Книги по разным темам Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 | 19 |

97. Баяртсайхан Н. Эдийн засаг ба хот хедеегийн ялгаа- 112. Албан бусаар алт, жонш олборлож буй хуухэд, натай байдал. - Улаанбаатар, 2002. Монгол. санд хурэгчдийн суурь судалгаа, МУИС-ийн ЭЗС-ийн Хун 98. Дагвадорж Ч, Хот, хедеегийн хуний хегжлийн ялгаа- амын сургалт, судалгааны тев, ОУХБ-ын АЙПЕК хетелбер. - тай байдалд хун ам, ядуурал, эмзэг байдал, аюулгуй байдлын Улаанбаатар, 2005.

узуулэх нелеелел. - Улаанбаатар, 2002. Монгол. 113. Монгол Улсын ундсэн хууль. - Улаанбаатар, 1992. - 99. Дорж Т. Менеджмент. -- Улаанбаатар, 2002. 32 с.

100. Дэлхийн хуний хегжлийн илтгэл 2003, HYBXX. 114. Монгол Улсын Тереес баримтлах Хун амын бодло101. Содномдорж Н. Орчин уеийн хеделмерийн эдийн го. - Улаанбаатар, 1996. - 35 с.

засаг. - Улаанбаатар, 2000. 115. Монгол Улсын Засийн Газар. Эдийн засгийн есел102. Хеделмерийн зах зээлийн асуудал, Эрдэм шинжил- тииг дэмжиж ядуурлыг бууруулах стратегийн. баримт бичиг.

гээний эмхтгэл №1. - Улаанбаатар, 1999. - Улаанбаатар, 2003 оны 9 дугээр cap.

103. Цэвээн Ц. Автореферат на соискание ученой степе- 116. Монголын хуний хегжлийн илтгэл 1997. - Улаанни кандидата экономических наук. - Улаанбаатар, 1999. баатар, 2001.

104. Цэцэгмаа Ц. Диссертация на соискание ученой сте- 117. Монголын хуний хегжлийн илтгэл 2000. - Улаанпени кандидата экономических наук. - Иркутск, 2003. баатар, 2001.

105. Хеделмерийн зах зээл-сурах бичиг. - Улаанбаатар, 118. Монголын хуний хегжлийн илтгэл 2003. - Улаан2004 баатар, 2003.

106. Хеделмер эрхлэлтийн салбарт зарцуулж буй улсын 119. 2003 оны Монголын хуний хегжлийн илтгэлд зоритесвийн херенгенд хийсэн жендерийн дун шинжилгээ (су- улсан тооцоо. - УСГ.

далгааны тайлан). - Улаанбаатар, 2004. 120. Монгол улсын статистикийн эмхтгэл. - Улаанбаа107. Хеделмер эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар тар, 2004.

дахь хандивлагчдын зээл тусламжийн зарцуулалтанд хийсэн 121. Монгол улсын статистикийн эмхтгэл. - Улаанбаажендерийн дун шинжилгээ(судалгааны тайлан). - Улаанбаа- тар, 1989-2004.

тар, 2004. 122. Монголын хун ам зуйн сэтгуул, Улаанбаатар. - 108. Нийгмийн хамгааллын салбарт зарцуулж буй улсын 2004.

тесвийн херенгендхийсэн жендерийн дун шинжилгээ. - Ула- 123. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль, ЕХ/ТАСИС анбаатар, 2004. Хеделмерэрхлэлтийн талаархи хууль тогтоо- хетелбер.

омж, эрх зуйн актын эмхтгэл. - Улаанбаатар, 2001. Монгол 124. Манчестерийн их сургууль. Монголын эдийн засаг:

улсын Засгийн газар. шилжилтийн эдийн засгийн гарын авлага. - Улаанбаатар109. Хеделмер эрхлэлтийг дэмжих ундэсний хетелбер, Манчестер, 1999.

149 125. Монгол Улсын Засгийн Газар, UNDP Mongolia, Улаанбаатар, 2002.

Улаанбаатар хотын. ядуурал ба шилжих хеделгеен (судал- гааны тайлан). - Улаанбаатар, 2004. На английском языке:

126. Монгол Улсын Ундэсний Статистикийн Газар, Азийн хегжлийн банк, Ажиллах хучний судалгааны ундсэн 139. Bell D. The coming of Post-lndust Society A.

тайлан 2002-2003. - Улаанбаатар, 2004. Venture in Sicial Forecasting N-Y., 1973.

127. Монгол улсын хун, УСГ. - 1994 140. Castells M. The Age of Information. Vol.1. The of 128. МУЭ-уудийн холбоо, МУЭ-ийн XVIII их хурал. - the Network Society -Oxford, 1996. Johnson, С The Meaning Улаанбаатар, 2004. of Unemployment, Lloyds Bank Economic Bulletin, vol. 105, 129. Намжим Т. Монгол Улсын Эдийн засаг. Эрт, эдугээ, 1987.

чинагш, Боть 1,2,3. - Улаанбаатар, 2004. 141. Doeringer P. Piore M. Internal Labor Markets and 130. Нийгмийн хамгаалал, Хеделмериин яам, Тереес ал- Manpower Analysis. - L., 1971.

бан бус хеделмер эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого. - 142. King J. E. Labour Economics. Second Edition.

Улаанбаатар, 2006. MACMILLIAN EDUCATION LTD, 1990.

131. Нийгмийн хамгаалал, Хеделмериин яам, нийгмийн 143. Jenkins D. The skill shortage: Does it exist Fiхаламж, хеделмер эрхлэлтийн хууль, тогтоомжийн эмхтгэл. - nancial Times, 1984, 8 Aug. Human Development Report MonУлаанбаатар, 2006. golia 2000 UNDP, 2001.

132. Нийгмийн хамгаалал, Хеделмериин яам, Монголын 144. Handbook of Labor Economics. - Amsterdam, Хун ам, Хегжил нийгэмлэг, НУБ-ын Хун Амын Сан, Монгол 1986. - P. иргэдийн гадаадад хеделмер эрхлэлтийн байдал, ур дагавар 145. Human Development Report 1996 UNDP. - New (судалгааны тайлан). - Улаанбаатар, 2005. York, 1996.

133. Хун амын амьжиргааны тувшний судалгаа 1998. - 146. Poster M. The Mode of Information, PoststrucУлаанбаатар, 1999. turalism and Social Context. Cambridge, 1996.p.73. Sodnomdorj 134. Олон улсын хеделмериин конвенц, зевлемжуудийн N. Some issues on Labour and population UB-1998.

эмхтгэл, (ОУХБ). - Улаанбаатар, 1996. 147. Tool M. Institutional Adjustment and Instrumental 135. Санхуу эдийн засгийн яам. Монгол улсын эдийн за- Value. - Review of International Political Economy. - Autumn, саг, нийгмийн хегжил 2002 онд. - Улаанбаатар, 2003. 1994.

136. Санхуу эдийн засгийн яам, ядуурлын судалгааны 148. Standing G. Unemployment and labor market нэгж, UNDP Mongolia, Дунд орлоготой хумуусийг эмзэг flexibility: the United Kingdom. - Geneva, 1986. - P.88.

булгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд 149. World Employment Report 1998Ц1999. Interna(судалгааны тайлан). - Улаанбаатар, 2004. tional Labour Office Geneva.

137. Селим Жахан, Намсрайн Батнасан. Хуний Хегжил. 150. Google.com/ Ядуурлын судалгаа, хеделмер эрхлэлтийг дэмжих тесел. - 151. Open - government.mn Улаанбаатар, 2006. 152. http/www. Worldbank.org/ 138. Элизабет Моррис, Монгол дахь албан бус хэвшил. - 151 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Организации: Организации:

Структура страновой модели рынка труда 1. Профсоюзы и другие объе- 1. Государственные и обществендинения работников. ные организации, принимающие Институты и организации Институты и организации 2. Союзы работодателей. участие в системе социального микроуровня макроуровня 3. Органы государственного партнерства.

надзора за охраной труда и 2. Образовательные учреждения.

Институты: Институты:

соблюдением трудовых 3. Органы социального обеспечеправ работника. ния.

1. Нормы индивидуального 1. Исторические традиции взаимо4. Внесудебные и судебные 4. Государственная служба занятоповедения, определяющие отношений человека и государорганы, участвующие в сти.

характер и процедуру при- ства, бизнеса и государства.

разрешении трудовых кон- 5. Миграционная служба.

нятия экономических ре- 2. Институты согласования интефликтов. 6. Государственные органы, вышений. ресов работников, работодате5. Трудовые посредники. полняющие функции экономи2. Ценностные ориентации лей и государства, выработки ческого и социального регулиработника в сфере труда, стратегии социальнорования.

нормы трудовой этики. экономического развития.

3. Правовое регулирование 3. Традиции оценки характера расПолитика государственного Политика государственного найма. пределения доходов, нормы перегулирования: регулирования:

4. Система организации и рераспределения и выравнивастимулирования труда. ния доходов.

1. Создание институтов, уста- 1. Макроэкономическая политика 5. Нормы организационной 4. Институты воспроизводства ранавливающих границы дея- регулирования спроса.

культуры. ботника: системы образования, тельности работников и ра- 2. Политика доходов.

6. Внутрифирменная система здравоохранения, пенсионного и ботодателей, их организа- 3. Социальная политика.

переподготовки и продви- социального обеспечения.

ции. 4. Политика занятости.

жения кадров. 5. Общенациональная система под2. Регулирование заработной 5. Демографическая и миграцион7. Традиции построения тру- готовки и переподготовки кадплаты и других параметров ная политика.

довой карьеры. ров.

использования труда. 6. Внешнеэкономическая полити8. Институты согласования 6. Общественные нормы оценки 3. Система взаимодействия с ка.

интересов работников и ра- незанятости и характера занятопрофсоюзами.

ботодателей в отношении сти.

параметров применения 7. Общественные традиции отнотруда. шения к риску, определяющие 9. Система разрешения трудо- масштабы совместной деятельвых конфликтов на микро- ности.

уровне. 8. Общественные нормы оценки 10. Система обеспечения мо- результатов деятельности хозяйбильности работника. ствующих субъектов.

11. Правовое регулирование деятельности организаций, представленных на рынке труда.

153 Приложение Приложение Основные макроэкономические показатели развития Монголии Численность, состав и показатели движения населения Монголии, 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1990-2004 гг.

Численность Наименование Ед. изм. Годы 2000 г. 2004 г.

населения, тыс. чел 2390,5 2425 2459 2489,7 2533, к 1990 г. к 1990 г.

ВВП, млн. дол. 946,6 1016,3 1117,5 1274,5 1990 г. 2000 г. 2004 г.

Рост ВВП, % Численность тыс.

1,1 1,0 4,0 5,6 8,постоянного населения чел. 2153,4 2407,5 2533,1 111,7 117,Промышленность 2,7 16,5 4,7 0,4 6,Сельское хозяйство - 14,9. -18,5 -10,7 5,8 15,В том числе:

ВВП на душу городского % 54,5 57,1 59,1 104,7 103,населения, дол. 396 419,1 454,5 511,9 580,8 Сельского % 45,3 42,9 40,9 94,7 95,На 1000 населения:

Темпы инфляции цен Число по итогам года, % 8,1 8,0 1,6 4,7 8,родившихся чел. 34,4 20,4 18,1 59,3 52,Чистые валютные Число умерших чел. 8,3 6,8 6,5 81,9 78,резервы, млн. дол.

140,7 160,1 225,9 129 195,Естественный Общие доходы и прирост(+) чел +26,1 +13,9 +11.6 53,2 44,суммы зарубежной Убыль (-) чел - - - - - помощи, млн. дол.

34,4 39,4 38,4 37,9 37,Число браков ед. 16,6 8,6 7,2 51,8 43,Общие расходы и Число разводов ед. 1 0,4 0,7 40 сальдо кредитов, млн.

дол. 42,2 43,9 44,4 42,1 42,Баланс внешней Приложение торговли, млн. дол.

-14,1 -170,0 -228,9 -199,6 -212,Основные показатели рабочей силы Монголии (тыс. чел.) Экспорт, млн. дол. 535,8 523,9 523,9 627,3 738,Рост, % 17,3 -2,3 0,1 19,7 17,Показатели 1992 г. 1995 г. 2000 г. 2004 г. 2004 г. 2004 г. 2004 г Импорт по данным к 1992 г к 1995 г к платежного баланса, Население трудового млн. дол. 675,9 693,1 752,8 826,9 951,возраста 1134,6 1186,7 1347,4 1531,1 134,9 129 113,Рост в % 19,1 2,5 8,6 9,8 Женщины 569,3 590,4 676,5 790,3 138,8 133,8 116,ВВП в текущих ценах, Экономически актив- ное население 860,0 812,7 847,6 986,1 114,6 121,3 116,млрд. тугриков 1018,9 1115,6 1240,7 1461,2 1734,Женщины 414 383,7 412,8 503 121,4 131 121,Курс тугрика на конец Занятые 806 767,6 809,0 950,5 117,9 123,8 117,года, тугриков за Женщины 384,9 360,1 392,1 483,4 125,5 134,2 123,дол. 1097 1102 1125 1168 Зарегистрированные Среднегодовой курс безработные 54 45,1 38,6 35,6 65,9 78,9 92,Тугрика, тугриков за Женщины 29,1 23,6 20,7 19,6 67,3 83 94,дол.

1076,4 1097,7 1110,3 1146,5 1186,Уровень участия рабочих сил (%) 75,8 68,5 62,9 64,4 84,9 94 102,Научное издание Женщины 72,7 65 61 63,6 87,4 97,8 104,Уровень занятости 71 64,7 60 63,6 89,5 98,2 СТАНОВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (%) РЫНКА ТРУДА МОНГОЛИИ Женщины 67,6 61 58 61,2 90,5 100,3 105,Уровень безработицы 6,3 5,5 4,6 3,6 57,1 65,4 78,(%) Владимир Евгеньевич Сактоев Женщины 7 6,2 5 3,9 55,7 62,9 78 Болор Банзарагчийн Редактор Т.А. Стороженко Подписано в печать 04.06.2007 г. Формат 60х84 1/16.

Усл.п.л. 9,30. Печать операт., бумага писч.

Тираж 100 экз. Заказ № 112.

Издательство ВСГТУ.

670013. г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40, в.

152 Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 | 19 |    Книги по разным темам