Принцип екологічної зацікавленості та його використання у практиці
 • Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.

 • Принципы государственного управления

 • Принципы размещения производительных сил

 • Принципы регионального управления

 • Принципы региональной политики Европейского Союза

 • Приоритетные сферы управления

 • Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно-ресурсный потенциал

 • Природно ресурсный потенциал

 • Природные ресурсы региона

 • Причорноморський економічний район, його роль в економіці України,

 • Пріоритети конкурентної політики держави у внутрішній торгівлі України

 • Проблеми і перспективи економічного районування

 • Проблемные регионы

 • Проблемы внешнеэкономической деятельности

 • Проблемы и перспективы административного районирования

 • Проблемы программно-целевого регулирования и меры их решения

 • Прогнозування і державні програми розвитку регіонів

 • Программа курса «Управление социально-экономическим развитием региона»

 • Производственно-экономический комплекс региона

 • Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева

 • Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева

 • Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева

 • Промисловий комплекс Східного економічного району,його галузева

 • Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева

 • Промисловість будівельних матеріалів, її галузева структура, принципи

 • Профессиональный отбор кадров

 • Процесс территориального деления и асимметрия

 • Развитие внешнеэкономических связей России со странами ближнего

 • Размещение важнейших железорудных месторождений

 • Размещение месторождений руд цветных металлов

 • Размещение нефтяных и газовых месторождений

 • Размещение производительных сил в СССР

 • Размещение угольных месторождений

 • Расходы региональных бюджетов

 • Региональные бюджеты - главная финансовая база региональных органов

 • Региональные внебюджетные фонды

 • Региональные интересы в управлении

 • Региональные информационные ресурсы

 • Региональные органы государственной власти и управления: структура и

 • Региональный информационный рынок

 • Региональный потребительский рынок

 • Региональный рынок недвижимости

 • Региональный рынок средств производства

 • Региональный финансовый рынок

 • Региональный хозяйственный комплекс

 • Регіональна політика держави в умовах посткризового відновлення

 • РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

 • Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування

 • Регіональні дисбаланси та основні загрози стабільності регіонального

 • Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні

 • Регіональні особливості міграційних процесів в Україні

 • Регіональні особливості формування міського та сільського населення

 • Регулирование деятельности СЭЗ

 • РЕЗЮМЕ

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • Рекреаційний комплекс Карпатського економічного району, сучасний

 • Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості

 • Ресурсная сфера региона

 • Роль и место регионального управления в системе управления народным

 • РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В

 • Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні ДРЕП

 • Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України

 • СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Система органов управления субъектами РФ

 • Современные процессы размещения производительных сил в России

 • Содержание и основные функции регионального управления

 • Специализация регионального хозяйственного комплекса

 • Специфіка проведення регіональної економічної політики

 • Список литературы

 • Структура анализа

 • Структура анализа социально-экономического развития региона

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства

 • Структура региона

 • Структура региональных бюджетов

 • СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ ТА ПРОГРАМ

 • Субъекты государственного регулирования территориального развития

 • СУТНІСТЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ

 • Суть, мета і концепція ДРЕП

 • Сучасна мережа економічних районів України та її складові.

 • Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної

 • Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної

 • Сущность антикризисного управления

 • Сущность государственной региональной политики

 • Сущность и виды межрегиональных связей

 • Сущность и классификация рыночной инфраструктуры

 • Сущность и критерии оценки кадров

 • Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом и

 • Сущность и условия программно-целевого регулирования

 • Сущность и цели регионального управления

 • Сущность развития региона

 • Сущность региона как объекта управления

 • Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі

 • Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний

 • Темы рефератов

 • Темы рефератов

 • Тенденции и проблемы развития РЭС на этапе реформирования экономики

 • Теории функционирования региональных рынков

 • Теплова електроенергетика України, її місце у виробництві

 • Територіальна структура господарського комплексу України

 • Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням

 • Территориальная организация общества. Понятие региона и региональной

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Территориальная организация хозяйства

 • Технічні культури України, їхня структура, зональний характер

 • Типи економічних районів та їхні цільові функції.

 • Типы регионального развития

 • Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні

 • Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його

 • Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське

 • Транспортные пункты и площадь агломерации производств

 • Требования к информационному и техническому обеспечению

 • Требования к размещению СЭЗ

 • Трубопровідний транспорт України. Сучасний стан, проблеми та

 • Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами

 • Трудовые ресурсы

 • Угольная промышленность

 • Управление региональной экономикой: цели, виды. Основные принципы

 • Управление служебно-профессиональным продвижением персонала

 • Управление функционированием СЭЗ

 • УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

 • Управління економічною безпекою регіонів

 • УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

 • УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

 • Уральский макрорегион

 • Условия создания СЭЗ

 • Учебные планы и программы Программа курса «Региональная экономика и

 • Факторы и структуры, характеризующие региональную экономическую

 • Факторы размещения производительных сил

 • Факторы рыночной конъюнктуры

 • Финансирование федеральных целевых программ социально-экономического

 • Финансовая помощь из федерального бюджета

 • Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие региона

 • Фінансове забезпечення регіонів та напрями його удосконалення

 • Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.

 • Фонд компенсаций

 • Фонд софинансирования социальных расходов (ФССР)

 • Формы межрегиональной кооперации предприятий

 • Формы межрегиональных экономических связей

 • Функции государственного управления

 • Функции управления региональными финансами

 • Характеристика баз и банков данных в организациях региона

 • Характеристика типов СЭЗ

 • Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й

 • Цветная металлургия

 • Цели государственного управления

 • Цели и принципы государственной селективной поддержки регионов

 • Цели регионального развития

 • Цели региональной политики

 • Цели создания СЭЗ

 • Цель и задачи анализа социально-экономического развития региона

 • Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі

 • ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

 • Черная металлургия

 • Экономические районы и федеральные округа РФ

 • Экономические связи России со странами дальнего зарубежья

 • Экономический потенциал региональной рыночной инфраструктуры

 • Электроэнергетика

 • Элементы антикризисного процесса

 • Этапы разработки целевых комплексных программ

 • Эффективность комплексного развития экономики

 • Эффективность региональных программ

 • 129