Учебная программа для специальностей: 1-26 02 02 Менеджмент, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-26 02 05 Логистика, 1-25 01 04 Финансы и кредит

Вид материалаПрограмма

Содержание


Факультеты: Юридический Международных экономических отношений и менеджмента
I. тлумачальная запіска
Мэтай вывучэння дысцыпліны
Асноўнымі задачамі дысцыпліны вызначаны
Ii. прыкладны тэматычны план дысцыпліны
Ii. прыкладны тэматычны план дысцыпліны
Iii. змест вучэбнага матэрыяла
Тэма 2. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі
Тэма 3. Акупацыя Германіяй краін Еўропы
Тэма 4. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны
Тэма 5. СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны
Тэма 6. Фашысцкі акупацыйны рэжым на тэррыторыі Беларусі
Тэма 7. Усенародная барацьба савецкага народа з фашысцкiмi захопнiкамi на акупіраванай тэрыторыі
Тэма 8. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта
Тэма 9. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў
Тэма 10. Савецкі тыл у гады вайны
Тэма 11. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў
Номер раздела, темы, занятия
Количество аудиторных часов
Формы контроля знаний
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ


ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “МИТСО”


УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

Федерации профсоюзов Беларуси

Международный университет “МИТСО”

________________С.Н. Князев

__________”___________________2011 г

Регистрационный № УД- ________/р_


ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА

(в контексте второй мировой войны)


Учебная программа для специальностей:

1-26 02 02 Менеджмент, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-26 02 05 Логистика,

1-25 01 04 Финансы и кредит, 1.25 01 03 Мировая экономика

1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии

1-24 01 01 Международное право, 1-24 01 02 Правоведение
Факультеты: Юридический
Международных экономических отношений и менеджмента

Кафедра Истории права и гуманитарных дисциплин


Курс (курсы) 1 / 1/ 1 / 2

Семестр (семестры) 2 /2//2/ 4


Лекции 22/ 20 /6/ 8

Практические (семинарские)

занятия 12/ 14/ 2/ - (в том числе 6/ 6/

самост. управл. работа студентов) зачет 2/2/2/4 семестр

Лабораторные

занятия -


Всего аудиторных часов

по дисциплине 34 / 34/ 8/ 8


Всего часов Форма получения

по дисциплине 52 высшего образования _очная заочная

Составил – Цобкало А.А.., к.и.н., доцент

2011 г.


Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце другой сусветнай вайны)” утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 30 июля 2004г., регистрационный № ТД-СГ.001/тип.


Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта

кафедрой истории права и гуманитарных дисциплин

29.08.2011, протокол № 1


Заведующий кафедрой

___________________В.Г. Филяков


Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом

Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси ”Международный университет “МИТСО”


2011г., протокол №


Председатель


___________________С.Н. Князев


I. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


Вучэбная праграма «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой Сусветнай вайны)» распрацавана для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў у адпаведнасці з вучэбным планам спецыяльнасці 1-26 03 01 «Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі».

Вывучэнне гісторыі Другой Сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў у вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь з’яўляецца адной з задач гуманітарнай падрыхтоўкі студэнцкай моладзі. Вызначальным у працэсе выхавання і арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў становіцца фарміраванне сістэмы каштоўнасцей, якія падзяляюцца ўсімі прадстаўнікамі нашага грамадства. Найважнейшай сярод гэтых каштоўнасцей бачыцца патрыятызм, як любоў да Радзімы, і гатоўнасць да абароны незалежнасці і суверэнітэту сваёй дзяржавы.

Сотні вялікіх і малых войнаў апалілі шматпакутную беларускую зямлю. Патрыятычныя пачуцці сталі маральна-псіхалагічным фундаментам паводзін беларускага народа ва ўмовах ваенных выпрабаванняў, якія выпалі на яго долю ў гады самых кравапралітных за ўсю гісторыю чалавецтва Другой Сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Народы Беларусі ўнеслі значны ўклад у разгром германскіх агрэсараў. Звыш 1,3 мільёна байцоў змагаліся ў радах Чырвонай Арміі, 374 тысячы чалавек удзельнічала ў партызанскім руху, 70 тысяч чалавек вялі барацьбу ў падполлі, амаль 400 тысяч жыхароў Беларусі складалі партызанскія рэзервы, некалькі тысяч ураджэнцаў Беларусі змагаліся ў радах ерапейскага руху Супраціўлення.

У першых радах мужных патрыётаў ішла моладзь. Амаль 60 % беларускіх партызан былі да 30-годовага ўзросту, звыш 20 тысяч юнакоў і дзяўчат удзельнічалі ў патрыятычным падполлі. Гэта быў велізарны, навядомы раней у гісторыі патрятычны ўздым народа супраць захопнікаў. Шматнацыянальнае насельніцтва Беларусі праявіла бясконцую мужнасць, самаадданасць, вернасць сацыялістычным ідэалам і нават самаахвярнасць у барацьбе за свабоду і незалежнасць Бацькаўшчыны.

Мэтай вывучэння дысцыпліны «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой Сусветнай вайны)» з’яўляецца грунтоўнае веданне гісторыі сваёй Айчыны і асабліва яе складаных і супярэчлівых перыядаў, уяўленне месца і ролі Беларусі ў ваенных і палітычных падзеях часоў Другой сусветнай вайны.

Асноўнымі задачамі дысцыпліны вызначаны:
 • ўяўленне метадаў гістарычнага пазнання і асноўных тэорый развіцця падзей у другой сусветнай вайне;
 • фарміраванне цэласнаго уяўлення аб гераічным мінулым свайго народа, грамадзянскай і патрыятычнай якасці асобы;
 • выхаванне ў студэнцкай моладзі пачуцця адказнасці за будучыню сваёй дзяржавы і сусветнага супольніцтва.


Ў выніку вывучэння дысцыпліны «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой Сусветнай вайны)» студэнт павінен

ведаць:
 • асаблівасці ваеннай гісторыі Беларусі і ўдзелу беларускага народа ў ваенных і грамадскіх падзеях на розных этапах другой сусветнай вайны;
 • заканамернасці сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця беларускіх земляў у часы вайны;
 • даследчыкаў, якія ўнеслі асаблівы ўклад у развіццё ведаў пра ўклад Беларусі ў перамогу над фашызмам і нацызмам; асноўныя перыяды, на якія падзяляецца гісторыя другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

умець характэрызаваць:
 • гістарычны працэс, у тым ліку і у ваенных і надзвычайных гістарычных абставінах не як лінейны наперадвызначаны працэс, але і як вырашэнне заўседы ўзнікаўшых альтэрнатыўных сітуацый;
 • вучэбную інфармацыю аб гераічных і трагічных старонках Другой Сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, аб жыцці насельніцтва на акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле;
 • інфармацыю аб укладзе прадстаўнікоў шматнацыянальнага беларускага народа ў разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў, аб уплыве ваенных падзей на лёсы народаў Еўропы і Савецкага Саюза;
 • сацыяльна-эканамічнае і культурнае становішча Беларусі пад час ваенных дзеянняў у кантэксце разнастайных праблем гістарычнага мінулага і сучаснасці.

набыць навыкі:
 • уяўленне месца і ролі Беларусі ў ваенных і палітычных падзеях часоў Другой сусветнай вайны;
 • валодання азначэннямі асноўных паняццяў ваеннай гісторыі, навукова-гістарычным аналізам.

Вучэбная праграма «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (ў кантэксце Другой Сусветнай вайны)» разлічана 52 вучэбныя гадзіны, з іх 34 аудыторныя гадзіны. Прыкладнае размеркаванне аудыторных гадзін па відам вучэбных заняткаў: 22 гадзіны – лекцы!, 6 гадзін – семінарскія занятк1, 6 – к1руемая самастойная праца.


II. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН ДЫСЦЫПЛІНЫ

Дзеннае аддзяленне
Назва тэмы

Аудыт. гадзіны

Лекцыі

Самаст. к1р. праца

Семінарскія заняткі1.

Тэма 1. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

4

2

2

2.

Тэма 2. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі

4

2
2

3.

Тэма 3. Акупацыя Германіяй краін Еўропы

2

24.

Тэма 4. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

2

25.

Тэма 5. СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны

4

2

2
6.

Тэма 6. Фашысцкi акупацыйны рэжым на тэрыторыi Беларусi

4


2

2

7.

Тэма 7. Усенародная барацьба савецкага народа з фашысцкiмi захопнiкамi на акупіраванай тэрыторыі

4

2

2
8.

Тэма 8. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

2

29.

Тэма 9. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў

2

210.

Тэма 10. Савецкі тыл у гады вайны

2

211.

Тэма 11. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

4

2

2

Усяго часоў

34

22

6

6II. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН ДЫСЦЫПЛІНЫ

Завочнае аддзяленне
Назва тэмы

Аудыт. гадзіны

Лекцыі

Самаст. к1р. праца

Семінарскія заняткі1.

Тэма 1. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

2
2

2.

Тэма 2. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі

2


3.

Тэма 3. Акупацыя Германіяй краін Еўропы

4.

Тэма 4. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

5.

Тэма 5. СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны

6.

Тэма 6. Фашысцкi акупацыйны рэжым на тэрыторыi Беларусi

27.

Тэма 7. Усенародная барацьба савецкага народа з фашысцкiмi захопнiкамi на акупіраванай тэрыторыі

8.

Тэма 8. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

9.

Тэма 9. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў

22

10.

Тэма 10. Савецкі тыл у гады вайны

11.

Тэма 12. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў


Усяго часоў

6

2
8


III. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛА


Тэма 1. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

Міжнародная дзейнасць Германіі ў 30-х гадах ХХ ст. Ачагі ваеннай напружанасці (Далёкі Усход, Еўропа, Афрыка). Фарміраванне фашысцкага блоку. Антыкамінтэрнаўскі пакт. СССР і Ліга Нацый. Грамадзянская вайна ў Іспаніі.

Мюнхенскае пагадненне. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французска-англійскія перамовы. Савецка-германскія дагаворы. Сакрэтны пратакол.


Тэма 2. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі

Пачатак Другой сусветнай вайны. Напад Германіі на Польшчу. Аб’яўленне вайны Францыяй і Вялікабрытаніяй Германіі. Прычыны і характар вайны.

Уступленне войск Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі і Украіны. Уз’яднанне Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР.

Становішча ў заходніх рэгіёнах Савецкага Саюза. СССР і краіны Балтыі. Савецка-фінская вайна. Удзел беларусаў у фінскай кампаніі.


Тэма 3. Акупацыя Германіяй краін Еўропы

«Дзіўная вайна». Акупацыя Германіяй Даніі, Нарвегіі, Бельгіі, Галандыі і Люксембурга. Наступленне германскіх войск у Францыі. Капітуляцыя Францыі. Берлінскі пакт. Агрэсія Германіі на Балканах. Дзейнасць СССР на міжнароднай арэне. Пакт аб нейтралітэце паміж СССР і Японіяй.

Пачатак Руху Супраціўлення. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Прыняцце плана «Барбароса».


Тэма 4. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

СССР у перадваенныя гады. Мерапрыемствы па ўмацаванню абароназдольнасці краіны. Ваенна-патрыятычная і ваенна-абарончая работа сярод насельніцтва.

Становішча ў Чырвонай Арміі. Заходняя Асобая ваенная акруга.


Тэма 5. СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны


Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза. «Маланкавая вайна». Напад Германіі на СССР. Прыгранічныя баі ў Беларусі. Абарона Брэсцкай крэпасці.

Дзейнасць органаў улады і кіравання СССР, БССР па мабілізацыі сіл і сродкаў для барацьбы з агрэсарам. Дзяржаўны камітэт абароны (ДКА).Перавод прамысловасці на ваенныя рэйкі. Эвакуацыя насельніцтва, матэрыяльных рэсурсаў і іншых каштоўнасцяў у тыл СССР.

Знішчальныя атрады і народнае апалчэнне. Баявыя дзеянні на франтах. Абарончыя баі пад Мінскам, Бабруйскам, Оршай, Віцебскам, Магілёвам, Гомелем. Лепельска-Сенненская аперацыя Чырвонай Арміі. Гераізм савецкіх воінаў. Дапамога насельніцтва Чырвонай Арміі. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў і дыверсійных груп і падпольных арганізацый. (М.Ф. Шмыроў, В.З. Корж, І.З. Ізох, І.А. Яраш, М.І. Жукоўскі і інш.). Першыя партызаны – Героі Савецкага Саюза (Ц.П. Бумажкоў, Ф.І. Паўлоўскі).

Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам – восенню 1941 г.

Дзейнасць СССР на міжнароднай арэне. Ваенна-эканамічнае супрацоўніцтва паміж Савецкім Саюзам Вялікабрытаніяй і ЗША. Пачатак стварэння антыгітлераўскай кааліцыі. Ваенныя дзеянні у канцы 1941 года. Уступленне ў вайну ЗША і Японіі.

Маскоўская бітва. «Віцебскія вароты».