18. Линейно-функциональная структура управления, её преимущества и
 • 18.1. Особливості управлінської праці

 • 18.1. Цілі і функції маркетингу

 • 18.2. Еволюція вимог до менеджерів

 • 18.2. Сутність, зміст і цілі маркетингової діяльності

 • 18.3. Формування маркетингових стратегій і їхня класифікація

 • 18.3. Характеристика сучасного менеджера

 • 18.4. Організація особистої праці менеджера

 • 18.5. Основні напрями удосконалення організації праці та оцінювання

 • 19. Дивизиональная структура управления

 • 19.1. Концепція управління персоналом в організації

 • 19.1. Поняття про культуру та мистецтво управління

 • 19.2. Роль культури менеджменту та її основні функції

 • 19.2. Формування ефективне працюючого персоналу

 • 19.3. Складові культури управління та їхня характеристика

 • 19.4. Концепція організаційної культури

 • 19.5. Управлінська етика та її складові

 • 2. Оценка и экономизация действий менеджера и бизнесмена

 • 2. Школа научного управления, ее основные положения и принципы.

 • 2.1. Зародження світової управлінської думки

 • 2.1. Исторические предпосылки развития менеджмента

 • 2.1. Основные понятия организационного менеджмента

 • 2.1. Поняття організації

 • 2.1.1. Общий анализ работы

 • 2.1.10. Точное описание рабочих привычек

 • 2.1.11. Учет расходуемого времени

 • 2.1.12. Анализ и изучение собственной работы по специальности

 • 2.1.13. Анализ и изучение затрат времени по руководству работой других

 • 2.1.14. Анализ и изучение затрат времени на самообразование

 • 2.1.15. Анализ и изучение затрат времени на общественную работу

 • 2.1.16. Анализ неиспользованного рабочего времени

 • 2.1.17. Комплексная оценка труда

 • 2.1.2. Анализ побудительных причин и направлений деятельности

 • 2.1.3. Анализ уровня применения технических знаний

 • 2.1.4. Анализ прав руководителя

 • 2.1.5. Анализ обязанностей руководителя

 • 2.1.6. Анализ текущих вопросов, возникающих ежедневно

 • 2.1.7. Анализ повторяющихся вопросов в более длительных циклах

 • 2.1.8. Анализ вопросов, сроки для которых не поддаются точному

 • 2.1.9. Изучение и анализ трудовых навыков

 • 2.2. Внутрішнє середовище організації

 • 2.2. Типология организаций

 • 2.2. Управлінська думка часів феодалізму

 • 2.2. ЭКОНОМИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ И ПРИЕМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ И

 • 2.2.1. Выполнение самой важной работы

 • 2.2.1. Первая управленческая революция

 • 2.2.2. Вторая управленческая революция

 • 2.2.2. Составление бюджета времени

 • 2.2.3. Гибкое планирование времени

 • 2.2.3. Третья управленческая революция

 • 2.2.4. Минимизация интервенции

 • 2.2.4. Четвертая управленческая революция

 • 2.2.5. Ограничение количества решений

 • 2.2.5. Пятая управленческая революция

 • 2.2.6. Использование средств оргтехники

 • 2.3. Менеджмент і зовнішнє оточення організації

 • 2.3. Организация как система

 • 2.3. Передфаза

 • 2.3. Теория управления Никколо Макиавелли

 • 2.4. Взаємодія: організація – зовнішнє середовище

 • 2.4. Организационные структуры

 • 2.4. Школа наукового управління

 • 2.4.1. Школа научного управления (1885 –1920 гг.)

 • 2.4.2. Административная (классическая) школа (1920-1950 гг.)

 • 2.4.3. Школа «человеческих отношений» (1930-1950 гг.)

 • 2.4.4. Школа науки управления (количественный подход) (1950 – по

 • 2.5. Класична школа (школа «адміністративно- бюрократичного» підходу)

 • 2.5. Управління, як система що розвивається

 • 2.5.1. Общие тенденции. Управленческие революции в России

 • 2.5.2. Дореволюционный период

 • 2.5.3. Революция и постреволюционный период

 • 2.5.4. Развитие менеджмента в 20-е гг.

 • 2.5.5. Развитие менеджмента после 20-х гг.

 • 2.6. Школа руху за гуманні стосунки (школа людських відносин)

 • 2.7. Школа наук поведінки (біхевіористська школа)

 • 2.8. Сучасна фаза

 • 2.9. Витоки та джерела вивчення управлінської думки в Україні

 • 20. Органический тип структур управления (проектная и матричная),

 • 20.1. Загальні положення та основні поняття корпоративної культури

 • 20.1. Керівник в організації

 • 20.2. Лідерство: природа й визначення поняття

 • 20.2. Основні принципи і типи корпоративної культури

 • 20.3. Стилі управління

 • 20.3. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури

 • 20.4. Компоненти корпоративної культури

 • 20.4.Взаємодія керівника і підлеглих

 • 20.5. Стадії розвитку корпоративної культури

 • 21. Сущность делегирования, полномочия и ответственность. Виды и

 • 21.1 Поняття про фактори ефективності

 • 21.1. Сутність та різновиди конфліктів

 • 21.2. Зміни в управлінській парадигмі

 • 21.2. Причини виникнення конфлікту

 • 21.3. Технологія управління конфліктами

 • 21.4. Управління стресами

 • 22. 6. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу

 • 22. Функция мотивации. Понятие и критерии мотивации

 • 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом

 • 22.2. Персонал організації

 • 22.3. Кадрова політика

 • 22.4. Відмінності в системах управління персоналом залежно від моделі

 • 22.5. Нормативно-правова база менеджменту персоналу

 • 22.7. Інформаційна база менеджменту персоналу

 • 22.8. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу

 • 23. Сущность понятия «мотивация». Содержательные теории мотивации

 • 24. Мотивация, основные понятия. Процессуальные теории мотивации

 • 25. Контроль как функция управления. Сущность и назначение контроля,

 • 26. Виды контроля и их характеристика

 • 27. Процесс контроля, его этапы. Факторы эффективного контроля

 • 28. Понятие и классификация методов управления

 • 29. Экономические методы управления, их роль, значение, уровни

 • 3. Изучение работы подчиненных, определение их потенциальных

 • 3. Классическая административная школа управления, её основные

 • 3. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 3.1. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ

 • 3.1. Понятие современного предприятия

 • 3.1. Понятия и признаки организации. Инфраструктура организации

 • 3.1. Поняття про систему управління та її складові

 • 3.1. Школа наукового менеджменту

 • 3.1.1. Способности и характер подчиненного

 • 3.1.2. Техническая компетентность подчиненного

 • 3.1.3. Способность подчиненного выполнять работу и руководить ею

 • 3.1.4. Определение черт характера подчиненного

 • 3.1.5. Выяснение возможности выполнения подчиненным задания

 • 3.1.6. Выяснение потенциальных возможностей продвижения подчиненных

 • 3.2. Зміст і логіка розвитку управління

 • 3.2. Классификация организаций

 • 3.2. ОПРЕЛЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ

 • 3.2.1. Изучение возможных последствий от передачи части полномочий

 • 3.2.1. Факторы эффективного бизнеса

 • 3.2.2. Общий подход к решению вопроса

 • 3.2.2. Факторы эффективного управления процессами организации

 • 3.2.3. Последствия от непередачи части полномочий

 • 3.2.4. Изучение влияния передачи полномочий на подчиненных

 • 3.2.5. Установление общего взаимопонимания с подчиненными

 • 3.2.Адміністративні принципи

 • 3.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия

 • 3.3. Загальні принципи розвитку управління

 • 3.3. Теорії менеджменту, засновані на «доктрині людських відносин»

 • 3.3.1. Передача части полномочий для сплочения группы

 • 3.3.2. Передача части полномочий для повышения взаимной

 • 3.3.3. Выбор своих помощников с учетом мнения группы

 • 3.3.4. Распределение работы между подчиненными

 • 3.3.5. Взаимоотношения с подчиненными

 • 3.3.6. Организация контроля при передаче полномочий

 • 3.4. Бизнес-план предприятия

 • 3.4. Логічна схема розвитку управління

 • 3.4. Менеджмент як наука

 • 30. Организационно-распорядительные методы управления, их роль,

 • 31. Социально-психологические методы управления, их роль, значение,

 • 32. Управленческие решения, сущность, классификация, значение.

 • 33. Процесс подготовки, принятия и организации реализации

 • 34. Методы принятия управленческих решений, их характеристика

 • 35. Конфликты: понятие, природа, причины. Последствия конфликтов

 • 36. Виды конфликтов, их характеристика

 • 37. Методы управления конфликтами, их характеристика

 • 38. Стресс: понятие, природа и причины возникновения. Виды стресса,

 • 39. Власть и влияние: понятия, виды и их характеристика. Баланс власти

 • 4. Выработка научного подхода к принятию решения, определение его

 • 4. МІСІЯ, ЦІЛІ І ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 4. Неоклассическая школа менеджмента, ее основные положения

 • 4.1. ВЫРАБОТКА НАУЧНОГО ПОДХОДА К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ

 • 4.1. Закономірності управління

 • 4.1. История понятия «социальная ответственность бизнеса»

 • 4.1. Місія організації

 • 4.1. Основные понятия в сфере управленческих решений

 • 4.1.1. Обеспечение всесторонней информированности

 • 4.1.2. Обеспечение конкретности и оперативности

 • 4.1.4. Использование метода главного звена

 • 4.1.5. Обеспечение самостоятельности в принятии решения

 • 4.1.6. Выработка предварительного решения

 • 4.1.7. Согласование решения

 • 4.1.8. Утверждение решения

 • 4.1.9. Окончательное решение проблемы

 • 4.2. ДОВЕДЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДО ПОДЧИНЕННЫХ

 • 4.2. Обоснование, принятие и реализация управленческих решений

 • 4.2. Поняття про принцип управління

 • 4.2. Социальная ответственность предприятия

 • 4.2. Цілі організації

 • 4.2.1. Оперативный план действий по реализации решения

 • 4.2.2. Подготовка решений к исполнению

 • 4.2.3. Разработка распорядительных документов

 • 4.3. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ

 • 4.3. Понятия информации в организации

 • 4.3. Принципи наукового управління Ф.Тейлора

 • 4.3. Управління по цілям

 • 4.3. Этика менеджмента

 • 4.4. Коммуникации и коммуникационный менеджмент в организации

 • 4.4. Принципи організації виробництва Г.Форда

 • 4.4. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ

 • 4.5. Мировые информационные ресурсы

 • 4.5. Принципи адміністративного управління А.Файоля

 • 4.5. РЕКОМЕНДАЦИИ УМУДРЕННЫХ ОПЫТОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-УПРАВЛЕНЦЕВ

 • 4.6. Принципи продуктивності Г.Емерсона

 • 4.7. Сучасні принципи менеджменту та їх характеристика

 • 40. Лидерство: понятие и подходы к нему. Модели лидеров. Влияние

 • 41. Менеджер: понятие, его место в организации, роли и сущность

 • 42. Искусство строить отношения с сотрудниками. Имидж и авторитет

 • 43. Самоменеджмент: понятие, характеристика. Организация личной работы

 • 44. Стили управления, их характеристика. «Решётка менеджмента»:

 • 45. Понятие общения и коммуникации. Виды и уровни коммуникации.

 • 46. Коммуникационный процесс и его этапы. Помехи в развитии

 • 47. Информация и её виды. Значение информации в управлении

 • 48. Трансакционный анализ. Виды трансактов

 • 49. Деловое общение, его характеристика, формы, роль в управленческой

 • 5 .2.2. Методы и модели, применяемые в менеджменте

 • 5. Повышение уровня функционально связанных действий и коллективных

 • 5. Современные подходы в менеджменте, их сущность

 • 5.1. Основные понятия стратегического менеджмента

 • 5.1. Поняття про організацію як відкриту систему

 • 5.1. Рішення як форма здійснення управління

 • 5.1. УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ГРУПП

 • 5.1.1. Проблема и решение в менеджменте

 • 5.1.2. Классификация решений

 • 5.2. Виды стратегий

 • 5.2. Класифікація рішень

 • 5.2. Макро- та мікросередовище організацій

 • 5.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В ГРУППАХ

 • 5.2.1. Общие понятия моделирования. Виды моделей

 • 5.3. Основні функції організацій та їх види

 • 5.3. Процес прийняття управлінських рішень

 • 5.3. РАБОТА ПО СПЛОЧЕНИЮ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ

 • 5.3. Стратегический анализ

 • 5.4. SWOT – анализ

 • 5.4. Загальні риси формальної організації та її внутрішнє і зовнішнє

 • 5.4. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВАЯ СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЙ

 • 5.5. НЕОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВАЯ СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЙ

 • 5.5. Оцінювання факторів зовнішнього середовища організації

 • 5.5. Стратегические изменения

 • 5.6. КОНТРОЛЬ НАСТРОЕНИЯ ГРУППЫ

 • 5.6. Правові основи менеджменту організацій

 • 5.6. Сопротивление стратегическим изменениям

 • 50. Фазы делового общения

 • 51. Деловое общение. Правила проведения деловых бесед

 • 52. Деловое общение. Правила проведения деловых переговоров

 • 53. Правила проведения и классификация деловых совещаний

 • 54. Деловое общение. Техника телефонных переговоров

 • 55. Управленческое общение, его функции и назначение. Виды

 • 56. «Шкала отношений». Основные характеристики подчинённых.

 • 6. Методы, средства и приемы экономии времени в управленческом труде

 • 6. Организация как объект менеджмента: понятие, признаки. Формальные

 • 6.1. Загальна характеристика методів

 • 6.1. Основные понятия инновационного менеджмента

 • 6.1. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА РЕГУЛЯРНО ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ РАБОТЫ

 • 6.1. Система планов организации

 • 6.1. Характерні прикмети і властивості підприємства як виробничої

 • 6.2. Инновационный процесс

 • 6.2. Методи експериментування

 • 6.2. Порядок реєстрації та ліквідації підприємств

 • 6.2. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА НЕРЕГУЛЯРНЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ

 • 6.2.1. Основные понятия целеполагания