Чугуївська міська рада

Вид материалаДокументы

Содержание


Міський голова Г.М. МІНАЄВА
Подобный материал:


ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О Г О Л О В И“17” 10 2011 № 391

м.Чугуїв


Про створення міської тимчасової комісії

з погашення заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), пенсій,

стипендій та інших соціальних виплат


Керуючись п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання власних повноважень, вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат», з метою посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат:

  1. Створити міську тимчасову комісію з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у складі:


Хватинець - секретар міської ради, голова комісії;

Олена Олексіївна


Злотнікова - начальник управління праці та соціального захисту

Наталя Григорівна населення Виконавчого комітету Чугуївської міської

ради, заступник голови комісії


Броднікова - заступник начальника управління – начальник

Зоя Вікторівна відділу з питань праці та зайнятості населення

управління праці та соціального захисту населення,

секретар комісії;


Члени комісії:


Білоус - начальник відділу споживчого ринку

Тетяна Григорівна Виконавчого комітету Чугуївської міської ради


Бичко - заступник начальника – начальник відділу

Людмила Іванівна надходження доходів управління Пенсійного

Фонду України в Чугуївському районі (за згодою);


Мясников - начальник сектору державної боротьби з

Артем Анатолійович економічними злочинами Чугуївського

районного відділу ГУМВС України

в Харківській області (за згодою);

Рябінін - начальник управління оподаткування

Юрій Володимирович фізичних осіб Чугуївської об’єднаної

державної податкової інспекції (за згодою);


Семерик - начальник управління статистики в Чугуївському

Ольга Іванівна районі (за згодою).

  1. Затвердити Положення про міську тимчасову комісію з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (додаток).  1. Розпорядження міського голови від 04.12.2007 № 507 «Про створення міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечення повноти сплати страхових внесків» вважати таким, що втратило чинність.  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради ХВАТИНЕЦЬ О.О.Міський голова Г.М. МІНАЄВА


Додаток

до розпорядження міського голови

від «17» 10 2011 № 391


ПОЛОЖЕННЯ
про міську тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат1. Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - тимчасова комісія) є тимчасовим дорадчим органом, утвореним Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.


2. Тимчасова комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.


3. Основними завданнями тимчасової комісії є:


1) сприяння діяльності органів виконавчої влади з питань,
пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями;


2) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері.


4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань:


1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем;


2) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;


3) подає органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;


4) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації стану справ з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;


5) інформує щомісяця обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про стан заборгованості, а також про вжиті заходи для її погашення.


5. Тимчасова комісія має право:


1) отримувати в установленому порядку органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;


2) запрошувати на свої засідання керівників та інших працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розгляду питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;


3) подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці;4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи;


5) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).


6. Тимчасова комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.


7. Тимчасова комісія провадить діяльність згідно з цим Положенням.


Тимчасову комісію очолює секретар міської ради.


8. До складу тимчасової комісії входять представники управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету, відділу споживчого ринку виконавчого комітету, Чугуївської об’єднаної податкової інспекції (за згодою), управління статистики в Чугуївському районі (за згодою), управління Пенсійного фонду України в Чугуївському районі (за згодою), Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області (за згодою).


Персональний склад тимчасової комісії затверджує міський голова.


9. Формою роботи тимчасової комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови тимчасової комісії, але не рідше ніж один раз на місяць.


Засідання тимчасової комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.


Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні тимчасової комісії забезпечує її секретар.


Засідання тимчасової комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.


10. На засіданнях тимчасова комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.


Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів тимчасової комісії.


У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і у триденний строк надсилається усім членам тимчасової комісії та Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.


Член тимчасової комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.


11. Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідних актів виконавчого комітету відповідно до своїх повноважень.


12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи тимчасової комісії здійснює Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету.


Секретар міської ради О.О. ХВАТИНЕЦЬ