История

 • 8041. Паустовский К.Г.
  Реферат пополнение в коллекции 09.12.2008

  Мы брали раненых в Москве и развозили их по глубоким тыловым городам. Тогда я впервые узнал и всем сердцем и навсегда полюбил среднюю полосу России с ее низким и, как тогда мне казалось, сиротливыми, но милыми небесами, с молочным дымком деревень, ленивым колокольным звоном, поземками и скрипом розвальней, мелколесьем и унавоженными городами - Ярославлем, Нижним Новгородом, Арзамасом, Тамбовом, Симбирском и Самарой.

 • 8042. Паўночна-заходні аддзел. Імператарскага рускага геаграфічнага таварыства
  Информация пополнение в коллекции 13.06.2012

  Першай рускай навукова-беларусазнаўчай грамадзянскай арганізацыяй на Беларусі быў Паўночна-заходні аддзел Імператарскага рускага геаграфічнага таварыства. Увесь час свайго існавання ен знаходзіўся ў Вільні, зяўляючыся дапаможнай часткай таварыства. Ініцыятыва ўтварэння такога аддзелу ў Вільні належыла тагачаснаму сакратару Рускага геаграфічнага таварыства Ф.Р. Остен Сакену. У гэтай справе пэўную ролю адыграла таксама экспедыцыя Рускага геаграфічнага таварыства на Беларусь у 1867 - 1870 гг. З аднаго боку, члены экспедыцыі дапамагалі распачаць дзейнасць Паўночна-заходняга аддзела, а з другога боку - Рускае геаграфічнае таварыства хацела, каб яго праца па даследаванню Беларусі атрымала дапамогу са стараны мясцовых сіл, абяднаных для гэтага ў пэўную арганізацыю. Ініцыятыву Ф.Р. Остен Сакена ў справе адчынення аддзела таварыства ў Вільні падтрымліваў і на месцы ажыцявіў папячыцель Віленскай навучальнай акругі І.П. Карнілаў. Але заснавальнікі аддзелу палічылі патрэбным захаваць аддзел ад польскага ўплыву. Быў падрыхтаваны адпаведны параграф палажэння аддзелу аб тым, што ў члены Паўночна-заходняга аддзела маглі абірацца толькі рускія людзі. Апрача таго, аддзел павінен быў знаходзіцца пад апекаю генерал-губернатара і папячыцеля Віленскай навучальнай акругі. А таксама павінен падпарадкоўвацца паказанням і інструкцыям Імператарскага рускага геаграфічнага таварыства.

 • 8043. Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі
  Информация пополнение в коллекции 04.04.2010

  Па прапановах камітэта ў заходніх губернях быў праведзены яшчэ шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на «выкараненне» тут польскага ўплыву. У маі 1832 г. як рассаднік «вальнадумства» і паланізму быў закрыты Віленскі універсітэт. Справаводства пераводзілася з польскай на рускую мову. Указам ад 25 чэрвеня 1840 г. у Беларусі і Літве адмянялася дзеянне Літоўскага статута і паўсюдна ўводзілася расійскае заканадаўства. Выкладанне ў навучальных установах пераводзілася на рускую мову. У 1836 г. было забаронена выкладанне польскай мовы як асобнага прадмета ва ўсіх тыпах навучальных устаноў. Польскія чыноўнікі вызваляліся ад займаемых пасад у органах дзяржаўнага кіравання, судах, асветы і культуры. На іх месца назначаліся толькі рускія чыноўнікі «благанадзейных паводзін». Ім прадстаўлялася перавага ў аплаце працы і забяспечваўся хуткі рост кар'еры. Расійскім чьшоўнікам і дваранам прадастаўляліся льготы пры набыцці дзяржаўных і канфіскаваных у шляхты маёнткаў. Прадпрымаліся меры і па перасяленню сюды казённых сялян з расійскіх губерняў. Але выхадцы з Расіі не замацоўваліся на беларускіх землях. Дваране і чыноўнікі, набыўшы на льготных умовах маенткі, перапрадавалі іх з вялікай выгадай для сябе, а сяляне перасяляліся неахвотна.

 • 8044. Паўстанне К. Каліноўскага 1863 г.
  Информация пополнение в коллекции 17.12.2010

  У час i адразу пасля падалення пастання былi ведзены абмежаваннi сферы землеладання i землекарыстання у дачыненнi паляка, беларуса-католiка, а таксама ярэя. Па закону ад 5 сакавiка 1864 г. "асобам польскага паходжання" i ярэям у заходнiх i паднёва-заходнiх губернях Расiйскай iмперыi было забаронена набываць землеладаннi, прададзеныя за даг, а таксама распараджаюцца землям, купленым на iльготных умовах, карыстацца правам на iльготы i пазыкi. Такое права мелi для набыцця канфiскаваных маёнтка удзельнiка пастання 1863 г. прыезджыя памешчыкi i чынонiкi з унутраных губерня Расii i мясцовыя буйныя правасланыя землеладальнк. Праводзiлася мэтанакiраваная палiтыка па скарачэнню памера землеладання памешчыка-католiка i пашырэнню рускага, пераважна буйнага, землеладання. Некалькiмi месяцамi пазней ярэi рысы аседласцi наогул былi пазбалены права набываць зямлю. Законам ад 10 снежня 1865 г. палякам беларусам-католкам таксама было забаронена набываць ва ласнасць маёнткi за выключэннем уладанняў, якiя перадавалiся спадчыну. У маi 1882 г. урад забаран ярэям у межах рысы аседласц стала жыць па-за межамi гарадо i мястэчак, таксама арандаваць тут, прымаць у заклад i кiраванне нерухомую маёмасць. У 1887 г. забарона на набыццё зямлi сельскай мясцовасцi (за выключэннем Магiлёскай губернi) была распасюджана на замежных грамадзян. Апошня меры былi скiраваны на перадухiленне канкурэнцыi для мясцовых памешчыка з боку ярэйскай буржуазii i iншаземца. Абмежавальныя законы дачыненнi да рассялення ярэя прывялi да штучнай канцэнтрацыi iх гарадах i мястэчках Беларусi.

 • 8045. Пачатак фарміравання старажытнарускай дзяржаўнасці Полацкае княства - першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі
  Контрольная работа пополнение в коллекции 27.05.2012

  Зяўленне славя на тэрыторыі Беларусі моцна паўплывала на ўсе астатнія плямены. Яны пераўзыходзілі іх па ўзроўню сацыяльнай арганізацыі, мелі больш развітую гаспадарку. Ў выніку інтэнсіўнага засваення славянамі тэрыторыі Беларусі, дзе раней жылі балты, у VIII - IX стст. склаліся этнічна блізкія паміж сабой племянныя звязы: крывічы, дрыгавічы, радзімічы, часткова валыняне. На іх аснове ўтварыўся старабеларускі этнас. У яго фармаванні прынялі ўдзел яцвягі і некаторыя іншыя балцкія плямёны. Усходнія славяне прынеслі больш прагрэсіўную форму земляробства - ворную. Сем'і, аб'яднаныя агульнасцю гаспадарчага жыцця, утварылі сельскую (суседскую) ці тэрытарыяльную абшчыну. Апрацоўваная зямля, лясы і вадаёмы былі ўласнасцю ўсёй абшчыны. Сям'я карысталася асобным участкам супольнай зямлі - надзелам. У IX - XII стст. ва ўсходніх славян складаецца феадальны ўклад. Напачатку асноўная частка насельніцтва была вольнымі супольнікамі, якіх звалі «людзі». Іх сацыяльнае становішча паступова змянялася: частка трапляла ў залежнае становішча, частка заставалася адносна вольнай. Залежных людзей звалі «чэляддзю». У складзе чэлядзі былі катэгорыі насельніцтва, пазбаўленыя асабістай волі - халопы. Пра станаўленне класавага грамадства сведчыць не толькі залежнае становішча асобнай катэгорыі насельніцтва, але і наяўнасць лютвы. Дружыннікі (ці баяры) атрымлівалі ад князя права збіраць даніну з вызначанай тэрыторыі. Збор даніны з вольнага насельніцтва той тэрыторыі, якой «валодаў» князь, звалася палюддзем. Паступова даніна становіцца феадальнай рэнтай. Тым часам утворацца гарады. Адны выраслі з умацаванага сельскага гарадзішча як Полацак, іншыя як княжыя замкі - Менск, Гародня, Заслаўль. Трэція ўзнікалі на гандлёвых шляхах. Горад складаўся з частак: дзяцінца, умацаванага валамі, равамі, сценамі; пасаду - месца, дзе сяліліся рамеснікі і гандляры; і гандлю - месцы продажу і куплі тавараў. Славяне вызнавалі паганскую рэлігію. Яны верылі ў бога сонца, агню, Пяруна і інш. Памерлых хавалі ў ямах, насыпая над імі курганы. Верылі ў замагільнае жыццё. Упрыгожванні насілі з косткі, медзі, керамікі.

 • 8046. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага
  Контрольная работа пополнение в коллекции 29.06.2011

  Арт. 1. "О повинъности, яко вси обыватели тутошнего паньства служъбу земъскую служити мають". Вызначае катэгорыі насельніцтва, якія нясуць воінскі абавязак і адказнасць за ўхіленне ад яе выканання: "Уставуемъ тежъ с прызволеньемъ радъ нашихъ и всихъ становъ подданыхъ наших паньства того, великого князства литовъского, иж вси станы духовные и светъские, княжата, панята и врядники земские, дворъные, дворане и земяне, шляхта хоруговная и вдовы, и тежъ татарове и мещане местъ нашихъ, маючи именья земъские, и кождый от вышъшого до низшого стану, никого не выймуючи, лета зуполъные маючие, часу потребы з нами и с потомъки нашими або при гетманехъ наших винни будуть сами особами своими войну служити и выправовати на службу военъную, коли бы колвекъ была потреба водле уфалы земское зъ соймовъ вальных, яко на онъ часъ будет потреба указывати, зъвлаща кгды бы рушенье посполитое было уфалено, то естъ юко з людей отчизных и похожих и з ыменей яко отчизъных, матерыстыхъ, такъ выслужоныхъ и купъленыхъ, и яко кольвекъ набытых. (...)".

 • 8047. Педагоги - Герои Советского Союза
  Информация пополнение в коллекции 14.02.2011

   

  1. Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне: дзень за днем./ Укалд i аут. тэксту Я.В. Малашэвiч. Мн.: Беларусь, 2004. 231 с.
  2. Великая Отечесвенная война 194101945 г.г. Словарь справочник, М., 1988
  3. Герои Советского союза. Биографический словарь. т.т. 1, 2 М., 1988
  4. Жучкевич В.А. Улицы помнят: История, события, люди в названиях улиц и площадей города- героя Минска. Мн.: Беларусь, 1979. 175 с.
  5. Зялiнскi П. I., Котау А. I., Гераiчная Беларусь: Да 50-годдзя перамогi у Вялiкая Айчыннай вайне. Мн. Унiверсiтэцкае, 1994. 55 с.
  6. История второй мировой войны 1939 1945 г.г. т.12, М., 1972-1983
  7. Их именами названы улицы города Гродно./Сост. Е.Н.Жебрун. «Гродненская типография». 2002. 40 с.
  8. Мурманцева В.С. «Советские женщины в Великой Отечественной войне», М., 1974 247 с.
  9. Навечно в сердце народном. / Гл. ред. И.П.Шамякин. Мн.: Делорус. Сов. Энциклопедия, 1984. 607 с.
  10. Республика Беларусь: Энциклопедия: в 6 т./ Редкол.: Г.П.Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2005. 1040 с.
  11. Самый галоуны урок: Настаунiкi Беларусi героi Вялiкая Айчыннай. 2-е выд. Склад. А.Л. Улiценак: - Мн.: Нар. Асвета, 1994. 225 с.
 • 8048. Пекинская опера
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  История открытия в Китае театральных подмостков насчитывает более восьми веков. Она пережила такие же этапы развития как и все театры мира. К примеру в Англии, в 16 веке ,были два вида сооружений: театр под открытым небом и камерные залы. Первые назывались "общественными", вторыe -"частными". В Китае такими театрами были "Гоу-Дан" и "Чхан-Хуэй".В то время образцом форм театральных подмостков были сравнительно большие свободные площадки без крыши ,так называемые "танцевальные площадки", вокруг которых располагались в три этажа крытые коридоры, составлявшие перефирийную часть театра. Входной билет стоил для всех сословий одинаково, заплативший имел право стоять в центре площадки. Если он хотел сесть то должен был внести дополнительную плату чтобы войти в коридор. Кроме того в каждом коридоре имелась аристократическая ложа. Остальные зрители с трех сторон окружали площадку для представления которая находилась на возвышении примерно 4-6футов над землей .Конструкция ее была очень проста: вперед выступала большая, ровная площадка, позади ,по обеим сторонам имелись двери. Над сценой находился второй этаж с окошками, его тоже использовали во время представления.

  Хотя театральные представления и места для них во всем мире и строились по общим законам ,однако, из-за различий в культурном и экономическом развитии имели свои национальные особенности. В Европе ,в Эпоху Возрождения шло непрерывное развитие театрального искусства .Родилось множество театральных и цирковых жанров ,образовались различные стили .Опера и балет, реализм и символизм -это все дети той эпохи. Китайские театральные актеры в это время в театрах под открытым небом ,усердно и с огромной самоотдачей закаляли свое мастерство. И лишь в конце прошлого века начали испытывать влияние европейской театральной школы. Так был создан "Столичный классический театр" профессора Джоу Хуаву. Он сказал однажды: "Как раз тогда, когда Китайские актеры самоотверженно
  И усердно пели, танцевали и декламировали под открытым небом ,и образовалась особенная , непохожая на другие Восточная система игры."

  В 1935 году известный Китайский актер, мастер перевоплощения прославившийся исполнением женских ролей Мей Ланьфан посетил Советский Союз .В сердечных беседах с великими деятелями Русского театрального искусства Станиславским, Немировичем-Данченко, Мейерхольдом и другими была дана глубокая и точная оценка Китайской театральной школы. Европейские драматурги специально приезжали в СССР чтобы посмотреть выступление труппы Мей Ланьфаня и обменяться мнениями и соображениями по поводу Искусства. С тех пор система Китайской театральной игры обрела признание во всем мире. Яркие представители трех "больших" театральных систем (Русcкой, Западно-Европейской и Китайской), собравшись вместе и обменявшись опытом оказали глубокое воздействие на дальнейшее развитие театрального дела.
  Имя Мей Ланьфаня и Китайской "Пекинской Оперы " потрясли мир и стали одним из общепризнанных символов красоты.
  " Пекинская Опера" это слияние всех жанров театрального искусства(оперы, балета, пантомимы, трагедии и комедии).За счет богатства репертуара, хрестоматийности сюжетов, мастерства актеров и сценических эффектов она нашла ключик к сердцу зрителей и вызвала их интерес и восхищение. А ведь театр "Пекинской Оперы" это не только место для удобного размещения зрителей, но и чайная,то есть во время представления вы еще сможете наслаждаться ароматным зеленым чаем с засахаренными фруктами. Непередаваемая игра актеров, их полное перевоплощение заставят вас полностью перенестись в сказочный, волшебный мир "Пекинской Оперы".

  В пьесах прекрасно сочетается творчество писателей-драматургов династий Юань и Мин (1279-1644) и элементы циркового искусства. Представление обусловлено традициями Китайского театра не похожего ни на один другой. Основными особенностями традиционного театра являются свобода и расслабление .Для того чтобы соответствовать этим требованиям артисту необходимо знать основы национального актерского мастерства ,это "четыре умения" и "четыре приема". Первые четыре - это пение, декламирование, перевоплощение и жестикуляция; вторые четыре - "игра руками", "игра глазами", "игра туловищем" и "шаги".

  Пение занимает очень важное место в "Пекинской Опере". Большое значение здесь имеет сам звук .Неповторимость исполнения, завораживающее звучание обуславливается глубоким знанием фонологии, техники пения и достижением гармонии Инь и Ян.Песня не только увлекает своим содержанием, но и вызывает глубокие чувства у слушателя .Артисту сначала нужно влезть в чужую кожу, перенять характер и язык персонажа, затем мастер и внешне должен стать похожим на него, слышать и чувствовать как он, стать ему родным человеком. Очень большую роль в исполнении партии играет дыхание, во время пения используют "смену дыхания", "тайное дыхание", "передышку" и другие приемы. После своего образования "Пекинская Опера" стала богатым собранием певческого мастерства .Необычное использование голоса, тембр, дыхание и другие аспекты используются для достижения наибольшего сценического эффекта. Хотя на первый взгляд от певца требуется абсолютное соблюдение канонов Китайского традиционного исполнительского искусства ,как раз через них и проявляется индивидуальное видение и талант артиста.

  Декламирование в "Пекинской Опере" это монолог и диалог. Театральные пословицы гласят: "пой для вассала, декламируй для господина" или "пой хорошо, говори великолепно". Эти пословицы подчеркивают значимость произнесения монологов и диалогов. Театральная культура на протяжении истории развивалась основываясь на совокупности требований высокого сценического искусства и обрела яркие, чисто Китайские особенности. Это необычный стиль и три вида декламирования различного назначения - монологи на древнем и современном языках и рифмованные диалоги.
  Перевоплощение -одна из форм проявления "Гун-фу".

  Оно сопровождается пением, декламированием и жестикуляцией. Эти четыре элемента являются основными в искусстве мастера. Они красной нитью проходят от начала до конца представления. Актерское мастерство так же имеет различные формы. "Высокое мастерство" показывает сильные, волевые характеры; "приближенное к жизни" - слабые, несовершенные. Еще есть мастерство "рифмованного стиля" - исполнение относительно строгих, подтянутых движений в сочетании с ритмичной музыкой, и мастерство "прозаического стиля" - исполнение свободных движений под "расхлябанную" музыку.
  В "рифмованном стиле" наиболее важным элементом является танец. Мастерство танца тоже можно разделить на два вида.
  Первый вид это песня и танец .Артисты одновременно песней и танцем создают перед нами картины и декорации. Например, если сцена описывает ночной лес занесенный снегом и путника ищущего приют, то артист, через арию персонажа и, одновременно через соответствующий ей танец рисует перед нами этот пейзаж и состояние персонажа (в "П.О." декораций нет).
  Второй вид это чисто танец. Артисты используют только танцевальные движения для передачи настроения и создания целостной картины происходящего. На протяжении всей истории развития театра в Китае инсценировались народные танцы. Во времена династии Мин (1368-1644) нередко на основе мотивов народных танцев создавались и разыгрывались маленькие спектакли-новеллы.

  Жестикуляция -это элементы акробатики используемые во время представления. В "Пекинской Опере" есть такие персонажи которых можно представить только применяя акробатическое искусство. Это, так называемые амплуа "военного героя", "военной героини" и "женщины-воительницы". Все сцены жестокой войны в спектаклях составлены из акробатических трюков, есть даже специальные "военные пьесы". Играя "старца" не обойтись без акробатических приемов потому - что "старцу" иногда тоже нужно "помахать кулаками". Искусство жестикуляции является "Гун-фу" которым должен обладать каждый персонаж и, соответственно актер.
  В каждой части представления артист применяет особые способы игры: "игру руками", "игру глазами", "игру телом" и "шаги". Это и есть "четыре умения" о которых уже говорилось выше.

  Игра руками . Актеры говорят: "По одному движению руки можно определить мастера", следовательно "игра руками" является очень важным элементом театрального представления. Она включает в себя форму рук, их положение и жесты. Форма рук - это собственно, форма ладоней. Существуют женские и мужские формы. Женские имеют к примеру такие названия: "Лотосовые пальцы", "старушечья ладонь", "лотосовый кулак" и др. Мужские- "вытянутая ладонь", "пальцы-мечи"," сжатый кулак". Так же положения рук имеют очень интересные названия: "Подножие одинокой горы", "две поддерживающие ладони", "поддерживающие и встречающие ладони" .Названия жестов тоже передают характер игры :"Облачные руки", "мелькающие руки", "трепещущие руки", "поднимающиеся руки", "раскладывающиеся руки", "толкающие руки" и т.д.

  Игра глазами. Люди часто называют глаза окнами души. Есть такая театральная пословица: "Тело заключается в лице, лицо заключается в глазах." И еще одна :"Если в глазах нет духа - человек умер внутри своего храма. "Если во время игры глаза актера ничего не выражают, значит потеряна жизненная сила. Для того чтобы глаза были живыми мастера театра уделяют большое внимание своему внутреннему состоянию . Это помогает им почувствовать разницу таких понятий, как "взглянуть", "посмотреть", "прицелиться", "присматриваться", "рассматривать" и т.д. Для этого артист должен уйти от всех суетных мыслей, видеть перед собой, как художник, только натуру своего персонажа: "Увидел гору - стал горой, увидел воду-потек как вода."
  Игра туловищем - это различные положения шеи, плеч, груди, спины, поясницы и ягодиц. Незначительным изменением положения туловища можно передать внутреннее состояние персонажа. Это хотя и сложный, но очень важный театральный язык. Чтобы владеть им в должной мере, двигаться непринужденно и точно артист должен соблюдать определенные законы положения тела . Такие как: шея прямая плечи ровные; поясница прямая грудь вперед; живот подобран ягодицы зажаты. Когда при движении поясница служит центром всего тела, тогда можно говорить о том, что все тело работает согласованно . Пословица говорит об этом:" Одно движение или сто - начало в пояснице."

  Шаги. Под "шагами" подразумеваются театральные позы и передвижения по сцене. В " Пекинской Опере " есть несколько основных поз и способов шагов. Позы: прямая; буквой "Т"; " ма-бу" ( ноги расставлены в стороны, вес распределен равномерно на обе ноги); " гун-бу" ( вес тела перенесен на одну ногу); поза наездника; расслабленная стойка; "пустые ноги". Способы шагов: " облачный", "дробленый", "круговой", "карликовый", "быстрый", "ползающий", "расстилающийся" и "семенящий" (тот , кто знаком с ушу найдет в названиях шагов и позиций театральной школы много общего с терминологией принятой в Китайском воинском искусстве). Актеры считают что шаги и позы на сцене являются фундаментом спектакля , выполняют роль базовых движений несущих в себе возможность бесконечных изменений, которые, в свою очередь используются мастером для передачи своих чувств зрителю. На этих восьми китах - "четырех способах игры" и "четырех видах мастерства" стоит " Пекинская Опера". Хотя это, конечно, не все. Ведь фундамент пирамиды искусства "Пекинской Оперы" заложен глубоко в культуре Китая. Но рамки статьи не позволяют в полной мере ощутить всю прелесть и глубину этого театрального действа. Для этого нужно " один раз увидеть"

 • 8049. Пелопонесский союз
  Информация пополнение в коллекции 26.05.2008

  Однако Афины выстояли и здесь. Были мобилизованы все ресурсы, и в Ионию отправился вновь созданный флот, стабилизировавший положение в регионе. В 411 г. до н.э. в Афинах олигархи организовали государственный переворот. Власть сосредоточилась в руках зажиточных граждан. Совет 400, проводивший политику олигархической верхушки, предложил спартанцам мир, однако те отвергли его. Возникло двоевластие: Совет 400 в Афинах, флот во главе со стратегами-демократами в ионических водах. В этой ситуации города на острове Эвбея и города, расположенные в проливах, заявили об отделении от Афин и переходе на сторону Пелопоннесского союза. Это было очень опасно, так как пошлина в 5 % от перевозимых здесь товаров составляла основной доход Афин, к тому же продовольствие и сырье из Причерноморья шло также через проливы. Афинский флот срочно отплыл в проливы, где ему удалось разбить спартанский флот при Абидосе (411 г. до н.э.) и Кизике (410 г. до н.э.). Эти победы привели к полному восстановлению демократии в Афинах.

 • 8050. Пелопоннесские войны
  Информация пополнение в коллекции 23.01.2010

  Спарта оказалась на грани поражения, но положение спас молодой полководец Брасид. Он предложил начать боевые действия во Фракии, где можно было склонить на свою сторону недовольных союзников Афин. С отрядом в 2 тыс. гоплитов Брасид совершил смелый рейд через всю Грецию, пришел во Фракию и без боя взял важнейшее владение афинян на севере город Амфиполь, жители которого радостно встретили спартанцев. На сторону Брасида сразу же перешел македонский царь Пердикка. В 422 году до н.э. Клеон привел под Амфиполь большое войско, которое вступило в битву со спартанцами и бывшими союзниками. Афиняне проиграли это сражение. Клеон пал на поле боя, но погиб и сам Брасид. После этого Никий, давно желавший прекращения войны, начал мирные переговоры со Спартой. 11 апреля 421 года до н.э. был заключен Никиев мир сроком на пятьдесят лет. По этому договору обе стороны должны были возвратить завоеванное, то есть восстанавливалось довоенное положение дел. Этот мир не приняли Фивы и Аргос, а вслед за ними и многие другие мелкие государства, которые были недовольны итогами войны. Это привело к тому, что Афины и Спарта были вынуждены пойти на временный союз друг с другом. Вслед за этим Коринт, Элида и Мантинея отделились от Спарты и пошли на союз с ее извечным врагом Аргосом. Понимая опасность такого положения, Спарта сразу же разорвала союз с Афинами и подписала договор с ее противником Фивами. В то же время ни афиняне, ни спартанцы также не выполняли условия Никиева мира. Все это привело к новой войне, которая началась в 420 году до н.э. и получила название Сицилийской.

 • 8051. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Перепуганные размахом крестьянского движения царское правительство срочно сформировало и послало на Среднюю Волгу мощные силы карателей. Так, из Москвы в район Арзамаса и Алатыря были направлены войска Юрия Долгорукова, а из Тамбова под Шацк - войска Якова Хитрово. Во второй половине октября восточнее Шацка, у села Конобеево произошла кровопролитная битва повстанческих сил Михаила Харитонова и Василия Федорова с войсками Якова Хитрово. Она закончилась поражением восставших. Лишь с небольшим отрядом Михаил Харитонов и Василий Федоров вернулись к Верхнему и Нижнему Ломовам. Они хотели пробиться к Степану Разину. Но ломовцы не отпустили их, а "начали унимать и говорить, мы де под Шацк пойдем всеми головами". И действительно, как видно из документов, ломовцы и керенцы поголовно поднялись на защиту завоеванной свободы. В короткий срок была создана новая армия под начальством Михаила Харитонова, Василия Федорова и верхнеломовца Михаила Дмитриева. В ней насчитывалось 5 тысяч человек. Из них "донских казаков только всех человек с 40", а остальные "с Ломова, да и с керенских чинов служилые люди и мужики". Боевым лагерем стали в "большом лесу" севернее Керенска. " А в лесу де у них меж Керенки и Алдалева засеки большие, а на засеках де сторожа по сту человек в трех местах". 11 декабря 1670 года на эти засеки были брошены правительственные войска. Повстанцы мужественно защищались, однако были вынуждены отойти к деревне Ачадово. Через два дня здесь произошло новое, последнее сражение с правительственными войсками. Вооруженные чем попало повстанцы сражались до конца. "И приступили, государь, х той деревне твои... ратные люди жестокими приступами, - доносилось царю, - и ис пушек по их ... обозу били с третьего часа дня по четвертый час ночи". Особенно отчаянно сражались "керенского города служилые люди и Керенского уезда разных сел и деревень служилые татаровя и мордва...". В донесении царю отмечалось, что многие ратные люди на том бою "переранены тяжелыми ранами, пиками и рогатинами пробиты насквозь, а ныне из пищалей и из луков перестреляны". Потерпев поражение, повстанцы разрозненными отрядами стали отступать по черте на юго-восток. Их положение стало особенно тяжелым, когда с севера, на соединение с карателями Якова Хитрово двинулись правительственные войска Юрия Долгорукова. Захватив Темников, Красную Слободу, Троицк, Наровчат, они 15 декабря вышли к засечной черте и овладели Инсаром. В это время покинув Верхний и Нижний Ломовы, остатки отряда Михаила Харитонова отошли к Пензе. Туда были посланы царские каратели под командованием полковников Д.Фандернисета и С. Зубова. Им предписывалось "на Пензе над воровскими людьми... поиск чинить". 20 декабря каратели подошли к Пензе. Располагая малыми силами, повстанцы ушли в саратовскую степь. Каратели предприняли было за ними погоню, но безуспешно. Всю зиму в пензенских местах действовали каратели. Они старались так рьяно, что после их пребывания села превращались в пепел и пустыри. С циничной откровенностью писал об этом палач князь Юрий Долгоруков : "А которые де государь, деревень мордва с твоими... ратными людьми бились, велел те деревни сжечь и воровские люди многие в тех деревнях сгорели". Современники оставили описания страшной расправы царских палачей над восставшими: их забивали до смерти плетьми, сажали на кол, вешали, топили, четвертовали. Смертью поплатились многие отважные сподвижники Степана Разина. Так, были подвергнуты пыткам, а потом повешены ломовские посланцы Степану Разину - Андрей Бобровников и Михаил Умрихин (Сурихин), зверской пытке подвергнуты Василий Федоров и верхнеломовский вожак Максим Дмитриев. Последний, как и Степан Разин, был четвертован. Однако, несмотря на зверскую расправу, крестьянское движение в крае не прекращалось. Как видно из документов, в январе 1671 года в Тамбовском уезде образовались новые повстанческие отряды, в составе которых активно действовали люди "с черты от Керенска и от Ломова". В другом документе, датированном 8 января 1671 года, говорится, что восставшие Курмышского уезда "дожидаютца больших к себе людей с Пензы". Весной 1671 года с Дона к черте вновь двинулись отряды повстанцев. Один из них в мае 1671 года подошел к Пензе. Пензенским жителям повстанцы говорили: "Идем де мы с астраханцы и саратовцы и других понизовых городов с людьми конными и пехотою большим собранием с пушки через Саранскую и Ломовскую черту к Москве". В это время в некоторых местах произошли новые вспышки крестьянских волнений. Однако наличие в городах военных сил, массовые репрессии над восставшими зимой 1670-1671 г.г. сковали инициативу крестьян, посадского и служилого населения засечной черты.

 • 8052. Пентакварк, опять пентакварк?
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Предложенная в 1960-х годах кварковая модель оказалась весьма удачной для описания известных барионов как связанных состояний трех кварков. Однако, Квантовая хромодинамика не запрещает существование барионов, содержащих и более трех "кирпичиков". Поиски таких многокварковых состояний велись много лет, но до недавнего времени экспериментально не было обнаружено ни одного приемлемого кандидата. Новый импульс поискам придали теоретические работы Дмитрия Дьяконова, Виктора Петрова и Максима Полякова. Российские теоретики предсказали, что массы легчайших пентакварков (то есть состояний вида ), входящих в барионный антидекуплет (см. рис.1), сравнительно невелики и что ширина распада самого легкого из пентакварков должна быть чрезвычайно узкой [4]. Недавнее наблюдение такого состояния, получившего обозначение , открыло новую главу в барионной спектроскопии. Ожидается, что исследование прольет новый свет на поведение сильных взаимодействий в непертурбативной области (Н.Н.: то есть в области, в которой неприменима теория возмущений). является экзотическим барионом, поскольку он не может состоять из трех кварков. Это верно и для двух других членов барионного антидекуплета, обведенных на рис.1 красными кружками, которые имеют странность S = -2, заряды Q = -2 и 0 соответственно и входят в изотопический квартет -частиц (Н.Н.: напомню, что эта загадочная греческая буква читается КСИ).

 • 8053. Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі і шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці
  Информация пополнение в коллекции 24.12.2010

  Распачашы ваенныя дзеяннi супраць Польскага корпуса, кiранiкi Стакi i Заходняга фронту не баялiся страцiць у яго асобе стратэгiчнага саюзнiка барацьбе супраць Германii, паколькi спадзявалiся на заканчэнне вайны, на сусветную рэвалюцыю і г.д. Гэтая палітыка мела яшчэ больш катастрафічныя наступствы і не толькі для Беларусі, а для ўсёй Расійскай рэспублікі. Як вядома, адным з першых крока новай улады асобе II зезда Савета стала прыняцце дэкрэта аб міры. У адпаведнасцi з ім, ленінскі СНК прапанова усiм ваявашым краiнам, i у першую чаргу Англii, Францыi i Германii, пачаць перагаворы аб заключэннi дэмакратычнага мiру. 7 лістапада СНК запатрабаваў ад ваеннага камандавання расійскіх узброеных сіл прыступiцца да мiрных перагавора з працiнiкам. Але выконваўшы абавязкi вярхонага галонакамандуючага генерал М. Духонiн адмовiся выканаць гэтае патрабаванне і таму быў адхілены ад пасады. Новым вярхоўным галоўнакамандуючым быў прызначаны прапаршчык М. Крыленка. Але Стаўка па-ранейшаму выказвала непадпарадкаванне ленінскаму СНК. Невыпадкова таму 13 лістапада М. Крыленка сваiм загадзе па армii i флоту абвясці М. Духонiна «ворагам народа» і 19 лістапада з атрадамі рэвалюцыйных салдат і матросаў заняў Магілёў. 20 лістапада ў Брэст-Лiтоску пачалiся мiрныя перагаворы, але падпісанае 2 снежня перамiре памiж Расiяй i краiнамi астра-германскага блоку было стрымана сустрэта «рэвалюцыйнай дэмакратыяй». На думку эсэраўскага лідэра В. Чарнова, не «шкурны» сепаратны, а сапраўдны дэмакратычны мір мог прынесці толькі Ўстаноўчы сход.

 • 8054. Первая буржуазно-демократическая революция в России (1905-1907гг.)
  Контрольная работа пополнение в коллекции 09.12.2008

  Первая русская революция происходила в условиях, когда мировой капитализм, в том числе и российский, вступил в свою высшую стадию. В стране были налицо все противоречия, присущие империализму, и, прежде всего, острейший социальный конфликт между пролетариатом и буржуазией. Однако главным оставалось противоречие между потребностями социально-экономического развития страны и остатками крепостничества, на страже которых стояла устаревшая полуфеодальная политическая надстройка - самодержавие. В экономике России сложилось острое несоответствие между высокоразвитым промышленным и значительно развитым аграрным капитализмом и полукрепостническим земледелием. 10,5 млн. крестьянских дворов имели почти столько же земли, сколько 30 тыс. помещиков, применявших отработки и другие полуфеодальные методы эксплуатации крестьян. Характеризуя основное противоречие экономического и социального положения в России, Ленин писал: "...Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня - самый передовой промышленный и финансовый капитализм!" (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 16, с. 417). Аграрный вопрос был наиболее острым в русской революции, одной из основных задач которой являлась ликвидация помещичьего землевладения. Революция 1905-07 в России была буржуазной крестьянской революцией: вся масса крестьянства выступала за переход земли в руки народа. Решение этой проблемы прямо зависело от осуществления главной, первоочередной задачи революции- свержения царизма и установления демократической республики. Необходимо было также покончить с великодержавной шовинистической политикой в отношении угнетенных царизмом нерусских национальностей и предоставить всем народам Российской империи равные права и демократические свободы (35% населения страны составляли народы нерусской национальности, покоренные русскими).

 • 8055. Первая в мире подводная лодка
  Статья пополнение в коллекции 29.01.2011

  История боевых подводных кораблей ведет свое начало с этой неказистой на вид посудины яйцеобразной формы, которая и представляет собой самую первую подводную лодку, примененную в боевых условиях. Это «Черепаха», созданная Дэвидом Бушнеллом, пытливым изобретателем, также подарившим миру первую подводную мину…

 • 8056. Первая война России c Францией в эпоху Наполеона (1799 - 1800 г.)
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В сентябре была провозглашена вторая антифранцузская коалиция. В её состав вошли Англия, Россия, Австрия, Турция, Королевство Двух Сицилий, ряд германских княжеств, и Швеция, не так давно в очередной раз отвоевавшая у России Финляндию. Не трудно отметить, что союз шит белыми нитками (чем немедленно воспользовалась французская дипломатия). Союз вынужденный не дающий надежд на его прочность. Соперничество Англии и России в морях и на суше. Соперничество Англии и Австрии в Нидерландах. Боязнь Австрии за православных подданных, постоянно озирающихся на Россию. Бесконечные войны России и Швеции за Финляндию и Карелию. Антагонистические противоречия между Россией и Турцией, поработившей Византию и постепенно "освободившую" её от христианского населения. Общий план кампании, как любой план, выглядит красиво - в Средиземном море русско-турецкие и английские эскадры блокируют французские силы, рассеянные по островам, армию Бонапарта в Египте и гарнизоны в марионеточных государствах в Италии. При необходимости, высаживая десанты, там, где это будет нужно. Например, в Египте, где Бонапарт этого всерьёз опасался. На севере англо-русский флот, при поддержке шведского, блокирует побережье и высаживает десант, который двигается на соединение с австрийскими частями для продвижения вглубь Франции. В Центре Австрийские части эрцгерцога Карла наступают через Страсбург на французскую столицу. На юге русско-австрийские части действуют в северной Италии, огибают Альпы с юга и продвигаются на Париж. Между ними австрийские части генерала Бельгарда, обеспечивающие резерв и коммуникации. Общая численность сухопутных союзных войск 275 тысяч, из них 155 австрийцы, 75 русские, 45 турки (15 тысяч на Балканах и 30 в Египте). У Французов 230 тысяч, из которых 60 тысяч отрезаны с Бонапартом в Египте. Соотношение не в пользу Франции, к тому же вновь вспыхнула война шуанов с Республикой.

 • 8057. Первая гражданская война английской революции и ее итоги
  Информация пополнение в коллекции 27.10.2008

  «Утром в пятницу к нашей армии, которая строилась для преследования короля, направлявшегося к Лейстеру, прибыл генерал-лейтенант Кромвель. Конница при его приближении подняла громкие крики радости по поводу его прибытия. Отряд нашей конницы был послан в Дэвентри на разведку: когда и каким путем отправилась армия короля; он взял несколько пленных и ночью отправился в Гилсборо в 6 милях от Харборо главной квартиры короля. Авангард нашей конницы и арьергард королевских войск находились в трех милях друг от друга до наступления рассвета, когда разведчики обеих сторон сделали салют ДРУГ другу, и наша армия приготовилась идти вслед за королем для встречи с его войсками. Люди короля, осознавши наше скорое приближение и то, что они не могут уходить от нас с такою же быстротою, с какой мы их преследуем, ибо у них было около 300 повозок, Решили воспользоваться преимуществами местности на большом холме на поле в Нэзби, около 9 миль от Норсемптона... Около 9 часов утра в субботу, 14 июня, мы сошлись с ними в битве при большой решительности с обеих сторон. Правое крыло короля предприняло первую атаку на наше левое крыло и вытеснило его в некотором беспорядке с его позиции. Наше правое крыло сделало то же самое по отношению к их левому крылу. В центре в это время обе армии вели упорную борьбу друг с другом: наша пехота при первой атаке захватила позицию неприятелей и при некоторых потерях с его стороны, однако она была оттеснена их конницей, которая при второй атаке привела наших в некоторое расстройство. Благодаря усилиям наших боевых офицеров, наш центр был скоро выстроен опять и в то же время вновь было приведено в порядок наше левое крыло, и вся наша армия во всех частях путем энергичных атак в течение почти часа привела армию неприятеля в такое замешательство, что все люди короля были оттеснены от их артиллерии, а наше правое крыло, используя свое преимущество, которое они получили вначале, обратило королевскую армию в общее бегство...».

 • 8058. Первая демидовская дорога
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  При исследовании сохранившейся крестьянской архитектуры конца XIX начала XX веков вырисовывается следующая картина. В организации индивидуального жилого пространства поселений полосы первой демидовской дороги использовались традиции, в целом характерные для различных этнокультурных групп населения Алтая (рис.1). При этом влияние дороги на применение конструктивных приемов в строительстве жилища и хозяйственных построек на основе собранных материалов пока не прослеживается. В то же время, в планировке и застройке населенных пунктов, расположенных у дороги, четко выделяется придорожная специфика. Наряду с традиционной в Сибири планировкой с ориентировкой улиц относительно водоема (долинно-приречный и долинно-приозерный типы), в исчезнувшей деревне Старо-Барнаульской, селах Парфеново, Урюпино, Калмыцкие Мысы присутствуют элементы застройки и ориентировки вдоль тракта (притрактовый тип населенного пункта).

 • 8059. Первая и вторая "опиумные" войны и их значение
  Курсовой проект пополнение в коллекции 12.06.2012

  %20%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc%20%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8%20%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82.%20%d0%9e%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be,%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bc%20%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%20%d0%be%d0%bd%d0%b8%20%d1%83%d0%b6%d0%b5%20%d0%b2%201854%20%d0%b3.%20%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c%20%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%20%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%83%20%d0%b2%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85%20%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%85.%20%d0%94%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%20%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8,%20%d0%a4%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b8%20%d0%a1%d0%a8%d0%90%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%20%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80>%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%be%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%201842-1844%20%d0%b3%d0%b3.%20%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d1%8b%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%20%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b9%20%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%20%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8f,%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%20%d0%9f%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bd%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD>,%20%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%bc%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC>.%20%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%be%20%d1%8d%d1%82%d0%b8%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f,%20%d0%bd%d0%be%20%d0%ba%20%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d1%83%20%d1%8d%d1%82%d0%be%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be,%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%20%d0%ba%d0%b0%d0%ba%20%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8b%20%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%8d%d1%82%d0%be%20%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%20%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8%20%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8b%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%85%20%d1%81%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b9%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F>,%20%d0%98%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD>%20%d0%b8%20%d0%98%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%b9%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F>.">Формально Великобритания, Франция, США <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90> на первоначальном этапе тайпинского восстания соблюдали нейтралитет. Однако, на самом деле они уже в 1854 г. попытались использовать Гражданскую войну в своих целях. Дипломатические представители Великобритании, Франции и США предъявили китайскому императору <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80> совместное требование о перезаключении договоров 1842-1844 гг. Державы требовали себе права неограниченной торговли на всей территории Китая, допущения своих постоянных послов в Пекин <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD>, официального права торговать опиумом <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC>. Китайское правительство отклонило эти требования, но к открытому конфликту это не привело, так как военные силы Великобритании в это время были связаны в войнах с Россией <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F>, Ираном <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD> и Индией <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F>.

 • 8060. Первая и Вторая мировые войны
  Курсовой проект пополнение в коллекции 30.07.2006

  Теперь в Западной Европе у Гитлера оставался один серьёзный противник - Англия. Ведение войны против неё значительно осложнялось её островным положением, наличием у неё сильнейшего военно - морского флота и мощной авиации, а так же многочисленных источников сырья и продовольствия в заморских владениях. Еще в 1940 германское командование всерьез думало о проведении десантной операции в Англии, однако подготовка к войне с Советским Союзом требовало концентрации сил на Востоке. Поэтому Германия делает ставку на ведение против Англии воздушной и морской войны. Первый крупный налет на Британскую столицу - - Лондон - немецкие бомбардировщики совершили 23 августа 1940 г. Впоследствии бомбежки стали ожесточеннее, а с 1943 г. немцы начали обстреливать английские города военные и промышленные объекты летающими снарядами с оккупированного побережья континентальной Европы. Летом и осенью 1940 г. заметно активизировалась фашистская Италия. В разгар немецкого наступления во Франции правительство Муссолини объявило войну Англии и Франции. 1 сентября этого же года в Берлине подписан документ о создании между Германией, Италией и Японией Тройственно военно - политического союза между ними. Месяц спустя итальянские войска при поддержке немцев вторглись в Грецию, а в апреле 1941 г. - в Югославию, Болгарию вынужденно присоединили к тройственному союзу. В результате к лету 1941 г. ко времени нападения на Советский Союз, под контролем Германии и Италии находилась большая часть Западной Европы; среди крупных стран нейтральными оставались Швеция, Швейцария, Исландия, Португалия. В 1940 началась широкомасштабная война и на Африканском континенте. В планы Гитлера входило создание там на основе бывших владений Германии колониальной империи. Южно -Африканский союз предполагалось превратить в профашистское зависимое государство, а остров Мадагаскар - в резервуар для изгоняемых из Европы евреев.