Темы диссертаций по экономике » Экономические науки

Лизинговые отношения в аграрном секторе экономики Украины тема диссертации по экономике, полный текст авторефератаАвторефератУченая степень кандидат экономических наук
Автор Баева, Ольга Ивановна
Место защиты Киев
Год 2004
Шифр ВАК РФ 08.00.00

Автореферат диссертации по теме "Лизинговые отношения в аграрном секторе экономики Украины"

НАЦОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР УНСТИТУТ АГРАРНОп ЕКОНОМКИФ

БАкВА ОЛЬГА ВАНВНА //

УДК 35.073.513.1/2+ 631.16:658.14.012(477)

ЛЗИНГОВ ВДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОР ЕКОНОМКИ УКРАпНИ

08.07.02 - економка сльського господарства АПК

АВТОРЕФЕРАТ

дисертацÿ на здобуття наукового ступеня кандидата економчних наук

Ки

Дисертацúю рукопис

Робота виконана в Таврйськй державнй агротехнчнй академÿ Мнстерства аграрно

Науковий кервник: доктор економчних наук, професор,

академк УААН, заслужений дяч науки технки Укра

ДемТяненко Микола Якович,

Нацональний науковий центр Унститут аграрно

Офцйн опоненти: доктор економчних наук, професор Лайко Петро Афанасйович,

. Д Нацональний аграрний унверситет,

завдувач кафедри податково

кандидат економчних наук Саблук Ростислав Петрович,

Нацональний науковий центр

Унститут аграрно

завдувач вддлу зовншньоекономчних звТязкв

Провдна установа: Державний агроекологчний унверситет . Мнстерства аграрно

Захист вдбудеться У /Зу5~ Ф Гр&!~>н& 2004 року о /3 годин на засданн спецазовано

З дисертацúю можна ознайомитися у бблотец Нацонального наукового центру Унститут аграрно

Автореферат розсланий У /4^ У 2004 р.

.Вчений секретар спецазовано

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнсть теми. Однúю з актуальних проблем аграрного сектору втчизняно

Темпи зростання технчного забезпечення не вдповдають сучасним >рганзацйно-технологчннм вимогам сльськогосподарського виробництва. Так, абезпечення технологчно

Для виршення ц㺿 проблеми потрбне кльксне яксне оновлення атерально-технчно

В свтовй економц нвестування ресурсв в основн засоби займа друге мсце сля банквського кредиту. За даними квропейсько

Застосування зингових вдносин в аграрному сектор Укра

При аназ теми, що досджуться, автор спирався на досягнення сучасно

висвтлен у роботах вдомих втчизняних зарубжних вчених - економств: Н. Внуково

Формування розвитку зингових вдносин в аграрному сектор сприятиме забезпеченню нових конкурентних позицй пдпримств АПК у трансформацйному перод становлення ринкових вдносин. Важливсть проблеми впровадження зингових вдносин у втчизняному сльському господарств, недостатнй рвень ? вивчення та розробки в умовах переходу Укра

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацйне досдження здйснювалось вдповдно з програмою науково-досдних робт, що проводяться на економчному факультет Таврйсько

Мета задач досдження. Метою дисертацйного досдження вивчення теоретико-методичних та органзацйно-економчних аспектв зингових вдносин в аграрному сектор та розробка рекомендацй щодо удосконалення

Вдповдно до вказано

- поглибити поняття економчно

- проаназувати сторичний розвиток та сучасний стан зингових послуг в Укра

- визначити економчн вдносини мж суб'ктами зингу, розробити ефективний механзм економчних взамовдносин;

- оцнити економчний та органзацйно-правовий механзм функцонування системи зингу;

- визначити роль мсце зингових вдносин у розв'язанн проблем технчного переозброння оновлення основних засобв сльськогосподарських товаровиробникв в умовах пореформеного розвитку АПК;

- окреслити основн проблеми, що стримують розвиток зингу та розробити пропозицÿ вдосконалення органзацÿ зингових вдносин.

ОбТктом досдження с органзацйно-економчн процеси забезпечення сльськогосподарських товаровиробникв Запорзько

за допомогою зингу.

Предметом досдження зингов вдносини, як виникають мж учасниками зингово

Методи досдження. Теоретичною та методологчною основою досджень дисертацйно

У процес досдження використовувалися методи системного пдходу з метою уточнення економчно

нформацйною базою досдження були статистичн дан Мнстерства економки Укра

Наукова новизна дисертацйного досдження досягнута на основ теоретичних практичних результатв, як характеризують значимсть досдження особистий внесок автора, зокрема:

- уточнено визначення зингу як економчно

- доповнена класифкаця загальноприйнятих функцй зингу фнансово

споживачв закнчуючи аназом ринкв збуту, що допоможе знизити ризики пдвищити ефективнсть зингово

- опрацьовано запропоновано впровадження зингу Упд ключФ сльськогосподарськими пдпримствами, що розширю використання рзних форм зингу у втчизнянй економц нада можливсть зингоодержувачу по договору зингу отримати готовий виробничий комплекс;

- подане авторське визначення етапв в розвитку зингово

- знайшло подальший розвиток визначення рейтингу надйност зингово

- обгрунтован пропозицй щодо удосконалення органзацÿ зингових взамовдносин в АПК Укра

Практичне значення одержаних результатв поляга в тому, що запропонован в дисертацÿ пдходи до аназу економчного механзму зингу, методи та отриман результати мають практичне значення для удосконалення зингових вдносин та розвитку зингових послуг в АПК можуть сприяти прискореному розвитку зингових вдносин в аграрних формуваннях рзних форм власност. Результати досдження можуть бути використан як в економц кра

Пубкацÿ. За матералами дисертацÿ опубковано 8 статей, як одноосбними пубкацями автора, загальним обсягом 1,95 друк, арк., 4 з яких у фахових наукових виданнях.

Особистий внесок здобувача. Науков результати, наведен в дисертацйнй робот, особистими розробками автора. За темою дисертацÿ опрацьована науково-методична тература. На основ аназу проведено обрунтування напрямкв

удосконалення механзму органзацÿ зингових вдносин, запропоновано внесення змн до вдповдних правових актв.

Апробаця результатв дисертацÿ. Окрем положення дисертацÿ викладен в опубкованих автором наукових працях. Результати роботи обговорювалися на засданнях кафедри економки сльського господарства та на науково-практичних конференцях Таврйсько

комплексу: соцально-економчн та правов аспектиФ (17.10.2000 р., м. Запоржжя. Запорзький нститут державного та мунципального управння), УЗемлеробська механка на рубеж сторчФ (12.06.2001 р. м. Метополь, ТДАТА), УМеханзм господарювання економчна динамка в АПКФ (25 - 26.09.2001 р. м. Харкв, ХДАУ), а також на Всеукра

Обсяг структура дисертацйно

ОСНОВНИЙ ЗМСТ РОБОТИ

У вступ обгрунтовано актуальнсть теми досдження, звТязок роботи з науковими програмами, визначено мету, основн завдання, предмет та обТкт досдження, розкрита наукова новизна та практичне значення одержаних результатв,

У першому роздл - УТеоретичн основи зингуФ - розглянуто економчну сутнсть, функцÿ, принципи та види зингу, а також досджено сучасний стан зингово

Аназ основних теоретичних поглядв на сутнсть зингу показав, що у бльшост тературних джерел нема загальноприйнятого визначення поняття УзингФ як економчно

наявних у спецальнй тератур рзних точок зору втчизняних та зарубжних авторв стосовно економчного змсту зингу як економчно

- вид обТкту зингу визначаться зингоодержувачем, який купу його у виробника перед передачею у зинг;

- при здач майна в зинг укладаться клька угод;

- строк договору зингу, як правило, спввдноситься з перодом амортизацÿ цього майна;

- забезпеченсть зингово

- можливсть викупу обТкта зингу за залишковою вартстю.

З урахуванням вищевикладеного у дисертацÿ доводиться доцльнсть визначення зингу як виду пдпримницько

зинговим операцям притаманн так функцÿ як фнансова, виробнича та реазацйна. Вони проявляються у вкладанн коштв в основн фонди, доповненн традицйних канав фнансування, прискоренн виршення суперечност мж необхднстю використання сучасно

На пдстав проведених досджень видлена ще одна функця зингу -маркетингова, щодо удосконалення застосування зингу в умовах ринково

Головна роль теоретичного пдгрунтя в комплекс зингових вдносин належить вдносинам по передач майна в тимчасове володння користування, а другорядна - вдносинам з купвл-продажу. Право власност на обТкт зингу подляться на дв частини: перша - володння користування друга -розпорядження. зингодавець може реазувати лише право розпорядження: передавати в тимчасове володння користування за договором зингу. Сд зауважити, що обмеження прав, щодо користування зинговим майном для власних цлей, зменшу привабливсть зингу для зингодавця звужу коло учасникв зингово

Сд зауважити, що сфера зингових вдносин досить новою для втчизняно

економчно

Беручи до уваги той факт, що в Укра

Досдження процесу сторичного розвитку зингу показали, що зинг був вдомий ще задовго до нашо

Особливу увагу потрбно звернути на те, що в Укра

Мнстрв Укра

На наш погляд, можна видлити новий етап в розвитку зингово

У другому роздл Ч УСтан та умови зингових вдносин в АПКФ досджено субТкти обТкти зингу, проаназовано сучасний стан розвитку зингових вдносин в Запорзькй област, здйснено оцнку забезпечення технкою сльськогосподарських товаровиробникв, проведено аназ використання технки, одержано

У склад субТктв договору зингу, як приймають участь у зинговому процес видляють прямих та непрямих учасникв. До прямих учасникв вдносяться зингодавц, зингоодержувач, та виробники обТкта зингу, до непрямих -комерцйн та нвестицйн банки, як кредитують зингодавця виступають гарантами угод, страхов компанÿ, пенсйн фонди, брокерськ та нш посередницьк фрми. В нтересах розширення зингових операцй в кра

Для укладання зингового договору майбутн зингоодержувач, як не мають достатнх коштв для купвл необхдного майна, звертаються до зингово

оцнються ефективнсть роботи компанÿ, зумовлю наявнсть рзних точок зору фахвцв на цс питання. На наш погляд, рейтинг надйност зингових компанй бльш доцльно визначати за наступними критерями: строк дяльност компанÿ на ринку, кльксть бездоганно здйснюваних угод, обсяг угод, прозорсть фнансово

Одним з актуальних питань аграрного сектору економки Укра

- 85%, бурякозбиральних машин - 32%. Аналогчне положення спостергаться й по ншй сльськогосподарськй технц.

Значно зменшилися обсяги каптальних та вдновлювальних ремонтв. Так, на початок 2003 р. було вдновлено тракторв, що вдпрацювали амортизацйний строк

- 62%, зернозбиральних комбайнв - 60%, кукурудзозбиральних комбайнв - 65% та

48% кормозбиральник комбайнв, картоплезбиральних машин та плугв загального призначення - 87%, бурякозбиральних машин - 50%. '

Отже, виходячи з яксних характеристик наявно

Обмеженсть фнансових ресурсв не дозволя аграрним пдпримствам купувати сльськогосподарську технку в необхднй клькост. Кардинальне виршення питання забезпечення сльськогосподарських товаровиробникв технчними засобами в найкоротш строки поляга у застосуванн зингу. Опинившись у критичному становищ, багато сльськогосподарських товаровиробникв завдяки зингу отримали можливсть здйснювати поновлення матерально-технчно

Сьогодн, на ринку сльськогосподарсько

Таблиця 1

Стан технчного забезпечення АПК технкою в Запорзькй област, шт.

. Найменування . Технолог чна потреба Наявнсть на 01.01.2003 р. Вдновлен ня технки, що вдпрацюв. амортиз. строк Всього буде зайнят 0 технк и на с.-г. робота х в 2003 р. Забез печен ня техно логч но

Всього Х Технка, що вдпрацювала амортизацйний строк Технка, що не вдпрацювала амортизацйний строк

кльк сть % вд потре би Кльк сть % до наявно

Трактори 12100 10813 89 6812 63 4001 37 4260 62 8961 74

Комбайни зернозбиральн 3400 2215 65 1650 74 565 26 986 60 1980 58

Комбайни кукурудзозбиральн 501 401 80 326 81 75 19 211 65 376 75

Комбайни кормозбиральн середнього класу 980 864 88 640 74 224 26 306 48 624 64

Картоплезбиральн машини 26 20 77 14 70 6 ЗО 6 87 10 38

Плуги загального призначення 4500 3835 85 2200 57 1635. 43 1910 87 3825 ОО <_л

Бурякозбиральн машини 232 102 44 54 53 46 47 27 50 75 32

льксть моделей. В таких умовах перед споживачем виника вдповдальна задача зробити правильний вибр, виходячи з того, що кнцевою метою вкладення апталу в придбання технки виступа максимзаця прибутку, досягнення зротших строкв окупност нвестицй. В дисертацйнй робот, з метою визначення айбльш доцльного застосування технки та' визначення строку отримання гдност вд проекту псля здйснення всх зингових платежв, сплати усх Хтрат, тобто початку отримання прибутку, проводився порвняльний аназ сономчно

- 9500Ф дозволило встановити, що застосування комбайну УДон-1500Ф призводить скорочення термну окупност та зниженню собвартост продукцÿ. Це реконливим свдченням того, що ефективнсть використання дорого

У процес пошуку бльш ефективного застосування технки в аграрному ктор в робот проведено порвняння варантв наборв сльськогосподарсько

У третьому роздл - УШляхи удосконалення зингових вдносимФ -шачен напрями й обрунтовано пропозицÿ, як сприятимуть удосконаленню -анзацÿ взамовдносин субТктв зингово

Окрем положення дючого законодавства перешкоджають проведенню ингових операцй, зокрема важливе значення для попшення органзацÿ

зингових вдносин ма питання встановлення мнмального строку договору зингу, за яким обТкт зингу ма бути вдшкодовано. Але, сд вдмтити, що в Закон Укра

Недостатньо розроблен на сучасному етап аспекти органзацÿ зингових вдносин. Аназ практики проведення зингових операцй свдчить, що застосовуться багато схем, як розрзняються складом учасникв та системою вдносин мж ними. В органзацÿ зингових вдносин заслугову на увагу питання узгодження договору купвл-продажу обТкта зингу з зингоодержувачем, який не стороною цього договору. На думку автора, зингоодержувачу необхдно приймати участь у цьому договор, бо понформовансть про умови договору купвл-продажу обТкта зингу на стадÿ його виконання, особливо у тих випадках, коли майно та його постачальника обира зингодавець, ма важливе значення для зингоодержувача. Пропонуться письмове узгоджувати з зингоодержувачем проект договору купвл-продажу, а також додавати копю договору купвл-продажу як невд'мну частину договору зингу, або зазначити перек умов договору та

У дисертацÿ зТясовано, що яксному проведенню зингових операцй перешкоджа низький рвень якост отримано

Особливу увагу потрбно звернути на те, що снуючий пдхд до визначення складових зингового платежу вигдним тльки для зйнгодавця. Дисертант доводить позицю, що покладання всх нвестицйних витрат на зингоодержувача, зокрема це стосуться внесення страхових вдшкодувань до складу зингових

__ Вибр майна

Постачальник ^Постачання майнг^ зингоодержувач

Договр купвл -продажу у Ч

Договр

зингу

зингодавець

Кредитний договр

Плата за Договр

кредит страхування

V Т г г Т

зингов

платеж

Договр

страхування

Страхов

Страхов

Фнансуючи органзацÿ

(банки, фонди тощо) Страхова компаня

Рис. 1. Механзм органзацÿ зингових вдносин

платежв, необгрунтованим потребу

На даному етап становлення зингових вдносин, для посилення страхового захисту аграрного виробництва, доцльно прискорити роботу по створенню товариств взамного страхування сльськогосподарських товаровиробникв як доповнення до системи комерцйних страхових компанй, а також створення нститутв страхування ризикв у мжнародному зингу для мнмзацÿ негативного впливу проблем, як стосуються податкових та митних правил.

Сьогодн чинним законодавством передбачено, що пд час викупу майна його оцнка здйснються за залишковою вартстю згдно з даними бухгатерського обку. Якщо врахувати, що псля закнчення дÿ договору зингу ринкова вартсть

обТкту може змнитися так, що Узалишкова вартстьФ буде або незначно меншою, або навпаки бльшою, нж ринкова цна нового подбного майна, то доцльно залишити за зингоодержувачем право, яке буде закрплене в законодавчих актах, добровльно виршувати за якою цною вн буде викупати обТкт зингу по закнченню дÿ договору зингу, за залишковою вартстю чи за ринковою цною. Це збльшить економчний ефект для майбутнх зингоодержувачв.

В робот звертаться увага, що при застосуванн мжнародного зингу снують проблеми, як повязан з митними платежами. Перш за все, на думку автора, потрбно врегулювати питання оцнки обладнання, яке ввозиться по операцям мжнародного зингу. Митн органи оцнюють вартсть ввезеного обладнання як вартсть, що дорвню вартост зингових платежв. А це стотно вище реально

Поглиблений аназ впливу рзних методик розрахунку зингових платежв на вартсть зингово

Аназ альтернативних варантв ресурсного забезпечення показав, що для оновлення сльськогосподарсько

ВИСНОВКИ

1. Класифкацйн ознаки та рзновиди зингу тлумачаться суперечливо. В бльшост тературних джерел термнологчн поняття зингу ототожнються з категорями УпрокатФ, УорендаФ та УкредитФ. В дисертацйнй робот запропоновано визначення зингу як виду пдпримницько

нвестус тимчасово вльн або залучен фнансов кошти для придбання майна наступно

2. Для пдвищення ефективност зингово

3. В розвитку зингово

4. На пдстав проведеного досдження рзновидв зингу доповнено снуючу класифкацю новим пдвидом таким як зинг "пд ключФ. Доповнена класифкаця бльш ефективною для субТктв зингу при здйсненн зингових операцй, нада можливсть розширити спектр сво

5. З метою розповсюдження зингових операцй необхдно розширити коло об'ктв та субТктв зингу, запровадити пльгов умови проведення зингових операцй для комерцйних банкв, звльнити страхов компанÿ вд оподаткування страхових премй, створити умови для розвитку конкуренцÿ на зинговому ринку.

6. Встановлено, що дефцит фнансових ресурсв у сльськогосподарських товаровиробникв для придбання технки з иовною сплатою

7. Аназ забезпечення сльськогосподарських пдпримств технкою рзних моделей показали, що застосування комбайну УДон-1500Ф у порвнянн з зернозбиральним комбайном модел УДжон Др М-9500Ф призводить до скорочення термну окупност та зниженню собвартост продукцÿ.

8. Досдженнями встановлено, що зингов операцÿ складн за свою суттю вимагають взамообумовлено

необхднсть удосконалення зингових вдносин в Укра

- чткше окреслити вдповдальнсть сторн щодо якост поставленого в зинг майна;

- законодавчо передбачити встановлення мнмального термну договору зингу;

- вдосконалити процедуру оцнки викупу майна, що передане в зинг;

- доповнити заходи, як стосуються невиконання умов договору зингу у частин повернення зингових платежв, у зазначений термн;

- законодавчо передбачити вилучення плати за страхов послуги з складу зингових платежв зингоодержувача.

10. зингова дяльнсть стане економчно ефективнше за умови, якщо зингоодержувач та зингодавець одержать бльший прибуток, нж за нших альтернативних форм фнансування того ж самого нвестицйного проекту. Порвняння економчно

СПИСОК ОПУБЛКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦп

1. Бава О. . Оцнка стану перспективи зингу в аграрному сектор Укра

2. Бава О. . Механзм органзацÿ зину // Економка: проблеми теорÿ та практики. Збрник наукових праць Днпропетровського нацонального унверситету - Вип. 173. - 2003. - С. 220 - 223.

3. Бава О. . Класифкаця видв зину особливост

4. Бава О. . Формування правових умов зингово

5. Бава О. . Мсце ризику в зингових вдносинах у АПК Укра

6. Бава О. . Деяк проблеми впровадження зингу в АПК Укра

7. Бава О. . Переваги недоки зингу в АПК для рзних субТктв // Збрник мжнародно

8. Бава О. . Необхднсть застосування зингу в сльському господарств Укра

АНОТАЦЯ

Бава О. . зингов вдносини в аграрному сектор економки Укра

Дисертаця на здобуття наукового ступеня кандидата економчних наук за спецальнстю 08.07.02 - економка сльського господарства АПК. - Нацональний науковий центр Унститут аграрно

Дисертаця присвячена теорстико-методичним та практичним питанням стану та тенденцям розвитку зингових вдносин в аграрному сектор Укра

Надано пропозицÿ стосовно складу зингових платежв, розроблен пропозицÿ щодо органзацÿ та удосконалення зингових вдносин в аграрному сектор економки Укра

Ключов слова: зинг, фнансовий зинг, оперативний зинг, зингодавець, зингоодержувач, зингова компаня, зингов платеж, зингов вдносини.

АННОТАЦИЯ

Баева О.И. Лизинговые отношения в аграрном секторе экономики Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по шециальности 08.07.02. - экономика сельского хозяйства и АПК. - Национальный научный центр Институт аграрной экономики. Киев, 2004.

Диссертация посвящена теоретическим, методическим и практическим зопросам состояния и тенденциям развития лизинговых отношений в аграрном лекторе Украины. Объектом исследования выбраны процессы обеспечения техническими средствами сельскохозяйственных товаропроизводителей Запорожской области по лизинговым схемам, предметом - лизинговые отношения, которые возникают между участниками лизинговой деятельности в процессе {ункционирования и развития лизинга в аграрном секторе Украины, связанные с урегулированием и усовершенствованием экономического механизма лизинговой хеятельности.

Учитывая точки зрения отечественных и зарубежных специалистов в этой :фере, диссертант углубил сущность понятия категории лизинг с учетом )собенностей конечной стадии договора лизинга, допонив его словами по

окончанию срока договора имущество может быть выкуплено или возвращено лизингодателю. Таким образом, лизинг по видению автора - это вид

предпринимательской деятельности по инвестированию временно свободных или привлеченных финансовых ресурсов для приобретения имущества, которое по договору передается юридическим или физическим лицам за определенную плату и по окончанию срока договора может быть выкуплено или возвращено лизингодателю.

Допонена существующая классификация общепринятых функций лизинга финансовой, производственной и реализационной еще одной - маркетинговой. Она раскрывает роль лизинга в изучении спроса на продукцию, предназначенную к выпуску, проводит анализ основных потребителей и рынков сбыта продукции. Предполагается, что маркетинговая функция снизит риски и повысит

эффективность лизинговой деятельности.

Исследования видов и форм лизинга показали, что существующую

классификацию целесообразно допонить таким подвидом, как лизинг под ключ, с внесением соответствующих корректив в правовые документы, которые

регулируют лизинговую деятельность. Лизинг под ключ - это лизинг имущественного комплекса, когда лизингополучатель вместе с оборудованием и технологией получает и недвижимость. Учитывая тот факт, что в Украине имеются недостроенные сооружения, то лизинговые компании, вложив инвестиции, смогут предоставлять такой вид услуг, как лизинг под ключ, что расширит возможности использования разных форм лизинга в отечественной экономике.

В развитии лизинговой деятельности в Украине выделен новый этап, который начася с 2001 года и характеризуется увеличением объема лизинговых операций, в частности в аграрном секторе, при участии государства. В Законе Украины Про лизинг в новой редакции предусматривается применение сублизинга, расширены права лизингодателя по вопросу досрочного прекращения договора лизинга, образована Национальная акционерная компания Украгролизинг, что способствует структурной перестройки отечественного сектора экономики.

При заключении договора купли-продажи объекта лизинга, между продавцом и лизингодателем предлагается условия договора согласовывать с лизингополучателем, в частности такие, которые имеют важное значение для него. Это могут быть качественные характеристики объекта, поставка необходимых комплектующих и запасных частей для оборудования, сроки и время поставки, процедура приемки оборудования и предъявления претензий по количеству и качеству и т. д. Целесообразно в договор купли - продажи включить пункт о гарантийном сроке оборудования и об обязательствах поставщика в случае выявления скрытых дефектов.

В диссертации анализируется количественное и качественное состояние машинно - тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей Запорожской области. Анализ показал, что обеспечение технологической потребности сельскохозяйственной техники в 2003 г. составило: тракторов - 74%, зерноуборочных комбайнов -58%, кукурузоуборочных комбайнов - 75%,

кормоуборочных комбайнов - 64%, картофелеуборочных машин - 38%,

свеклоуборочных машин - 32%, плугов общего назначения - 85%. За последние годы было с писано сельскохозяйственной техники в два раза меньше, чем нужно было списать по нормативным срокам их эксплуатации. В связи с этим существенно возросла нагрузка на основные виды техники. В диссертации предлагаются пути решения этой проблемы.

В процессе исследований установлено, что существующий подход к определению составляющих лизингового платежа выгоден только лизингодателю. В такой ситуации предлагается исключить оплату за страховые услуги из величины лизингового платежа, что позволит снизить стоимость договора лизинга.

Обоснованы наиболее выгодные, в каждом конкретном случае, для лизингополучателя методы расчета сумы лизинговых платежей. Исследования и расчеты показали, что лизингополучателю целесообразно выбирать прогрессивную шкалу в том случае, если он располагает свободными денежными средствами для альтернативного варианта их инвестирования. При ограниченных финансовых ресурсах ему следует применять дегрессивную шкалу или регрессивную (если он сможет выплачивать первые два года большие по величине суммы лизинговых платежей) шкалу.

Сравнение экономической эффективности лизинга на примере корнеуборочной машины КС - 6Б показывает, что приобретение по лизингу дешевле, чем по банковскому кредиту. Следовательно, применение финансового лизинга более выгодно для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не имеют экономических возможностей приобрести сельскохозяйственную технику поностью за собственные средства.

Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, оперативный лизинг,

лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая компания, лизинговые платежи, лизинговые операции, лизинговые отношения, лизинговая деятельность.

Summary Baeva O.I. Leasing in ngrarian sector of economy. - Manuscript.

The thesis for getting the scientific degree of candidate of economic sciences in specialization of 08.07.02 - agrarian economics. - National scientific center "Institute of agrarian economics of the Ukrainian academy of agrarian sciences", Kiev - 2004.

The thesis is dedicated to theoretical, methodical and practice issues and trends of teasing development in agrarian sector of Ukraine.

The ways of improvement of leasing mechanism has been substantiated in the work. It is based on perceive defining leasing as an economic category, and also on complementing leasing with marketing function, implementing a new form of leasing in farming. There has been defined the stages of evolving leasing in Ukraine.

There have been represented the propositions regarding to the structure of leasing payments; elaborated the ways of improvement leasing through changes in Tax low and other lows that affect to and coordinate leasing operations in Ukraine.

Key words: leasing, financial leasing, operative leasing, leasing render, leasing obtainer, leasing company, leasing payments, relations in leasing.

Похожие диссертации