Програма дисципліни "Екологічний моніторинг атмосфери" Упорядник: проф. Сніжко С.І. Затверджено на засіданні кафедри

Вид материалаДокументы

Содержание


Програма дисципліни
Мета навчальної дисципліни
Навчально - тематичний план
Програма дисципліни
Подобный материал:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Географічний факультет

Кафедра метеорології та кліматології


Затверджено

Радою географічного факультету

"___" ______________ 2007 р., протокол № __


Голова Ради __________ проф. Олійник Я.Б.


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"Екологічний моніторинг атмосфери"


Упорядник: проф. Сніжко С.І.


Затверджено на засіданні кафедри

"___" ______________ 2007 р., протокол № __


Зав. кафедри __________________ Сніжко С.І.


Київ – 2007


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"Екологічний моніторинг атмосфери"

ПЕРЕДМОВАСпецкурс “Екологічний моніторинг атмосфери” є одним з ввідних спецкурсів програми підготовки бакалаврів гідрометеорології, який читається на першому курсі (1 семестр) паралельно із курсом «Метеорологія».


Мета навчальної дисципліни – дати загальні уявлення про моніторинг довкілля, показати роль і місце екологічного моніторингу атмосфери як складової частини в моніторингу довкілля, охарактеризувати задачі, рівні і складові моніторингу.


Основні завдання навчальної дисципліни:
  • ознайомити студентів з суттю поняття «екологічний моніторинг»;
  • пояснити організацію моніторингу навколишнього природного середовища в Україні;
  • пояснити роль і завдання екологічного моніторингу атмосфери як складової частини моніторингу довкілля.
  • навчити оцінювати якість атмосферного повітря за критеріями санітарно-гігієнічної оцінки;
  • ознайомити з методиками проведення спостережень за станом атмосферного повітря і попередження про критичні ситуації;
  • вивчити методики відбору шкідливих речовин для контролю їх вмісту в атмосфері, методики проведення підфакельних спостережень, вивчення рівня забруднення повітря в промислових містах.Навчально - тематичний план


курсу “Екологічний моніторинг атмосфери”

(1 курс, 1 семестр)


Враховуючи, що даний спецкурс є одним із ввідних спецкурсів кафедри метеорології та кліматології, який викладається протягом пешого навчального семестру і на його вивчення відводиться обмежена кількість навчальних годин, основна увага надається теоретичному навчанню.

Теоретичне навчання ділиться на чотири блоки, основним з яких є останній блок «Екологічний моніторинг атмосфери як складова частина моніторингу довкілля».Тема

Вивчення теорії

Практична підготовка

Разом, год

Загальні уявлення про моніторинг довкілля.2


-


2

Задачі рівні і складові моніторингу.

4

-

4

Глобальний та національний екологічний моніторинг.4


-


4

Екологічний моніторинг атмосфери як складова частина моніторингу довкілля.


26

-

26
36

-

36Програма дисципліни


1. Вступ.

Загальні уявлення про моніторинг довкілля. Обгрунтування доцільності його здійснення. Передумови утворення системи спостережень за станом навколишнього природного середовища.

Основні етапи становлення і удосконалення системи моніторингу.


2. Задачі, рівні і складові моніторингу. Кількісні показники забруднення навколишнього середовища.


3. Глобальний екологічний моніторинг. Станції комплексного фонового моніторингу. Організація моніторингу навколишнього природного середовища в Україні. Функціонування системи моніторингу. Взаємовідносини суб'єктів системи моніторингу.


4. Екологічний моніторинг атмосфери як складова частина моніторингу довкілля. Основна мета моніторингу забруднення атмосфери (ЗА). Задачі мережі моніторингу ЗА.

Категорії, розміщення і кількість постів спостережень за забрудненням атмосфери. Програми і терміни спостережень. Період і кількість спостережень. Критерії санітарно-гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря.

5. Принципи відбору шкідливих речовин для контролю їх вмісту в атмосфері. Відбір проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу. Методи відбору. Умови відбору. Засоби аналізу проб повітря. Організація хімічного аналізу проб.

Забезпечення вірогідності результатів спостережень.


6. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря. Оцінка стану погоди, стану підстильної поверхні. Вимір швидкості та напрямку вітру, вологості та температури повітря, атмосферного тиску.


7. Проведення підфакельних спостережень. Збір і обробка даних хімічного аналізу. Організація безперервної реєстрації забруднення атмосфери. Збір і обробка даних безперервної реєстрації.


8. Обстеження стану забруднення атмосфери. Епізодичне і комплексне обстеження. Вимір рівня забруднення атмосфери (РЗА), обумовленого викидами автомобільного транспорту.


9. Вивчення рівня забруднення повітря в промислових містах.


Література


1. Полєтаєва Л.М., Юрасов С.М. Моніторинг навколишнього середовища. –Одеса: ОДЕКУ. -2003. – 130 с.

2. Воронов Г.С.Охорона атмосфери.1997. Ч.1

3. Воронов Г.С.Охорона атмосфери.1997. Ч.2

4. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.М.:1991

5. Бронштейн Д.Л. Современные средства измерения загрязнения атмосферы. М.:1989

6. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) від 12 грудня 1995 р. N К-2-822

7. Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які призводять до підкислення, евтрофікації та утворення приземного озону. Розпорядження КМ від 15 жовтня 2003 р. N 610-р Київ.

8. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані. Женева:1979.

9. Міський план дій з гігієни довкілля м. Києва на 2002-2006 роки. Рішення Київської міської Ради від 14.03.2002 № 366/1800.

10. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 р.


Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу


1. Вивчення нормативної бази характеристик стану забруднення атмосфери

2. Вивчення літератури з проблематики забруднення атмосфери

3. Стан забруднення атмосфери м. Києва та заходи щодо його поліпшення