Литература

 • 81. "В прекрасном и яростном мире" (сочинение-отзыв)
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Можно много говорить о человеке и труде, о Мальцеве, тихо погибавшем без работы. Но главным героем я как раз считаю Константина. Человека, который добивался свободы для невинно осужденного, который говорил: "Что лучше свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?", который "был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека". Он говорил: "Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать".

 • 82. "Вальдшнепи" Миколи Хвильового. Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання
  Информация пополнение в коллекции 13.03.2010

  Є тільки окремі цитати з другої частини "Вальдшнепів", які наводить у гострокритичній брошурі "Від ухилу - у прірву: Про "Вальдшнепи" Хвильового" Андрій Хвиля, колишній боротьбист і тодішній завідувач преси ЦК КП(б)У. За переказами, заборонена друга частина роману у вигляді журнальних гранок передавалася з рук у руки довіреними особами, тому певна кількість людей усе ж таки мала змогу її прочитати. Скажімо, Л. Сеник стверджує: в усних спогадах 60-х років Володимир Гжицький повідомляв, що читав другу частину "Вальдшнепів". Про окремі її сюжетні перипетії наводить відомості також Юрій Лавріненко, який, за його словами, теж читав заборонену частину роману. Однак цього дуже мало, щоб скласти якесь більш-менш чітке уявлення про повний текст роману. Тому, наприклад, Ю. Безхутрий у ґрунтовному дослідженні "Хвильовий: проблеми інтерпретації" взагалі не аналізує цей твір: "Із відомих творів Хвильового 1922-1928 років поза нашою увагою залишився фрагмент роману "Вальдшнепи". Це зроблено свідомо: відсутність закінчення, як і у випадку з іншими незавершеними текстами, не дає можливості адекватно оцінити його як цілість". Однак зрозуміло, що залишити поза увагою літературознавства фрагмент роману, якому М. Хвильовий надавав особливого значення у власному доробку, теж не можна. Особливо якщо врахувати, що цей фрагмент, на відміну від багатьох інших фрагментів і незавершених творів, усе ж таки був опублікований і відіграв важливу роль в історії української літератури й культури 1920-х років і XX століття загалом. У такій ситуації не залишається нічого іншого, крім спроби розглянути початкову частину "Вальдшнепів" як окремий цілісний твір, що має відкрите закінчення. На сьогодні вже існує чимало ґрунтовних досліджень "Вальдшнепів". Своєрідним підсумково-систематичним і синтетичним дослідженням стала монографія Л. Сеника "Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності", точніше розділ із цієї монографії "Микола Хвильовий і його роман "Вальдшнепи". Науковець скрупульозно зібрав корпус праць попередників, ґрунтовно опрацював його і виробив власну концепцію інтерпретації "Вальдшнепів", він подає цілу низку надзвичайно цікавих і аргументованих спостережень, суджень, міркувань щодо ідейного змісту, генологічної сутності, художніх особливостей фрагменту роману, його інтертекстуальних перегуків із творами української та світової літератури.

 • 83. "Вас развратило Самовластье...". Опыт прочтения одного стихотворения Ф.И.Тютчева
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  В том же ключе толкует стихотворение и В. В. Кожинов: "С первого взгляда может показаться, что Тютчев здесь "осуждает" декабристов. На самом же деле его позиция сложна и многозначна. Уже в первой строке историческая "вина" возложена на "Самовластье", которое в завершающей строфе предстает в предельно мрачных тонах: "вечный полюс", "вековая громада льдов", "зима железная". Тютчев говорит о заведомой обреченности декабристов - и в этом он исторически прав: восстание узкого круга дворянских революционеров было обречено на поражение. Точно так же прав он, говоря о полной оторванности декабристов от народа… Но Тютчев решительно ошибался в одном: он полагал, что "потомство" забудет декабристов, а в действительности они стали примером для следующих поколений революционеров. В замечательных последних строках поэт запечатлел самоотверженный, "безрассудный" героизм декабристов, отдавших свою "скудную кровь", которая "дымясь… сверкнула на вековой громаде льдов".

 • 84. "Василий Теркин"
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Поэма построена как цепь эпизодов из военной жизни главного героя, которые не всегда имеют непосредственную событийную связь между собой. Теркин с юмором рассказывает молодым бойцам о буднях войны; говорит, что воюет с самого начала войны, трижды был в окружении, был ранен. Судьба рядового солдата, одного из тех, кто вынес на своих плечах всю тяжесть войны, становится олицетворением национальной силы духа, воли к жизни. Теркин дважды переплывает ледяную реку, чтобы восстановить связь с наступающими подразделениями; Теркин в одиночку занимает немецкий блиндаж, но попадает под обстрел собственной артиллерии; по дороге на фронт Теркин оказывается в доме старых крестьян, помогает им по хозяйству; Теркин ступает в рукопашный бой с немцем и, с трудом, одолевая, берет его в плен. Неожиданно для себя Теркин из винтовки сбивает немецкий штурмовик; завидующего ему сержанту Теркин успокаивает: Не горюй, у немца этот

 • 85. "Василий Теркин" Твардовского - поистине редкая книга"
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Судьба рядового солдата, одного из тех, кто вынес на своих плечах всю тяжесть войны, становится олицетворением национальной силы духа, воли к жизни. Теркин дважды переплывает ледяную реку, чтобы восстановить связь с наступающими подразделениями; Теркин в одиночку занимает немецкий блиндаж, но попадает под обстрел собственной артиллерии; по дороге на фронт Теркин оказывается в доме старых крестьян, помогает им по хозяйству; Теркин ступает в рукопашный бой с немцем и, с трудом, одолевая, берет его в плен. Неожиданно для себя Теркин из винтовки сбивает немецкий штурмовик. Теркин принимает командование взводом на себя, когда убивают командира, и первым врывается в село; однако герой вновь тяжело ранен. Лежа раненным в поле, Теркин беседует со Смертью, уговаривающей его не цепляться за жизнь; в конце концов, его обнаруживают бойцы, и он говорит им:\"Уберите эту бабу, Я солдат еще живой\"

 • 86. "Век нынешний и век минувший" (основной конфликт в комедии "Горе от ума")
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Для классической комедии было характерно деление героев на положительных и отрицательных. Победа всегда была за положительными героями, в то время как отрицательные высмеивались и терпели поражение. В комедии же Грибоедова персонажи распределены совершенно иным образом. Основной конфликт пьесы связан с разделением героев на представителей "века нынешнего" и "века минувшего", причем к первым относится практически один Александр Андреевич Чацкий, к тому же он нередко оказывается в смешном положении, хотя и является героем положительным. В то же время главный его "оппонент" Фамусов отнюдь не какой-нибудь отъявленный мерзавец, напротив, это заботливый отец и добродушный человек.

 • 87. "Великий перелом" и его изображение в романе А.А. Шолохова "Поднятая целина"
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Так совершенно естественно проходит перед нами вся жизнь Майданникова, изображается поворот его сознания; показывается, как вырывается Кондрат из мира своей прошлой жизни и растворяется своим сознанием в новом и непривычном ему коллективном укладе жизни. На производственном совещании Майданников с недоверием относится к хозяйственной деятельности Островного, интересуется нормами выработки, учета и оплаты. Добросовестно работая, он требует того же и от других колхозников. "Пусть всякий получает столько, сколько зарабаеывает,"- так ставит вопрос Кондрат. Важно отметить, что Майданников тянется к знанию, стремится понять и практически использовать все новое в агрономии. Когда Яков Лукич рассказывал, как надо "сеять по науке", Кондрат слушал его "жадно, с открытым ртом, задавая вопросы, вникая во все подробности". Ко времени "бабьего бунта" Кондрат уже настолько зарекомендовал себя в колхозе, что именно ему доверил Давыдов ключи от амбаров и послал за помощью в бригаду. Майданников не только хорошо работает, но и стремится подтянуть отстающих, борется с лодырями, организует наиболее рентабельно труд бригады, чего как раз не смог сделать сам бригадир.Правильной расстановкой рабочей силы, организацией учета выработки каждого колхозника Кондрат практически разрешает вопрос, им же поставленный на производственном совещании перед началом посевной. На пахоте Кондрат разоблачает "кулацкого агента" Атамангукова, пытающегося деморализовать бригаду и своей недобросовестной работой вредящего колхозу. Кондрат Майданников дорожит авторитетом руководителя колхоза. Автор показывает, как формировалось новое отношение к труду, складывался характер "коллективного" человека. Кондрат, по словам Давыдова, "самый фактический ударник". Труд Майданникова - творческий, поэтому и работает он с увлечением, осознавая себя и подобных себе тружеников "заглавной фигурой в Советском государстве". Кондрат готов "воевать за Советскую власть", готов в колхозе работать "на совесть", но от предложения Нагульнова вступить в Коммунистическую партию отказывается. " Раз я ищо не отрешился от собственности, значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть,"- с дрожью в голосе говорит он Макару. Это признание Кондрата с особой силой подчеркивает его правдивость, душевную чистоту и лишний раз убеждает в том, что Майданников победит в себе остатки собственнического чувства, вступит в партию и будет подлинным коммунистом. Самоотверженно работая в колхозе, он окончательно излечивается от "приверженности к собственным быкам" и вступает в партию. Не кто иной, как Кондрат Майданников сменяет сраженного вражеской пулей Давыдова на посту председателя гремяченского колхоза. Здесь в колхозе, в коллективном труде Кондрат становится новым человеком. "Великий перелом" свершился.

 • 88. "Вечная" тема любви в трагедии В. Шекспира "Ромео и Джульетта"
  Сочинение пополнение в коллекции 28.09.2010

  Основная тема шекспировской трагедии - обличие нескончаемых междоусобных распрей. Эти распри погубили двух прекрасных молодых людей. Никто из старейшин рода Монтекки и Капулетти уже не помнил, из-за чего началась эта вражда, но она захватывает и молодежь, мешая ей жить. В семье Капулетти растет дочь. Джульетте всего тринадцать лет, она послушна, чтит родителей. Но ее покорность имеет границу. И имя ей - Ромео Монтекки. Светлое чувство сыну врагов своей семьи неизбежно вступает в противоречие с традициями, с волей любовь для него сильнее смерти. Против влюбленных весь мир. Ромео в схватке с Тибальтом, двоюродным братом Джульетты, убивает его и под угрозой казни вынужден покинуть город. Но святой обряд венчания уже состоялся. Разлука горше смерти. Трагическая развязка близится. Джульетта выпивает сонное зелье. Узнав о «смерти» любимой, Ромео пьет яд. Придя в себя после сна, Джульетта видит, что случилось непоправимое и, выхватив кинжал из ножен Ромео, закалывает себя.

 • 89. "Вечно-женственное в русской душе..."
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Так идея порождает идеал, и идеалом, образцом человеческим в высшем, духовном смысле, признается не герой, достойный чести, но святой как учитель совести. В любом случае, - говорил Владимир Соловьев, - личная совесть человека предпочтительнее перед "сознательностью", которую навязывает среда. То, что связано с сознанием, то окутано мыслью об "отрицательном отношении": русский человек может сознаваться в своих поступках, но отказывается сознавать их, потому что сознавание идет извне, со стороны других; "сознаваться в своих добродетелях и преимуществах так же противно духу русского языка, как и духу христианского смирения" - добавлял философ. Другое дело, что со-вестъ и сама является порождением со-борного со-знания, Со-в-местно со-в-мещенного. Совесть вообще понимается как сила внутреннего контроля над своими поступками с позиции отстранение извне, я как ты. Такое раздвоение "я" вместо природной и органически присущей человеку идеи чести вносит в душу разлад; в сущности, это также плохо. Христианство приносит раздвоение сил души - вот истинный источник русской рефлексивности и связанных с нею черт характера. Итак, мы можем представить внешние признаки совести, как их понимает интуиция русских мыслителей. "Совесть есть знание добра" (Ильин), "совесть невозможно делить" (Пришвин), это благодать, противопоставленная закону, которая "диктует безусловно должное" (Евгений Трубецкой), и, "конечно, совесть есть более чем требование, она есть факт" (Соловьев). И вообще -"физиологическое очень легко объяснить, но - по-духовному" (Пришвин). Стыд, сознание и совесть не сводимы и не заменимы друг другом; их не следует смешивать. Чувство, разум и воля восполняют действия друг друга, но это разные качества личности. Это и различные проявления характеров в поступке - но не в преступлении: застенчивая стыдливость, рассудительная сознательность и одухотворенная совестливость. Честность не в этом ряду, честность предикат личности, а не характера, и потому возможна для любого характера. Честный столь же общий признак личности, что и славный, добрый, счастливый. Особенность современного человека в том, что в их внутреннем жизнеутверждении место богов (как у греков) или общественного мнения (как в традиционных обществах) заняла совесть, связанная с само-уважением достоинства и нравственными постулатами - например, в различении добра и зла. Совесть стала как бы врожденной склонностью современного человека к нравственной жизни, а "голос совести" всегда взывает к справедливости, формируя и обостряя социальные отношения. Само слово совесть есть "имя вневременного свойства человека", которое в поэтическом тексте может представать как лицо. Так, русская1 совесть "терзает" душу, совесть можно "потерять" или "утратить" как ценную вещь. Если честь всегда представляла собою "внутреннюю тюрьму", то совесть - это скорее червячок, который "точит сердце" в минуту душевной 'слабости. Для Дмитрия Лихачева есть - "достоинство положительно живущего человека",

 • 90. "Вечные ценности" в творчестве М.Д..Булгакова
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Ситуация, описанная в повести, имеет глубокий подтекст, показывающий социальный смысл эксперимента. Окружающая послереволюционная действительность оказалась крайне плодотворной средой для быстрого развития негативных свойств характера нового человека. Здесь писатель в известной мере пародирует популярную в двадцатые годы концепцию "нового героя". Рожденный в результате эксперимента человек новой породы быстро приспосабливается к среде, вливается в коллектив и, вместо того чтобы работать, устраивается "служить", начав с истребления "врагов". Булгаков пытается исследовать источник бюрократической "заразы", акцентируя внимание на фигуре коммуниста Швондера, обладающего известными "официальными полномочиями". Под его идейным руководством неразвитое сознание Шарикова обнаруживает склонность к мгновенному усвоению формальных законов. Мысль автора достаточно прозрачна союз шариковых и швондеров грозит разложением общества, ибо народ в результате их совместной деятельности может обратиться в общество функционеров, отлученных от демократической традиции. С образом Швондера связаны и авторские пророчества, предрекающие расплату за идеологические ошибки, опять-таки вложенные в уста главного героя повести: "Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки".

 • 91. "Вишневый сад": анализ чеховской пьесы
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Как известно с самого начала, имение обречено; обречены и герои Раневская, Гаев, Аня и Варя им не на что жить, не на что надеяться. Предлагаемый Лопахиным выход для них невозможен. Все для них символизирует прошлое, какую-то давнюю, прекрасную жизнь, когда все было легко и просто, и даже умели сушить вишню и возами отправлять в Москву... Но теперь сад состарился, урожайные годы редки, способ приготовления вишни забыт... Постоянное неблагополучие чувствуется за всеми словами и поступками героев... И даже надежды на будущее, высказанные одним из самых деятельных героев Лопахиным неубедительны. Неубедительны и слова Пети Трофимова: “Россия наш сад”, “надо работать”. Ведь сам Трофимов вечный студент, который никак не может приступить к какой-либо серьезной деятельности. Неблагополучие и в том, как развиваются отношения между героями (Лолахин и Варя любят друг друга, да почему-то не женятся), и в их разговорах. Каждый говорит о том, что его интересует в данный момент, и нс слушает других. Героям Чехова свойственна трагическая “глухота”, поэтому в диалогах мешается важное и мелкое, трагическое и глупое.

 • 92. "Властелин Колец"
  Информация пополнение в коллекции 13.03.2008

  Не стоит, однако, забывать, что "Сильмариллион" мог бы остаться никому не известным произведением оксфордского профессора, не выйди из-под пера этого же профессора. «Властелин Колец", задуманный как продолжение детской книги, но, слово за слово, неожиданно для самого автора, превратившийся в книгу для всех возрастов (и больше для взрослых!). "Властелин Колец" вдохнул в "Сильмариллион" жизнь и душу, которых тому недоставало. На величественном фоне появились герои, близкие каждому, и читатель с их помощью смог перенестись в мир Толкина на равных с героями эпоса, а мир Толкина, кроме "героического" и "эльфийского", обрел и "человеческое" измерение.

 • 93. "Во всем мне хочется дойти до самой сути..."
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Те, кто общался с поэтом, отмечали его удивительную способность одухотворять окружающий мир. У него все взаимосвязано, нерасторжимо, звук и зрительный образ приобретают невероятную объемность. Ты в ветре, веткой пробующем, Не время ль птицам петь, Намокшая воробышком Сиреневая ветвь! Это другое стихотворение, но как точно оно передает тайну поэзии Пастернака. Вы спросите, в чем заключается этот секрет? По-моему, поэзия Пастернака, как и окружающий мир, живет своей жизнью. Именно об этом поэт говорит в конце стихотворения "Во всем мне хочется дойти до самой сути", сравнивая поэзию с музыкой Шопена: Так некогда Шопен вложил Живое чудо Фольварков, парков, рощ, могил В свои этюды. За этой строфой мне слышится музыка Шопена, блистательная, легкая, взволнованная.

 • 94. "Вольному – воля"
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Когда в конце декабря 1918 года повстанческий отряд Махно и договорившиеся о союзе с ним большевики взяли Екатеринослав, большевики первым делом занялись дележом власти. Начались грабежи. «Я именем партизанов всех полков, обращался Махно к жителям города, объявляю, что всякие грабежи, разбои и насилия ни в коем случае допущены не будут в данный момент моей ответственности перед революцией и будут мной пресекаться в корне». В эмиграции Нестор Иванович вспоминал: «На самом деле я за грабежи, как и за насилие вообще, расстреливал всех. Конечно, среди расстрелянных... оказались, к стыду большевиков, все почти лица из вновь и наспех большевиками сколоченного Кайдацкого большевистского отряда, которых сами же большевики арестовали и окрещивали их махновцами».

 • 95. "Все величие в романе отдано ей..."(образ Сони Мармеладовой)
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Про любовь разговор особый. Соня Мармеладова это, вообще, синоним любви. Когда мы просто слышим упоминание ее имени, сразу же на ум приходит одно слово любовь. Автор дает нам пример всеобъемлющей, всепрощающей любви, которую испытывает Соня Мармеладова. Любовь эта не завистлива, не требует ничего взамен, она даже какая-то невысказанная, ведь Соня никогда не говорит о ней. Она переполняет все ее существо, но никогда не выходит наружу в виде слов, только в виде поступков. Это безмолвная любовь и от этого она еще прекрасней. Даже отчаявшийся горемыка Мармеладов преклоняется перед нею, даже сумасшедшая Катерина Ивановна падает перед ней ниц, даже вечный развратник Свидригайлов уважает Соню за это. Не говоря уже о Раскольникове, которого эта любовь спасла и исцелила. Соня Мармеладова видится нам как высшее существо, сочетающее в себе только эту любовь вкупе с верой и надеждой. Она как праматерь всего человечества, когда люди еще были чистыми и светлыми и были равны Богу. Поэтому святых и называют равноапостольными. И мы все, читатели, испытываем чувство трепета, читая страницы романа, посвященные Соне Мармеладовой, точно также как она испытывала трепет, читая о Лазаре: «Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: "не мог ли сей, отверзший очи слепому..." - она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... "И он, он - тоже ослепленный и неверующий, - он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же", - мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.» Вот так и мы дрожали от радостного ожидания, когда, наконец, на Соню снизошло величайшее чудо, которое только может случится на этом свете ее полюбили, и она возродилась к жизни как Лазарь.

 • 96. "Все непритворно в нем..."
  Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

  Столь особенно, но вместе с тем и столь узнаваемо свобода самовыражения поэта находит себя и в его особенном слове, ведущем в глубину его творческой личности. Это слово (или слова, близкие ему по значению) оказывается, как кажется мне, сигналом именно пушкинской - грандиозно-бесстрашной и в то же время естественнейшей - одаренности. Первым и заглавным в их ряду предстает слово легкий, аура которого как раз и являет собой (может быть, это видится наиболее зримо сквозь призму бунинского "Легкого дыхания") нечто прекрасное и одновременно вольное и живое, не замутненное никакой - собственной или идущей извне - натянутостью или искусственностью. Слово это становится поистине лейтмотивным в лирике поэта, где вспыхивают одна за другой связанные с ним поэтические формулы. Здесь и "мой легкий дар", и "легкий звук и дуновенье", и "рифмы легкие", и "способность легкая страдать", и такое знакомое "мне грустно и легко"... А рядом возникают мотивы ("простой", "светлый", "чистый", но и - "таинственный", "трепещущий", "тревожный"), поддерживающие и усиливающие необходимые поэту тон и смысл его стиха - своенравного, страстного, неистового, скорбно-печального, но одновременно - ясного, легкого и открытого.

 • 97. "Все, кружась, исчезает во мгле - неподвижно лишь солнце любви" (В. Соловьев) (по роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита")
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  "Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг, и совершенно неожиданно понял, что я любил именно эту женщину". Она была в черном пальто и несла "отвратительные, тревожные, желтые цветы". Черный и желтый - цвета Мастера и Маргариты (у Мастера была черная шапка с желтой буквой "М", которую вышила Маргарита), они символизи-руют свет среди тьмы, вечности и грусти. Для многих желтый - цвет сумасшествия. Мастера считают сумасшедшим, впрочем , он тоже считает себя безумным. Недаром автор называет его пришельцем, он действительно не от мира сего. Он не умеет и не хочет приспосабливаться, ловчить, он говорит то, что думает. Наверное, он просто не представ-ляет себе другого поведения. Для таких людей не существует авторитетов или обществен-ного мнения. Существует только правда, которой они доискиваются годами самозабвен-ного труда. Ему бы никогда не пришло в голову написать роман о Понтии Пилате, если бы не счастливый случай: он выиграл сто тысяч рублей. Теперь-то он может не беспоко-иться, у него есть все необходимое для работы. Сняв в полуподвале небольшую квартирку, он стал работать над романом. Эта квартира была настоящим домом не только для него, но и для Маргариты. Для Мастера - это прежде всего обитель творца, место для творчества, поэтому важное место в этой квартире занимают книги. Для Маргариты - это очаг, место, где она по-настоящему живет, потому что там живет ее возлюбленный. Печь символизирует доброту, творческое горение. Только здесь Маргарита чувствует себя женщиной, она является музой, вдохновительницей для Мастера.

 • 98. "Герой времени" в "Горе от ума" Грибоедова
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Комедия написана в 20-х годах XIX века. После победоносной войны с Наполеоном 1812 года, когда русский народ нанес смертельный удар наполеоновской армии, снискавшей в Европе славу непобедимой, с особой остротой встало противоречие между величайшими возможностями простых русских людей и тем бедственным положением, в котором они находились по воле сильных мира сего, в стране свирепствовала аракчеевская реакция. Честные люди того времени не могли мириться с этим. В среде прогрессивно настроенного дворянства назревали протест, недовольство существующими порядками, создавались тайные общества. И вот появление этих ростков протеста и воплотил в своей комедии А.С.Грибоедов, столкнув лицом к лицу "век нынешний и век минувший".

 • 99. "Герой нашего времени"
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Княжна Мери. На первый взгляд может показаться, что это одна из обаятельных, милых, благовоспитанных аристократок, но это далеко не так. Ее душе свойственны благородные, человечные порывы, в ней нет заносчивости, и это прекрасно можно понять из эпизода с Грушницким: княжна поднимает стакан раненому солдату... Она обладает сильным и быстрым умом и поэтому скорее ценит человека по его личным качествам и понимает, кто ее окружает. И именно поэтому она ищет и находит сильную личность, но... Счастья ей это не приносит. Любовь ее становится сильнее день ото дня, это, наверное, ее первое столь сильное чувство... Глубоко тронутая рассказом Печорина о своей жизни. Мери, обладающая, помимо этого, и острым чувством сострадания, и до этого скрывающая свои чувства, признается ему в любви... Какой же жестокий, тяжелый удар обрушивается на ее хрупкие плечи! Но даже тяжело заболев, она с достоинством все выносит и вызывает искреннее сочувствие и восхищение. Ее глаза чудесно сверкали, но может ли она сохранить этот блеск, быть когда-нибудь счастлива, сохранит ли свою душу, разуверившись в любви?

 • 100. "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова
  Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2009

  Повесть начинается с философского спора Печерина с Вуличем о предопределении человеческой жизни. Вулич - сторонник фатализма. Печерин же задается вопросом: "Если точно есть предопределения, то зачем же нам дана воля, рассудок ?" Этот спор прверяется тремя примерами, тремя смертельными схваиками с судьбой. Во первых, попытка Вулича убить себя выстрелом в висок окончившийся неудачей; во-вторых, случайное убийство Вулича на улице пьянымказаком; в-третьих, отважный брасок Печерина на казака убийцу. Не отрицая саму идею фатализма, Лермонтов приводит к мысли о том, что нельзя смиряться, быть покорным судьбе. Таким поворотом философской темы автор избавил роман от мрачного финала. Печерин, о смерти которого неожиданно сообщается в середине повествования, в этой последней повести не только спасается от казалось бы верной гибели, но и впервые совершает поступок, приносящий пользу людям. И вместо траурного марша в финале романа звучат поздравления с победой над смертью: "офицеры меня поздравляли - и точно было с чем ".