«Лідерство в державному управлінні»

Вид материалаДокументы
Подобный материал:Рішельєвські академічні читання

«Лідерство в державному управлінні»


У Одесі завершено роботу щорічних Рішельєвських академічних читань «Лідерство в державному управлінні». Захід провели Національне агентство України з питань державної служби спільно з Одеською обласною державною адміністрацією та Одеською обласною радою, Національним університетом «Одеська юридична академія» у співпраці з Національною академією наук України та Національною академією державного управління при Президентові України.

За підсумками обговорення проблем розвитку лідерства в системі державного управління учасники читань ухвалили рекомендації, де констатовано, що сьогодні напрями розвитку кадрового потенціалу державного управління, і зокрема, щодо забезпечення лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, не повною мірою відповідають сучасним вимогам трансформаційних процесів в державі.

Учасники Щорічних Рішельєвських академічних читань «Лідерство в державному управлінні» - науковці, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, державних установ, громадських та профспілкових організацій, вищих навчальних закладів, які готують фахівців у галузі знань "Державне управління", центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та міжнародні експерти у сфері державного управління визнали важливість тематики заходу в контексті проголошеного Президентом України курсу щодо проведення реформ у сфері державного управління.

З метою ефективної модернізації державного управління необхідне реформування системи державного управління, концептуальними засадами якого є зростання професіоналізації, прозорості, адміністративної культури та правової захищеності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, та розвиток їх лідерського потенціалу для забезпечення впровадження реформ, проголошених Президентом України.

Серед основних проблем, які перешкоджають розвитку лідерства в державному управління, є наступні:
 • недосконалість законодавчої бази, яка не враховує кращі вітчизняний та міжнародний досвід у сфері розвитку людського потенціалу у сфері державного управління;
 • недостатнє запровадження кращих практик управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, не сформованість комунікативного простору щодо обговорення наявних проблем та шляхів їх вирішення у цій сфері;
 • невідповідність ролі і статусу кадрових підрозділів державних органів влади та місцевого самоврядування новим потребам та викликам сьогодення;
 • недостатня орієнтація системи професійного навчання щодо розвитку лідерських якостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • відсутність професійної мережі вищих керівних кадрів державного управління;
 • недосконалість та низький рівень ефективності системи професійної підготовки керівників-лідерів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Розв'язання окреслених проблем потребує об'єднання зусиль владних структур, громадських та наукових закладів, міжнародних партнерів.

Учасниками Читань внесено пропозиції щодо реформування державного управління у сфері професійного розвитку його кадрового потенціалу, практичних аспектів удосконалення управлінської діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, основних напрямків удосконалення чинного законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, а також шляхів реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та теоретично-прикладних аспектів управлінського та професійного розвитку кадрів у системі державного управління.

З метою розвитку кадрового потенціалу та забезпечення лідерства в системі держаного управління, учасники щорічних Рішельєвських академічних читань «Лідерство в державному управлінні» рекомендують:
 • посилити увагу керівників регіонального рівня у сфері державного управління щодо необхідності розвитку лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування для реалізації проголошених реформ в державі;
 • забезпечити використання новітніх інформаційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих кадрів державного управління на регіональному рівні;
 • забезпечити розвиток комунікаційної платформи з метою обговорення шляхів та інструментів удосконалення регіональних механізмів розвитку лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування шляхом запровадження Президентських наукових читань;
 • сприяти пошуку талановитої молоді на регіональному рівні, залучення її до справ управління державою та Президентського кадрового резерву
 • посилити увагу до проблем формування та реалізації кадрової політики та забезпечення розвитку лідерського потенціалу як ключового фактору здійснення трансформаційних процесів в Україні;
 • враховувати гостру необхідність професіоналізації керівної ланки управлінців на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зважаючи на проведення важливих соціально-економічних реформ в суспільстві;
 • створити сприятливі умови для належного розвитку кадрового потенціалу та раціонального використання кадрів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;
 • удосконалити систему забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування кваліфікованими управлінськими кадрами вищого рівня;
 • забезпечити посилення стратегічної ролі кадрових служб в системі державного управління.
 • забезпечити розробку концепції реформування системи підвищення кваліфікації з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик;
 • розглядати професійний розвиток кадрів в системі державного управління як один із пріоритетів державної кадрової політики загальнодержавного значення;
 • забезпечити системний та послідовний процес інноваційних змін у системі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням процесів трансформації в державі;
 • удосконалити систему професійного навчання осіб, що займають вищі керівні посади в системі державного управління, з метою сприяння ефективній діяльності державної служби та успішній реалізації реформ з урахуванням кращого світового досвіду.
 • активно використовувати та сприяти у подальшому розвиткові наявного потенціалу залучених до системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування навчальних закладів вищої і післядипломної освіти, зокрема, НАДУ при Президентові України як провідного вищого навчального закладу цієї системи;
 • розробляти та удосконалювати програми професійного навчання з урахуванням вивчення навчальних потреб державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом використання сучасних досягнень у сфері теоретично-прикладних розробок;
 • поширювати тренінгові форми навчання для розвитку управлінських та професійних навичок вищих керівних кадрів державного управління.Підготовлено Управлінням державної служби Головдержслужби України в Харківській області