Информация

 • 6421. Буковина - історичний огляд
  История

  Після возз'єднання Північної Буковини з Україною почався інтенсивний процес створення джерелознавчої бази для написання справжньої наукової історії краю. З цією метою в області було організовано ряд археологічних експедицій, науковці проводили наукові дослідження в галузі етнографії, лінгвістики, зокрема в топоніміці, ретельно вивчали давні літописи та інші письмові джерела. Особливих успіхів добилися археологи, які досліджують пам'ятки матеріальної культури, що зберігаються в землі. Після закінчення Великої Вітчизняної війни в Чернівецькій області проводили дослідження археологічні експедиції наукових установ Москви, Ленінграда, Києва, Львова і Чернівців, у яких брали участь такі відомі радянські вчені, як лауреат Державної премії, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології АН СРСР Т. С. Парсек, ленінградські археологи, доктори історичних наук П. Й. Борисковський і П. О. Раппопорт, член-кореспондент АН УРСР С. М. Бібіков, відомі львівські дослідники, доктори історичних наук М. Ю. Смішко та О. П. Черниш і багато інших. Спільними зусиллями вчених різних наукових установ на археологічних картах Радянського Союзу «біла пляма», якою була територія Північної Буковини на час возз'єднання, була ліквідована. Тут відкрито понад 1,5 тисячі пам'яток археології, котрі переконливо свідчать, що на берегах Дністра, Пруту і Черемошу люди з'явилися ще на зорі своєї історії. З того часу існування людських поселень на території Північної Буковини не припинялося. В світлі нових наукових даних теза буржуазних істориків про пізнє заселення Буковини виявилась бездоказовою, антинауковою, такою, що не відповідає історичній дійсності.

 • 6422. Буковинське народне віче
  История

  Відповідаючи на заклик У.П.Р., керівництво українських політичних партій Буковини скликало 13 жовтня в Народному домі і на його подвір'ї в Чернівцях багатолюдну (до 700 осіб) міжпартійну конференцію. Вона проходила під головуванням члена крайового виділу (виконавчого комітету крайового сейму) Омеляна Поповича. З доповіддю про політичне становище виступив голова української секції Соціал-демократичної партії Буковини учитель Осип Безпалко. Він та виступаючі різко критикували політику австрійського уряду щодо українців. Конференція ухвалила резолюцію, в якій закликалося українців Буковини спільно з українцями усієї Австро-Угорщини вирішувати самим свою подальшу долю на основі права кожної нації на своє національне самовизначення. У ній, зокрема, пропонувалося румунському населенню Буковини як споконвічному доброму сусіду українців в мирі й порозумінні провести етнічне розмежування в такий спосіб, щоб північна українська частина краю разом з головним містом Чернівцями творила окрему українську область. У резолюції містилося звернення до представників інших національностей краю - євреїв, поляків, німців - підтримати справедливі домагання українців, а останні забезпечать національним меншинам рівні права у всіх сферах життя. Автори резолюції вважали, що і українсько-польське питання в Галичині теж повинно вирішуватися в порозумінні сторін, що і повноважні делегати від Буковини на майбутній Конституанті у Львові повинні діяти у цьому ж дусі, що австро-угорська Україна повинна самостійно визначити своє ставлення до держави України. В резолюції містилося звернення до всіх сусідніх народів сприяти мирному порозумінню між українцями та поляками в Галичині, між українцями й румунами на Буковині. Конференція закликала українців всіма засобами протистояти насильствам щодо українців, а також вирішенню питань про них без їх участі. В кінці було обрано 22 делегати на львівську Конституанту [7. - 1918. -15 жовт.; 10, с. 102-103].

 • 6423. Булгаков Михаил Афанасьевич
  Литература

  Родился в семье профессора Киевской духовной академии. Детство и юность Булгакова прошли в Киеве. В творчество писателя Киев войдет как Город (роман "Белая гвардия") и станет не просто местом действия, но воплощением сокровенного чувства семьи, родины (очерк "Киев-город", 1923). В 1909 г. Булгаков поступает на медицинский факультет Киевского университета. По его окончании в 1916 г. он получает звание "лекаря с отличием". Киевские годы заложили основы мировосприятия Булгакова. Здесь зародилась его мечта о писательстве. Ко времени первой мировой войны Булгаков уже сформировался как личность. После окончания университета, летом 1916 г., он работал в госпиталях Красного Креста на Юго-Западном фронте. Тогда же был призван на военную службу и переведен в Смоленскую губернию, где стал врачом сначала сельской больницы, затем с сентября 1917 г. Вяземской городской больницы. Эти годы послужили материалом для восьми рассказов писателя, составивших цикл "Записки юного врача" (19251927). Работу над ними он начал там же, в Смоленской губернии, регулярно записывая свои впечатления от встреч с больными. События 1917 г. прошли почти незаметно для земского лекаря Булгакова. Его поездка в Москву осенью того же года была вызвана не интересом к событиям революции, что пытались из лучших побуждений приписать ему некоторые биографы, а желанием освободиться от военной службы и от личного недуга, довольно точно воспроизведенного в одном из рассказов упомянутого цикла "Морфий". Вплотную с событиями революции и гражданской войны Булгаков столкнулся в своем родном Киеве, куда возвратился в марте 1918 г. В условиях постоянной смены властей в столице Украины 1918 1919 гг. остаться в стороне от политических событий было невозможно. Сам Булгаков в одной из анкет напишет об этом так: "В 1919 г., проживая в г. Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город". О ключевом значении для его творчества этих полутора лет пребывания в Киеве свидетельствуют роман "Белая гвардия", пьеса "Дни Турбиных", рассказ "Необыкновенные приключения доктора" (1922). После взятия Киева генералом Деникиным (август 1919 г.) Булгаков был мобилизован в белую армию и отправлен на Северный Кавказ военврачом. Здесь появилась первая его публикация газетная статья под заглавием "Грядущие перспективы" (1919). Написана она с позиции неприятия "великой социальной революции" (иронические кавычки Булгакова), ввергнувшей народ в пучину бедствий, и предвещала неизбежную в будущем расплату за нее. Булгаков не принимал революцию потому что крушение монархии во многом означало для него крушение самой России, родины как истока всего светлого и дорогого в его жизни. В годы социального разлома он сделал свой главный и окончательный выбор расстался с профессией врача и целиком посвятил себя литературному труду. В 19201921 гг., работая во Владикавказском подотделе искусств, которым руководил писатель Ю. Л. Слезкин, Булгаков сочинил пять пьес; три из них были поставлены на сцене местного театра. Эти ранние драматургические опыты, сделанные, по признанию автора, наспех, "с голодухи", были впоследствии им уничтожены. Тексты их не сохранились, за исключением одной "Сыновья муллы". Здесь же Булгаков пережил и свое первое столкновение с "левыми" критиками пролеткультовского толка, нападавшими на молодого автора за его приверженность культурной традиции, связанной с именами Пушкина, Чехова. Об этих и многих других эпизодах своей жизни владикавказского периода писатель расскажет в повести "Записки на манжетах" (19221923).

 • 6424. Булгаков Сергей Николаевич
  Разное
 • 6425. Булгаков. Мастер и Маргарита
  Литература

  Идеологи от литературы и литераторы от политики, раздувшиеся от сознания своей исторической значимости и революционной нетерпимости, Берлиоз и его подручные по МАССОЛИТу праздновали победу. И в этом была их ограниченность, недальновидность, слепота. Вместе с Мастером Булгаков был убеждён в том, что господство серого ничтожества преходяще, что трубодурам «музыки революции» - несостоявшимся композиторам и поэтам - не удастся перехитрить разум истории. Вот одна из роковых слабостей Берлиоза, о которой говорится уже на первых страницах романа. «Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык». При встрече с неподвластной ему «чёрной магией» он бледнеет и «в смятении» думает: «Этого не может быть!..» Однако в том-то и мистика жизни, что в ней происходит много «необыкновенного», того, к чему командиры жизни и литературы «не привыкли», чего, как они считают, «не может быть». Это только кажется, что берлиозы управляют «жизнью человеческой и всем распорядком на земле». Посол вечности Воланд объясняет самонадеянному Берлиозу и его юному сподвижнику Бездомному: «Для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Как же может управлять человек, если он не только лишён возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, вообразите, что вы, например, начнёте управлять, распоряжаться другими и собой, вообще, так сказать, входите во вкус, и вдруг у вас ...кхе ...кхе ... саркома лёгкого ... тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме лёгкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - (...) и вот ваше управление закончилось! (...) И всё это кончается трагически: тот, кто ещё недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи». Предполагает Воланд и другой вариант развития событий, «ещё хуже»: вместо того, чтобы поехать на отдых в Кисловодск, человек «неизвестно почему вдруг возьмёт - поскользнется и попадёт под трамвай! Неужели вы скажите, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?»

 • 6426. Булгаковский дом. Литературные музеи Москвы
  Культура и искусство

  Она не только писала воспоминания о своей семье, но и действовала бесстрашно и самостоятельно, отстаивая достоинство имени Булгакова и в судебных исках о наследственном праве, и в поддержке режиссёра Юрия Кара, и в дарах киевскому музею «Дому Турбиных». Она подарила в фонд «Булгаковского дома» ценные экспонаты, приходила на презентации книг, на научные «круглые столы», на театральные встречи и открытия выставок. Эта спокойная женщина выступала в защиту культурно-просветительского центра: тогда был совершён акт вандализма в отношении экспонатов. Нагло выбрасывали ценные вещи из окна те самые люди, что именуют себя «Фондом спасения Булгаковского дома». Варвара Михайловна на радио «Эхо Москвы» ярко высказала своё неприятие вандализма с «иконой в руках», когда происходит использование невежества и агрессии. Я призналась в разговоре с ней, что такая позиция даже молодым людям трудна и может называться гражданским подвигом, то Варвара Михайловна, смеясь, сказала, что «…таких подвигов в её жизни было так много, что и подвигами их назвать нельзя… Просто у меня такая кровь: я ведь полная тёзка Варвары Михайловны Булгаковой моей бабушки, которая не привыкла унывать и сдаваться…» Сергей Миронов председатель Совета Федерации по-доброму написал о своём посещении центра, и он отметил и встречу с родной племянницей Михаила Булгакова: … Завершился мой визит в «Булгаковский дом» знакомством и интересной беседой с племянницей Булгакова Варварой Михайловной Светлаевой и доктором филологических наук Всеволодом Ивановичем Сахаровым. На память об этой встрече и об экскурсии, которую провела Варвара Михайловна для дорогого гостя, остался в подарок огромный павлопосадский платок, согревающий хрупкую женщину в непогоду… Булгаковский Дом появился благодаря совместным усилиям инициативной группы и признанных булгаковедов и литературоведов. Культурный Центр посещают около 50 человек по будням, и до 150 человек в выходные и праздничные дни. Высокий процент посещения иностранцами.

 • 6427. Булева алгебра
  Компьютеры, программирование

  Под определением, что данная схема представляет собой (логически правильную) схему выводов, подразумевается следующее. Если вместо А и В подставить такие предложения, что предпосылки, полученные в результате замены, будут правильными, то и окончательный вывод будет правильным. Любой человек, который понимает значение союзов «если . . . то», поймет, что это правильная схема вывода. В схеме вывода фигурируют несколько слов с постоянным значением, далее несколько символов (букв) с меняющимся значением. Символы с меняющимся значением могут быть переменными разных типов. В соответствии с их типом вместо символов могут быть подставлены разные грамматические формации (например : изъявительные предложения, слова, выражающие свойства, названия предметов и т. д.). В предыдущем примере переменные А и В заменяются только изъявительными предложениями. На основе «регулярной» замены переменных некоторой (правильной) схемы вывода должен возникать правильный вывод.

 • 6428. Бульварное кольцо
  Разное

  Формально бульварами ведало правление 4-го округа путей сообщения, в который входила Москва с губернией. В 1862г. генерал-губернатор Москвы приказал произвести внезапный осмотр бульваров и “открыл большие беспорядки: деревьев недосчитывалось тысячами, барьер был поломан, газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах гуляли домашние животные окрестных владельцев, а зимой некоторые из последних сваливали сорный снег с мостовых”. Об этом доложили царю, который повелел срочно исправить положение. В 1880-х годах Бульварное кольцо оглашается звяканием конно-железной дороги. В 1911г. ее сменяет трамвай маршрута А, почти час требовался ему тогда, чтобы объехать бульвары. С начала нашего века на московских бульварах стали проходить революционные митинги и демонстрации. В 1905г. над бульварами пролетают пули карателей, свист казачьих нагаек перекрывается грозным хором возмущенной толпы, двенадцать лет спустя бульвары - плацдарм ожесточенных сражений между революционными отрядами и белогвардейцами. В 30-х годах у некоторых “ворот” возникают буровые вышки Метростроя, а вскоре кольцо пересекается подземными линиями самого скоростного транспорта столицы. В 41г. - нападение фашисткой Германии. Против коварного врага ощетиниваются и еще недавно мирные московские бульвары: здесь проходят занятия подразделения Всеобуча, устанавливаются зенитки, базируются аэростаты воздушного заграждения. В декабре 1941г. враг отбит на подступах к Москве, однако отдельные прорвавшиеся к городу самолеты наносят урон и Бульварному кольцу: сожжен рынок на Арбатской площади, разбито фугасными бомбами несколько жилых домов, изувечен памятник Тимирязеву, огромная воронка зияет около здания “Известий”. Но едва только заканчивается война , как оживают, преображаются, московские бульвары. В 1945-1947гг. здесь высажено 4 тысячи деревьев и свыше 130 тысяч кустарников. К празднованию 800-летия столицы (1947г.) старую сетчатую ограду заменяют узорчатым чугунным барьером - для каждого бульвара свой орнамент. Входы оформляют монументальными светильниками и вазонами, примитивные садовые скамейки заменяют удобными деревянными диванами. Кольцо бульваров дополняет нарядный сквер на Пушкинской площади с памятником и фонтаном. Воздвигаются новые памятники великим москвичам - Гоголю, Грибоедову.

 • 6429. Бумага
  Журналистика

  Свойство материала мгновенно изменяет свою форму и размеры под действием соответствующей нагрузки, и после прекращения её действия также мгновенно восстанавливать их называется упругостью. Следовательно, упругие это мгновенно возникающие, полностью обратимые деформации. Эластичность это свойство материала изменять форму и размеры под действием нагрузки в течение некоторого времени и постепенно полностью восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения действия. Свойство же материала сохранять полученную деформацию после снятия механического воздействия, вызывающего его, называется пластичностью.

 • 6430. Бумага и картон
  Экономика

   

  1. А.А. Колесник, Б.И. Хомутов “Товароведение продовольственных товаров”, 2000г.
  2. Новикова А.М., Голубкина Т.С. “Товароведение и организация торговли продовольственными товарами”, 2001г.
  3. В.Сюляргин “Товароведение продовольственных товаров” 2007г.
  4. А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Н.В. Ушакова, О.В. Фукина, И.М.Щербакова, Д.А. Сорокина, Г.И. Злобина, С.С. Шипилова, “Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами”. Москва 2000г.
  5. Н.С. Козюлина. “Товароведение непродовольственных товаров” Москва 2002 г.
 • 6431. Бумага и цифровая печать
  Журналистика

  Другой любопытный аспект термического закрепления применение фьюзерного масла, представляющего собой основанную на силиконе жидкость с высокой вязкостью. Она наносится, чтобы тонер закреплялся на бумаге, а не оставался на валиках. Обычно невидимое, масло может стать причиной полошения на мелованных материалах или при высоких процентах покрытия тонером. После испарения масла полосы исчезают, но могут и сохраниться. Таким образом, сводится на нет одно из основных преимуществ цифровой печати (отсутствие задержек для высыхания краски) теперь приходится ожидать испарения масла. В отличие от краски, фьюзерное масло не приводит к отмарыванию в переплётных процессах, но его смазывающие свойства могут привести к проскальзыванию при подаче оттисков, особенно в компактных машинах, оснащённых фрикционными системами подачи. Такое оборудование не редкость в компаниях, занимающихся оперативной печатью.

 • 6432. Бумага, свойства и производство
  Разное

  Тряпичная полумасса это волокна почти чистой хлопковой или льняной целлюлозы, получаемой из лоскута отходов швейных фабрик, линтера мелкого хлопкового пуха и тряпья ношеной ткани. Продезинфицированное тряпье сортируют по характеру волокна, цвету и степени изношенности, затем режут на куски и варят в герметических котлах шарообразной формы, вращающихся вокруг своей горизонтальной оси, со щелочными растворами (сода, растворимое стекло, едкий натр) для удаления жировых загрязнений и частичного разрушения окраски. Проваренное тряпье выгружают («вываливают») из котла, отмывают от значительной части варочной жидкости и размалывают на полумассу, т.е. разделяют на отдельные нити и даже на волокна в полумассных роллах. Описания полумассного ролла не приводим потому, что он имеет такое же устройство, как и массный ролл, от которого отличается только дополнительным приспособлением для промывки тряпичной полумассы от остатков варочной жидкости.

 • 6433. Бундестаг и Бундесрат: порядок формирования, структура, компетенция, порядок деятельности
  Юриспруденция, право, государство

  Организует деятельность палаты президент Бундестага, который избирается из числа депутатов, как правило, из крупнейших партий. Президент избирается на весь срок легислатуры; его нельзя ни отозвать, ни переизбрать. Заместителей у президента - по числу фракций, представленных в Бундестаге, столько же секретарей. Президент, его заместители и секретари образуют президиум палаты - как коллегиальный орган, не имеет никаких полномочий. Напротив, Совет старейшин является важным органом Бундестага. Он состоит из президента, его заместителей и 24 членов, назначаемых фракциями парламента, пропорционально их численности. Совет согласует численность комитетов и их персональный состав, осуществляет согласование повестки дня, согласование бюджета парламента, расходов, отведенных для парламента, выносит решения по его внутренним делам.

 • 6434. Бункин Федор Васильевич
  Литература

  Физика второй половины ХХ века представляла собой не просто науку. Она стала явлением общественно значимым, влияющим на судьбы целых государств и определяющим геополитическую картину мира. Науку использовали для создания новых систем вооружения и безопасности, укрепления военной мощи державы. Задачи менялись: сначала на повестке дня стояло создание бомбы, потом - системы противовоздушной и противоракетной обороны. Значительная часть работ Ф.В. Бункина и его коллег выполнены под грифом "Совершенно секретно". К ним относится, в первую очередь, исследование воздействия мощного лазерного излучения на вещество, что является физической основой лазерного оружия. Одна из первых крупных работ по использованию лазерной физики в оборонных целях, "Омега", была проведена вместе с КБ имени А.А. Расплетина "Алмаз", генеральным конструктором которого был старший брат Ф.В. Бункина Борис Васильевич Бункин. Строительство здания для Института общей физики явилось "премией" за эту работу. Чтобы увековечить память о проекте, в фундамент здания была заложена полая капсула из нержавеющей стали, в которую ввинтили греческую букву "омега".

 • 6435. Бунташный век
  История

  15 мая - роковая дата, в этот день в 1591 г. в Угличе погиб царевич Дмитрий, и этот же день в 1682 г. в Москве ознаменовался чередой кровавых расправ, Сторонники Милославских распространили среди стрельцов слухи, будто Нарышкины извели царевича Ивана. Примерно по той же схеме развивались события 17 мая 1606 г., когда приспешники Шуйского подняли по набату народ слухом о том, что поляки убили царя Дмитрия Лжедмитрия I и, воспользовавшись восстанием, возвели на престол Василия Шуйского. В мае 1682 г. стрельцы и простой народ бросились в Кремль. Царица вместе с патриархом и боярами вывела Ивана и Петра на Красное крыльцо. Толпа, убедившись, что царевич жив, стихла и начала поддаваться на переговоры. Однако в этот решающий момент, как говорили современники, все дело решило неразумное поведение князя М.Ю.Долгорукова, помощника своего отца по Стрелецкому приказу и одного из самых ненавистных стрельцам бояр. Князь начал угрожать стрельцам и вывел толпу из себя. Стрельцы сбросили с крыльца боярина Матвеева и изрубили его на куски, убили брата царицы Афанасия Нарышкина, бояр Г. Г. Ромоданского и И. М. Языкова, думного дьяка Лариона Иванова и многих других. Тела убитых волокли через Спасские ворота на Красную площадь, перед ними шли стрельцы и издевательски провозглашали: «Вот боярин Артемон Сергеевич! Вот боярин князь Ромоданский, вот думный едет, дайте дорогу!». Стрельцы расправились и с начальником Стрелецкого приказа князем Юрием Долгоруким, усмирителем восстания Стеньки Разина. Когда восьмидесятилетнему старику сообщили об убийстве его сына Михаила, он имел неосторожность сказать по адресу стрельцов: «Щуку-то они съели, да зубы остались, недолго им побунтовать, скоро будут висеть на зубцах по стенам Белого и Земляного города». Один из княжеских холопов сообщил об этих словах стрельцам, те стащили старика с постели, рассекли на части, бросили тело в навозную кучу и положили соленую щуку. На следующий день стрельцы потребовали выдать им И.К.Нарышкина, грозя в противном случае перебить всех бояр. Царевна Софья резко сказала царице Наталье: «Брату твоему не отбыть от стрельцов; не погибать же нам всем за него!». Молодого боярина исповедали, приобщили и соборовали перед неизбежной смертью, после чего вывели к мятежной толпе. Нарышкина жестоко пытали, затем вытащили на Красную площадь и рассекли на части. Царского лекаря Даниила фон Гадена под пытками заставили признаться в том, что он вместе с Нарышкиными якобы отравил царя Федора Алексеевича.

 • 6436. Бунташный век. Народные восстания в середине - второй половине XVII века
  История

  Московское восстание 1662 года («Медный бунт») было вызвано финансовой катастрофой в государстве и тяжёлым экономическим положением трудовых масс города и деревни в результате резкого роста податного гнёта в ходе войн России с Польшей и Швецией. Массовый выпуск правительством медных денег (с 1654), приравненных к стоимости серебряных денег, и их значительное обесценивание к серебру (в 1662г. в 68 раз) привели к резкому подорожанию продуктов питания, огромной спекуляции, злоупотреблениям и массовой подделке медных монет (в чём оказались замешанными отдельные представители центральной администрации). Во многих городах (особенно в Москве) разразился голод среди основной массы горожан (несмотря на хорошие урожаи в предшествующие годы). Большое недовольство вызвало также решение правительства о новом тяжелейшем внеочередном сборе налога (пятине). Активными участниками «медного» бунта были представители городских низов столицы, и крестьяне из подмосковных сёл. Восстание вспыхнуло ранним утром 25 июля, когда во многих районах Москвы появились листовки, в которых виднейшие руководители правительства (И.Д.Милославский; И.М.Милославский; И.А.Милославский; Б.М.Хитрово; Ф.М.Ртищев) объявлялись изменниками. Толпы повстанцев направились к Красной площади, а оттуда в с. Коломенское, где находился царь Алексей Михайлович. Восставшие (45 тысяч человек, в основном горожане и солдаты) окружили царскую резиденцию, передали царю свою челобитную, настаивая на выдаче указанных в листовках лиц а также на резком снижении налогов, цен на продукты и т.п. Застигнутый врасплох, царь, при котором было около 1000 вооруженных придворных и стрельцов, не рискнул пойти на расправу, пообещав повстанцам произвести расследование и наказать виновных. Повстанцы повернули в Москву, где после ухода первой группы восставших образовалась вторая и начался разгром дворов крупных купцов. В тот же день обе группы объединились, прибыли в с. Коломенское, вновь окружили царский дворец и решительно потребовали выдачи руководителей правительства, угрожая казнить их и без санкции царя. В это время в Москве после ухода второй группы восставших в с. Коломенское власти с помощью стрельцов перешли по приказу царя к активным карательным акциям, а в Коломенское уже были стянуты 3 стрелецких и 2 солдатских полка (до 8 тыс. человек). После отказа восставших разойтись началось избиение в основном безоружных людей. В ходе расправы и последующих казней было убито, потоплено, повешено и казнено около 1 тысячи человек, до 1,52 тысячи повстанцев сослано (с семьями до 8 тысяч человек).

 • 6437. Буран
  Авиация, Астрономия, Космонавтика

  Размерность ОК и отсутствие на период сборочных работ по кораблю транспортных средств для доставки корабля в полной комплектации с завода-изготовителя на технический комплекс привели к необходимости проведения сборочных работ поэтапно. На заводе-изготовителе - Тушинском машиностроительном заводе - проводилась сборка планера массой не более 50 т, которая лимитировалась грузоподъемностью самолета 3М-Т. Планер транспортировали водным путем по реке Москве до г. Жуковский, где его грузили на самолет 3М-Т, а затем воздушным путем перевозили на посадочный комплекс полигона Байконур, где его после перегрузки на автомобильное шасси доставляли в монтажно-испытательный корпус. Планер транспортировали практически без орбитальных систем и отдельных агрегатов (кабины экипажа, вертикального оперения, шасси), на нем было установлено только 70% теплозащитного покрытия. Таким образом, в МИК ОК необходимо было развернуть сборочное производство и организовать процесс поставки необходимых комплектующих изделий. Планер первого летного орбитального корабля был доставлен на космодром Байконур в декабре 1985 года. Отправке планера первого летного корабля "Буран" на технический комплекс предшествовала большая подготовительная работа. В отличие от ракеты-носителя "Энергия", для которой использовались техническая позиция и основная часть стартового комплекса от ракеты-носителя Н1, для ОК "Буран" все надо было создавать заново: все сооружения технического комплекса, на которых должны быть проведены досборка корабля и укомплектование его бортовыми системами, электрические испытания; посадочный комплекс с сооружениями, обеспечивающими обслуживание корабля после посадки, и командный диспетчерский пункт. Работы по созданию всех сооружений велись медленно, и к моменту прибытия планера первого летного корабля основная техническая позиция корабля (площадка 254) была готова только на 50-60%. Из пяти залов, необходимых для сборки и испытаний корабля, можно было сдать в эксплуатацию только один (зал 104). Однако даже он в январе 1986 года использовался как складское помещение. В нем временно разместили наземно-испытательное оборудование орбитального корабля (около 3000 ящиков, массой не менее одной тонны каждый), которое предстояло в кратчайшие сроки доставить в пультовые, смонтировать и провести пусконаладочные работы. Для проведения испытаний необходимо было ввести в строй более 60 пультовых и около 260 помещений. Не были готовы к работе площадка для огневых контрольных испытаний объединенной двигательной установки, монтажно-заправочный корпус, специализированные площадки для работы с кораблем на посадочном комплексе. Решение об отправке планера первого летного корабля при такой низкой готовности технической позиции было принято после многократных обсуждений. Отправка должна была оживить работы на космодроме Байконур. Работы с ракетой-носителем "Энергия" опережали работы по кораблю, так как этому направлению оказывалось, как и в предыдущие годы, более пристальное внимание на всех этапах работ. К этим работам более тяготело и руководство Министерства. В январе 1986 года во время полета на космодром министра О.Д.Бакланова с большой группой руководителей отраслей смежных министерств, генеральных и главных конструкторов, участвовавших в создании комплекса "Энергия-Буран", принимается решение об улучшении организации работ и создании оперативных групп для дальнейшей подготовки комплекса на космодроме. Там же О.Д.Бакланов подписал приказ о создании трех оперативных групп. Первая группа должна была обеспечить подготовку корабля "Буран" и всех технических средств для его запуска в III квартале 1987 года. Руководителем группы назначен главный конструктор корабля Ю.П.Семенов. Подготовка многоразовой космической системы "Энергия-Буран", руководителем которой был назначен главный конструктор комплекса "Энергия-Буран" Б.И.Губанов, входила в задачу второй группы. Третья группа занималась вопросами подготовки наземного и стартового оборудования. Руководил ею заместитель министра С.С.Ванин. В состав групп были включены все необходимые специалисты, в том числе военные строители. В приказе отмечалось, что все члены группы должны находиться непосредственно на космодроме до решения основной задачи - запуска комплекса "Энергия-Буран". Руководителям групп были даны все необходимые полномочия для решения поставленных задач. Доклады руководителей регулярно заслушивались на Межведомственной оперативной группе (МОГ), которая под председательством О.Д.Бакланова проводила свои заседания, выезжая на Байконур. После назначения О.Д.Бакланова секретарем ЦК КПСС в 1988 году МОГ возглавил вновь назначенный министр В.Х.Догужиев, он же стал Председателем Государственной комиссии по проведению пуска.

 • 6438. Бурбоны
  История

  Бурбоны были младшим ответвлением рода Капетингов, окончательно сменивших Каролингов на французском престоле еще в 987 году. В то время они именовались Робертинами, по первому известному предку Роберту Сильному, графу Парижа, Анжу и Блуа, погибшему в войне с норманнами в 866 году. Происхождение его самого во французской литературе считается неизвестным, хотя в немецкой с 1930-х годов утвердилась версия о том, что он бьы выходцем с берегов Рейна, младшим сыном в роду графов Верхнего Рейна и Вормсгау, основатель которого Руперт I впервые упоминается в 733 году. Так или иначе, Капетинги были старейшей королевской династией Европы. Свое имя они получили от прозвища "Капет", данного правнуку Роберта Сильного королю Гуго I (987-996) уже потомками, из-за того, что он носил мантию светского священника, которая называлась "капа". Когда французские революционеры, свергнув Людовика XVI, будут судить его как простого гражданина, они дадут ему именно фамилию Капет. Пришедшие к власти в результате переворота, Робертины не находились в отношениях свойства с предшественниками; с уверенностью можно сказать, что кровь Карла Великого стала течь в жилах королей Капетингской династии лишь начиная с Филиппа II Августа (1180-1223) благодаря его прапрабабке, принцессе из старого Фландрского дома. Зато экстравагантный шаг короля Генриха I (1031-1060), взявшего себе в жены с другого конца Европы киевскую княжну Анну Ярославну, привел к тому, что все последующие французские короли стали прямыми потомками Ярослава Мудрого, а среди германских королевских имен впервые появилось и затем стало распространенным греческое имя Филипп. Род ветвился, выделяя династии для других французских земель, а затем и для иностранных государств. Бургундским герцогством Робертины завладели еще в Х веке, благодаря брачному союзу с пресекшимся местным домом. Младший брат Генриха I Роберт основал в 1032 году первую бургундскую династию капетингского происхождения, пресекшуюся в 1361 году; ее сменила вторая династия (1363-1477), основанная французским принцем Филиппом Смелым, сыном короля Иоанна II, и давшая Бургундии ее самых блестящих герцогов, прибравших к рукам с помощью удачных брачных союзов все богатые земли Нидерландов. В герцогстве Бретань также с 1213 по 1488 годы правили герцоги капетингского происхождения, потомки сына Людовика VI Толстого (1108-1137) Роберта, графа Дрё. От другого сына Людовика VI, Пьера, пошел дом Куртенэ, который в 1217-1261 годах дал созданной крестоносцами Латинской империи трех константинопольских императоров - недаром же активнейшими участниками крестовых походов были именно французские рыцари.

 • 6439. Бурбоны во Франции
  История

  Во время правления первого Бурбона Генриха IV (1589-1610) большим потрясением для монархии и единства страны стали начавшиеся в 1562 г. религиозные войны католической партии противостояли кальвинисты, очень сильные и влиятельные, несмотря на то, что гугеноты тогда составляли менее 10% всего населения. Лишь перешедшему в католичество бывшему протестантскому вождю, ставшему позже королем, удалось восстановить религиозный мир и единство королевства. Нантским эдиктом от 1598 г. он предоставил протестантам религиозную свободу, гарантированные позиции, безопасность нрава, которых тогда не имело в Европе ни одно конфессиональное меньшинство. Гибкий, обладавший незаурядным умом, первый Бурбон Генрих IV смог укрепить центральную власть. С 1624 г. первые кардиналы Ришелье и Мазарини при Людовике XIII (1610-1643) и Людовике XIV (1643-1715) целеустремленно развивали его достижения и строили дальше абсолютную монархию. Примеру «короля-солнце», Людовика XIV подражала вся Европа; нравы его двора, этикет, даже сам французский язык пользовались неслыханной популярностью; его роскошный дворец в Версале стал недостижимым образцом для бесчисленных князьков. Он держал в своих руках нити всех политических интриг страны, Версальский двор со строго отрегулированным этикетом стал центром, откуда исходили все решения, на всю страну струились лучи великолепия и роскоши. Даже в эпоху самого Людовика XIV абсолютизм был изрядно ограничен действующим основным законом, привилегиями, особенно в провинциях и на местах, и многими другими факторами. Во внутренней политике Людовик пытался в соответствии с принципом «один король одна религия» добиться религиозного единства подданных конфликтуя с папой и янсенистами, преследуя гугенотов. Во внешней политике его стремление к гегемонии во время войны за Испанское наследство (17011714) натолкнулось на сопротивление всей Европы. Войны, в которых он искал военной славы, привели Францию к серьезным экономическим затруднениям.

 • 6440. Бургундия в поисках самоидентификации (1363-1477 гг.)
  История

  1978.

  1. Малинин Ю. П. Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции XIV-XV. Спб., 2000.
  2. Малинин Ю. П. Средневековый "дух совета".//Одиссей 1992.
  3. Малинин Ю. П. Филипп де Коммин и его “Мемуары”.// Коммин Ф. де “Мемуары”. М., 1986.
  4. Мелик-Гайказова Н. Н. Французские хронисты XIV в. как историки своего времени. М., 1970.
  5. Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972.
  6. Мерцалова М. Н. История костюма разных времен и народов. М., 2002.
  7. Моран А. де История декоративно-прикладного искусства. М., 1982.
  8. Мортон А. Л. История Англии. М., 1950.
  9. Неусыхин А. И. Проблема европейского феодализма. М., 1974.
  10. Перну Р., Клэн М.-В. Жанна дАрк М., 1992.
  11. Петрусевич Н. Б. Искусство Франции XV XVI вв. Л., 1973.
  12. Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. М., 1937.
  13. Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1908.
  14. Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. Спб., 1903.
  15. Петрушевский Д. М. Очерки из экономической истории средневековой Европы. М., 1928.
  16. Пиренн А. Средневековые города Бельгии. М., 1937.
  17. Плешкова С. А. Французская монархия и церковь. М., 1992.
  18. Полянский Ф. Я. Очерки социально-экономической политики цехов в городах Западной Европы XIII-XV вв. М., 1952.
  19. Полянский Ф. Я. Товарное производство в условиях феодализма. М., 1969.
  20. Полянский Ф. Я. Экономическая история зарубежных стран: Эпоха феодализма. М., 1954.
  21. Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964.
  22. Райцесс Л. Жанна дАрк М., 1982.
  23. Рогинская А. Я. Исторические взгляды Коммина.// Средние века вып. 2 М.-Л. 1946
  24. Рутенбург В. И. Культура эпохи Возрождения. М., 1987.
  25. Рутенбург В. И. Италия и Европа накануне нового времени. Л., 1974.
  26. Самаркин В. В. Историческая география Западной Европы в средние века. М., 1976.
  27. Сарабьянов А. Д. Ян ван Эйк. М., 1990.
  28. Сванидзе А. А. Деревенские ремесла в средневековой торговле. М., 1985.
  29. Сказкин С. Д. Избранные труды по истории. М., 1973.
  30. Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средневековье М., 1968.
  31. Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средневековье. М., 1981.
  32. Соболев М. Н. Очерки изъ исторiи вссемiрной торговли. М., 1899.
  33. Стам С. М. Средневековый город и развитие социальной структуры феодального общества.//Классы и сословия средневекового общества. М., 1988.
  34. Стародубова В. Братья Лимбурги. Времена года. М., 1974.
  35. Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы средневекового города. М., 1960.
  36. Тревельян Д. М. Социальная история Англии. Обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории . М., 1959.
  37. Уваров П. Ю. Университет в средневековом городе.//Культура и искусство западноевропейского средневековья. М., 1981.
  38. Хачатурян Н. А. К вопросу о природе французской сословной монархии.//Средние века 1978 вып. 42
  39. Хачатурян Н. А. Налоговая политика Французской сословной монархии в XIV-XV.//Средние века 1987 вып. 50
  40. Хачатурян Н. А. Социально-политические аспекты начальной истории Генеральных штатов во Франции.// Европа в средние века: экономика, политика, культура. М., 1972.
  41. Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв. М., 1989.
  42. Хачатурян Н. А. Французское крестьянство в системе сословной монархии.//Классы и сословия средневекового общества. М., 1988.
  43. Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.
  44. Хейзинга Й. Политическое и военное значение рыцарских идей в позднем Средневековье. http//www. narod.polenov.ru
  45. Хлопин А. Д. О способах интерпретации причинно-следственных связей в хрониках XIV в. //Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
  46. Чиняков М. К. К вопросу о Бургундских войнах 1473-77. // Вопросы истории 2002/2
  47. Чистозвонов А. Н. Генезис капитализма в Нидерландах. // Проблемы генезиса капитализма. М., 1978.
  48. Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1968.
  49. Чистозвонов А. Н. Сельские ренты в Голландии в конце XV-начале XVI вв. как форма ростовщического кредита.// Средние века 1973 вып. 37
  50. Чистозвонов А. Н. О социальной природе средневекового бюргерства. Средние века 1982 вып. 45
  51. Чистозвонов А. Н. Пересмотр концепции “кризисов феодализма” XIV-XV и XVII вв. в бельгийской и нидерландской историографии.// Вопросы истории 1970/11
  52. Чистозвонов А. Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. М., 1964.
  53. Чистозвонов А. Н. Социальная структура сукноделия в Голландии XIV-XV вв. // Генезис капитализма и промышленности. М., 1963.
  54. Штокмар В. В. История Англии в средние века. Л., 1973.