, расширяя место действия самого цикла, создавая образ своеобразного окна в пространство повестей «Вий» и «Тарас Бульба», где оно невероятно широко, и степь не имеет границ. Вещи и факты у Гоголя начинают терять очертания, потому и логика изложения зачастую теряется. Так, например, Ю. Манн заметил в сравнении Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича очевидное смещение логики сравнения, когда речь идет о характерах героев. «Иван Никифорович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича , напротив того , шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно было бы поместить весь двор с амбарами и строением»(С.167). Почему Гоголь, давая почти зеркальное противопоставление двух героев, сбивается и дает вдруг неуместное описание шаровар одно из персонажей? Ю. Манн однозначно не комментирует подобное решение автора. Сравним это описание с подобными, встречающимися на первых страницах «Тараса Бульбы». «Шаровары шириною с Черное море, с тысячью складок и со сборами…Имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки» (С.72) .Отсюда мы можем заключить, что произошло искажение своеобразного зеркала сравнений, и сквозь художественную ткань одного произведения проглянуло совершенно другое. В этом контексте оказываются неслучайны упоминания моря, шаровар раздутых подобно парусу и любви к купанию. Сходным случаем является в ряду многих является, сказанное также совершенно не к месту, упоминание о ведьмах, которые «впрочем, принадлежат более к женскому полу, чем к мужскому»(«Вий»). Итак, как нами уже было замечено, реальный город Миргород у Гоголя становится неким эфирным сосредоточением художественного мифа, хаотичным и обрывочным скоплением мотивов цикла, которые подобно воде перетекают один в другой, отражаясь друг в друге. В этой зеркальной игре Гоголь обнаруживает характерные черты европейский мистицизма, умело завуалированные и скрытые.

 • 143. Мотиви і образи в ліриці Ганни Чубач
  Дипломы Литература

  Досліджуючи творчість Ганни Чубач ми виявили, що її поетику формують образи-домінанти, які створюють в уяві читача певне естетичне поле. Ключові образи позначені антитетичністю і становлять бінарні опозиції: життя-смерть, минуле-майбутнє, біле-чорне. Здатність до організації глибинної поетичної образності мають ключові поняття: небо, світ, вітер, душа, доля. Художнього осмислення і тлумачення набуває у ліриці Ганни Чубач категорія часу. Вона зображає час: історичний, минулий, швидкоплинний і осбистісний, субєктивний, що є художньою проекцією авторського світу. Образне поле лексеми часто розширюється у трьох напрямках: власне час, частина доби, життя. Виявлено, що семантичним центром лірики Ганни Чубач є образ днів. Важливим аспектом вивчення творчості поетки є поняття інтертекстуальності. "Чуже слово" в творах має кілька планів вираження: цитати (текстуальні звязки), алюзії (метатекстуальні звязки). Вплітання в художню канву поезії іншого тексту має на меті поглибити змістове наповнення, увиразнити емоційне забарвлення твору. Аналіз поезії Ганни Чубач засвідчує присутність інтертексту як на формальному, так і змістовому рівні. Це надає тексту виявлення функціональної залежності від мети їх уведення (ілюстративність, підсилення думки, акумуляція, контрастність тощо). У творах Ганни Чубач ремінісценції найчастіше свідомі, оговорені в епіграфі, у самих віршах. Поетеса звертається як до творів українських поетів, так і до світової класики. Ремінісценції вона використовує з різною метою, зокрема для того, щоб підкреслити, осучаснити або ж заперечити думку, висловлену в тих чи інших рядках; створити певний емоційний тон вірша; змоделювати полемічну ситуацію; посередництвом іншого твору висловити власні почуття, переживання й думки тощо. У творчості Ганни Чубач найчастіше знаходимо антично-міфологічні і біблійні алюзії на рівні образів, мотивів. Найчастіше поетка звертається до біблійних образів Адама і Єви. У останніх збірках досить часто постає мотив Страшного Суду як покари за гріхи і образ Каїна. Біблійна алюзія простежується і на жанровому рівні: елементи молитви, звертання до Бога. Особливе місце у творчості Ганни Чубач займають алюзії з античності, особливо образів жінок, наприклад, образ поетеси Матіос, Аріадни, Весталки тощо. Образ Музи - невідємний елемент образної системи поетеси. Маркером полісмисловості є додаткові інтертекстуальні відгалуження у її творах - присвяти. Колористика в творах поетеси яскрава і різнобарвна. Кожний колір має своє смислове наповнення: "білим" найчастіше є "світ", у якому живе героїня поезії, а також юність; "чорний" - колір розлуки, печалі, смерті, наближення до старості; "сивий" - символ смутку, зажури, в останніх збірках - "сивий", "сивина" - втілення пізнього кохання; "жовтий", "золотий" з одного боку - яскраві, сонячні кольори, з іншого мають значення розлуки, суму осені; "синій", "зелений" і "червоний" найчастіше використовуються для змалювання зорових картин; "блакитний" - символ спогадів. Особливе значення у творах Ганни Чубач відводиться образу квітки (квітів). Вони набувають різних відтінків залежно від настрою поетки. Через кольористику поетеса конкретизує, ускладнює, переосмислює образні картини. Поетеса використовує у творах значну кількість тропів, особливо різних видів метафор, зокрема, метафоричні епітети, а також розшифровані метафори. За допомогою метафор творяться, увиразнюються образи; "речовинні" метафори в творах втілюють людські переживання, болі, почуття, що досягається за допомогою взаємодії чуттєвого, фізичного з духовним, абстрактним. Важлива роль у творенні образів відводиться порівнянню. У поетичних творах Ганни Чубач субєкт - це образ, а обєкт - основа для його створення, тому аналіз цих компонентів порівняння є дуже важливим не тільки для розуміння системи образів, а й для осмислення творчої манери авторки взагалі. Найпоширеніший субєкт порівняння у Ганни Чубач - ліричне "Я". Часто використовує поетка засоби близькі до метафори: метонімію, синекдоху і антономазію; метонімія поширена в значенні "називання лише характерної частини в значенні цілого". В цьому сенсі визначаючи почуття ліричної героїні, авторка переносить ці характеристики на очі, руки, губи, серце, душу. Синекдоха вживається в значенні "заміни означеного числівника неозначеним" для підсилення враження. Визначено, що в збірках останніх років спостерігається широке використання дисфемізмів (для передачі обурення чи неприйняття якогось явища), а також евфемізмів для заміни слова табу "смерть". Гіпербола і літота використовується поетесою для підсилення почуття чи загострення образу, літоту, крім того, для передачі іронічного ставлення до явищ. Оксиморон творить у віршах Г. Чубач нові, оригінальні образи, увиразнює їх; використовується для передачі неоднозначних почуттів ліричної героїні, несе описове значення, аналітичне щодо явищ сьогодення. Найпоширеніші синтаксичні фігури в творах Ганни Чубач - паралелізм, анафора, епіфора, симплоки, градація, ампліфікація, апострофа, парцеляція. Поетичний синтаксис Г. Чубач, як і інші чинники її поетики, послуговує загальним завданням сенсу, художньої ідеї твору, органічно вплітається в цілісність поетичних структур, сприяючи єдності форми й змісту, гармонії їх.

 • 144. Моўныя сродкі суб’ектыўнай ацэнкі ў прозе Якуба Коласа
  Дипломы Литература

  За гады вывучэння вобласці выражэння ацэнкавых значэнняў у навуцы зяўлялася шмат падыходаў да даследвання: лагічны аспект ацэнка даследвалі І.А. Івін (праца Основания логики оценок і інш.) [1], М.А. Аруцюнава (праца Типы языковых знаний. Оценка. Событие. Факт і інш.) [2], М. Брожык,; семантычны - Е.М. Вольф (праца Функциональная семантика оценки і інш.) [3], М. М. Лукянава, А.М. Шрамм; псіхалінгвістычны - Е.І. Калодкін, Ю.М. Мягкова; сацыялінгвістычны - А.Л. Галаванеўскі, О.П. Жданава, Е.Ю. Краснікава; прагматычны - Ю.Д. Апрэсян, Э.А. Сталярова, М.А. Ягубава, О.В. Гуськова, В.М. Цоллер; функцыянальна-семантычны - Т.В. Маркелава (праца Семантика и прагматика средств выражения в русском языке і інш.) [4], Кімік, В.В. (праца Категория субъективности и ее выражение в русском языке і інш.) [5], З.К. Цеміргазіна; функцыянальна-стылістычны - даследвалі Ш. Балі, В.В. Вінаградаў (праца Русский язык: Грамматическое учение о слове і інш.) [6], В.М. Целія, Д.М. Шмялёў, Г.А. Вінакур (праца Закономерности стилистического использования языковых единиц і інш.) [7], І.В. Арнольд, І.А. Сцернін, В.І. Шахоўскі, Т.Г. Вінакур; кагніталагічны - А. Артоні, А. Коллінз; тэкставы - М.А. Лукянава (праца Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблема семантики і інш.) [8], М.М. Дзеева; нацыянальна-культурны - А. Вежбіцкая, Ю,Д. Апрэсян, І.М. Гарэлава, Т.В. Пісанава. Ужо гэты, далёка ня поўны пералік лінгвістаў, што вывучалі праблемы ацэнкі і ацэнкавасці, сведчыць пра складанасць і шматграннасць зявы, што мы даследуем.

 • 145. Моўныя сродкі суб’ектыўнай ацэнкі ў прозе Якуба Коласа
  Дипломы Литература

  За гады вывучэння вобласці выражэння ацэнкавых значэнняў у навуцы зяўлялася шмат падыходаў да даследвання: лагічны аспект ацэнка даследвалі І.А. Івін (праца Основания логики оценок і інш.) [1], М.А. Аруцюнава (праца Типы языковых знаний. Оценка. Событие. Факт і інш.) [2], М. Брожык; семантычны - Е.М. Вольф (праца Функциональная семантика оценки і інш.) [3], М.М. Лукянава, А.М. Шрамм; псіхалінгвістычны - Е.І. Калодкін, Ю.М. Мягкова; сацыялінгвістычны - А.Л. Галаванеўскі, О.П. Жданава, Е.Ю. Краснікава; прагматычны - Ю.Д. Апрэсян, Э.А. Сталярова, М.А. Ягубава, О.В. Гуськова, В.М. Цоллер; функцыянальна-семантычны - Т.В. Маркелава (праца Семантика и прагматика средств выражения в русском языке і інш.) [4], Кімік, В.В. (праца Категория субъективности и ее выражение в русском языке і інш.) [5], З.К. Цеміргазіна; функцыянальна-стылістычны - даследвалі Ш. Балі, В.В. Вінаградаў (праца Русский язык: Грамматическое учение о слове і інш.) [6], В.М. Целія, Д.М. Шмялёў, Г.А. Вінакур (праца Закономерности стилистического использования языковых единиц і інш.) [7], І.В. Арнольд, І.А. Сцернін, В.І. Шахоўскі, Т.Г. Вінакур; кагніталагічны - А. Артоні, А. Коллінз; тэкставы - М.А. Лукянава (праца Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблема семантики і інш.) [8], М.М. Дзеева; нацыянальна-культурны - А. Вежбіцкая, Ю,Д. Апрэсян, І.М. Гарэлава, Т.В. Пісанава. Ужо гэты, далёка ня поўны пералік лінгвістаў, што вывучалі праблемы ацэнкі і ацэнкавасці, сведчыць пра складанасць і шматграннасць зявы, што мы даследуем.

 • 146. Народнопоэтическая лексика в поэзии С. Есенина
  Дипломы Литература

  О фольклоризме С. Есенина исследователи его творчества стали писать еще при жизни поэта. Предпринятое исследование посвящено анализу места и роли фольклорных традиций в развитии поэзии Сергея Есенина. Цель - выявить основные тенденции, характеризующие фольклоризм поэта, что определило и отбор самого материала. В центре внимания - творчество поэта, чьи поиски в области освоения фольклорных форм и теоретического осмысления проблем, соотносящихся с фольклоризмом, отражали ведущие принципы литературного направления, а также тех художников слова, фольклористические интересы которых помогали ему преодолевать известную схематичность и узость эстетических программ и как бы ставили их "над направлением". Тема каждого раздела могла бы стать предметом самостоятельного изучения, но мы вынуждены были прибегнуть к известной сжатости изложения и избирательности литературно-фольклорного материала. Только отвлекаясь от частностей, сознательно исключая подробные комментарии и иллюстрации, можно было не потерять из виду цель исследования - выявление сущности фольклоризма С. Есенина и самой логики развития взглядов на фольклор и фольклоризм поэта.

 • 147. Народные детские сказки и сказки для детей
  Дипломы Литература

   

  1. Абраменкова, В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. - М., 2000
  2. Азадовский, М.К. Русские сказочники // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М, 1971
  3. Андерсен, Х.К. Сказки. - М., 1990
  4. Афанасьев, А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3 тт. - М., 1984
  5. Афанасьев, А.Н. Русские заветные сказки. - М., 1991
  6. Аникин, В.П. Русская народная сказка. - М., 1984
  7. Бабушкин, Н.Ф. Творчество народа и творчество писателя. - Новосибирск, 1966
  8. Белинский, В.Г. О народных сказках // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. - М., 1954
  9. Блонский, П.П. Психология младшего школьника. - М., 1988
  10. Богданов, К.А. Деньги в фольклоре. - СПб, 1995
  11. Бодалев, А.А. Психология о личности. - М., 1988
  12. Баллер, Э.А. Преемственность в развитии культуры. - М, 1969
  13. Баркова, А.Л. Функции "младших героев" в эпическом сюжете. - М., 2003
  14. Белинский, Г.В. О народных сказках // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М., 1971
  15. Бендас, Т.В. Гендерная психология. - СПб, 2005
  16. Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жихни русской общины XIX - начала XX в.: половозрастной аспект традиционной культуры. - Л., 1988
  17. Блонский, П.П. Психология младшего школьника. - М., 1997
  18. Боголюбова, Е.В. Культура и общество. - М., 1971
  19. Бонфельд, М.Ш. Творчество как интерпретация // Текст. Культура. Социум: Сборник статей, посвященный 70-летию профессора М.А. Вавиловой: Вологодский государственный педагогический университет. - Вологда, 2000
  20. Буслаев, Ф.И. Перехожие повести и рассказы // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия, - М., 1971
  21. Вавилова, М.А. Русская бытовая сказка. - Вологда, 1984
  22. Васильев, В.К. Русская сказка Сибири. - Красноярск, 1987
  23. Ведерникова, Н.М. Русская народная сказка. - М.: Наука, 1975
  24. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. А.В. Петровского. - М., 1974
  25. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся/ Под ред. И.С. Якиманской. - М., 1989
  26. Волокитина, М.Н. Очерки психологии младших школьников. - М., 1995
  27. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991
  28. Горький, М.М. О сказках // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М., 1971
  29. Гура, А.В. Символика животных в славянской народной традиции: Современное исследование. - М., 1997
  30. Гуревич, К.М., Горбачевич Е.И. Умственное развитие школьников: критерии и нормативы. - М., 1992
  31. Давидович, В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. - Ростов-на-Дону, 1979
  32. Диагностика умственного развития дошкольников/ Под ред. Л.А. Венгера и В.В. Холмовской. - М., 1978
  33. Добролюбов, Н.А. Народные русские сказки // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М., 1971
  34. Едемский, М.Б. Сказки на севере: (Из наблюдений и заметок в 1927 г.). - Л., 1928
  35. Емельянов, Л.И. Методологические вопросы фольклористики. - Л., 1978
  36. Жили-были…: произведения русского устного народного творчества для детей. - М., 1988
  37. Зак, А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. - М., 1984
  38. Зак, А.З. Различия в мышлении у детей. - М., 1992
  39. Захаров, А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - СПб, 1995
  40. Земцовский, И. Миф - литература - метод, или Будущее фольклористики в прошлом фольклора (К проблеме методологического эксперта) // Горизонты культуры: Сборник научных трудов/ Сост.М. Тимченко. - СПб, 1992
  41. Зеньковский, В.В. Психология детства. - М., 1996
  42. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб, 2000
  43. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. - СПб, 1998
  44. История, культура, этнография и фольклор славянских народов. - М., 1988
  45. Кабанова-Меллер, Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственного развития учащихся. - М., 1968
  46. Капица, Ф.С. Русский детский фольклор. - М., 1987
  47. Карпова, С.Н., Колобова, И.Н. Особенности ориентации на слово у детей. - М., 1978
  48. Козловский, В.П. Культурный смысл: генезис и функции. - Киев, 1990
  49. Кон, И.С. Какими они себя видят. - М., 1975
  50. Корнев, А.Н. Как научить ребенка говорить и думать. - СПб., 2000
  51. Криничная, Н.А. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. - Л., 1988
  52. Крук, И.И. Восточнославянские сказки о животных: Образы. Композиция. - Минск, 1989
  53. Кудина, Г.Н., Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.Н. Как развивать художественное восприятие у школьников. - М., 1988
  54. Кузин, В.С. Психология. Учебник. - М., 1974
  55. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология. - М., 2001
  56. Культура и развитие человека/ Под ред. В.П. Иванова, - Киев, 1989
  57. Культурология. ХХ век: Антология. - М., 1995
  58. Лазарев, В.В. Трансформация философского сознания в культуре нового времени // Культура, человек и картина мира. - М., 1987
  59. Лапина, Т.С. Философия культуры: вариант понимания. - М., 2003
  60. Лейтес, Н.С. Умственные способности и возраст. - М., 1971
  61. Лихачев, Д.С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. - Л, 1989
  62. Лотман, Ю.М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 тт., т.1. - Таллин, 1992
  63. Лотман, Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 томах, т.1. - Таллин, 1992
  64. Лотман, Ю.М. Миф - имя - культура (совместно с Б.А. Успенским) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 томах, т.1. - Таллин, 1992
  65. Лотман, Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 тт., т.1. - Таллин, 1992
  66. Лотман, Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 томах, т.1. - Таллин, 1992
  67. Лотман, Ю.М. Феномен культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 томах, т.1. - Таллин, 1992
  68. Ляликов, Д.Н. Работы по философии, психологии и культуре. - М., 1991
  69. Малахов, В.А. Культура и человеческая целостность. - Киев, 1984
  70. Мельников, М.Н. Современное самодеятельное детское творчество // Сибирский фольклор, вып.1. - Томск, 1965
  71. Мид, М. Культура и мир детства. - М., 1988
  72. Миф - фольклор - литература: [Сборник статей]. - Л., Ленинградское отделение, 1978
  73. Молдавский, Д.М. За песней, сказкой, одолень-травой: Записки собирателя народного творчества. - Л., 1975
  74. Морохин, В.Н. Методика собирания фольклора. - М., 1990
  75. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - М., 2003
  76. Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. - Новосибирск, 1990
  77. Немов, Р.С. Психология: В 2 кн., кн.2. Психология образования. - М., 1994
  78. Никифоров, А.И. Сказка, ее бытование и носители // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М., 1971
  79. Никифоров А.И. Народная детская сказка драматического жанра // Сказочная комиссия в 1924-1925 гг. - Л., 1926
  80. Новиков, Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. - Л., 1974
  81. Общение и речь: Развитие речи у детей в общении со взрослыми. - М., 1985
  82. Ончуков, Н.Е. Сказки и сказочники на Севере // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М., 1971
  83. Осорина, М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - СПб, 2000
  84. Померанцева, Э.В. Писатели и сказочники: [Сборник статей]. - М, 1988
  85. Померанцева, Э.В. Русская народная сказка. - М., 1963
  86. Померанцева, Э.В. Судьбы русской народной сказки. - М.: Наука, 1965
  87. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - М.: Лабиринт, 2002
  88. Пропп, В.Я. Кумулятивная сказка // Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. - М., 1976
  89. Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки. - М., 2001
  90. Пропп, В.Я. Поэтика фольклора. - М., 1998
  91. Пропп, В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. - М., 1976
  92. Пропп, В.Я. Русская сказка. - М., 2000
  93. Пропп, В.Я. Трансформации волшебных сказок // Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. - М., 1976
  94. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М., 1971
  95. Пропп, В.Я. Фольклор. Литература. История. - М., 2002
  96. Путилов, Б.Н. Фольклор и народная культура. - СПб, 2003
  97. Разумова, И.А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки. - Петрозаводск, 1991
  98. Розанов, Ю.В. Писатель в маске сказителя (Случай Алексея Ремизова) // Текст. Культура. Социум: Сборник статей, посвященный 70-летию профессора М.А. Вавиловой: Вологодский государственный педагогический университет. - Вологда, 2000
  99. Русские народные сказки/ Сост.В.П. Аникин. - М., 1987
  100. Севернорусские сказки в записях А.И. Никифорова/ Под ред.В.Я. Проппа. - М. - Л., 1961
  101. Сержантов, В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия. - Л., 1990
  102. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей. - Ярославль., 1996
  103. Сказки: Книга для чтения в 5 классе/ Сост. Ю.Г. Круглова. - М., 1994
  104. Сказки русских писателей/ Сост.В.П. Аникин. - М., 1980
  105. Сказочная комиссия в 1924-25. Обзор работ. - Л., 1926
  106. Славянский фольклор и историческая действительность. - М., 1965
  107. Смирнов, Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции, - М., 1974
  108. Субботский, Е.В. Ребенок открывает мир: Кн. для воспитателей детского сада. - М., 1991
  109. Фольклор и этнография. - Л., 1990
  110. Хейзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. - М., 1992
  111. Хрестоматия по психологии/ Под ред. А.В. Петровского. - М., 1987
  112. Холл, С. Эволюция и воспитание чувства природы у детей. - М., 1914
  113. Цветаева, М. Проза. - Кишинев, 1986
  114. Чистов, К.В. Фольклористика и современность // Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. - М., 1971
  115. Шастина, Е.И. Сказки, сказочники, современность. - Иркутск, 1981
  116. Юдин, Ю.И. Русская народная бытовая сказка. - М., 1998
 • 148. Некоторые особенности работы с низкими мужскими голосами
  Дипломы Литература
 • 149. Неомифологизм в структуре романов В. Пелевина
  Дипломы Литература

  При первом появлении Чапаева (в «Музыкальной табакерке») Петр видит «странного человека» в черной форме с «закрученными вверх усами» и бутылкой шампанского, которого он определяет как «крупного большевистского начальника», и от лица которого не может оторвать взгляд[С.30]. Во время следующей встречи Пустота устанавливает возраст «лет пятьдесят», «легкая седина на висках»[С.76], необычность личного оружия «довольно странная» шашка «с длинной серебряной рукоятью, покрытой резьбой, на ней были изображены две птицы, а между ними круг с сидящим в нем зайцем; все остальное место занимал тончайший орнамент. Рукоять кончалась нефритовым набалдашником, к которому был привязан короткий толстый шнур витого шелка с лиловой кистью на конце. Перед рукояткой была круглая гарда из черного железа; сверкающее лезвие было длинным и чуть изогнутым собственно, это была даже не шашка, а какой-то восточный, китайский скорее всего, меч»[С.84] (здесь нарратор впервые дает почувствовать принадлежность Чапаева некоей странной общности или культу при помощи без сомнения мистического символа «круг с сидящим в нем зайцем», а также намекает на его «ориенталистскую ориентированность», наделив героя подобием сюрикена; чуть позже чапаевский броневик напомнит Петру металлического Будду[С.81]) и погруженность в исполняемую музыку. Его настоящая фамилия не Чапаев (» Моя фамилия Чапаев<…>. Она ничего мне не говорит<…>. Вот именно поэтому я ей и пользуюсь<…>»[С.77]), он проговаривается, что готовился к карьере музыканта, и это оказывается важным для концепции романа в целом. Одет Чапаев не без изыска: форма по «последней красногвардейской моде», красное сукно заменил переливающийся алый муар; на груди «Орден Октябрьской Звезды», серебряный «с шариками на концах лучей»[С.79]. Подобная загадочность мистически настроенного (в соответствии с продолжающейся модой эпохи конца Серебряного века) красного командира влияет на то, что Петр изначально чувствует превосходство своего будущего «учителя дзена»: «Отчего-то мне казалось, что этот человек стоит несколькими пролетами выше меня на той бесконечной лестнице бытия, которую я видел сегодня во сне»[С.83]. Эта лестница становится многозначным символом, связанным с образом Чапаева (последний предстает неким антисуицидальным, спасающим «фактором бытия»). Заснувший под музыку Моцарта в версии 90х годов ХХ века, Петр просыпается под нее, же исполняемую Чапаевым в «классическом варианте»: «<…>мелодия сначала как бы поднималась вверх по лестнице, а потом, после короткого топтания на месте, отчаянно кидалась в лестничный пролет и тогда заметны становились короткие мгновения тишины между звуками. Но пальцы пианиста ловили мелодию, опять ставили на ступени, и все повторялось, только пролетом ниже.<…>эта лестница<…>видимо, была бесконечной.<…>[Мелодия] демонстрировала метафизическую невозможность самоубийства не его греховность, а именно невозможность. И еще мне представилось, что все мы всего лишь звуки, летящие из-под пальцев неведомого пианиста, просто короткие терции, плавные сексты и диссонирующие септимы в грандиозной симфонии, которую никому из нас не дано услышать целиком»[С.7475].

 • 150. Новелістика Проспера Меріме
  Дипломы Литература

   

  1. Акімова Л. Образ сильної особистості в новелах Проспера Меріме (10 клас) // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2007. - №6. - С. 19-21.
  2. Бабич В.В. Новела в мировой литературе Проспера Мериме " Кармен" // Все для вчителя. - 2003. - №19. - (Дод) - С.27-28.
  3. Бахрушина В.М. корсиканська трагедія: Два уроки по творчості П. Меріме // зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №11. - С.9-11.
  4. Братко В.О. Стерничий скрипку січе смичком… Екзотична новела П. Меріме "Таманго" // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №10. - С.23-25.
  5. Братко В.О. Проспер Меріме і Україна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1997. - №11. - С.35-36.
  6. Білоус М. Формування культури сприймання художнього твору // Зарубіжна література. - 2001. - №6. - С.16-18.
  7. Виппер Ю.Б. Проспер Мериме - романист и новеллист /Виппер Ю.Б. творческие судьбы и история. - М.: Правда, 1990. - 300с.
  8. Галич О. Теорія літератури. - К: Либідь, 2001. - 487с.
  9. Грифцов Б. Психология писателя. - М.: Правда, 1998. - С.179-193.
  10. Гуцуляк О. Гільгамеш як "архітектор буття": спроба пояснення сутності епічного образу. // Зарубіжна література. - 2001. - №6. - С.42-46.
  11. История французской литературы /Под ред. Анисимова И.И. - М.: Академия наук, 1956. - 730 с.
  12. Келар С.П. Образи циган в європейській літератур // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №9. - С.35-39.
  13. Козленко Р.О. Кратери пристрастей і характерів [Експрес-інформація до вивчення творів Стендаля, Меріме, Пушкіна] // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - №12. - С.18.
  14. Козлик І.В. Про методологічні засади викладання зарубіжної літератури // Зарубіжна література. - 2001. - №6. - С.9-10.
  15. Конопля Т.Г. Урок-дослідження характерів героїв новели "Кармен" // Зарубіжна література в школі. - 2006. - №5. - С.6-8.
  16. Ладушина Л.Н. Урок зарубежной литературы в 8 классе (По новелле Проспера Мериме "Матео Фальконе") // Русский язык и литература в школах Украины. - 2004. - № 25. - С.11-13.
  17. Літературознавчий словник-довілдник / За ред. Гром?яка Р.Т. - К.: Академія, 1997.
  18. Луков В.А. Реалистическое творчество П. Мериме 1933-1869 гг. - Межвузовское собрание научных трудов. - М., 1982. - С.85-101.
  19. Луков В.А. Раннее творчество П. Мериме в свете жанровых систем. В кн. Взаимодействие жанров в художественной системе писателя. - М.: Просвещение, 1982. - 324 с.
  20. Маджар Н. Новела П. Меріме "Матео Фальконе" як дзеркало долі // Зарубіжна література. - 2005. - №6. - С.21-24.
  21. Машкова О.І. Майстер малої форми. Система уроків по вивченню творчості Меріме-новеліста // Відродження. - 1994. - №12. - С.46-50.
  22. Мериме П. Собрание сочинений в 4-х томах /Под. Ред.Н.М. Любимова. - Т.2. - М.: Правда. - 1983. - 448 с.
  23. Мериме П. Собрание сочинений в 4-х томах /Под. Ред.Н.М. Любимова. - Т.3. - М.: Правда. - 1983. - 304с.
  24. Меріме П. Коломба: Роман. Пер. з французької. - К: Книгоспілка, 1927. - 147 с.
  25. Меріме П. Таманго. - ["Матео Фальконе", "Етруська ваза". Новели. Пер. з французької]. - Львів: Каменяр, 1966.
  26. Михайлов А.Д. Новые материалы переписки Мериме ("Филологические науки"). М.: Наука, 1989. - С.234-250.
  27. Наливайко Д. Проспер Меріме і Україна. // Всесвіт - №9. -1970. - С.147-148.
  28. Новикова М. Міфосвіт "Кармен": бик і бог // Всесвіт. - №5-6. - С.125-138.
  29. Новикова М. Мифомир "Кармен": Бык и Бог // Зарубіжна література. - 2002. - №38. - С.7-15.
  30. Парицький Л. Любляче серце: Життя Проспера Меріме, 7 клас // Зарубіжна література. - 2005. - №6. - С.18-19.
  31. Словник іншомовних слів: за ред. О.С. Мельничука.К., 1977. - 775с.
  32. Сорокіна Е.А. Урок-вікторина за творами П. Меріме, О. Генрі // Всесвітня література в навчальних закладах України. - 1995. - №11. - С.17-19.
  33. Пархоменко Т.А. Проблема честі та вірності, корисливості та зради в новелі Проспера Меріме "Матео Фальконе": конспект уроку (10 клас) // Всесвітня література та культура. - 2003. - №6. - С.29-30.
  34. Порицький Л. Любляче серце: Виповнилося 200 років від дня народження Проспера Меріме // Дзеркало тижня. - 2003. - №38. - С.23.
  35. Пронкевич О.В. Панорама літератури ХІХ ст. - 1997. - №1. - С.17-18.
  36. Ревнивцеві Є. Галерея психологічних портретів у новелі П. Меріме "Матео Фальконе" // Зарубіжна література. - 2005. - №6. - С. 20-21.
  37. Реизов Б.Г. Как работал Проспер Мериме // Литературная учеба. - 1970. - №6. - С.99.
  38. Сом М. "Як поле розквіт маку": До 200 річчя від дня народження Проспера Меріме // Культура і життя. - 2005. - 15 жовтня (№32). - С.4.
  39. Слизько Г. Проспер Меріме "Матео Фальконе" (матеріал до вивчення). // зарубіжна література. - 2003. - №6. - С.7-8.
  40. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ сб. /За ред. .М. Зубрицької. - Львів: Літопис, 1996.
  41. Сурта Х.Ф. О "балто-словяской" новелле П. Мериме "Lokis" // Современное славяноведенье. - 1990. - №6. - С.45-50.
  42. Сюндюков І. Проспер Меріме - українознавець // День. - 2003. - №27. - С7.
  43. Ульянова И.Е. Новела Проспера Мериме "Матео Фальконе": урок 6 клас // Література в школе. - 2006. - №4. - С.34-41.
  44. Ялтинець Т.Л. "Любити тебе не можу, жити з тобою не хочу": новела Проспера Меріме "Кармен" (10 клас). // Всесвітня література та культура. - 2003. - №8. - С.12-13.
  45. Янковський Ю.З. Проспер Меріме: життя і творчість. - К: Дніпро, 1976. - 103с.
 • 151. Новообразования в языке современной немецкой рекламы
  Дипломы Литература
 • 152. Новые грани вечного образа Дон Жуана в одноименной комедии Мольера
  Дипломы Литература

  Практически в самом начале пьесы Сганарель отзывается о своем хозяине следующим образом: «…мой господин Дон Жуан - величайший из всех злодеев, каких когда-либо носила земля, чудовище, собака, дьявол, турок, еретик, который не верит ни в небо, ни в святых, ни в бога, ни в черта, который живет, как гнусный скот, как эпикурейская свинья, как настоящий Сарданапал, не желающий слушать христианские поучения и считающим вздором все то, во что верим мы». Действительно, все последующие действия главного героя только подтверждают такую характеристику. Он полностью лишен каких-то внутренних моральных принципов. Дон Жуану ничего не стоило соблазнить и похитить из монастыря донью Эльвиру, обвенчаться с ней, а затем почти сразу же бросить. Он совершенно не скрывает причин, побудивших его на такой поступок: женщина надоела ему, как надоедали и сотни других. «У меня есть глаза для того, чтобы оценить прелести всех женщин, и каждой из них я приношу дань, налагаемую на нас природой», - признается он Сганарелю. Совесть не пробуждается в Дон Жуане даже после того, как Эльвира, смирив в себе страсть и решив вернуться в монастырь, приходит к нему и молит лишь об одном - раскаяться и спасти свою душу, положить конец беспутной жизни. «А знаешь ли, я опять что-то почувствовал к ней, в этом необычном ее виде я нашел особую прелесть: небрежность в уборе, томный взгляд, слезы - все это пробудило во мне остатки угасшего огня», - вот все, что может сказать Дон Жуан после ее искренних слов, вызвавших слезы у Сганареля.

 • 153. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")
  Дипломы Литература

   

  1. Альбеткова Р.И. Художественное время и художественное пространство в романе Лермонтова "Герой нашего времени"//Русская словесность. - 1999. - №3. - C.42-48.
  2. Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. - М.: Художественная литература, 1977.
  3. Архипов В.А. М.Ю. Лермонтов. - М.: Московский рабочий, 1965.
  4. Афанасьев В.В. Лермонтов. - М.: Молодая гвардия, 1991.
  5. Бахтин М. Эпос и роман//Вопросы литературы. - 1970. - №1. - C.119-120.
  6. Белинский В.Г. Герой нашего времени //Избранные статьи. - М.: Детская литература, 1978. - С.40-59.
  7. Виноградов И. Философский роман М.Ю. Лермонтова. - М.: Просвещение, 1969.
  8. Висковатов П.А. М.Ю. Лермонтов: Жизнь и творчество. - М.: Современник, 1987.
  9. Влащенко В. Лермонтов в русской критике//Литература. - 2000. - №25.
  10. Вырыпаев П.А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. - Саратов: Приволжское книжное издательство, 1976.
  11. “Герой нашего времени”//Лермонтовская энциклопедия/Гл. ред. В.А. Мануйлов. - М.: Советская энциклопедия, 1981. - С.108.
  12. Герцен А.И. Полное собрание сочинений. Т.14. "Very dangerous!" - М.: Гослитиздат, 1960.
  13. Герцен А.И. О развитии революционных идей в России. - М.: Гослитиздат, 1958.
  14. Герштейн Э.Г. Судьба Лермонтова. - М.: Художественная литература, 1986.
  15. Герштейн Э.Г. "Герой нашего времени" Лермонтова. - М.: Художественная литература, 1976.
  16. Гольдфаин И. Еще раз о Печорине//Вопросы литературы. - 2000. - №2. - C.310-311.
  17. Григорьян К.Н. Лермонтов и его роман "Герой нашего времени". - Л.: Наука, 1975.
  18. Гурвич И. Загадочен ли Печорин?//Вопросы литературы. - 1983. - №2. - C.119-136.
  19. Долинина Н.Г. Печорин и наше время. - Л.: Детская литература, 1991.
  20. Евзерихина В.А. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. - Новосибирск: Издательство Новосибирского пед. института, 1959.
  21. Еселев М., Сцепуро П. Чем болел Печорин?//Наука и жизнь. - 1992. - №1. - C.92-94.
  22. Калнберзина А.М. Художественное своеобразие романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". - Учен. зап. Даугавпилс. пед. института, 1963. Т. 8.
  23. Картавцев М. Тайна Печорина//Подъем. - 1995. - №9. - C.208-215.
  24. Коровин В.И. Герои Лермонтова//Литература. - 1997. - №19.
  25. Коровин В.И. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. - М.: Просвещение, 1973.
  26. Кюхельбеккер В.К. Дневник. - Л.: Прибой, 1929.
  27. Левин В.И. Проблема героя и позиция автора в романе "Герой нашего времени"//Лермонтов и литература народов Советского Союза. - Ереван: Издательство Ереванского университета, 1974.
  28. Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени//Сочинения в двух томах. Том второй. - М.: Правда, 1990. - С.455-590.
  29. Ломунов К.Н. М.Ю. Лермонтов: Очерк жизни и творчества. - М.: Детская литература, 1989.
  30. М.Ю. Лермонтов в русской критике. Сборник статей. - М.: Гослитиздат, 1951.
  31. М.Ю. Лермонтов. Сборник. - М.: Лайда, 1993.
  32. М.Ю. Лермонтов: Исследования и материалы/Отв. ред. М.П. Алексеев. - Л.: Наука, 1979.
  33. Макаров В. Герой нашего Лермонтова//Литературная учеба. - 1995. - №2, 3. - C.202-208.
  34. Мануйлов В.А. М.Ю. Лермонтов. Биография писателя. Пособие для учащихся. - Л.: Просвещение, 1976.
  35. Мануйлов В.А. Роман Лермонтова "Герой нашего времени". Комментарий. - Л.: Просвещение, 1975.
  36. Михайлова Е.Н. Проза Лермонтова. - М.: Гослитиздат, 1957.
  37. Мордовченко Н. Лермонтов и русская критика 40-х годов //Литературное наследство. М.Ю. Лермонтов. Т. 43-44. - М.: АН СССР, 1941.
  38. Нейман Б.В. Михаил Юрьевич Лермонтов. - М.: Просвещение, 1973.
  39. Нетбай И. Кто такой Печорин? Что такое Печорин?//Вопросы литературы. - 1999. - №4. - C.320-329.
  40. Писарев Д.И. Собрание сочинений. Т. 2. Базаров.- Реалисты. - М.: Художественная литература, 1974.
  41. Попов А.В. "Герой нашего времени". Материалы к изучению романа М.Ю. Лермонтова. - Ставрополь: Издательство Ставропольского пед. института, 1963.
  42. Развитие реализма в русской литературе. В 3-х т. Т. 1. - М.: Наука, 1972.
  43. Русская литература XIX века: Практикум: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Под ред. Ю.И. Лыссого. - М.: Просвещение, 1997.
  44. Удодов Б.Т. Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени": Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1989.
  45. Ульяшов П.С. Загадка гения: М.Ю. Лермонтов. - М.: Знание, 1989.
  46. Федоров А.В. Лермонтов и литература его времени. - Л.: Художественная литература, 1967.
  47. Фохт У.Р. М.Ю. Лермонтов. Логика творчества. - М.: Наука, 1975.
  48. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. 3. Очерки гоголевского периода русской литературы. - М.: Гослитиздат, 1949-1953.
  49. Шан-Гирей А.П. М.Ю. Лермонтов//М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. - М.: Художественная литература, 1989.
  50. Шаталов С.Е. Время - метод - характер. Образ человека в художественном мире русских классиков. - М.: Просвещение, 1976.
  51. Шкловский В.Б. Тетива. О несходстве сходного. - М.: Советский писатель, 1970.
  52. Шмульян Ф. Незнакомый Печорин//Литературная учеба. - 1995. - №2, 3. - C.218-225.
  53. Щеблыкин И.П. Лермонтов. Жизнь и творчество. - Саратов: Приволжское книжное издательство, 1990.
 • 154. Нравственные противоречия бунта Раскольникова (по роману "Преступление и наказание")
  Дипломы Литература

  Преступление Родиона Раскольникова - индивидуалистический бунт против порядков окружающей его жизни. Раскольников совершил убийство ради любви к людям (так он считал), но в то же время он презирает людей. Он не видел своей вины, не считал себя преступником, однако совесть оказалась сильней логически неуязвимых теорий, что стало трагедией для Раскольникова. Достоевский глубоко проникает в душу преступника и за идеей заблуждений доброго сердца - « убийство ради любви к людям», «власти ради добрых дел» - открывает самую страшную чудовищную идею - «идею Наполеона», идею власти ради власти, разделяющей человечество на две неравные части: большинство - «тварь дрожащая» и меньшинство - «властелины», призванные от рождения управлять большинством, стоящие вне закона и имеющее право, как Наполеон, во имя нужных ему целей переступить через закон и нарушить божественный мир и порядок. Достоевский много думает над «Преступлением и наказанием», наконец в окончательной редакции идея Наполеона полностью созревает. Итак, в творческом процессе, в вынашивании замысла «Преступления и наказания», в образе Раскольникова столкнулись две противоположные идеи: идея любви к людям и идея презрения к ним. Достоевский решает сохранить обе идеи, показать человека, в котором, как говорит Разумихин о Раскольникове, два противоположных характера поочерёдно сменяются. Мучительно создавал Достоевский и финал романа. В одной из черновых записей значится: «финал романа. Раскольников застрелиться идёт», но это был финал только для «идеи Наполеона». Писатель намечает финал и для любви, когда сам Христос спасает раскаявшегося грешника: «Видение Христа. Прощение просит у народа». Но каков конец человека, соединившего в себе оба противоположных начала? Достоевский прекрасно понимает, что Раскольников не примет ни авторского суда, ни юридического, ни суда собственной совести. Лишь один суд примет Раскольников - «высший суд», суд Сонечки Мармеладовой.

 • 155. Образ главного героя в литературных портретах К.Г. Паустовского
  Дипломы Литература

  Русский писатель А. Грин родился 23 августа (по старому стилю - 11 августа) 1880 года в Слободском, уездном городке Вятской губернии, в семье «вечного поселенца» - ссыльного поляка-повстанца, сосланного 16-летним юношей в Сибирь за участие в Польском восстании 1863 и служащего конторщиком на пивоваренном заводе. Мать - русская; умерла, когда Грину было 13 лет. Вскоре после рождения сына семья Гриневских переехала в Вятку. «Я не знал нормального детства, - писал Грин в своей «Автобиографической повести», - меня в минуты раздражения, за своевольство и неудачное учение, звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих». Объясняя происхождение своего литературного псевдонима, Грин говорил, что «Грин!» - так коротко окликали ребята Гриневского в школе, а «Грин-блин» - была одна из его детских кличек. Летом 1896, после окончания четырехклассного Вятского городского училища, Грин уехал в Одессу, захватив с собой лишь ивовую корзинку со сменой белья да акварельные краски. В Одессу он попал с шестью рублями в кармане. Худенький, узкоплечий, он закалял себя самыми варварскими средствами, учился плавать за волнорезом, где тонули и опытные пловцы. Голодный, оборванный, в поисках «вакансии» он обходил все стоящие в гавани шхуны. В первом плавании, на транспортном судне «Платон» он впервые увидел берега Кавказа и Крыма. Матросом Грин плавал недолго, - после первого или второго рейса его обычно списывали за непокорный нрав. Позднее был лесорубом и золотоискателем на Урале. Весной 1902 юноша очутился в Пензе, в царской казарме. Из казенного описания его наружности той поры: рост - 177,4, глаза - светло-карие, волосы - светло-русые; особые приметы: на груди татуировка, изображающая шхуну с бушпритом и фок-мачтой, несущей два паруса. Искатель чудесного, бредящий морем и парусами, попадает в 213-й Оровайский резервный пехотный батальон, где царили самые жестокие нравы, впоследствии описанные Грином в рассказах «Заслуга рядового Пантелеева» и «История одного убийства». Через четыре месяца «рядовой Александр Степанович Гриневский» бежит из батальона, несколько дней скрывается в лесу, но его ловят и приговаривают к трехнедельному строгому аресту «на хлебе и воде». Пензенские эсеры помогают ему бежать из батальона вторично, снабдив фальшивым паспортом и переправляют в Киев. Оттуда он перебрался в Одессу, а затем в Севастополь. За пропагандистскую деятельность в Севастополе он поплатился тюрьмой и ссылкой. После освобождения из севастопольского каземата Грин уезжает в Петербург и там вскоре опять попадает в тюрьму. Грина ссылают на 4 года в г. Туринск, Тобольской губернии. После прибытия туда «этапным порядком» Грин бежит из ссылки и добирается до Вятки. Отец достает ему паспорт недавно умершего в больнице «личного почетного гражданина» А.А. Мальгинова и Грин возвращается в Петербург, чтобы спустя несколько лет, в 1910 году, опять отправиться в ссылку, на этот раз в Архангельскую губернию. Тюрьмы, ссылки, вечная нужда… Недаром говорил Грин, что его жизненный путь был усыпан не розами, а гвоздями… В Петербург возвратился в мае 1912. Влившись в петербургские литературные круги, сотрудничал во многих журналах. В 1916 в Петрограде начал писать «повесть-феерию» «Алые паруса». С конца 1916 вынужден был скрываться в Финляндии, но, узнав о Февральской революции, вернулся в Петроград. В 1919 из Петрограда был призван в Красную армию, где служил связистом. В 1920 тяжелобольного Грина, заболевшего сыпным тифом, привезли в Петроград, где с помощью М. Горького ему удалось получить академический паек и комнату в «Доме искусств». Отец рассчитывал, что из его старшего сына, в котором учителя видели завидные способности, выйдет непременно инженер или доктор, потом он соглашался уже на чиновника, на худой конец, на писаря, жил бы только «как все», бросил бы «фантазии»… Первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» (агитброшюра за подписью А.С.Г. была написана в 1906) был конфискован и сожжен охранкой. Первые публикации (рассказы) были в 1906, в Петербурге. Подпись «А.С. Грин» впервые появилась в 1908 под рассказом «Апельсины» (по другим сведениям - под рассказом «Случай» в 1907). В 1908 вышел первый сборник «Шапка-невидимка» с подзаголовком «Рассказы о революционерах». Не только в юности, но и в пору широкой известности Грин, наряду с прозой, писал лирические стихи, стихотворные фельетоны и даже басни. Закончив роман «Блистающий мир», весной 1923 года Грин едет в Крым, к морю, бродит по знакомым местам, живет в Севастополе, Балаклаве, Ялте, а в мае 1924 года поселяется в Феодосии - «городе акварельных тонов». В ноябре 1930 года, уже больной, он переезжает в Старый Крым. Умер Грин 8 июля 1932 года в Феодосии. В 1970 в Феодосии был создан литературно-мемориальный музей Александра Грина. Среди его произведений - стихотворения, поэмы, сатирические миниатюры, басни, очерки, новеллы, рассказы, повести, романы.

 • 156. Образ дома и двери в рок-поэзии
  Дипломы Литература

  Поиск способов выхода «из-под гнета» в 70-е начале 80-х характеризовался еще не активным, как в период перестройки, а пассивным протестом, близким романтическому эскапизму, то и саму философию рок-творчества того периода можно определить как «философию ухода». Один из показательных примеров воплощения такой философии раннее (первая половина 80-х) творчество московской группы «Крематорий», на котором и будет сосредоточено внимание в статье. Мы рассмотрим эту проблему с целью выяснить, какое влияние на все это оказывают образы дома и двери.
  История создания группы достаточно типична. Сведения о ней почерпнуты из литературно-фактологических источников, составленных самими участниками группы и имеющих, в связи с этим, самостоятельный интерес как отражение философии «Крематория». Итак, в 1974 году подростки-одноклассники, приятели по двору (многие из которых были детьми из «выездных» семей) слушали The Beatles, Black Sabbath, Led Zeppelin, добывали инструменты, сами пробовали сочинять стихи и песни, выступали на школьных танцах с «фирменными» номерами. Название первой группы Армена Григоряна (будущего лидера «Крематория») было весьма симптоматичным «Черные пятна», годом позже оно было изменено на «Атмосферное давление». Первая и притом достаточно скандальная известность к группе пришла в 1976 году, на районном конкурсе во Дворце пионеров, где группа во время официального выступления отыграла положенную программу («две-три спокойные, красивые, мелодичные вещи»), после чего во время последующих танцев неожиданно начала исполнять свой любимый «забойный» хард-рок. Директор школы, командировавший ансамбль на участие в конкурсе, получил выговор; для самих же ребят дело ограничилось вызовом в школу с родителями.

 • 157. Образ Дон Жуана в произведениях Тирсо де Молины "Севильский обольститель, или Каменный гость" и Торренте Бальестера "Дон Хуан"
  Дипломы Литература

  На страницах книг Федерико Гарсиа Лорки (1898 - 1936) имя севильского повесы встречается крайне редко. А ведь казалось бы: Лорка - родом из Гранады. И в одном из эссе он указал на разницу между своим родным городом и Севильей: «Гранада создана для музыки, потому что это пленный город, заточенный в горах…Она - затворница, чутка к ритмам и отголоскам… С наивысшей полнотой ее воплощает не поэзия, а музыка, торный путь в мистику. Поэтому она не драматична, как Севилья, город Дон Хуана, город любви, но лирична, и если Севилья торжествует в Лопе, Бомарше, и в Соррилье, и в Тирсо, и в прозе Беккера, то Гранада - это оркестр ее фонтанов, полных андалусской тоски1». В Севилье, по улицам которой бродят, смущая женщин, тени Хуана Тенорьо и Мигеля де Маньяры, гранадец Гарсиа Лорка был чужаком, посторонним? Видимо, он и в самом деле чувствовал себя там неуютно. И может быть, поэтому в стихотворении «Севилья» - из знаменитого сборника «Стихи о канте хондо», - упоминая о Дон Хуане (Дон Жуане), Лорка пишет о «горечи» («Lo amargo de Don Juan»)? Получается: только горькие чувства вызывает в нем легендарный сердцеед, и не более? Фрейд, наверное, легко бы объяснил причины подобного отношения гранадского поэта к Дон Хуану. Во всяком случае, когда в начале 30-х годов, создав театр «Ла Баррака», Лорка поставил «Севильского обольстителя» Тирсо де Молины, - это была всего лишь дань национальной классике.

 • 158. Образ рассказчика и особенности повествования в "Повестях Белкина" А.С. Пушкина
  Дипломы Литература

   

  1. Афанасьев Э.С. "Повести Белкина" А.С.Пушкина: ироническая проза // Русская литература. 2000. № 2.
  2. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. - М., 1999.
  3. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. - М., 1959.
  4. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1959.
  5. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971.
  6. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. М., 1991.
  7. Влащенко В.И. Загадка "Метели" // Русская словесность. 2001. № 1.
  8. Гей Н.К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. М., 1975.
  9. Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. М.-Л., 1966.
  10. Григорьев А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990.
  11. Горшков А.И. А.С.Пушкин в истории русского языка. М., 1993.
  12. Гукасова А.Г. Болдинский период в творчестве Пушкина. М., 1973.
  13. Есипов В.В. Что мы знаем об Иване Петровиче Белкине? // Вопросы литературы. 2001. № 6.
  14. Зуев Н.Н. Одна из вершин русской прозы "Повести Белкина" А.С.Пушкина. // Литература в школе. 1998. № 8.
  15. Иванчикова Е.А. Рассказчик в повествовательной структуре произведений Достоевского // Филологический сборник. М., 1995.
  16. Имихелова С.С. Библейские аллюзии как предмет современной литературной герменевтики. // Литература и религия: проблемы взаимодействия в общекультурном контексте. Улан-Удэ, 1999.
  17. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе 19-20 вв. М., 1994.
  18. Кожинов В.В. Проблема автора и путь писателя // Контекст. М., 1978.
  19. Коровин В.И. Лелеющая душу гуманность. М., 1982.
  20. Кулешов В.И. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. М., 1987.
  21. Лежнев А.З. Проза Пушкина. М., 1966.
  22. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971.
  23. Макагоненко Г.П. Творчество А.С.Пушкина в 1830-е годы. Л., 1974.
  24. Овсянико-Куликовский Д.Н. Собр. соч. Т.4. М.Пг., 1924.
  25. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987.
  26. Пушкин А.С. "Повести Белкина" // Полн. собр. соч.: А 10 т. Т.6. М., 1962-1966.
  27. Сазонова С.С. О Белкине и его роли в "Повестях Белкина". Рига, 1976.
  28. Сидяков Л.С. Художественная проза Пушкина. Рига, 1973.
  29. Степанов Н.С. Проза Пушкина. М., 1962.
  30. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970.
  31. Черняев Н.И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1990.
  32. Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977.
 • 159. Образ ребенка в произведениях Туве Янссон о Муми-троллях
  Дипломы Литература

  Сигне Хаммарштен-Янссон пришлось, естественно, взять на себя заботы о семье - от консервирования грибов и воспитания детей до добывания денег. Если она, в связи со своим захватывающим браком, помышляла о карьере художника, ее надежды не оправдались в полной мере. Творчество теперь приходилось ограничивать установленными рамками. Конечно, можно было заниматься искусством, если только у матери троих детей останется на это время, и если для этого найдется место на столе в углу мастерской скульптора. Собственная комната для работы появилась у Сигне Хаммарштен-Янссон лишь в 1933 г., когда Янссоны переехали в новую квартиру в Доме художников Лаллукка. Часто семья Янссонов сталкивалась с совершенно реальными финансовыми затруднениями, хотя Туве Янссон, судя по ее рассказам, не чувствовала в детстве нужду. Стоило ей захотеть костюм балерины, мать тут же сшила его. Когда она пожелала гавайскую гитару, ее купили. Пер Улов Янссон, однако, вспоминает, как он удивился, куда это вдруг делось пианино, когда он только-только разучил "Старика Ноя". Позже выяснилось, что оно было продано из-за отсутствия денег. Сигне Хаммарштен-Янссон делала кое-какие иллюстрации еще до замужества. В Финляндии ее первыми работами были обложки для книг, и на них впервые появилась подпись "Хам". Постепенно она стала одним из наиболее талантливых книжных иллюстраторов Финляндии. Другим важным полем деятельности были шаржи и карикатуры, чем она занималась еще в Стокгольме. В Финляндии она начала рисовать для рождественского журнала "Люцифер", выпускаемого союзом шведоязычных журналистов, а позднее стала постоянным художником либерального юмористического журнала "Гарм". Сигне Хаммарштен-Янссон в 1920-е гг. была принята на неполный рабочий день на должность художника в типографию Финляндского Банка, печатавшую банкноты. За 28 лет работы она успела нарисовать 170 находившихся в употреблении почтовых марок. [22. С.6ю]

 • 160. Образ эмигранта в прозе Г. Газданова
  Дипломы Литература

   

  1. Афанасьев А. Неутоленная любовь // Москва. 1990. № 7, № 8.
  2. Бзаров Р. О Гайто Газданове // Литературная Осетия. 1988. № 71. С. 90-97.
  3. Бзарты Р. Нæ туг, нæ стæг. [Гæздæнты Гайто] // Рæстдзинад. 1989. 25 ноябрь, Мах дуг. 1988. № 7.
  4. Возвращение: [О Гайто Газданове] // Соц. Осетия. 1990. 16 июня
  5. Газданов Г. Библиографический указатель: к 100 летию со дня рождения. Владикавказ: Олимп, 2003.
  6. Газданов Г. Вечер у Клэр // Владикавказ. Ир. 1990.
  7. Дадонова Ф. Возвращения ждущий: [О Гайто Газданове] // Литературная Осетия. 1989. - № 73. С. 118-123.
  8. Джусойты Н. Высокое «искусство воспоминания»: [Гайто Газданов «Вечер у Клэр»] // Соц. Осетия. 1991. 1 августа.
  9. Диенеш Л. Гайто Газданов: Жизнь и творчество. Владикавказ: изд. Сев.-Осет. Ин-та гуманитарных исследований. 1995.
  10. Кабалоти С. Между «перерождением» и «воплощением»: [О послесловии Тотрова Р. К изданию романа Г. Газданова в Осетии «Вечер у Клэр»] // Слово. 1991. 10 августа.
  11. Литература русского зарубежья. Антология. 1 т. 1920-1925 гг. 2 т. 1926-1930 гг. // Москва, «Книга», - 1990.
  12. Марченко А. По музыкальной спирали: [Гайто Газданов «Ночные дороги»] // Согласие. 1991. № 5. С. 223-224.
  13. Маслов А. [Г. Газданов «Вечер у Клэр»] // Волга. 1991. № 5. С. 178-180.
  14. Мзоков А. Б. Последний романтик русской прозы // Библиография. 2002. - № 2. С. 109-119.
  15. Мзоков А. Гайто Газданов в Париже // Дарьял. 1992. № 3. С. 119-135.
  16. Михайлов П. Литература русского зарубежья // Литература в школе. 1991. № 1, № 4.
  17. Мокроусов А. Долгое путешествие в ночь: [ Г. Газданов «Ночные дороги»] // Учительская газета. 1992. 8 сентября, № 31. С. 23.
  18. Нечипоренко Ю. О Гайто Газданове: [ Г. Газданов «Призрак Александра Вольфа»] // Литературная газета. 1991. 27 марта, № 12. С. 12.
  19. Никоненко С. Т. Впервые в России: [ О Гайто Газданове] // Литературная Россия. 1988. № 46. С. 16.
  20. Никоненко С. Т. Гайто Газданов возвращается к роману // Газданов. «Вечер у Клэр»: Романы и рассказы. М., 1990. С. 3-17.
  21. Никоненко С. Т. Дороги Гайто Газданова // Газданов Г. «Призрак Александра Вольфа»: Романы. М., 1990. С. 3-20.
  22. Никоненко С. Т. Несколько слов о Гайто Газданове // Ново-Басманская, 19. М., 1990. С. 727-731.
  23. Сарнов Б. Русская проза 20 века: [О Гайто Газданове] // Огонек. - 1989. № 43. С. 17.
  24. Северинец А. К. Роман Г. Газданова: Специфика жанра. // Вестник Могилевского университета. ВОШ. 2-3 (№ 15). Могилев, 2003. С. 134-139.
  25. Симонян В.
  26. Соколов А. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов // МГУ. 1991.
  27. Толстой А. Эмигранты. М.: Правда. 1983. С. 304.
  28. Толстой И. Гайто Газданов «Вечер у Клэр» // Нева. 1991. - № 1. С. 177-178.
  29. Толстой И. Гайто Газданов в Москве // Соц. Осетия. 1990. 21 октября.
  30. Тотров Р. Между нищетой и солнцем: [О Гайто Газданове] // Г. Газданов «Вечер у Клэр». Владикавказ, 1990. С. 513-542.
  31. Фрумкина А. Предназначение и тайна: [Гайто Газданов]// Новый мир. 1992. - № 1. С. 239.
  32. Хадарцева А. Горькая история: [О Гайто Газданове] // Соц. Осетия. 1990. 16 июня.
  33. Хадарцева А. К вопросу о судьбе литературного наследия Гайто Газданова. // Литературная Россия. 1988. 71. С. 98-106.
  34. Царахова Р. Возвращение Гайто Газданова // Молодой коммунист. 1990. 13 октября.
  35. Цховребов Н. Гайто Газданов. Владикавказ: Ир, 2033.
  36. Цховребов Н. Д. Гайто Газданов: Очерк жизни и творчества. Владикавказ: Ир, 1998.
  37. Черчесов А. Г. Формула прозрачности: об одном романе и некоторых особенностях творческого метода Гайто Газданова // Владикавказ. 1995. - № 2. С. 67-81.