Секція 23. Менеджмент, інвестиційні й інноваційні процеси в промисловості І народному господарстві керівник

Вид материалаДокументы

Содержание


Head - professor Gavris A.N.
Подобный материал:
СЕКЦІЯ 23. МЕНЕДЖМЕНТ, ІНВЕСТИЦІЙНІ Й ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ в ПРОМИСЛОВОСТІ І НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Керівникпроф. ГаврисьО.М., декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Секретар  ст. викл. Шевченко М.М.

Секция 23. Менеджмент, инвестиционные и инновационные процессы в промышленности и народном хозяйстве

Руководительпроф. Гаврись А.Н., декан факультета бизнеса и финансов НТУ «ХПИ»

Секретарь  ст. преп. Шевченко М.Н.

Section 23. Management, investment and innovative processes in the industry and a national economy

Head - professor Gavris A.N., the dean of faculty of business and finance NTU "KhPI"

Secretary - senior lecturer Shevchenko M.N.
 1. Антер’є Ж.М., Франція, Ліон, Гаврись О.М.,
  Гаврись М.О., Україна, Харків

Інноваційна діяльність і її оподаткування в Європейському Союзі

Антерье Ж.М., Франция, Лион, Гаврись А.Н.,
Гаврись Н.А., Украина, Харьков

Инновационная деятельность и ее налогообложение в Европейском Союзе

Antherieu J.M, France, Lion, Gavrys O.M.,
Gavrys M.O., Ukraine, Kharkiv

Innovative activity and its taxation in the European Union
 1. Бабіч І.Є., Україна, Харків

Цінова політика страхової компанії та еластичність страхових послуг

Бабич И.Е., Украина, Харьков

Ценовая политика страховой компании и эластичность страховых услуг

Babich I., Ukraine, Kharkiv

Price policy of an insurance company and elasticity of insurance services.
 1. Балабай Г.Г., Україна, Харків

Міжнародний бенчмаркинг як основа конкурентної переваги компанії

Балабай Г.Г., Украина, Харьков

Международный бенчмаркинг как основа конкурентного преимущества компании

Balabay G.G., Ukraine, Kharkov

International benchmarking as a base of company competition advantage
 1. Беззубова М.О., Україна, Харків

Участь громадськості в державному регулюванні сектору МСП в Україні: проблеми та напрямки розвитку

Беззубова М.А., Украина, Харьков

Участие общественности в государственном регулировании сектора МСП в Украине: проблемы и направления развития

Bezzubova M.A., Ukraine, Kharkiv

Participation of public in state regulation of SME sector in Ukraine: problems and development directions
 1. Білоцерківський О.В., Україна, Харків

Практика використання методології процесно-орієнтованого аналізу рентабельності виробництва промислової продукції

Белоцерковский А.В., Украина, Харьков

Практика использования методологии процессно-ориентированного анализа рентабельности производства промышленной продукции

Bilotserkivskiy O.V., Ukraine, Kharkov

Practical use of process-oriented profitability analysis in industrial products manufacturing
 1. Беро Ж.-П., Франція, Ліон, Міщенко В., Україна, Харків,
  Мозенков О., Україна, Київ, Фанг М., Китай, Хефей

Концепція підтримки та оцінки ефективності розвитку малого підприємництва на регіональному рівні

Беро Ж.-П., Франция, Лион, Мищенко В., Украина, Харьков,
Мозенков О., Украина, Киев, Фанг М., Китай, Хэфей

Концепция поддержки и оценки эффективности развития малого предпринимательства на региональном уровне

Berhault J.-P., France, Lyons, Mishchenko V., Ukraine, Kharkiv,
Mozenkov O., Ukraine, Kyiv, Fang M, China, Hefey

The concept of support and an estimation of efficiency of development of small business at a regional level
 1. Богданов О.А., Україна, Харків

Розробка методик визначення вартості ремонтних робіт крупних електричних машин

Богданов О.А., Украина, Харьков

Разработка методик определения стоимости ремонтных работ крупных электрических машин

Bogdanov O.A., Ukraine, Kharkiv

Working up of methods of value determination of a large electrical machines repairs
 1. Бондар С.А., Україна, Харків

Показники рентабельності промислового підприємства та резерви її росту

Бондарь С.А., Украина, Харьков

Показатели рентабельности промышленного предприятия и резервы ее роста

Bondar S.A., Ukraine, Kharkov

Activities profitability of industrial enterprise and working balances of it’s growth
 1. Брінь П.В., Супряга І.Ю., Україна, Харків

Стратегічне управління промисловим підприємством

Бринь П.В., Супряга И.Ю., Украина, Харьков

Стратегическое управление промышленным предприятием

Brin P.V., Supryaga I.Y., Ukraine, Kharkov

Strategic management of the industrial enterprise
 1. Брінь П.В., Ярмак Т.П., Україна, Харків

Інноваційна діяльність промислового підприємства

Бринь П.В., Ярмак Т.П., Украина, Харьков

Инновационная деятельность промышленного предприятия

Brin P.V., Yarmak T.P., Ukraine, Kharkov

Innovation activity of the industrial enterprise
 1. Василенко Т.Є., Україна, Горлівка

Стан і перспективи розвитку пасажирських автомобільних перевезень в Донецькому регіоні

Василенко Т.Е., Украина, Горловка

Состояние и перспективы развития пассажирских автомобильных перевозок в Донецком регионе

Vasylenko T.E., Ukraine, Gorlivka

State and prospect of development of passenger motor traffic in Donets region
 1. Вінниченко О.В., Сєріков А.В., Україна, Харків

Українська товарна біржа як суб’єкт господарської діяльності

Виниченко А.В., Сериков А.В., Украина, Харьков

Украинская товарная биржа как субъект хозяйственной деятельности

Vinnichenko A.V., Serikov A.V., Ukraine, Kharkov

The Ukrainian stock exchange as subject of the economic activities
 1. Гаврись О.М., Лук’яниця І.Ю., Україна, Харків

Шляхи відтворення основних виробничих фондів в машинобудуванні

Гаврись А.Н., Лукьяница И.Ю., Украина, Харьков

Пути воспроизводства основных производственных фондов в машиностроении

Gavris A.N., Lukyanitca I.Y., Ukraine, Kharkov

Ways of reproduction of the basic production assets to mechanical engineering
 1. Гаврись П.О., Гаврись П.О., Україна, Харків

Зарубіжний досвід у створенні ефективних механізмів фінансової оцінки

Гаврись П.А., Гаврись П.А., Украина, Харьков

Зарубежный опыт в создании эффективных механизмов финансовой оценки

Gavrys P.A., Gavrys O.A., Ukraine, Kharkiv

Foreign experience of creation of effective financial evaluation mechanisms
 1. Глущенко І.В., Україна, Харків

Організація управління валютними ризиками для підвищення конкурентоспроможності комерційного банку

Глущенко И.В., Украина, Харьков

Организация управления валютными рисками для повышения конкурентоспособности коммерческого банка

Glushchenko I., Ukraine, Kharkiv

Organization of currency risk management for enhancement of bank competitiveness
 1. Головня В.В., Україна, Харків

Організація інноваційної діяльності в процесі приватизації

Головня В.В., Украина, Харьков

Организация инновационной деятельности в процессе приватизации

Golovnya V.V., Ukraine, Kharkov

The organization of innovative activity during privatization
 1. Горбова О.С., Україна, Харків

Види просування товарів на ринки

Горбова Е.С., Украина, Харьков

Виды продвижения товаров на рынки

Gorbova E.S., Ukraine, Kharkov

The forms of goods promotion in markets
 1. Гуцаленко О.Ю., Україна, Харків

Стратегія збільшення ринкової вартості підприємства і оптимальне управління прибутком

Гуцаленко О.Ю., Украина, Харьков

Стратегия увеличения рыночной стоимости предприятия и оптимальное управление прибылью

Gutsalenko O.Yu., Ukraine, Kharkiv

Strategy of enterprise’s market-value increase and profit’s optimum management
 1. Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Спільність змін у розвитку українсько-угорського економічного партнерства і конференції MicroCAD-Kharkiv

Гуцаленко Ю.Г., Украина, Харьков

Общность изменений в развитии украинско-венгерского экономического партнерства и конференции MicroCAD-Харьков

Gutsalenko Yu.G., Ukraine, Kharkiv

The community of the changes in the development of the Ukrainian-Hungarian economic cooperation & the MicroCAD-Kharkiv Conference
 1. Данильченко М.В., Україна, Харків

Методи управління дебіторською заборгованістю на промислових підприємствах

Данильченко М.В., Украина, Харьков

Управление дебиторской задолженностью на промышленных предприятиях

Danilchenko M.V., Ukraine, Kharkov

Methods of debtor debts management in industrial enterprises
 1. Данько Т.В., Україна, Харків

Складові міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств

Данько Т.В., Украина, Харьков

Составляющие международной конкурентоспособности промышленных предприятий

Danko T.V., Ukraine, Kharkiv

Components of international competitiveness of industrial enterprises
 1. Довгаль М.В., Долінська Р.Г. Україна, Харків

Обґрунтування критеріїв оцінки діяльності підприємства на зовнішніх ринках

Довгаль М.В., Долинсакя Р.Г. Украина, Харьков

Обоснование критериев оценки деятельности предприятия на внешних рынках

Dovgal M.V., Dolinska R.G. Ukraine, Kharkov

Group of assessment criteria enterprise activity on foreign markets
 1. Долінська Р.Г., Лозовський М.О., Україна, Харків

Подвійна роль інновацій у менеджменті підприємства

Долинская Р.Г., Лозовский М.А., Украина, Харьков

Двойная роль инноваций в менеджменте предприятия

Dolinskaya R.G., Lozovskiy M.A., Ukraine, Kharkov

Double role of innovation in terms of enterprise management
 1. Другова О.С., Україна, Харків

Інвестиційні процеси у промисловості

Другова Е.С., Украина, Харьков

Инвестиционные процессы в промышленности

Drugova E.S., Ukraine, Kharkov

Investment process in industry
 1. Друзін Р.В., Україна, Сімферополь

Оцінка ступеня прогнозу валютних трендів

Друзин Р.В., Украина, Симферополь

Оценка степени прогнозируемости валютных трендов

Drusin R.V., Ukraine, Simferopol

Estimation of a degree of the forecast of currency trends
 1. Зайко О.В., Україна, Вінниця, Гейсман С.Л., Москва, Росія

Прямі іноземні інвестиції в економіці України

Зайко А.В., Украина, Винница, Гейсман С.Л., Москва, Россия

Прямые иностранные инвестиции в экономике Украины

Zajko A.V., Ukraine, Vinnitsa, Geysman S.L., Moscow, Russian

Direct foreign investments in the economy of Ukraine
 1. Зотова Н.В., Україна, Харків

Проблеми аналізу фінансових потоків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств в Україні

Зотова Н.В., Украина, Харьков

Проблемы анализа финансовых потоков во внешнеэкономической деятельности предприятий в Украине

Zotova N.V., Ukraine, Kharkov

The problems of cash flow analysis for international management of enterprises in Ukraine
 1. Зубкова А.Б., Україна, Харків

Управління змінами під час впровадження системи якості

Зубкова А.Б., Украина, Харьков

Управление изменениями при внедрении системы качества

Zubkova A.B., Ukraine, Kharkiv

Management of changes in the process of quality system introduction
 1. Іваницький В.Д., Су Дженчун, Чжан Чунжин,
  Ян Фей, Україна, Харків

Створення малих підприємств як іноваційний фактор розвитку економіки України та Китаю

ИваницкийВ.Д., Су Дженчун, Чжан Чунжин,
Ян Фей, Украина, Харьков

Создание малых предприятий как инновационный фактор развития экономики Украины и Китая

Ivanitzky V. D., Su Jentshun, Tshan Tshunshin,
Ian Phey, Ukraine, Kharkov

The Creating of the small enterprise in the Ukraine and China as the factor of development economics
 1. Івахненко А.В., Україна, Харків

Міжнародний трансфер науково-технічних інновацій як засіб підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств

Ивахненко А.В., Украина, Харьков

Международный трансфер научно-технических инноваций как средство повышения конкурентоспособности промышленных предприятий

Ivaknenko A.V., Ukraine, Kharkov

International transfer of R&D innovations as the means of improving competitiveness of industrial enterprises
 1. Капленко В.В., Україна, Харків

Роль приватизації в залученні інвестицій

Капленко В.В., Украина, Харьков

Роль приватизации в привлечении инвестиций

Kaplenko V.V., Ukraine, Kharkov

The role of privatization in bringing of investments
 1. Качев О.С., Купрійова С.Г., Полтавський Г.Я., Україна, Харків

Проблематика менеджменту в оплаті праці

Качев А.С., Куприёва С.Г., Полтавский Г.Я., Украина, Харьков

Проблематика менеджмента в оплате труда

Kachev A.S., Kuprijova S.G., Poltavskiy G.J., Ukraine, Kharkiv

Problematic of the management in wages of labor
 1. Кириленко В.Л., Україна, Харків

Застосування методики реінжинірінгу бізнес-процесів для організації та управління мережами створення цінності

Кириленко В.Л., Украина, Харьков

Применение методики реинжиниринга бизнес-процессов для организации и управления сетями создания ценности

Kyrylenko V., Ukraine, Kharkov

Application of business process reengineering methods for organization and management of value nets
 1. Кириленко Н.М., Україна, Харків

Визначення доцільності аутсорсинга з погляду теорії обмежень систем і теорії організації

Кириленко Н.Н., Украина, Харьков

Определение целесообразности аутсорсинга с точки зрения теории ограничений систем и теории организации

Kyrylenko N., Ukraine, Kharkov

Determination of outsourcing expediency from the point of view of theory of constraints and theory of organization
 1. Клепікова С.В., Україна, Харків

Застосування нейронних мереж в економіці

Клепикова С.В., Украина, Харьков

Применение нейронных сетей в экономике

Klepikova S.V., Ukraine, Kharkov

Application of neural networks in economics
 1. Корніль Т.Л., Україна, Харків

Фондовий ринок та економічний розвиток країни

Корниль Т.Л., Украина, Харьков

Фондовый рынок и экономическое развитие государства

Kornil T.L., Ukraine, Kharkov

The share market and economic development of the state
 1. Коробков Д.В., Україна, Харків

Актуальність дослідження конкурентоспроможності при визначенні інвестиційної привабливості підприємства та його цінних паперів

Коробков Д.В., Украина, Харьков

Актуальность исследования конкурентоспособности при определении инвестиционной привлекательности предприятия и его ценных бумаг

Korobkov D.V., Ukraine, Kharkov

Urgency of research of competitiveness at definition of investment attractiveness of the enterprise and securities
 1. Кочетова Т.І., Іваницький Є.В.,
  Ваель Зіяд Хайдар, Україна, Харків

Моделі богатокритеріальної оптимізації інвестиційних бізнес-проектів в умовах невизначеності

Кочетова Т.И., Иваницкий Е.В.,
Ваэль Зияд Хайдар , Украина, Харьков

Модели многокритериальной оптимизации инвестиционных бизнес-проектов в условиях неопределенности

Коchetova T.I., Ivanitzky E.V.,
Vael Ziyd Xajdar, Ukraine, Kharkov

Models of optimization of investment business - projects in the indefinite conditions
 1. Кочетова Т.І., Україна, Харків

Матрична модель вибору інвестиційних проектів

Кочетова Т.И., Украина, Харьков

Матричная модель выбора инвестиционных проектов

Kochetova T.I., Ukraine, Kharkov

Matrix model of selection of investment projects
 1. Крівцун Л.А., Україна, Харків

Взаємозв`язок структурних зрушень в промисловості та економічного зростання

Кривцун Л.А., Украина, Харьков

Взаимосвязь структурных сдвигов в промышленности и экономического роста

Krivtsun L.A., Ukraine, Kharkov

The relation between structural shifts in industry and economic growth
 1. Кулік А.М., Сєріков А.В., Україна, Харків

Марксова модель розширеного відтворення господарської діяльності як генетична основа її збалансованої системи показників

Кулик А.Н., Сериков А.В., Украина, Харьков

Марксова модель расширенного воспроизводства хозяйственной деятельности как генетическая основа ее сбалансированной системы показателей

Kulik A.N., Serikov A.V., Ukraine, Kharkov

Marx` model of amplate reproduction of economic activities as the genetical basis of its balanced scorecard
 1. Кухарук О.Д., Україна, Харків

Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промисловості України в умовах вступу до СОТ

Кухарук Е.Д., Украина, Харьков

Проблемы обеспечения конкурентоспособности промышленности Украины в условиях вступления в ВТО

Kukharuk E.D., Ukraine, Kharkiv

Problems of competitiveness of an industry of Ukraine in conditions of entry in WTO
 1. Лазуренко В.О., Україна, Харків

Сбалансована система показників: нові тенденції в управлінні українським підприємством

Лазуренко В.А., Украина, Харьков

Сбалансированная система показателей: новые тенденции в управлении украинским предприятием

Lazurenko V., Ukraine, Kharkiv

Balanced Scorecard: new tendencies in management of Ukrainian companies
 1. Макаренко А.Б., Україна, Харків

Застосування класифікаційній системи ризиків в інвестиційному проектуванні промислових підприємств України

Макаренко А.Б., Украина, Харьков

Применение классификационной системы рисков в инвестиционном проектировании промышленных предприятий Украины

Makarenko A.B., Ukraine, Kharkov

Application of investment projects risks classification in capital budgeting of Ukrainian industrial enterprises
 1. Ман М., Флезер А., Румунія, Петрошани

Теоретичні дослідження методів розрахунку запасів виробництва в компаніях вугільної промисловості в Румунії

Ман М., Флезер А., Румыния, Петрошаны

Теоретические исследования методов расчета запасов производства в компаниях угольной промышленности в Румынии

Man M., Fleser A., Romania, Petrosani

Theoretical Considerations Regarding the Methods of Accounting Production Stocks in the Companies Belonging to the Coal Mining Industry in Romania
 1. Манг Б., Угорщина, Мишкольц

Перспективи розвитку вантажопотоку авіаційного транспорту

Манг Б., Венгрия, Мишкольц

Перспективы развития грузопотока авиационного транспорта

Mang B., Hungary, Miskolc

Prospects of development of a freight traffic of an air transportation
 1. Маницька О.О., Україна, Харків

Ефективність участі машинобудівних підприємств в експортних тендерах

Маницкая О.А., Украина, Харьков

Эффективность участия машиностроительних предприятий в экспортных тендерах

Manitskaya O.A., Ukraine, Kharkiv

Efficiency of machine building enterprises participation in export tenders
 1. Матюшенко І.Ю., Україна, Харків

Напрямки підвищення конкурентоспроможності Харківської області в умовах нової економічної політики

Матюшенко И.Ю., Украина, Харьков

Пути повышения конкурентоспособности Харьковской области в условиях новой экономической политики

Matyushenko I.Yu. Ukraine, Kharkiv

Ways to Strengthen Competitiveness of Kharkiv Region under Conditions of New Economic Policy
 1. Мехович С.А., Україна, Харків

Сутність і поняття інноваційного ресурсу приватизації

Мехович С.А., Украина, Харьков

Сущность и понятие инновационного ресурса приватизации

Mekhovich S.A., Ukraine, Kharkov

Essence and concept of an innovative resource of privatization
 1. Мехович С.А., Боков А.О., Україна, Харків

Оцінка галузевого інноваційного потенціалу

Мехович С.А., Боков А.А., Украина, Харьков

Оценка отраслевого инновационного потенциала

Mekhovich S.A., Bokov A.A., Ukraine, Kharkov

Estimation of the branch innovative potential
 1. Мехович С.А., Головня В.В., Україна, Харків

Методологія оцінки інноваційного ресурсу підприємства, що приватизується

Мехович С.А., Головня В.В., Украина, Харьков

Методология оценки инновационного ресурса приватизируемого предприятия

Mekhovich S.A., Golovnya V.V., Ukraine, Kharkov

Estimation methodology of privatized enterprise innovative resource
 1. Миронова О.М., Україна, Харків

Диференційований підхід до управління персоналом в рамках антикризової діяльності підприємства

Миронова О.Н., Украина, Харьков

Дифференцированный подход к управлению персоналом в рамках антикризисной деятельности предприятия

Myronova O.M., Ukraine, Kharkiv

The differentiated approach to management of the personnel within the framework of anti-crises activity of the enterprise
 1. Міщенко В.Я., Іваницький В.Д., Іваницький Є.В.,
  Колєсніченко А.С., Україна, Харків

Управління розвитком малих підприємств як соціально-економічних систем

Мищенко В.А., Иваницкий В.Д., Иваницкий Е.В.,
Колесниченко А.С., Украина, Харьков

Управление развитием малых предприятий как социально-экономических систем

Mischenko V.A., Ivanitzky V.D., Ivanitzky E.V.,
Kolesnitchenko A.S., Ukraine, Kharkov

Control of development of small enterprises as the social and economic system
 1. Міщенко В.Я., Іваницький В.Д., Попельницька Т.Т.,
  Ян Фей, Україна, Харків

Біматрична модель оптимізації інвестиційного портфелю в умовах невизначенності

Мищенко В.А., Иваницкий В.Д., Попельницкая Т.Т.,
Ян Фей, Украина, Харьков

Биматричная модель оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности

Mischenko V.A., Ivanitzky V.D., Popelnitzka T.V.,
Jan Fey, Ukraine, Kharkov

The bimatrix model optimization of investment portfolio in the indefinite conditions
 1. Міщенко В.Я., Назарова Т.Ю, Україна, Харків

Капітальне будівництво та малий бізнес

Мищенко В.А., Назарова Т.Ю., Украина, Харьков

Капитальное строительство и малый бизнес

Mischenko V.A., Nazarova T.Y., Ukraine, Kharkov

Capital construction and small business
 1. Міщенко В.А., Петенко І.В., Україна, Харків,
  Фанг М., Китай, Хефей

Показники оцінки діяльності сектору малих та середніх підприємств (порівняльний аналіз)

Мищенко В.А., Петенко И.В., Украина, Харьков,
Фанг М., Китай, Хэфей

Показатели оценки деятельности сектора малых и средних предприятий (сравнительный анализ)

Mishchenko V.A., Petenko I.V., Ukraine, Kharkiv,
Fang M., China, Hefey

Parameters of an estimation of activity of sector of the small and average enterprises (the comparative analysis)
 1. Міщенко В.А., Україна, Харків, Фанг М., Китай, Хефей,
  Фютен М., Франція, Ліон

Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності ункціонування малого підприємництва

Мищенко В.А., Украина, Харьков, Фанг М., Китай, Хэфей,
Фютен М., Франция, Лион

Организационно-экономические направления повышения эффективности функционирования малого предпринимательства

Mishchenko V.A., Ukraine, Kharkiv, Fang M., China, Hefey,
Futin M., France, Lyons

Organizational-economic directions of increase of efficiency of functioning of small business
 1. Могилко О.В., Україна, Харків

Аналіз інвестиційного розвитку України на сучасному етапі

Могилко Е.В., Украина, Харьков

Анализ инвестиционного развития Украины на современном этапе

Mogilko E.V., Ukraine, Kharkov

The current investment development analysis of Ukraine
 1. Нестерова В.А., Україна, Харків

Визначення критеріїв та індикаторів для оцінки системи управління на підприємстві

Нестерова В.А., Украина, Харьков

Определение критериев и индикаторов для оценки системы управления на предприятии

Nesterova V.A., Ukraine, Kharkiv

Developing criteria and indicators for enterprise management system appraisal
 1. Новиков Ф.В., Кривошапка Ю.М., Дитиненко С.О.,
  Бреславець А.В., Україна, Харків

Енергоемкість і собівартість механічної та фізико-технічної обробки

Новиков Ф.В., Кривошапка Ю.Н., Дитиненко С.А.,
Бреславец А.В., Украина, Харьков

Энергоёмкость и себестоимость механической и физико-технической обработки

Nivykov F.V., Kryvoshapka Yu. M., Ditinenko S.A.,
Breslavets A.V., Ukraine, Kharkiv

Power-consuming and cost price of mechanical and physicotechnical processing
 1. Носова Т.Ю., Україна, Харків

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, як основний фактор їхньої ефективної діяльності

Носова Т.Ю., Украина, Харьков

Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, как основной фактор их эффективной деятельности

Nosova T.Yu., Ukraine, Kharkov

Increase of competitiveness of the industrial enterprises, as a major factor of their effective activity
 1. Осипенко І.В., Мельнікова О.П., Україна, Горлівка

Теоретичні аспекти та пошук підходів до вибору оптимального методу ціноутворення

Осипенко И.В., Мельникова Е.П., Украина, Харьков

Теоретические аспекты и поиск подходов к выбору оптимального метода ценообразования

Osipenko I.V., Melnikova E.P., Ukraine, Gorlivka

Theoretical aspects and searching of approaches to the choosing of the optimal method of price making
 1. Пітя В.С., Україна, Харків

Інноваційні аспекти розвитку виробництва і інтенсифікації збуту енергетичного обладнання

Питя В.С., Украина, Харьков

Инновационные аспекты развития производства и интенсификации сбыта энергетического оборудования

Pitya V.S., Ukraine, Kharkiv

Innovation aspects of the production development and intensification of market of the energetic equipment
 1. Поволяєва Н.А., Україна, Харків

Дослідження інновацій і проблема визначення економічної ефективності

Поволяева Н.А., Украина, Харьков

Исследования инноваций и проблема определения экономической эффективности

Povoolyaeva N.A., Ukraine, Kharkov

Research of innovates and problems of determination of economic efficiency
 1. Полтарак Н.І., Україна, Харків

Вдосконалення моделі керування інноваційними процесами в економічній системі

Полтарак Н.И., Украина, Харьков

Совершенствование модели управления инновационными процессами в экономической системе

Poltarak N. I., Ukraine, Kharkov

Perfection of the model of management innovation processes in economic system
 1. Почепецький Д.М., Сєріков А.В., Україна, Харків

Ціноутворення в наданні фізкультурно-оздоровчих послуг за шейпінг-технологією

Почепецкий Д.Н., Сериков А.В., Украина, Харьков

Ценообразование в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг по шейпинг-технологии

Pochepeckiy D.N., Serikov A.V., Ukraine, Kharkov

Pricing in granting health improving services with the help of shaping-technology
 1. Приходько І.О., Україна, Харків

Взаємозв'язок збалансованої системи показників з моделлю економічної доданої вартості як основа для успішного функціонування підприємства

Приходько И.А., Украина, Харьков

Взаимосвязь сбалансированной системы показателей с моделью экономической добавленной стоимости как основа для успешного функционирования предприятия

Prihodko I.A., Ukraine, Kharkov

Correlation of the balanced scorecard with the model of economic added value as the basis for successful operation of the enterprise
 1. Проценко Н.М., Україна, Харків

Сучасне становище забезпеченості основними видами техніки зерновиробників Харківської області

Проценко Н.Н., Украина, Харьков

Современное состояние обеспечения основными видами техники зернопроизводителей Харьковской области

Procenko N.N., Ukraine, Kharkov

Modern state of the maintenance by the main equipment of grain farmers of the Kharkov region
 1. Раффілд Б.Т., ІІІ, США, Аннвіль, Каїра З.С., Україна, Донецьк

Менеджмент взаємних фондів: ідентифікація проблем та знаходження рішень

Раффилд Б.Т., III, США, Аннвилль, Каира З.С., Украина, Донецк

Менеджмент взаимных фондов: идентификация проблем и нахождение решений

Raffield B.T., III, USA, Annville, Kayira Z.S., Ukraine, Donetsk

Management of Mutual Funds: Identifying Problems and Finding Solutions
 1. Решетняк О.В., Україна, Харків

Оцінка діяльності співробітників як чинник підвищення конкурентоспроможності організації

Решетняк Е.В., Украина, Харьков

Оценка деятельности сотрудников как фактор повышения конкурентоспособности организации

Reshetnyak E. V., Ukraine, Kharkiv

Personnel performance appraisal as a factor of organization competitiveness enhancement.
 1. Рогачов М.Ю., Україна, Харків

Соціально-економічний аспект інноваційної діяльності в сфері природоохоронних технологій

Рогачёв М.Ю., Украина, Харьков

Социально-экономический аспект инновационной деятельности в сфере природоохранных технологий

Rogachov M.Y., Ukraine, Kharkov

The social-economic aspect of innovation activity in the sphere of safeguarding of environmental technology
 1. Рижих В.М., Лукомський В.Г., Бурлаков В.М., Україна, Київ,
  Швадченко В.А., Україна, Харків

Процес реформування і реалізації державної науково-технічної та промислової політиці України

Рыжих В.Н., Лукомский В.Г., Бурлаков В.М., Украина, Киев,
Швадченко В.А., Украина, Харьков

Процесс формирования и реализации государственной научно-технической и промышленной политики Украины

Ryzhykh V.M., Lukoms’kyi V.G., Burlakov V.M.., Ukraine, Kyiv,
Shvadchenko V.A., Ukraine, Kharkiv

The process of forming and realization of state science-technical and industrial politics of Ukraine
 1. Садовський В.А., Україна, Харків

Соціально-економічні критерії ціноутворення в сфері охорони здоров'я

Садовский В.А., Украина, Харьков

Социально-экономические критерии ценообразования в здравоохранении

Sadovskiy V.A., Ukrain, Kharkov

Socio economic criteria of definition of the prices in public health services
 1. Семенченко Г.В., Україна, Харків

Оцінка якісті та ефективності медичних проектів

Семенченко Г.В., Украина, Харьков

Оценка качества и эффективности медицинских проектов

Sementchenko G.V., Ukrain, Kharkov

Rating of quality and efficiency of the medical projects
 1. Сєріков А.В., Тітов М.В., Україна, Харків

Стратегічне планування на основі застосування методології розв’язання зворотних задач в економіці

Сериков А.В., Титов Н.В., Украина, Харьков

Стратегическое планирование на основе применения методологии решения обратных задач в экономике

Serikov A.V., Titov N.V., Ukraine, Kharkov

Strategic planning on the basis of application return problems solution in economy methodology
 1. Сєріков А.В., Швець Є.В., Україна, Харків

Мінімізація витрат як методологічна основа для управління запасами виробництва

Сериков А.В., Швец Е.В., Украина, Харьков

Минимизация затрат как методологическая основа для управления запасами производства

Serikov A.V., Shvecz E.V., Ukraine, Kharkov

Minimization of the costs as a soil for stock management in the enterprise
 1. Сіромаха Н.С., Україна, Харків

Вплив асоціювання на еффективність діяльності підприємства

Сиромаха Н.С., Украина, Харьков

Влияние ассоциирования на эффективность деятельности предприятия

Siromakha N.S., Ukraine, Kharkiv

The influence of associations on the efficiency of enterprise activity
 1. Скотнікова Л.П., Краснухіна Л.Ф., Україна, Харків

Шляхи підвищення ефективності кредитування у банківській діяльності

Скотникова Л.П., Краснухина Л.П., Украина, Харьков

Пути повышения эффективности кредитования в банковской деятельности

Skotnikova L.P., Krasnukhina L.F., Ukraine, Kharkov

The ways of enhancing efficiency of crediting in banking activities
 1. Снігова С.Н., Україна, Горлівка

Недержавний сектор вищої освіти

Снеговая С.Н., Украина, Горловка

Негосударственный сектор высшего образования

Snigovaia S.N., Ukraine, Gorlivka

Private sector of higher education
 1. Справцев О.І., Шевченко М.Н., Україна, Харків

Особливості розробки стратегії міжнародного маркетингу на промисловому підприємстві

Справцев А.И., Шeвченко М.Н., Украина, Харьков

Особенности разработки стратегии международного маркетинга на промышленном предприятии

Spravtsev A.I., Shevchenko M.N., Ukraine, Kharkov

Some features of strategy development of international marketing on industrial enterprise
 1. Степанов О.В., Україна, Харків

Основні проблеми інвестиційного процесу в регіонах України

Степанов А.В., Украина, Харьков

Основные проблемы инвестиционного процесса в регионах Украины

Stepanov A.V., Ukraine, Kharkov

The main problems of the investment process in the Ukraine regions
 1. Тимошенков І.В., Нащекіна О.М., Україна, Харків

Інститут креденцій і його роль у системі інститутів освіти

Тимошенков И.В., Нащекина О.Н., Украина, Харьков

Институт креденций и его роль в системе институтов образования

Timoshenkov I.V., Nashchekina O.N., Ukraine, Kharkov

Institution of credentials and its role in the system of institutions of education
 1. Тищенко І.О., Україна, Харків

Діагностика в антикризовому менеджменті зовнішньоекономічної діяльності

Тищенко И.А., Украина, Харьков

Диагностика в антикризисном менеджменте внешнеэкономической деятельности

Tyshchenko I.A.,Ukraine,Kharkov

Diagnostics in anticrisis management of foreign trade activities
 1. Тищенко І.В., Україна, Харків

Інструменти управління компанією

Тищенко И.В., Украина, Харьков

Инструменты управления компанией

Tyshchenko I.V.,Ukraine,Kharkov

Tools of management of the company
 1. Трофимова О.К., Україна, Харків

Система управління якістю в системі управління підприємством

Трофимова О.К., Украина, Харьков

Система управления качества в системе управления предприятием

Trofymova O.K., Ukraine, Kharkov

Quality management system in enterprise’s management system
 1. Унгур В., Капутеску В., Румунія, Петрошани

Економічна реформа Румунії в контексті умов довгострокового розвитку

Унгур В., Капутеску В., Румыния, Петрошаны

Экономическая реформа Румынии в контексте условий долговременного развития

Ungur V., Capotescu I., Romania, Petrosani

Reform of Romania’s Economy in the Context of Durable Development Requirements
 1. Федоренко Є.О., Україна, Харків

Аналіз макроекономічних показників інноваційної діяльності вузів України

Федоренко Е.А., Украина, Харьков

Анализ макроэкономических показателей инновационной деятельности вузов Украины

Fedorenko E.A., Ukraine, Kharkov

Analysis of the macroeconomics parameters of innovation activity of the High School of Ukraine
 1. Федченко Ж.О., Україна, Харків

Проблематика визначення ефективності інтелектуальної власності на Україні

Федченко Ж.А., Украина, Харьков

Проблематика определения эффективности интеллектуальной собственности на Украине

Fedchenko Z.A., Ukraine, Kharkov

Problems of determination of efficiency of intellectual property in Ukraine
 1. Хейдрич Б., Угорщина, Мишкольц

Культурна сторона злиття і збагачення

Хейдрич Б., Венгрия, Мишкольц

Культурная сторона слияния и обогащения

Heydrich B., Hungary, Miskolc

The cultural side of merge and enrichment
 1. Хряпко А.О., Україна, Харків

Зростання конкурентоспроможності української продукції на ринках ЄС

Хряпко А.А., Украина, Харьков

Повышение конкурентоспособности украинской продукции на рынках ЕС

Hryapko A.A., Ukraine, Kharkiv

Ukrainian production competition ability increase on EU markets
 1. Цар К.І., Україна, Харків

Концептуальна модель процесу прийняття рішень в системі інвестиційного менеджменту

Царь Е.И., Украина, Харьков

Концептуальная модель процесса принятия решений в системе инвестиционного менеджмента

Tsar K.I., Ukraine, Kharkov

The conceptual model of the process of decision-making in the system of investment management
 1. Цибульник О.С., Україна, Харків

Проблеми оцінки конкурентоспроможності українських підприємств сироробної промисловості в сучасних умовах

Цыбульник О.С., Украина, Харьков

Проблемы оценки конкурентоспособности украинских предприятий сыродельной промышленности в современных условиях

Tsybulnyk O.S., Ukraine, Kharkov

Problems of Ukrainian Cheese-making enterprises competitiveness estimation
 1. Чудновська Г.В., Україна, Харків

Державне регулювання та недержавні установи в процесі розвитку промислового експорту

Чудновская А.В., Украина, Харьков

Государственное регулирование и негосударственные учреждения в процессе развития промышленного экспорта

Chudnovskaya A.V., Ukraine, Kharkov

State regulation and not state institutions in the process of industrial export development
 1. Чурносова І.О., Україна, Донецьк

Теоретичні основи розробки системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Чурносова И.А., Украина, Донецк

Теоретические основы разработки системы обеспечения конкурентоспособности предприятия

Churnosova I.A., Ukraine, Donetsk

Theoretical bases of system engineering of maintenance of competitiveness of the enterprise
 1. Шаріпова Т.К., Україна, Харків

Законодавча підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків як інструмент формування ринкових відносин у сфері житлово-комунального господарства

Шарипова Т.К., Украина, Харьков

Законодательная поддержка объединений совладельцев многоквартирных домов как инструмент формирования рыночных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Sharipova T.K., Ukraine, Kharkiv

Legistative support of condominiums as instrument of market relation’s forming in domain of hausing and communal services
 1. Шевченко М.М., Україна, Харків

Особливості промислового комплексу України як об’єкту оцінки конкурентоспроможності в умовах інтернаціоналізації

Шевченко М.Н., Украина, Харьков

Особенности промышленного комплекса Украины как объекта оценки конкурентоспособности в условиях интернационализации

Shevchenko M.N., Ukraine, Kharkov

Ukrainian industrial complex features in terms of international competitiveness assessment