Реферат

 • 101. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
  Экономика

  ³äñîòêîâ³ ðèçèêè öå ðèçèêè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ÿê³ ïðîâîäÿòü ô³ðìè (â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â áàíêè). Ìîæëèâ³ òàê³ äæåðåëà ¿õíüîãî âèíèêíåííÿ :

  1. áóäü-ÿê³ çì³íè â îáë³êîâèõ ñòàâêàõ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó;
  2. çì³íè ìàðæ³ êîìåðö³éíèõ áàíê³â ç êðåäèò³â, ùî íàäàþòüñÿ, ³ äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â;
  3. çì³íà â ðîçì³ðàõ îáîâÿçêîâèõ äëÿ ðåçåðâóâàííÿ ôîíä³â êîìåðö³éíèõ áàíê³â ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó. Íàïðèêëàä, çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ðåçåðâíîãî ôîíäó â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó îçíà÷àòèìå äëÿ êîìåðö³éíèõ áàíê³â íåäîâèêîðèñòàííÿ ÷àñòèíè ¿õí³õ ïàñèâ³â, îòæå ³ñíóº âèñîêà ñòóï³íü ³ìîâ³ðíîñò³ ï³äâèùåííÿ íèìè â³äñîòêîâèõ ñòàâîê ïî êðåäèòàõ, ùî íàäàþòüñÿ, ç îäíî÷àñíèì çíèæåííÿì â³äñîòêó ïî äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ ñâî¿õ ê볺íò³â;
  4. çì³íè â ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ âñ³õ ñóáºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ³ ô³íàíñîâèõ ³íñòèòóò³â, çîêðåìà;
  5. áóäü-ÿê³ çì³íè â ïîðòôåë³ ³íâåñòèö³é, ÿêèé ìຠô³ðìà, à òàêîæ çì³íè â äîõîäíîñò³ ñàìèõ ³íâåñòèö³é;
  6. ³ìîâ³ðí³ñòü çì³í ó ñòðóêòóð³ ïàñèâ³â (ñï³ââ³äíîøåííÿ âëàñíèõ ³ ïîçè÷åíèõ êîøò³â, òåðì³íîâèõ ³ îùàäíèõ äåïîçèò³â, äåïîçèò³â äî çàïèòàííÿ òîùî);
  7. çà çðîñòàííÿ áàíê³âñüêîãî â³äñîòêó ìîæå ðîçïî÷àòèñÿ ìàñîâå “ñêèäàííÿ” àêö³é, âíàñë³äîê ÷îãî ¿õíÿ âàðò³ñòü çìåíøóºòüñÿ;
  8. â ðàç³ âêëàäàííÿ êîøò³â ³íâåñòîðîì ó ñåðåäíüîñòðîêîâ³ òà äîâãîñòðîêîâ³ ö³íí³ ïàïåðè (îñîáëèâî â òó ¿õíþ ÷àñòèíó, ùî ìຠô³êñîâàíèé â³äñîòîê) çà ïîòî÷íîãî ï³äâèùåííÿ ñåðåäíüîðèíêîâîãî â³äñîòêó ïîð³âíÿíî ç ô³êñîâàíèì ð³âíåì. Öå îçíà÷àº, ùî ³íâåñòîð ì³ã áè çá³ëüøèòè äîõîäè, àëå íå ìîæå âèâ³ëüíèòè ñâî¿ êîøòè ÷åðåç çàçíà÷åí³ óìîâè;
  9. ÿêùî åì³òåíò âèïóñòèâ â îá³ã ö³íí³ ïàïåðè ç ô³êñîâàíèì â³äñîòêîì, òî ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü íàñòàííÿ äëÿ íüîãî â³äñîòêîâîãî ðèçèêó ïðè ïîòî÷íîìó çíèæåíí³ ñåðåäíüîðèíêîâîãî â³äñîòêó ó ïîð³âíÿíí³ ç âèçíà÷åíèì ¿ì ô³êñîâàíèì ð³âíåì.
 • 102. Julia Roberts - the biography
  Иностранные языки

  Julia Roberts will receive a healthy salary for her next movie. In fact, that remuneration will make her the first woman to break the “$20 million hump” broken years ago by male stars. The gals earned it, for seven of her films have surpassed the $100 million mark (hey, thats more some of those guys flicks!), and her performances are consistent audience favorites. Roberts “atypical beauty” -- clear-eyed sparkle, wholesome wide grin and charismatic presence marks her as Hollywoods “Girl Next Door Superstar.” Atypical as well was her road to success. After high school graduation, Roberts left her native Georgia and joined her actor-sister in New York. At age 19 she was cast as her actor-brothers on-screen sister in the 1986 movie, Blood Red (released in 1989). She went on to roles in Firehouse (1987), Crime Story (TV - 1988), Satisfaction (TV - 1988), Before Your Eyes: Angelies Secret (TV - 1988), Baja Oklahoma (TV - 1988), and Miami Vice (TV episode - 1988). For her part in Mystic Pizza (1988) she received an Independent Spirit Award nomination. Important and award-winning roles in blockbuster pictures followed with Steel Magnolias (1989 - Golden Globe award and Oscar nomination), Pretty Woman (1990 - Oscar nomination and British Academy award nomination), Flatliners (1990), Sleeping With The Enemy (1991), and Dying Young (1991 - MTV Movie award nomination). Darkness descended. Roberts next role, in Hook (1991), was panned by critics and nominated for a Razzie Worst Supporting Actress slam. A breakup with fiancé Keifer Sutherland just days before the planned wedding was among the gossip column-fodder personal problems that led to a year of seclusion and naught but a cameo appearance in one film, The Player (1992). Light dawned. Roberts breathed new life into her career in 1993 with The Pelican Brief (for which she received an MTV Movie award). She married singer/songwriter/actor Lyle Lovett the same year, but the media-dubbed “pretty woman - ugly duckling” couple lasted only 21 months. She took on roles in Pret-a-Porter (1994), I Love Trouble (1994), A Century of Cinema (TV - 1994), Something To Talk About (1995), Michael Collins (1996), Everyone Says I Love You (1996), and Mary Reilly (1996 - oops, another Razzie nomination). The next three years were very good: Roberts was cast in My Best Friends Wedding (1997 - netting her a Golden Globe nomination, Golden Satellite award, Peoples Choice award, Blockbuster Entertainment award and MTV Movie award), Conspiracy Theory (1997 - Blockbuster Entertainment award), Stepmom (1998 - Roberts not only acted her way to a Blockbuster Entertainment award, but was the successful films executive producer), Notting Hill (1999 - Golden Globe nomination and Peoples Choice award), and Runaway Bride (1999). As well, Roberts was nominated for an Emmy for a guest appearance on the television series Law and Order (1999), and has three times been on People Magazines Best-Dressed list. Upcoming for this popular and talented producer/actor are roles in Erin Brockovich, The Moviegoer, The Women, and, tentatively, Beyond Borders, Oceans II, The Mexican, To Catch A Thief, Martha and Arthur, and From Alice to Ocean. Roberts is on top of the Hollywood heap, and no matter how high the salaries go, the good-as-gold performer is worth every penny.

 • 103. Keys to Management
  Иностранные языки

  An interesting modern work on managers is supplied by an American writer, Mr. Peter Drucker. In his opinion, the managers perform 5 basic operations. Firstly, managers set objectives. They decide what they should be and how the organization can achieve them. Secondly, managers organize. They must decide how the recourses of the company are to be used, how the work is to be classified and divided. The third task is to motivate and communicate effectively. Managers must be able to get people work as a team and to be as productive as possible. The forth activity is measurement. Having set targets and standards, managers have to measure the performance of the organization, and of its staff. Finally, Mr. Peter Drucker says that managers develop people, including themselves. They help to make people more productive, and grow as human beings. Successful managers are the people, who command the respect of workers and who set high standards. Good managers must bring character to the job. They are people of integrity, who will look for that quality in others.

 • 104. Law and Society
  Иностранные языки
 • 105. Leadership in Hospitality Industry
  Разное

   

  1. BURKE SARAH AND COLLINS M. KAREN (2001), Gender differences in leadership styles and management skills. Women in Management Rework. Vol.16, No 5, pp.244-256. Available from: http://www.emeraldinsight.com (03/04/2003)
  2. HORNER MELISSA (1997), Leadership theory: past, present and future. Team Performance Management. Vol.3, No 4, pp.270-287. http://www.emeraldinsight.com (03/04/2003)
  3. MANNING T. TRACEY (2002), Gender, managerial level, transformational leadership and work satisfaction. Women in Management Rework. Vol.17, No 5, pp.207-216. http://www.emeraldinsight.com (03/04/2003)
  4. McCRIMMON MITCH (1995), Bottom-up leadership. Executive Development. Vol.8. No 5, pp.6-12. http://www.emeraldinsight.com (03/04/2003)
  5. NICHOLLS JOHN (1994), The “Heart, Head and Hands” of Transforming Leadership. Leadership and Organization Development Journal. Vol.15, No 6, pp.8-15. http://www.emeraldinsight.com (03/04/2003)
  6. PAUL JIM, COSTLEY L. DAN, HOWELL P. JON AND DORFMAN W. PETER (2002), The mutability of charisma in leadership research. Management Decision. Vol. 40, No 1, pp.192-200. http://www.emeraldinsight.com (03/04/2003)
  7. SARROS C. JAMES AND SANTORE C. JOSEPH (2001), The transformational-transactional leadership model in practice. Leadership and Organization Development Journal. Vol.22, No 8, pp.383-393. http://www.emeraldinsight.com (03/04/2003)
  8. http://jan.ucc.nau.edu/~ha100c-c/class/management/leadership/lesson1-2-1.html
 • 106. Lexico-sementic chartersticcs of business letter correspondence
  Разное

  "The figures must be approved" are obscure ones leaving unsettled who it is that delivers, who decides, and who does the approving. Which side it is to be? Lawsuits are the plausible outcome of leaving it all unsettled. Passives used in contracts can destroy the whole negotiations. "You will deliver" is better for it identifies the one who will do delivering. Certainly, "must be approved by us" violates other canons. "We shall have the right but not the obligation to approve" is less unfortunate. There is no doubt that passives do not suit business letters, and if they go all the way through without adding something like "by you" or "by us" they are intolerable. Once in a long while one may find passives used purposely to leave something unresolved. In those circumstances they will be in class with "negotiate in good faith", which I've examined earlier.

 • 107. Marketing Strategy of the UK Cigarette Industry, Communicaton
  Иностранные языки
 • 108. Microsoft Exel
  Компьютеры, программирование

  Задание 5. Определить, сколько дней осталось от текущей даты до 31 декабря 1998 года:

  • табличный курсор поместить в ячейку А1;
  • переключить клавиатуру на русский шрифт;
  • набрать на клавиатуре слово “сегодня”; проследить при этом, как изменится строка ввода и редактирования;
  • нажать Enter;
  • табличный курсор поместить в ячейку В1;
  • подогнать указатель мыши к строке ввода и редактирования и щелкнуть левой клавишей мыши один раз;
  • активизировать Мастер функций, щелкнув левой клавишей мыши по кнопке (f), появившейся в строке ввода и редактирования;
  • в раскрывшемся окне Категория функций выбрать пункт Дата и время, щелкнув левой клавишей мыши по соответствующей строке один раз;
  • переместить указатель мыши в окно Имя функции;
  • выбрать имя функции СЕГОДНЯ, дважды щелкнув левой клавишей мыши по соответствующей строке;
  • в новом открывшемся окне нажать щелчком левой клавиши мыши кнопку Закончить;
  • табличный курсор поместить в ячейку С1 и набрать на клавиатуре слово «До»;
  • табличный курсор поместить в ячейку 01 и набрать на клавиатуре дату - 31.12.97;
  • табличный курсор поместить в ячейку Е1 и набрать на клавиатуре слово «осталось»;
  • табличный курсор поместить в ячейку F1;
  • указатель мыши установить в строку ввода и редактирования и щелкнуть левой клавишей мыши:
  • активизировать Мастер функций, как было описано выше: > в окне Имя функции дважды щелкнуть левой клавишей мыши по строке ДНЕЙ 360; > переключить клавиатуру на латинский шрифт;
  • в открывшемся окне в качестве начальной даты указать адрес ячейки В 1, а в качестве конечной даты - адрес ячейки D1;
  • щелчком левой клавиши мыши нажать кнопку Закончить;
  • переключить клавиатуру на русский шрифт:
  • табличный курсор поместить в ячейку G1 и набрать на клавиатуре слово «дней»;
  • нажать Enter.
  • После выполнения этих действий мы получим фрагмент электронной таблицы. представленной на рис. 4.
 • 109. Microsoft Outlook Express - установка и использование
  Компьютеры, программирование

  Ответы на пришедшие письма и их пересылка другим адресатам………………………………..16

 • 110. MIG MAG TIG сварка, установка ванн и душевых поддонов, соединение пластмассовых труб
  Экономика

  Ванну, по возможности, вплотную нужно сместить к стене и придать уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканить. Уравнитель электрических потенциалов привернуть одной стороной к спецприливу на ванне в процессе монтажа сифона. Вторую сторону уравнителя подсоединить к водопроводной трубе или заземлить после установки ванны. Уравнитель потенциалов защищает касающегося ванны человека от поражения статическим электричеством, возникающим от удара струи о поверхность ванны. Чугунные ванны, изготовленные в Турции, к примеру, имеют внутри ванны металлические хромированные рукоятки. Для купающегося они красивы и удобны. Корпус этой ванны необходимо заземлить. Сложнее с электробезопасностью в ваннах с гидромассажем. Металлические хромированные сопла выступают над внутренней поверхностью ванны. Саму ванну изготавливают из фаянса (Италия), пластмассы (Словакия) и т.п. Каждая ванна с гидромассажем оснащена электромотором, который через трубы гонит воду. Заземление электрооборудования этих ванн обязательно! В случае засора ванны начинать нужно с прокачки вантузом. Но чтобы под чашу вантуза не попадал воздух. У верхнего края ванны есть сетчатая крышка перелива, которую трубопроводом через тройник соединяют с выпуском. Нужно закрыть крышку перелива чашей второго вантуза, смоченной в воде. Следовательно, для прокачки ванны нужно иметь два вантуза и работать вдвоем. После удачной прокачки открыть кран, чтобы вода промыла трубы, и вновь повторить прокачку. Если на смесителе имеется гибкий шланг, то его душевую сетку приложить к выпуску на несколько минут и откройте горячую воду. Вместо вантуза можете использовать влажную тряпку, но подсоса воздуха в этом случае не избежать. При очень сильном засоре канализационных труб под ванной прокачка вантузами результата не дает. В этом случае вывернуть заглушку, закрывающую прочистку в канализационной трубе для стока воды из ванны. Ввести в прочистку трос и двигать им вперед-назад. Чтобы облегчить работу, нужно открыть кран горячей воды над ванной. Вода "смажет" трос и одновременно унесет часть засора. В процессе работы могут возникнуть трудности. В жилых домах, построенных за последние пару десятилетий, канализационная труба ванны в основном располагается над полом. В нее опущено и колено сифона умывальника. Если заглушка не отворачивается или вообще нет необходимости прочистки, придется разобрать сифон под умывальником, вынуть колено и в образовавшееся отверстие трубы просунуть трос. После устранения засора и установки сифона получше зачеканить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, так как при следующем засорении и переполнении ванны в этот зазор направится вода.

 • 111. Mikroekonomika
  Экономика
 • 112. Militant Islam’s Expansion in the Southern Philippines
  Политология

  I am in agreement that the southern region of the Philippines will be regarded as the “official” base for most terrorist networks. The region is a breeding ground for future militant operations. Many of the people of the region have come to embrace militant Islam in its practice. Terrorists migrate to the south because of all the conveniences that it offers, namely loose restrictions. They connect with the militant Islamic groups and form greater communities with more radical ideologies. It is my perspective that since militant Islam remains on the rise, it will only reach higher levels of extremism with deadlier consequences for the world. The escalating tensions between the Philippine government and the militant Islamic groups are nowhere near subsiding nor coming to resolutions. I believe that militant Islam, in joining with radical Islamic terrorists in the southern Philippines, will produce a network base so large as never seen before. Al-Qaida has been brilliant in its co-option of other groups…Bin Laden tries to align with local militant groups with country-specific grievances to increase his reach and influence. Al-Qaida has succeeded in rooting itself within these militant groups, especially Abu Sayyaf. Not only will the south become the major operational hub as stated by many analysts, but also I believe that terrorism will spread drastically all over the world thanks to such an available flexibility that the south provides. Right now the terrorism focus is on the Middle East. Most people think of the Arab region of the Middle East when they hear of terrorists. This is a classic example of Western thinking. It is precisely this conventional thinking that led to the United States surprise attack by Japan on Pearl Harbor. They didnt think that the Japanese would ever do such a thing; and it is precisely this mentality that I think will surprise many when the next major terrorist attack to hit is orchestrated by a Filipino per se. A deeper focus needs to preside over the southern Philippines. It is my conclusion that this region presents the greatest danger in the face of terrorism because of the factors mentioned previously. Southeast Asia has become a haven for these terrorists (due to scattered borders and loose immigration policy). Terrorism has put on a different face, that of militant Islamic Filipinos.

 • 113. Modern talking
  Литература

  В 1987 году срок контракта истек и, как говорил Томас в своих интервью, Дитер предложил ему, что деятельность Mоdern Talking нужно на время приостановить. Дитер остался в Германии, в то время как Томас уехал в США. Но последним условием в контракте было то, что Дитер и Томас должны сделать вместе хит "In 100 Years". Из-за острого конфликта продюссерам пришлось снимать дуэт на видео по отдельности.

  У группы в альбомах было пять песен кряду, становившихся номерами один в хит-парадах. Шестой сингл, "Geronimo Cadillac" (1986), стал исключением. В 1987 году были выпущены еще два альбома: "Romantic Warriors" (июнь) и "In The Garden Of Venus" (ноябрь). Между 1984 и 1987 годом у "Modern Talking" было примерно 60 миллионов проданных записей, что сделало группу самым успешным немецким ансамблем всех времен.

  В причине развала дуэта многие склонны обвинять гренадерского роста жену-миллионершу Томаса Нору. Хотя она не была участником ансамбля и не имела контракта, но все время пыталась быть рядом. Эта женщина даже не позволяла журналистам фотографировать Томаса и Дитера вместе. Интервью с Андерсом разрешались только тогда, когда Нора сидела рядом. Возобновление отношений между участниками Modern Talking стало возможно только после развода Томаса с женой.

  После ухода Дитер Болен начал свой сольный проект под названием Blue System, и Томас стал работать один. Дела у них шли неплохо, но не так как в светлую пору существования Modern Talking. Часто Дитер и Томас по отдельности появлялись в России, но это не сопровождалось шумным успехом.

  В 1998 году вышел первый альбом Modern Talking после воссоединения под символическим названием "Back For Good". Все было так хорошо, что никому не верилось. Но знаменитые аккорды "You're My Heart You're My Soul" вновь звучат, легендарный дуэт выпускает новые альбомы. После успеха "Back For Good" продолжением нового триумфа стал альбом "Alone", вышедший в феврале 1999 года. Ровно через 12 месяцев событием 2000 года стал альбом "Year of the Dragon". И наконец, в марте 2001 года "Modern Talking" порадовали поклонников новым роскошным творением "AMERICA".

 • 114. Modern talking and C.C.Catch
  Литература
 • 115. MPEG форматы
  Компьютеры, программирование

  Сокращение пространственной избыточности выполняется в изображениях типа I и достигается на уровне блока. Набор операций такого кодирования дискретное косинусное преобразование; взвешенное квантование, определяемое элементами матрицы квантования; энтропийное кодирование серии коэффициентов косинусного преобразования, полученной в результате зигзаг-сканирования матрицы коэффициентов. Метод сокращения временной избыточности дифференциальная импульсно-кодовая модуляция с компенсацией движения при кодировании изображений типа P и B. При кодировании формируется разность между исходным изображением и предсказанием, полученным на основе предшествующего и/или последующего изображения. Полученная разность подвергается дискретному косинусному преобразованию, взвешенному квантованию и энтропийному кодированию. Для повышения точности предсказания и, тем самым, сокращения объема необходимых для представления изображения данных, используется компенсация движения. Оценивается скорость перемещения движущихся объектов от кадра к кадру и при определении предсказания производится соответствующая коррекция в положении опорного изображения, по отношению к которому находится ошибка предсказания. Определение величины и направления смещения движущихся объектов от кадра к кадру, называемого вектором движения, производится на уровне макроблока. Оценка вектора движения - сложная процедура, требующая больших вычислительных мощностей. Именно она определяет асимметрию кодека MPEG-2. Однако стандарт не регламентирует процедуру оценки вектора движения, поэтому в этой области ведутся серьезные работы, благодаря использованию результатов которых практическая асимметрия кодека в будущем будет минимизироваться. Стандарт MPEG-2 (в отличие от JPEG и DV) предполагает устранение не только пространственной, но и временной избыточности. Что же это дает? Представим себе группу из 12 изображений со следующей структурой I-B-B-P-B-B-P-B-B-P-B-B. После компрессии объем изображений типа P для типичных сюжетов вещательного телевидения будет составлять примерно 35% объема изображения типа I, а B-изображения примерно 25%. Объем данных, которые после компрессии представляют всю группу из 12 изображений, будет равен 4 изображениям типа I. Но если бы не было сокращения временной избыточности, то необходимый объем данных был бы в 12/4=3 раза больше. Этот коэффициент (3) и дает уменьшение скорости потока данных, достигаемое за счет использования компрессии MPEG-2 с группами из 12 изображений, при приблизительно такой же заметности искажений компрессии. Чем больше группы изображений, тем больше выигрыш, обеспечиваемый за счет устранения временной избыточности. Правда, надо отметить, что в случае применения систем компрессии типа JPEG или DV не было бы артефактов, связанных с движущимися объектами, но, с другой стороны, в системе MPEG-2 глаз замечает такие искажения тем меньше, чем быстрее движутся объекты в поле изображения. Как видно, эти два фактора в какой-то мере компенсируют друг друга. Можно корректировать величину выигрыша, но то, что этот выигрыш значителен, не подлежит сомнению, поэтому применение компрессии MPEG-2 с устранением временной избыточности, конечно, целесообразно во всех звеньях тракта, где желательно уменьшение скорости потока данных.

 • 116. Norton Commander
  Компьютеры, программирование

  А теперь подробно.

  1. Вставляем дискету в дисковод.
  2. Дважды щелкаем по значку Мой компьютер на рабочем столе. Открывается окно. Значок трехдюймового дисковода называется Диск 3,5 (А:), а в англоязычных виндах Floppy 3.5 (A:).
  3. Двойной щелчок по значку Диск 3,5 (А:) и мы уже на дискете. Теперь мы видим содержимое дискеты. Перетаскиваем туда реферат. Итак, мы нашли, куда будем копировать файл. Теперь надо найти сам файл.
  4. В Windows 98 значок папки Мои документы, откуда мы собирались взять реферат, лежит прямо на рабочем столе. Можно дважды щелкнуть по нему, открыть эту папку и в ней отыскать нужный файл.
  5. Теперь надо сообразить, на каком диске лежит файл с рефератом. Если жесткий диск у вас один и не поделен на части, то можно сказать, что он будет носить буквенное имя С:. Двойной щелчок по его значку, и мы перейдем на диск.
  6. Отыщем на диске нужную папку, двойным щелчком войдем в нее. Если нам нужна одна из вложенных папок, дважды щелкнем и по ней, чтоб войти. И так далее. В итоге найдете нужный файл.
 • 117. Olympic games
  Иностранные языки
 • 118. OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europe
  Иностранные языки

  Организация была основана в 1973 году как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). С 1950-х годов обсуждались вопросы относительно безопасности в Европе, но «холодная война» была основным препятствием в достижении значимого прогресса, однако все изменилось, когда начались переговоры в Хельсинки в ноябре 1972 года. Эти переговоры проводились по поводу предложения Советского Союза, который хотел использовать данные переговоры для укрепления своего влияния (контроля) над коммунистическими странами Восточной Европы. Западная Европа, тем не менее, увидела в этих переговорах способ уменьшить напряженность в регионе, развить сотрудничество в экономической сфере, что стало причиной улучшения гуманитарной обстановки в странах коммунистического блока.

 • 119. Osmosis
  Биология
 • 120. Our heroes are remembered
  Иностранные языки