Київський національний університет внутрішніх справ

Вид материалаДокументы

Содержание


Дисертації, автореферати дисертацій
Періодичні видання
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Дисертації, автореферати дисертацій
 1. Волинка К.П. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / К.П. Волинка. – К., 2000. – 16 с.
 2. Гіда Є.О. Загальні стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в діяльності міліції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Є.О.Гіда. – К., 2000. – 16 с.
 3. Горова О.Б. Конституційні громадянські права людини в Україні, їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 “Конституційне право” / О.Б. Горова. – К., 2000. – 16 с.
 4. Джунь В.В. Уголовная ответственность за нарушение права свободы совести (на материалах Украинской ССР): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право”/ В.В.Джунь. – К., 1989. – 16 с.
 5. Єленський В.Є. Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті: дис ... доктора філософ. наук: 09.00.11 / Єленський Віктор Євгенович. – К., 2003. – 434 арк.
 6. Змерзлий Б.В. Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках: дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.01 / Змерзлий Борис Володимирович. – Сімферополь, 2000. – 227 арк.
 7. Ігнатуша О.М. Українська автокефальна православна церква (1917-1930 рр.): дис. … кандидата іст. наук: 07.00.02  / Ігнатуша Олександр Миколайович. – Харків, 1993. – 255 с.
 8. Компаниец И.Н. Административно-правовое регулирование свободы совести: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07  / Компаниец Игорь Николаевич. – Харьков, 1996. – 179 л.
 9. Лаврик Г.В. Політика Радянської держави щодо Православної Церкви в Україні (1917 – 1923 рр.): історико-економічний аспект: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Лаврик Галина Володимирівна. – Запоріжжя, 1996. – 211 с.
 10. Лауринайтис Ф.К. Государственно-правовое регулирование свободы совести в СССР (на материалах Литовской ССР): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец.12.00.02/ Ф.К. Лауринайтис. – К., 1984. – 18 с.
 11. Лубська М.В. Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Україні: дис. ... кандидата філософ. наук: спец. 09.00.11 / Лубська Марія Володимирівна. – К., 2002. – 233 арк.
 12. Лубська М.В. Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.11 “Релігієзнавство” / М.В. Лубська.  – К., 2002. – 20 с.
 13. Лупарев Г.П. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций на територии СНГ (теория и практика): автореф. дис. на соискание учен. степени доктор. наук: спец. 12.00.02 “Государственное право и управление. Советское строительство: Административное право; Финансовое право”/ Г.П. Лупарев. – М., 1992. – 318 с.
 14. Мельник О.М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.01 / Мельник Олена Миколаївна. – К., 2004. – 208 с.
 15. Молчанов А.П. Развитие научного атеизма на Советской Украине в 20-30-х годах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. философ. наук. – К., 1971. – 19 с.
 16. Рубльова Н.С. Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20-30 ті роки ХХ ст.: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Рубльова Наталія Степанівна. – К., 1999. – 204 с.
 17. Стародуб А.В. Юрисдикційна політика Російської Православної Церкви 1917-1921 років: український аспект: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.02 / Стародуб Андрій Вікторович. – К., 1999. – 212 л.
 18. Тарасенко А.В. Кримінальна відповідальність за заважання здійсненню релігійного обряду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / А.В. Тарасенко . – Харків, 1995. – 20 с.
 19. Форостюк О.Дм. Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалах Донецького регіону): дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.01  / Форостюк Олег Дмитрович. – Луганськ, 2001. – 199 арк.
 20. Ященко В.А. Еволюція державно-церковних відносин в Україні: дис. ... кандидата філософ. наук: 09.00.06 / Ященко Володимир Арсентійович. – К., 1993. – 196 с.

Періодичні видання

 1. Агит-пропаганда. Орган Агитационно-пропагандистского отдела ЦК КП(б)У. – Харьков, 1922-1923.
 2. Административный вестник. Орган НКДД РСФСФ. – Москва, 1925-1930.
 3. Адміністративний вісник. Офіційне видання Наркомату внутрішніх справ УСРР. – Харків, 1925-1926.
 4. Антирелигиозник. Орган Центрального Совета Союза воинствующих безбожников СССР. – М., 1926-1930.
 5. Безбожник. Орган Центрального совета Союза воинствующих безбожников СССР. – М., 1925-1930.
 6. Безвірник. Орган Всеукраїнської Ради Спілок войовничих безвірник. – Харків, 1926-1934.
 7. Безвірник. Орган Київського губкому КП(б)У. – К., 1923-1925.
 8. Богословія. Науковий примісячник. Видає Богословське Наукове Товариство. – Львів, 1931. – Т. ІХ. Кн. 4; 1932. – Т. X. – Кн. 2.
 9. Бюллетень Народного Комиссариата Внутрених дел УССР. Офіційне видання Наркомату внутрішніх справ УСРР. – Харьков, 1922-1925.
 10. Бюлетень Народного Комісаріату Юстиції та найвищого Суду УСРР. Орган Наркомюсту УСРР (1922-29) і Наркомюсту та Найвищого Суду УСРР. – К., 1930-1934.
 11. Бюллетень Отдела Управления Одесского Губисполкома. Редактор-издатель: Информ. – Стат. Подотдел Отдела Управления Губисполкома. – Одесса, 1921. – № 1-6; 1922. – № 7-10.
 12. Вестник Агитации и Пропаганды. Двухнедельный орган ЦК РКП (большевиков). – М.: Гос. изд-во, 1921-1922.
 13. Вестник Европы. Журнал истории, политики, литературы. – Санкт-Петербург, 1908.
 14. Вестник Народного Комиссариата внутренних дел УССР. Журнал Наркомату внутрішніх справ. – Харків-К., 1919. – № 1-3, 4-11.
 15. Вестник Одесского губернского отдела юстиции. – Одесса, 1920. – № 1.
 16. Вестник Одесского Губернского Юридического Отдела. Издатель Одесский Губ. Юротдел, 1919. – № 1.
 17. Вестник Отдела Управления Одесского Губернского Исполнительного Комитета Совета Р.К. и Кр. Деп. Издатель: Информ.-инструкт. Отдел Управления Губисполкома. – Одесса. – 1919. – № 1-5.
 18. Віра та держава. Орган Міністерства ісповідань Української Держави. – К., 1918.
 19. Вісник радянської юстиції. Орган Народного комісаріату юстиції УСРР та Українського юридичного товариства. – Харків, 1922-1930.
 20. Вісті Вінницького губернського революційного комітету. – Вінниця, 1921.
 21. Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Офіційний орган Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (ВУЦВК). – К. (березень-серпень 1919, 1934-1941). – Харків (1920-1934).
 22. Вісті Київського губернського революційного комітету. – К., 1921.
 23. Всероссийский Церковно-Общественный Вестник. – Пг., 1917-1918.
 24. Духовна бесіда. Церковно-народний ілюстрований тижневик. – Варшава, 1924-1931.
 25. Духовний сіяч. Церковно-народний ілюстрований часопис, двотижневик, присвячений справам православної церкви. – Варшава, 1926-1931.
 26. Ежегодник Советской Юстиции. Орган НКЮ РСФСР. – М., 1922-1930.
 27. Еженедельник Советской юстиции. – М., 1923.
 28. Життя і право. Вісник теорії і практики: Орган Союзу Українських Адвокатів у Львові і Товариства українських правників. – Львів, 1928-1939.
 29. Знамя коммунизма. Щомісячний політико-економічний агітаційно-пропагандистський журнал ЦК КП(б)У і Харківського Губкома КП(б)У. – Харків, 1923-1924.
 30. Известия Одесского Губисполкома и Губкома КП(б)У. – Одесса, 1921 1922.
 31. Известия Полтавского Губисполкома и Полтавского губернского комитета коммунистической партии. – Полтава, 1919.
 32. Известия Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – М., 1921-1923.
 33. Известия Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков). – М., 1920-1922.
 34. Киевлянин. Литературная и политическая газета Юго-Западного Края. – К., 1917-1919.
 35. Киевская мысль. Ежедневная газета. – К., 1917-1918.
 36. Комуніст. Орган ЦК і Харківського окружкому КП(б)У. – Харків, 1921 1925.
 37. Красный архив. Исторический журнал (Центральный архив РСФСР). – М., 1922.
 38. Літературно-науковий вісник. Літературно мистецький, науковий та суспільно-політичний щомісячний журнал. – Львів, 1922-1932.
 39. Літопис революції. Журнал Іспарту ЦК КП(б)У. – Харків, 1922-1933.
 40. На страже Революции. Орган ком’ячейки сотрудников и войск губотдела ГПУ. – Одесса. 1921. – № 1. 1917. – 25 октября 1921 гг.; 1922. – № 2. 1917. – 25 сентября 1922 гг.
 41. Народна воля. Видає українська спілка. Центральний Український кооперативний комітет. – К., 1918.
 42. Народна справа. Політичний, економічний, літературний, сільськогосподарський та кооперативний тижневик. – К., 1918.
 43. Народное Просвещение. Орган Общественно-педагогический и политический. Издание Одесского Губернского Отдела Народного Образования. – Одесса, 1922. – март-июль. – № 6-10.
 44. Наука на Украине. Орган научного комитета Укрглавпрофобра. – Харьков, 1922.
 45. Нива. Часопис присвячений церковним і суспільним справам. – Львів, 1930. – Ч. 3.
 46. Нова Рада. Політична, економічна й літературна газета. – К., 1917-1918.
 47. Печать и революция. Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. Под ред. А. Луначарского и др. – М., 1921-1930.
 48. Помощь голодным. Спец. Издание Главполитпросвета УССР. – Харьков. – № 2 от 12 апреля 1923.
 49. Помощь. Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. – М., 1921.
 50. Правда. Орган ЦК и Московского комитета РКП(б).– 1921-1928.
 51. Право и жизнь. Журнал, посвященный вопросам права и экономического строительства. – М., 1922-1928 гг.
 52. Пролетарий. Орган ЦК КП(Б)У и ВЦСПС, 1921-1923.
 53. Пролетарская мысль. Орган Харьковского Губкома КП(б)У. – Харьков, 1923.
 54. Пролетарская правда. Орган Киевского губкома КП(б)У, губисполкома и губпрофсовета. – Киев, 1921-1923.
 55. Пролетарская революция. Орган Отдела Ц.К. В.К.П.(б) по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). – М., 1926.
 56. Пролетарская революция. Исторический журнал Испарта. – М: Госиздат, 1921-1931.
 57. Путь к коммунизму. Орган Главполитсовета УССР. – Харьков, 1922-1924.
 58. Революция и церковь. Издание VІІІ отдела Народного комиссариата юстиции. – М., 1919-1924.
 59. Революция права. Журнал секции теории права и государства Коммунистической Академии. Москва: Издательство Коммунистической Академии. – М., 1927-1929.
 60. Религия и право: Информационно-аналитический журнал – М., 1999.
 61. Слово. Щоденний церковно-громадський часопис. Видання Міністерства ісповідань. – К., 1918.
 62. Советская юстиция. Орган НКЮ РСФСР. – М., 1930.
 63. Советское право. Журнал Института Советского права. – М.-Ленинград. Госуд. Юрид. Издательство РСФСР, 1922-1928.
 64. Советское Строительство. Орган Одесского Губисполкома. – Одесса, 1920. – № 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8; 1921. – № 9, 10, 11.
 65. Сучасність. Громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Мюнхен, 1988, 1990.
 66. Тризуб. Орган боротьби за незалежність України. Заснований 15/Х-1925 р. С. Петлюрою. Париж, 1925-1930.
 67. Український історик. Журнал історії і українознавства / Українське історичне товариство. – Нью-Йорк; Торонто; К.; Львів; Мюнхен, 1998.
 68. Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви. – Харків, 1927.
 69. Церковне життя. Видання Всеукраїнського церковного братства “Діяльно-Христова Церква”. – К., 1925. – № 2-3.
 70. Церковное золото голодным. Ежемесячник “Наука и религия”. – М., 1922. – № 1.
 71. Червоне право. Орган Народного Комісаріату Юстиції УСРР. – Харків, 1926-1930.
1 Концепція державно-конфесійних відносин в Україні. Проект // Національна безпека і оборона. – 2004.  – № 3. – С.5.