Музична педагогіка та виховання, магістр

Вид материалаДокументы

Содержание


Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Цикл природничо-наукової підготовки
Цикл підготовки за фахом
Національна шкала
„новітні науково-педагогічні технології"
4. Рік (роки) навчання.
8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).
9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
10. Зміст курсу
Перший модуль
Другий модуль
Загальна кількість годин
11. Список рекомендованої навчальної літератури.
12. Методи викладання.
Поточний контроль
3. Критерії оцінювання (у %)
Карта оцінювання СРС
14. Мови викладання
1. Назва курсу
3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Музична педагогіка та виховання, магістр


1. Інформація про напрям підготовки


Галузь знань (код)

Мистецтво 0202

Напрям підготовки (код)

Музична педагогіка та виховання 8.020207

Спеціалізація

Хорове диригування

Освітній рівень

повна вища освіта

Кваліфікація

Магістр музичної педагогіки та виховання, викладач диригентсько-хорових дисциплін

ОКР

магістр

Термін навчання

1 рік

Форма навчання

Денна


2. Спеціальні вимоги до зарахування: необхідними умовами вступу до магістратури є професійна підготовка, що відповідає освітньо-кваліфікаційним рівням «бакалавр» або «спеціаліст». Вона виявляється у вступних випробуваннях, які проводяться у формі: а) тестування, що визначає рівень теоретичної професійної підготовки, б) виконання програми з диригування, що визначає рівень музично-виконавської підготовки.

3. Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця у галузі музичної педагогіки та виховання, здатного повноцінно здійснювати педагогічну діяльність у відповідних професійних галузях: загальна музична освіта та викладання фазових дисциплін; наукову діяльність: дослідження у галузі музичної педагогіки та виховання та керування дослідницькою роботою студентів; музично-просвітницьку діяльність у культурно-просвітницьких закладах різних типів; управлінську діяльність в органах державного управління культури і освіти.

4. Професійні профілі випускників: фахівці ОКР «магістр» можуть займати такі посади: учитель музики та світової художньої культури загально-освітньої школи ( гімназії, ліцею тощо); викладач диригентсько-хорових дисциплін у навчальних педагогічних закладах усіх рівнів акредитації; співробітник позашкільних дитячих закладів, закладів дозвілля; співробітник органів державного управління.

5. Можливість подальшого навчання: після отримання ОКР «магістр» за даним напрямом підготовки можна вступити до аспірантури.


6. Діаграма структури зазначеного напряму:Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчається дисципліна

Кредити ECTS

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

Філософія (форми та методи наукового пізнання)

1

1

1,5

2

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1

1,2

1,5

3

Вища освіта і Болонський процес

1

2

1,0

4

Інтелектуальна власність

1

2

1,0

Цикл природничо-наукової підготовки

5

Педагогіка вищої школи

1

1,2

1,5

6

Психологія вищої школи

1

1,2

1,0

7

Новітні научно-педагогічні технології

1

1

1,5

8

Використання новітніх інформаційних технологій

1

1

1,0

Цикл підготовки за фахом

9

Диригування

1

1,2

5,0

10

Музичний інструмент

1

1,2

2,5

11

Світова художня культура

1

2

2,5

12

Музична педагогіка

1

1

1,0

13

Музична психологія

1

1

1,0

14

Художньо-естетичні проблеми музичної культури

1

2

1,5

15

Методика викладання диригентсько-хорових дисциплін

1

1

2,0

16

Науково-дослідна практика (навчальна)

1

1

2,0

16

Науково-педагогічна практика (виробнича)

1

2

2,0


7. Вимоги до оцінювання:


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.