3.1. Общее понятие отраслевой структуры
 • 3.1. Сценарії розвитку економіки України

 • 3.1. Теория жизненного цикла продукта

 • 3.1.1. Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки

 • 3.1.10. Оптимізація податкової системи

 • 3.1.2. Моделі відкритої економічної політики

 • 3.1.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки

 • 3.1.4. Традиційні засоби підтримки національного товаровиробника у

 • 3.1.5. Застосування митного тарифу: міжнародна практика та

 • 3.1.6. Застосування нетарифних інструментів та інтереси України

 • 3.1.7. Сучасні форми протекціонізму: поняття антиімпортних

 • 3.1.8. Добровільні обмеження експорту в контексті антиімпортної

 • 3.1.9. Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі

 • 3.2. Интернационализация обмена

 • 3.2. Международное движение капитала

 • 3.2. Отраслевая структура современной промышленности

 • 3.2. Теории международной торговли

 • 3.2. Теория эффекта масштаба

 • 3.2. Экономическая политика в модели малой открытой экономики

 • 3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції

 • 3.2.2. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій

 • 3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного

 • 3.2.4. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки

 • 3.2.5. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП

 • 3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва

 • 3.3. Внешняя торговля и распределение доходов

 • 3.3. Международная миграция рабочей силы

 • 3.3. Перспективы развития основных отраслевых комплексов мировой

 • 3.3. Региональная экономическая интеграция — форма развития мирового

 • 3.3. Теория конкурентных преимуществ

 • 3.3.1. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному

 • 3.3.2. Складові економічної безпеки

 • 3.3.3. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики

 • 3.3.4. Актуальні проблеми економічної безпеки України

 • 3.3.5. НАТО як економічний партнер України

 • 3.4. Влияние НТП на международную торговлю

 • 30. Демпинг

 • 30.1. Основные черты экономического развития

 • 30.2. Этапы экономического развития Индии

 • 30.3. Характерные черты хозяйственного механизма

 • 30.4. Индия в международных экономических связях

 • 31. Услуги как объект международной торговли. Отличия товаров и услуг

 • 31.1. Особенности экономического развития

 • 31.2. Этапы экономического развития

 • 31.4. Внешнеэкономические связи Бразилии

 • 32. Классификация услуг

 • 32.1. Характерные черты экономического положения ДРК

 • 32.2. Особенности экономического развития

 • 32.3. Демократическая Республика Конго в международных экономических

 • 33. Международный трнаспорт и международные поездки

 • 33.1. Основные направления экономического развития

 • 33.2. Этапы развития китайского хозяйства

 • 34. Государственное регулирование международной торговли услугами

 • 34.1. Особенности экономического развития

 • 34.2. Характерные черты социальной структуры хозяйства

 • 34.3. Российская Федерация в мирохозяйственных связях

 • 34.4. Внешнеэкономические связи со странами СНГ

 • 34.5. Отношения Российской Федерации с другими странами СНГ

 • 35. Правило Вальраса

 • 36. Классификация видов и форм международного движения капитала

 • 37. Причины экспорта и импорта капитала

 • 38. Влияние прямых иностранных инвестиций на экономику страны

 • 39. Инструменты международного кредитования

 • 4. АТМОСФЕРА

 • 4. ДЕМПИНГ

 • 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В

 • 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 • 4. ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

 • 4. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

 • 4. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ЕЕ УЧАСТИЕ В МИРОВОМ

 • 4. Факторы производства и их классификация

 • 4. Что дальше?

 • 4.1. Понятие конъюнктуры мирового рынка

 • 4.1. Связь и информационные системы

 • 4.1. Сфера услуг в постиндустриальной экономике

 • 4.1.1. Забезпечення макроекономічної стабільності

 • 4.1.1. Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України

 • 4.1.2. Докиївський період торгівлі

 • 4.1.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для провадження

 • 4.1.3. Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку

 • 4.1.3. Торгова модель Київської Русі

 • 4.1.4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду

 • 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення

 • 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення

 • 4.1.5. Радянський період розвитку національної спеціалізації та

 • 4.1.6. Початок нової історії

 • 4.1.6. Розвиток фінансових ринків

 • 4.1.7. Зменшення регіональних диспропорцій

 • 4.1.8. Реформування системи державного управління

 • 4.2. Отраслевая структура мирового рынка услуг

 • 4.2. Оценка конъюнктуры рынка

 • 4.2. Транспорт

 • 4.2.1. Модернізація системи охорони здоров’я

 • 4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті

 • 4.2.10. Адаптація до глобальних кліматичних змін

 • 4.2.2. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації:

 • 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів

 • 4.2.3. Розвиток культури

 • 4.2.3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та

 • 4.2.4. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті

 • 4.2.4. Забезпечення свободи слова та розвиток національного

 • 4.2.5. Економічна інтеграція

 • 4.2.5. Розвиток фізичної культури та спорту

 • 4.2.6. Глобалізація та регіоналізація — форми соціально-економічної

 • 4.2.6. Створення ринку доступного житла

 • 4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення

 • 4.2.7. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної

 • 4.2.8. Прикордонне співробітництво в Україні

 • 4.2.8. Розвиток трудового потенціалу

 • 4.3. Международные экономические отношения (МЭО). Формы МЭО

 • 4.3.1. Інтеграційно-дезінтеграційні контроверсії СНД: на шляху від

 • 4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних

 • 4.3.2. Режими співробітництва з країнами СНД

 • 4.3.2. Технологічні зміни в системі забезпечення енергетичної безпеки

 • 4.3.3. Зона вільної торгівлі в рамках СНД

 • 4.3.4. Проблема участі України в Митному союзі держав СНД: оцінка

 • 4.4.1. Будівництво сучасних транспортних коридорів та інтеграція до

 • 4.4.1. Завдання та умови європейської інтеграції України

 • 4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури

 • 4.4.2. Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами Європи

 • 4.4.3. Правові засади співробітництва України з ЄС

 • 4.4.4. Україна в системі єврорегіонів

 • 4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового

 • 4.5.1. Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту

 • 4.5.2. Напрями співробітництва в рамках ЧЕС у контексті геополітичних

 • 4.5.2. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами

 • 4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування

 • 4.5.3. ЧЕС у вимірах глобальних стратегій

 • 4.5.4. Особливості та завдання участі України в ЧЕС

 • 4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань

 • 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу

 • 4.6.3. Розвиток державної системи управління інтелектуальною власністю

 • 4.6.4. Стимулювання попиту на інновації

 • 4.7.1. Поглиблення інтеграції з Європейським Союзом

 • 4.7.2. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва

 • 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки

 • 4.7.4. Використання переваг членства в СОТ

 • 4.7.5. Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи

 • 4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

 • 40. МВФ и его роль в мировой экономике

 • 41. Группа всемирного банка

 • 42. Международная миграция населения и ее виды

 • 43. Показатели трудовой миграции

 • 44. Положительные и отрицательные последствия трудовой миграции

 • 45. Виды технического прогресса

 • 46. Цикл жизни товара в международной торговле

 • 47. Формы передачи технологий

 • 48. Лицензионные платежи и их виды

 • 5. Виртуальная экономика и виртуальная демократия

 • 5. ГЛАВНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ МИРА

 • 5. ИСКОПАЕМЫЕ РЕСУРСЫ

 • 5. Международное разделение факторов производства

 • 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАРТЕЛИ

 • 5. МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

 • 5. РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

 • 5.1. Особенности ценообразования на мировом рынке

 • 5.1. Понятие и степень глобализации, мировизации хозяйственных

 • 5.1. Роль международной торговли в мировой экономике

 • 5.1.1. Сировинні ресурси в національному та світовому господарстві

 • 5.1.1. Становлення громадянського суспільства

 • 5.1.2. Підвищення якості освіти

 • 5.1.2. Природні ресурси в системі міжнародних ринків

 • 5.1.3. Види ресурсів

 • 5.1.3. Модернізація системи охорони здоров’я

 • 5.1.4 Вирішення проблем демографії

 • 5.1.4. Україна у світовій торгівлі сировиною

 • 5.1.5. Покращення умов розвитку та якості трудових ресурсів

 • 5.1.7.Реформування системи державного управління

 • 5.2. Виды цен на мировом рынке

 • 5.2. Классические теории международной торговли

 • 5.2. Процессы глобализации и положение национальных хозяйств

 • 5.2.1. Паливний баланс у системі відкритої економіки України

 • 5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики

 • 5.2.2. Особливості національного енергоспоживання в контексті

 • 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки

 • 5.2.3. Підвищення ефективності транспортування та споживання

 • 5.2.4. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії

 • 5.3. Альтернативные теории международной торговли

 • 5.3. Взаимозависимость и экономическая безопасность

 • 5.3. Цена на научно-техническую продукцию

 • 5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на

 • 5.3.1. Стан навколишнього середовища як фактор глобального та

 • 5.3.2. Екологічні пріоритети розвитку сучасної відкритої економіки

 • 5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи

 • 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та

 • 5.3.3. Утилізація відходів — ознака сучасної відкритої економіки

 • 5.3.4. Продовольчий потенціал: українські реалії у світлі міжнародних

 • 5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне

 • 5.4. Антидемпинговое регулирование

 • 5.4. Развитие современной международной торговли

 • 5.4. Секторальні перетворення в промисловості

 • 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах

 • 5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові

 • 5.5. Аграрний сектор і сільські території

 • 5.5. Ценообразование в мировой торговле. Мультипликатор внешней

 • 5.5.1.: Переорієнтація агровиробництва із урахуванням кліматичних змін

 • 5.5.2.: Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих

 • 5.5.3.: Нарощення виробництва продукції рослинництва

 • 5.5.4: Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту

 • 5.5.5.: Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової

 • 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового

 • 6. МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ИНТЕГРАЦИИ В

 • 6. Сколько времени осталось до катастрофы?

 • 6. Структура международной экономики

 • 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ

 • 6.1. Основные виды внешнеторговой политики

 • 6.1. Роль государства в международной торговле

 • 6.1. Сбережения, капиталовложения и экономическое развитие

 • 6.2. Нетарифные методы протекционистской политики

 • 6.2. Понятие свободной торговли. Доводы в пользу протекционизма

 • 6.2. Уровни мировых сбережений и капиталовложений

 • 6.3. Главный инструмент торговой политики: таможенные тарифы

 • 6.3. Причины изменений сбережений и капиталовложений

 • 6.3. Соотношение протекционизма и фритредерства и новый экономический

 • 6.4. Государственное регулирование миграции рабочей силы

 • 6.4. Нетарифные методы регулирования международной торговли

 • 7 ведущих государств промышленно-развитой группы стран. Их место в

 • 7. АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ ПРОТЕКЦИОНИЗМА

 • 7. Особенности современного этапа развития международной экономики

 • 7.1. Аргументы в пользу протекционизма

 • 7.1. Международная трудовая миграция: причины и направления

 • 7.1. Понятие и инструменты механизма мирового хозяйства

 • 7.1. Функции и роль ГАТТ/ВТО в регулировании современной мировой

 • 7.2. Дополнительные аргументы против протекционизма.

 • 7.2. Мировой рынок труда и его особенности в современных условиях

 • 7.2. О позитивных и негативных последствиях присоединения России к ВТО

 • 7.2. Структура механизма мирового хозяйства

 • 7.3. Внешняя торговля России

 • 7.3. Мировой экономический порядок

 • 7.3. Регулирование международной трудовой миграции

 • 8. Меркантилизм

 • 8.1. Международные сделки в сфере услуг. Классификация торгуемых услуг

 • 8.1. Общая характеристика международного финансирования

 • 8.1. Теории международной миграции капитала

 • 8.2. Услуги международного транспорта

 • 8.2. Формы и последствия международной миграции капитала

 • 8.2. Характеристика основных рынков ссудного капитала

 • 8.3. Выгоды и потери стран при использовании прямых иностранных

 • 8.3. Институциональная структура мировой финансовой системы

 • 8.3. Туризм как специфическая форма международной торговли услугами

 • 8.4. Мировые инвестиции и сбережения

 • 8.4. Размещение кредитных средств в мировой финансовой системе

 • 8.5. Интернационализация рынка капиталов и проблемы его регулирования

 • 8.5. Финансовые кризисы

 • 9. Теория абсолютных преимуществ

 • 9.1. Валюта и международные валютные отношения

 • 9.1. Кризис международной задолженности в 80-е годы и его последствия

 • 9.1. Цели и мотивы миграции капитала

 • 9.2. Валютная система и ее эволюция

 • 9.2. Подходы кредиторов к разрешению кризиса международной