Педагогика

 • 4481. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
  Отчет по практике пополнение в коллекции 30.11.2010

  Класний колектив, за розумовими здібностями дітей, вважається достатнього рівня. Мотивацією до навчання є «оцінка», а не «знання». Клас вчиться не розділяючи предмети на легкі та важкі. Хоча особливо захоплюються уроками фізкультури, співів. На уроках уважні, але матеріал уроку сприймають не стовідсотково. Поведінка учнів на уроках врівноважена. Але інколи зухвало поводиться Хуриленко Віктор, неуважний та інколи відволікається Рєзніков Іван. Як класний керівник, на даний момент, маю на них вплив (після бесід, на деякий час, поведінка суттєво змінюється на краще). Рівень уваги класу - достатній, рівень мислення класу посередній, але в останні два роки змінюється суттєво на краще.

 • 4482. Педагогічні технології у вищому навчальному закладі
  Информация пополнение в коллекции 08.12.2010

  Поняття «педагогічна технологія» відоме з 20-х років XX ст., зустрічається у працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, І. Павлова. Вже тоді воно трактувалося по-різному. В одному разі - як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять, що нагадує виробничу технологію; в іншому як уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні посібники. У подальші роки сутність поняття досліджували Т. Ільїна, С. Шаповаленко, Л. Прессман, Д. Чернілєвський, О. Філатов, І. Лернер, В. Беспалько, М. Кларін, В. Бухвалов, М. Сибірська, Б. Горячов, В. Гузєєв, А. Кушнір, В. Монахов, Г. Селєвко, М. Чошанов, В. Євдокимов, І. Прокопенко, В. Паламарчук, С. Сисоєва, О. Пєхота, Т. Назарова та ін. У зарубіжній педагогічній теорії та практиці проблеми педагогічних технологій представлено в дослідженнях таких вчених як М. Кларк, Ф. Персиваль. Г. Веллінгтон, П. Мітчел, М. Вульман, С. Сполдїнг, С. Ведемейер, Р. Томаста ін.

 • 4483. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
  Курсовой проект пополнение в коллекции 26.01.2010

   

  1. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу// Дошкільне виховання. № 2. 2004. С. 3.
  2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1.: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. видання. К., Знання 2003. С. 32-44.
  3. Богуш А.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: Підруч. для ВНЗ/ А. Богуш, Н. Гавриш. К., Слово 2008. С. 40-48.
  4. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі/ А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. К., Знання 2002. С. 36-49.
  5. Вишневецький О. Громадянське виховання: благо чи небезпека?// Освіта. 2000. № 44. С. 3-5.
  6. Газіна І.О. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості)// Педагогіка. 2005. №1. С. 8-10.
  7. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави: студії виховання// Рідна школа. 2001. № 2. С. 9-14.
  8. Жадан І. Проблеми громадянської освіти// Педагогічна газета. 1999. № 11. С. 2.
  9. Ігнатенко П. Громадянське виховання: історичний аспект// Шлях освіти. 2001. № 1. С. 38-43.
  10. Кисельова Н. Виховувати патріотів// Дошкільне виховання. 2001. № 3. С. 27- 28.
  11. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. М., Наука 2002. С. 45-53.
  12. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні/ Наук. ред. О.Л. Кононко. К., Знання 2003. С. 15-22.
  13. Кононко О.Л. Душевність, людяність, щирість// Дошкільне виховання. 1999. №2. С. 89.
  14. Кононко О.Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини// Дошкільне виховання. 2002. № 5. С. 11-13.
  15. Кремень В.Г. Веління часу: плекати національну гордість у дітей// Педагогічна газета. 1998. № 7. С. 1.
  16. Лещенко О.М. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку// Дошкільне виховання. 2003. №9. С. 12-16.
  17. Міщенко Н. Який же проросте патріотизм?// Рідна школа. 2004. №1. С. 1-8.
  18. Мокрогуз О. Громадянська освіта: проблеми і перспективи запровадження// Завуч. 2000. № 28. С. 2-4.
  19. Мухина В.С. Психология дошкільника: Учебн. пособ. для студентов пед. институтов и учащихся пед. училищ. М., Просвещение 2003. С. 25-26.
  20. Оржехівський В. Громадянська освіта формує громадянина// Відродження. 2000. № 1. С. 3-5.
  21. Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. М., Наука 2000. С. 31-36.
  22. Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. М., Наука 2003. С. 25-29.
  23. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. К., Вища школа 2001. С. 24-36.
  24. Слукин С.В. Патриотизм в социокультурном развитии личности: Дис... канд. филос. наук. 00.09.11. Екатеринбург 2005. С. 18-24.
  25. Сухомлинська О.В. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності// Дошкільне виховання. 2003. №2. С. 3-8.
  26. Щербань П.М. Національне виховання в сімї. К., Боривітер 2000. С. 26-30.
  27. Якубенко В. Від народознавства до свідомого патріотизму// Дошкільне виховання. 2002. №8. С. 12-13.
 • 4484. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності
  Статья пополнение в коллекции 18.12.2009

  Постановка проблеми. Державні документи орієнтують викладацьку та наукову громадскість на відтворення інтелектуального і духовного потенціалу молоді. В сучасних умовах дефіциту духовності особливо гостро постала проблема вдосконалення роботи педагогічних вузів щодо підвищення рівня підготовки вчителя музики. Їхня професійна діяльність вимагає швидкого орієнтування в новому суспільному середовищі, розвитку творчих здібностей, тонкої чутливості, толерантності, готовності до майбутньої вчительської праці. Музично-естетична діяльність педагога містить у собі великі можливості для розкриття його творчого потенціалу, збагачує естетичний досвід, розвиває емоційно-чуттєве самовираження, активізує формування виконавської майстерності. Все це потребує від майбутнього фахівця не тільки засвоєння теоретичних знань, практичних навичок, а й вміння реалізувати їх у конкретних педагогічних ситуаціях. Водночас практичний досвід засвідчує, що не всі випускники вузів готові цілком реалізувати свої можливості в музично-естетичній діяльності. Здебільшого у процесі роботи випускників спостерігається емоційне напруження, невміння організувати як свою діяльність, так і учнівську, в них недостатньо сформованi навички музично-творчої діяльності. Саме готовність до професійної діяльності дозволяє молодому педагогові впевнено почувати себе на робочому місці, швидше адаптуватися в умовах школи, успішно розвязувати складні завдання навчально-виховної роботи. Звідси, постійна увага дослідників до означеного феномена, намагання осмислити його скрізь призму виховних можливостей музичного мистецтва. Наявність протиріч між соціально-педагогічними потребами в музично-естетичному вихованні школярів і його реального стану висуває необхідність поглибленого та корінного поліпшення підготовки вчителів музики, формування їхньої готовності до професійної діяльності.

 • 4485. Педагог-новатор И.П. Волков
  Информация пополнение в коллекции 27.02.2010

  Волков знаком с 5 системами обучения. (его классификация):

  1. Линейно-последовательная система обучения учебный материал по предмету изучается последовательно: каждый учебник, предмет разбивается на главы, разделы, параграфы, каждый раздел является продолжением предыдущего и опирается на него. Связь между учебными предметами если и осуществляется, то очень слабо.
  2. разорванная система обучения разделы одного предмета не связаны один с другим, каждый изучается сам по себе, различные учебные предметы, входящие в программу обучения, между собой тоже не связаны и тоже изучаются самостоятельно.
  3. параллельная система обучения основана на внутрипредметных связях.
  4. блочно-параллельная система обучения в единый блок объединено несколько десятков разделов науки, техники и искусства, видов труда на основе возможности осуществления межпредметных связей.
  5. основанная на ассоциативных связях из изучаемого материала вычленяются главные, узловые вопросы и кодируются в опорных конспектах. При просмотре таких конспектов материал легко вспоминается.
 • 4486. Педгогические основы контроля и оценки деятельности младших школьников
  Дипломная работа пополнение в коллекции 09.12.2008

  Необходимо, далее, предупредить родителей о том, что с течением времени, когда ребенок овладеет наиболее простыми формами контроля, им необходимо будет проследить, чтобы первичное впечатление понятности урока он не начал принимать за свидетельство того, что материал уже усвоен. Вот обычные признаки кажущейся понятности задания: заявление ребенка, что он может делать упражнения раньше, чем выучит правила; утверждения, что в классе было так понятно объяснено, что учить и повторять совершенно не требуется; уверения, что плохую отметку в классе он получил случайно, так как забыл в момент, когда вызвали, но вообще-то он все знает хорошо и т.к. В последнем случае ребенок иногда действительно может после опроса припомнить дома забытый материал, а родители легко идут на поводу у своих детей и часто готовы спорить с педагогом, доказывая, что их сын или дочь знали заданное. Необходимо довести до родителей и самих учащихся ту простую психологическую истину, что такое непроизвольное припоминание не может служить показателем того, насколько хорошо был в действительности выучен урок.Кроме того, нужно, чтобы ребенок понял, что само по себе первоначальное понимание еще не обеспечивает уверенного ответа, когда его вызывают на уроке. Если этот момент упустить из виду, то может получиться парадоксальное явление, которое нередко ставить взрослых в тупик: чем лучше объясняет учитель в классе новый материал, тем меньше начинают работать ребята дома. А ведь по существу дела ничего странного нет. Это логически вытекает из отождествления понимания с усвоением: зачем же учить, если все понятно?Такую ситуацию учителю вообще трудно выявить без взаимодействия с родителями. Без контакта с ними он вряд ли сможет узнать, что у некоторых ребят появилось мнение, что он, учитель, настолько хорошо все объясняет, что учить что-либо дома уже излишне.

 • 4487. Педология
  Курсовой проект пополнение в коллекции 12.01.2009

  Несмотря на молодость и естественное несовершенство экспериментальных психолого-педагогических исследований, они успели благотворно отразиться на постановке школьного обучения в одном существенном отношении на стремлении выделить из обыкновенных школ детей малоспособных, отсталых и туго развивающихся. Известно, каким бременем на классе лежат перечисленные группы учащихся; об этом знали, конечно, давно, но естественным средством против зла считалось исключение обделенных природой. С распространением тщательного изучения личности учащихся пришли к убеждению, что все эти так называемые малоспособные и отстающие дети не столь уж плохи, чтобы из них ничего не могло выйти. Вся беда в том, что они не могут с успехом учиться в обыкновенных школах для нормальных детей; но если бы создать школы, приспособленные к их особенностям, к уровню их способностей, то успех, может быть, был бы. Сделали попытку, она оказалась успешной, и вот по примеру так называемой мангеймской системы начали говорить о необходимости делить школы: 1) на обычные школы для нормальных детей, 2) на вспомогательные для отсталых и 3) на повторительные для слабо одаренных. В Москве уже есть при городских школах параллельные отделения для отсталых детей. В основу организации таких отделений положены следующие начала: ограниченное число учащихся (от 15 до 20); строгая индвидуализация воспитания; погоня не столько за количеством сведений, сколько за качественной их обработкой; особое внимание к физическому воспитанию (хорошее питание, пребывание на дворе не менее часа, частая смена занятий ввиду быстрой утомляемости детей, гимнастика, лепка, рисование); развитие в детях с помощью соответствующих упражнений наблюдательности, внимательности и т. п. Подобные отделения для отсталых детей есть и в Петрограде при городских школах, частное заведение д-ра Маляревского и др. Ввиду важности этого вопроса на съезде по экспериментальной педагогике был представлен целый ряд докладов относительно исследования свойств личности вообще и определения степени интеллектуальной недостаточности детей в частности, главным образом по иностранным образцам, и даже обсуждались некоторые частные вопросы о том, как лучше воспитывать малоспособных в интернате или приходящими, в каком соотношении должны быть в таких школах сообщение научных сведений и упражнения в ремесле, нельзя ли указать простые и практические способы к распознаванию таких детей и т. д. Наконец, возник и обратный вопрос: не следует ли выделять из общей массы школьников даровитых детей? (Доклад В. П. Кащенко). Дети одаренные часто учатся в школах почти так же плохо, как и малоспособные, только по несколько иным причинам, хотя в конце концов причина в сущности та же несоответствие преподавания личным способностям и запросам. Если теперь считают долгом справедливости из общей массы школьников выделять малоспособных, то не является ли еще большей нравственной обязанностью выделение из толпы посредственностей одаренных детей? В Москве уже есть общество памяти Ломоносова, имеющее целью содействовать получению даровитыми детьми из крестьянского сословия среднего, высшего, общего и специального образования. Общество уже начало свою деятельность, ему приходится заниматься отбором детей, оно пользуется методом Г. И. Россолимо.

 • 4488. Педсовет: теория и практика
  Статья пополнение в коллекции 18.02.2008

  Нерационально выносить на рассмотрение советов (которых всего несколько в году) частную проблему, актуальную только для части коллектива. Необходима значимость и всеобщность проблемы. Частные темы планируются к обсуждению на заседаниях методических объединений (кафедр) или на семинаре классных руководителей. Например, вопрос о повторении как средстве борьбы за высокое качество знаний целесообразно передать методобъединениям, у них есть возможность полнее учесть общее и специфическое в системе повторения по различным предметам и классам или вопрос о педагогической технике в работе классного руководителя разумнее всего обсудить на семинаре, а не на педагогическом совете, на котором вряд ли удастся глубоко вникнуть в проблемы возрастной психологии. Коллективный обмен мнениями, решения педагогического совета будут иметь большое значение для улучшения деятельности школы только тогда, когда рассматриваемая проблема актуальна для всех и решение ее требует всестороннего коллективного обсуждения.

 • 4489. Пенитенциарная педагогика
  Контрольная работа пополнение в коллекции 17.10.2010

  При осуществлении воспитательного процесса сотрудникам колоний невозможно обходить вниманием особенности такого специфического явления, как субкультура уголовного мира, которая, как известно, оказывает влияние на эффективность работы любого исправительного учреждения. Так, социальной среде осужденных свойственны определенные ценности, принципы и нормы, на основе которых образуются различные неформальные группы, а также отдельные категории осужденных, занимающие в них далеко не одинаковое положение. В основе объединения осужденных в те или иные группы лежит их ориентация на такие важные человеческие ценности, как собственное «я» и ценность той группы, к которой он принадлежит. Принадлежность каждого лица к той или иной неформальной группе, а также положение в ней во многом определяет его отношение к режиму, труду, воспитательным мероприятиям и другим средствам исправления и перевоспитания, и, что немаловажно при решении вопроса о соблюдении режима, существенно влияет на содержание межличностных отношений.

 • 4490. Первичная терапия Янова
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Тщательно спланированный процесс первичной терапии начинается с обсуждения проблем клиента с получившим специальную квалификацию психотерапевтом. Во время психотерапевтических занятий вскрываются ранние воспоминания, обиды и раны. Психотерапевт побуждает клиента к тому, чтобы заново “физически” пережить их, вызывая проявление напряжения, психологической защиты и пр. Основная задача на этом этапе заключается в постепенном ослаблении психологической защиты. Когда клиент приступает к работе в психотерапевтической группе, обсуждение его проблем продолжается; теперь он вступает в самые разнообразные взаимоотношения с другими членами группы, что может способствовать переживанию большего количества первичных эмоций, чем в индивидуальной психотерапии. Клиенты вспоминают травмирующие события раннего детства, вплоть до рождения. Задача психотерапевта на этом этапе направлять клиента в поиске именно тех событий, которые вызвали эти разрушающие его чувства, без выражения которых невозможно исцеление.

 • 4491. Первоначальные навыки хорового пения у детей младшего школьного возраста на уроках музыки
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

   

  1. Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». Выпуск 15 Москва 1982 год.
  2. Гладкая С. «О формировании певческих навыков на уроках музыки в начальных классах» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». Выпуск 14. Москва 1989 год.
  3. Черноиваненко Н. «Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности» в кн. «Музыкальное воспитание в школе». Москва «Просвещение»1989 год.
  4. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в школе». Москва «Просвещение» 1989 год.
  5. Виноградов К.П. «Работа над дикцией в хоре». Москва «Музыка» 1967 год.
  6. Сергеев А.А. «Воспитание детского голоса». Москва «Академия педагогических наук РСФСР» 1950 год.
  7. Урбанович Г. «певческий голос учителя музыки» в кн. «Музыкальное воспитание в школе» выпуск 12.Москва 1977 год.
  8. «Из истории музыкального воспитания». Составитель-Апраксина О.А. Москва «Просвещение»1990 год.
  9. Стулова Г.Г. «Хоровой класс» Москва «Просвещение» 1988 год.
  10. «Музыка в школе». Составители: Т. Бейдер, Е. Критская, Л. Левандовская. Москва 1975 год.
  11. «Планета детства». Составитель - Озерова Н. Н. Санкт-Петербург 1994 год.
  12. «Хрестоматия по методике музыкального воспитания». Составитель-Апраксина О.О. Москва «Просвещение» 1987 год.
 • 4492. Первые понятия о Боге. О православном воспитании дошкольников
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  "Помню себя с трех лет. Меня учили вежливости: кланяться и подавать руку. Учили наряжаться, т. е. хвалили на мне все новое и модное, даже заставляли глядеться в зеркало, учили плясать, петь песни, чтобы похвастаться моим искусством перед гостями. Учили и молиться Богу, но как?.. За вежливость платили ласками и поцелуями, за щегольство похвалой, за песни и пляску аплодисментами, а за молитву только выговорами, что не так складываю пальцы, не так кланяюсь. Мне часто рассказывали сказки, занимательные сказки; я их помню и до сих пор, такое сильное впечатление производили они на меня в детстве. Но почему-то ничего не рассказывали о Боге, о Его безграничной любви к людям, в особенности к детям, ничего такого, что бы заставило так восторженно трепетать детское сердце, как от сказки. Когда заставляли молиться Богу, то говорили так: "молись хорошенько, а то Бог убьет камешком". Такое наставление представляло ребенку Бога, как существо в высшей степени строгое, которого нужно бояться, потому что почти каждый ребенок знает, что такое камешек, если им побьют. Но так как Бог камешком ни разу никого не побил, то и ложный страх прекратился со временем. Потом, учили и закону Божию, но как? В зубрячку. Хорошо вызубрил урок, получай хорошую отметку и беги, гуляй. Любить Бога не учили. А ведь мы только того и не оскорбляем, кого любим. Только тому и повинуемся охотно, кого любим. Результат такого воспитания: холодность к Богу и всему святому и стремление ко всему суетному, что не только бесполезно для человека, но и вредно".

 • 4493. Первый урок, посвященный Дню знаний 1 сентября: "История города Орша"
  Реферат пополнение в коллекции 01.09.2011

  А если пойти дальше и высказать мнение , что древний автор хотел тем самым дать понять , что это сложное слово , или вообще два разных слова одного названия. А начальные гласные были просто опущены сьедены , что и сегодня присуще некоторым славянским языкам . Однако она на пропала , существовала в местном говоре и со временем утвердилась в написании , поэтому и имеем мы сегодня Оршу а не Рошу. Между тем в древних актах встречается только одна форма с о - предлог рошски. О между р и ш тут установлена в связи с необходимостью , не скажешь же ршски. А то что начальная о была и раньше , вынуждают думать последние интересные находки исследователя топонимики Э.Новогонского . Правда , что существование целого ряда топонимов с основой Орша , а не Рша , местами за тысячи километров от нас не случайность. Тут уже прорисовывается закономерность. Неслучайно и то , что балты на тех землях никогда не были , а славяне появились там слишком поздно и влиять на возникновения названий никак не могли. Зато все эти территории занимали , а в некоторых случаях и сейчас населяют фино-угорские народы. Интересно то , что у марийцев , где и сегодня насчитывается более полдесятка Орш , оцень просто переводится ор - рэчышча -вытянутое понижение земной поверхности , ша -вода. Таким образом Орша можно перевести как место где течет вода . Однозначность этого перевода говорит о том , что это и есть первоначальный смысл названия нашей речки , которая со временим превратилась в Оршицу. Этот очень серьезный аргумент свидетельствует о том , что название нашей реке дали древние угра-фины , которые , бесспорно жили на этих берегах ,но со временем были вытеснены балтскими племенами.

 • 4494. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
  Информация пополнение в коллекции 27.04.2010

  Реформування освіти передбачає реалізацію принципів гуманізації, демократизації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості студента, формування його основних компетенцій. Відповідно до цього змінюються і підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень студента, а не ступеня його невдач. Визначення рівня навчальних досягнень студентів з інформатики є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині певну суму знань, умінь та навичок з інформатики, а сформувати відповідний рівень її компетенції в цій предметній галузі.

 • 4495. Передача сообщения
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Умышленно непонятный язык, или двусмысленность, как некоторые его называют, позволяет скрыться от ищущего прожектора логически устроенного сознания и выявить истинные потребности человека, а не навязывать их извне. Например: «И вы можете найти ресурсы, которые помогут вам в том, для чего они нужны, даже если вы еще не осознаете, для чего именно...». Подобная сентенция вводит обучающегося в состояние, известное как «даунтайм». Даунтайм это уход в себя, внутреннее осмысление в противоположность поиску смысла с помощью внешних стимулов. Мечты представляют собой одну из форм даунтайма, а «целенаправленные мечты» это эффективный способ выработки новых подходов в деятельности. В США очень популярна техника «направленных фантазий», которая обычно не используется тренерами в Великобритании. Она позволяет подключить сознание и бессознательное к созданию новых возможностей.

 • 4496. Переработка золотосодержащего сырья
  Курсовой проект пополнение в коллекции 09.12.2008

  В процессе сорбции благородных металлов из цианистых растворов и пульп получают насыщенные аниониты, содержащие сорбированные комплексные цианистые анионы золота, серебра и неблагородных металлов и неметаллические анионы SCN-, CN-, ОН- и др. Насыщенные аниониты подвергаются процессу регенерации с целью десорбции сорбированных анионов и восстановления их сорбционной активности для оборотного использования в процессе сорбции. Десорбция со смолы сорбированных соединений производится элюированием (вымыванием) растворами соответствующих реагентов, причем целесообразно селективное извлечение золота и серебра в концентрированный раствор с последующим получением их в виде товарного продукта. Следует возможно полнее использовать также другие десорбированные компоненты: медь, цианид и др. Десорбция [Au (CN)2]-. Испытание для десорбции золота ряда обычных элюирующих растворов хлористого натрия, хлористого аммония, соляной и серной кислот, гидроксила натрия и аммония, карбоната натрия, цианистого натрия и др. - оказалось неэффективным: золото извлекается лишь частично и неселективно. Английскими исследователями установлена возможность успешного элюирования аниона [Au (CN)2]- рядом органических растворителей в смеси с минеральными кислотами, такими как метиловый или этиловый спирт + 510% НС1 + 5% Н2О, ацетон + 5% НСl, этилацетат + 10% HNO3+ 5% Н2О и др. Лучшие результаты получены при использовании смесей: ацетон + 5% Н2О или ацетон + 5% HNO3 + 5% Н2О. При применении смеси ацетона с НСl достигается полное вытеснение золота и меди, в то время как железо, цинк и серебро элюируются в меньшем количестве. Применение смеси ацетона с HNO3 дaeт полное, почти селективное, извлечение золота; железо и медь элюируются этим раствором значительно хуже. Элюирование цианистого золота данным методом объясняется образованием золотосодержащего комплекса с органическим растворителем в присутствии минеральной кислоты, ковалентного комплекса, не удерживаемого анионитом. Метод с применением органических растворителей испытан на укрупненной опытной установке в Родезии, но не нашел промышленного применения. Основными недостатками его являются дороговизна, огнеопасность органических реагентов и большой объем элюирующего раствора. В ряде отечественных и зарубежных исследований установлено, что эффективное Элюирование аниона [Au (CN)2]- с анионитов достигается растворами роданистых солей KSCN, NaSCN, предпочтительно NH4SCN, который содержит больше групп SCN на единицу массы. Для более полной и быстрой десорбции золота рекомендуется использовать щелочные концентрированные растворы NH4SCN - 3-5 н. (228-380 г/л) с содержанием NaOH от 10 до 25 г/л. Процесс десорбции золота протекает по реакции анионного обмена:

 • 4497. Периодическая законность химических элементов
  Информация пополнение в коллекции 19.02.2006

  Приложение П. законности к определению величины атомного веса. Аналитические исследования состава соединений данного элемента Z могут дать только эквивалент его в различных формах или степенях его окисления или вообще соединения, но ничего не могут дать по отношению к величине атомного веса, т.е. наименьшего числа эквивалентов, входящих в частицы элемента. Особенно ясно это, когда Z дает не одну, а несколько степеней окисления или форм соединения с О, С1 и др. Так железо дает с 16 весовыми частями кислорода или закись, содержащую 56 вес. частей железа, или окись с 37,33 част. железа, или ангидрид железной кислоты с 18,67 железа, а потому сравнительно с 1 вес. частью водорода (судя по составу воды) эквивалент железа в первом случае 28, во втором 18,67, в третьем 9,33. Сколько же эквивалентов разного рода содержится в атоме железа? Ответ дают: изоморфизм, плотность паров, теплоемкость и аналогии, что здесь не уместно рассматривать и что приводить для железа, напр., к тому, что за его атомный вес необходимо признать 56, т.е. два эквивалента первого рода, 3 второго и 6 эквивалентов третьего рода. Когда открывается новый элемент эквивалент узнается сравнительно легко, дело же определения веса атома, как очень трудное и требующее многих сведений, решается часто наугад по случайным наблюденным сходствам, а потому к эпохе появления П. законности еще много элементов, эквиваленты которых были более или менее хорошо известны, имели очень сомнительные атомные веса. Сюда относились в 1869 г. не только столь редкие элементы как La, Di; Y и их спутники, но и Be, In, Се, Th, V, Nb и U, для которых состав, свойства, реакции и формы соединений были, однако, хорошо известны, но не давали категорических данных для определения числа эквивалентов, содержащихся в атоме. П. законность оказалась здесь, очевидно, полезною и стала важным новым руководительным началом, потому что периодичности подлежат не эквиваленты, а веса атомов. Чтобы видеть в чем здесь дело, остановимся на двух крайних примерах, а именно вкратце над ураном и несколько подробнее над бериллием, для которых (как для Се, Y, In, La и др.) вес атома установлен благодаря П. законности. Уран дает две главные степени окисления: низшую закись (ныне UO2) и высшую окись (ныне UO3), в первой эквивалент (по водороду)=60, во второй=40. По закону кратных отношений и по сущности дела очевидно, что в атоме урана будет содержаться целое число эквивалентов. то есть U=n60=m40. Очевидно, что m=n11/2 и что приняв n=2, получим m=3, т.е. m и n тогда будут, как и следует, целыми числами. При этом простейшем допущении вес атома уранае120, формула закиси UO, окиси U2O3. Так это все и принимала, вслед за Пелиго, до П. законности. Но ныне, при П. законности, признать этого нельзя, потому что тогда урану нет подходящего места между элементами, так как у Sb ат. вес немного более 120, а у Sn немного менее и, судя по месту в системе, элемент с ат. весом около 120 должен давать высший солеобразный окисел состава RO2 или R2O5, т.е. с высшим чем у урана содержанием кислорода или с меньшим эквивалентом. Из равенства U=n.60=m.40 следует, что n должно быть четным числом, если m и n суть целые числа, и после невозможности признания n=2, проще всего было принять n=4, так как тогда закись будет UO2 окись UO3 и U=240, признать же n=6 и m=9 невероятно, потому что тогда закись получит состав UO3, окись U2O9 (при U=360), а этот последний состав для солеобразных окислов, R2O5, совершенно невероятен и по П. законности существовать не может. Признав же n=4, т.е. U=240 и придав поэтому высшей окиси состав UO3, тотчас находим для U место в системе, в VI группе, аналогично с хромом, дающим СrO3 молибденом, образующим MoO3, и вольфрамом, высший окисел которого WO3. Тогда уран становится в 12-й ряд вслед за торием из IV группы с ат. весом 232. Эта уверенность подтверждена затем Роско, Циммерманом и др. при помощи определений теплоемкости, плотности пара и аналогий разного рода, которые здесь не место подробнее излагать. Ныне общепринят именно этот атомный вес U=240, установленный (мною в 1871 г.) по П. законности. Быстро приняты были и другие, вызванные П. законностью, перемены в весе атомов нек. др. элементов, но долго и с разных сторон не признавался для бериллия (или глиция) требуемый П. законностью вес атома Be=9, дающий ему при эквиваленте 4,5 место во 2 ряде и U группе, особенно по той причине, что у единственной солеобразной окиси бериллия есть много несомненных пунктов сходства с глиноземом, что и заставляло приписывать окиси Be состав глиноземный, т.е. Ве2O3, т.е. считать атом содержащим 3 эквивалента и равным Be=13,5. Масса работ была сделана для оправдания этого последнего веса атома бериллия, который тогда не находил вовсе места в периодической системе. Интерес к делу возрос именно из-за его связи с П. законностью. Считалось всеми в эпоху начала 80-х годов, что если будет доказана формула Ве2O3 и придется признать Be=13,5 П. закон надо будет оставить, как недостаточный (ибо законы природы, в отличие от грамматических правил, исключений не допускают и ими опровергаются), если же оправдается формула ВеО и Be=9, надо будет признать общность П. закона. Здесь следует, однако, указать на то, что Авдеев еще в 1819 г., то есть задолго до П. законности, исследуя окись бериллия, счел ее аналогом магнезии MgO и придал ей состав ВеО, требуемый П. законностью. Значит, были и ранее основания к этому допущению, так что все дело было очень спорным. Наиболее горячее участие в защите формулы Вe2O3 долго (в начале 80-х годов) принимали упсальские ученые Нильсон и Петерсон, но они же затем определили при высотой темп. плотность паров хлористого бериллия и тем оправдали формулу Авдеева и П. законности, что и признали открыто и что представляет один из поучительных примеров разрешения научного недоразумения при твердом стремлении к достижению истины. Дело тут вот в чем. Если окись бериллия есть Ве2O3 и вес атома Ве=13,5, то хлористый бериллий должен представлять в парах (без разложения) частицу ВеСl3 или ее полимер, т.е. вес частицы тогда будет около 119,5 или 120 или в целое число раз более (напр. Be2Cl6, как у аналогов нередко бывает), след. по водороду плотность паров хлористого бериллия будет тогда =60 или n60 (так как плотность пара по водороду = половине частичного веса, считая атом водорода за 1 или кислорода за 16). Если же окись бериллия имеет состав магнезиальный ВеО и Be=9, то частица хлористого бериллия ВеСl2 будет весить около 79 или 80 и плотность пара будет около 40 (или n40). Опыт Нильсона и Петерсона оправдал это последнее число. Humpidge тогда же (1884) подтвердил его. Этим подтвердилось предположение Авдеева и вновь оправдалась П. законность. Но нельзя не указать здесь на то, что и после 80-х годов у очевидно неверной гипотезы об атомном весе бериллия и о сходстве состава его окиси с составом Al2O3 осталось некоторое число упорных приверженцев, следующих за оставленным, между которыми за последнее время особо выступил в Париже Вырубов, который (в 1896 г.) не раз говорил против всей П. законности и, исследуя кремневольфрамовые соли, пришел к заключению, что бериллий совершенно аналогичен в них с трехэквивалентными (Ве=13,5), а не двуэквивалентными (Be=9) металлами. Вследствие подобных сомнений, вновь высказанных, А. Rosenheim and P. Woge в 1897 г. («Zeitschr. f. Anorganische Chemie», стр. 283) очень подробно вновь исследовали многие (молибденовые, сернистые, щавелевые и др.) двойные соли бериллия и применили бекмановский способ (по температ. кипения растворов) к определению частичного веса хлористого бериллия, причем пришли вновь к категорическому выводу, что «согласно с П. законностью бериллий есть элемент двуэквивалентный». Для понимания П. закона очень важно обратить внимание на то, что он не был признан сразу всеми, имел много противников и лишь постепенно выступал, как истинный, по мере накопления фактов и по мере оправдания следствий, из него вытекающих. Здесь виден пример того, с какими трудами добываются новые истины и как в науке обеспечивается их утверждение.

 • 4498. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе представ...
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Таким образом, число элементов в периодах (2-8-18-32) соответствует максимально возможному числу электронов на соответствующих энергетических уровнях: на первом два, на втором восемь, на третьем восемнадцать, а на четвертом тридцать два электрона. Деление групп на подгруппы (главную и побочную) основано на различии в заполнении электронами энергетических уровней. Главную подгруппу составляют s- и p-элементы, а побочную подгруппу d-элементы. В каждой группе объединены элементы, атомы которых имеют сходное строение внешнего энергетического уровня. При этом атомы элементов главных подгрупп содержат на внешних (последних) уровнях число электронов, равное номеру группы. Это так называемые - валентные электроны.

 • 4499. Перпендикуляр
  Методическое пособие пополнение в коллекции 23.04.2008

  Правильно. Итак, тема «Перпендикулярность прямых и плоскостей» появилась по аналогии с темой «Перпендикулярность прямых на плоскости». Я напомню вам, что многие определения и теоремы вы формулировали сами по аналогии с известными определениями в планиметрии или обобщая их заменяя прямые на плоскости, лучи на полуплоскости. При доказательстве теорем в каждом последующем блоке использовались теоремы предыдущего блока <показывает столбцы> и теоретические положения темы «Параллельность прямых и плоскостей». Однако и перпендикулярность работает на параллельность мы получили новые свойства и признаки параллельности прямых и параллельности плоскостей. Посмотрите на рисунки 7 и 8. Например, сформулируйте признак параллельности прямых по рисунку 7.

 • 4500. Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я"
  Методическое пособие пополнение в коллекции 10.03.2011