Прийнятий: Затверджено: Постановою №6 Радою Українського Народу Установчих Зборів Українського Народу другого скликання Голова Установчих Зборів Голова Ради Українського Народу Українського Народу другого скликання

Вид материалаДокументы

Содержание


1. Загальні положення
2. Статус банку українського народу
3. Функції банку українського народу
4. Операції банку українського народу
5. Особливості функціонування банку українського народу
6. Майно банку українського народу
7. Статутний фонд банку українського народу
8. Резервний та інші фонди банку
9. Доход банку українського народу
10. Органи управління банку українського народу та
11. Нормативні правові акти банку
12. Участь банку українського народу в діяльності народних підприємств і міжнародних організацій
13. Звітність банку українського народу
14. Аудиторська перевірка і ревізія діяльності
Подобный материал:

Прийнятий: Затверджено:

Постановою № 6 Радою Українського Народу

Установчих Зборів

Українського Народу

другого скликання


Голова Установчих Зборів Голова Ради

Українського Народу Українського Народу

другого скликання

______________ Бєлов Ф. Ф. ______________ Артеменко О.Ю.


Секретар Установчих Зборів Секретар Ради

Українського Народу Українського Народу

другого скликання

______________ Харачебан О.А. ______________ Жук М.О.


CTATУТ

Банку Українського Народу


м. Київ

2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Банк Українського Народу є загальнонародним центральним банком і народною установою Українського Народу та діє винятково в інтересах Українського Народу.

1.2. Банк Українського Народу здійснює діяльність відповідно до постанов Установчих Зборів Українського Народу, постанов Ради Українського Народу, міжнародних договорів, укладеними Українським Народом і незалежний у своїй діяльності від будь-яких рішень будь-яких органів влади, як існуючих організаційно-правових форм існування Українського Народу, так і здатних виникнути в майбутньому.

1.3. Банк Українського Народу підзвітний Раді Українського Народу, що у свою чергу, звітує про діяльність Банку Українського Народу Установчим Зборам Українського Народу.

1.4. Підзвітність Банку Українського Народу Раді Українського Народу в тому числі означає:

1.4.1. затвердження Радою Українського Народу Статуту Банку Українського Народу, змін і (або) доповнень, внесених до нього;

1.4.2. призначення Радою Українського Народу Голови і Членів Правління Банку Українського Народу, звільнення їх з посади;

1.4.3. визначення Радою Українського Народу аудиторської організації для проведення аудиторської перевірки діяльності Банку Українського Народу;

1.4.4. затвердження Радою Українського Народу річного звіту Банку Українського Народу з урахуванням аудиторського висновку та розподілу доходу Банку Українського Народу.


1.5. Основними цілями діяльності Банку Українського Народу є:

1.5.1. захист і забезпечення стійкості червонця Українського Народу, у тому числі його купівельної спроможності і курсу стосовно іноземних валют;

1.5.2. розвиток і зміцнення банківсько-фінансових систем Українського Народу;

1.5.3. забезпечення ефективного, надійного і безпечного функціонування платіжних систем Українського Народу.


1.6. Одержання прибутку не є метою діяльності Банку Українського Народу.


2. СТАТУС БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


2.1. Банк Українського Народу є народною установою, має печатку із зображенням символів Українського Народу та написом «Банк Українського Народу».

2.2. Його повне найменування:


2.2.1. руською мовою – Банк Украинского Народа;

2.2.2. українською мовою – Банк Українського Народу;

2.2.3. англійською мовою – Bank of Ukrainian People.


2.3. Банк Українського Народу складається з центрального апарату, структурних підрозділів, має екстериторіальність, перебуває в країні Україна і за її межами.

Структурні підрозділи Банку Українського Народу діють на підставі положень, затверджених Радою Директорів Банку Українського Народу.


2.4. Банк Українського Народу має право за узгодженням з Радою Українського Народу створювати установи, необхідні для забезпечення своєї діяльності.

Установи Банку Українського Народу діють на підставі Статутів, затверджених Радою Директорів Банку Українського Народу.


2.5. Місце знаходження центрального апарату Банку Українського Народу: ________________________________________________________________________


3. ФУНКЦІЇ БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


3.1. Банк Українського Народу діє в межах повноважень, наданих йому Установчими Зборами Українського Народу, Радою Українського Народу та дійсним Статутом.

3.2. Банк Українського Народу виконує наступні функції:

3.2.1. розробляє Основні напрямки грошово-кредитно-розрахункової політики Українського Народу і разом з Радою Українського Народу та Гетьманом Українського Народу забезпечує проведення єдиної грошово-кредитно-розрахункової політики Українського Народу в порядку, встановленому постановами Установчих Зборів Українського Народу і Ради Українського Народу;

3.2.2. регулює грошовий обіг;

3.2.3. регулює кредитні відносини;

3.2.4. організує функціонування платіжних систем Українського Народу;

3.2.5. є для інших банків кредитором останньої інстанції, здійснюючи їхнє рефінансування;

3.2.6. організує та здійснює валютний контроль, як безпосередньо, так і через уповноважені банки та небанківські кредитно-фінансові організації, відповідно до постанов Установчих Зборів Українського Народу і Ради Українського Народу;

3.2.7. виконує функції центрального депозитарію цінних паперів і паперів, що мають цінність Українського Народу та цінних паперів Банку Українського Народу, здійснює випуск (емісію) цінних паперів Банку Українського Народу;

3.2.8. виконує функції основного фінансового агента Ради Українського Народу, Гетьмана Українського Народу, регіональних органів народовладдя Українського Народу з питань виконання бюджетів і здійснення взаєморозрахунків, консультує їх із цих питань;

3.2.9. дає згоду на здійснення іншими банками й небанківськими кредитно-фінансово-розрахунковими організаціями Українського Народу операцій із цінними паперами;

3.2.10. здійснює реєстрацію і веде реєстр банків та небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу ;

3.2.11. здійснює ліцензування банківсько-фінансової діяльності Українського Народу;

3.2.12. регулює діяльність банків і небанківських кредитно-фінансових організацій Українського Народу по її безпечному та ліквідному здійсненню кредитно-фінансово-розрахункової діяльності і проводить нагляд за нею;

3.2.13. встановлює правила та порядок здійснення банківських операцій суб'єктами права Українського Народу;

3.2.14. погоджує випуски цінних паперів банків і небанківських кредитно-фінансових організацій Українського Народу;

3.2.15. встановлює для банків і небанківських кредитно-фінансових установ Українського Народу вимоги по здійсненню ними операцій з форвардними і ф'ючерсними контрактами, опціонами та іншими фінансовими інструментами;

3.2.16. здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і фінансовою звітністю в банківські - фінансових системах Українського Народу, розробляє та затверджує методики бухгалтерського обліку і фінансової звітності для Банку Українського Народу, банків і небанківських кредитно-фінансових організацій Українського Народу;

3.2.17. встановлює для банків і небанківських кредитно-фінансових організацій Українського Народу порядок складання статистичної звітності по формах і у строки, визначені Радою Директорів Банку Українського Народу;

3.2.18. розробляє стандарти фінансової звітності для Банку Українського Народу, банків та небанківських кредитно-фінансових організацій Українського Народу відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, і здійснює методологічне керівництво шляхом ведення у них бухгалтерського обліку та звітності;

3.2.19. визначає порядок проведення суб'єктами права та господарської діяльності Українського Народу розрахунків у безготівковій і наявній формах;

3.2.20. здійснює операції, необхідні для виконання основних цілей діяльності Банку Українського Народу;

3.2.21. організує розрахункове і (або) касове обслуговування Ради Українського Народу, Гетьмана Українського Народу, та інших інституцій та установ Українського Народу, згідно постанов Установчих Зборів Українського Народу і Ради Українського Народу;

3.2.22. організує складання платіжного балансу Українського Народу, включаючи міжнародну інвестиційну позицію Українського Народу, і бере участь у його розробці;

3.2.23. за узгодженням з Установчими Зборами Українського Народу, Радою Українського Народу, створює золотовалютні резерви і управляє ними в межах своєї компетенції;

3.2.24. формує золотий запас Резервного Фонду Українського Народу з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів та здійснює оперативне керування їм у межах своєї компетенції;

3.2.25. встановлює ціни купівлі-продажу дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів при здійсненні банківських операцій суб'єктами права Українського Народу;

3.2.26. встановлює порядок відкриття рахунків у дорогоцінних металах та умови їхнього ведення в банках і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організаціях Українського Народу, а також умови відкриття суб'єктами права Українського Народу таких рахунків у банках та інших кредитних організаціях за межами країни Україна;

3.2.27. встановлює разом з Радою Українського Народу і Гетьманом Українського Народу порядок ввозу в країну Україна і вивозу за її межі дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів при здійсненні банківських операцій;

3.2.28. організує інкасацію і перевезення наявних коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів та інших цінностей;

3.2.29. здійснює контроль за забезпеченням безпеки і захисту інформаційних ресурсів у банках і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових установах Українського Народу;

3.2.30. аналізує і прогнозує стан грошово-кредитних відносин, відносин в області валютного регулювання і валютного контролю, платіжного балансу Українського Народу і банківських систем у взаємозв'язку із соціально-економічним розвитком Українського Народу, публікує відповідні статистичні дані і матеріали аналізу та прогнозування в періодичному друкованому виданні Банку Українського Народу;

3.2.31. містить угоди із центральними (національними) банками та кредитними організаціями іноземних держав і банками інших народів світу;

3.2.32. здійснює методологічне регулювання застосування інформаційних технологій у банківській діяльності;

3.2.33. розробляє стандарти і організує сертифікацію програмно-технічних засобів в області банківських послуг та технологій;

3.2.34. здійснює депозитарну діяльність у порядку, визначеному постановами Ради Українського Народу;

3.2.35. організує одержання від банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу відомостей про виконання кредитних договорів, їхнє формування, обробку і зберігання.


3.3. Для виконання своїх функцій Банк Українського Народу може відкривати представництва в іноземних державах.


4. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


4.1. До операцій, здійснюваних Банком Українського Народу, належить:

4.1.1. кредитування банків спільнот Українського Народу в порядку рефінансування;

4.1.2. розрахункове і (або) касове обслуговування Ради Українського Народу, Гетьмана Українського Народу, інституцій і установ, визначених постановами Установчих Зборів Українського Народу, Ради Українського Народу;

4.1.3. переоблік векселів суб'єктів права і суб'єктів господарської діяльності Українського Народу;

4.1.4. операції на ринку цінних паперів інших держав;

4.1.5. інкасація і перевезення наявних коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних каменів, дорогоцінних металів;

4.1.6. керування золотовалютними резервами в межах своєї компетенції, а також операції з дорогоцінними металами та (або) дорогоцінними каменями в будь-якому виді і стані, у тому числі їхня купівля, продаж, міна в межах країни Україна та за її межами;

4.1.7. відкриття і ведення рахунків у дорогоцінних металах суб'єктам права і суб'єктам господарської діяльності Українського Народу в країні Україна та за її межами;

4.1.8. передача дорогоцінних металів у вигляді мірних злитків на безоплатній основі згідно постанов Установчих Зборів Українського Народу і Ради Українського Народу;

4.1.9. залучення коштів банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій, а також організацій, що здійснюють гарантоване відшкодування банківських вкладів (депозитів) суб'єктів права і суб'єктів господарської діяльності Українського Народу у депозити;

4.1.10. продаж суб'єктам права Українського Народу в країні Україна та за її межами пам'ятних і злиткових (інвестиційних) монет за ціною не нижче номінальної;

4.1.11. видача за рішенням Ради Українського Народу банківських гарантій і поручительств по інвестиційних проектах;

4.1.12. міжбанківські розрахунки, включаючи розрахунки з небанківськими кредитно-фінансово-розрахунковими організаціями Українського Народу, інших держав і народів світу;

4.1.13. прийом цінностей на зберігання;

4.1.14. грошові перекази та інші розрахункові операції;

4.1.15. купівля і продаж іноземної валюти, платіжних інструкцій в іноземній валюті та інші валютні операції, у тому числі документальні операції та операції по видачі кредитів в іноземній валюті;

4.1.16. надання банківських послуг урядам іноземних держав, центральним (національним) банкам і фінансовим органам цих держав, а також міжнародним організаціям, народам світу;

4.1.17. надання посередницьких послуг як фінансовий агент Ради Українського Народу, Гетьмана Українського Народу, органів прямого народовладдя Спільнот Українського Народу, по розміщенню цінних паперів;

4.1.18. операції по обслуговуванню боргу Українського Народу;

4.1.19. відкриття та обслуговування карт - рахунків своїх службовців;

4.1.20. кредитування своїх службовців.


4.2. Банк Українського Народу не вправі робити послуги в здійсненні банківських операцій юридичним особам, фізичним особам, що перебувають під юрисдикцією організаційно-правових форм існування Українського Народу (Унітарної Держави Україна, Автономної Республіки Крим), які не приєдналися до «Декларації про Народний Суверенітет» від 02.11.2011 року і не мають правового статусу Людини Українського Народу, або Людини іншого корінного народу країни Україна.

4.3. Банк Українського Народу здійснює банківські операції за плату, якщо інше не передбачено постановами Установчих Зборів Українського Народу, Ради Українського Народу.


5. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


5.1. Банк Українського Народу організує свою діяльність виходячи з Основних Напрямків грошово-кредитної політики Українського Народу, щорічно затверджених Радою Українського Народу.

5.2. Банк Українського Народу що кварталу інформує:


5.2.1. Раду Українського Народу і Гетьмана Українського Народу про виконання Основних Напрямків грошово-кредитної політики Українського Народу. При цьому дана інформація з підсумків за IV квартал представляється в складі річного звіту Банку Українського Народу;

5.2.2. Раду Українського Народу і Гетьмана Українського Народу про розміри золотовалютних резервів, створених у відповідності з метою та завданнями, обумовленими в основних напрямках грошово-кредитної політики Українського Народу.

5.3. Банк Українського Народу відповідає по зобов'язаннях Ради Українського Народу і Гетьмана Українського Народу, а Рада Українського Народу і Гетьман Українського Народу відповідають по зобов'язаннях Банку Українського Народу, якщо інше не визначено постановами Установчих Зборів Українського Народу.

5.4. Банк Українського Народу, Рада Українського Народу і Гетьман Українського Народу в обов'язковому порядку інформують один одного про передбачувані дії, що мають загальнонародне значення, координують свою діяльність, регулярно проводять взаємні консультації.

5.5. Банк Українського Народу не відповідає по зобов'язаннях банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу, за винятком випадків, коли він приймає на себе такі зобов'язання.

5.6. Банки і небанківські кредитно-фінансово-розрахункові організації Українського Народу не відповідають по зобов'язаннях Банку Українського Народу.

5.7. З метою вдосконалювання грошово - кредитної політики і банківських систем Українського Народу, при Банку Українського Народу створюється Консультативна Рада, у функції якої входить надання експертних, інформаційних і консультаційних послуг.

5.8. Порядок створення і компетенція Консультативної Ради визначаються в положенні про неї, затвердженому Правлінням Банку Українського Народу. Головою Консультативної Ради є Голова Правління Банку Українського Народу.

5.9. Банк Українського Народу здійснює охорону майна його структурних підрозділів, організацій та штатних працівників у принцип і спосіб, обумовлений Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил Українського Народу – Гетьманом Українського Народу.

5.10. Банк Українського Народу при необхідності забезпечує підтвердження дійсності банкнот і монет, а також проведення аналізів для підтвердження проб та оцінки дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, історико-культурних цінностей та виробів з них.

5.11. Періодичним друкованим виданням Банку Українського Народу є інформаційно-аналітичний і науково-практичний журнал «Фінанси Праві».

5.12. Банк Українського Народу проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації своїх службовців.


6. МАЙНО БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


6.1. Майно Банку Українського Народу перебуває у винятковій загальнонародній пайовій власності Українського Народу і закріплене за ним на праві оперативного керування без права розпорядження.

6.2. Банк Українського Народу відповідно до мети своєї діяльності та у порядку, встановленому постановами Установчих Зборів Українського Народу, здійснює повноваження по володінню, користуванню і розпорядженню загальнонародним майном, включаючи золотовалютні резерви. Вилучення і обтяження зобов'язаннями зазначеного майна не допускаються, за винятком випадків, передбачених постановами Установчих Зборів Українського Народу.


7. СТАТУТНИЙ ФОНД БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


7.1. Статутний Фонд Банку Українського Народу призначений для забезпечення діяльності і виконання зобов'язань цього банку.

7.2. Статутний Фонд Банку Українського Народу утворюється за рахунок його доходів, цільових надходжень та інших джерел, не заборонених постановами Установчих Зборів Українського Народу.

7.3. Розмір Статутного Фонду Банку Українського Народу – чотири мільярди червонців Українського Народу.


8. РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ БАНКУ

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


8.1. Банк Українського Народу для забезпечення своєї діяльності створює резервний та інші фонди, а також спеціальні резерви загальних банківських ризиків.

8.2. Резервний Фонд призначається для покриття можливих збитків по операціях Банку Українського Народу, по яких не утворяться спеціальні резерви загальних банківських ризиків, у тому числі пов'язаних з наданням гарантій.

8.3. Відрахування в Резервний Фонд провадяться від доходів за звітний рік, що залишаються в розпорядженні Банку Українського Народу після перерахування в доход суб'єктів права Українського Народу частини доходів у сумі, встановленої постановою Ради Українського Народу про бюджет Українського Народу на черговий фінансовий (бюджетний) рік. Проект бюджету Українського Народу на черговий фінансовий (бюджетний рік) вноситься Гетьманом Українського Народу.

8.4. Резервний Фонд формується в розмірі не менш Статутного Фонду Банку Українського Народу.


9. ДОХОД БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


9.1. Доход Банку Українського Народу утворюється від здійснення їм статутної діяльності.

9.2. Банк Українського Народу передає в доход суб'єктам права Українського Народу частину доходу в розмірі, встановленому постановою про бюджет Українського Народу на черговий фінансовий (бюджетний) рік, а іншу частину доходу використовує на збільшення (створення) статутного, резервного та іншого фондів Банку Українського Народу.

9.3. Витрати Банку Українського Народу складаються з:


9.3.1. виплат відсотків по кредитах, депозитах, а також по випущеним їм цінним паперам;

9.3.2. виплат за користування коштами на рахунках організацій Українського Народу по операціях із цінними паперами;

9.3.3. виплат по операціях на валютному ринку, ринку дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів;

9.3.4. виплат винагород його службовцям;

9.3.5. інших виплат, пов'язаних зі здійсненням його діяльності.

9.4. Поточні витрати і капітальні вкладення Банку Українського Народу здійснюються в межах кошторису, затвердженого Правлінням Банку Українського Народу.

9.5. Витрати на утримання і капітальні вкладення здійснюються Банком Українського Народу за узгодженням з Радою Українського Народу.

9.6. Витрати на довгострокові фінансові вкладення, витрати капітального характеру здійснюються за узгодженням з Радою Українського Народу.

9.7. Банк Українського Народу і його структурні підрозділи звільняються від сплати будь-яких податків та зборів (мит).


10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА

СЛУЖБОВЦІ БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


10.1. Органами управління Банку Українського Народу є Правління Банку Українського Народу і Рада Директорів Банку Українського Народу.

10.2. Вищим органом управління Банку Українського Народу є Правління Банку Українського Народу – колегіальний орган, що визначає основні напрямки діяльності Банку Українського Народу, який здійснює керівництво та керування ним. Кількісний склад Правління Банку Українського Народу встановлюється постановою Ради Українського Народу.

10.3. Члени Правління Банку Українського Народу не можуть займати інші пости інституцій та установ Українського Народу, якщо інше не передбачено постановами Ради Українського Народу.

10.4. Члени (член) Правління Банку Українського Народу можуть (може) бути звільнені (звільнений) з займаної посади Радою Українського Народу у випадках:


10.4.1. закінчення терміну повноважень;

10.4.2. нездатності виконання службових обов'язків за станом здоров'я на підставі висновку медичної комісії;

10.4.3. відставки;

10.4.4. досягнення пенсійного віку (за власним бажанням члена Правління Банку Українського Народу);

10.4.5. недотримання постанов Установчих Зборів Українського Народу, Ради Українського Народу при виконанні своїх обов'язків;

10.4.6. розголошення відомостей, що представляють службову таємницю;

10.4.7. визнання винними у здійсненні злочину по вироку суду;

10.4.8. здійснення дій, які дають підстави для втрати довіри до даних осіб;

10.4.9. у деяких випадках, згідно постанови Ради Українського Народу.

10.5. Заступники Голови Правління Банку Українського Народу призначаються Правлінням Банку Українського Народу із числа його членів по представленню Голови Правління.

10.6. Правління Банку Українського Народу виконує наступні функції:


10.6.1. розглядає щорічно до 1 жовтня для подання разом з Гетьманом Українського Народу Раді Українського Народу «Основні напрямки грошово-кредитної політики Українського Народу» на черговий рік;

10.6.2. затверджує річний звіт про роботу Банку Українського Народу для щорічного його подання Раді Українського Народу не пізніше 15 квітня року, що випливає за звітним;

10.6.3. встановлює за узгодженням з Радою Українського Народу розмір (квоту) участі іноземного капіталу та капіталів інших народів світу в банківських системах Українського Народу;

10.6.4. приймає рішення про регулювання кредитних відносин, грошового обігу, про визначення порядку:


10.6.4.1. розрахунків, валютного контролю;

10.6.4.2. про реєстрації, реорганізацію і ліквідацію банків та небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу;

10.6.4.3. про видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення банківської діяльності;

10.6.4.4. про участь у міжнародних організаціях;

10.6.4.5. про регулювання діяльності банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу по її безпечному і ліквідному здійсненню;

фінансово-розрахункових організацій Українського Народу;

10.6.4.6. про створення за узгодженням з Радою Українського Народу установ, що забезпечують діяльність Банку Українського Народу, і (або) про участь у них;

10.6.5. розглядає для подання Раді Українського Народу пропозиції про внесення змін і доповнень у діючий Статут, у тому числі і з питання зміни розміру статутного фонду Банку Українського Народу;

10.6.6. розглядає кошторис поточних витрат і капітальних вкладень Банку Українського Народу на черговий рік до 1 грудня попереднього року для направлення його в десятиденний строк на узгодження Радою Українського Народу і у триденний строк після одержання та узгодження зазначеного кошторису Радою Українського Народу затверджує його;

10.6.7. розглядає і затверджує за узгодженням з Радою Українського Народу зміни і доповнення, внесені до кошторису поточних витрат і капітальних вкладень Банку Українського Народу;

10.6.8. звільнює заступників Голови Правління Банку Українського Народу з займаного поста за поданням Голови Правління Банку Українського Народу;

10.6.9. затверджує регламент роботи Правління Банку Українського Народу;

10.6.10. призначає членів Ради Директорів Банку Українського Народу за поданням Голови Правління Банку Українського Народу;

10.6.11. затверджує регламент роботи Ради Директорів Банку Українського Народу, заслуховує звіти членів Ради Директорів Банку Українського Народу з питань, що входять у їхню компетенцію;

10.6.12. затверджує у встановленому порядку розміри та порядок створення і використання резервного та інших фондів (крім статутного), а також спеціальних резервів загальних банківських ризиків Банку Українського Народу;

10.6.13. визначає порядок формування резервів банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу;

10.6.14. визначає порядок застосування до банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу заходів впливу;

10.6.15. розглядає і вирішує інші питання, що виникають у діяльності Банку Українського Народу.


10.7. Правління Банку Українського Народу проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Його засідання правочинні за умови участі в них не менш сімдесяти відсотків від чисельного складу членів Правління Банку Українського Народу і обов'язкової участі Голови Правління Банку Українського Народу або особи, що його заміщує.


10.7.1. Рішення Правління Банку Українського Народу приймаються простою більшістю голосів присутніх на його засіданні членів Правління та оформлюються постановами Правління Банку Українського Народу.


10.8. Виконавчим колегіальним органом Банку Українського Народу є Рада Директорів Банку Українського Народу.

10.9. Кількісний склад Ради Директорів Банку Українського Народу визначається Правлінням Банку Українського Народу.

10.10. Керівником Ради Директорів Банку Українського Народу є Голова Правління Банку Українського Народу.

10.11. Члени Ради Директорів Банку Українського Народу призначаються Правлінням Банку Українського Народу за поданням Голови Правління Банку Українського Народу.

10.12. Члени Ради Директорів Банку Українського Народу виключаються з його складу:


10.12.1. після закінчення повноважень – Голови Правління Банку Українського Народу;

10.12.2. до закінчення повноважень – Правління, за поданням Голови Правління Банку Українського Народу.

10.13. Рада Директорів Банку Українського Народу здійснює наступні функції:


10.13.1. організує виконання Основних Напрямків грошово-кредитної політики Українського Народу;

10.13.2. визначає структуру центрального апарату і структурних підрозділів Банку Українського Народу;

10.13.3. встановлює умови наймання, звільнення і оплати праці, права і обов'язки службовців Банку Українського Народу;

10.13.4. затверджує:


10.13.4.1. порядок проведення операцій Банком Українського Народу;

10.13.4.2. стандарти фінансової звітності для Банку Українського Народу, банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу;

10.13.4.3. методики бухгалтерського обліку та фінансової звітності для Банку Українського Народу, банків і небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу;

10.13.4.4. порядок носіння службовцями Банку Українського Народу форменого одягу, носіння і застосування зброї;

10.13.4.5. положення про структурні підрозділи, устави організацій Банку Українського Народу, а також положення про структурні підрозділи центрального апарату Банку Українського Народу;

10.13.5. приймає рішення:


10.13.5.1. про узгодження випуску цінних паперів банками і небанківськими кредитно-фінансово-розрахунковими організаціями Українського Народу;

10.13.5.2. про дачу згоди на здійснення банками і небанківськими кредитно-фінансово-розрахунковими організаціями Українського Народу операцій із цінними паперами;

10.13.5.3. про встановлення нормативів обов'язкових резервів, депоніруємих у Банку Українського Народу;

10.13.5.4. про граничні відсоткові ставки по операціях банків з коштами суб'єктів права та суб'єктів господарської діяльності Українського Народу;

10.13.5.5. про розпорядження майном для забезпечення діяльності Банку Українського Народу, його організацій, у тому числі про купівлю і продаж нерухомого майна;

10.13.6. виконує інші функції, віднесені Правлінням Банку Українського Народу до компетенції Ради Директорів Банку Українського Народу.


10.14. Рада Директорів Банку Українського Народу проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Її засідання правочинні за умови участі в них не менш сімдесяти відсотків від чисельного складу членів Ради Директорів Банку Українського Народу.

10.15. Рішення Ради Директорів Банку Українського Народу приймаються простою більшістю голосів присутніх на його засіданні членів Ради та оформлюються постановами Ради Директорів Банку Українського Народу.

10.16. Голова Правління Банку Українського Народу призначається Радою Українського Народу.

10.17. Голова Правління Банку Українського Народу є Голосним Ради Українського Народу.

10.18. Голова Правління Банку Українського Народу керує діяльністю Банку Українського Народу, представляє Банк Українського Народу, як загальнонародну установу і інституцію Українського Народу, і несе повну відповідальність за виконання функцій, покладених на Банк Українського Народу.

10.19. Під час відсутності Голови Правління Банку Українського Народу його функції виконує один з перших заступників Голови Правління Банку Українського Народу, а при їхній відсутності – один із заступників Голови Правління Банку Українського Народу на підставі розпорядження Голови Правління Банку Українського Народу.

10.20. Голова Правління Банку Українського Народу:


10.20.1. діє від імені Банку Українського Народу і представляє без доручення його інтереси у відносинах з державними органами організаційно-правових норм існування Українського Народу, кредитними організаціями, організаціями іноземних держав, міжнародними та іншими організаціями;

10.20.2. інформує Раду Українського Народу про основні напрямки діяльності Банку Українського Народу і про найважливіші його рішення;

10.20.3. головує на засіданнях Правління Банку Українського Народу та Ради Директорів Банку Українського Народу з правом вирішального голосу у випадку рівності голосів;

10.20.4. підписує:


10.20.4.1. нормативні правові акти, прийняті разом з Радою Українського Народу;

10.20.4.2. постанови, прийняті Правлінням Банку Українського Народу та Радою Директорів Банку Українського Народу;

10.20.4.3. протоколи засідань Правління Банку Українського Народу і Ради Директорів Банку Українського Народу;

10.20.4.4. міжнародні договори, укладені Банком Українського Народу;

10.20.5. представляє Правлінню Банку Українського Народу кандидатури для призначення на пости заступників Голови Правління Банку Українського Народу із числа членів Правління Банку Українського Народу, розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління Банку Українського Народу;

10.20.6. представляє Правлінню Банку Українського Народу кандидатури для призначення членами Ради Директорів Банку Українського Народу;

10.20.7. затверджує штатний розклад центрального апарату Банку Українського Народу;

10.20.8. встановлює розмір утримання службовців Банку Українського Народу;

10.20.9. видає накази (розпорядження) і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма службовцями Банку Українського Народу і його установами;

10.20.10. забезпечує реалізацію функцій Банку Українського Народу.


10.21. Голова Правління Банку Українського Народу може бути звільнений від виконання своїх обов'язків Радою Українського Народу у випадках:


10.21.1. закінчення терміну повноважень;

10.21.2. нездатності виконання службових обов'язків за станом здоров'я на підставі висновку медичної комісії;

10.21.3. відставки;

10.21.4. досягнення пенсійного віку (за його власним бажанням);

10.21.5. недотримання постанов Установчих Зборів Українського Народу, Ради Українського Народу при виконанні службових обов'язків;

10.21.6. розголошення відомостей, що представляють службову таємницю;

10.21.7. визнання винним у здійсненні злочину за вироком суду;

10.21.8. здійснення дій, які дають підставу для втрати довіри до даної особи;

10.21.9. у деяких випадках, за постановою Ради Українського Народу.


10.22. Службовці Банку Українського Народу є людьми Українського Народу або людьми інших корінних народів країни Україна покликаними на службу Українському Народу. У випадку приналежності до суб'єкта права Українського Народу – Роду Українського Народу, або Роду іншого корінного народу країни Україна – Рід несе солідарну відповідальність за виконання службовцем Банку Українського Народу своїх обов'язків, оформлену письмовим поручительством Голови Роду.

10.23. Правовий статус службовця Банку Українського Народу є найвищим – Людина Українського або іншого корінного народу країни Україна, що принесла присягу Українському Народу і покликана на службу Українському Народу.

10.24. Службовці Банку Українського Народу, не мають права:

10.24.1. мати і (або) здобувати особисто або через посередників паї (частки) банків або небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організацій Українського Народу;

10.24.2. займати пости в банках, небанківських кредитно-фінансово-розрахункових організаціях Українського Народу та інших організаціях на умовах штатного сумісництва.

10.24.3. Службовці Банку Українського Народу можуть одержувати кредити тільки в Банку Українського Народу.


10.25. Питання соціального розвитку Банку Українського Народу, включаючи поліпшення умов праці і медичного забезпечення його службовців, регулюються інвестиційним договором.


11. НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ БАНКУ

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


11.1. Банк Українського Народу в межах своєї компетенції приймає (видає) нормативні правові акти (постанови Правління Банку Українського Народу і Ради Директорів Банку Українського Народу), обов'язкові для виконання суб'єктами права і суб'єктами господарської діяльності Українського Народу, органами прямого народовладдя Спільнот Українського Народу, всіма банками і небанківськими кредитно-фінансово-розрахунковими організаціями Українського Народу.

11.2. Правові акти Банку Українського Народу повинні відповідати правовим актам Установчих Зборів Українського Народу і правовим актам Ради Українського Народу.

11.3. Нормативні правові акти Банку Українського Народу підлягають включенню до Реєстру Правових Актів Українського Народу.

11.4. Нормативні правові акти Банку Українського Народу набувають чинності від дня їхнього включення до Народного Реєстру правових актів Українського Народу, якщо в цих актах не встановлений інший строк.

11.5. Нормативні правові акти Банку Українського Народу після їхнього включення до Народного Реєстру правових актів Українського Народу і офіційного опублікування друкуються в періодичному друкованому виданні Банку Українського Народу.


12. УЧАСТЬ БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


12.1. Банк Українського Народу, якщо інше не передбачено Радою Українського Народу, не може бути учасником народних підприємств та інших суб'єктів господарської діяльності Українського Народу, за винятком окремих банків, організацій, що здійснюють відшкодування банківських вкладів (депозитів) суб'єктам права і суб'єктам господарської діяльності Українського Народу, організацій, що забезпечують діяльність Банку Українського Народу, у тому числі працюючих на ринку цінних паперів, що проводять міжбанківські розрахунки, що фінансують і (або) здійснюють розробку та впровадження банківських технологій, а також міжнародних організацій, що займаються розвитком співробітництва в грошово-кредитній, валютній і банківській сферах.

12.2. Банк Українського Народу відповідно до постанов Ради Українського Народу може брати участь у діяльності міжнародних банківських фондів, спілок і асоціацій.

12.3. Банк Українського Народу представляє Український Народ у міжнародних організаціях з питань його грошово-кредитної політики, валютного контролю та інших питань, що перебувають в його компетенції.

12.4. Взаємини між Банком Українського Народу і кредитними організаціями іноземних держав встановлюються відповідно до міжнародних договорів Українського Народу.


13. ЗВІТНІСТЬ БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


13.1. Для Банку Українського Народу встановлюється щорічний звітний період з 1 січня по 31 грудня включно.

13.2. Банк Українського Народу щорічно до 15 квітня року, що випливає за звітним, надає Раді Українського Народу річний звіт про свою роботу, затверджений Правлінням Банку Українського Народу, що включає:


13.2.1. звіт про діяльність Банку Українського Народу, у тому числі перелік проведених їм заходів щодо реалізації Основних Напрямків грошово-кредитної політики Українського Народу і аналіз виконання зазначених Основних Напрямків;

13.2.2. аналіз стану грошово-кредитних відносин, відносин в області валютного регулювання і валютного контролю, платіжного балансу і банківських систем у взаємозв'язку із соціально-економічним розвитком Українського Народу;

13.2.3. річну фінансову звітність.


13.3. До річного звіту Банку Українського Народу додається аудиторський висновок, що підтверджує вірогідність бухгалтерської (фінансової) звітності.

13.4. Річна фінансова звітність Банку Українського Народу включає:


13.4.1. річний бухгалтерський баланс;

13.4.2. звіти:


13.4.2.1. про доходи і збитки, у тому числі звіт про отриманий доход і його розподіл;

13.4.2.2. про зміну капіталу;

роки, і веде оперативний моніторинг діяльності службовців Банку Українського Народу.

13.4.2.3. про формування і використання фондів Банку Українського Народу;

13.4.2.4. про керування частками (акціями), що належать йому в статутних фондах інших організацій;

13.4.2.5. про витрати на його утримання;

13.4.2.6. про виконання кошторису капітальних вкладень.


13.5. Річний звіт Банку Українського Народу після його затвердження Радою Українського Народу публікується в засобах масової інформації, що є офіційними виданнями Українського Народу.


14. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА І РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

БАНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


14.1. Аудит діяльності Банку Українського Народу проводиться щорічно аудиторською організацією, обумовленою Радою Українського Народу.

14.2. Банк Українського Народу зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською організацією договором представляти звітність та інформацію, необхідну для проведення аудиту.

14.3. Договір про проведення аудиту повинен передбачати обсяг переданої інформації, а також відповідальність аудиторської організації за її передачу третім особам.

14.4. Внутрішній контроль фінансової і господарської діяльності Банку Українського Народу здійснюється Департаментом Фінансової Розвідки Секретаріату Гетьмана Українського Народу, що проводить аудит діяльності його структурних підрозділів і організацій не рідше одного разу в два року.


14.5. Забезпечення збереження готівки та інших цінностей, що перебувають у сховищах Банку Українського Народу, здійснюється Збройними Силами Українського Народу і оперативно перевіряється Департаментом Фінансової Розвідки Секретаріату Гетьмана Українського Народу, яка також веде оперативний моніторинг діяльності службовців Банка Українського Народу.