Курс "Латинська мова та основи медичної термінології" методичні вказівки для студентів Iкурсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Фармація"

Вид материалаДокументы

Содержание


Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Джерело інформації
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Лікарські форми
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Iodoform йодовмісний Andr
Corvalolum Серцевий кардіотонічний засіб Antidol
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Кафедра іноземних мов, латинської мови та основ медичної термінології

Курс “Латинська мова та основи медичної термінології”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 1


І. Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської

мови. Фонетика.
 1. Латинський алфавіт.
 2. Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.
 3. Словникова форма іменників.


II. Актуальність теми полягає в оволодінні знаковою системою латинськоїови. При засвоюванні словникових знаків студенти вчаться співвідносити певну знакову форму із відповідним значенням або оформляти значення в відповідну форму. На першому занятті закладається підґрунтя для розуміннята грамотного письмового та усного відтворення фармацевтичних термінів.


ІІІ. Цілі навчання:

1. Вивчити латинський алфавіт.

2. Запам’ятати назву і написання (друковане та рукописне) букв латинського алфавіту.

3. Навчитися вимовляти звуки, які позначаються цими буквами.

4. Вміти читати дифтонги, диграфи, буквосполучення.

5. Оволодіти навичками читання багатоскладових слів.

6. Навчитися читати словникову форму іменників.

7. Вивчити латинські назви граматичних категорій роду, числа, відмінків (називного, родового).

8. Вивчити лексичний мінімум.


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:Питання

Джерело інформації


Знати значення термінів: алфавіт, голосний звук, приголосний звук, дифтонг, диграф, буквосполучення.

1. Метод. матер. до заняття №1.

2. Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.


Розуміння термінів: іменник, рід (чоловічий жіночий, середній), число (однина, множина), відмінок (називний, родовий).


1. Метод. матер. до заняття №1.V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:
 1. латинський алфавіт;
 2. класифікацію звуків;
 3. правила вимови голосних і приголосних;
 4. правила вимови дифтонгів;
 5. правила вимови диграфів;
 6. правила вимови буквосполучень;
 7. латинські назви граматичних категорій роду, числа, відмінків (називного, родового);
 8. правила читання словникової форми латинських іменників;
 9. лексичний мінімум;
 10. латинські афоризми.

Студент повинен вміти:
 1. розміщувати латинські слова в алфавітному порядку;
 2. читати латинські слова, дотримуючись фонетичних норм;
 3. читати словникову форму іменників;
 4. визначати відміну іменників;
 5. відтворювати словникову форму іменників із домашнього завдання.


VI. Орієнтовна основа дій (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студентів:
  1. вивчаючи алфавіт, уважно придивіться до орфографії латинських літер;
  2. письмово перевірте знання алфавіту;
  3. зверніть особливу увагу на правила вимови літери с;
  4. не змішуйте літери q і g в буквосполученнях qu та ngu;
  5. навчіться диференціювати звуки, що позначаються літерами g та h;
  6. пам’ятайте, що літера l завжди позначає м’який звук;
  7. пам’ятайте, що літери y, z є показниками грецького походження слів;
  8. літера j не вживається в словах грецького походження;
  9. літера q самостійно не вживається, а лише в буквосполученні qu;
  10. вивчення словникової форми іменників слід починати з вивчення латинських термінів masculinum, femininum, neutrum, Nominativus singularis, Genetivus singularis та їх відповідників в українській мові.


VIІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Питання:

1. Напишіть букви латинського алфавіту від A до L (великі та малі).

2. Як вимовляється літера с?

3. Написати іменники в словниковій формі, визначити основу, вказати відміну:

а) збір; б) людина; в) ліки

Еталон відповіді:
  1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll.


1. перед a, o, u

[к] ‹ 2. в кінці слова

 3. перед приголосним

С c[ц] ‹ 1. перед e, i, y

2. перед ae, oe, eu


3. a) species, ei f - збір V

б) homo, inis m – людина hominis III

в) medicamentum ,i n – ліки II


VIII. Методика проведення заняття. Перелік питань, що підлягають вивченню.Питання

Джерело інформації

1.

Латинський алфавіт.

1. Підр., § 1, с.27-28.

2. Конспект.

2.

Класифікація звуків.

1. Підр., § 2, с.28-33.

3.

Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.

Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.

Конспект.

4.

Словникова форма латинських іменників.

1. Підр., §20, с. 56-57.

2. Конспект.

5.

Лексичний мінімум.

Конспект.

6.

Латинські афоризми.

Конспект.IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.
2

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю

13

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

Методичні матеріали кафедри.

Таблиці.

35

4.

Самостійна робота студентів.

Метод. матер. до заняття №1

25

5.

Підведення підсумків, оцінка

діяльності студентів.

Перевірені завдання та вправи.

10

6.

Завдання для самостійної роботи.

1. Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.

2. Підр., §5, ст. 37-38.

Підр., §6, ст. 38-40, впр. І (усно), впр. ІІ (письм.)

Лексичний мінімум. Афоризми.

5


Х. Завдання для самопідготовки:

1. Підручник §1-4, с. 27-37.

2. Підручник, §6, с. 38-40, впр. І (усно), впр.ІІ (письмово).

3. Лексичний мінімум.

4. Латинські афоризми.


ХІ. Література:

Основна:
 1. М.Н. Чернявский. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. М., 1994–381 с.
 2. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.
 3. С.І.Тихолаз, М.Г.Стоян, М.Т.Денека, В.О.Карпова, Г.Т.Михайлюк. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Вінниця, 2004 – 324 с.

Додаткова:
 1. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.
 2. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.
 3. Методичні матеріали до заняття №1 для фармацевтичного факультету.

Методичні вказівки склав викл. О.Ф.Гайдаєнко

Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.

Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 2

 1. Тема: Фонетика. Наголос.
 1. Правила постановки наголосу.
 2. Довгота та короткість складу.

3. Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.


ІІ. Актуальність теми полягає в засвоєнні студентами орфоепічних норм, що в

свою чергу націлює на науковий підхід до вивчення всіх розділів даного

курсу.

ІІІ. Цілі навчання:

1. Вміти ділити латинські слова на склади.

2. Вміти визначати довготу чи короткість другого голосного від кінця слова.

3. Оволодіти навичками постановки наголосу в багатоскладових словах.
 1. Навчитися оперувати медичними термінами, які містять грецькі корені та префікси.


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такогоматеріалу:Питання

Джерело інформації

1.

Алфавіт. Правила вимови.

1.Підр., § 1-4, с.27-37.

2.Метод. матер. каф. до заняття № 1

2.

Розуміння генеральних термінів по даній темі: наголос, склад, голосний приголосний.

Пояснення викладача

3.

Розуміння термінів: корінь, префікс, суфікс, основа, закінчення.

Пояснення викладача


V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:
 1. правила постановки наголосу;
 2. які склади є довгими;
 3. які склади є короткими;
 4. як позначається довгота та короткість складу в словнику;
 5. як користуватися словником;
 6. семантику та орфографію грецьких коренів, які пишуться через у
 7. лексичний мінімум.

Студент повинен вміти:
 1. поділити слово на склади і порахувати їх;
 2. знайти другий голосний від кінця слова і поставити наголос в залежності від його позиції;
 3. визначати семантику слів, що містять грецькі корені та префікси та орфографічно правильно записувати їх.


VІ. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:
 1. склади завжди рахуються в латинських словах від кінця слова;
 2. скільки в слові голосних, стільки і складів, проте дифтонг входить до одного складу;
 3. другий склад є визначальним при постановці наголосу, якщо він довгий,

то – наголошений, якщо короткий, то наголошеним буде третій;
 1. якщо не вдається визначити довготу чи короткість другого складу, шукайте відповідь в словнику;
 2. будьте уважні, в грецьких коренях крім у зустрічаються і інші орфографічні особливості (диграфи, подвоєння приголосних);
 3. при заучуванні грецьких коренів і префіксів застосовуйте асоціативне мислення.


VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання з еталонами відповідей додаються.


Питання:
 1. Визначити довготу чи короткість другого складу. Поставити наголос.

Matricaria chamomilla, Digitalis ferruginea, Caryophyllus aromaticus.
 1. Написати грецькі корені та префікси із значенням:

а) червоний

б) гриб, грибок

в) риба

г) з’єднання, сукупність, зв’язок
 1. Написати слова в словниковій формі. Визначити основу, відміну.

а) число

б) розчин

в) спирт

г) мазь

Відповідь:
 1. Matricária chamomílla, Digitális ferrugínea, Caryophýllus aromáticus.
 2. а) erythr

б) myc

в) ichthy

г) syn, sym

3. а) numerus, i m – число II

б) solutio, onis f - розчин solutionis III

в) spiritus, us m – спирт IV

г) unguentum, i n – мазь II


VIII. Методика проведення заняття. Перелік питання, що підлягають вивченню.Питання

Джерело інформації

1.

Правила наголосу.
 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 7, с. 41-43.

2.

Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.
 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 2, с. 30.

3.

Лексичний мінімум.
 1. Метод. матер. каф.
 2. Конспект.

4.

Латинські афоризми.
 1. Метод. матер. каф.
 2. Конспект.


IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.
5

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю.


15

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.
 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 7, с. 41-43.

35

4.

Самостійна робота студентів.

1. Підр., с.43, впр.”Для самоконтролю“.

2. Метод.матер.кафедри.

25

5.

Підведення підсумків заняття, оцінка роботи студентів.
 1. Перевірений тестовий контроль.
 2. Перевірені самостійні роботи.

5

6.

Завдання для самостійної роботи вдома.

1.Підр.,§ 7, с. 41 – 43.

2.Підр.,§ 8, с.44, впр. І-ІІ (усно)

3. Грецькі корені і префікси (орфографія, значення)

4. Лексичний мінімум.

5. Латинські афоризми.


5


X. Завдання для самопідготовки.

1. Підручник, § 7, с. 41 – 43.

2. Підручник ,§ 8, с.44, впр. І-ІІ (усно).

3. Грецькі корені і префікси (орфографія, значення).

4. Лексичний мінімум.

5. Латинські афоризми.


XI. Література:

Основна:

1. М.Н. Чернявский. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. М., 1994 – 381 с.

2. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

3. С.І.Тихолаз, М.Г.Стоян, М.Т.Денека, В.О.Карпова, Г.Т.Михайлюк. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Вінниця, 2004 – 324 с.

Додаткова:

1. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.

2. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.

3. Методичні матеріали до заняття №2 для фармацевтичного факультету.


Методичні вказівки склав викл. О.Ф.Гайдаєнко


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.


Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 3


І. Тема: Морфологія. Дієслово.
 1. Граматичні категорії.
 2. Словникова форма. Чотири дієвідміни.
 3. Основа теперішнього часу.
 4. Наказовий спосіб дієслова.
 5. Рецептурні формулювання, виражені наказовим способом.


ІІ. Актуальність теми полягає в тому, що дієслівні форми наказового способу

активно застосовуються в рецептурі. З вивченням даної теми студент

виходить на більш складну синтаксичну одиницю – речення. Це дає змогу

підвищити свій культурно-освітній рівень, розширити кругозір.


ІІІ. Цілі навчання:

1. Сформувати вміння диференціювати в реченні дієслова.

2. Вміти читати та утворювати словникову форму дієслова.

3. Навчитися визначати дієвідміну дієслова.

4. Вміти визначати основу.

5. Навчитися утворювати форми наказового способу однини та множини.

ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:Питання

Джерело інформації

1.

Правила вимови. Правила наголосу.
 1. Метод. матер. каф.
 2. Підр., §§1-4, с.27-37;

§ 7, с. 41-43.

2.

Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.
 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 2, с. 30.

3.

Лексичний мінімум.
 1. Метод. матер. каф.
 2. Конспект.

4.

Розуміння термінів дієслово, особа, число, стан, спосіб, інфінітив.
 1. Метод. матер. каф.
 2. Пояснення викладача.V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:
 1. компоненти словникової форми дієслова;
 2. граматичні категорії дієслова;
 3. правила по визначенню дієвідміни;
 4. правила по визначенню основи у дієсловах 1-4 дієвідмін;
 5. характеристику наказового способу однини і множини латинських дієслів;
 6. п’ять простих фармацевтичних формулювань, виражених наказовим способом, в повній та скороченій формах;
 7. лексичний мінімум та афоризми.

Студент повинен вміти:

1. читати та записувати дієслова в словниковій формі;

2. визначати дієвідміну та основу;

3. утворювати форми наказового способу однини і множини;

4. розпізнавати дієслова в наказовому способі в реченні;

5. перекладати українською мовою вказані вище форми дієслова.


VІ. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:
 1. Для розуміння даного матеріалу необхідно пригадати зі шкільної програми відповідні поняття з української мови (час, особа, число, стан, спосіб).
 2. Щоб визначити дієвідміну, потрібно в неозначеній формі дієслова знайти голосну перед закінченням –re, яка і є показником дієвідміни.
 3. Основа визначається шляхом відкидання закінченням –re в формі інфінітива 1,2,4 дієвідмін та -ere в 3 дієвідміні.
 4. Дієслова в наказовому способі завжди стоять на початку речення.
 5. Запам’ятайте рецептурні формулювання в повній і скороченій формах разом із пунктуаційним знаком, який буде супроводжувати дані дієслова в рецептах.


VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання:

І. Утворити наказовий спосіб (друга особа однини та множини) від дієслів.

Утворені форми перекласти українською мовою.

1. steriliso, āre 1

2. finio, īre 4

3. recipio, ĕre 3

4. misceo, ēre 2

ІІ. Написати слова в словниковій формі. Визначити основу.

1. давати, видавати

2. проціджувати

3. різати, розрізати

4. бути здоровим

5. витягувати

Відповіді:

І. 1. sterilisa - простерилізуй, sterilisate – простерилізуйте

2. fini - закінчуй, finite – закінчуйте

3. recipe - візьми, recipite – візьміть

4. misce - змішай, miscete - змішайте

ІІ.

1. do, āre 1 - давати, видавати

2. macero, āre 1 - проціджувати

3. concido, ĕre 3 - різати, розрізати

4. valeo, ēre 2 - бути здоровим

salveo, ēre 2 - бути здоровим

5. extraho, ĕre 3 - витягувати


VIII. Методика проведення заняття. Перелік питання, що підлягають вивченню.Питання

Джерело інформації

1.

Дієслово. Граматичні категорії.


1. Метод. матер. до заняття №3

2.

Словникова форма.


1. Метод. матер. до заняття №3

3.

Чотири дієвідміни. Визначення дієвідміни.


1. Підр., §§10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

4.

Визначення основи теперішнього часу.


1. Підр., §9, с. 46-47; §§ 10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

5.

Утворення форм наказового способу однини та множини дієслів І-IV дієвідмін.


1. Підр., §13, с.49-50.

2. Метод. матер. до заняття №3

6.

Прості дієслівні формулювання виражені наказовим способом.

1. Метод. матер. до заняття №3

7.

Лексичний мінімум.

1. Підр., §15, с.51-53.

2. Метод. матер. до заняття №3


IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.
2

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю.

15

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§ 10-11, с. 47-48; §13, с.49-50.

35

4.

Самостійна робота студентів.
 1. Підр.,§ 12, с. 49, впр.
 2. Підр.,§11, с. 48, впр.”Для

самоконтролю”;

3. Підр., § 14, с.50, впр. І.

25

5.

Підведення підсумків заняття, оцінка роботи студентів.

Перевірений тестовий

контроль. Оцінка результатів

самостійної роботи в аудиторії

8

6.

Завдання для самостійної роботи вдома.

1. Підр., §§ 10-11, с. 47-48; §13, с.49-50.

2. Підр., § 14, с. 50-51.

впр. ІI –IV /письмово/.

3. Лексичний мінімум.

§ 15 с. 51-53 .

4. Афоризми, фармацевтичні фразеологізми.

5


Х. Завдання для самопідготовки.

1. Підручник, §§ 10-11, с. 47-48; §13, с.49-50.

2. Підручник, § 14, с. 50-51, вправи ІI –IV /письмово/.

3. Лексичний мінімум, § 15 с. 51-53 .

4. Афоризми, фармацевтичні фразеологізми.


XI. Література:

Основна:

1. М.Н. Чернявский. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. М., 1994 – 381 с.

2. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

3. С.І.Тихолаз, М.Г.Стоян, М.Т.Денека, В.О.Карпова, Г.Т.Михайлюк. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Вінниця,

2004 – 324 с.

Додаткова:

1. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.

2. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.

3. Методичні матеріали до заняття №3 для фармацевтичного факультету.


Методичні вказівки склав викл. О.Ф.Гайдаєнко


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.


Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 4


І. Тема: Морфологія. Дієслово.

1. Теперішній час дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини.
 1. Дієслово sum, esse.
 2. Особливості перекладу латинських речень.


ІІ. Актуальність теми. На рівні фармацевтичної термінології дієслово посідає гідне місце. Дієслівні форми активно вживаються в рецептурних формулюваннях та в фармацевтичній фразеології. З вивченням даної теми студент виходить на більш складну синтаксичну одиницю – речення. Це дає змогу підвищити свій культурно-освітній рівень, розширити кругозір.


ІІІ. Цілі навчання:
 1. Свідомо і вільно оперувати основними граматичними формами дієслова в межах вимог програми.
 2. Навчитися утворювати форми теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини дієслів 1-4 дієвідмін.
 3. Вивчити форми 3 особи однини і множини неправильного дієслова sum, esse.
 4. Знати особливості позиційного вживання в реченні дієслів у наказовому та дійсному способі.
 5. Оволодіти навичками перекладу латинських речень українською мовою і навпаки.


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу.Питання

Джерело інформації

1.

Дієслово. Граматичні категорії.


1. Метод. матер. до заняття №3

2.

Словникова форма.


1. Метод. матер. до заняття №3

3.

Чотири дієвідміни. Визначення дієвідміни.


1. Підр., §§10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

4.

Визначення основи теперішнього часу.


1. Підр., §9, с. 46-47;

§§ 10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

5.

Утворення форм наказового способу однини та множини дієслів І-IV дієвідмін.


1. Підр., §13, с.49-50.

2. Метод. матер. до заняття №3

6.

Прості дієслівні формулювання виражені наказовим способом.

1. Метод. матер. до заняття №3

7.

Лексичний мінімум.

1. Підр., §15, с.51-53.


V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:
 • закінчення дієслів теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини;
 • форми 3 особи однини і множини неправильного дієслова sum, esse;
 • правила побудови латинського речення та послідовність перекладу;
 • які члени речення входять до групи присудка та до групи підмета;
 • два варіанти перекладу українською мовою пасивного стану дієслова;
 • лексичний мінімум.

Студент повинен вміти:
 • визначати дієвідміну;
 • визначати основу;
 • приєднувати з’єднувальний голосний, згідно правила, у формах дієслів 3, 4

дієвідмін;
 • визначати групи підмета та присудка;
 • визначати члени речення;
 • правильно визначати позицію кожного члена речення при перекладі.


Студент повинен оволодіти навичками:
 • відмінювання дієслів 1-4 дієвідмін в теперішньому часі дійсного способу

активного і пасивного станів третьої особи однини і множини;

- перекладу латинських речень українською мовою і навпаки.


VІ. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:
 1. Відмінювання дієслів виконуйте в такій послідовності: визначте дієвідміну, знайдіть основу, приєднайте особове закінчення, перекладіть.
 2. Згадайте, що в 3 дієвідміні основа визначається шляхом відкидання -ĕre в інфінітиві, а особові закінчення приєднуються за допомогою з’єднувальних голосних: -i- перед -t та -u- перед –n-.
 3. В 4 дієвідміні в формах множини активу та пасиву перед особовим закінченням ставиться –u-.
 4. Дієслова в пасивному стані мають два варіанти перекладу: 1) зворотним дієсловом на –ся; 2) неозначено-особовим зворотом у формі 3 особи множини.
 5. Послідовність розміщення членів латинського речення є такою: підмет, означення підмета, додаток та його означення, обставина, присудок.
 6. У розповідному реченні присудок зазвичай – в кінці речення; у спонукальному – на початку речення.


VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання:

І. Утворити форми 3 особи однини і множини теперішнього часу дійсного

способу активного і пасивного станів наступних дієслів:

1. extraho, ĕre 3

2. servo, are 1

ІІ. Написати слова в словниковій формі. Перекласти:

Concide, contunde et tere.

ІІІ. Написати слова в словниковій формі:

1. складатися

2. вживати, застосовувати

3. розбавляти, розводити

4. беладона, красавка


Еталони відповіді:

І. 1. extrahit - витягує; extrahunt - витягують; extrahitur – витягується (його

витягують); extrahuntur – витягуються (їх витягують).

2. servat - зберігає; servant - зберігають; servatur – зберігається (його

зберігають); servantur – зберігаються (їх зберігають).


ІІ. concido, ĕre 3 – різати, розрізати; contundo, ĕre 3 – дрібно товкти;

tero, ĕre 3 – терти, розтирати

Поріж, дрібно потовчи та розітри.


ІІІ. 1. consto, āre 1 - складатися

2. adhibeo, ēre 2 - вживати, застосовувати

3. diluo, ĕre 3 - розбавляти, розводити

4. Belladonna, ae f - беладона, красавка


VIII. Методика проведення заняття. Перелік питання, що підлягають вивченню.Питання

Джерело інформації

1.

Особові закінчення дієслів теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.82.

2.

З’єднувальні голосні для утворення особових форм дієслів 3, 4 дієвідмін.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.83.

3.

Відмінювання дієслів 1-4 дієвідмін.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§37-39, с.81-84.

4.

Дієслово sum, esse.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §40, с.84.

5.

Особливості перекладу латинських речень.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §41, с.85.

6.

Лексичний мінімум.

1. Метод. матер. кафедри.


IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.
5

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль


Варіанти тестового контролю.

15

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§37-41, с.81-85.

35

4.

Самостійна робота студентів

1. Метод.матер.кафедри.

2. Підр., § 42, с. 85, впр. І-ІІІ.

20

5.

Підведення підсумків заняття,

оцінка діяльності студентів.

Перевірений тестовий контроль.

Перевірені самостійні роботи.

10

6.

Завдання для самостійної роботи вдома

1. Підр., §§37-41, с.81-85.

2. Підр., §42, с.86, впр.І (усно), впр. ІІ (письмово).

3. Лексичний мінімум.

4. Афоризми, фармацевтичні фразеологізми.

5


Х. Завдання для самопідготовки:

1. Підручник, §§37-41, с.81-85.

2. Підручник, §42, с.86, впр. І (усно), впр. ІІ (письмово).

3. Лексичний мінімум (конспект).

4. Афоризми, фармацевтичні фразеологізми (конспект).


XI. Література:

Основна:

1. М.Н. Чернявский. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. М., 1994 – 381 с.
 1. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.
 2. С.І.Тихолаз, М.Г.Стоян, М.Т.Денека, В.О.Карпова, Г.Т.Михайлюк. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Вінниця, 2004 – 324 с.

Додаткова:
 1. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної

термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.
 1. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.
 2. Методичні матеріали до заняття №4 для фармацевтичного факультету.Методичні вказівки склав викл. О.Ф. Гайдаєнко


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.


Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 5


І. Тема: Морфологія. Іменник.

1. Граматичні категорії.

2. Словникова форма.

3. П’ять відмін. Визначення відміни, основи та роду іменників.

4. Перша відміна іменників. Загальна характеристика. Особливості відмінювання.

5. Грецькі іменники І відміни.

6. Функції іменників у складі фармацевтичних термінів. Неузгоджене означення.


ІІ. Актуальність теми. Оволодіння знаннями з теми “Іменник” закладає підґрунтя для успішного оперування термінологією на всіх рівнях курсу (фармакологічна, ботанічна, хімічна, клінічна термінології та ін.), сприяє оволодінню навичками перекладу із латини українською мовою і навпаки.


ІІІ. Цілі навчання:
 1. Навчитися диференціювати іменники І латинської та грецької відмін та утворювати їх граматичні форми.
 2. Сформувати уміння читати та утворювати словникову форму іменника.
 3. Засвоїти відмінкові закінчення іменників першої відміни та їх українські відповідники.
 4. Оволодіти навичками відмінювання.
 5. Уміти визначати функції іменників у складі речень та фармацевтичних

термінів (підмет, неузгоджене означення, прямий додаток).

6. Вивчити лексичний мінімум.


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу.Питання

Джерело інформації

1.

Особові закінчення дієслів теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.82.

2.

З’єднувальні голосні для утворення особових форм дієслів 3, 4 дієвідмін.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.83.

3.

Відмінювання дієслів 1-4 дієвідмін.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§37-39, с.81-84.

4.

Дієслово sum, esse.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §40, с.84.

5.

Особливості перекладу латинських речень.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §41, с.85.

6.

Лексичний мінімум.

1. Метод. матер. кафедри.


V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:
 • граматичні категорії іменника;
 • складові словникової форми іменника;
 • відмінкові закінчення іменників І відміни, та їх українські відповідники;
 • синтаксичні функції іменника;
 • лексичний мінімум;
 • фармацевтичні афоризми.

Студент повинен вміти:

- читати та утворювати словникову форму іменників;

- визначати відміну та основу іменників;

- визначати функції іменників у складі речень та фармацевтичних термінів

(підмет, неузгоджене означення, прямий додаток);

Студент повинен оволодіти навичками:
 • відмінювання іменників І відміни;
 • перекладу латинських речень українською мовою і навпаки.


VІ. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

1. Для розуміння матеріалу необхідно, згадати які граматичні категорії має іменник в українській мові, на які питання відповідає.

2. Пам’ятайте, що іменники в латинській мові потрібно вчити в словниковій формі, тобто знати форми Nom. sing. і Gen. sing. та рід.

3. Знання словникової форми допомагає визначити відміну та основу.

4. Вчіться відтворювати лексичний мінімум і усно, і письмово.

5. Під час відмінюванні іменників першої відміни основа залишається незмінною у всіх відмінках, змінюється лише закінчення.

6. Слідкуйте не лише за грамотністю латинського відмінювання, а і за коректним перекладом.

7. Латинські іменники мають синтаксичні функції підмета, додатка або

неузгодженого означення, інколи входять до складного іменного присудка.


VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання:

І. Написати слова в словниковій формі, перекласти українською мовою:

Terite Camphoram.

ІІ. Перекласти латинською мовою, вказати слова в словниковій формі:

Видай настойку.

ІІІ. Написати слова в словниковій формі:
 1. алтея
 2. мигдаль (плід)
 3. ампула

Еталони відповіді:

І. tero, ĕre 3 – терти, розтирати; Camphora, ae f – камфора

Розітріть камфору.

ІІ. do, are 1 – давати; tinctura, ae f – настойка

Da tincturam.

III.
 1. Althaea, ae f - алтея
 2. Amygdala, ae f - мигдаль (плід)
 3. ampulla, ae f - ампула


VIII. Методика проведення заняття. Перелік питання, що підлягають вивченню.Питання

Джерело інформації

1.

Іменник. Граматичні категорії.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§ 16-19, с.53-56.

2.

Словникова форма іменника.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., § 20, с.57.

3.

Визначення відміни, основи та роду іменників.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§ 19-21, с.56-59.

4.

Перша відміна іменників. Загальна характеристика, особливості відмінювання.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §21, с.58-59.

5.

Грецькі іменники І відміни.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., § 35, с.78-79.

6.

Функції іменників у складі фармацевтичних термінів.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §22, с.59-60, §27, с.65-67.

7.

Лексичний мінімум.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §24, с.63.


IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.
5

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю.

15

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§ 16-27, с.53-67.

35

4.

Самостійна робота студентів.

1. Метод.матер.кафедри.

2. Підр., §20, с.57 “Для самоконтролю”

3. Підр., § 26, с. 65, впр. І-ІІ (письмово).

20

5.

Підведення підсумків заняття,

оцінка діяльності студентів.

Перевірений тестовий контроль.

Перевірені самостійні роботи.

10

6.

Завдання для самостійної роботи вдома.
 1. Підр., §§ 16-27, с. 53-67,

§ 35, с.78-79.
 1. Підр.,§26, с. 64, впр. І-IV, (письмово).
 2. Лексичний мінімум

Підр.,§ 24, с. 63.
 1. Афоризми, фармацевтична фразеологія.

5