Аналiз технологii виготовлення варених ковбасних виробiв i проект мтАЩясопереробного пiдприiмства потужнiстю 3 т виробiв за змiну

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разноее трьох чоловiк. Бригада працiвникiв повинна мати всi необхiднi справнi iнструменти i обладнання, захиснi пристосування i запобiжнi засоби.

Висновки

В результатi виконання бакалаврськоi роботи здiйснено аналiз технологii виготовлення варених ковбасних виробiв та проектування мясопереробного пiдприiмства потужнiстю 3 т виробiв за змiну.

Протягом виконання роботи охарактеризовано сировину (первинну, вторинну та допомiжну) для виконання виробничоi програми, а також вибраний асортимент та технологiчнi схеми виробництва ковбасних виробiв, що забезпечуi ефективне використання сировини та отримання продукцii.

Крiм того, вказано одне з перспективних джерел отримання повноцiнного тваринного бiлка для ковбасних виробiв i використаннi вiдходiв обробки шкiр.

Було здiйснено розрахунок кiлькостi основноi сировини (яловичини та свинини), кiлькiсть допомiжних матерiалiв (спецiй, пряностей, оболонки, шпагату, клiпс, тари) для виготовлення ковбасних коробiв.

При розрахунку обладнання використовувалося новiтнi обладнання, що дозволить випускати високоякiсну продукцiю при максимальному використання робочого часу машин.

В процесi розрахункiв встановлено площу ковбасного цеху (36 будiвельних квадрати), загальну кiлькiсть працюючих (33 чол.) та енерговитрати, якi затрачуються для виконання виробничоi програми.

В бакалаврськiй роботi визначенi заходи з охорони працi робiтникiв та заходи з охорони навколишнього середовища, що не менш важливо для ефективноi роботи пiдприiмства, нiж повне використання сировини та технологiчного обладнання.

Отже, ефективнiсть дiяльностi пiдприiмства ТСрунтуiться на досягненнях науки i технiки, передового вiтчизняного i зарубiжного досвiду. Наскiльки цiлеспрямованiше та ефективнiше використовуються новiтнi досягнення науки i технiки, якi i першоджерелами розвитку продуктивних сил, настiльки успiшнiше вирiшуються прiоритетнi соцiальнi завдання життiдiяльностi суспiльства.