Дипломная работа

 • 281. Автоматизация электропривода поперечной подачи токарно-винторезного станка
  Разное

  № Наименование параметра, размерностьВеличина параметра1Показатели заготовки, обрабатываемой на станке1.1Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм5001.2Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм9001.3Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм не менее3201.4Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм не менее2001.5Наибольшая длина обрабатываемого изделия в зависимости от установки инструментальной головки, мм, с числом позиций: 6 8 12900 750 8502Показатели инструмента, устанавливаемого на станке2.1Число позиций инструментальной головки8 (6,12 по заказу)2.2Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм253Показатели основных и вспомогательных движений станка3.1Количество скоростей шпинделя: прямого вращения обратного вращения3 33.2Пределы частот шпинделя, мин-120-25003.3Пределы шагов нарезаемых резьб0,25-404Бабка шпиндельная4.1Центр в шпинделе с конусом Морзе6 по ГОСТ 132144.2Конец шпинделя фланцевого6К ГОСТ 125934.3Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм554.4Диаметр шпиндельного фланца, мм1705Бабка задняя5.1Центр пиноли с конусом Морзе5 по ГОСТ 132145.2Наибольшее перемещение пиноли, мм, не менее1505.3Величина поперечного смещения корпуса, мм±156Суппортная группа 6.1Наибольший ход суппортов не менее, мм: по оси X по оси Z 210 9056.2Дискретность перемещения, мм: по оси X по оси Z 0,001 0,0016.3Максимальная скорость быстрых перемещений мм/мин: продольных поперечных 1500 75006.4Минимальная скорость рабочей подачи мм/мин: продольных поперечных 10 56.5Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи мм/мин: продольных поперечных 2000 10007Показатели силовой характеристики станка7.1Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм8007.2Наибольшее усилие продольной подачи, Н100008Характеристика электрооборудования8.1Род тока питающей сетиПеременный трёхфазный8.2Частота тока, Гц508.3Напряжение, В3808.4Напряжение цепи управления, В110 и 228.5Напряжение цепи местного освещения, В248.6Мощность привода главного движения, кВт118.7Мощность привода продольного перемещения, кВт2,28.8Мощность привода поперечного перемещения, кВт0,258.9Мощность привода станции смазки каретки, кВт0,188.10Мощность привода станции смазки шпиндельной бабки, кВт0,278.11Мощность привода насоса охлаждения, кВт0,128.12Мощность привода резцедержателя, кВт0,378.13Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей , кВт14,48.14Суммарная потребляемая мощность станка, (наибольшая), кВт179Показатели габарита и массы станка9.1Габаритные размеры станка, мм, не более: длина ширина высота 3200 1600 21009.2Масса станка, кг, не более4000

 • 282. Автоматизація бухгалтерського обліку ТОВ "Хлібороб"
  Бухгалтерский учет и аудит

  П. №Канали надходженняНазва документаПорядок визначення первісної вартості ( П(С)БО «Записи»)1Тварини на вирощені в господарствіАкт на оприбуткування приплоду тваринСобівартість їх вирощування визначається за П(С)БО 16 «Витрати»2Тварини придбані в інших підприємствах за грошові коштиТоварно-транспортна накладна, рахунок-фактура, племінне свідоцтвоПервісна вартість складається з фактичних витрат на придбання і доставку тварин на підприємство3Тварини одержані підприємством безоплатноТоварно транспортна накладнаПервісна вартість дорівнює справедливій вартості, тобто ціні яку можуть заплатити в результаті продажу обізнаним зацікавленим і незалежним сторонам4Тварини, які надійшли, як внесок у статутній капіталТоварно транспортна накладнаПервісна вартість - це погоджена засновниками підприємства справедлива вартість тварин, тобто вартість, яка зафіксована у засновницьких документах5Тварини, закуплені у громадян для подальшого дорощування продажуАкт на передачу закупівлю худоби за договорами з громадянамиПервісна вартість дорівнює справедливій вартості6Тварини придбані у громадян для подальшого продажуПриймально розрахункова відомість на худобу що прийнята с/г підприємством від населення для подальшої реалізаціїПервісна вартість дорівнює справедливій вартості 7Тварини які були обміняні у іншому господарстві на тварин Товарно транспортна накладнаПервісна вартість дорівнює балансовій вартості переданих тварин 8Тварини які придбані в обмін на інші матеріальні цінностіТоварно транспортна накладнаПервісна вартість тварин, що придбані в обмін на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості отриманих запасів

 • 283. Автоматизація доступу до каналів комп'ютерних мереж
  Компьютеры, программирование

  Процес передачі інформації від одного вузла (А) до іншого (Б) через простій комутатор відбувається поетапно і дані передаються блоками. Розмір блоків визначений стандартом канального рівня. Блок даних, яким оперує протокол канального рівня, називається кадром. Припустимо, що передавальний вузол (А) визначив доступність середовища і початків передачу. У першому передаваному кадрі буде широкомовний запит до всіх вузлів мережі про пошук вузла з необхідним мережевою адресою. Цей запит містить апаратна адреса вузла відправника (А) і його мережева адреса (в даному випадку мова йде про IP як протоколі мережевого рівня). Відмітимо, що комутатор відповідно до вимог специфікацій канального рівня зобов'язаний передати цей широкомовний запит всім підключеним до його портів вузлам. Звернемо увагу також на те, що в нашій комп'ютерній мережі виконана вимога про виключення розділення середовища передачі між двома вузлами, і кожен вузол підключений безпосередньо до свого порту комутатора. Проте, незважаючи, на виконання даної рекомендації, зловмисник отримає широкомовний запит вузла (А), оскільки вузол його (зловмисника може) опинитися шуканим. Таким чином, зловмисник отримуватиме нарівні зі всіма останніми широкомовні запити на дозвіл мережевих адрес. Накопичуючи відомості з широкомовних запитів, зловмисник матиме уявлення про мережеву активність всіх вузлів. Тобто про те - хто, і в який час і з ким намагався почати інформаційний обмін. За допомогою цієї нескладної техніки зловмисник може визначити апаратні і мережеві адреси вузлів що є серверами або маршрутизаторами. Кількість запитів на дозвіл мережевої адреси сервера або маршрутизатора буде на декілька порядків вище, ніж звичайній робочій станції. Сформувавши таким чином відомість мережевої активності і карту мережі з адресами передбачуваних серверів і маршрутизаторів, зловмисник може відразу приступити до реалізації атак відмови в доступі до цих вузлів. Відмітимо при цьому, що в процесі збору широкомовних пакетів зловмисник не проявляв ніякої мережевої активності, тобто залишався невидимим для всіх вузлів мережі окрім простого комутатора, до порту якого він підключений.

 • 284. Автоматизація процессу сушки деревини
  Производство и Промышленность
 • 285. Автоматизація управління запасами торгівельного підприємства
  Экономика

   

  1. Ãîñïîäàðñüêèé êîäåêñ Óêðà¿íè â³ä 16 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó N 436-IV(䳺 ç 01.01.2004) // ²ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè Çàêîíàìè Óêðà¿íè â³ä 9 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó N 549-V, ÎÂÓ, 2007 ð., N 8, ñò. 276
  2. ÇÀÊÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà» // â³ä 19 âåðåñíÿ 1991 ðîêó N 1576-XII (²ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè Çàêîíàìè Óêðà¿íè ñòàíîì íà 19 ëþòîãî 2004 ðîêó N 1519-IV)
  3. Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 1 "Çàãàëüí³ âèìîãè äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³", Íàêàç ̳íô³íà Óêðà¿íè ¹ 87 â³ä 31.03.1999 + ¹ 304 â³ä 30.11.2000.
  4. Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 2 "Áàëàíñ", Íàêàç ̳íô³íà Óêðà¿íè ¹ 87 â³ä 31.03.1999 + ¹ 304 â³ä 30.11.2000.
  5. Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 3 " Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè «, Íàêàç ̳íô³íà Óêðà¿íè ¹ 87 â³ä 31.03.1999 + ¹ 304 â³ä 30.11.2000.
  6. Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 9 " Çàïàñè», Íàêàç ̳íô³íà Óêðà¿íè ¹ 87 â³ä 31.03.1999 + ¹ 304 â³ä 30.11.2000.
  7. Àíäðººâà Ã. ². Åêîíîì³÷íèé àíàë³ç : íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³áíèê / Ã. ². Àíäðººâà. Ê. : Çíàí.íÿ, 2008. 263 ñ.
  8. Áåëÿâöåâà Â.Â. Àâòîìàòèçèðîâàííûå òåõíîëîãèè îðãàíèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â òîðãîâëå // Åêîíîì³êà: ïðîáëåìè òåî𳿠òà ïðàêòèêè: Çá.íàóê.ïð. Âèï. 206 Äí³ïðîïåòðîâñüê: Íàóêà ³ îñâ³òà, 2005. Ñ. 224-229.
  9. Áëàíê È. À. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò : ó÷åáíûé êóðñ / È. À. Áëàíê. Èçä. 2-å, ïåðåðàá. è äîï. Ê. : Ýëüãà : Íèêà-Öåíòð, 2006. 656 ñ.
  10. Áóçóëóêîâà Å.À. Àññîðòèìåíò ðîçíè÷íîãî ìàãàçèíà: ìåòîäû àíàëèçà è ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ÑÏÁ.: Èçä-âî: Ïèòåð, 2007. - 176 ñòðàíèö
  11. Áóçóêîâà Å.À. Àíàëèç àññîðòèìåíòà è ñòàáèëüíîñòè ïðîäàæ ñ èñïîëü-çîâàíèåì ABC-àíàëèçà è XYZ-àíàëèçà // Æóðíàë «Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè», Ñàíêò- Ïåòåðáóðã, Èçäàòåëüñòâî: «Èçäàòåëüñêèé äîì Ãðåáåííèêîâà», ¹ 3, 2006, ñ. 34 39
  12. Âàñèëåíêî Ë. Ï. Ô³íàíñè ï³äïðèºìñòâà ó ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ : íàî÷íèé íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Ë. Ï. Âàñèëåíêî, Ë. Â. Ãóò, Î. Ï. Îêñåºíêî ; Êè¿âñüêèé íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò, ×åðí³âåöüêèé òîðã.-åêîí. ³í-ò. Ê. : Äàêîð, 2006. 343 ñ.
  13. Âèíîãðàäñüêà À.Ì. Êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìñò-âà : Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. - Ê.: Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò, 2005. - 278 ñ.
  14. Âíóòð³øí³é åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ï³äïðèºìñòâà : íàâ÷. ïîñ³áíèê / Ï. Â. Êðóø [òà ³í.] ; Íàö. òåõí³÷íèé óí-ò Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³í-ò". Ê. : Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2008. 205 ñ.
  15. Âîðîáüåâ Ï.Ô. ÀÂÑ - àíàëèç â óïðàâëåíèè òîâàðíûìè çàïàñàìè Æóðíàë «Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè»», Ñàíêò- Ïåòåðáóðã, Èçäàòåëüñòâî: «Èçäà-òåëüñêèé äîì Ãðåáåííèêîâà», ¹ 3, 2006, ñ. 54 -56
  16. Ãåòüìàí Î.Î., Øàïîâàë Â.Ì. Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà: íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.- Êè¿â, Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2006. 488 ñ.
  17. Ãåòüìàí Î. Î. Åêîíîì³÷íà ä³àãíîñòèêà : íàâ÷. ïîñ³á. / Î. Î. Ãåòüìàí, Â. Ì. Øàïîâàë ; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íèé óí-ò, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé óí-ò åêîíîì³êè òà ïðàâà. Ê. : Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2007. 307 ñ.
  18. Äóãåëüíûé À.Ï. Áþäæåòíîå óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì / À. Ï. Äóãåëü-íûé, Â. Ô. Êîìàðîâ. Ì. : Äåëî, 2007. 432 ñ.
  19. Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà (â ïèòàííÿõ ³ â³äïîâ³äÿõ) : íàâ÷. ïîñ³áíèê / ². ². Öèãèëèê [òà ³í.]. 2-ãå âèä., ïåðåðîáë. ³ äîïîâí. Ê. : Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2007. 212 ñ.
  20. Êàðìàç³í Â.À. Åêîíîì³÷íèé àíàë³ç : ïðàêòèêóì / Â. À. Êàðìàç³í, Î. Ì. Ñàâèöüêà. Ê. : Çíàííÿ, 2007. 255 ñ.
  21. Êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü : íàâ÷. ïîñ³á. / Í. Î. Êðèêîâöåâà [òà ³í.]. Ê. : Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2007. 294 ñ.
  22. Êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü : ï³äðó÷íèê / [Â. Â. Àïîï³é òà ³í.] ; çà ðåä. Â. Â. Àïîï³ÿ. 2-ãå âèä., ïåðåðîáë. ³ äîïîâí. Ê. : Çíàííÿ, 2008. 559 ñ.
  23. Íåðóø Þ. Ì. Ëîãèñòèêà : ó÷åáíèê / Þ. Ì. Íåðóø ; Ìîñêîâñêèé ãîñ. èí-ò ìåæäóíàð. îòíîøåíèé (óíèâåðñèòåò) ÌÈÄ Ðîññèè. 4-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì. : Ïðîñïåêò, 2007. 520 ñ.
  24. Íîâ³òí³é ìàðêåòèíã : íàâ÷. ïîñ³áíèê / [ª. Â. Ñàâåëüºâ òà ³í.] ; çà ðåä. ª. Â. Ñàâåëüºâà. Ê. : Çíàííÿ, 2008. 421 ñ.
  25. Îðãàí³çàö³ÿ òîðã³âë³ : ï³äðó÷íèê / Â. Â. Àïîï³é [òà ³í] ; çà ðåä. Â. Â. Àïîï³ÿ ; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Ëüâ³âñüêà êîìåðö³éíà àêàäåì³ÿ. Âèä. 2-ãå, ïåðåðîáë. ³ äîïîâí. Ê. : Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2008. 629 ñ.
  26. Ïàðòèí Ã.Î. Óïðàâë³íñüêèé îáë³ê : íàâ÷. ïîñ³áíèê / Ã. Î. Ïàðòèí, À. Ã. Çàãîðîäí³é. 2-ãå âèä., âèïðàâë. ³ äîïîâí. Ê. : Çíàííÿ, 2007. 304 ñ.
  27. Ñàâèöüêà Ã. Â. Åêîíîì³÷íèé àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà : íàâ-÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Ã. Â. Ñàâèöüêà. 3-òº âèä., âèïðàâë. ³ äîïîâí. Ê. : Çíàííÿ, 2007. 669 ñ.
  28. Ñèçîíåíêî Â.Î. Ñó÷àñíå ï³äïðèºìíèöòâî : íàâ÷. ïîñ³áíèê / Â. Î. Ñè-çîíåíêî. Ê. : Çíàííÿ-Ïðåñ, 2008. 440 ñ.
  29. Òðóáîïðîâîäû èíæåíåðíûõ ñèñòåì: êàòàëîã 2004 / Ïîä ðåä. Ñ.Å. Áåëèêîâà. Ì.: ÀêâàÒåðì, 2004. 248 ñ.
  30. Óïðàâë³ííÿ âèòðàòàìè : íàâ÷. ïîñ³áíèê / [Ì. Ã. Ãðåùàê òà ³í.] ; çà ðåä. Ì. Ã. Ãðåùàêà ; Äåðæ. âèù. íàâ÷. çàêëàä "Êè¿âñüêèé íàö. åêîí. óí-ò ³ì. Â. Ãåòüìàíà". Ê. : ÊÍÅÓ, 2008. 259 ñ.
  31. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò : ïåð. ñ àíãë. / Ý. À. Àòêèíñîí [è äð.]. 3-å èçä. Ì. : Âèëüÿìñ, 2007. 880 ñ.
  32. Ô³íàíñè / Î. Ð. Ðîìàíåíêî [òà ³í.] ; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Êè¿âñüêèé íàö. åêîí. óí-ò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà. 2-ãå âèä., áåç çì³í. Ê. : ÊÍÅÓ, 2007. 387 ñ.
  33. Õîðóæèé Ï.Ä., Òêà÷óê Î.À. Âîäîïðîâ³äí³ ñèñòåìè ³ ñïîðóäè: Íàâ÷. ïîñ³áíèê. Ê.: Âèùà øê., 1993. 230 ñ.
  34. Õðóöêèé Â.Å. Âíóòðèôèðìåííîå áþäæåòèðîâàíèå : íàñòîëüíàÿ êíèãà ïî ïîñòàíîâêå ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ / Â. Å. Õðóöêèé, Â. Â. Ãàìàþíîâ. Èçä. 2-å, ïåðåðàá. è äîï. Ì. : Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 2007. 461 ñ.
  35. Öàë-Öàëêî Þ. Ñ. Ô³íàíñîâèé àíàë³ç : ï³äðó÷íèê / Þ. Ñ. Öàë-Öàëêî. Ê. : Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2008. 566 ñ.
  36. Öèãèëèê ².². Îñíîâè ï³äïðèºìíèöòâà : íàâ÷. ïîñ³áíèê / ². ². Öèãèëèê, Ç. Ì. Êðèõîâåöüêà, Ò. Ì. Ïàíåâíèê. 2-ãå âèä., ïåðåðîáë. òà äîïîâí. Ê. : Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2007. 224 ñ.
  37. Øâèäàíåíêî Ã. Î. Óïðàâë³ííÿ êàï³òàëîì ï³äïðèºìñòâà : íàâ÷. Ïîñ³áíèê / Ã. Î. Øâèäàíåíêî, Í. Â. Øåâ÷óê ; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Äåðæ. âèù. íàâ÷. çàêëàä "Êè¿âñüêèé íàö. åêîí. óí-ò ³ì. Â. Ãåòüìàíà". Ê. : ÊÍÅÓ, 2007. 436 ñ.
  38. Øâèäàíåíêî Ã.Î. Á³çíåñ-ä³àãíîñòèêà ï³äïðèºìñòâà / Ã. Î. Øâèäà-íåíêî, À. ². Äìèòðåíêî, Î. ². Îëåêñþê ; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Äåðæ. âèù. íàâ÷. çàêëàä "Êè¿âñüêèé íàö. åêîí. óí-ò ³ì. Â. Ãåòüìàíà". Ê., 2008. 340 ñ.
  39. Øìîðãóí Í.Ï. Ô³íàíñîâèé àíàë³ç : íàâ÷. ïîñ³áíèê äëÿ ñòóä. âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â / Í. Ì. Øìîðãóí, ². Â. Ãîëîâêî ; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Êè¿âñüêèé íàö. óí-ò ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà. Ê. : Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2006. 525 ñ.
  40. Øíàïïàóô Ð. À. Ïðàêòèêà ïðîäàæ. Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå ïî âñåì ñèòóàöèÿì â ñáûòå: ïðèìåðû è óïðàæíåíèÿ : âîïðîñû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ : ïåð. ñ íåì./ Ð. À. Øíàïïàóô. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì. : Èíòåðýêñïåðò, 2007. 438 ñ.
  41. Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ (ôèðìû) : ó÷åáíèê/ ïîä ðåä. Î. È. Âîëêîâà, Î. Â. Äåâÿòêèíà. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì. : ÈÍÔÐÀ-Ì, 2007. 601 ñ.
  42. http://www.org.ua «ËÎòÑÒÈÊÀ ïðàêòèêà óïðàâë³ííÿ» - ³íôîð-ìàö³éíèé ²íòåðíåò-æóðíàë, 2008
  43. Http://www.ukrlogistika.com.ua Åëåêòðîííèé ²íòåðíåò - æóðíàë «Äèñòðèáóö³ÿ òà ëîã³ñò³êà», 2008
 • 286. Автоматизированная WEB-система тестирования студентов
  Компьютеры, программирование

  Разным преподавателям необходимы разные настройки для тестирования, а значит необходимо реализовать гибкую систему настройки тестов и вопросов в них. К примеру, разрешить пользователям продолжить тестирование, если они его закрыли, случайно или намеренно. Разрешить пользователям пропускать вопросы, если они сложные, и разрешить возвращаться к пропущенным вопросам. Также запретить переходить к следующему вопросу пока не будет дан правильный ответ на текущий вопрос (для пробных тестов). Чтобы исключить появление однотипных тестов необходимо реализовать сортировку вопросов в случайном порядке или же, наоборот, отключить сортировку вопросов в случайном порядке, если необходим одинаковый порядок вопросов в тесте. Для пробного тестирования необходимо реализовать возможность показывать правильные ответы после прохождения теста или же наоборот скрыть их. Реализовать возможность обозначения количества попыток для прохождения теста. Если преподаватель захочет обозначить время старта тестирования и время его завершения, необходимо реализовать настройки доступности тестирования. Реализованные процентные настройки теста, позволят установить минимальный порог сдачи теста. Также, комментарии по каждому результату позволят разделить баллы на оценки по пятибалльной шкале.

 • 287. Автоматизированная бухгалтерская система в РУП "Белтелеком"
  Компьютеры, программирование

  В рабочие недели с 06.00 до 23.00В рабочие недели с 23.00 до 06.00 и выходные и праздничные дни круглосуточноТелефонные соединения в пределах республики, предоставляемые абонентам сети стационарной связи при выходе к абонентам сети сотовой подвижной электросвязи СООО "МТС"292183Телефонные соединения в пределах республики, предоставляемые абонентам сети стационарной связи при выходе к абонентам сети сотовой подвижной электросвязи ИЧУП "Велком"318201Телефонные соединения в пределах республики, предоставляемые абонентам сети стационарной связи при выходе к абонентам сети сотовой подвижной электросвязи ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций" (ЗАО "БеСТ") 226153Телефонные соединения в пределах республики, предоставляемые абонентам сети стационарной связи при выходе к абонентам сети сотовой подвижной электросвязи ООО СП "БелСел"162129

 • 288. Автоматизированная информационная система "Психологическое тестирование"
  Компьютеры, программирование

  СтадииЭтапы работ1. Исследование и обоснование создания АС1.1. Обследование (сбор и анализ данных) автоматизированного объекта.1.2. Разработка и оформление требований к системе (технико-экономическое обоснование, тактико-техническое задание, заявка)2. Техническое задание2.1. Разработка технического задания на АС в целом и, при необходимости, частных ТЗ на подсистемы АС3. Эскизный проект3.1. Разработка предварительных решений по выбранному варианту АС и отдельным видам обеспечения4. Технический проект4.1. Разработка структуры АС.4.2. Разработка решений по организационному обеспечению, включая разработку плана мероприятий по подготовке к внедрению АС4.3. Разработка решений по техническому обеспечению4.4. Разработка или выбор алгоритмов автоматизируемой деятельности4.5. Разработка решений по информационному обеспечению4.6. Разработка решений по лингвистическому обеспечению4.7. Разработка решений по программному обеспечению4.8. Разработка решений по методическому обеспечению5. Рабочая документация5.1. Разработка пояснительной записки КП.6. Изготовление несерийных компонентов комплекса средств автоматизации (КСА)6.1. Создание самой системы.7. Ввод в действие7.1. Защита КП

 • 289. Автоматизированная информационная система документооборота Административной комиссии при администрации города Белгорода
  Компьютеры, программирование

  На сегодняшний день для обеспечения работы административной комиссии используется некомпьютерная информационная система, состоящая из журналов учета входящей документации, исходящей документации, учета уплаченных штрафов, готовых бланков документов и архива рабочей документации. Обработка входящей документации, составление отчетов, другой исходящей документации, поиск необходимой информации и ведение статистики, производится вручную. Понятно, что должностные лица ответственные за подготовку материалов к рассмотрению на заседании комиссии большую часть рабочего времени тратят на заполнение вручную бланков различных документов, причем данные, вносимые в бланки, повторяются. Так только фамилию нарушителя необходимо написать пять раз (в журнале регистрации входящей документации, в повестке, в бланке постановления по делу об административном правонарушении, в протоколе заседания административной комиссии, на почтовом конверте). Другие личные данные правонарушителя (дата рождения, место рождения, место жительства, место работы) необходимо написать минимум по два раза. Так же минимум в двух документах (постановлении по делу об административном правонарушении и протоколе заседания административной комиссии) должны содержаться: информация о правонарушении, обстоятельства по делу, установленные на заседании комиссии, и информация о наказании, назначенном нарушителю. Отметку об исполнении наказания тоже необходимо сделать в двух местах: в журнале учета уплаченных штрафов и в журнале учета входящей документации. Неисполненное постановление через месяц после его вынесение направляется судебным приставам-исполнителям для принудительного исполнения, вместе с постановлением необходимо отправить сопроводительное письмо, в котором должны содержаться атрибуты постановления (порядковый номер, дата вынесения, фамилия нарушителя). Следует учесть, что еженедельно в административную комиссию поступает около ста материалов об административных правонарушениях, таким образом, нетрудно подсчитать, сколько операций необходимо произвести и потратить времени только для их надлежащего оформления. Кроме того, в каждом случае необходимо проверить правильность оформления поступивших материалов, исследовать доказательства и принять законное и обоснованное решение, с учетом всех обстоятельств. Результаты работы комиссии должны отражаться в различных отчетах и статистических данных. Подготовка отчетов достаточно сложная задача при использовании некомпьютерной информационной системы. Необходимо в журнале учета входящей документации вручную посчитать количество поступивших, рассмотренных, возвращенных материалов, сумму наложенных и взысканных штрафов и т.п. Такой же сложной является задача анализа исполнения постановлений, направленных приставам-исполнителям.

 • 290. Автоматизированная информационная система программирования логики промышленных роботов для ООО "ВМЗ"
  Компьютеры, программирование

  Сценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Назначение: Наличие графических элементовНаличие RadioButton для выбора режима программирования-RadioButton Robot и MasterpassНаличие Spinner для выбора количества Slave-Элемент Spinner присутствует passНаличие вкладки Генерация/Чтение-Элемент присутствуетpassНаличие вкладки Входные сигналы-Элемент присутствуетpassНаличие вкладки Выходные сигналы-Элемент присутствуетpassНаличие вкладки Шаги-Элемент присутствуетpassНаличие вкладки Условия шагов -Элемент присутствуетpassНаличие вкладки Сообщения-Элемент присутствуетpassНаличие вкладки Сигналы шагов-Элемент присутствуетpassНаличие вкладки Системные переменные-Элемент присутствуетpassЗакрытие программы по окончанию работы1. Зайти на вкладку Генерация/Чтение. 2. Определить параметры сохранения. 3. Нажать на кнопку Генерация. 4. Закрыть программуЗакрытие программыpassСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Преждевременное закрытие программы Закрыть программу без генерации файловДиалог Сохранить данные перед закрытием?passНазначение: Выполнение функций общей формыВыбор режима программирования RobotВыбрать RadioButton RobotЭлемент Spinner не активенpassВыбор режима программирования MasterВыбрать RadioButton MasterЭлемент Spinner активенpassУвеличения количества slave до 8Увеличить значение элемента Spinner до 8Значение элемента Spinner 8passНазначение: Выполнение функций вкладки Входные сигналыНаличие назначений Robot и SYS при режиме программирования Robot1. Выбрать RadioButton Robot. 2. Перейти на вкладку Входные сигналы. 3. Раскрыть список в столбце назначение.Список содержит две строки Robot и SYSpassНаличие назначений Slave1 и Slave2 при выборе двух slave1. Выбрать RadioButton Master. 2. Увеличить значение Spinner до двух. 3. Перейти на вкладку Входные сигналы. 4. Раскрыть список в столбце назначение.Список содержит строки Robot, SYS, Slave1, Slave2passВыделение цветом строк с разными назначениями сигналов-Строки поделены на группы по назначениям. Группы строк разных цветов.passСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Наличие выпадающего списка в поле Имя при выборе назначения SYSВ столбце Назначение выбрать назначение SYS В столбце Имя появился выпадающий списокpassНаличие всех входных системных сигналов в выпадающем списке в поле Имя при выборе назначения SYS1. В столбце Назначение выбрать назначение SYS. 2. В столбце Имя раскрыть выпадающий список.Строки списка соответствуют системным входным сигналамpassОтображение всех 1026 номеров в поле НомерПролистать таблицу до концаВ столбце Номер отображены все номера от 1 до 1026passПоследовательное отображение номеров в поле НомерПролистать таблицу до концаВ столбце Номер все номера записаны последовательноpassНаличие выпадающего списка в поле Имя при выборе назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя раскрыть выпадающий список.Строки списка содержат имена Slave1 и строку newpassВозможность выбора имени из выпадающего списка при выборе назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя выбрать в выпадающем списке имя.Выбранное имя добавлено в ячейку.passСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Возможность задания нового имени при выборе назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя выбрать в выпадающем списке строку new.В столбце Имя пустая строка с курсором.passДублирование комментария при выборе имени из выпадающего списка для назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя выбрать в выпадающем списке имя.В столбце Комментарий появился комментарий выбранного имениpassНазначение: Выполнение функций вкладки Выходные сигналыНаличие назначений Robot и SYS при режиме программирования Robot1. Выбрать RadioButton Robot. 2. Перейти на вкладку Выходные сигналы. 3. Раскрыть список в столбце назначение.Список содержит две строки Robot и SYSНаличие назначений Slave1 и Slave2 при выборе двух slave1. Выбрать RadioButton Master. 2. Увеличить значение Spinner до двух. 3. Перейти на вкладку Выходные сигналы. 4. Раскрыть список в столбце назначение.Список содержит строки Robot, SYS, Slave1, Slave2passСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Выделение цветом строк с разными назначениями сигналов-Строки поделены на группы по назначениям. Группы строк разных цветов.passНаличие выпадающего списка в поле Имя при выборе назначения SYSВ столбце Назначение выбрать назначение SYS В столбце Имя появился выпадающий списокpassНаличие всех входных системных сигналов в выпадающем списке в поле Имя при выборе назначения SYS1. В столбце Назначение выбрать назначение SYS. 2. В столбце Имя раскрыть выпадающий список.Строки списка соответствуют системным входным сигналамpassОтображение всех 1026 номеров в поле НомерПролистать таблицу до концаВ столбце Номер отображены все номера от 1 до 1026passПоследовательное отображение номеров в поле НомерПролистать таблицу до концаВ столбце Номер все номера записаны последовательноpassНаличие выпадающего списка в поле Имя при выборе назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя раскрыть выпадающий список.Строки списка содержат имена Slave1 и строку newpassВозможность выбора имени из выпадающего списка при выборе назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя выбрать в выпадающем списке имя.Выбранное имя добавлено в ячейку.passСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Возможность задания нового имени при выборе назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя выбрать в выпадающем списке строку new.В столбце Имя пустая строка с курсором.passДублирование комментария при выборе имени из выпадающего списка для назначения Slave21. В столбце Назначение выбрать назначение Slave2. 2. В столбце Имя выбрать в выпадающем списке имя.В столбце Комментарий появился комментарий выбранного имениpassНазначение: Выполнение функций вкладки ШагиНаписание целого числа в поле НомерЗаписать целое число в поле НомерЧисло записаноpassНаписание комментария в поле КомментарийЗаписать текст в поле КомментарийТекст записанpassДобавление строки после выделенной1. Выделить строку. 2. Нажать кнопку Добавить шаг после текущего.Добавлена строка после выделанной строкиpassУдаление выделенной строки1. Выделить строку. 2. Нажать кнопку Удалить текущий шаг.Выделенная строка удаленаpassНазначение: Выполнение функций вкладки Условия шаговНаличие выпадающих списков в столбце Входа-Элемент присутствуетpassСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Разделение цветом блоков строк по назначениям-Строки поделены на группы по назначениям. Группы строк разных цветов.passВыпадающий список в блоке одного назначения имеет сигналы только этого назначенияРаскрыть выпадающий списокСтроки списка соответствуют записанным сигналам под данным назначениемpassПри выборе сигнала он исчезает из списка 1. Открыть выпадающий список. 2. Выбрать сигнал. 3. Открыть на другой строке выпадающий список этого же назначения.Список содержит только не прописанные в столбце имена сигналов.passПри удалении имени сигнала из ячейки Входа удалённый сигнал появляется в списке 1. Выбрать сигнал из списка. 2. Проверить отсутствие выбранного сигнала в списке. 3. Удалить ранее выбранный сигнал из ячейки.Удалённый сигнал присутствует в списке.passКоличество столбцов шагов равно количеству шаговСравнить количество шагов на вкладке Условия шагов с количеством шагов на вкладке ШагиКоличество шагов программы и их номера совпадают.passЗапись объектов при вводе 0/1 в ячейки условий шагов1. Записать в ожидаемые значения сигналов цифры 0/1. 2. Перейти на другую вкладку. 3. Вернуться на вкладку Условия шагов.Данные отображены также как были записаны (объекты записаны и считаны корректно)passСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Назначение: Выполнение функций вкладки СообщенияАктивизация ячеек сообщений-Ячейки для написания сообщений на условиях, в которых прописаны ожидаемые значения, активныpassБлокировка ячеек сообщений.-Ячейки для написания сообщений на условиях, в которых прописаны ожидаемые значения, не активныpassВозможность выбора статуса сообщения из выпадающего спискаВ активной ячейке выбрать статус сообщенияВ ячейке записан статус сообщенияpassВозможность написать сообщения для всех шагов и необходимых условий-Таблица отображает все необходимые ячейкиpassНазначение: Выполнение функций вкладки Сигналы шаговНаличие выпадающих списков в столбце Выхода-Элемент присутствуетpassРазделение цветом блоков строк по назначениям-Строки поделены на группы по назначениям. Группы строк разных цветов.passВыпадающий список в блоке одного назначения имеет сигналы только этого назначенияРаскрыть выпадающий списокСтроки списка соответствуют записанным сигналам под данным назначениемpassСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)При выборе сигнала он исчезает из списка 1. Открыть выпадающий список. 2. Выбрать сигнал. 3. Открыть на другой строке выпадающий список этого же назначения.Список содержит только не прописанные в столбце имена сигналов.passПри удалении имени сигнала из ячейки Входа удалённый сигнал появляется в списке 1. Выбрать сигнал из списка. 2. Проверить отсутствие выбранного сигнала в списке. 3. Удалить ранее выбранный сигнал из ячейки.Удалённый сигнал присутствует в списке.passКоличество столбцов шагов равно количеству шаговСравнить количество шагов на вкладке Условия шагов с количеством шагов на вкладке ШагиКоличество шагов программы и их номера совпадают.passЗапись объектов при вводе 0/1/Р0/Р1 в ячейки условий шагов1. Записать в ожидаемые значения сигналов 0,1,Р0,Р1. 2. Перейти на другую вкладку. 3. Вернуться на вкладку Сигналы шагов.Данные отображены также как были записаны (объекты записаны и считаны корректно)passУвеличение времени сигналаУвеличить значение элемента SpinnerЗначение увеличиваетсяpassУменьшение времени сигнала до 0Уменьшить значение элемента Spinner до 0Значение элемента Spinner 0passСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Назначение: Выполнение функций вкладки Системные переменныеОтображение системных переменных и данных по ним-Присутствие всех системных переменных и корректная расшифровка переменныхpassИзменение данныхУдалить текст из ячейкиИзменение текста заблокированноpassСоответствие номеров системных переменных с изменениями на вкладках определения сигналов 1. Перейти на вкладку Входные сигналы. 2. Выбрать назначение SYS. 3. Выбрать имя системного сигнала. 4. Перейти на вкладку Системные переменные. 5. Сравнить номера сигналов на вкладках Входные сигналы и Системные переменныеНомера сигналов совпадаютpassНазначение: Корректная работа с SubversionИзвлечение сборки из хранилища1. Определить путь сборки в хранилище. 2. Определить путь локального сохранения рабочей копии. 3. Нажать кнопку Извлечь.Сборка сохранена по указанному пути. Данные отображены в АИСpassСохранение сборки в хранилище1. Определить путь сохранения в хранилище. 2. Нажать кнопку Генерация. Файлы сгенерированы и сохранены по указанному путиpassСценарий ДействияОжидаемый результат Полученный результат (pass, fail)Сохранение сборки на локальную машину1. Определить путь сохранения на локальную машину. 2. Нажать кнопку Генерация.Файлы сгенерированы и сохранены по указанному путиpassСоздание новой ветки сборок1. Определить путь сохранения в хранилище. 2. Нажать кнопку Генерация.Указанная ветка создана. Файлы сохранены.pass

 • 291. Автоматизированная информационная система публикации и обработки данных о детях в ГОУ Детский сад № 176
  Компьютеры, программирование

  %20listAnswer%20=%20getRequestParameters%20("listAnswer");Date%20dateTest%20=%20getRequestParameters%20("dateTest");Date%20nameDisease%20=%20getRequestParameters%20("nameDisease");Date%20sideEffect%20=%20getRequestParameters%20("sideEffect");Date%20temperature%20=%20getRequestParameters%20("temperature");Date%20height%20=%20getRequestParameters%20("height");Date%20weight%20=%20getRequestParameters%20("weight");Date%20groupOfBlood%20=%20getRequestParameters%20("groupOfBlood");Date%20recommendation%20=%20getRequestParameters%20("recommendation");Date%20dateOfDisease%20=%20getRequestParameters%20("dateOfDisease");String%20additionalInformation%20=%20getRequestParameters%20("additionalInformation");FillParameters%20()%20{();">java. io. File;java. io. FileReader;java. io. IOException;java. util. ArrayList;java. util. HashMap;java. util. Map;org. apache.commons. csv. CSVParser;org. apache.commons. csv. CSVStrategy;class FillParameters extends WebScenario {String surname = getRequestParameters ("surname");String name = getRequestParameters ("name");String middleName = getRequestParameters ("middleName");String group = getRequestParameters ("group");String subject = getRequestParameters ("subject");float countPoint = getRequestParameters ("countPoint");ArrayList<String> listAnswer = getRequestParameters ("listAnswer");Date dateTest = getRequestParameters ("dateTest");Date nameDisease = getRequestParameters ("nameDisease");Date sideEffect = getRequestParameters ("sideEffect");Date temperature = getRequestParameters ("temperature");Date height = getRequestParameters ("height");Date weight = getRequestParameters ("weight");Date groupOfBlood = getRequestParameters ("groupOfBlood");Date recommendation = getRequestParameters ("recommendation");Date dateOfDisease = getRequestParameters ("dateOfDisease");String additionalInformation = getRequestParameters ("additionalInformation");FillParameters () {();

 • 292. Автоматизированная информационная система сбора и анализа статистики посещаемости сайта
  Компьютеры, программирование

  ПодсистемаОписаниеСоставПодсистема сбора статистических данныхПодсистема предназначена для сбора подробной информации о посещении сайта и отдельных его страниц. Данные заносятся в таблицы базы данных пользователя. Модуль пассивного сбора статистических данных; Модуль активного сбора статистических данных; Модуль сбора данных о роботах. Подсистема формирования и вывода отчетовПодсистема предназначена для обзорного и подробного отображения окончательного варианта отчетных форм АИС и анализа посещений сайта. Пользователь имеет возможность выбирать различные режимы просмотра статистики. Модуль формирования исходных данных по запросу для отчета; Модуль генерации отчетов для отображения; Модуль создания фильтров; Модуль печати отчетов; Модуль выгрузки отчетов в CSV; Модуль проверки лицензионного ключа. Подсистема построения графиковПодсистема построения графиков предназначена для наглядного отображения отчетной информации в графическом виде. Модуль построения линейных графиков; Модуль построения 3D гистограмм; Модуль построения 2D гистограмм; Модуль построения круговых диаграмм; Модуль построения HTML-графиков. Подсистема обновленияПодсистема обновления предназначена просмотра, загрузки и установки выбранных обновлений. После обновления системы выдается отчет об обновлении. Модуль обновления системы; Модуль обновления словарей данных; Модуль корректировки БД по словарям данных. Подсистема экспорта/импорта базы данных Подсистема экспорта/импорта позволяет перенести устаревшую информацию о посещениях в архив, тем самым освобождая место в базе данных. SiteEdit Statistics использует свой формат лог-файлов, в котором сохраняется полная информация о посещениях сайта. Кроме того, данная подсистема может экспортировать и импортировать информацию о посещениях из/в лог-файлы в формате Apache. Модуль экспорта в SEStat Log; Модуль экспорта в Apache Log; Модуль импорта из SEStat Log; Модуль импорта из Apache Log. Подсистема администрированияПодсистема администрирования представляет собой административный веб-интерфейс, обеспечивающий настройку параметров системы для работы пользователей, от имени которых могут производиться действия. Модуль настройки системы; Модуль управления базой данных; Модуль заполнения словарей пользовательских данных; Модуль настройки прав доступа администратора; Модуль управления гостевым доступом; Модуль настройки параметров отправки отчетов по почте; Модуль отправки отчетов по почте; Модуль регистрации системы статистики. Подсистема учета регистраций системыПодсистема предназначена для контроля регистраций и оплаты системы статистики сайта, создания лицензионного ключа для определенного домена на оплаченный период. Модуль учета оплаты системы; Модуль генерации лицензионного ключа.

 • 293. Автоматизированная информационная система составления смет на выполнение строительных работ
  Компьютеры, программирование
 • 294. Автоматизированная информационная система учета автомобилей в автосалоне
  Компьютеры, программирование

  Системный параметрОписаниеКоэффициент1231 Передачи данныхСколько средств связи требуется для передачи или обмена информацией с приложением или системой? 32 Распределенная обработка данныхКак обрабатываются распределенные данные и функции обработки?33 ПроизводительностьНуждается ли пользователь в фиксации времени ответа или производительности?24 Распространенность используемой конфигурацииНасколько распространена текущая аппаратная платформа, на которой будет выполнятся приложение? 35 Скорость транзакцийКак часто выполняются транзакции?36 Оперативный ввод данныхКакой процент информации надо вводить в режиме онлайн?47 Эффективность работы конечного пользователяПриложение проектировалось для обеспечения эффективной работы конечного пользователя?38 Оперативное обновлениеКак много внутренних файлов обновляется в онлайновой транзакции?39 Сложность обработкиВыполняет ли приложение интенсивную логическую или математическую обработку?310 Повторная используемостьПриложение разрабатывалось для удовлетворения требований одного или многих пользователей?311 Легкость инсталляцииНасколько трудны преобразования и инсталляция приложения?312 Легкость эксплуатацииНасколько эффективны и/или автоматизированы процедуры запуска, резервирования и восстановления?413 Разнообразные условия размещенияБыла ли спроектирована, разработана и поддержана возможность инсталляции приложения в разных местах для различных организаций?214 Простота измененийБыла ли спроектирована, разработана и поддержана в приложении простота изменений?3

 • 295. Автоматизированная информационная система учета автотранспорта
  Компьютеры, программирование
 • 296. Автоматизированная информационная система учета пациентов на примере ОАО "Авитек"
  Компьютеры, программирование

  Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно установить, что входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими словами, мы должны определить, что мы будем в дальнейшем рассматривать как компоненты системы, а что как внешнее воздействие. На определение субъекта системы будет существенно влиять позиция, с которой рассматривается система, и цель моделирования - вопросы, на которые построенная модель должна дать ответ, другими словами, первоначально необходимо определить область (Scope) моделирования. Описание области как системы в целом, так и ее компонентов является основой построения модели. Хотя предполагается, что в течение моделирования область может корректироваться, она должна быть в основном сформулирована изначально, поскольку именно область определяет направление моделирования и когда должна быть закончена модель. При формулировании области необходимо учитывать два компонента - широту и глубину. Широта подразумевает определение границ модели - мы определяем, что будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. Глубина определяет, на каком Уровне детализации модель является завершенной. При определении глубины системы необходимо не забывать об ограничениях времени - трудоемкость построения модели растет в геометрической прогрессии от глубины декомпозиции. После определения границ модели предполагается, что новые объекты не должны вноситься в моделируемую систему; поскольку все объекты модели взаимосвязаны, внесение нового объекта может быть не просто арифметической добавкой, но в состоянии изменить существующие взаимосвязи. Внесение таких изменений в готовую модель является, как правило, очень трудоемким процессом (так называемая проблема "плавающей области") [2].

 • 297. Автоматизированная информационная система формирования счетов в группе газет "Из рук в руки"
  Компьютеры, программирование

  Сущность «Оператор» включает следующие атрибуты:

  • Табельный № (Данный атрибут является ключевым, необходим для того, чтобы определять кто принял объявление);
  • Имя работника;
  • Фамилия работника;
  • Отчество работника;
  • Табельный номер присваивается сотруднику при приеме на работу. Его устанавливает технический отдел. Табельный номер используется в основном в отделе бухгалтерии.
  • Тип сущности «Клиент» отводится для информации о клиенте, подающем объявление.
  • Сущность «Клиент» включает следующие атрибуты:
  • Порядковый номер клиента (Данный атрибут является ключевым, необходим для того, чтобы определять кто подал объявление);
  • Имя клиента;
  • Фамилия клиента;
  • Отчество клиента;
  • Телефон клиента;
  • При подаче объявления клиенту присваивается порядковый номер. Который в последствие указывается в счете. Клиент указывает свой номер телефона, чтобы с ним могли связаться в случае каких либо проблем.
  • Тип сущности «Издание» отводится для информации об издании.
  • Сущность издание включает следующие атрибуты:
  • Порядковый № издания (Данный атрибут является ключевым, необходим для того, чтобы определять название издания);
  • Индекс издания;
  • Название издания;
  • Дата выхода издания;
  • Город;
  • Индекс издания присваивается в техническом отделе. Например: 1 - «Из рук в руки» г. Самара. Порядковый номер издания: под каким номером выйдет данное издание. Дата выхода издания: какого числа выйдет данный журнал или газета. Город - это город, в котором выйдет данное издание.
  • Тип сущности «Рубрика» отводится для информации о рубриках, представленных в изданиях.
  • Сущность «Рубрика» включает следующие атрибуты:
  • № рубрики (Данный атрибут является ключевым, необходим для того, чтобы определять название рубрики);
  • Название рубрики;
  • Рубрикатор (номера рубрик) был разработан главным офисом по России
  • в Москве. И является обязательным для газет группы ИРР.
  • Тип сущности «Тип объявления» отводится для информации о типе подаваемого объявления в данном издании.
  • Сущность «Тип объявления» включает следующие атрибуты:
  • Название типа (Данный атрибут является ключевым);
  • Тип сущности «Вид объявления» отводится для информации о виде подаваемого объявления в данном издание и его формате.
  • Сущность «Вид объявления» включает следующие атрибуты:
  • Название вида (Данный атрибут является ключевым);
  • Размер формата;
  • Количество модулей в формате;
  • Цена;
 • 298. Автоматизированная информационная система художественной школы
  Компьютеры, программирование

  Название бизнес-процессаОт когоЧто/ВходОперацияЧто/ВыходКомуПланирование событий школы ДиректорДанные по событиямПланирует события школыСписок событий школыРаботник выставочного залаРегистрация сотрудника ДиректорДанные о сотрудникеРегистрирует сотрудника Список сотрудниковАдминистраторРегистрация учащегосяЗавучДанные об учащемсяРегистрирует учащегосяСписок учащихсяУчительЗаполнение паспорта школыДиректорРеквизиты школыЗаполняет паспорт школыДокумент «Паспорт школы»-Регистрация журнала успеваемости ЗавучСтруктура школыРегистрирует журнал успеваемостиДокумент «Журнал успеваемости»УчительСоставление методического документаЗавучДокументСоставляет методический документМетодический документУчительПланирование просмотровРаботник выст. залаСписок событий школыПланирует просмотрыСписок просмотровДиректор, завуч, учительПланирование выставок Работник выставочного залаСписок событий школы, список просмотровПланирует выставкиСписок выставокДиректор, завуч, учительВычисление загрузки выставочного залаРаботник выставочного залаСписок событий школы, список выставок, список просмотровВычисляет загрузку выставочного залаДокумент «Загрузка выставочного зала»Директор, завучРегистрация тематического планаУчительСписок предметов, документ «Учебный план»Регистрирует тематический планДокумент «Тематический план»Завуч, учительВедение журнала успеваемостиУчительДокумент «Журнал успеваемости»Ведет журнал успеваемостиДокумент «Журнал успеваемости»Завуч, учительСоставление методического документаУчительДокументСоставляет методический документМетодический документЗавуч

 • 299. Автоматизированная обработка информации по учету труда и его оплаты в тракторно-полеводческой бригаде №1 в ФГУП УОХ "Июльское"
  Бухгалтерский учет и аудит

  № п/пНаименование первичного документаПостоянные реквизитыПеременные реквизитыНазначение документа, формат бланка документаПрочие характеристики (периодичность формирования и обработки, кем заполняется)1234561.Приказ о приеме на работуСотрудник, подразделение, должность, табельный номер, характер работы, оклад (тариф), ставка, система оплаты, график работы, режим трудаДата, номерПрименяется для оформления и учета принимаемых на работу по трудовому договору (контракту). Формат бланка документа А4.Составляется при приеме на работу как электронный документ, составляется инспектором отдела кадров, подписывается руководителем организации и работником2.Табель учета использования рабочего времениВвод данных, сотрудник, № п/п, период, тип отработанных часовДата, количество дней, количество часов, номерПрименяется для учета использования рабочего времени работников организации, для контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени. Формат бланка документа А4Формируется ежемесячно, заполняется бухгалтером по оплате труда3.Приказ на отпускСотрудник, вид отпуска, период работы, вид расчета отпуска основного и дополнительного.Дата, продолжительность, основание, номер.Применяется для оформления и учета отпусков, предоставляемых работнику в соответствии с законодательством. Формат бланка документу А4.Формируется по мере необходимости как электронный документ, составляется инспектором отдела кадров, подписывается руководителем организации и работником4.Наряд на сдельную работу (бригадный)Сотрудник, № п/п, КТУ, шаблон проводки, данные для учета налога на прибыльДата, часы, сумма по наряду, номерПредназначен для учета выполненных работ, отработанного времени и начисленного заработка по работникам со сдельной оплатой труда. Формат бланка документа А5.Формируется ежемесячно как электронный документ, заполняется бухгалтером по оплате труда5.Больничный листСотрудник, период, причина нетрудоспособ-ности, вид записи, проводкаДата выдачи, серия, номер, % размера пособия, месяц, отработано днейПредназначен для расчета пособий по нетрудоспособности работнику организации. Формат бланка документа А5Формируется по мере необходимости как электронный документ, заполняется бухгалтером по оплате труда6.Наряд на сдельную работу (индивидуаль-ный)Сотрудник, № п/п, шаблон проводки, данные для учетаНомер, дата, название работы, расценка, количествоПредназначен для учета выполненных работ, отработанного времени и начисленного заработка по одному работнику со сдельной оплатой труда. Печатной формы не существует.Формируется ежемесячно как электронный документ, заполняется бухгалтером по оплате труда

 • 300. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции
  Компьютеры, программирование

  Введение33

  1. Аналитическая часть7
  2. Характеристика предприятия ЗАО «Посад резинотехника»7
  3. Экономическая сущность задач учета складских операций и реализации продукции10
  4. Обоснование использования вычислительной техники14
  5. Характеристика организации обработки информации18
  6. Формализация расчетов20
  7. Обоснование разработок по информационному обеспечению22
  8. Обоснование разработок по программному обеспечению24
  9. Обоснование разработок по технологии сбора, передаче, обработке и выдаче информации28
  10. Проектная часть29
  11. Информационное обеспечение задачи учета складских операций и реализации продукции29
  12. Инфологическая модель и ее описание30
  13. Характеристика входной информации32
  14. Описание входной оперативной информации и ее структура33
  15. Описание структуры постоянной информации35
  16. Характеристика результатной информации37
  17. Характеристика промежуточной информации39
  18. Машинная реализация комплекса задач41
  19. Описание структуры диалога41
  20. Схема взаимосвязи программных модулей и информационных файлов46
  21. Организация технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации50
  22. Схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации и ее описание50
  23. Инструкционные карты основных операций технологического процесса52
  24. Обоснование экономической эффективности56
  25. Обоснование эргономических решений72Заключение76Список литературы79Приложения
  26. ВВЕДЕНИЕ За последние двадцать лет значительно возрос объём и оборот информации во всех сферах жизнедеятельности человека: экономической, финансовой, политической, духовной. И процесс накопления, обработки и использования знаний постоянно ускоряется. Учёные утверждают, что каждые десять лет количество информации увеличивается вдвое. В связи с этим возникает необходимость использования автоматических средств, позволяющих эффективно хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные. Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы финансового звена крупного предприятия, нельзя не отметить, что эффективная работа его всецело зависит от уровня оснащения компании информационными средствами на базе компьютерных систем автоматизированного складского учета. Компьютерный учет имеет свои особенности и радикально отличается от обычного. Компьютер не только облегчает учет, сокращая время, требующееся на оформление документов и обобщение накопленных данных для анализа хода торговой деятельности, необходимого для управления ею. Отчеты о положении в торговле, получаемые с помощью компьютера, можно получить и без него никакой особой математики в компьютере не содержится но на расчеты уйдет столько времени, что они уже ни на что не будут нужны; или ими придется занять такое количество расчетчиков, что на их зарплату уйдет значительно больше, чем будет получено прибыли в результате их расчетов. Таким образом при применении компьютера “количество переходит в качество”: увеличение скорости расчетов делает возможным качественное улучшение самой схемы построения торговли. Программное обеспечение для работы с базами данных используется на персональных компьютерах уже довольно давно. К сожалению, эти программы либо были элементарными диспетчерами хранения данных и не имели средств разработки приложений, либо были настолько сложны и трудны, что даже хорошо разбирающиеся в компьютерах люди избегали работать с ними до тех пор, пока не получали полных, ориентированных на пользователя приложений. Целью данного дипломного проекта является разработка системы автоматизации рабочего места бухгалтера по учету складских операций и реализации продукции для предприятия, работающей в сфере торговли асбестотехнических и резинотехнических изделий. Для того чтобы автоматизировать учет складских операций и реализацию продукции, необходимо решить следующие задачи:
  27. Собрать материал о предприятии ЗАО «Посад резинотехника»;
  28. Проанализировать сущность задач учета складских операций и реализации продукции;
  29. Обосновать использование вычислительной техники;
  30. Формализовать расчеты;
  31. Обосновать разработки по всем видам обеспечения;
  32. Построить инфологическую модель;
  33. Охарактеризовать входную, постоянную, промежуточную и результатную информацию;
  34. Реализовать выбранный вариант проекта;
  35. Основное преимущество автоматизации - это сокращение избыточности хранимых данных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат на многократные операции обновления избыточных копий и устранение возможности возникновения противоречий из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же объекте, увеличение степени достоверности информации и увеличение скорости обработки информации; излишнее количество внутренних промежуточных документов, различных журналов, папок, заявок и т.д., повторное внесение одной и той же информации в различные промежуточные документы. Также значительно сокращает время автоматический поиск информации, который производится из специальных экранных форм, в которых указываются параметры поиска объекта. Основой задачей данной проектируемой системы является учет и оперативное регулирование хозяйственных операций, подготовки стандартных документов для внешней среды (счетов, накладных, счетов-фактур). Оперативное управление хозяйственными процессами составляет от одного до нескольких дней и реализует регистрацию событий, например оформление и мониторинг выполнения заказов, приход и расход материальных ценностей на складе и т.д. Эти задачи имеют итеративный, регулярный характер, выполняются непосредственными исполнителями хозяйственных процессов (рабочими, кладовщиками, администраторами и т.д.) и связаны с оформлением и пересылкой документов в соответствии с четко определенными алгоритмами. Результаты выполнения хозяйственных операций регистрируются в соответствующих журналах. Автоматизация этих процессов позволит хранить информацию в одной базе, информация в которую вводится с помощью удобного интерфейса. Данная информационная система будет реализована в отделе бухгалтерии в блоке выписки. Пользователем этой системы будет человек, занимающийся учетом товаров на складах, а также текущей выпиской расходных документов и оприходованием вновь поступивших товаров. Информационная система позволит избавить сотрудника от рутинной повседневной работы по выписке расходных накладных. Так как раньше документы выписывались в ручную, в которых указывались повторяющиеся реквизиты, а также большой перечень номенклатуры это занимало много времени. Автоматизация позволит значительно сократить время. Сотруднику нужно будет только выбрать из списка соответствующего клиента и указать номенклатуру из справочника, выбрать дату и отправить на печать документ. В печатной форме автоматически укажутся все необходимые реквизиты в соответствии с установленной формой печати документов. Чтобы сделать отчет, необходимо собрать нужные данные путем поиска их в соответствующих документах, если это отчет за год, то необходимо будет просмотреть все документы за этот год, на что уйдет огромное количество времени. При выведении итогов по отчету необходима огромная точность в расчетах, что не всегда получается даже у специалиста своего дела. Эти и многие другие задачи сможет решить проектируемая информационная система.
  При поиске нужного объекта (суммы, документа, количества), если не будет известен документ в котором его искать, нужно будет перелистать всю кипу документов и просмотреть каждую позицию. Автоматизация позволит сделать выборку по этой позиции и значительно сократит объем подходящих документов или сведет к одному единственному искомому документу.