Аналiз технологii виготовлення варених ковбасних виробiв i проект мтАЩясопереробного пiдприiмства потужнiстю 3 т виробiв за змiну

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разноевинини (I та II категорii) у загальнiй масi жилованоi яловичини.

Визначаiмо кiлькiсть жилованого мяса:

Аж = ,

де ki - доля жилованого мяса вiд яловичини I чи II категорii (свинини II чи III категорii).

Кiлькiсть мяса на кiстках по категорiям знаходимо за формулою:

Ак = ,

де Ажi - кiлькiсть жилованого мяса отриманого вiд мяса даноi категорii певного виду тварин;

Мi - вихiд жилованого мяса вiд мяса на кiстках з вирахуванням жиру-сирцю або шпику.

Кiлькiсть напiвтуш розраховуiмо по формулi:

N = ,

де М - прийнята маса напiвтуш.

3.4 Розрахунок i вибiр технологiчного обладнання

Основою для вибору обладнання i технологiчна схема виробництва продукцii, кiлькiсть сировини, що переробляiться за змiну, а також технiчний рiвень обладнання.

При виборi обладнання необхiдно враховувати:

-можливiсть випуску високоякiсноi продукцii i iнтенсифiкацiю виробничого процесу;

-вiдповiднiсть високоi продуктивностi машин i коефiцiiнта iх використання;

-спецiалiзацiю або унiверсалiзм;

-санiтарно-гiгiiнiчнi умови працi i обслуговування;

-площу, яку машини займають;

-кiлькiсть працюючих для обслуговування;

-технiку безпеки при роботi та обслуговуваню.

В сировинному вiддiленнi передбачаiмо стiл для розбирання, обвалювання, жилування яловичини i свинини. Довжину стацiонарного стола розраховують по формулi:

L = ,

де n - кiлькiсть робiтникiв, якi виконують дану операцiю;

l - довжина стола на одного робiтника по нормам (l = 1 м);

к - коефiцiiнт враховуючий роботу з одного або двох бокiв столу (K = 1 або 2).

L = 51/2 =2,5 м

Кiлькiсть машин безперервноi дii розраховуiмо за формулою:

,

де Q - продуктивнiсть обладнання, кг/год;

Т - час змiни, год;

А - кiлькiсть сировини, кг.

Кiлькiсть машин перiодичноi дii визначаiться за формулою:

,

де G - одночасна загрузка, кг;

? - час операцii, год.

Кiлькiсть чанiв для посолу визначаiться за формулою:

,

де ? - час посолу, дiб;

0,8 - коефiцiiнт завантаження;

g - одночасна загрузка, кг;

А - кiлькiсть сировини.

Кiлькiсть унiверсальних термокамер розраховуiмо за формулою:

,

де А - кiлькiсть виробляiмоi продукцii за змiну, кг;

? - час термiчноi обробки, хв;

g - продуктивнiсть однiii секцii, кг;

n - кiлькiсть секцiй;

Т - час змiни, хв.

Результати розрахункiв зводимо до таблицi 3.4.1.

Таблиця 3.4.1 - Розрахунок кiлькостi обладнання

ОбладнанняКiлькiсть сировини в змiнуМаркаПродуктивнiсть в змiну, кгКiлькiсть машин, шт. РозрахунковаПрийнятаСтiл для обвалювання i жилування1 стiл довжиною 2,5 м1 стiл довжиною 2,5 мВовчок2373,02К6 - ФВП - 160 продуктивнiсть 400 кг/зм25200,94167461Чани для солiння2597,2423Шпигорiзка575,91ФШГ продуктивнiсть 2000 кг/год20000,2879551Кутер1562,21П5 - ФКМ продуктивнiсть 1200 кг/год75600,261Мiшалка1725,96Л5 - ФМ - 2У - 335 продуктивнiсть 3200 кг/год201600,08561311Шприц вакуумний (для наповнення оболочок напiвкопчених i варено-копчених ковбас)1725,96ФШ2 - ПМ продуктивнiсть 1200 кг/год75600,22830161Шприц (для наповнення оболочок варених ковбас, сосисок та сардельок)1562,21КММО - ОПТИ 2000 продуктивнiсть 1600 кг/год100800,15498121Пiдйомник - загрузчикК6 - ФПЗ - 13Унiверсальна термокамера3000Я5 - ФТГ продуктивнiсть 500 кг/зм31502,683Клiпсатор1523,23KH - 31 продуктивнiсть 2100 батонiв/год168000,09066851ЛьодогенераторFM 800 продуктивнiсть 340 кг/ 24 год34011Стiл для вязання батонiв22Ваги33Вiзок3690,7115045Умивальник22

3.5 Розрахунок виробничих площ

Виробничi площi i площi окремих цехiв розраховуються з використанням:

1.Удiльних площ на одиницю продукцii;

2.Шляхом сумування площ участкiв на обладнання по нормах на кожний вид машин;

3.Норматив технологiчних навантажень на 1 м2 площi.

Розрахунок площi цеху за удiльними нормами на одиницю площi розраховуiмо за формулою:

F = Ani,

де F - площа цеху;

А - потужнiсть цеху;

ni - удiльна норма площi.

Удiльну норму площi розраховуiмо за формулою:

n = n1 + (n2 - n1) ,

де n1, n2 - змiннi данi по нормах;

А, А1, А2 - постiйнi данi.

При розрахунку потужнiсть А примаiмо в приведених тонах:

An = AK,

де К для варених ковбас = 1;

для сосисок = 1;

для сардельок = 1;

для напiвкопчених ковбас = 2;

для варено-копчених ковбас = 2,2.

Данi розрахунку записуiмо до таблицi 3.5.1. в м2.

Розраховану площу в м2 переводимо в будiвельнi квадрати шляхом дiлення на 36.

Таблиця 3.5.1 - Розрахунок виробничих площ

Найменування примiщеньНорма площi м2 на 1 приведену тонуРозрахована площа, м2Плаща примiщень в будiвельних квадратахРозрахунковаПрийнятаРобоча площаВiддiлення:пiдготовки кишковоi оболочки5,1620,790,570,5пiдготовки спецiй2,068,30,230,25пiдготовки штучноi оболочки4,1616,760,460,5сировинне24,87100,232,783машинне15,7263,351,762Примiщення накопичення i чищення рам2,068,30,230,25Камера розморожування, напичення i зачищення туш11,2345,261,261,25Камера солiння мяса27,65111,433,093Камера осадження8,6634,90,971Камера осадження8,6634,90,971термiчне вiддiлення з димогенератором i запосом опилок47,2190,225,285,25Сушильнi камери21,5286,722,412,5Камери охолодження i зберiгання ковбас27,74111,793,13Примiщення для упакування, пiдготовки та комплектацii партiй ковбас для реалiзацii8,3233,530,931Примiщення миття i зберiгання тари7,2629,260,810,75Примiщення для приготування льоду3,0612,330,340,35Експедицiя8,3233,530,931Примiщення для точiння ножiв i iншого iнвентаря2,6610,720,2