Биология

 • 481. Брюхоногие моллюски или улитки
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Еще более удивительным является то, что следует далее. Эти клетки, жалящие насмерть других животных, не только не приносят вреда организму улитки, но и не перевариваются в ее желудке, а приводятся в целенаправленное движение. Дело в том, что в желудке эолиса находятся особые канальцы, которые ведут прямо к спине улитки, ее кожным выростам, похожим на шерсть. Вот к ним-то и направляются ядовитые клетки, чтобы улитка смогла использовать эти жала анемона для своей защиты. И тогда эти приобретенные смертоносные жала вонзаются в любое живое существо, которое приблизится к эолису на слишком близкое расстояние.

 • 482. Брюхоногие моллюски: прудовики, лужанки, битиния, катушки
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Заражение происходит следующим образом. Яйца сосальщика с калом зараженного животного попадают на пастбище. В сырых местах из яиц выходят подвижные покрытые ресничками личинки, называемые мирацидиями, которые, плавая в воде, внедряются в моллюска с помощью хоботка, снабженного хитиновым стержнем. В теле моллюска паразит подвергается сложным превращениям и, в конце концов, дает начало нескольким сотням (100-400) подвижных хвостатых личинок, называемых церкариями. Церкарии оставляют тело моллюска, некоторое время плавают, затем прикрепляются к какому-нибудь водному растению, теряют хвост и одеваются цистой. В этом виде личинки называются адолескариями. Домашние животные на сыром пастбище легко проглатывают адолескарии вместе с подножным кормом и таким образом заражаются сосальщиками. Ими может заразиться и человек, жуя траву или употребляя ее в качестве зубочистки (впрочем, такие случаи редки). Таким образом, L. truncatula является необходимым звеном в цикле развития двуустки. Не находя моллюсков, мирацидии гибнут, и биологическая цепь обрывается.

 • 483. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз
  Контрольная работа пополнение в коллекции 17.07.2010

  Потові залози по будові належать до простих трубчастих залоз. Кожна потова залоза складається з тіла залози й вивідної протоки. Тіло потової залози, її секреторна частина, перебуває в підшкірному шарі або в нижній частині дерми і являє собою як би скручену в клубок трубку, що складається з одного ряду залозистих клітин і оболонки. Оболонка складається із зєднувальних і гладких м'язових волокон. Вивідна протока потової залози тягнеться від тіла залози нагору перпендикулярно до поверхні шкіри і являє собою довгу трубку, що складається з одного ряду епітеліальних клітин і оболонки. Досягши епідермісу, стінки трубки складаються тільки з епітеліальних клітин. У межах рогового шару вивідна протока не має власних стінок і у вигляді штопороподібного ходу йде через цей шар, відкриваючись на його поверхню отвором у формі лійки. Потові залози рясно постачені кровоносними судинами й нервовими волокнами. Потові залози виділяють піт. Потовиділення регулюється центральною нервовою системою. Кількість потових залоз у шкірі людини дуже велике (до 2,5 млн.). Розподілені вони нерівномірно, найбільш багата потовими залозами шкіра м'якоті пальців рук і ніг, долонь, підошов, пахвових і пахових складок. Немає потових залоз на червоній облямівці губ, голівці полового члена й внутрішньому листку крайньої плоті. Крім потових залоз звичайного типу, так званих екрійних, у людини є й великі потові залози - апокринові. Вони досягають повного розвитку в період полового дозрівання; функція їх пов'язана з функцією полових залоз. Апокринові залози розташовуються переважно в пахвових складках. Вони зустрічаються також в області лобка, великих полових губ жінки, заднього проходу й сосків молочних залоз. Діяльність потових залоз відіграє важливу роль у видільній функції організму й у процесах теплорегуляції.

 • 484. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій
  Курсовой проект пополнение в коллекции 29.09.2010

  Ще перші цитологи, починаючи з Альтмана, припускали, що мітохондрії зв'язані з процесами окислювання в клітинах. У 1912 р. Бателі і Штерн, а потім у 1913 р. і Варбург встановили, що дихальні ферменти утримуються в нерозчинній фракції клітини. Про це відкриття не згадували до 1929 р., коли Кейліну вдалося виділити з м'язового волокна частки, які містять сукцинат- і цитохромоксидази. Це була перша поліферментна система, виділена з клітки, але її не вдалося ідентифікувати специфічними цитологічними методами. Класична робота Бенслі і Херра, які виділили гранулярну фракцію з клітин печінки і ідентифікували ці гранули з мітохондріями, проклала шлях сучасному вивченню ферментативних функцій мітохондрій. Було встановлено, що ізольовані мітохондрії активно окисляють глутамінову і янтарну кислоти і дають позитивну реакцію на цитохромоксидазу з реактивом нади. Було також виявлено, що при дегенерації мітохондрій, яка була викликана заморожуванням і наступним відтаванням клітини, в останньому знижується споживання кисню й активність сукцинатоксидази і цитохромоксидази. Нарешті, Хогебум, Клод і Хочкісс у 1946 р. довели, що обидва ці ферменти зв'язані з мітохондріальною фракцією клітини. З тих пір виділення мітохондрій стало широко розповсюдженою процедурою, і у вивченні функцій мітохондрій були досягнуті великі успіхи.

 • 485. Будущее человечества и прогресс генетики
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Частоты численных аберраций хромосом увеличивается с возрастом матери, поэтому любой сдвиг в материнском возрасте приведет к соответствующему изменению в общей распространенности таких хромосомных мутаций. Во многих современных популяциях существует тенденция к уменьшению числа детей в семье и концентрация деторождения в возрастной группе с наименьшим риском (женщины в возрасте от 20 до 30 лет). Было подсчитано, что в западных странах и в Японии эта тенденция должна была уменьшить число детей с синдромом Дауна на 25...40%. Однако ряд последних исследований показывает, что склонность многих современных женщин откладывать рождение ребенка на несколько более поздний возраст легко может привести к изменению этой тенденции на противоположную. Известно, что самое эффективное средство обнаружения аномалий хромосом это пренатальная диагностика. Во многих странах эту диагностическую процедуру предлагают проводить всем женщинам старше 35 лет. Если бы все пожилые беременные женщины действительно через нее проходили, частота синдрома Дауна безусловно бы снизилась. Можно предположить, что с увеличением безопасности пренатальной диагностики для матери и ребенка, амниоцентез станет обычным для большинства беременностей в развитых странах. В таких условиях можно будет почти полностью избежать аномалий, обусловленных численными или структурными аберрациями хромосом. Для многих генов частота мутаций увеличивается с возрастом отца, поэтому любой сдвиг в возрастной структуре отцов соответствующим образом повлияет на частоту мутаций. Для редких аутосомно-доминантных состояний изменения под действием возраста отца не будут столь крупными, как для численных хромосомных аберраций; влияние возраста отца на частоту мутаций в доминантных и сцепленных с Х-хромосомой генов меньше возраста матери на частоту численных аномалий хромосом. С медицинских позиций общее воздействие отцовского возраста представляется относительно небольшим и практически не принимается в расчет фактический риск поражения доминантной мутацией ребенка, имеющего пожилого отца. Любой возможный подъем уровня радиации, любое облучение может на несколько процентов увеличить частоту мутаций. Принимая во внимание флуктуации «спонтанной» частоты мутаций, обусловленной, например, изменениями возрастной структуры родителей, какое-либо увеличение, связанное с радиацией, может оказаться даже незамеченным без применения тонких эпидемиологических методов. Все же эффект имеет место, особенно с учетом действия техногенных факторов, включая техногенные катастрофы. Следовательно, одной из основных задач профилактики повышенной частоты мутаций у человека является поддержание радиации на низком уровне. О воздействии химических мутагенов на популяцию человека известно слишком мало. Можно предположить, что человечеству придется смириться с определенным числом химически индуцированных мутаций, поскольку общество не может отказаться от тех преимуществ, которые дают ему достижения современной химии.

 • 486. Бузина черная
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Описание. Кустарник или небольшое дерево высотой 2-6 м, иногда до 10 м, с пепельно-серой продольно- трещиноватой корой. Молодые ветви зеленые, затем они становятся буровато-серыми, с многочисленными желтоватыми чечевичками. Сердцевина ветвей белая, мягкая. Листья супротивные, сложные, длиной 20-30 см, без прилистников, непарноперистые, с 3-7 листочками. Листочки на коротких черешочках, продолговато-яйцевидные, длиннозаостренные, с ширококлиновидным основанием, по краю неравнопильчатые, темно-зеленые, снизу более светлые; обладают неприятным запахом. Цветки мелкие, желтовато-белые, сидячие или на цветоножках, душистые, в крупных, многоцветковых, плоских, щитковидно-метельчатых соцветиях до 20 см в диаметре. Чашечка пяти-зубчатая, венчик колесовидный, из пяти кремово- белых лепестков, сросшихся у основания. Тычинок 5, приросших к трубке венчика; пыльники желтые. Завязь полунижняя, стянка длиной до 6 мм, с двумя четырьмя продолговатыми плоскими косточками. Плод - сочная, блестящая, черная ягодообразная костянка с 2-4 черными плоскими косточками.

 • 487. Буйволы
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  В Африке водится африканский, или кафрский, буйвол. Он живет в саваннах, тропических лесах. Обитает и в горах. Однако везде живет вблизи водоемов и рек. Питается, так же как и его азиатский сородич, травой, редко ест ветки и листья деревьев. Днем отдыхает в тени или лежит в воде. Пасется тоже ночью. На Африканском континенте есть два типа буйволов. Буйволы саванн почти такие же крупные, как и индийские буйволы. Кожа у них черная или чернобурая, почти не прикрыта шерстью. Лесные же буйволы мельче, тело их покрыто ярко-рыжей шерстью, рога небольшие. Африканские буйволы также живут небольшими стадами. Старые животные держатся в одиночку или парами. Буйволы очень осторожны, хотя врагов у них немного. Только львы могут напасть на молодых и слабых животных. Изредка на отставший от стада молодняк нападают леопарды. Однако известно немало случаев, когда дружное стадо буйволов обращало львов в бегство. Со своими соседями носорогами буйволы живут в мире.

 • 488. Бук
  Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

  Древесина бука белая с желтовато-красным оттенком и с красивым рисунком. Полежав какое-то время, приобретает розовато-коричневый цвет. Будучи твердой и плотной, она легко обрабатывается. В старину из нее делали ткацкие челноки. Еще древнегреческий философ, «отец ботаники» Феофраст писал в книге «Исследование о растениях», что «на горах растет белый бук, древесина которого очень употребительна: она идет на повозки, кровати, стулья, столы и корабли». И в наше время буковая древесина используется для изготовления паркета, фанеры, ружейных лож, бочек, колес, ученических принадлежностей (линеек, угольников и т.п.), корпусов радиоприемников и телевизоров, музыкальных инструментов (утверждают, что, не будь этого дерева, не было бы и гитары). Мебель, сделанная из бука, отличается исключительной долговечностью. Кроме того, из буковой древесины получают уксусную кислоту, деготь, креозотовые масла, метиловый спирт...

 • 489. Бурый медведь
  Статья пополнение в коллекции 16.07.2008

  Очень характерны отпечатки следов бурого медведя на влажной почве или свежем снегу, причем следы передних и задних лап резко различаются. При ходьбе для следов передних лап характерны отпечатки длинных, мощных когтей, а также ширина следа, равная длине или даже больше. Наибольшая ширина следа 9-19 см. Отпечатки задних лап по форме напоминают следы босых ног человека, только немного шире, с узкой пяткой и плоской стопой, когти не всегда заметны; их длина 16-30 см, ширина 8-14 см.

 • 490. Буферные системы организма человека
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В результате метаболизма белков образуются нелетучие кислоты, такие как серная и фосфорная. Ежедневно при нормальном питании только за счёт продукции нелетучих кислот производится около одного ммоль/л ионов водорода на каждый килограмм массы тела. Если бы образование кислот происходило бесконтрольно, то за одни сутки концентрация ионов водорода в организме могла бы увеличиться от нормальной величины в 40 нмоль/л до 2 ммоль/л, а показатель рН соответственно снизился бы до 2.7. Для нормальной жизнедеятельности большинства клеток необходимы достаточно узкие пределы рН (6.9 - 7.8), и организм вынужден постоянно осуществлять нейтрализацию образующихся кислот. Этот процесс выполняют буферные системы, которые связывают избыток ионов водорода и контролируют их дальнейшие перемещения в организме. Регенерация буферных систем происходит в почках, освободившиеся ионы водорода экскретируются с мочой. Когда функция почек не нарушена, организму легко удаётся поддерживать оптимальную для себя рН - 7.4.

 • 491. В мире бактерий
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Бактерии могут жить в широком диапазоне отрицательных и положительных температур, в кислой и щелочной среде (при рН от 0 до 10), при давлении до 1000 атм. Одним из недавних открытий явилось то, что бактерии некоторых видов способны жить в воде с температурой 4000 С! Такие источники находятся в океанских глубинах. Когда в земной коре образуются разломы, горячая вода устремляется наружу. И только огромное давление удерживает ее в таком состоянии. Ученые пока не сумели выяснить, каким образом эти создания способны жить при температурах, которые убивают все живое. А например, галобактерии не могут существовать ни в пресной, ни в обычной морской воде. Их организм устроен для жизнедеятельности в таких очень соленых бессточных водах, как в Мертвом озере, т.е. практически в «рассолах». Некоторые же бактерии прекрасно себя чувствуют даже в воде, охлаждающей ядерные реакторы, где очень высокий уровень радиации. Бактерии целого ряда видов обитают в живых организмах. При этом в одном теле сосуществуют представители тысяч различных видов полезных и вредных для хозяина бактерий.

 • 492. В мире насекомых. Возможности существования
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Насекомые каждого вида занимают только тот ареал и способны выдерживать именно те условия окружающей среды, для которых предназначен их организм, «настроены» врожденные механизмы жизнедеятельности и поведения. Благодаря этому насекомые могут обитать в самых суровых условиях, даже в холодной арктической тундре и на снежных горных вершинах, в солнечных саваннах и пустынях, во влажных тропических лесах и тайге, в жилищах людей и на животных. Например, бабочки, казалось бы, совсем хрупкие создания, обитают на земном шаре почти повсеместно. Их активная жизнедеятельность возможна благодаря особой целесообразности типа организма, который условно можно назвать «южным», «северным», «тропическим», «универсальным». Так, универсальный организм бабочек одних видов обеспечивает их распространение по многим районам с самыми разнообразными природными факторами. А организм других предназначен только для конкретного местообитания, как, например, у бабочек, живущих исключительно в Альпах, выше линии снегов при средней температуре 100С. Или, к примеру, у одного из обитателей пустыни жука-чернотелки некоторых видов специфичное устройство организма обеспечивает активную жизнь именно в этой среде. Насекомое хорошо переносит жару и утоляет жажду, конденсируя живительную влагу ночных туманов.

 • 493. В нерестилище - юлидохромис Дикфельда
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  К восьмимесячному возрасту юлидохромисы стали заметно активнее, и однажды я увидел пару, которая заняла один из углов аквариума. Остальные рыбки, как мухи, сидели на боковых стеклах, ближе к поверхности, и не изъявляли ни малейшего желания опуститься на дно. Видимо, они еще не созрели. Итак, мои надежды, что в двух углах аквариума будут нереститься две пары, не оправдались. Я аккуратно выловил остальных рыб и пересадил их в другой водоем, оставив "молодоженов" наедине.

 • 494. В подводном царстве
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Я бы хотела рассказать о пахиграпсусах. Они так названы из-за их окраски. Эти крабы соскребают еду с камня, а затем отправляют ее в рот. Если ты хочешь дотронуться до него, ты должен быть осторожным: несмотря на малые размеры, краб может больно ущипнуть клешнями. Одна клешня способна удержать предмет в 30 раз больше веса краба. Если схватить клешню краба, то можно заметить, что она остается в твоей руке, а краб спасается бегством. Но вскоре, на этом месте вырастет новая клешня. О других крабах вы можете узнать из других интересных книг о подводном

 • 495. В поисках новых разновидностей
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Процедура получения спермы осуществляется следующим образом. Самца, положенного в слегка смоченную мягкую тряпочку или вату (при этом надо следить, чтобы не обсыхали жабры), зажимают между большим и согнутым указательным пальцами левой руки так, чтобы рыба лежала головой к проводящему осеменение. Сперму сцеживают на предметное стекло легким поглаживанием брюшка стеклянной палочкой. Капельки спермы, появляющиеся между гоноподием и брюшком, собирают капиллярной пипеткой и разбавляют несколькими каплями 0.6-0.7-процентного раствора поваренной соли (6-7 граммов на 1 литр воды) или физиологического раствора Рингера для холоднокровных животных. Если есть возможность, то интересно понаблюдать, как сперматозоиды "выходят" из сперматофоров, и установить, подвижны ли они (если подвижны - значит, пригодны для осеменения). Делается это под микроскопом при большом увеличении.

 • 496. В. И. Шишкин (1780-1845гг.)
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  В 20-ые годы XIV века, особенно со второй половины, стал значительно расширяться собственный конный завод В.И.Шишкина в селе Алексеевском Бобровского уезда Воронежской губернии. Вначале на конном заводе было всего несколько маток, но потом Шишкин, через подставных лиц, стал покупать на московских аукционах десятки молодых кобыл, которых сам же отправлял на продажу с Хреновского конного завода. Можно предположить, что эти кобылы были не хуже тех, что оставались на Хреновском конном заводе, который к тому времени был уже продан в государственную казну. Орловских рысистых кобыл Шишкин случал с МОЛОДЫМ АТЛАСНЫМ и его полубратом БЕЗЫМЯНКА 1823 г.р. Кроме того, систематически проводилась тайная случка Шишкинских кобыл с лучшими жеребцами-производителями Хреновского завода. В то время, как запрет на продажу рысистых жеребцов Хреновского завода соблюдался, продукция Шишкинского завода свободно продавалась. Именно благодаря В.И.Шишкину орловский рысак распространился в частных конных заводах и стал основной русской заводской породой.В сравнительно короткий срок Шишкину удалось вывести в своем заводе рысаков, значительно превосходящих Хреновских по резвости. Это еще более увеличило спрос на продукцию шишкинского конного завода. Хотя цены на резвых шишкинских рысаков достигали 30 тыс. рублей и более, коннозаводчики стремились приобретать их в качестве производителей. Таким образом в 1830-140-ых годах частное рысистое коннозаводство развивалось на базе конного заводи В.И.Шишкина. Возникло множество частных рысистых конных заводов, к 1850 году их было уже около 100.

 • 497. В.И. Вернадский "О начале и вечной жизни на земле"
  Информация пополнение в коллекции 30.07.2010

  4. Абиогенез и геологическая вечность жизни. В 1920-е гг. Вернадский в принципе еще не отрицал возможности абиогенеза, т.е. возникновения живого из неживого, на нашей планете в отдаленные геологические эпохи ее существования. Более того, он одним из первых обратил внимание на некоторые важнейшие условия его осуществимости (возникновение молекулярной дисимметрии исходных химических веществ, изменение их изотопного состава и др.), получивших впоследствии признание в трудах, посвященных проблеме возникновения земной жизни. Однако строго доказанным научным фактом абиогенез Вернадский никогда не считал (что соответствует положению вещей и на сегодняшний день). Накапливавшиеся новые геологические данные относительно отдаленных периодов истории Земли не позволяли допустить существования в прошлом таких эпох, когда жизни на нашей планете не было, напротив, следы жизнедеятельности простейших организмов, к удивлению, обнаруживались в самых что ни на есть древнейших геологических отложениях. Тем самым проблема абиогенеза, отмечал Вернадский, стала все более походить на задачу о квадратуре круга или вечного двигателя, т.е. трансформировалась, говоря его же словами, в неправильно поставленную проблему, не имеющую решения. Это явилось следствием того, подчеркивал Вернадский, что естествоиспытатели, по установившейся давней традиции, и качественно и количественно резко отделяли биологическое время от геологического дления, что полностью противоречит природе вещей. Если ограничиться только количественной стороной, то обнаруживается, что, согласно фактическим данным, первое совпадает со вторым, т.е. жизнь геологически вечна. Вернадский полагал, что проблема возникновения жизни на Земле теснейшим и неразрывным образом связана с проблемой образования на нашей планете биосферы, вне и помимо которой жизнь на Земле не существует и, видимо, не существовала и в прошлом. Это придает проблеме возникновения жизни на Земле сложный и многоплановый характер. В такой постановке она выходит за рамки одной только биологии и смежных с ней наук и смыкается с рядом проблем астрофизики и космохимии, космологии и астрономии и др. Впоследствии - в 1930-1940-е гг. - проблемы абиогенеза Вернадский специально уже не касался, рассматривая ее как сугубо спекулятивную гипотезу и окончательно утвердившись в убеждении атрибутивности жизни, ее геологической и космической вечности.

 • 498. В.И. Вернадский: путь в ноосферу
  Информация пополнение в коллекции 25.12.2010

  Биосферу в соответствии с законом незаменимости (биосферы) нельзя заменить ничем иным, т.к. она для всех существующих ныне видов на Земле единственная среда обитания. Шаг за шагом, исследуя геохимические и биогеохимические процессы, Вернадский подходит к коренным проблемам энергетики и термодинамики взаимодействия живого и костного вещества планеты и далее, углубляясь в биологическую роль человечества, сознания, трудовой деятельности, обращается к естественно - историческим закономерностям социально - экономического развития общества. Рост населения, качественный скачок в развитии науки и техники за последние два столетия, и особенно в наши дни, привели к тому, что деятельность человека стала фактором планетарного масштаба, направляющей силой дальнейшей эволюции биосферы. Возникли антропоценозы (от греческого anthropos - человек, koinos - общий, общность) - сообщества организмов, в которых человек является доминирующим видом, а его деятельность - определяющей состояние всей системы. В.И.Вернадский считал, что влияние научной мысли и человеческого труда обусловили переход биосферы в новое состояние - ноосферу.

 • 499. Важнейшие достижения последних десятилетий
  Информация пополнение в коллекции 11.06.2010

  Если квартирный вопрос испортил москвичей, то энергетический - все человечество. Изобретатели всех времен и народов пытались осчастливить мир, создав вечный двигатель. Увы, непререкаемые законы термодинамики утверждают, что это невозможно. Впрочем, английский физик Джеймс Максвелл еще в ХIХ веке придумал, как обойти эти законы, предложив следующую мысленную модель: два сосуда разделены маленькой дверкой, у которой сидит такой же маленький стражник. В один сосуд он пропускает быстро движущиеся молекулы воздуха, а в другой - те, что помедленнее. В итоге горячий и холодный воздух оказывается разделенным. Таким образом "демон Максвелла", как назвали физики гипотетического охранника, позволяет обойти законы термодинамики, что дает возможность создать вечный двигатель, ибо разницу температур в сосудах можно использовать как источник энергии. Конечно же, это очень упрощенная картинка предполагаемого процесса. Но нанотехнологии действительно обещают подарить человечеству такого стражника, а вместе с ним - практически неиссякаемые источники энергии.

 • 500. Важные элементы, необходимые для нормального роста растения и их содержание в различных удобрениях
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Фосфор, используемый растением обычно в форме фосфатов, выполняет в растении в основном две важные функции. Во-первых, он является необходимой составной частью специфичных белков, из которых строятся хромосомы. Во-вторых, он является обязательным компонентом соединений, с помощью которых в растении осуществляется запасание, транспортировка и использование в химических реакциях энергии, необходимой для роста и развития. Симптомы фосфорного голодания различить гораздо сложнее, особенно в его начале; обычно наступает торможение роста, сопровождаемое появлением на листьях фиолетовой или красной окраски. Но аналогичные симптомы могут быть вызваны и другими причинами, например поражением корневой системы вредителями или гнилями.