Курсовой проект по предмету Экономика

 • 41. Акцизний збір в України
  Курсовые работы Экономика

  1. Акцизний збір не справляється в разі реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту. Акцизний збір не справляться з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється ПДВ у зв'язку із звільненням, передбаченим для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для переробки під митним контролем. В цьому разі акцизний збір треба включати до ціни відвантаженої продукції і сплата його до бюджету здійснюється у встановлені строки. Система звільнення від сплати податків під час експорту виконує два завдання: а) проведення політики, яка спрямована на розширення експортного потенціалу держави; б) усунення перешкоди міжнародного обміну товарами. Ця пільга підвищує конкурентоспроможність відповідних товарів на зарубіжних ринках, сприяє збільшенню надходжень валютних ресурсів;

 • 42. Акцизний збір та його роль у доходах бюджету
  Курсовые работы Экономика

   

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). 1996. № 30. ст. 141.
  2. Господарський кодекс України: Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 р. К.: Школа, 2003.
  3. Цивільний кодекс України: Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 р. К.: Школа, 2003.
  4. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. зі змінами та доповненнями.
  5. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" // httр://kmu.gov.ua.
  6. Гайдуцький П. Формування ринкової податкової політики України // http://http://www.dpa.gov.ua.
  7. Галанина Е.Н. Бухгалтер и налоги. М.: Финансы и статистика, 1998. 360 с.
  8. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. 302 с.
  9. Данілов О.Д., Жеребних A.M. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 459 с.
  10. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посібник. К.: Парламентське вид-во, 2001. 216 с.
  11. httр://ukrstat.kmu.gov.ua/statistics.
  12. httр://www.me.gov.ua.
  13. httр://www.nbu.gov.ua.
  14. http://www.dpa.gov.ua.
  15. http://www.informjust.kiev.ua.
 • 43. Акцизное налогообложение
  Курсовые работы Экономика

   

  1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон РФ от 31.07.1998 г. №146-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. №117-ФЗ.
  2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.
  3. Закон РФ от 27.12.91 №2118-1 «Об основах налоговой системы РФ».
  4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ.
  5. Закон РФ от 05.08.2000 №118-ФЗ «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах».
  6. Закон РФ от 06.08.01 №110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах».
  7. Федеральный закон от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ».
  8. Проект Закона «О внесении изменений в главу 25 Налогового Кодекса Российской Федерации и в некоторые другие законодательные акты о налогах и сборах», заявленный к рассмотрению в Плане законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2004г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 13.01.2004г. №33-р).
  9. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран.-М: Бератор-Пресс, 2002.-192 с.
  10. Асланов В.О. О налоговом бремени и эффективности действующего налогообложения в РФ// Налоговый вестник.-1996.-№12.-с.З.
  11. Бакалавр Экономики. Хрестоматия в 3 томах. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Центр кадрового развития. Том 2./под общ. ред. В.И. Видяпина. - Информационно-издательская фирма "Триада", М.., 1999.-1056 с.
  12. Балацкий Е.В. Эффективность фискальной политики государства// Проблемы прогнрозирования.-2000.-№5.-с.
  13. Банхаева Ф.Х. Сравнительный анализ налоговых систем и его значение для совершенствования и реформирования налогового законодательства// Налоговый вестник.-2001.№2.-с.135-137; №3.-с.93-97.
  14. Барулин СВ., Бекетова О.Н. Лафферовы эффекты в экономике современной России// Финансы.-2003.-№4.-с.34-37.
  15. Басалаева Е.В. Методика управления налогами на предприятии // Финансы.-2003.-№4.-с.30-31.
  16. Белостоцкая В.А. Системный подход к измерению налоговой нагрузки// Финансы.-2003.-№3.-с.36-37.
  17. Белоусов Д.Р. Макроэкономический и структурный аспект налоговой реформы/ Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Доклад.
  18. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика. -М.: Налоги и финансовое право, 2002.-272 с.
  19. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Демешева Е.В. Налоговый учет. Анализ взаимодействия и противоречий налогообложения и бухгалтерского учета. -М.:»Аналитика-Пресс», 1997.-112 с.
  20. Брызгалин А.В. О функциях налогообложения и о регулятивном значении налогов в экономике.//Налоги.-2000.-№1.
  21. Брызгалин А.В. Современный этап налогового реформирования: старое содержание в новой форме //На страже экономической безопасности.-2002.-№1.
  22. Брызгалин А.В. Справедливость как основной принцип налогообложения // Финансы. - 1997. - №8 - С.29.
  23. Васецкий Н.А., Краснов Ю.К. Российское законодательство на современном этапе. Государственная Дума в формировании правового пространства России (1994-2003)- Издание Государственной Думы, М., 2003.
  24. Введение в экономико-математические модели налогообложения: Учеб.пособие / Под ред. Д.Г.Черника.- М.: Финансы и статистика, 2000.-256 с: ил.
  25. Веретенникова И.И. Амортизация и амортизационная политика.-М.:Финансы и статистика, 2004.-192с.:ил.
  26. Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т.З.Под ред. В.М.Гальперина. -Спб.: Экономическая школа. -1999.-489с.-ил.,табл.
  27. Виссарионов А., Федорова И. Налоговое регулирование экономической активности // Экономист.-1998.-№4.-с.69-78.
  28. Виссарионов А., Еланчук О. Использование налогов в государственном регулировании экономики России (вопросы методологии) // Проблемы теории и практики управления.-2000.-№5.-с.40-43.
  29. Вишневская Н.Г. Регулирующая роль налога на прибыль на современном этапе и в перспективе//Налоговый вестник.-2002.-№10.-с.126-133.
  30. Вишневский В., Липницкий Д. Оценка возможностей снижения налогового бремени в переходной экономике // Вопросы экономики,-2000.-№2.-с.107-116.
  31. Вишневский В., Гречишкин А. Влияние режима налогообложения на миграцию капитала//Мировая экономика и международные отношения.-2002.-№12.-с.18-24.
  32. Воловик Е. Налоговое обозрение//Финансовая газета. Региональный выпуск-2002-2003.
  33. Вылкова Е.С. Оптимизация налога на имущество при разработке учетной политики//Налоговый вестник.-2002.-№ 1.-е. 126-133.
  34. Вылкова Е.С. Расчет налогового бремени в современных российских условиях//Налоговый вестник.-2002.-№ 12.-е. 126-133; 2003.-№1 .-с. 126-133.
  35. Гардаш СВ. Реформа налоговой системы США//Бизнес-академия.-2003.-№4.-с.13-23.
  36. Гардаш СВ. Федеральная налоговая система США: современные особенности//США-Канада: экономика, политика, культура.-2000.-№8.-с. 18-37.
  37. Глебова О.П. Налоговый учет при длительном технологическом цикле//Российский налоговый курьер.-2003.-№17.-с.32-33.
  38. Глинистый В.Д. О применении п.1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 для целей бухгалтерского учета//Налоговый вестник.-2003.-№3.
  39. Грибова Н.Б. Налоговый механизм стимулирования инвестиций в России и роль амортизационной политики в нем. // Финансы.-2001 .-№5.
  40. Горский И. Налоги в механизме стабилизации.// Экономика и жизнь.-1994.-№36.
  41. Горский И.В. Развитие налоговой системы Российской Федерации.// Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. .-М.-2004.- 54 с.
  42. Диков А.О., Разгулин СВ. О главе 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации// Налоговый вестник.-2001.-№9.-с.4-11.
  43. Дуброва Т.А., Павлов Д.Э., Ткачев О.В. Регрессионный анализ в системе БТАТІЗТІСА.Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.- М., 2002.-70 с.
  44. Дуканич Л.В. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие для студ. экономических специальностей ВУЗов/ Рекомендовано Международной академией науки и практики организации производства.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000.-415 с.
  45. Егорова Е., Петров Ю. Сравнительный анализ эффективной ставки налогов в России и зарубежных странах//Налоговый вестник.-1995.-№11.-с.9-20.
  46. Ефимова М.Р., Рябцев В.М. Общая теория статистики: Учебник.-М.: Финансы и статистика, 1991.-304 с: ил.
  47. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: Учеб. Пособие / Под ред. Л.Т.Гиляровской,- М.: Финансы и статистика, 2003.-352 с: ил.
  48. Злобин А. Среднесрочная программа: много слов и мало дела // Двойная запись.-2003.-№10.
  49. Ильин А.В. Взаимосвязанное налогообложение: вопросы теории и практики //Финансы.-2003 .-№ 12.-С.29-32.
  50. Инвестиции в России: Стат. Сб./Госкомстат России.-М., 2001.- 198 с.
  51. Инвестиции в России - 2003: Стат. Сб./Госкомстат России.-М., 2003.-252 с.
  52. Караваева И.В., Архипкин И.В. Косвенное налогообложение в России начала XX века: этапы трансформации // Финансы.-2001.-№8.-с.48-50.
  53. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики : Учеб. Пособие для студ. ВУЗов, обучающихся по экономич. спец./ Рекомендовано Министерством образования РФ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2000.-215с.
  54. Караваева И.В. Отдай часть, чтобы сохранить остальное // ЭКО.-2000.-№8.-с. 117-133.
  55. Караваева И.В. О роли государства в развитии промышленного предпринимательства в России до 1917г.// Вопросы экономики.-1996.-№9.-с.54-62.
  56. Караваева И.В. Социальные аспекты подоходного налогообложения в рыночной экономике// Финансы.-1999.-№8.-с.34-36.
  57. Караваева И.В. Чего ждать от налога на прибыль?//Финансы.-2001.-№11.- с. 44-45.
  58. Карп М.В. Налоговый менеджмент. Учебник для ВУЗов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-477с.
  59. Касьянова Г.Ю. Основные изменения, внесенные в главу 25 НК РФ, и порядок их применения //Налоговый вестник.-2002.-№7.-с.34-36.
  60. Кашин В.А., Бобоев М.Р. О совершенствовании налоговой системы Российской Федерации //Налоговый вестник.-2002.-№12.-с.34-36.
  61. Тимофеева О. Налоги как инструмент государственного регулирования // Экономист.-1996.-№ 1 L-c.24-32.
  62. Толкушкин А.В. Комментарий (постатейный) к главе 25 Налогового кодекса Российской федерации «Налог на прибыль организаций».-Юрайт-Издат, 2003
  63. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран. Европа и США: Учебное пособие/ М.:Издат.-книготорговая корпорация «Дашков и К», 2002.-173 с.
  64. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник/ Под.ред.проф. Н.Ф.Самсонова.-М.: ИНФРА-М, 2001.-448с- (Серия «Высшее образование»)
  65. Финансы России. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. - М., 2002. - 301 с.
  66. Какой быть налоговой реформе в России/Под ред.В.Н.Фролова.-Екатеринбург: Ассоциация «Налоги России».-1993-114 с.
  67. Черник Д.Г. и др. Налоги: Учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по направлению «Экономика», специальностям «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет и аудит»/ Под. Ред. Д.Г.Черника.-М.:Финансы и статистика, 2002.-5-Є изд, перераб. и доп.- 652с.
  68. Черник Д.Г. Налогообложение фонда оплаты труда// Финансы.-2000.-№10.-с.22-25.
  69. Черник Д.Г. Экономическое развитие и налоги // Финансы.-2000.-№5.-с.30-33.
  70. Черник И.Д. Некоторые вопросы правового регулирования местных налогов в европейских странах // Налоговый вестник.-2002.-№2.-с.115-118.
  71. Шнейдман Л.З. Бухгалтерский учет и налогообложением/Бухгалтерский учет.-1995.-№5.-с.73-76.
  72. Штарев С.С. Использование налоговых механизмов в обеспечении нового качества экономического роста // ЭКО.-1998.-№5.-с.52-53.
  73. Штундюк В.Д.К вопросу о подоходном налогообложении предприятий в России// Финансы.-1999.-№3.-с. 23-26.
  74. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики.- М.:Финансы и статистика, 2001.-144 с.
  75. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение:Учебник.-М.:Инфра-М, 2000.-429 с.
 • 44. Акцизное налогообложение
  Курсовые работы Экономика

  Объект налогообложенияНалоговая базаРеализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и передача подакцизных товаров по соглашению. Ставка в % - стоимость реализованных подакцизных товаров, исходя из цен установленных сторонами сделки. Ставка в руб.- объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении.Передача конфискованных бесхозяйных подакцизных товаров.Ставка в % - стоимость реализованных подакцизных товаров, исходя из цен установленных сторонами сделки. Ставка в руб.- объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выраженииПередача произведенных подакцизных товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров.Ставка в % - стоимость переданных подакцизных товаров, исходя из средних цен реализации, а при их отсутствии, исходя из рыночных цен. Ставка в руб. - объем переданных подакцизных товаров в натуральном выражении.Передача произведенных подакцизных товаров для собственных нужд на территории РФ.Ставка в % - стоимость переданных подакцизных товаров, исходя из средних цен реализации, а при их отсутствии, исходя из рыночных цен. Ставка в руб. - объем переданных подакцизных товаров в натуральном выражении.Передача произведенных на территории РФ подакцизных товаров в уставный капитал организации.Ставка в % - стоимость переданных подакцизных товаров, исходя из средних цен реализации, а при их отсутствии, исходя из рыночных цен. Ставка в руб. - объем переданных подакцизных товаров в натуральном выражении.Ввоз подакцизных товаров на территорию РФ.Ставка в % - сумма таможенной стоимости ввозимых товаров и таможенной пошлины. Ставка в руб. - объем ввозимых товаров в натуральном выражении.

 • 45. Акцизы и их применение
  Курсовые работы Экономика

  Общая норма п. 1 ст. 39 НК РФ указывает, что под реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем следует понимать соответственно передачу на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, передачу права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе. Таким образом, ст. 182 НК РФ как раз и предусматривает один из предусмотренных НК РФ случаев квалификации безвозмездной передачи подакцизных товаров осуществление действий, включающихся в объект налогообложения на безвозмездной основе в качестве реализации. Примеры анализа судебной практикой сделок, имеющих безвозмездный характер, в том числе передачи имущества (подакцизных товаров) на безвозмездной основе, можно найти в Постановлении ФАС ЦО от 30.03.2006 по делу № А68-134/ГП-1-04, Постановлении ФАС МО от 11.05.2006 по делу № КА-А40/3666-06, Постановлении ФАС МО от 18.01.2006 по делу № КА-А40/13576-05.

 • 46. Акцизы как вид косвенных налогов на товары
  Курсовые работы Экономика

  В настоящий момент акцизы выполняют в большей своей части фискальную функцию, что выражается в стремлении властей при введении тех или иных акцизов не столько к регулированию производства и потребления тех или иных товаров, сколько к пополнению бюджета. Фискальная направленность акцизов на бензин не вызывает сомнений, и это при том, что повышение цен на бензин - один из факторов, влияющих на повышение издержек практически любого производства, следовательно, повышения общественно необходимых затрат на производство той или иной продукции, что приводит к снижению конкурентоспособности экономики в целом. Тем не менее, регулирующее воздействие акцизов все же проявляется, и наиболее оно благотворно в сфере оборота алкогольной продукции. Таким образом, государство не только пополняет казну, не только уменьшает уровень потребления алкоголя, но и способствует реализации только качественной продукции.

 • 47. Акцизы на алкогольную продукцию
  Курсовые работы Экономика

  Фактически, акцизное налогообложение носит регрессивный характер, когда налогообложение равным образом ложится как на обеспеченные, так и на бедные слои населения. Изначально задуманные как социально направленные налоги акцизы и по сей день выполняют асоциальные функции, еще больше увеличивая разрыв между беднейшими и состоятельными слоями общества. Как и любой косвенный налог, акцизы перекладываются на беднейшую часть населения. Однако вместе с тем следует отметить и положительные тенденции, определившиеся посредством анализа динамики доходов федерального и регионального бюджетов в период 2003-2005 гг. Так, их доля в общем объеме доходов вышеуказанных бюджетов за рассматриваемый период времени сократилась с 9,5% до 2,5% и с 10,5% до 13,5% соответственно. А это значит, что с каждым годом удельный вес косвенного налогообложения в составе бюджетов всех уровней уменьшается за счет относительного увеличения веса прямых налогов, учитывающих личные доходы и имущественное положение налогоплательщика.

 • 48. Акцизы: проблемы и перспективы
  Курсовые работы Экономика

  Виды подакцизных товаровНалоговая ставка (в процентах и (или) в рублях и копейках за единицу измерения)с 1 января по 31 декабря 2008 года включительнос 1 января по 31 декабря 2009 года включительнос 1 января по 31 декабря 2010 года включительнос 1 января по 31 декабря 2011 года включительнос 1 января по 31 декабря 2012 года включительно123456СПИРТ АКЦИЗ: Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья)25 руб. 15 коп. за 1 литр безводного этилового спирта26 руб. 80 коп. за 1 литр безводного этилового спирта30 руб. 50 коп. за 1 литр безводного этилового спирта33 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта37 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спиртаСпиртосодержащая. парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового содержащегося в подакцизных товарах0 руб. 00 коп за 1 литр безводного этилового содержащегося в подакцизных товарах0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового содержащегося в подакцизных товарах0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового содержащегося в подакцизных товарах0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового содержащегося в подакцизных товарахАЛКОГОЛЬ АКЦИЗЫ: Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) и спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно- косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке)173 руб. 50 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах185 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах210 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах231 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах254 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарахАЛКОГОЛЬ АКЦИЗЫ: Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта)110 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах117 руб. 15 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах158 руб. 18 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах190 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах230 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарахВИНО АКЦИЗЫ: Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта2 руб. 35 коп за 1 литр2 руб. 50 коп за 1 литр3 руб. 50 коп за 1 литр4 руб. 80 коп за 1 литр6 руб. 00 коп за 1 литрВина шампанские, игристые, газированные, шипучие0 руб. 50 коп. за 1 литр11 руб. 20 коп. за 1 литр14 руб. 00 коп. за 1 литр18 руб. 00 коп. за 1 литр22 руб. 00 коп. за 1 литрАКЦИЗ ПИВО: Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно0 руб. 00 коп. за 1 литр0 руб. 00 коп. за 1 литр0 руб. 00 коп. за 1 литр0 руб. 00 коп. за 1 литр0 руб. 00 коп. за 1 литрАКЦИЗ ПИВО: Пиво с нормативным (стандартизиро ванным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 и до 8,6 процента включительно2 руб. 74 коп. за 1 литр2 руб. 92 коп. за 1 литр9 руб. 00 коп. за 1 литр10 руб. 00 коп. за 1 литр12 руб. 00 коп. за 1 литрАКЦИЗ ПИВО: Пиво с нормативным (стандартизиро- ванным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента8 руб. 94 коп. за 1 литр9 руб. 52 коп. за 1 литр14 руб. 00 коп за 1 литр17 руб. 00 коп за 1 литр21 руб. 00 коп за 1 литрАКЦИЗЫ ТАБАК: Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции)300 руб. 00 коп. за 1 кг300 руб. 00 коп. за 1 кг422 руб. 00 коп. за 1 кг510 руб. 00 коп. за 1 кг610 руб. 00 коп. за 1 кгСигары17 руб. 75 коп. за 1 штуку17 руб. 75 коп. за 1 штуку25 руб. 00 коп. за 1 штуку30 руб.00 коп. за 1 штуку36 руб. 00 коп. за 1 штукуСигариллы232 руб. 00 коп. за 1000 штук247 руб. 00 коп. за 1 000 штук360 руб. 00 коп. за 1 000 штук435 руб. 00 коп. за 1 000 штук630 руб. 00 коп. за 1 000 штукСигареты с фильтром120 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5,5 процента Расчетной Стоимости, Исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, розничной цены, 142 руб. 00 коп. за 1 000 штук145 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6 процентов Расчетной Стоимости, Исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, розничной цены, 172 руб. 00 коп. за 1 000 штук205 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6,5 процентов Расчетной Стоимости, Исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, розничной цены, 210 руб. 00 коп. за 1 000 штук250 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 7,0 процентов Расчетной Стоимости, Исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, розничной цены, 305 руб. 00 коп. за 1 000 штук305 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 7,5 процентов Расчетной Стоимости, Исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, розничной цены, 375 руб. 00 коп. за 1 000 штукСигареты без фильтра, папиросы55 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5,5 процента Расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 72 руб. 00 коп. за 1000 штук70 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6 процентов Расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 90 руб. 00 коп коп. за 1 000 штук125 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 6,5 процента Расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 115 руб. 00 коп. за 1 000 штук175 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 7,0 процента Расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 215 руб. 00 коп. за 1 000 штук250 руб. 00 коп. за 1 000 штук + 7,5 процента Расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 250 руб. 00 коп. за 1 000 штукАвтомобили легковые с двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно0 руб. 00 коп за 0,75 кВт (1 л.с.)0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно19 руб. 26 коп.за 0,75 кВт (1 л.с.)21 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)23 руб. 90 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)26 руб. 30 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)28 руб. 90 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)194 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)207 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)235 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)259 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)285 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.)Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей2 951 руб. 00 коп. за 1 тонну2 951 руб. 00 коп. за 1 тонну3 246 руб. 00 коп. за 1 тонну3 570 руб. 00 коп. за 1 тонну3 927 руб. 00 коп. за 1 тонну

 • 49. Акции, их виды, курсовая стоимость акций
  Курсовые работы Экономика

  Специалисты дают следующие рекомендации, как правильно обращаться с акциями и включиться в биржевую игру.

  1. Целесообразно вкладывать в акцию только ту часть своих сбережений, которая не потребуется в течение длительного времени. Это позволит выбирать наиболее благоприятные моменты для соблюдения старого правила биржи: купить по низкому курсу, продать по высокому курсу.
  2. Инвестору целесообразно изучить предприятие, акции которого он собирается приобрести. Шансы рынка можно с большей уверенностью испытывать, если достоверно знать о надёжном финансовом положении выбранной фирмы и росте её доходов.
  3. Важно выбрать благоприятный момент для действий на бирже. Целесообразно при покупке акций не ждать предельно низкого курса, а при продаже - абсолютно высокого уровня. Тогда с одной акции можно получить хорошую курсовую стоимость.
  4. Поскольку слишком многие непредвиденные события могут оказать влияние на биржу, рекомендуется получать информацию о ходе дел от специалистов. Более компетентно советуют консультанты кредитных учреждений, имеющие достоверные сведения о состоянии рынков и предприятий.
 • 50. Акционерное общество (компания, корпорация) как главный институт предпринимательской деятельности
  Курсовые работы Экономика

  В ближайшей перспективе планируется продолжение создания дочерних и 15 зависимых обществ ОАО "РЖД" и совместных предприятий с участием российских и зарубежных партнеров. Доля дочерних обществ ОАО "РЖД" на рынке ремонта грузовых вагонов (в целом по деповскому и капитальному ремонту) в текущем году составит около 4%. Таким образом, в целом на рынке ремонта грузовых вагонов доля негосударственного сектора, включающего независимые компании и дочерние общества ОАО "РЖД" составит более 11%. Намечается создание дочерних акционерных обществ по функциональному признаку: ОАО «Путевое хозяйство», «Информационные комплексы и системы управления движением», «Системы сигнализации, централизации и блокировки» и т.д. Назначение на должность и освобождение от должности исполнительного единоличного органа (директора) здесь, осуществляется президентом ОАО "РЖД". Какие принципы соблюдаются при создании дочерних акционерных обществ ОАО "РЖД"? Безусловно, что при их создании соблюдаются основные принципы, изложенные в п. 2 ст. 6 Закона от 27 февраля 2003г. Временное положение о холдинговых компаниях, созданных в процессе приватизации, утвержденное Указом Президента РФ «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий»4 от 16 ноября 1992г. При установлении Правительством РФ регламента создания дочерних акционерных обществ единого хозяйствующего субъекта, руководствуются ст. 105 ГК РФ и нормами ст. 6 Федерального закона «Об акционерных обществах». Таким образом, ОАО "РЖД" имеет с правами юридического лица дочерние общества, которые признаются таковыми в силу преобладающего участия его в уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеют возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами. Наряду с созданием дочерних акционерных обществ образовываются и иные открытые акционерные общества за счет имущества, которое не вносится в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта. Дочернее общество ОАО "ТрансКонтейнер", владеющее крупнейшей в стране сетью контейнерных терминалов, имеющее партнерские отношения со многими экспедиторами и автомобильными перевозчиками внутри России, предоставляет логистический сервис на территории нашей страны. В перспективе мощным торгово-внешнеэкономическим объединением ОАО "РЖД" станет ">"Торговый дом РЖД" (ТД РЖД) <http://inter.rzd.ru/wps/portal/inter?STRUCTURE_ID=5014>. В его планах - работать в интересах всех предприятий железнодорожного комплекса, способствуя продвижению товаров и услуг российских производителей на мировые рынки (даже не железнодорожного назначения) под гарантией "Российских железных дорог". В настоящее время специалисты ТД РЖД проводят мониторинг внешнего рынка с целью выявления и оценки характера спроса на товары, услуги и технологии, производимые ОАО "РЖД" и его дочерними зависимыми обществами (ДЗО). Можно было бы утверждать, что второй и третий уровни компаний - филиалы компаний первого уровня. Однако наименование «филиал» будет здесь неуместно, поскольку компании второго и третьего уровней обладают немалой свободой действий, являясь самостоятельными юридическими лицами. С другой стороны, поскольку компания второго уровня учреждена за счет капитала, принадлежащего компании первого уровня (а компания третьего уровня создана на капиталы, принадлежащие компании второго уровня), приходится говорить не о полной и абсолютной независимости компаний второго и третьего уровня, а об определенной системе взаимозависимостей, которые регулируются не договорными отношениями, а правами собственности.

 • 51. Акционерное общество как форма организации крупного производства
  Курсовые работы Экономика

  Акционеры администрация предприятия (директорат). Основной интерес администрации преобразующихся предприятий заключается в сохранении своего должностного положения и власти. Реализации этого интереса грозят изменения в составе акционеров, усиление позиции внешних инвесторов, что в большинстве случаев ведет к изменениям и в системе управления компанией, а вместе с ними к изменениям в ее кадровом составе. За годы реформ сменилось около пятой части директорского корпуса, главным образом в результате акционирования предприятий. Старых руководителей заменяют молодой (30-40 лет) командой, представляющей собой новую генерацию менеджеров, которые связывают с руководимыми ими фирмами свои долгосрочные интересы. Понятно, что старый директор защищается всеми доступными ему средствами: в частности, "подключает" трудовой коллектив и обращается за поддержкой к местной власти. Используя фактический контроль над всей информацией, оказывая формальное и неформальное давление на трудовой коллектив, администрация образует единый фронт против сторонних инвесторов. Этому способствует недоверие работников к посторонним "капиталистам", еще более сильное, чем к своим начальникам. Главное же заключается в том, что в русле политики, направленной на выживание предприятия, традиционный руководитель стремится сохранить трудовой коллектив. Около четверти предприятий, несмотря на падение объема производства, не сокращают персонал, в то время как сторонний инвестор в процессе перестройки управления вынужден сокращать количество рабочих мест. Администрация умело использует этот фактор. Поэтому едва ли плодотворна идея консолидации в единый пакет акций, принадлежащих администрации и трудовому коллективу. Указанный пакет окажется в руках администрации, в связи с чем произойдет соединение "законодательной" и "исполнительной" власти в АО. Собственник потеряет контроль над менеджерами. Более целесообразна раздельная консолидация пакетов акций трудового коллектива и администрации и голосование этими пакетами на основе партнерства путем достижения соглашения между администрацией и выборными представителями трудового коллектива. Определенная часть директората, которая не видит вариантов успешного руководства компанией, бывает готова поделиться властью и относительно легко передает функции управления инвестору, который сохраняет за руководителем и его командой какие-либо посты в управленческом аппарате АО. Весьма распространен, например, тип "директора-инженера", занятого повышением технического уровня производства, но не умеющего решать сложные задачи бизнеса. Инвестор редко ставит под сомнение способность российского руководителя управлять производством как таковым. Грамотность в производственной сфере, исключительно хорошее знание технологических процессов всегда отличали российских директоров. Поэтому иностранный инвестор легко идет на оставление функций производственного управления действующему директору. А последний, получив нового хозяина, который, с одной стороны, обеспечивает эффективную систему управления, а с другой выделяет необходимые средства на техническое развитие предприятия, приобретает возможность реализовать свои технические идеи.

 • 52. Акционерное предпринимательство
  Курсовые работы Экономика

  Дело в том, что, уплатив столь высокую цену, они обеспечивают себе доход не меньший, а больший, чем тот, который могли бы получить, положив эту сумму на банковский депозит. К тому же покупатели надеются, что по мере обещанного процветания открытого акционерного общества их дивиденды никак не уменьшатся, особенно на фоне вполне вероятных банковских дефолтов. Такими ожиданиями и пытаются воспользоваться учредители открытых акционерных обществ. Одним из источников их обогащения является учредительская прибыль, которая определяется как разница между суммой номиналов акций, эмитированных при основании акционерного общества, и объемом финансовых ресурсов, фактически вкладываемых в данную акционерную предпринимательскую фирму. Эта разница образуется потому, что курсовая цена акций, как правило, превышает размеры действительного капитала, вкладываемого в акционерное общество в период массового привлечения данным ОАО сторонних финансовых ресурсов, когда обещаниям успехов и процветания со стороны учредителей такого ОАО нет числа. И если прямая продажа акций по их курсу, превышающему номинальную стоимость акций, оказывается невозможной в ходе первичного размещения акций, то учредители всегда имеют возможность провести такую операцию, используя «своего» посредника.

 • 53. Акционерные общества
  Курсовые работы Экономика

  Акционерная форма позволяет привлечь в одно предприятие капиталы многих лиц, причем даже тех, которые сами не могут в силу любых причин заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, ограничение ответственности размером внесенного вклада вместе с высокой его диверсификацией позволяет вкладывать средства не только в весьма перспективные, но и в высоко рискованные проекты, существенно ускоряя внедрение достижений научно-технического прогресса. Имеется также множество других положительных сторон акционерной формы собственности, делающие ее поистине универсальной и применимой везде, где есть необходимость и возможность ограничить масштабы ответственности предпринимателя. Последнее обстоятельство особенно важно в условиях нестабильной российской экономики, когда непредвиденная обстановка производства может привести к огромным убыткам, долгам, на погашение которых может не хватить всего имеющегося имущества. Подобной опасности подвергаются индивидуальные предприниматели и некоторые юридические лица, имеющие другую организационно - правовую форму.

 • 54. Акционерные общества и их роль в рыночной экономике
  Курсовые работы Экономика

  На наш взгляд, отсюда можно сформулировать, что нормативно-правовое регулирование политики и конкретных сделок заимствования акционерными компаниями (речь идет прежде всего об открытых акционерных обществах) значительных финансовых ресурсов требуется радикально ужесточить. К сожалению, в действующем российском законодательстве нет сильных институтов контроля собственника за сделками займа, кредита, залога и др.: их предварительное одобрение не отнесено законом ни к компетенции общего собрания акционеров, ни к компетенции совета директоров. Даже конструкцию «крупной сделки» совладельцы компании правомочны использовать в этих целях лишь в весьма ограниченном формате. Так, согласно пункту 30 Постановления Пленума ВАС России № 19 от 18 ноября 2003 г. к сделкам, совершаемым в процессе «обычной хозяйственной деятельности» (в этом случае правила одобрения «крупных сделок» общим собранием акционеров и советом директоров в соответствии с нормой пункта 1 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются), «могут относиться, в частности, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи)» [12. С.55]. Пассаж о том, что «к кредитному договору, заключенному хозяйственным обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, положения законодательства о крупных сделках не применяются независимо от размера полученного по нему капитала», включен в Информационное письмо ВАС России № 62 от 13 марта 2001 г.

 • 55. Акціонерний капітал та дивіденти
  Курсовые работы Экономика

  Фінансові посередники можуть виконувати спеціалізовані функції, притаманні лише їм. Наприклад, банки, у тому числі й акціонерні, крім усіх вищезазначених, виконують функції, пов'язані з організацією розрахунків платіжного обороту. Саме ця функція зумовлює вибір об'єкта інвестування, диверсифікацію активів, моніторинг і контроль за інвестиційними ризиками. Ці особливості випливають з нормативно-правових актів щодо банківських структур. Насамперед із Міжнародних стандартів банківського регулювання (нормативів Базельського комітету), які встановлюють обмеження на вкладення банків, інвестицій у цінні папери (не вище ніж 50 % власного капіталу), висувають вимоги щодо короткострокової та довгострокової ліквідності та платоспроможності. А також перелічені особливості діяльності банків ґрунтуються на досвіді співпраці з конкретним позичальником, на стані відносин з ним та кредитній історії. Щодо другої групи фінансових посередників, пенсійних фондів та страхових компаній (ідеться передусім про недержавні), то, крім загальних функцій, вони також виконують специфічну - соціальну функцію, яка забезпечує цільові виплати, насамперед пенсійні. Таку функцію ці фінансові посередники виконують за істотної допомоги держави шляхом встановлення для них податкових пільг, які і стимулюють залучення фінансових ресурсів. Третя група фінансових посередників - інвестиційні фонди - характеризується такою специфічною функцією, як надання послуг інформаційного характеру та формування портфеля колективних інвестицій шляхом акумулювання дрібних інвестиційних капіталів. Відбір об'єктів інвестування, моніторинг та контроль за інвестиційними ризиками відбувається на підставі аналізу інформації, яка надходить з фондового ринку та ЗМІ. Ця інформація стосується емітентів цінних паперів, вартості фінансових активів тощо. Інвестиційні фонди, на відміну від банків, не вступаючи у безпосередні відносини з емітентами, можуть надати таку інформацію в об'єктивнішому вигляді. У свою чергу, банки, які купують цінні папери у емітентів, іноді оцінюють їх вартість із власної суб'єктивної точки зору.

 • 56. Альтернативные модели в рамках экономических систем
  Курсовые работы Экономика

  И, наконец, третий вариант, который уже начал претворятся в жизнь. Это - демократический вариант, требующий прихода к власти новых людей, способных предложить план развития, который найдет отклик у населения. Основным условием является «освобождение» бюджета от финансовой олигархии. Сценарий был бы в данном случае близким к польскому: инициатива мелких предпринимателей постепенно изменила бы соглашения и правила игры, действующие в экономике, которые затем распространяется на крупные приватизированные предприятия, враждебно относящиеся к изменениям. Можно поручиться, что при таком сценарии впервые в своей истории российское общество может модернизироваться «снизу». Выравнивание доходов в обществе произойдет лишь в результате действия ряда факторов, связанных с долгосрочными тенденциями экономического роста, фискальной политикой государства и перераспределением доходов посредством трансфертных платежей, проведением активной государственной политики доходов. Последняя призвана решать две главные задачи: регулировать рост заработной платы с целью стабилизации цен и поддерживать уровень доходов посредством программ социального страхования и государственной помощи. Один из признаков оптимизации распределения доходов в обществе - преобладающее возрастание доли средних доходов и значительное сокращение доли наиболее высоких доходов в общем «котле». В рамках политики регулирования доходов перспективно - об этом свидетельствует опыт ФРГ - освоение механизмов добровольного (автономного от государства) регулирования заработной платы, предоставляющих союзам предпринимателей и наемных работников право на свободные переговоры по заключению тарифных соглашений без вмешательства государства. Роль государства при такой системе - определение законодательных рамок, регулирующих трудовые отношения.

 • 57. Амортизация и амортизационная политика
  Курсовые работы Экономика

  Ведомость № 48-АПК предназначена для определения амортизационных отчислений и отчислений в резерв на ремонт основных средств по каждому виду (группе) и наименованию основных средств и отнесения начисленных сумм на затраты производства и реализацию. Составляется по состоянию на 1 января каждого отчетного года. По каждому виду (группе), наименованию основных средств, исходя из амортизируемой стоимости, годовой и месячной норм амортизации, определяется сумма амортизационных отчислений (годовая и месячная) по тем основным средствам, по которым амортизация начисляется линейным и нелинейными способами.По основным средствам, по которым амортизация начисляется производительным способом, в ведомости формы № 48-АПК указывается амортизируемая стоимость, ресурс объекта и сумма амортизационных отчислений на единицу использования ресурса. При необходимости указанная ведомость может быть использована по подразделениям. [2, с. 30]

 • 58. Амортизация основных средств фирмы
  Курсовые работы Экономика

  Для целей бухгалтерского учетаДля целей налогового учетаЛинейный метод - определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объектаЛинейный метод - определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации определяется по формуле: К = (1/n)´100%, где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцахСпособ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) определяется исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных средствНелинейный метод - определяется как произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации определяется по формуле: К = (2/n)х 100%, Где К - норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяемая к данному объекту амортизируемого имущества; n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцахСпособ уменьшаемого остатка - определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организациейСпособ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и соотношения, в числителе которого - число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта

 • 59. Амортизаційна політика підприємства
  Курсовые работы Экономика

  Згідно з діючою типовою класифікацією основні засоби групуються за їх функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю:

  1. За функціональним призначенням та видом діяльності (виробнича, комерційна, банківська) ОЗ поділяють на такі класи:
  2. виробничі основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому (комерційному, банківському) процесі або сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини й устаткування, робочі машини і обладнання тощо, які діють у сфері матеріального виробництва). Вартість основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні інвестиції;
  3. невиробничі основні засоби, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі діяльності і призначені здебільшого для обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб трудящих (будови і споруди, обладнання, машини і апарати тощо, використовувані у невиробничій сфері). На відміну від виробничих основних засобів невиробничі основні засоби не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні засоби безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих засобів пов'язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності підприємства, на зростанні продуктивності праці.
  4. За галузями народного господарства ОЗ поділяються на: промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо.
  5. За натурально-речовими ознаками основні засоби поділяють на окремі види:
  6. Земля;
  7. Будови;
  8. Споруди;
  9. Передавальне обладнання, машини й устаткування, які, в свою чергу, поділяються на силові машини й устаткування, робочі машини й устаткування, вимірювальні та регулюючі прилади й лабораторне устаткування, обліковуючу техніку, інші машини й устаткування (транспортні засоби, інструменти, виробничий інвентар і приналежності, господарський інвентар), робочі та продуктові тварини, багаторічні насадження і т. ін.
  10. За використанням основні засоби поділяють на:
  11. діючі (усі основні засоби, що використовуються у господарстві),
  12. недіючі (ті, що не використовуються в даний період часу через тимчасову консервацію підприємства або окремих цехів),
  13. запасні (різне устаткування, що перебуває в резерві і призначене для заміни об'єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються).
 • 60. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання
  Курсовые работы Экономика

  Метод нарахування амортизації, передбачений податковим законодавством, видається багатьом бухгалтерам найбільш привабливим. Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлено конкретні норми амортизацій та чітко регламентовано порядок її нарахування. Аргументом на користь вибору "податкового методу" нарахування амортизації є передбачувана можливість скорочення обсягу облікової роботи. Але якщо проаналізувати це питання докладно, то з'ясується, що застосування "податкового методу" нарахування амортизації в бухгалтерському обліку, найімовірніше, призведе до додаткових проблем. Деякі фахівці трактують право підприємств на вибір податкового методу буквально - як можливість використання положень ст.8 "Амортизація" Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" для відображення в бухгалтерському обліку будь-яких операцій з основними засобами. При цьому роблять єдине застереження про нарахування в бухгалтерському обліку амортизації за кожним окремим об'єктом основних засобів, а не за групами. В інших питаннях (порядок обліку витрат на ремонт і модернізацію, облік індексації тощо) запропоновано спиратися на норми закону. Але П(С)БО 7 дозволяє використовувати у бухгалтерському обліку тільки норми та методи нарахування амортизації основних засобів передбачені податковими методами. Ніяких вказівок щодо можливості використання в бухгалтерському обліку решти положень ст.8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", окрім поквартального нарахування амортизації за трьома фіксованими ставками методом зменшення залишкової вартості або "прискореним податковим" методом для певної категорії основних засобів групи З, П(С)БО 7 не передбачено.