"РЖсторiя РусiвтАЭ тАУ виразник полiтичних поглядiв автономiстiв

Информация - Разное

Другие материалы по предмету РазноеРЖсторiя РусiвтАЭ виразник полiтичних поглядiв автономiстiв

Реферат виконав студент МТм-11 Кубай Олег

Мiнiстерство Освiти УкраСЧни

Львiвський Нацiональний Унiверситет iм.РЖ.Франка

тАЮРЖсторiя РусiвтАЭ до цього часу таСЧть в собi багато загадок для дослiдникiв i, в першу чергу, загадку про те, хто ж був його автором. Серед можливих авторiв "РЖсторiСЧ Русiв", окрiм вже згадуваного вище В. Лукашевича, дослiдники називають Г. Полетику, його сина В. Полетику, О. Безбородька, М. РСФпнiна, О. Лобисевича, РЖ. Ханенка, А. Худорбу. Авторство ж Г. Кониського, чиСФ iмя було поставлено на титульнiй сторiнцi при першiй публiкацiСЧ заперечувалось вченими практично одразу з часу появи книжки.

Час написання "РЖсторiСЧ Русiв" також СФ не розгаданою до сьогоднi загадкою, виясненню якоСЧ присвячено багато спецiальноСЧ лiтератури. Не вдаючись в деталi, зазначимо крайнi часовi межi СЧСЧ написання, вiд 1769 року (останньоСЧ дати зазначеноСЧ в роботi) до початку 20-х рокiв XIX сторiччя, коли зявились першi письмовi свiдчення про СЧСЧ iснування. У всякому разi, Й. Бодянський 1846 року видав СЧСЧ вже як iсторичну памятку, що дозволило уникнути надто прискiпливого нагляду iмперськоСЧ цензури.

Ще до своСФСЧ друкованоСЧ появи "РЖсторiя Русiв" була поширювана в списках у колах украСЧнськоСЧ, i не тiльки, iнтелiгенцiСЧ з початку 20-х рокiв XIX сторiччя. Вона справила великий влив на появу симпатiй до украСЧнськоСЧ справи у середовищi прогресивних росiйських мислителiв. Так настроСЧ та iдеСЧ "РЖсторiСЧ Русiв" прослiдковуються в поемi "Войнаровський" поета-декабриста К. РилСФСФва, який опоетизував самостiйницькi змагання мазепинцiв, у "Полтавi" О. Пушкiна. М. Томенко зазначаСФ, що "... Олександру Пушкiну Михайло Максимович подарував "РЖсторiю Русiв" як дуже популярну в УкраСЧнi книгу. Невдовзi Пушкiн публiкуСФ свою поему "Полтава", навколо якоСЧ в 1829 роцi розгорiлася дискусiя про iсторичнiсть зображення тих чи iнших персонажiв. Особливий iнтерес викликала постать РЖвана Мазепи, яку, на думку багатьох критикiв, поет описав неправдоподiбно" [268, с. 83].

Вiд початку своСФСЧ публiчноСЧ появи "РЖсторiя Русiв" розглядалась як iсторичний документ написаний за аналогiСФю з козацькими лiтописами Самовидця, Грабянки та СЧм подiбним документам. Однак з середини XIX столiття, як украСЧнськi, так росiйськi i польськi дослiдники цього твору, почали звертати увагу на те, що анонiмний автор "РЖсторiСЧ Русiв" досить вiльно "трактував" вiдомi iсторичнi факти, деякi замовчував i приводив такi, що не знаходили пiдтвердження в iнших джерелах. Вже в серединi XIX ст. "РЖсторiю Русiв" починають розглядати не як своСФрiдну хронiку украСЧнськоСЧ iсторiСЧ, а як твiр полiтично заангажований, що прагне за допомогою тенденцiйного пiдбору iсторичних фактiв захистити певну полiтичну позицiю. Саме з цiСФСЧ позицiСЧ, розумiючи необхiднiсть захисту твору вiд нападок украСЧнофобiв, М. Драгоманов писав: "На цей твiр необхiдно дивитись як на памфлет на користь прав i вольностей русiв, тобто малоросiян, памфлет, мiiями надзвичайно СЧдкий i навiть художнiй ... а не як на зовнiшньо фактичну iсторiю, тодi вiн складе незамiнний памятник стану просвiченостi i полiтичних iдей МалоросiСЧ в половинi XVIII ст." [84, с. 24].

Саме як полiтичний памфлет "РЖсторiя Русiв" вiдiграла значну роль в iсторiСЧ полiтичноСЧ думки УкраСЧни i зайняла в нiй почесне мiiе, як твiр, що не лише висловив у концентрованiй формi полiтичнi погляди попередньоСЧ доби та сучасникiв автора, а й в значнiй мiрi вплинув на обгрунтування державницько-самостiйницьких прагнень украСЧнцiв.

В. Мiяковський, говорячи про мiiе i значення "РЖсторiСЧ Русiв" писав: "Мусимо також вiдмiтити, що iдеСЧ передового украСЧнського суспiльства знайшли свiй вислiв у знаменитiй "РЖсторiСЧ Русiв", книзi, яка для цiлого XIX вiку була джерелом патрiотичного натхнення i вiдомостей про УкраСЧну для прихильних до неСЧ росiян. З неСЧ черпав змiст для своСЧх дум поет Кiндрат РилСФСФв, вона дала матерiал Шевченковi для його iсторичних творiв i тих iдеалiзуючих украСЧнську iсторiю образiв, що такi характернi для романтичного перiоду його творчостi. ... "РЖсторiя Русiв" була надихана гарячим нацiональним почуттям, вона клала iдеСЧ украСЧнськоСЧ державности, украСЧнськоСЧ самостiйности, вона пiдносила нацiональну гордiсть украСЧнця, i в цьому був СЧСЧ великий органiзуючий i формотворчий вплив. Вiдси можна починати розвиток украСЧнськоСЧ громадськоСЧ думки XIX вiку" [178, с. 60].

Виклад iсторичних подiй служить для анонiмного автора "РЖсторiСЧ Русiв" засобом утвердження його власноСЧ полiтичноСЧ концепцiСЧ, захисту честi i гiдностi власного народу, його прав на самобутнiсть i самостiйне державно-полiтичне iснування. Як пiдкреслюСФ В. В. Кравченко "..."РЖсторiя Русiв" створювалась з патрiотичною метою: утвердити право свого народу на гiдне мiiе у свiтовiй iсторiСЧ, захистити його вiд справжнiх та уявних iнсинуацiй з боку iнших, у першу чергу, iноетнiчних або iноземних авторiв" [130, с. 31].

Виходячи саме з патрiотичних мотивiв та необхiдностi створення концепцiСЧ украСЧнськоСЧ iсторiСЧ, автор "РЖсторiСЧ Русiв", у передмовi до роботи, зазначаСФ, що його головним завданням СФ дослiдити "РЖсторiю МалоСЧ РосiСЧ" (тобто УкраСЧни), яка i СФ "СФдина iсторiя Росiйська": "бо ж вiдомо, що початок сеСЧ iсторiСЧ, разом з початком правлiння Росiйського, береться вiд Князiв i Князiвств КиСЧвських, з прилученням до них лише одного Новгородського князя Рюрика, i триваСФ до навали Татар безперервно, а вi?/p>