Скачайте в формате документа WORD

Социально-политическая борьба в Новгороде XII- нач. XIII вв.

Министерствоа образования Российскойа Федерации

Тюменскийа Государственныйа университет


факультета историиа иа политическиха наук

Кафедр отечественнойа историиДИПЛОМНАЯа РАБОТА

студент Vа курса

Кулешов Олег Ивановича


Социально-политическаяа борьб ва Новгороде

XII - начал XIII веков
Руководитель:

доцента Пашин С. С.

Тюменьа 2000

ОГлавление

TOC \o quot;1-3" \h \z \u a href="#1>span Times New Roman","serif"">Исследования

2.1.&а А. В.а Новгорода Великийа поа археологическима данныма //а Новгород.а Ка 1100-летиюа города.а /а Пода ред.а М. Н. Тихомирова.а М.:а Наука,

1964. а 38-48.

2.2.&а В. И.а Очеркиа историиа классовойа борьбыа ва Россииа XI-XVIII вв. М.:

Просвещение, 1986.а 239а с.

2.3.&а Б. Д.а Киевскаяа Русь.а М.:а Госполитиздат,а 1953.а 568а с.

2.4.&а И. Н.а Древняяа Русьа глазамиа современникова иа потомкова (IX-XII вв.).а М.:а Аспекта Пресс,а 1998.а 399 с.

2.5.&а В.а П.а Вечеваяа республик н Волховеа //а Наук ва России.а 1998. № 5.а С.а 89-95.

2.6. Древнерусскаяа Венецияа //а Родина.а 1999.а № 5.а С.а 10-13.

2.7.&а М. А.а Очеркиа общественногоа иа государственногоа строяа Древнейа Руси.а СПб.:а Право,а 1912.а 489 с.

2.8.&а Н. М.а Историяа государств Российского.а Калуга:а Золотаяа аллея,а 1997.а Ва 4а кн.а Кн.а I.а Т.а 1-4.а 576 с.

2.9.&а В. О.а Русскаяа история.а Полныйа курса лекцийа ва треха книгах.а М.:а Мысль,а 1993.а Кн.а 1.а 572а с.

2.10. а Н. И.а Бунта Стенькиа Разина.а Историческиеа монографииа и исследования.а М.:а Чарли,а 1994.а 640а с.

2.11. Костомарова Н. И.а Раскол.а Историческиеа монографииа иа исследования.а М.:а Чарли,а 1994.а 608а с.

2.12. Костомарова Н. И.а Русскаяа республик (Севернорусскиеа народоправств во времен удельно-вечевогоа уклада.а Историяа Новгорода,а Псков иа Вятки).а М.;а Смоленск:а Чарли;а Смядынь,а 1994.а 544 с.

2.13. Краткаяа историяа СССРа /а Пода ред.а Н. Е.а Носова.а Ва II ч.а Л.:а Наука,а 1972. Ч.а I.а 440 с.

2.14. Лихачева Д. С.а Новгорода Великий.а Очерка историиа культурыа Новгород XI- XVII вв.а Л.:а Госполитиздат,а 1945.а 104 с.

2.15. Луговойа В. В.а Выборыа ва средневековома Новгородеа //а История.а 1998.а № 2.а С.а 6-11.

2.16. Мавродина В. В.а Народныеа восстанияа ва Древнейа Русиа XI-XIII вв.а М.:а Соцэкгиз,а 1961.а 118 с.

2.17. а В. О.а Вольныйа Новгород.а Общественно-политическийа стройа и правоа феодальнойа республики.а М.:а Российскоеа право,а 1992.а 384а с.

2.18. а Н. И.,а Андреева И. Л.,а Кобрина В. Б.,а Федорова В. А.а Историяа Россииа са древнейшиха времена доа 1861 года.а М.:а Высшаяа школа,а 1996. 559 с.

2.19. а В. Т.а Очеркиа историиа СССР.а XII-XIII вв.а М.:а Учпедгиз,а 1960. 220а с.

2.20. а А. В.а Ка вопросуа оа внутриполитическойа борьбеа ва Великома Новгородеа XII - начал XIII вв.а //а Генезиса иа развитиеа феодализм ва России.а Межвузовскийа сборник.а Л.:а Изд-воа ГУ,а 1985.а Выпуска 9.а Проблемыа социальнойа иа классовойа борьбы.а С.а 71-81.

2.21. а А. В.а Социально-политическаяа борьб ва Новгородеа ва середине аиа второйа половинеа XII в.а //а Генезиса иа развитиеа феодализм ва России.а Л.:а Изд-воа ГУ,а 1988.а Выпуска 11.а Проблемыа историиа города.а С.а 25-41.

2.22. а А. В.а Вечевойа Новгорода //а Историяа России:а Народа иа власть.а Сост.а Ю. А. Сандулов. СПб.:а Лань,а 1997.а С.а 95-133.

2.23. а С.а Ф.а Лекцииа поа русскойа истории.а Петрозаводск:а Фолиум,а 1996.а 838а с.

2.24. Подвигин Н. Л.а Очеркиа социально-экономическойа иа политическойа истории

Новгород Великогоа ва XII-XIIIа вв.а М.:а Высшаяа школа,а 1976.а 152а с.

2.25. а А.а Живописнаяа историяа древнейа иа новойа России.а М.:а Современник,а 1994.а 445а с.

2.26. а Н. А.а Русскаяа историяа ва сравнительно-историческома освещении (основыа социальнойа динамики).а Пг.:а Книга;а Петропечать,а 1923.а Т.а II.а 418 с.

2.27. а Б.а А.а Киевскаяа Русьа иа русскиеа княжеств XII-XIII вв.а М.:а Наука,а 1982.а 592а с.

2.28. а Р. Г.а Историяа Российская.а IX-XVII вв.а М.:а Весьа Мир,а 1997.а 496а с.

2.29. а С. М.а Сочинения:а Ва 18 акн.а М.:а Мысль,а 1988.а Кн.а I.а Т.а 1-2. 797 с.

2.30. а П. А.а Человек.а Цивилизация.а Общество.а М.:а Политиздат,а 1992. 542 с.

2.31. а Российская.а Ва 7-иа т.а М.;а Л.:а Наука,а 1963.а Т.а II. 350 с.

2.32. а Российская.а Ва 7-иа т.а М.; Л.: Наука,а 1964.а Т. III.а 337 с.

2.33. а М. Н.а Древнерусскиеа города.а М.:а Госполитиздат,а 1956.а 477а с.

2.34. а М. Н.а Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII вв.а М.:а Госполитиздат,а 1955.а 280 с.

2.35. а М. Н.а Великийа Новгорода ва историиа мировойа культурыа //а Новгород.а Ка 1100-летиюа город /а Пода ред.а М. Н. Тихомирова.а М.:а Наука,а 1964.а С.а 23-38.

2.36. а Дж.а Кризиса средневековойа Руси.а 1200-1304.а М.:а Прогресс,а 1989.а 296а с.

2.37. а И. Я.а Мятежныйа Новгород.а Очеркиа историиа государственности,а социальнойа иа политическойа борьбыа конц IX-начал XIII столетия.а СПб.:а Изд-воа СПбГУ,а 1992.а 280а с.

2.38. а И. Я.а Дворниченкоа А. Ю.а Города-государств Древнейа Руси.а Л.:а Изд-воа ГУ,а 1988.а 269а с.

2.39. а Дж. Дж.а Золотаяа ветвь:а Исследованиеа магииа иа религии.а М.:а АСТ,а 1998.а 784а с.

2.40. а Е. Ф.а Курса русскойа истории.а Возникновениеа иа образованиеа Русскогоа государств (862-1462).а СПб.:а АЛЕТЕЯ,а 1998.а 542а с.

2.41. Янина В. Л.а Новгородскиеа посадники.а М.:а Изд-воа МГУ,а 1962.а 395а с.

2.42. а В. Л.а Очеркиа комплексногоа источниковедения.а Средневековыйа Новгород.а М.:а Высшаяа школа,а 1977.а 240а с.

2.43. а В. Л.а Болотовскийа договора оа взаимоотношенияха Новгород иа Псков ва XII-XIV векаха //а Отечественнаяа история.а 1992.а № 6.а С.а 3-14.span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[1] Костомарова Н. И.а Оа значенииа Великогоа Новгород ва русскойа историиа //а Бунта Стенькиа Разина.а Историческиеа монографииа иа исследования. М., 1994. С. 255-257.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[2] Тама же. С. 242.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[3] Новгородскаяа Перваяа летописьа старшегоа иа младшегоа изводова (далееа НПЛ).а М.;а Л.,а 1950.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[4] Полноеа собраниеа русскиха летописейа (далееа ПСРЛ).а М.,а 1997.а Т.а I.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[5] Тама же.а М.,а 1965.а Т.а X.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[6] Тама же.а М.,а 1965.а Т.а XV.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[7] Соловьева С. М.а Сочинения:а Ва 18а кн.а М., 1988.а Кн.а I.а Т.а I-II.а С.а 399-483.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[8] Ключевскийа В. О.а Сочинения.а М.,а 1957.а Т.а II.а С.а 75-76,а 87-92,а 97-102.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[9] Костомарова Н. И.а Оа значенииа Великогоа Новгород ва историиа Россииа //а Бунта Стенькиа Разина.а С.а 243-244.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[10] Тама же.а С.а 256.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[11] Костомарова Н. И.а Русскаяа республика.а (Северно-русскиеа народоправств воа времен удельно-вечевогоа уклада.а Историяа Новгорода,а Псков иа Вятки.)а М.,а 1994.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[12] Тихомирова М. Н.а Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII вв.а М.,а 1955;а Она же.а Древнерусскиеа города.а М.,а 1956;а Рыбакова Б. А.а Киевскаяа Русьа иа русскиеа княжеств XII-XIII вв.а М.,а 1982; Арциховскийа А. В.а Новгорода Великийа поа археологическима данныма //а Новгород.а К 1100-летиюа города.а Сборника статей.а М.,а 1964.а С.а 38-48.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[13] Грекова Б. Д.а Киевскаяа Русь.а М.,а 1953.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[14] Мавродина В. В.а Народныеа восстанияа ва Древнейа Русиа XI-XIIIа вв.а М.,а 1961.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[15] Янина В. Л.а Новгородскиеа посадники.а М.,а 1962;а Она же.а Очеркиа комплексногоа источниковедения.а Средневековыйа Новгород.а М.,а 1977;а Древнерусскаяа Венеция //а Родина.а 1999.а №а 5.а С.а 10-13.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[16] Подвигин Н. Л.а Очеркиа социально-экономическойа иа политическойа историиа Новгород Великогоа ва XII-XIII вв.а М.,а 1976.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[17] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород:а Очеркиа историиа государственности,а социальнойа иа политическойа борьбыа конц XI-нач.а XIII в.а СПб.,а 1992;а Она же.а Древняяа Русь:а Опыта исследованияа историиа социальнойа иа политическойа борьбы.а М.;а СПб.,а 1995.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[18] Петрова А. В.а Автореф.а дис.а канд.а ист.а наук.а Л.,а 1990;а Она же.а Ка вопросуа оа внутриполитическойа борьбеа ва Великома Новгородеа XII - начал XIII вв.а //а Генезиса иа развитиеа феодализм ва России.а Л.,а 1985.а Вып.а 9.а С.71-81;а Она же.а Социально-политическаяа борьб ва Новгородеа са серединеа иа второйа половинеа XII в.а //а Генезиса иа развитиеа феодализм ва России.а Л.,а 1988.а Вып.а 11.а С.а 25-41;а Она же.а Вечевойа Новгорода //а Историяа России:а Народа иа власть.а СПБ.,а 1997.а С.а 95-133.а

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[19] Мартышина О. В.а Вольныйа Новгород.а Общественно-политическийа стройа иа правоа феодальнойа республики.а М.,а 1992.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[20] Лихачев Д. С.а Новгорода Великий. Л., 1945. С.а 19.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[21] Костомаров Н. И.а Русскаяа республика. М., 1994. С.а 37.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[22] НПЛ.а М.;а Л.,а 1950.а С.а 20,а 23,а 203,а 208.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[23] Тама же.а С.а 22, 206.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[24] Тама же.а С. 33,а 46-50,а 57-59,а 69-71,а 221-222,а 240-246,а 258-260,а 275-280.

span Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[25] Платонова С. Ф.а Лекцииа поа русскойа истории.а Петрозаводск,а 1996.а С.а 138.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[26] НПЛ.а С.а 19-23,а 203-208.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[27] Тама же.а С.а 20-24,а 203-209.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[28]а Костомаров Н. И.а Русская республика.а С. 36.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[29]а Мартышин О. В.а Вольныйа Новгород.а М.,а 1992.а С. 81.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[30] ПСРЛ.а М.,а 1965.а Т. IX.а С. 150.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[31]Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород.а СПб.,а 1992.а С. 188-189.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[32] Лихачев Д. С.а Указ. соч.а С. 13.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[33] Янин В. Л.а Новгородскиеа посадники.а М.,а 1962.а С. 63.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[34] НПЛ. С. 20,а 204.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[35] Тама же.а С. 21.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[36] Костомаров Н. И. Русская республика. С. 36;а Мавродин В. В. Народныеа восстания в Древней Руси XI-XIII вв.а М.,а 1961.а С. 93.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[37]Карамзина Н. М. История государства Российского. Калуга, 1997. Т. I-V. С.а 95.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[38]Костомаров Н. И. Русская Республика. С. 36; Соловьев С. М. Сочинения. М.,а 1988.а Кн.а I. С.а 409.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[39] Мартышин О. В.а Указ. соч. С. 110.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[40] Соловьев С. М. Сочинения.а Кн.а I. С.а 409.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[41] Тихомиров М. Н. Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII вв.а М.,а 1955.а С. 180.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[42] Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород. С. 188.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[43] НПЛ. С.а 43, 236.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[44] Янин В. Л.а Новгородские посадники. С. 64.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[45] НПЛ. С.а 21,а 205.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[46] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[47] Мартышин О. В. Указ.а соч. С. 81.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[48] Янин В. Л.а Новгородские посадники.а С. 67.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[49] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород. С. 189.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[50] Тама же.а С. 189-190.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[51] Соловьев С. М.а Сочинения.а Кн.а I.а С. 409.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[52] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород. С. 189.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[53] НПЛ. С. 21,а 205.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[54] Соловьев С. М. Сочинения.а Кн.а I. С. 409.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[55] Рожков Н. А. Русскаяа историяа ва сравнительно-историческома освещении. СПб., 1923. Т.II. С. 323.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[56] Тихомиров М. Н. Древнерусскиеа города. С. 205-206.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[57] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники С. 68.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[58] НПЛ. С. 22,а 206.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[59] Мартышин О. В. Указ.а соч.а С. 81.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[60] Тихомиров М. Н. Древнерусскиеа города. М.,а 1956.а С. 206.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[61] Костомаров Н. И.а Русскаяа республика.а С.а 41.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[62] НПЛ. С. 22,а 207.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[63] ПСРЛ. Т. I.а М.,а 1997.а Стб. 301.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[64] Тама же. Т. IX. С. 157.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[65] НПЛ. С. 22-23,а 207.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[66] Дьяконов М. А. Очеркиа общественногоа иа государственногоа строяа Древнейа Руси. СПб., 1912.а С. 132.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[67] Ключевский В. О. Русскаяа история. М., 1993. Кн. I. С. 382.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[68] Подвигина Н. Л.а Очеркиа социально-экономическойа иа политическойа историиа Новгород Великогоа ва XII-XIII вв.а М.,а 1976.а С. 116.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[69] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники. С. 63.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[70] Скрынникова Р. Г. Историяа Российская. IX - XVII вв. М.,а 1997.а С. 115.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[71] Мартышин О. В. Указ.а соч. С. 79-81.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[72] Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород.а С. 189-190.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[73] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники.а С. 63; Фроянов И.Я. Мятежныйа Новгород. С. 190; Мартышин О. В. Указ.а соч.а С.а 78.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[74] Рамбо А. Живописнаяа историяа древнейа иа новойа России. М., 1994. С. 81.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[75] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники. С. 69.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[76] НПЛ. С. 22-23,а 207.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[77] Скрынников Р. Г. Указ.а соч. С. 114.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[78] Костомаров Н. И. Раскол.а М.,а 1994.а С. 154.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[79] Дьяконов М. Указ.а соч. С.120.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[80] Данилевский И. Н. Древняя Русьа глазамиа современникова иа потомкова (IX - XII вв.).а М.,а 1998. С. 399.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[81] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород. С.192.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[82] Тихомиров М. Н. Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII вв. С. 189-190.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[83] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород. С. 191.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[84] Мартышин О. В. Указ.а соч. С. 110.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[85] Лихачев Д. С. Указ.а соч. С. 21.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[86] Даркевич В. П. Вечеваяа республик н Волховеа //а Наук ва России. 1998. № 5. С. 89.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[87] Мавродин В. В. Указ.а соч. С. 90.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[88] Сорокин П. А.а Человек.а Цивилизация.а Общество.а М.,а 1992.а С. 342.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[89] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[90] НПЛ. С. 23,а 207-208.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[91] Соловьев С. М. Сочинения.а Кн.а I. С. 410-411.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[92] Костомаров Н. И. Русскаяа республика. С. 42.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[93] НПЛ. С. 23,а 207-208.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[94] Костомаров Н. И. Русскаяа республика. С.а 42.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[95] НПЛ. С. 23-24,а 208-209.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[96] ПСРЛ. Т. I. Стб. 303.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[97] Тама же. Т.IX. С. 158-159.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[98] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород. С. 203.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[99] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород. С. 203.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[100] НПЛ. С.а 28, 208; ПСРЛ. Т. IX. С. 159-160.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[101] Тама же. С.а 24, 209.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[102] ПСРЛ. Т. IX. С. 159.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[103] Рожков Н. А.а Указ.а соч. С. 324.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[104] Тихомиров М. Н. Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII вв., С. 168, 189.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[105] Тама же. С. 197.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[106] Мавродин В. В. Указ.а соч.С.а 93-94.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[107] Пашуто В. Т. Очеркиа историиа СССРа XII-XIII вв. М., 1960. С.а 28-29.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[108] Рыбаков Б. А. Киевскаяа Русьа иа русскиеа княжеств XII-XIII вв. М., 1982. С.а 544.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[109] Краткаяа историяа СССР.а Л., 1972. Ч. I.а С. 45.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[110] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники, С. 71-72.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[111] Древнерусскаяа Венецияа //а Родина. 1999.а №а 5. С. 12.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[112] Сорокина П. А.а Указ. соч. С. 342.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[113] Луговой В. В. Выборыа ва средневековома Новгороде а//а История. 1998. №а 2. С. 7.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[114] Скрынников Р. Г. Указ.а соч.а С. 105, 115.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[115] Мавродин В. В. Указ. соч. С. 82-83.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[116] Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород. С. 205-207.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[117] Соловьев С. М. Сочинения.а Кн.а I. С. 412.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[118] Греков Б. Д. Киевскаяа Русь. М., 1953. С. 270-271.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[119] Тихомиров М. Н. Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII вв., С. 193-197; Мавродин В. В. Указ.а соч. С. 93; Пашуто В. Т. Указ.а соч. С. 28.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[120] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники. С. 71.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[121] Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород. С. 200-201.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[122] Тама же. С.а 201.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[123] НПЛ. С.а 24,а 209-210.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[124] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники. С. 70.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[125] Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород. С. 204.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[126] Фрэзер Дж. Дж. Золотаяа ветвь. М., 1998. С.а 93-118.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[127] ПСРЛ. Т. IX. С. 159.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[128] НПЛ. С. 24-25,а 209-210.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[129] ПСРЛ. Т. IX. С. 161.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[130] Тама же. С. 161.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[131] Янин В. Л. Болотовскийа договора оа взаимоотношенияха Новгород иа Псков ва XII-XIV веках // Отечественнаяа история. 1992. №а 6. С. 8.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[132] НПЛ. С. 25,а 210.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[133] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С. 205.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[134] Мартышина О. В.а Вольныйа Новгород.а М.,а 1992. С. 83.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[135] Пашутоа В. Т.а Очеркиа историиа СССР.а XII-XIII вв.а М.,а 1960.а С.а 54.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[136] Арциховскийа А. В.а Новгорода Великийа поа археологическима данныма //а Новгород.а Ка 1100-летиюа города.а М.,а 1964.а С.а 43;а См.а также:а Павленкоа Н. И.,а Андреева И. Л., Кобрина В. Б.,а Федорова В. А.а Историяа Россииа са древнейшиха времена доа 1861 года.а М.,а 1996.а С.а 71.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[137] Пашутоа В. Т.а Указ.а соч.а С.а 29,а 46,а 49.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[138] Подвигин Н. Л.а Очеркиа социально-экономическойа иа политическойа историиа Новгород Великогоа ва XII-XIII вв.а М.,а 1976.а С.а 116.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[139] Янина В. Л.а Очеркиа комплексногоа источниковедения.а М.,а 1977.а С. 32.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[140] Янина В. Л. Новгородскиеа посадники.а М.,а 1962.а С.а 111.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[141] Арциховскийа А. В.а Указ.а соч.а С.а 44.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[142] Янина В. Л. Очеркиа комплексногоа источниковедения.а С. 32.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[143] Фроянова И. Я.,а Дворниченкоа А. Ю.а Города-государств Древнейа Руси.а Л.,а 1988.а С.а 168.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[144] Луговойа В. В.а Выборыа ва средневековома Новгородеа //а История.а 1998.а № 2.а С.а 7.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[145] Янина В. Л. Очеркиа комплексногоа источниковедения.а С.а 33-35.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[146] Подвигин Н. Л.а Указ.а соч.а С.а 117.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[147] Рожкова Н. А.а Русскаяа историяа ва сравнительно-историческома освещении.а Пг.,а 1923.а С.а 324-326.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[148] Мартышина О. В.а Указ.а соч.а С.а 84.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[149] Луговойа В. В.а Указ.а соч.а С.а 7.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[150] НПЛ.а М.;а Л.,а 1950.а С.а 23, 208.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[151] Соловьева С. М. Сочинения.а М.,а 1988.а Кн.а I.а С.а 409.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[152] Тама же.а С.а 413.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[153] ПСРЛ.а М.,а 1965.а Т. IX.а С.а 159-163.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[154] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а СПб.,а 1992.а С.а 216.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[155] НПЛ.а С.а 23,а 208.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[156] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 216.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[157] ПСРЛ.а Т. IX.а С.а 161.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[158] НПЛ.а С. 25,а 210.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[159] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 217-218.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[160] ПСРЛ.а Т.а IX.а С.а 162.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[161] Петрова А. В.а Социально-политическаяа борьб ва Новгородеа ва серединеа иа второйа половинеа XII в.а //а Генезиса и развитиеа феодализм ва России.а Л.,а 1988.а Вып.а 11.а С.а 27.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[162] Арциховскийа А. В.а Указ.а соч.а С.а 43.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[163] НПЛ.а С.а 25,а 210-211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[164] Костомарова Н. И.а Русскаяа республика.а М.;а Смоленск,а 1994.а С.а 43.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[165] Соловьева С. М.а Сочинения.а Кн.а I.а С.а 413.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[166] ПСРЛ.а Т. IX.а С.а 163;а Тама же.а М.,а 1965.а Т.а XV.а Стб.а 201.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[167] НПЛ.а С.а 25, 211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[168] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 219.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[169] ПСРЛ.а Т.а XV.а Стб.а 202.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[170] Тама же.а М.,а 1997.а Т.а I.а Стб.а 308.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[171] Тама же.а Т.а IX.а С.а 164-165.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[172] НПЛ.а С.а 25, 211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[173] Костомарова Н. И.а Русскаяа республика.а С.а 43-44.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[174] Соловьева С. М.а Сочинения.а Кн.а I.а С.а 422.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[175] Петрова А. В.а Социально-политическаяа борьб ва Новгородеа ва серединеа иа второйа половинеа XII в.а С.а 27.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[176] НПЛ.а С.а 25,а 211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[177] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 219.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[178] ПСРЛ.а Т.а I.а Стб.а 308.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[179] Тама же.а Т.а IX.а С.а 165.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[180] Тама же.а Т.а XV.а Стб.а 202.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[181] НПЛ.а С.а 25, 211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[182] Подвигин Н. Л.а Указ.а соч.а С.а 123.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[183] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 219.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[184] Янина В. Л.а Новгородскиеа посадники.а С.а 97.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[185] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 219-220.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[186] Костомарова Н. И.а Русскаяа республика.а С.а 44.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[187] НПЛ.а С.а 26,а 211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[188] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 220.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[189] НПЛ.а С.а 26,а 211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[190] ПСРЛ.а Т.а I.а Стб.а 308.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[191] Тама же.а Т.а II. Стб.а 307-308.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[192] Соловьева С. М.а Сочинения.а Кн.а I.а С.а 422-423.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[193] ПСРЛ.а Т.а IX. С.а 165.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[194] Костомарова Н. И.а Русская республика.а С.а 44.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[195] Янина В. Л.а Новгородскиеа посадники.а С.а 97.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[196] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С. 221.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[197] НПЛ.а С.а 26,а 211.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[198] ПСРЛ.а Т.а IX.а С.а 165; Тама же.а Т.а XV.а Стб.а 203.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[199] ПСРЛ.а Т.а IX.а С.а 165.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[200] Костомарова Н. И.а Русскаяа республика.а С.а 44.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[201] Петрова А. В.а Социально-политическаяа борьб ва Новгородеа ва серединеа иа второйа половинеа XII в.а С.а 27.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[202] НПЛ.а С.а 26, 212.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[203] Петрова А. В.а Социально-политическаяа борьб ва Новгородеа ва серединеа иа второйа половинеа XII в.а С.а 28.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[204] ПСРЛ.а Т.а IX.а С.а 165.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[205] Костомарова Н. И.а Русскаяа республика.а С.а 44-45.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[206] НПЛ.а С.а 26,а 212.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[207] ПСРЛ.а Т.а IX.а С.а 165-166.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[208] Пашутоа В. Т.а Указ.а соч. С.а 50.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[209] Костомарова Н. И.а Русскаяа республика.а С.а 45.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[210] Шмурлоа Е. Ф.а Возникновениеа иа образованиеа Русскогоа государств (862-1462).а СПб.,а 1998.а С.а 144-145.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[211] Мартышина О. В.а Указ.а соч.а С.а 225.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[212] ПСРЛ.а Т.а I.а Стб.а 308.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[213] НПЛ.а С.а 26,а 212.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[214] Соловьева С. М.а Сочинения.а Кн.а I.а С.а 424.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[215] Янина В. Л.а Новгородскиеа посадники.а С.а 97.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[216] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 222.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[217] Мартышина О. В.а Указ.а соч.а С.а 170.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[218] Петрова А. В.а Социально-политическаяа борьб ва Новгородеа ва серединеа иа второйа половинеа XII в.а С.а 28-29.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[219] НПЛ.а С.а 28,а 214.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[220] ПСРЛ.а Т.а IX.а С.а 176-178.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[221] НПЛ.а С.а 28,а 214.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[222] Соловьева С. М.а Сочинения.а Кн.а I.а С.а 480.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[223] Татищева В. Н.а Историяа Российская.а М.;а Л.,а 1963.а Т.а II.а С.а 180-181.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[224] НПЛ.а С.а 28, 208.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[225] Тама же.а С.а 28, 214.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[226] Тама же.а С.а 29, 216.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[227] Луговойа В. В.а Указ.а соч.а С.а 7.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[228] Арциховскийа А. В.а Указ.а соч. С.а 44.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[229] Мартышина О. В.а Указ.а соч.а С.а 176.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[230] Тихомирова М. Н.а Великийа Новгорода ва историиа мировойа культурыа //а Новгорода ка 1100-летию.а Сборника статей.а М.,а 1964.а С.а 26.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[231] ПСРЛ.а Т.а XV.а Стб.а 221.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[232]а НПЛ.а С.а 29, 216.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[233]а Подвигин Н. Л.а Указ.а соч. С.а 116.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[234] НПЛ.а С.а 29, 216.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[235] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[236] ПСРЛ.а Т.а IX.а С.а 199.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[237] Мартышина О. В.а Указ.а соч.а С.а 227.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[238] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 224-225.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[239] НПЛ.а М.;а Л,а 1950.а С. 50,а 247.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[240] Тама же.а С.а 50-51,а 247-248.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[241] ПСРЛ. М.,а 1965.а Т.а X.а С.а 58.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[242] НПЛ.а С.а 51, 248.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[243] Мартышина В. О.а Вольныйа Новгород.а М.,а 1992.а С.а 108.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[244] ПСРЛ.а Т.а X.а С.а 58.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[245] НПЛ.а С.а 51, 248.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[246] Буганова В. И.а Очеркиа историиа классовойа борьбыа ва Россииа XI-XVIII вв.а М.,а 1986.а С. а42.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[247] НПЛ. С. 50-51,а 247-249.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[248] Костомаров Н. И. Русскаяа республика.а М.;а Смоленск,а 1994; Соловьев С. М. Сочинения.а М.,а 1988.а Кн.а I; Рожков Н. А.а Русскаяа историяа ва сравнительно-историческома освещении.а Пг.,а 1923.а Т.а II.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[249] Тихомиров М. Н. Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII в.а М.,а 1955; Подвигина Н. Л.а Очеркиа социально-экономическойа иа политическойа историиа Новгород Великогоа ва XII-XIII вв.а М.,а 1976.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[250] НПЛ. С.а 39,а 230.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[251] Тама же. С. 43,а 237.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[252] Янин В. Л. Новгородскиеа посадники.а М.,а 1962.а С. 109-110.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[253] Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород.а СПб.,а 1992.а С. 244-245.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[254] Тама же. С.а 246.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[255] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[256] Тама же. С. 274.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[257] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[258] Мавродина В. В.а Указ.а соч.а С.а 94.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[259] Буганова В. И.а Указ.а соч.а С.а 41.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[260] Янин В. Л.а Новгородскиеа посадники,а С. 117-118.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[261] Соловьев С. М.а Сочинения. Кн. I.а С. 583.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[262] Мавродина В. В.а Указ.а соч.а С.а 94.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[263] Буганова В. И.а Указ.а соч.а С.а 40.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[264] Скрынников Р. Г.а Историяа Российская.а IX-XVII вв.а М.,а 1997.а С. 120.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[265] Буганова В. И.а Указ.а соч.а С.а 41.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[266] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород.а С. 250-251.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[267] Феннела Дж.а Кризиса средневековойа Руси.а 1200-1304.а М.,а 1989.а С.а 91.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[268] НПЛ.а С. 51,а 248.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[269] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[270] Скрынников Р. Г.а Указ. соч. С. 121.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[271] НПЛ. С. 50,а 247.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[272] Мавродина В. В.а Народныеа восстанияа ва Древнейа Русиа XI-XIII вв.а М.,а 1961.а С.а 94-95.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[273] Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород. С. 253.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[274] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[275] Тихомиров М. Н. Крестьянскиеа иа городскиеа восстанияа н Русиа XI-XIII вв. С. 242.; Фроянов И. Я. Мятежныйа Новгород. С.а 254.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[276] Фроянов И. Я.а Мятежныйа Новгород. С. 253.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[277] Феннела Дж.а Указ.а соч.а С.а 91.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[278] Фроянова И. Я.а Мятежныйа Новгород. С. 257.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[279] НПЛ. С.а 52,а 248.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[280] Костомаров Н. И.а Русскаяа республика.а С. 322-323.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[281] Буганова В. И.а Указ.а соч.а С.а 41.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[282] Скрынникова Р. Г.а Указ.а соч.а С.а 121.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[283] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[284] Тама же.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[285] Фроянова И.а Я.а Мятежныйа Новгород.а С.а 259.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[286] ПСРЛ.а Т.а X.а С.а 58.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[287] НПЛ.а С.а 51,а 248.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[288] ПСРЛ.а М.,а 1965.а Т.а XV.а Стб.а 307.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[289] Тама же.а Т.а IX.а С.а 58.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[290] Рожкова Н. А.а Указ.а соч. Т.а II.а С.а 349-350.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[291] НПЛ.а С.а 51,а 248.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[292] Тама же.а С.а 52,а 249.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[293] Янина В. Л.а Новгородскиеа посадники.а С.а 119.

span Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[294] Буганова В. И.а Указ.а соч.а С.а 42.