Скачайте в формате документа WORD

Пособие по дисциплине "Финансы предприятия"

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КООПСПЛКИ ldquo;ПОЛТАВСЬКИЙ НВЕРСИТЕТ ЕКОНОМКИ ТА ТОРГ-ВЛ” РОБОЧИЙ ЗОШИТ з дисциплни Фнанси пдпримства для самостйного вивчення дисциплни за кредитно-модульною системою органзац навчального процесу для студентв галуз знань 0305 „Економка пдпримництво” напряму пдготовки: 6.030502 „Економчна кбернетика”, 6.030503 “Мжнародна економка”, 6.030504 „Економка пдпримства”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 “Фнанси кредит”, 6.030509 „Облк аудит” Студента (студентки)__________________________________ /прзвище, м’я, по-батьков/ _____________________________________________________ Факуль-тет____________________________________________ Курс______________група______________________________ Спецальнсть_________________________________________ ПОЛТАВА 2010 Автори: Нартова .В., старший викладач кафедри фнансв Полта-вського унверситету економки та торгвл Третяк Т.В., викладач-стажист кафедри фнансв Полтавського унверситету економки та торгвл Рецензенти: Костишина Т.А., завдувач кафедри управлння персоналом економки прац, професор, к.е.н. Полтавського унверситету економки та торгв-л. Фастовець А.А. професор, к. е. н. кафедри фнансв Полтавського унверситету економки та торгвл. Розглянуто та рекомендовано до друку на засданн кафедри фнансв 13.05.2010 р., протокол № 10 «Узгоджено» Зав. кафедрою фнансв Полтавського унверситету економки та торгвл Чернявська О.В., д.е.н., профе-сор Декан факультету фнансв облку Полтавського унверситету економки та торгвл Коросташов О.М., к.ю.н., до-цент Директор навчального центру Полтавського унверситету економки та торгвл Герман Н.В., доцент Директор НМуправлння якстю Огуй Н.., к.е.н., доцент освтньо дяльност Вдповдальн за змст навчально-методичного видання автори, рецензенти та завдувач кафедри фнансв Чернявська О.В. Повне та часткове вдтворення, тиражування, передрук та розповсюдження даного видання без дозволу Полтавського унверситету економки та торгвл ЗАБОРОНЕНО ЗМСТ Вступ……………………………………………………………………………….4 Тематичний план дисциплни «Фнанси пдпри-мств»....……………………...6 Структурно-логчна схема робочого зошита з дисциплни «Фнанси пдпри-мств»…....................................................................................................................7 Методичн рекомендац студентам до вивчення дисциплни «Фнанси пдп-римств»…………………………………………………………………….……8 Змстовий модуль . Теоретичн та органзацйн основи фнансв пд-примств …………………………………………………………………………………..….9 Тема 1. Основи фнансв пдпри-мств……………………………...……………9 Тема 2. Грошов надходження пдпри-мств…………………………...………34 Тема 3. Формування розподл прибутку ………………..……………………62 Тема 4. Оподаткування пдпри-мств…………………………….……………100 Змстовий модуль . Фнансове забезпечення господарсько-фнансовопдпри-мств…………………………………………………………...….122 Тема 5. Фнансове забезпечення вдтворення необоротних акти-вв………..122 Тема 6. Оборотн акти-ви……………………………………………………….149 Тема 7. Органзаця грошових розрахункв пдпри-мств……………...…….179 Тема 8. Кредитування пдпри-мств……………………………………….…..205 Змстовний модуль . Оцнка та планування фнансового стану пд-примств. Фнансов джерела сана-цÿ……………………………………………………..227 Тема 9. Оцнка фнансового стану пдпримст-ва.............................................227 Тема 10. Фнансове планування на пдпримст-вах…………………………..246 Тема 11. Фнансова санаця пдпри-мств..........................................................271 Термнологчний словник ……………………………………..………………290 Список рекомендовано терату-ри…………………………..……………….297 ВСТП Ефективнсть аудиторно та самостйно роботи студентв з урахуван-ням змсту дисциплни «Фнанси пдпримства» залежить вд наявност обумовлються не лише вд сприйняття студентами мети роботи, позитивного ставлення до не, оволодння базовими знаннями з дисциплни, а й здатнстю х до аналзу структурування навчального матералу. Ключову роль у цьому процес набувають форми органзацÿ навчальностудентв та взамодúю х з викладачем. Результати наукових дослджень пдтверджують, що необхднсть постйнодо занять, стабльне навчання студентв упродовж семестру одним з основних факторв покращення результатв дяльност. Формуванню у студентв рацональних навичок розумово дяльност пд час вивчення дисциплни «Фнанси пдпримства» сприятиме викорис-тання робочого зошиту. Робочий зошит з дисциплни «Фнанси пдпримства» – це навчальне видання, створене вдповдно до навчально-методичного посбника для самостйного вивчення дисциплни за кредитно-модульною системою органзацÿ навчального процесу мстить тести, практичн завдання, контрольн питання, вправи, що сприяють повторенню, систематизацÿ, закрпленню, контролю та переврц рвня навчальних досягнень студентв. Завдання, передбачен робочим зошитом, сприяють розвитку максимально розрахован на найповнший вияв ус㺿 суми знань навичок, засвоних студентами. Метою викладання дисциплни «Фнанси пдпримства» : • формування у студентв системи теоретичних знань практичних навичок з питань фнансових вдносин суб’ктв господарювання в Украстудентв пошуку резервв змцнення фнансового стану пдпримств органзацй усх форм власност, пдвищення ефективност х роботи; • з’ясування функцй управлння фнансовою дяльнстю на пдпримств. Основн завдання, як виршуються в процес вивчення дисциплни «Фнанси пдпримства», полягають у вивченн закономрностей механзму формування розподлу грошових надходжень, створення використання грошових фондв пдпримств; набутт вмнь використовувати ц знання на практиц; формуванн навичок необхдних для швидкого правильного застосування методичного нструментарю управлння фнансами пдпримств; управлння грошовими потоками; застосування системного пдходу до управлння прибутком, нвестицями, активами; оцнки ефективност нвестицйних проектв; аналзу фнансово звтност надання оцнки фнансового стану пдпримства; застосовування елементв антикризового управлння пдпримством. Вивчення студентами дисциплни «Фнанси пдпримства» перед-бача так види навчальнокурс. 2. Самостйна пдготовка та участь у практичних заняттях. 3. Самостйна робота над окремими темами питаннями, визначе-ними викладачем згдно з програмою курсу. 4. ндивдуальн розрахунков завдання. 5. Написання рефератв та виконання дослдно-аналтичних за-вдань. 6. Модульно-рейтинговий контроль знань студентв. У ход впровадження модульно-рейтингово системи оцнювання знань у курс «Фнанси пдпримств» для активзац навчального процесу передбачено використання наступних методв та засобв: • читання лекцй з використанням нновацйних технологй; • проведення практичних занять; • використання глобально мереж Internet; • стимулювання науково-дослдностудентв. Розподл занять з дисциплни регламентуться навчальним робочим планами. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛНИ " НАНСИ ПДПРИкМСТВА" для студентв освтньо-квалфкацйного рвня "бакалавр" № пп Назва змстового модулю теми Кльксть годин за видами занять Разом Аудиторн Позудиторн лекц практичн ндивдуальн навчально-дослдн за-вдання нша самос-тйна робота Модуль . Теоретичн та органзацйн основи фнансв пдпримств 1 Основи фнансв пдпримств 7 2 2 - 3 2 Грошов надхо-дження пдпри-мств 12 4 4 1 3 3 Формування роз-подл прибутку 12 4 4 1 3 4 Оподаткування пдпримств 9 4 2 - 3 Разом модуль 40 14 12 2 12 Модуль . Фнансове забезпечення господарсько-фнансовопдпри-мств 5 Фнансове забез-печення вдтво-рення необорот-них активв 13 4 4 1 4 6 Оборотн активи 13 4 4 1 4 7 Органзаця гро-шових розрахун-кв пдпримств 9 2 2 1 4 8 Кредитування п-дпримств 7 2 2 - 3 Разом модуль 42 12 12 3 15 Модуль . Оцнка та планування фнансового стану пдпримств. Фнансов джерела санацÿ 9 Оцнка фнансово-го стану пдпри-мства 8 2 2 1 3 10 Фнансове плану-вання на пдпри-мствах 10 4 2 1 3 11 Фнансова санаця пдпримств 8 2 2 1 3 Разом III модуль 26 8 6 3 9 РАЗОМ 108 34 30 8 36 СТРКТРНО-ЛОГЧНА СХЕМА РОБОЧОГО ЗОШИТА З ДИСЦИПЛНИ « НАНСИ ПДПРИкМСТВА» Методичн рекомендац до вивчення дисциплни «Фнанси пдпримства» Шановн студенти, модульний курс «Фнанси пдпримства» роздлений на 3 моду-л у вдповдност до рвнв структури курсу. До першого модуля входять теми, що розкривають теоретичн органзацйн осно-ви фнансв пдпримств, до другого – теми, що визначають аналз фнансового забезпе-чення фнансово-господарсько дяльност пдпримства, до третього – теми, що розкри-вають методологю оцнки та планування фнансового стану пдпримств, фнансов дже-рела санацÿ. У процес пдготовки до кожнонавчально дисциплни «Фнанси пдпримства» Вам необхдно врахувати наступне: 1. Щоб пдготувати тему отримати вдповдну кльксть балв, Ви мате прослуха-ти тезово законспектувати лекцю викладача за кожною темою. Самостйну роботу слд розпочинати з вдтворення у пам’ят прослухано лекцÿ, звернувшись до власного конспе-кту. Тут Вам допоможе «Навчально-методичний посбник для самостйного вивчення ди-сциплни «Фнанси пдпримства» за кредитно-модульною системою органзац навчаль-ного процесу (Електронна верся. Спосб доступу – локальна мережа ПЕТ). 2. Наступним кроком ознайомлення з тературою, рекомендованою викладачем, та з списком тератури до теми. Якщо Ви бажате мати рунтовн знання вдповдно найвищу кльксть балв, не варто використовувати лише один пдручник. Викладач, як правило, рекоменду клька джерел, в яких тема висвтлена найкраще. 3. Ознайомившись з тературою, переходьте до роботи над тестами до кожнотакож практичними завданнями. 4. Звернть увагу, що тести за всма темами мають вдтворювально-репродуктивний характер. Виконання тестових завдань надасть Вам можливсть тренувати пам'ять забезпечить основу для подальшо роботи над практичним матералом. Не слд нехтувати цим видом роботи або ставитися до нього поверхово, оскльки без знання понять та х коротких визначень не може бути розумння змсту як матералу кожно теми, так усвдомлення реально снуючота нвестування. 5. На цьому етап роботи Вам варто вести власний словник фнансових термнв з нвестування систематично заносити нов поняття до словника. Якщо Ви не будете ста-витися до ц㺿 роботи як до механчно, а спробуте записати коротке визначення поняття в пам’ят, це закрпить Ваш знання. 6. Якщо тести носять вдтворювально-репродуктивний характер, то практичн за-вдання розрахован на розумння сут цих понять. Це вже складнший рвень, що вимага бльших зусиль. Вн викону функцÿ творчост (спроможност творити). В ход виконання цих завдань Ви набувате вмння знаходити нов для Вас знання. Ус зазначен види завдань мають бути виконан у письмовому вигляд в робочому зошит. Невиконання у письмовому вигляд навчального завдання не да пдстав вважати пдготовку студента за темою заняття рунтовною, а тому позбавля його можливост отримати вдповдну кльксть балв високу оцнку. Якщо Ви самостйно свочасно виконували вс завдання дотримувалися наведе-них вище рекомендацй, можете впевнено, аргументовано фахово виступати на практич-них заняттях переконувати викладача у рунтовност Вашо прац й здобутих знань. Не бйтеся бути активними на лекцях практичних заняттях, пам’ятайте, що вд Вашозалежить не тльки отримана на цьому занятт оцнка, але знання Ва-ших колег, адже обмн нформацúю збагачу кожну людину, а можлива дискуся дозволя навчитися вдстоювати власну позицю на основ здобутих знань. Це важливий елемент Вашого самоствердження. Саме в процес творчо спвпрац народжуться стина, до яко Ви намагатесь наблизитись. Змстовий модуль Теоретичн та органзацйн основи фнансв пдпримств Тема 1. Основи фнансв пдпримств Ключов слова Фнанси пдпримств, фнансов вдносини, фнансов ресурси, грошов доходи, грошов фонди, саморегулювання, самоокупнсть, самофнансування, фнансова дяль-нсть, фнансова робота, фнансова служба. Практичне заняття 1 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Особливост фнансв пдпримств рзних форм власност. 2. Сутнсть фнансових ресурсв. 3. Управлння фнансами пдпримств. 4. Види та змст фнансово роботи. 5. Особливост органзац фнансв залежно вд форм власност, галуз економки, органзацÿ бзнесу, сфери дяльност. Тестов завдання 1. Фнанси пдпримств це: ) форма фнансування та кредитування пдпримницькогрошових вдносин, як виникають у процес розподлу й перерозподлу виручки та прибутку господарюючого суб'кта щодо формування, розподлу викорис-тання фнансових ресурсв пдпримства з метою забезпечення його функцонування та умов розширеного вдтворення; в) система грошових вдносин з приводу руху грошових фондв; г) економчн вдносини, що пов'язан з формуванням та розподлом грошових на-дходжень, утворенням використанням фондв грошових коштв для забезпечення непе-рервност господарсько дяльност, виробничого та соцального розвитку; д) планомрний рух фнансових фондв, що виражають вдносини з приводу необ-хдного, обов'язкового вилучення вартост та х використання в нтересах суспльства на рвн господарюючого суб'кта. 2. Фнанси пдпримств мають так специфчн ознаки: ) функцонують у сфер товарно-грошових вдносин; б) вдображають тльки т вдносини, як можна оцнити у вартсних вимрниках; в) обслуговують рух вартост створеного продукту на всх стадях вдтворювально-го процесу; г) вдображають товарно-грошов вдносини з приводу купвл-продажу; д) мають матерального нося - фнансов ресурси, як одночасно об'ктом фнан-сових вдносин. 3. Об'ктом фнансв пдпримств виступають: ) рух грошових потокв пдпримства; б) економчн вдносини, пов'язан з рухом коштв, формуван¬ням та використанням грошових фондв; в) грошов доходи та фонди; г) вдтворювальний процес. 4. До сфери фнансових вдносин пдпримств безпосередньо належать: ) процес первинного розподлу вартост ВВП, внаслдок чого утворюються рзн фонди грошових доходв; б) процеси нарахування сплати податкв; в) оплата товарв послуг; г) виплата зарплати, пенсй, стипендй. 5. До фнансових ресурсв пдпримства належать: ) тльки власний каптал; б) грошов фонди частина грошових коштв, яка використо¬вуться в не фондовй форм; в) основн фонди оборотн активи; г) тльки кредити банкв. 6. Витрати пдпримства характеризують: ) загальну суму надходжень, отриманих вд видв дяльност пдпримства; б) вартсну оцнку господарськопдпримства у грошовй, матераль-нй нематеральнй формах; в) суму коштв, спрямованих в основн та оборотн засоби пдпримства; г) розмр амортизацйних вдрахувань. 7. Оборотн виробнич фонди — це: ) оборотн кошти у виробничих запасах; б) оборотн кошти у виробничих запасах та у виробництв; в) оборотн кошти у виробництв та готовй продукц; г) оборотн кошти в основних засобах. 8. Основн засоби характеризуються як: ) товарно-матеральн цнност, що повнстю споживаються у кожному виробни-чому цикл; б) сукупнсть матеральних цнностей у натурально-речовй форм, як тривалий час беруть участь у процес виробниц¬тва переносять свою вартсть на вартсть виготов-лено про¬дукцÿ частинами, у мру зношення; в) грошов кошти, авансован на придбання активв пдпримства; г) об'кти предмети прац, як служать менше 1 року неза¬лежно вд х вартост. 9. Пд амортизацю розумють: ) поступову втрату основними фондами сво¿ споживнов процес х функцонування; б) знос основних фондв внаслдок впровадження нових, бльш прогресивних економчно ефективних машин облад¬нання; в) процес перенесення вартост основних фондв нематер¬альних активв з ураху-ванням витрат на х придбання, виго¬товлення внесення в собвартсть виготовлено продукцÿ, проведених робт, наданих послуг; г) витрати на реконструкцю, технчне переозброння ре¬монт основних фондв. 10. Пд оборотними коштами розумють: ) грошов кошти в кас на розрахунковому рахунку, при¬значен для обслугову-вання виробничого процесу; б) оборотн виробнич фонди фонди обгу; в) залишки готово продукцÿ на склад, вдвантажених това¬рв, а також залишки грошей в кас, в банку в розрахунках; г) запаси товарно-матеральних цнностей. 11. Як джерела формування оборотного капталу можна зарахувати до влас-них? ) кредиторська прострочена заборговансть; б) сума статутного капталу; в) сума власного капталу, що зменшена на суму залишко¬воосновних фондв; г) сума нерозподленого прибутку. 12. Як показники характеризують ефективнсть використання оборотного капталу? ) фондовддача фондомнсть. б) коефцúнти оборотност, тривалсть обороту в днях. в) коефцúнт завантаження оборотними коштами. г) правильн вдповд б) в). 13. Як з названих показникв безпосередньо впливають на розмр амортизацй-них вдрахувань? ) сума отриманого прибутку, нарахована амортизаця фон¬довддача основних засобв; б) балансова вартсть основних засобв на початок звтного пероду, норма амор-тизацйних вдрахувань, структура ос¬новних засобв термнв х експлуатацÿ.; в) коефцúнт вибуття основних засобв, коефцúнт онов¬лення основних засобв; г) сума оборотних активв, вартсть вироблено продукцÿ за звтний перод. 14. Фнансовий стан пдпримства характеризуться: ) системою показникв, що вдображають наявнсть фнан¬сових ресурсв; б) системою показникв, що вдображають наявнсть, роз¬мщення та використання фнансових ресурсв; в) сукупнстю виробничо-господарських факторв; г) формуванням використанням фнансових ресурсв. 15. Фнансовий стан пдпримства залежить вд: ) фнансовопдпримства. б) результатв виробничо, комерцйнофнансово-госпо¬дарсько дяльност п-дпримства. в) ефективност використання фнансових ресурсв. г) випуску продукц. 16. Фнансова дяльнсть пдпримства — це: ) процес визначення обсягу фнансових ресурсв за джере¬лами формування на-прямками х цльового використання; б) використання рзних прийомв методв для фнансового забезпечення функц-онування пдпримства; в) управлння фнансовими вдносинами через фнансов важел; г) методи аналзу господарськопдпримства. 17. До принципв органзацÿ фнансв пдпримств належать: ) децентралзацÿ фнансових вдносин; б) плановост; в) фнансового спввдношення строкв; г) взамозалежност фнансових показникв; д) рацональност. 18. Фнансовий менеджмент - це: ) система рацонального та ефективного використання капталу; б) механзм управлння рухом фнансових ресурсв; в) пдсистема загального управлння комерцйно-господарською дяльнстю пдп-римства, яка включа сукупнсть принципв, методв форм органзац управлння усма аспектами його фнансово спрямована на реалзацю стратегчних тактичних цлей пдпримства; г) замкнена система, в якй працюють фнансов менеджери; д) цлеспрямована система, що регулю каптал пдпримства. 19. Фнанси являють собою систему економчних вдносин, що пов'язан з: ) формуванням та розподлом грошових коштв; б) розподлом та використанням грошових коштв; в) формуванням та використанням грошових коштв; г) формуванням, розподлом та використанням грошових коштв. 20. Реальний грошовий оборот, в результат якого здйснються вдшкодування поточних витрат, що виникли протягом одного виробничого циклу: ) авансування; б) нвестування. 21. Реальний грошовий потк, що пов'язаний з використанням фнансових ресурсв на розширене вдтворення: ) авансування; б) нвестування. 22.До функцй фнансв пдпримств не належить: ) формування фнансових ресурсв для забезпечення поточногосподарюючого суб'кта; б) нвестування та кредитування частини пдпримств за рахунок коштв бюджетв рзних рвнв; в) оптимзаця пропорцй розподлу загально суми фнансових ресурсв пдпримства; г) здйснення фнансового контролю за результати дяльност пдпримства. 23. До внутршнх фнансових вдносин господарюючого суб'кта не належать вдносини з: ) окремими структурними пдроздлами; б) акцонерами; в) персоналом; г) партнерами по операцйнй дяльност. 24. Пд фнансовою стратегю пдпримства слд розумти: ) систему завдань конкретного етапу розвитку фнансв пдпримства; б) систему пропорцй та спввдношень основних фнансових показникв, що характеризують структуру активв та капталу пдпримства; в) систему принципово нових форм та методв перерозподлу грошових коштв пдприм-ства; г) систему довгострокових цлей фнансово дяльност пдпримства та ефективних шляхв х досягнення. 25.Активи пдпримства, фнансов зобов'язання, нвестицÿ, грошов потоки, фнансов ризики : ) елементами механзму управлння фнансовою дяльнстю пдпримства; б) елементами державного правового та нормативного регулювання фнансовопдпримства; в) об'ктом фнансових вдносин; г) суб'ктом фнансових вдносин. 26. Пд фнансовим механзмом пдпримства слд розумти: ) сукупнсть елементв, що регулюють процес розробки та реалзац ршень щодо формування, розподлу та використання фнансових ресурсв пдпримства; б) сукупнсть елементв, що регулюють процес розробки та реалзац ршень щодо фнансових розрахункв мж пдпримствами; в) сукупнсть елементв, що регулюють процес розробки та реалзац ршень щодо фнансових розрахункв мж пдпримством та державою; г) сукупнсть елементв, що регулюють процес розробки та реалзац ршень щодо фнансових розрахункв мж пдпримством та персоналом. 27. До зовншнх користувачв фнансовоналежать: ) кредитори пдпримства; б) акцонери пдпримства; в) контрагенти пдпримства з операцйнонвестори. 28. До елементв ринкового механзму регулювання фнансовою дяльнстю пд-примства належать: ) система внутршнх нормативв та вимог щодо окремих аспектв фнансово дяльност господарюючого суб'кта; б) законодавч та нормативн акти, що регулюють фнансову дяльнсть пдпримс-тва; в) попит та пропозиця на фнансовому ринку, рвень цн та котирувань по окремих фнансових нструментах; г) система методв фнансового управлння, що використовуться на пдпримств. 29. До елементв внутршнього механзму регулювання окремих аспектв госпо-дарськопдпримства належать: ) законодавч та нормативн акти щодо регулювання процедури банкрутства та са-нац пдпримства; б) законодавч та нормативн акти щодо податкового регулювання дяльност пдпримства; в) попит та пропозиця на фнансовому ринку, рвень цн та котирувань по окремих фнансових нструментах; г) система нормативв щодо формування цльових фондв пдпримства. 30. Утворення на пдпримств грошових фондв: ) завжди передбача розподл валових доходв; б) не передбача розподлу валових доходв; в) передбача розподл грошових надходжень у результат повернення авансова-них коштв у основн та оборотн фонди; г) передбача розподл коштв для формування фондв вдшкодування. 31. У сфер фнансв пдпримств вдбуваться: ) створення та первинний розподл валового внутршнього продукту (ВВП); б) первинний та вторинний розподл та перерозподл ВВП; в) створення ВВП; г) власний варант. 32. До нформацйного забезпечення фнансового механзму пдпримства нале-жать: ) накази та листи мнстерств вдомств; б) методичн вказвки мнстерств вдомств; в) звтн бухгалтерськ дан пдпримств; г) закони держави. 33. Щоденна робота фнансиста пдпримства, яка пов'язана з виробництвом, реалзацúю продукц та отриманням доходв вдрзних видв дяльност, це: ) аналтична та контрольна робота; б) прогнозування та планування; в) поточна та оперативна фнансова робота. 34. До нормативного забезпечення фнансового механзму пдпримства належать: ) статут юридично особи; б) статистичн дан; в) нструкцÿ, нормативи; г) бухгалтерськ дан пдпримств. 35. Пд фнансовими ресурсами пдпримства слд розумти: ) частину грошових коштв, як мають цльове спрямування; б) ус грошов кошти, що в розпорядженн пдпримства; в) статутний фонд, фонд оплати прац, амортизацйний фонд, резервний фонд; г) фонди накопичення та фонди споживання. 36. Основними особливостями органзацÿ фнансв малих пдпримств : ) фнансов ресурси формуються переважно за рахунок прибутку, амортизацйних вдра-хувань та кредиторсько заборгованост; б) вони не потребують великих накопичень грошових коштв за рахунок повльно оборотност х оборотних активв; в) у них порвняно з великим виробництвом вища питома вага готвкових коштв водно-час менш запаси оборотних активв; г) прибуток для них не головним джерелом нвестицй. 37. Чи згодн ви з тим, що фнансов взамовдносини суб'ктв господарювання з державою виникають лише з приводу сплати податкв та рзних обов'язкових платежв до бюджету та позабюджетних цльових фондв? ) так, оскльки вдносини пдпримств з державою мають одностороннй характер. б) н, тому що держава може надавати малим пдпримствам субсид. в) правильна вдповдь не зазначена. 38. Складати спрощену фнансову звтнсть мають право: ) приватн пдпримства; б) будь-як суб'кти господарювання; в) мал пдпримства, що платниками диного податку; г) суб'кти малого пдпримництва. 39. Власний каптал малого пдпримства - це: ) ресурси, контрольован малим пдпримством у результат минулих подй, використання яких, як очкуться, приведе до отримання економчних вигод у майбу-тньому; б) частина в активах малого пдпримства, що залишаться псля вирахування його зобо-в'язань; в) грошов кошти, що надйшли у результат дяльност малого пдпримства в зв-тному перод; г) грошов кошти та х еквваленти, що не обмежен у використанн. 40. Фнансов ресурси пдпримства - це: ) грошов кошти, як спрямовано на фнансування поточновдрахування, як створюються в процес господарсь-ко дяльност; в) розмр виручки вд реалзац продукцÿ, грошов нагромадження, що спрямова-но на виробничий соцальний розвиток; г) грошов кошти цльового призначення, як знаходяться у розпорядженн пдпри-мства. 41. До збльшення джерел власних фнансових ресурсв пдпримств приведуть так операц: ) продаж надлишкових активв; б) збльшення кредиторсько заборгованост; в) с тримання чистого прибутку за звтний перод; г) введення в експлуатацю основних засобв, що перебували в резерв. 42. Змст фнансово дяльност на пдпримств поляга в: ) систем використання рзних форм та методв для фнансового забезпечення розвитку пдпримства та досягнення поставлених цлей; б) вибор форм, методв, способв формування та використання ресурсв, контрол за х кругооборотом для досягнення економчних цлей; в) систем управлння фнансами, призначеноорганзац взамодÿ фнансо-вих вдносин грошових фондв з метою оптимзац хнього впливу на кнцев результати дяльност пдпримства. 43. До правового забезпечення системи управлння фнансами пдпримств на-лежать: ) постанови уряду, накази та листи мнстерств вдомств; б) закони, нструкцÿ, методичн вказвки; в) нструкцÿ, нормативи; г) статистичн дан. 44. Неправильним твердженням : Висока питома вага залучених коштв... ) ускладню фнансову дяльнсть пдпримства; б) потребу додаткових витрат на сплату вдсоткв; в) пдвищу фнансовий ризик; г) позитивно вплива на фнансову дяльнсть пдпримства. 45. Не належать до власних або прирвняних до них коштв: ) амортизацйн вдрахування; б) стйк пасиви; в) прибуток вд ншовдшкодування. 46. До фнансових методв, як складають основу фнансового механзму пдпри-мства, належать: ) планування та прогнозування; б) фнансов санкц; в) страхування; г) форма розрахункв; д) самофнансування; 47. Юридичн та фзичн особи можуть бути засновниками пдпримств: ) державного та приватного; б) акцонерного товариства та товариства з обмеженою вдповдальнстю; в) приватного та командитного товариств; г) товариства з обмеженою вдповдальнстю, командитного та акцонерного това-риств. 48. На фнансову дяльнсть пдпримства висока питома вага власних коштв вплива: ) позитивно; б) ускладню ?; в) потребу додаткових витрат на сплату дивдендв на акцÿ; г) зменшу квднсть балансу; д) пдвищу фнансовий ризик. 49 оточна оперативна фнансова робота на пдпримств включа: ) аналз та оцнку складу та динамки майна пдпримства; б) аналз квдност балансу; в) забезпечення свочасност розрахункв за поставлен товарно-матеральн цнност та послуги; г) контроль за використанням чистого прибутку пдпримства. 50. Внески в статутний фонд акцонерних товариств можна здйснювати: ) тльки в нацональнй або ноземнй валют; б) у грошовй форм, у вигляд нерухомост, обладнання, нтелектуальнофондв; г) коштв, отриманих у кредит. 51. Через аналз фнансових показникв реалзуться така функця фнансв пд-примств: ) розподльча; б) стимулююча; в) контрольна; г) формування фнансових ресурсв. 52. До фнансових важелв фнансового механзму належать: ) дисконтування; б) оренда; в) амортизацйн вдрахування; г) нвестування; д) фнансов санкц. 53. Аналтична робота на пдпримств включа: ) аналз фнансових результатв пдпримств; б) забезпечення свочасно сплати податкв; в) свочасне проведення розрахункв з заробтноплатежв за фнансовими операцями; д) оцнку майнового стану пдпримства 54. До власних джерел формування фнансових ресурсв пдпримств належать: ) кошти вд емс акцй, облгацй; б) цльов внески членв трудового колективу, стйк пасиви; в) страхов вдшкодування; г) кредитн ресурси. 55. Консорцум - це: ) об'днання пдпримств на основ повновд одного або групи пдпримств, як перебувають пд диним контролем; б) договрне об'днання пдпримств з делегуванням окремих повноважень централзованого регулювання дяльност кожного з учасникв; в) тимчасове статутне об'днання промислового банквського капталу для дося-гнення спльнооб'днання пдпримств з метою координац господарськобез права втручання у виробничу комерцйну дяльнсть будь-кого з учасникв. 56. Фнансова система держави вмщу: ) сферу державних фнансв; б) сферу державних фнансв та фнансв пдпримств; в) сферу державних фнансв та домашнх господарств; г) сферу державних фнансв, фнансв пдпримств та домашнх господарств. Вдповд на тести: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Практичн завдання 1. Привести у вдповднсть визначення в вй колонц та х тлумачення в правй: 1. Валовий дохд А. Спрямування прибутку пдпримства на сплату податкв, ство-рення резервного фонду, виплату дивдендв, поповнення статутно-го фонду, фнансування витрат у процес фнансово-господарсько дяльност. 2. Валов витрати Б. Сума коштв, як надйшли на банквський рахунок або у касу п-дпримства вд продажу товарв та надання послуг. 3. Виручка вд реа-лзацÿ В. Загальна сума доходу платника податку на прибуток вд усх ви-дв дяльност, отримана (нарахован) протягом звтного пероду в грошовй, матеральнй або нематеральнй формах як на територÿ Укра за межами. 4. Використання прибутку Г. Витрати, здйснен платником податку на прибуток про¬тягом зв-тного податкового пероду, як виключаються з суми скоригованого валового доходу для обчислення суми оподатко-ваного прибутку. 5. Резервний кап-тал Д. Грош пдпримства на його рахунках у банках, кас пд-примства й пдзвтних осб. 6. Нерозподлений прибуток к. Планомрний рух коштв пдпримства у процес госпо¬дарсько дяльност, результатом якого створення ново спо¬живчота зростання вартост. 7. Грошов кошти Ж. Частка прибутку пдпримства, отримана в результат дяльност в попередн пероди, яка не була спрямована на виплату дивдендв власникам пдпримства чи поповнення складових власного капта-лу пдпримства. 8. Кругообг коштв пдпримства З. Методи, форми способи формування та використання ф-нансових ресурсв, а також контроль за хнм кругообгом з ме¬тою досягнення визначених пдпримством цлей. 9. Органзаця ф-нансв пдпримств . Розрахунковий показник, який використовуться для визначення суми оподатковуваного прибутку пд час обчислен¬ня податку на прибуток. 10. Скоригований валовий дохд Каптал, який створються за рахунок чистого прибутку для забез-печення покриття можливих збиткв вд фнансово-господарськокап-тал Л. Грошов кошти, що у розпорядженн пдпримства. 12.Спецальн фон-ди М. Грошов надходження та х витрати. 13.Фнансов ресурси пдпримства Н. Сукупнсть фондв у розпорядженн пдпримства, як мають ц-льове призначення. 14. Рух грошово готвки О. Сума внескв власникв або учасникв у майно пдпримства для забезпечення його дяльност фзичним особам. 15. Кредитна ня П. Позичка в грошовй або товарнй форм на умовах зворотност, строковост та вд платност. 16. Кредиторська заборговансть Р. Юридичне оформлення зобов'язання банку або ншо кредитноперед по¬зичальником надавати йому кредит протягом певного пероду у межах узгодженого мту. 17. Кредитна угода С. Кредит у грошовй форм, що надаться банками. 18. Банквський кредит Т. Договр мж кредитором позичальником, що визнача розмр та умови видач кредиту, права й обов'язки суб'ктв кредитних вдно-син. Приведен у вдповднсть визначення х тлумачення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2. Проаналзувати нижченаведен вирази дати вдповдь-ствердження чи вдпо-вдь-заперечення (“Так”,“Н”). 1. Фнансовими вдносинами, що головним каналом ви¬пуску готвки в обг, ф-нансов вдносини мж пдпримства¬ми зайнятими на них працвниками. 2. Термни "кредити банкв", "комерцйн кредити" подну¬ються в понятт "фонди власних засобв". 3. Рецептура приготування блюд може бути внеском до статутного капталу. 4. Пдпримство може мати прибуток не мати грошей на рахунку в банку. 5. Пдпримство, у якого на рахунках багато грошей, фнансово сталим. 6. Зниження фондомсткост продукцÿ сприя пдвищенню рвня самофнансуван-ня. 7. Пдпримство, що бере кредит, ма поганий фнансовий стан. 8. Термни "статутний каптал", "резервний каптал", "до¬датковий каптал" подну-ються в понятт "фонди залучених засобв". 9. За допомогою органзацйно-правовогосподарю¬вання визначаться сут-нсть фнансових вдносин у процес створення статутного капталу. 10. Галузева належнсть стотно не вплива на сутнсть по¬няття "фнансов вдноси-ни" та органзацю фнансовосуб'ктв господарювання. 11. Грошов фонди — це частина грошових коштв, як мають цльове спрямуван-ня. 12. Грошов кошти, авансован в оборотн виробнич фонди фонди обгу, — обо-ротний каптал пдпримства. 13. Необхдною умовою ефективного функцонування фнан¬св регламентаця державного втручання в дяльнсть пдпри¬мств органзацй. 14. Каптал з'явився ранше, нж грош. 15. Пдпримство одночасно може мати хороший фнансовий стан фнансов тру-днощ. Врнсть тверджень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3. Дослдити формування фнансових ресурсв пдпримств. Заповнити порожн м-сця структурно-логчно схеми, позна¬чен знаками запитання, необхдними термнами (по-няттями) вдповдно до змсту. 4. Дво пдпримцв хочуть створити майстерню по ремонту годинникв. Один з них ма примщення, вартсть якого оцнються в 700 тис. грн, а другий - грошову готвку в сум 500 тис. грн. Мж компаньйонами досягнута домовленсть про те, що вищезгадан майно готвка становитимуть каптал господарського товариства. Скласти вступний ба-ланс даного пдпримства. Баланс Актив Сума, тис грн Пасив Сума, тис. грн 5. У вдповдност з свдоцтвом про державну рестрацю ВАТ «Олмп» його ста-тутний каптал склада 200 тис. грн. Впродовж мсяця з дня рестрац суб'кта господа-рювання в рахунок передплати на акц надйшли активи на суму 144,3 тис. грн, у тому числ:' - основн засоби - 85,0; - об'кти незавершеного будвництва - 12,0; - нематеральн активи - 10,0; - виробнич запаси - 24,0; - грошов кошти в нацональнй валют, у т. ч.: в касу - 6,0; на поточний рахунок - 7,3. На основ бухгалтерських записв, що засвдчують факт передач перерахованих об'ктв акцонерному товариству складть його спрощений баланс. Баланс ВАТ «Олмп» (тис, грн) АКТИВ Сума ПАСИВ Сума . Необоротн активи . Власний каптал нематеральн активи Статутний каптал Незавершене будвництво Неоплачений каптал Основн засоби Усього за роздлом Усього за роздлом II. Забезпечення наступних витрат платежв АКТИВ Сума ПАСИВ Сума . Оборотн активи III. Довгостроков зобов'язання Запаси: IV. Поточн зобов'язання Виробнич запаси Грошов кошти та х еквваленти V. Доходи майбутнх перодв в нацональнй валют Усього за роздлом II III. Витрати майбутнх перодв Баланс Баланс Дати вдповд на питання: 1. Яка вартсть поточних активв? 2. Яка вартсть нелквдних активв? Ршення: 6. Торговельне пдпримство ма можливсть закупити 3000 кг макаронних виробв у двох постачальникв. Закупвельна цна (без ПДВ) першого постачальника - 7,73 грн за кг, транспортн витрати - 640 грн. Закупвельна цна другого постачальника — 7,59 грн за кг, транспортн витрати - 870 грн. У процес попередньовд поставок для обох постачальникв визначен в таких розмрах: - нш матеральн прирвнян до них витрати - 0,7 % до обороту по закупц; - рвень витрат на оплату прац - 3 % вд обороту по закупц. Ринков умови рего-ну дозволяють реалзувати макаронн вироби по цн 11,25 грн з урахуванням ПДВ. Визначити ефективнсть двох видв поставок найбльш вигдний для пдпри-мства варант. Податки ставки обов'язкових платежв взяти вдповдно з чинним законодавством. Ршення: 7. На основ даних у таблиц визначити, чи буде вднесено пдпримство до катего-р малих. № з/п 1 Показники Квартали 1 2 3 4 1 Чисельнсть штатних працвникв (осб) 23 26 27 26 2 Чисельнсть працвникв, як працюють за сум-сництвом (осб) 29 25 25 15 3 Валовий дохд вд реал¬зацÿ продукцÿ (тис. грн) 1256 2284 3065 2287 4 Курс вро, грн. 10,48 10,49 10,42 10,41 8. Статутний каптал акцонерного товариства склада 100 тис. грн. Випущено ре-алзовано акцй 5 000 шт., у тому числ звичай¬них 4 200 шт., решта - привлейован. За привлейованим акцям фксо¬вана ставка дивдендв затверджена у розмр 25 %. Загальна сума при¬бутку вд усх видв дяльност за рк дорвню 36 000 грн. Сума податку на при-буток, сплачена за звтний рк, склада 9 000грн, податку на до¬дану вартсть - 3 000грн. Акцонерне товариство виршило спрямувати на виплату дивдендв 56 % прибутку, що залишився в його розпоря¬дженн. Необхдно розрахувати суму дивдендв на кожну прив-лейо¬вану та звичайну акцю. 9. Розрахувати прибуток ВАТ "Мря" на одну просту акцю на основ даних: 1) чистий прибуток пдпримства за звтний рк становить 21 тис. грн; 2) статутний каптал ВАТ "Мря" складаться з простих та привлейованих акцй номнальною цною 100 грн; 3) в обгу знаходиться 50 привлейованих акцй з фксованою ставкою доходу - 20 %; 4) середньозважена кльксть простих акцй, що знаходяться в обгу за рк склада 1 245 штук; 5) пдпримство з метою збльшення статутного капталу виршило кон¬вертувати 100 15-ти вдсоткових облгацй номнальною цною 100 грн у прост акц; 6) за умовами конвертац 10 облгацй конвертуться у п'ять акцй (10:5); 7) заощадженн внаслдок конвертац вдсотки за облгацями за вира¬хуванням до-даткового податку на прибуток та витрат на конвертацю складають 2 тис. грн. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення поняття «пдпримство». 2. Як характерн ознаки притаманн пдпримству? 3. Як економчн обмеження снують при здйсненн дяльност пдпримств в умо-вах ринку? 4. Сформулюйте основн вимоги, що пред'являються до дяльност пдпримств в умовах ринку. 5. Дайте визначення фнансв пдпримств. 6. Охарактеризуйте основн сфери фнансових взамовдносин що виникають на р-вн пдпримства. 7. Як основн фази проходить каптал у процес свого кругообороту? 8. Розкрийте сутнсть функцй фнансв пдпримств. 9. Дайте визначення поняття «фнансов ресурси». 10. У чому полягають переваги фондововикористання фнансових ресур-св? 11. Як спввдносяться категорÿ «каптал» «фнансов ресурси»? 12. Дайте характеристику джерел формування фнансових ресурсв пдпримства. 13. Сформулюйте сутнсть «золотого правила фнансування». 14. Як з фондв вдносяться до фондв загальногосподарського призначення? 15. Перелчть джерела створення статутного, пайового, резерв¬ного фондв. 16. Як спецальн фонди можуть створюватися на рвн пдпри¬мства? Назвть джерела х формування напрями використання. 17. Дайте визначення фнансовояких показникв залежить чисельнсть фнансово служби пдпримств? 19. Як основн напрямки роботи щодо управлння фнансовими ресурсами пдпри-мств? 20. Як вплива форма власност на органзацю фнансв пдпримств? 21. Як функц викону фнансова служба пдпримства? 22. В яких основних формах податься фнансова звтнсть пдпримства? 23. На як основн принципи спираються встановлен вимоги щодо пдготовки ф-нансово звтност? 24. Порядок подання фнансовопдпримства та вимоги щодо примток пояснень до не заходи удосконалення фнансовона пдпримствах. 26. Основн напрямки та форми державного регулювання фнансовопдп-римства. 27. Принципи та функцÿ системи управлння пдпримства. 28. Сутнсть фнансово роботи пдпримства в умовах ринково економки. ндивдуальн завдання 1. Згадати, як зовншн фнансов вдносини виникають у торгвельного пдпримства у процес його дяльност. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 2. Дослдити, як внутршн фнансов вдносини виникають у пдпримства у про-цес його дяльност. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 3. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми, вдповдно до змсту. 4. Визначити, як функц та завдання фнансовопорожн мсця структурно-логчно схеми, вдповдно до змсту. 5. Визначити принципи державного регулювання фнансовопдпримс-тва. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 6. Визначити принципи органзацÿ фнансовопдпримства. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 7. Визначити головн напрямки фнансово роботи на пдпримств. Заповнити по-рожн мсця структурно-логчно схеми. 8. Дослдити органзацйну структуру фнансового вддлу пдпримства. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 9. Визначити функцональн обов’язки фнансово служби пдпримства. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 10. Приватний пдпримець аналзу два варанта вкладення капталу. По першому варанту, при каптальних вкладен¬нях - 830 тис. грн., чистий прибуток склада 52 тис. грн. По другому варанту при капталовкладеннях - 905 тис. грн. прибуток складе 60 тис. грн. Який варант Ви б порекоменду¬вали йому обрати? Ршення: 11. Власн кошти АТ "Мря" за звтний рк збльшились на 940 тис. грн. склали на кнець року 192720 тис. грн. Валюта ба¬лансу за цей перод зросла на 520 тис. грн. склала 308590 тис. грн. Дати оцнку структури фнансових ресурсв пдпримства на початок на кнець пероду. Як показники можна використати для цього? Ршення: 12. АТ "Полтавка" плану застрахувати сво майно й вибрати найбльш сталу стра-хову компаню. Страхова компаня "Гарант" ма так показники, тис.грн: — страхов платеж - 7210; — залишок коштв в запасному фонд на кнець тарифного пероду-64; — виплати страхового вдшкодування - 6350; — витрати на ведення справи - 610; Показники страхово компанÿ "Вра", тис.грн: — страхов платеж - 5000; — залишок коштв в запасному фонд на кнець тарифного пероду - 59; — виплати страхового вдшкодування - 3050; — витрати на ведення справи - 710. В якй компан слд застрахувати сво майно? Ршення: 13. На основ даних у таблиц визначити, чи буде вднесено пдпримство до кате-гор малих. № з/п Показники Квартали 1 2 3 4 1 Чисельнсть штатних працвникв (осб) 19 26 26 27 2 Чисельнсть працвникв, як пра¬цюють за сумсництвом (осб) 32 22 21 11 3 Валовий дохд вд реалзацÿ про¬дукцÿ (тис. грн), у т.ч.: 700 878 588 820 3.1 реалзаця за готвку 111 236 88 100 3.2 за бартером 456 125 150 23 4 Курс вро, грн 11,08 11,09 11,12 11,11 Тематика рефератв 1. Сутнсть мсце фнансв пдпримств у ринковому господарств. 2. Поняття форми комерцйного розрахунку. 3. Еволюця та органзацйн основи фнансв пдпримств. 4. Управлння оборотними коштами пдпримств. 5. нвестицÿ пдпримства, види та методи фнансування. 6. Управлння нвестицями пдпримства. 7. Джерела формування основного капталу пдпримства. 8. Джерела формування фнансових ресурсв страхових компанй. 9. Вплив рзних факторв на фнансову дяльнсть банквських установ. 10. Особливост органзац фнансв залежно вд форми власност та галуз економ-ки. 11. Основн напрями пдвищення ефективност управлння формуванням викорис-танням децентралзованих грошових фондв. 12. Основн напрями пдвищення ефективност управлння фнансами пдпримств. 13. Фнансовий механзм пдпримства. 14. Фнансов ресурси каптал суб'ктв господарювання. 15. Особливост формування фнансових ресурсв пдпримств органзацй рзних форм власност. 16. Склад характеристика основних цльових фондв фнансв пдпримства. 17. Склад характеристика основних напрямкв фнансово роботи пдпримства. 18. Класифкаця характеристика фнансових методв фнансових важелв. 19. Особливост вдносин власност на пдпримствах рзних форм власност. 20. Трансформаця фнансв пдпримств до ринкових умов. 21. Сутнсть мсце фнансв пдпримств у ринковому господарств. тература: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,15, 16, 17, 18, 19, 26, 27. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 2. Грошов надходження пдпримств Ключов слова Грошов надходження, виручка вд реалзацÿ продукцÿ, валовий дохд, чистий дохд, бюджетн дотац, субвенцÿ, страхов вдшкодування, чистий грошовий потк, грошов витрати. Практичне заняття 2 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Особливост формування виручки вд реалзацÿ на пдпримствах рзних форм власност (розрахунок та планування). 2.Формування валового та чистого доходу. 3. Визначення грошових надходжень вд фнансовонвестицйно дяльностей пдпримства. Тестов завдання 1. Доходи вд реалзац запасв та нших оборотних активв належать: ) до операцйнофнансово дяльност; в) до нвестицйно (ншо) дяльност; г) не враховуються в склад доходв. 2. Доходи вд безоплатно передач продукц належать до: ) операцйно дяльност; б) фнансововраховуються в склад доходв. 3. Доходи вд реалзац необоротних активв належать до: ) операцйно дяльност; б) фнансововраховуються в склад доходв. 4. Що з перелченого належать до фнансових результатв операцйно дяльност: ) отриман вдсотки по банквським депозитам; б) курсов рзниц по запасам товарно-матеральних цнностей; в) отриман дивденди; г) нарахован виплачен дивденди. 5. Дохд вд участ в каптал включають до фнансових результатв вд: ) операцйно дяльност; б) нвестицйнодохд вд реалзац продукцÿ - це виручка вд реалзац, зменшена на: ) собвартсть продукцÿ; б) собвартсть продукц непрям податки як включен до цни; в) непрям податки, як включен до цни; г) прям витрати на збут (реалзацю) продукцÿ. 7. Як елементи витрат з перелчених не входять до собвартост: ) прям витрати; б) адмнстративно-управлнськ витрати; в) загальновиробнич витрати; г) все вище перелчене включаться у виробничу собвартсть. 8. Вдсотки, сплачен за кредит, при визначенн фнансових результатв належать до: ) операцйно дяльност; б) фнансовопри визначенн фнансових результа¬тв, належать до: ) операцйно дяльност; б) фнансовопотк пдпримства явля сукупнсть розподлених у час: ) надходжень грошових коштв, що генеруються в процес господарсько дяльност; б) витрачання грошових коштв, що генеруються в процес господарсько дяльно-ст; в) надходжень та витрачання грошових коштв, що генеруються в процес господарсько дяльност; г) надходжень та витрачання грошових коштв, що генеруються в процес фнансово дяльност. 11. До потоку грошових коштв, що формуться в процес операцйно дяльно-ст, не слд вдносити: ) грошов платеж постачальникам за товари та послуги; б) кошти, що надходять вд продажу товарв надання послуг; в) грошов надходження вд емс акцй; г) грошов платеж працвникам пдпримства. 12. До потоку грошових коштв, що формуться в процес нвестицйно дяльност, слд вдносити: ) кошти, що надйшли в результат утворення боргових зобов'язань; б) кошти, що направлен на погашення отриманих позик; в) кошти, що надйшли вд продажу товарв надання послуг; г) кошти, що надйшли вд реалзац необоротних активв. 13. До потоку грошових коштв, що формуться в результат фнансово дяль-ност, не слд вдносити: ) грошов кошти, що надйшли вд реалзац необоротних активв; б) надходження грошових коштв вд емсÿ акцй; в) кошти, що направлен на погашення отриманих позик; г) кошти, що надйшли в результат утворення боргових зобов'язань. 14. До зовншнх факторв, що впливають на формування грошових потокв п-дпримства, не належать: ) кон'юнктура товарного ринку; б) система оподаткування пдпримств; в) життвий цикл пдпримства; г) кон'юнктура фнансового ринку. 15. До внутршнх факторв, що впливають на формування грошових потокв пдпримства, не належать: ) тривалсть операцйного циклу; б) тривалсть фнансового циклу; в) життвий цикл пдпримства; г) кон'юнктура товарного ринку. 16. За рахунок додатковоможна досягти: ) зростання обсягу позитивного грошового потоку; б) зниження обсягу позитивного грошового потоку; в) зниження вд'много грошового потоку; г) розмр грошового потоку залишиться без змн. 17. Скорочення обсягу реальних нвестицйних програм сприятиме: ) зниженню позитивного грошового потоку; б) зростанню вд'много грошового потоку; в) зниженню вд'много грошового потоку; г) розмр грошового потоку залишиться без змн. 18. Еквваленти грошових коштв характеризуються, як: ) довгостроков високолквдн фнансов нвестиц, вльно конвер¬тован у певн суми коштв, що характеризуються незначним ризиком змни вартост; б) короткостроков високолквдн фнансов нвестиц, вльно конвертован у певн суми коштв, що характеризуються незначним ризиком змни вартост; в) фнансов нвестиц, що характеризуються значним ризиком змни вартост; г) будь-як нвестиц, що характеризуються незначним ризиком змни вартост. 19. У звт про рух грошових коштв (вдповдно до П(С)БО -4) нформацю по-дано: ) з урахуванням методу оцнки грошового потоку у час, а саме: поточний грошовий потк, майбутнй грошовий потк; б) з урахуванням достатност обсягу грошових потокв, а саме: надлишковий грошовий потк, дефцитний грошовий потк; в) з урахуванням виду господарсько дяльност, а саме: грошовий потк з операцй-нопотк з нвестицйнопотк з фнансовоурахуванням структури господарюючого суб'кта, а саме: грошовий потк по пдроздлах та флях пдпримства. 20. Неправильним твердженням : ) прибуток характеризу економчний ефект, отриманий у результат звичайно над-звичайнопдпримства; б) прибуток - це кнцевий фнансовий результат дяльност пдпримства; в) прибуток вдобража частину додатково вартост, створенофнансовому сектор економки; г) прибуток одним з джерел формування доходнобюджетв рзних рвнв. Вдповд на тести: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Практичн завдання 1. Пдпримство реалзувало продукцÿ на суму 180 тис. грн. Ця виручка включа так елементи: ПДВ – 30,0; матеральн витрати – 90,0; оплата прац та нарахування на не – 22,5; амортизаця – 12,5. Визначити чист надходження вд операцйнооснов нижче наведених даних визначити чистий рух грошових коштв пдп-римства вд фнансовоз “Звтом про власний каптал” ВАТ “Веселка” за пдсумками ро-боти у звтному роц нарахувало дивденди в сум 45,6 тис. грн. 2. Кредиторська заборговансть по розрахунках з учасниками за балансом склала: на початок року – 24,3 тис. грн.; на кнець року – 32,8 тис. грн. 3. За звтний рк довгостроков фнансов зобов’язання зменшились на 8 тис. грн, а поточна заборговансть по довгострокових зобов’язаннях зменшилась на 12,3 тис. грн. 4. Заборговансть банку за короткостроков кредити зменшилась на 10 тис. грн. 3. Банк пропону 18% рчних, яким повинен бути первинний внесок, щоб через 3 роки пдпримство могло мати на рахунку 70 тис. грн? Вдсотки нараховуються щорчно по складному вдсотку. 4. Пдпримство поклало на депозитний рахунок банку 1500 грн пд 24% рчних те-рмном на 2 роки. Скльки грошей буде на депозитному рахунку по закнченню 1 кварта-лу, пврччя, року й 2-х рокв за умови щомсячного нарахування по складному вдсотку? 5. Обчислити складов структуру операцйних витрат. Результати занести у таблицю. Показники 1 кв. 2кв. Вихдн дан 1. Обсяги випуску продукцÿ за весь квартал, од. 350 450 2. Затрати сировини та матералв на виробництво одиниц продукц, грн. 70 80 3. Середньомсячна чисельнсть працюючих, осб. 20 22 4. Середньомсячна заробтна плата одного працвника, грн. 1800 1850 5. Норматив нарахувань до фонду оплати прац, % 39 39 6. Амортизацйн вдрахування за мсяць, грн. 700 900 7. нш операцйн витрати за мсяць, грн. 250 300 Обчислити складов структуру операцйних витрат 1 пврччя сума, грн питома вага, % 8. Матеральн витрати 9. Оплата прац 9. Вдрахування на соцальн заходи 10. Амортизацйн вдрахування 11. нш операцйн витрати 12. Разом операцйних витрат 6. Обчислити: - суму дивдендв, отриманих нвестором вд об'кта нвес¬тування; - прирст власного капталу об'кта нвестування; - частку нвестора у збльшенн власного капталу об'кта н¬вестування. Результати занести у таблицю. Вхдн дан Тис. грн 1. Вартсть фнансових нвестицй пдпримства-нвестора в акцÿ пдпримства - об'кта нвестування на початок року 280 2. Частка нвестора у власному каптал об'кта нвестування на початок року 35 3. Рчний чистий прибуток пдпримства - об'кта нвестування 2260 4. Частка нарахованих дивдендв (в грошовй форм) у чистому при-бутку об'кта нвестування 20% 5 Частка чистого прибутку об'кта нвестування, спрямована на збль-шення його власного капталу 45% Обчислити 6 Суму дивдендв, отриманих нвестором вд об'кта нвес¬тування 7 Прирст власного капталу об'кта нвестування 8 Частка нвестора у збльшенн власного капталу об'кта н-вестування (доходи чи втрати вд участ в каптал) 7. Визначити грошов надходження пдпримства вд реалзац продукцÿ та суму дебторськона 1.04. Вихдн дан: 1. Обсяги реалзацÿ продукцÿ в четвертому квартал звтного року склали: у жовтн — 500 тис. грн.; у листопад — 650 тис. грн; у грудн — 800 тис. грн. 2. План продажу продукцÿ на перший квартал планового року: счень — 400 тис. грн; лютий — 500 тис. грн.; березень — 500 тис. грн. 3. Мж контрагентами встановлено такий порядок розрахункв: 25 % вартост продукц клúнти — покупц оплачують за фактом поставки, а на 75% — обсягу реалзац надаться кредит. При¬чому 60 % кредиту платять на 30-й день; 30% — на 60-й день 10% — на 90-й день. 8. Визначте поточну вартсть анутету, що здйснються на умовах: ) пренумерандо та б) постну-мерандо. Внесок – 40,0 тис. грн, перод платежу – 5 рокв, нтервал платежу – 1 рк, ставка – 15,0% на рк. 9. Можлив два напрями використання коштв: ) участь у проект, по закнченн якого каптал ма збльшитися втрич; б) депонування коштв за умов 25% рчних. Який з варантв слд прийняти, якщо у розпорядженн нвестора 200,0 тис. грн. 10. На пдстав вихдних даних таблиц розрахуйте для кожного потоку показник FV за умов: ) надходження мають мсце на початку року; б) надходження мають мсце наприкнц року. Врахувати, що r =15%. Вихдна нформаця щодо грошових потокв, тис. грн Грошовий по-тк Рк 1 2 3 4 5 А 120 150 150 125 110 Б 350 - - 240 - В - 200 125 90 160 11. Розрахуйте майбутню вартсть 110 тис. грн. для наступних ситуацй: ) 5 рокв, 18% рчних, щорчне нарахування вдсоткв; б) 5 рокв, 20 % рчних, щоквартальне нарахування вдсоткв. Порвняйте результати розрахункв, зробть висновок. 12. Позику, що дорвню 100 тис. грн необхдно повернути рвними сумами впродовж 5 рокв (платеж в кнц року). За позику виплачуться вдсоток у розмр 20% рчних. Визначте необхдну суму для погашення позики. 15. Розрахувати коефцнт квдност грошового по¬току пдпримства, якщо: 1) сума виручки вд реалзац продукцÿ за звтний перод -50 000 грн; 2) отримано мпортн товари, контрактна вартсть яких склада 15 000 грн; 3) сплачен митн послуги та мито - 900 грн; 4) ПДВ, сплачений за товари при перетин митного кордону - 3 180 грн; 5) виплачено заробтну плату - 4 600 грн; 6) депоновано заробтну плату - 500 грн; 7) перераховано обов'язков платеж до бюджету - 1 800 грн; 8) надано консультацйн послуги - 4 500 грн; 9) сплачено податки - 3 200 грн; 10) оплачено послуги банку - 1000 грн; 11)кошти на поточному рахунку на початок звтного пероду - 2 565 грн. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Що розумють пд рухом грошових коштв? 2. В якому документ мстяться нформаця про грошов потоки пдпримства? 3. Для чого необхдно знати й аналзувати грошов потоки? 4. Дайте визначення операцйночому поляга правильна органзаця управлння фнансовими потоками? 6. Який взамозв’язок сну мж рухом грошових коштв дловою активнстю пд-примства? 7. Назвть склад грошових надходжень доходв пдпримства вд операцйносклад грошових надходжень доходв пдпримства вд фнансово дяльност. 9. Назвть склад грошових надходжень доходв пдпримства вд нвестицйно дяльност. 10. Назвть склад витрат пдпримства з операцйноз класифкацúю за економчним змстом. 11. Охарактеризуйте склад витрат пдпримства з операцйноз класиф-кацúю за порядком х вднесення до собвар¬тост. 12. Наведть перелк витрат, що не входять до розрахунку собвар¬тост продукцÿ. 13. За яким принципом визначаться дата визнання доходв ви¬трат в бухгалтерсь-кому облку фнансовй звтност? 14. Як класифкуються витрати в облку звтност за економчним змстом? 15. За яким принципом враховуються в облку доходи витрати при безоплатнй передач активв (продукц, послуг) ндивдуальн завдання 1. Вдповсти на питання, проставляючи у рядках вдповдно (гра¬фчно) вдповд: Так — «+» Н — «-» Чи врно, що: 1. Валовий дохд — це сума доходу пдпримств вд усх видв д¬яльност у готв-ковй, матеральнй, нематеральнй формах. 2. Простим доступним визначенням прибутку перевищення доходв пдприм-ства над його сумою видаткв, яке знаходить¬ся у його власних накопиченнях. 3. Акцизний збр та ПДВ, як знаходяться у склад виручки вд реа¬лзац товарв, являють собою форми централзованих нако¬пичень, формують доходну частину держав-ного бюджету. 4. Прибуток у класичному розумнн явля собою рзницю мж ц¬ною товару та витратами на виробництво цього товару, його собвартост. 5. нфляця явля собою процес зниження здатност грошей у ре¬зультат росту цн. 6. Собвартсть промислово продукцÿ — виражен у готвковй форм поточн витрати пдпримства на виробництво збут. 7. Товарна продукця —уся випущена продукця за визначений пе¬род, незалежно вд того, де вона знаходиться. 8. За способом вднесення витрати подляються: по економчних елементах, по статтям калькуляцÿ. 9. За видами витрат, витрати подляються: на прям, непрям, по вартост продукцÿ. 10. Визначення доходу вд рзних видв дяльност вдображаться згдно з ПСБО № 2 «Баланс». Ршення завдання: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. Заповнити порожн мсця структурно-логчнокласифкуються доходи пдпримства. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 4. Визначити, як класифкуються грошов потоки. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 5. Вдобразити вплив господарських операцй на доходи та витрати пдпримства за видами дя-льност та заповнити таблицю. Господарськ операц Вдобразити вплив опера¬цй на доходи (+) витрати (-) пдпримства за видами дяльност, тис. грн Операцйна Фнансова нша Реалзован запаси сировини балансовою вартстю 16 тис. грн, фактична цна реалза¬цÿ - 15 тис. грн Реалзован основн фонди балансовою вар¬тстю 76 тис. грн, фактична цна реалзацÿ - 95 тис. грн Сплачен вдсотки за банквський кредит в сум 33 тис. грн Погашен банквськ кредити на суму 45 тис. грн Отриман дивденди та нш доходи вд вкла¬день в акцÿ на суму 42 тис. грн Нарахован виплачен дивденди акцоне¬рам цього пдпри-мства в сум 13 тис. грн Здйснено уцнку основних засобв на суму 35 тис. грн Здйснено емсю акцй номнальною вартс¬тю 300 тис. грн., фактично отримано350 тис. грн (Продовження таблиц) Поставлено споживачам продукцÿ з вд¬строчкою платежу на суму 480 тис. грн Отримано передоплату (аванс) за поставку продукцÿ на суму 300 тис. грн Реалзовано продукц з складу з оплатою грошовими кошта-ми на суму 670 тис. грн Нараховано амортизац основних засобв на суму 65 тис. грн Придбано акц нших емтентв на суму 180 тис. грн Викуплено акц власнономналь¬ну вартсть на суму 68 тис. грн Придбано основн засоби з оплатою грошо¬вими коштами на суму 430 тис. грн Придбано сировину матерали на суму 40 тис. грн з оформ-ленням простого векселя Придбано сировину матерали на суму 70 тис. грн з оплатою грошовими коштами 6. Обчислити: ) загальновиробнич витрати, розподлен на соб¬вартсть; б) собвартсть 1 одиниц продукц; в) операцйн витрати на 1 од. продукцÿ. Результати обчислень занести у таблицю. № Показники Значення Вихдн дан Прод. А Прод. Б 1. Обсяги виробництва продукц за перод, тис. од. 90 55 2. Прям витрати на одиницю продукцÿ, грн: - матеральн витрати 8 6 - на оплату прац 15 4 - нш прям витрати 3 7 3. Нормальна виробнича потужнсть за перод, тис. од. 100 50 4. Непрям загальновиробнич витрати, усього тис. гри. 1560 5. Витрати на збут 675 6. Адмнстративн витрати 734 7. нш операцйн витрати 240 Обчислити: 8. Загальновиробнич витрати, розподлен на соб¬вартсть, разом, тис. грн 9. Собвартсть загального випуску продук-ц, тис. грн 10 Собвартсть 1 одиниц продукц, грн 11 Разом операцйн витрати, тис. грн 12 Операцйн витрати на 1 од. продукцÿ, грн * непрям загальновиробнич витрати в цьому розрахунку належить розподли¬ти за видами продукцÿ пропорцйно прямим витратам на оплату прац 7. Вдобразити вплив господарських операцй на рух грошових коштв за видами дяльност та заповнити таблицю. Господарськ операц Вдобразити вплив опе¬рацй на рух гро-шових коштв («+» чи «-») за ви¬дами дяльно-ст, тис. грн. Опера¬цйна Фнан¬сова нша Реалзован запаси сировини балансовою варт-стю 16 тис. грн, фактична цна реалза¬цÿ - 15 тис. грн Реалзован основн засоби балансовою вар-тстю 76 тис. грн, фактична цна реалзацÿ - 95 тис. грн Сплачен вдсотки за банквський кредит -33 тис. грн Погашен банквськ кредити на суму 45 тис. грн Отриман дивденди та нш доходи вд вкла-день в акцÿ на суму 42 тис. грн Нарахован виплачен дивденди акцоне¬рам цього пдпримства в сум 13 тис. грн Здйснено уцнку основних засобв на суму 35 тис. грн Здйснено емсю акцй номнальною вартс¬тю 300 тис. грн, фактично отримано - 350 тис. грн Поставлено споживачам продукцÿ з вд-строчкою платежу на суму 480 тис. грн Отримано передоплату (аванс) за поставку продукцÿ на суму 300 тис. грн Реалзовано продукц з складу з оплатою гро-шовими коштами на суму 670 тис. грн Нараховано амортизац на суму 65 тис. грн Придбано акц нших емтентв на суму 180 тис. грн Викуплено акц власнономналь¬ну вартсть на суму 68 тис. грн Придбано основн засоби з оплатою грошо-вими коштами на суму 430 тис. грн Придбано сировину матерали на суму 40 тис. грн з оформленням простого векселя Придбано сировину матерали на суму 70 тис. грн з оплатою грошовими коштами 8. Вдобразити вплив господарських операцй на змни показникв балансу та заповнити табли-цю. Господарськ операц Вдобразити вплив операцй на змни показникв балансу («+» чи «-»), тис. грн Усього ак-тивв Власний каптал Зобов'язання Реалзован запаси сировини балансовою вартстю 16 тис. грн, фактична цна реал¬зацÿ -15 тис. грн Реалзовано основн фонди балансовою вартстю 76 тис. грн, фактична цна реа¬лзацÿ - 95 тис. грн Сплачен вдсотки за банквський кредит в сум - 33 тис. грн Погашен банквськ кредити на суму 45 тис. грн Отриман дивденди та нш доходи вд вкладень в акцÿ на суму 42 тис. грн Нарахован виплачен дивденди акцоне¬рам цього пдпримства в сум 13 тис. грн (Продовження таблиц) Здйснено уцнку основних засобв на суму 35 тис. грн Здйснено емсю акцй номнальною вар¬тстю 300 тис. грн., фактично отримано -350 тис. грн Поставлено споживачам продукцÿ з вд¬строчкою платежу на суму 480 тис. грн Отримано передоплату (аванс) за постав¬ку про-дукцÿ на суму 300 тис. грн Реалзовано продукц з складу з оплатою грошовими коштами на суму 670 тис. грн Нараховано амортизац на суму 65 тис. грн Придбано акц нших емтентв на суму 180 тис. грн Викуплено акц власноном¬нальну ва-ртсть на суму 68 тис. грн Придбано основн засоби з оплатою гро¬шовими коштами на суму 430 тис. грн Придбано сировину матерали на суму 40 тис. грн з оформленням простого векселя Придбано сировину матерали на суму 70 тис. грн з оплатою грошовими коштами 9. Визначити залкову вагу зерна та грошов надходження вд продажу продукц. Вихдн дан: продаж продукц здйснються по цн 400 грн/т.; пдпримство реалзувало зерно пшениц, натуральна вага якого 21180 кг, зерновдходи 3,1 % при баз 2 %; во-логсть зерна 15 %, при норм 14 %. 10. Визначте суму доходу вд фнансових операцй пд¬примства, якщо: 1) одержан гранти, субсидÿ - 24 500 грн; 2) одержан дивденди - 8 000 грн; 3) дохд вд реалзацÿ ноземно- 7 000 грн; 4) дохд вд неоперацйно- 4 500 грн; 5) дохд вд спльно- 18 200 грн; 6) дохд вд реалзацÿ нематеральних активв - 5 000 грн; 7) вдсотки, одержан за облгацями та ншими цнними паперами - 3 200 грн. 11. Визначте суму доходу вд ншопдпримства, якщо: 1) дохд вд квдацÿ оборотних активв - 4 000 грн; 2) дохд вд реалзацÿ основних засобв - 2 3000 грн; 3) дохд вд нвестицй в асоцйован дочрн пдпримства - 7 000 грн; 4) дохд вд операцйно- 7 500 грн; 5) дохд вд списання кредиторсько заборгованост - 18 200 грн; 6) дохд вд реалзацÿ нематеральних активв - 2 400 грн; 7) дохд вд безоплатно отриманих оборотних активв - 12 700 грн. 12. Щорчно (наприкнц року) на депозитний рахунок надходить 1500,0 грн, норма дохдност – 21%. Яку суму буде накопичено на рахунку через 5 рокв? 13. За яким варантом доцльним одержання позики у розмр 500тис. грн: ) щоквартального нарахування вдсоткв у розмр 20% рчних; б) щомсячного нарахування вдсоткв у розмр 18% рчних? 14. На пдстав вихдних даних таблиц розрахуйте для кожного потоку показник РV за умов: ) надходження мають мсце на початку року; б) надходження мають мсце наприкнц року. Врахувати, що r =18%. Вихдна нформаця щодо грошових потокв, тис. грн Грошовий по-тк Рк 1 2 3 4 5 А 300 250 - 125 320 Б 110 110 130 100 150 В - - - - 600 15. Проаналзуйте два варанти накопичення коштв: ) за схемою ануна умовах пренумера-ндо та б) за схемою ануна умовах постнумерандо. Внесок – 5 тис. грн., перод платежу – 5 рокв, нтервал платежу – 1 рк, ставка – 20% на рк. 16. Пдпримство отримало кредит на один рк у розмр 100 тис. грн за умов повернення 145 тис. грн.. Нарахування здйснюються щомсячно за схемою складних вдсоткв. Визначте вдсоткову ста-вку. Тематика рефератв 1. Доходи пдпримства: види, особливост формування та вдо¬браження у фнан-совй звтност. 2. Шляхи оптимзацÿ фнансового забезпечення поточнодяльнсть пдпримства та вплив на рух грошо¬вих коштв фнансов результати. 4. Органзаця управлння фнансовими потоками. 5. Економчна характеристика класифкаця грошових надходжень пдпримств тература: 8,9,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27. Практичне заняття 3 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Планування виручки вд реалзац прямим не прямим способами. 2.Складання бюджету грошових коштв на пдпримств. Тестов завдання 1. Найбльшу питому вагу в грошових надходженнях пдпримств, як правило, мають доходи: ) вд операцйнофнансово дяльност; в) вд нвестицйно дяльност; г) вд надзвичайних подй. 2. Прибуток як фнансова категоря вдобража: ) джерело формування державних бюджетв рзних рвнв; б) частину додатково вартост, створенореальному сектор економки; в) основний елемент фнансових ресурсв пдпримств; г) рзницю мж доходами та витратами пдпримства. 3. До надзвичайних доходв пдпримств належать: ) вдшкодування ранше списаних активв, надходження боргв, списаних як безнадйн; б) нш доходи вд операцйно дяльност; в) одержан штрафи, пен, неустойки та нш санкц за порушення господарських договорв, як визнан боржником, або щодо яких одержано ршення господарського суду щодо х стягнення; г) надходження з вдшкодування збиткв вд надзвичайних подй; д) нш надзвичайн доходи (благодйн внески ншими пдпримствами або фзич-ними особами). 4. Можливими напрямами використання чистого прибутку малого пдпримс-тва : ) сплата вдсоткв за строковими банквськими кредитами; б) погашення довгострокових банквських кредитв; в) сплата комунального податку; г) сплата податку на прибуток; д) поповнення статутного фонду. 5. Доходом пдпримства одержаний вд покупця аванс за товари в бухгалтер-ському облку: ) не визнаться, якщо ц товари ще не вдвантажен; б) визнаться за будь-яких умов; в) визнаться, якщо у пдпримства впевненсть, що в результат операц вдбудеться збльшення його економчних вигд; г) правильна вдповдь не зазначена. 6. Витрати пдпримства вд операцйноза функцональною належнстю подляються на: ) виробництво, управлння, збут; б) операцйн, виробнич, збутов; в) операцйн, адмнстративн, збутов; г) операцйн, виробнич, невиробнич. 7. Найбльше впливають на розмр виручки вд реалзацÿ продукцÿ чинники: ) залишки нереалзовано продукцÿ за минулий перод; б) кльксть продукц; в) рвень реалзацйних цн; г) прибуток пдпримства; д) асортимент та яксть продукц. 8. До доходв пдпримства вд фнансових операцй належать: ) дохд вд операцйно курсововд реалзацÿ ноземнопен, штрафи, неустойки; г) одержан гранти та субсид; д) дохд вд участ в каптал. 9. Сукупнсть операцй пдпримства з придбання та продажу необоротних активв можна вднести до дяльност: ) основнотвердженням : ) повна собвартсть продукц збгаться з валовими витратами пдпримства; б) розрахунок прибутку вд реалзац продукцÿ може здйснюватися чотирма основними методами (прямого розрахунку, на пдстав показника витрат на одну гривню реалзовано продукцÿ, аналтичний, економчний); в) виробнича собвартсть продукцÿ складаться з прямих матеральних витрат, загальновиробничих витрат та адмнстративних витрат; г) прибуток вд реалзацÿ продукцÿ залежить вд обсягу реалзовано продукцÿ та собвартост. 11. нший операцйний дохд при визначенн фнансових результатв пдприм-ства вд звичайно дяльност включа: ) дохд вд безкоштовно отриманих активв; б) дохд вд неоперацйновд реалзацÿ фнансових нвестицй; г) дохд вд реалзацÿ товарв; д) вдшкодування ранше списаних активв. 12. На розмр оптово цни пдпримства не впливають: ) витрати виробництва обгу; б) рентабельнсть пдпримства; в) акцизний збр; г) податок на додану вартсть; д) торговельна надбавка. 13. Фнансова дяльнсть пдпримства за Положеннями (стандартами) бухга-лтерського облку - це: ) дяльнсть, яка приводить до змн розмру складу власного позикового капталу пдпримства; б) придбання реалзаця необоротних активв, а також фнансових нвестицй, як не складовою частиною грошових коштв; в) операцÿ, пов'язан з виробництвом або реалзацúю продукц (товарв, робт, послуг), що основною метою створення пдпримства забезпечують основну частку його доходу. 14. Складовими прибутку вд операцйно дяльност пдпримства : ) прибуток вд реалзац фнансових нвестицй; б) прибуток вд реалзацÿ необоротних активв; в) прибуток вд реалзацÿ майнових комплексв; г) дохд вд операцйновд реалзацÿ продукцÿ (робт, послуг). 15. Дохд вд участ в каптал включа: ) дивденди одержан; б) вдсотки одержан; в) нш доходи вд фнансових операцй; г) доходи вд нвестицй в асоцйован та дочрн пдпримства; д) доходи вд спльнозагальновиробничих витрат пдпримства включають: ) вартсть сировини та основних матералв; б) витрати на опалення, освтлення, водопостачання та нш витрати на утримання виробничих примщень; в) витрати на вдосконалення технолог й органзацÿ виробництва; г) витрати на рекламу та дослдження ринку. 17. Чи згодн ви з твердженнями: ) чистий прибуток пдпримства - це те саме, що й нерозподлений прибуток (так/н); б) за рахунок чистого прибутку пдпримства сплачуються штрафи, пен, неустой-ки (так/н); в) прибуток вд реалзацÿ непорвнянноза допомогою показника базово(так/н); г) прибуток - це частина додатковорозподлу (так/н). 18. До власних джерел формування нвестицйних ресурсв пдпримства не на-лежить: ) частина чистого прибутку, що залишаться псля виплати дивдендв; б) кошти, що надйшли вд продажу облгацй; в) страхова сума вдшкодування збиткв, обумовлена втратою майна; г) ммоблзована в нвестицÿ частина надлишкових оборотних фондв пдпримства; д) ренвестована сума коштв вд продажу частини основних засобв. 19. Величина грошового потоку за реальними нвестицями визначаться як: ) сума валового прибутку та амортизацйних вдрахувань вд вартост матеральних активв фрми; б) рзниця мж тепершньою вартстю грошових потокв розмром прибутку, який виплачуться нвестору; в) розмр доходу, який плану одержати нвестор; г) сума чистого прибутку та амортизацйних вдрахувань; д) правильна вдповдь не зазначена. 20. Витрати на збут включають: ) витрати на зв'язок, плату за розрахунково-касове обслуговування; б) витрати на передпродажну пдготовку; в) витрати на транспортування, перевалку страхування продукц; г) витрати на охорону безпеку прац, охорону навколишнього середовища. 21. Основними шляхами прискорення надходження грошових коштв на поточ-ний рахунок пдпримства : ) визначення простроченовикористання тимчасово вльних грошових коштв; в) прискорення процесу виставлення рахункв покупцям та замовникам; г) надання товарного кредиту; д) застосування авансових платежв за вдвантажену продукцю. 22. Маржинальний дохд пдпримства визначаться як: ) виручка вд реалзац продукцÿ за мнусом постйних витрат пдпримства; б) постйн витрати пдпримства плюс прибуток; в) виручка вд реалзацÿ продукцÿ за мнусом змнних витрат пдпримства; г) змнн витрати пдпримства плюс прибуток. Вдповд на тести: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Практичн завдання 1. Торговельне пдпримство закупило у промислового пдпримства 500 одиниць товару по цн 4,60 грн. Ринков умови даного регону дозволяють реалзувати цей товар по цн 5,20 грн. В процес попередньовд угоди визначен в таких розмрах; транспортн витрати - 92 грн; витрати на оплату прац 3% вд обороту по реал-зац; нш матеральн прирвнян до них витрати 0,7% вд обороту по закупц. Дюч ста-вки обов’язкових платежв взяти вдповдно з чинним законодавством (на 1.01.10 р. ПДВ – 20%; податок на прибуток – 25%; нарахування на фонд оплати прац у пенсйний фонд – 33,2%, у фонд обов’язкового соцального страхування на випадок безробття – 1,6%, у фонд обов’язкового соцального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-ност – 1,4%, у фонд обов’язкового соцального страхування вд нещасних випадкв на ви-робництв та професйних захворювань на торгвельних пдпримствах – 1,02%). Визначити виручку, прибуток торговельного пдпримства напрямки його розподлу. 2. Розрахувати чистий дохд та визначити вплив факторв на його змну. Заповнити таблицю. Показники 1 кв. 2кв. 1. Обсяги випуску реалзацÿ продукцÿ за квартал, од. 350 450 2. Цна реалзац (без ПДВ), грн 70 80 3. Чистий дохд (виручк) вд реалзац продукцÿ, грн 4. Прирст чистого доходу, разом, в тому числ - пд впливом змн обсягв реалзацÿ - пд впливом цнових змн 3. Визначити обсяг виручки вд продажу продукц в плановому роц. Вартсть залишкв го-товопочаток планового року (вхдн залишки) склада 160 тис. грн, вартсть залишкв готовопереходять на кнець запланованого року (вихдн залиш-ки) 140 тис. грн, вартсть товарного випуску продукц в запланованому рога — 66 822,8 тис. грн. 4. Прийняти ршення щодо доцльност зниження продажно цни виробу взуттво«Кив», якщо: 1) виготовлено реалзовано в звтному роц 27150 пар чобт; 2) цна реалзац одн㺿 пари чобт (без ПДВ) становить 760 грн, а повна собвар-тсть виробництва та продажу – 380 грн; 3) спввдношення змнних постйних витрат на виробництво продукцÿ дорвню 60 40 %; 4) дослдження ринку показали, що якщо знизити цну одного виробу на 30 грн, тобто до 730 грн, то обсяг продажу продукц в наступному роц може бути збльшений на 20%; 5) виробнич потужност пдпримства уможливлюють вдповдне збльшення. Ви-ручку вд реалзацÿ продукцÿ можна визначити методом прямого розрахунку. 5. Як змна обсягу реалзац на пдпримств ЗАТ «Буддеталь» у поточному роц вдносно минулого вплине на розмр прибутку вд реалзац продукцÿ, якщо: 1) у минулому роц виручка вд реалзац продукцÿ основного виду дяльност (з ПДВ) складала 673500 грн; 2) витрати на виробництво та реалзацю продукц розподлялися так: - витрати на основн матерали – 240820 грн; - сума сплачених платежв за енергоносÿ – 1100 грн; - заробтна плата основних робтникв з нарахуваннями – 104950 грн; - заробтна плата адмнстративного персоналу з нарахуваннями – 12000 грн; - транспортн витрати – 13510 грн; - адмнстративн витрати – 2700 грн; - амортизаця основних засобв та нематеральних активв – 25410 грн; - орендна плата – 5150 грн; 3) у звтному роц очкуться надходження на рахунки пдпримства виручки вд реалзацÿ в розмр 781260 грн. 6. Визначити дохд пдпримства «Злагода» вд фнансо¬вих операцй за поточний рк, якщо товариство володú нвестицй¬ним портфелем, до складу якого належать: 1) привлейован акцÿ АКБ «Мря» на загальну суму 40 тис. грн з рч¬ною ставкою дивдендв 30 %; 2) облгац державнона загальну суму 8 500 грн з доходнстю 15 % рчних. Термн д облгацÿ- 10 мсяцв; 3) 860 акцй ВАТ «Пвдензахдтрансбуд» на загальну суму 17 200, що склада 8 % вд загально клькост випущених акцй. У поточному роц передбачаться розподлити мж акцонерами 75 тис. грн чистого прибутку. 7. Дайте оцнку реальност складеного на пдпримств операцйного бюджету, як-що: 1) пдпримство за бюджетом розраховувало в плановому перод отри¬мати чистий дохд вд реалзацÿ продукцÿ в сум 24 654 тис. грн, а фактично отримало 28 543 тис. грн; 2) рвень сукупних витрат прогнозувався на рвн 72 % вд обсягу реал¬зацÿ, а фак-тично склав 76 %. Здйснити розрахунки провести висновки. 8. На основ нижченаведених даних скласти бюджет реалзацÿ: обсяг реалзац у грудн минулого року, шт. – 20000; цна реалзац одиниц продукц у грудн минулого року, грн – 21; зростання цни продукцÿ кожного наступного мсяця - 1,0%; зростання обсягу реалзацÿ продукцÿ кожного наступного м¬сяця - 2,5%; частка передоплати покупцем за продукцúю у попередньому мсяц, вд повно(у % в мсяць) - 30,0% частка оплати покупцем за фактом вдвантаження продукцÿ, вд повно(у % на мсяць) - 50,0%; частка псляплати покупцем за продукцúю (погашення у на¬ступному мсяц), у % на мсяць - 20,0%; частка безнадйно дебторськоу вартост пс¬ляплати за продукцю - 2,0%. 9. Використовуючи нформацю в завданн 8, скласти бюджет запасв готово продукцÿ. Норматив запасв на кнець пероду за продукцúю (% вд обсягу реалзацÿ звтного пероду) становить 2,0%. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення виручки. 2. За якими напрямками розподляться виручка вд реалзацÿ? 3. Перелчть основн напрямки використання грошових надходжень вд: ) нвестицйнофактори впливають на розмри виторгу? 5. Як методи облку виручки Вам вдом? 6.Який методичний пдхд застосовуться при плануванн виручки? 7. Що входить до складу залишкв нереалзовано продукцÿ на склад при плану-ванн виручки рзними методами? ндивдуальн завдання 1. Визначте фактори, що впливають на формування грошових потокв пдпримства та заповнть порожн мсця структурно-логчно схеми. 2. Фнансовому менеджеру пдпримства необхдно запропонувати найприбутковший варант використання протягом року вльних грошо¬вих коштв. Вихдн дан: Вльн грошов кошти в сум 750 тис. грн. Перший варант передбача купвлю акцй компанÿ «Мжторг» за умови нарахування 20,5 % дивдендв рчних; другий — купвлю продаж протягом року 5 тис тон товару для продажу його по 4,9 грн за тону (у тому числ 2,95 грн — затрати на реалзацю); третй — купвлю офсу площею 30 м2 для зда¬ч його в оренду по 30 грн за 1 м2 в мсяць (5 грн йдуть на покриття комунальних витрат); четвертий варант — розмстити ц кошти на де¬позитному рахунку банку пд 22 % рчних. 3. Фрма «ВЕКА» виготовля вро вкна. Аналзуючи попит на ринку вровкон, кервник пдпримства поставив завдання фнансовому вддлу щодо розробки заходв для збльшення прибутку пдпримства в наступному роц на 350 тис. грн, але при цьому, щоб збереглася цна виробв на рвн поточного року. Як повинен змнитися обсяг виробництва вро вкон у наступному роц, якщо у поточному роц х було виготовлено 25 тис. шт. Вдпускна цна одиниц продукц пдпримства в звтному роц склала 2400 грн, собвартсть – 1780 грн. Плановий вддл у наступному роц передбача зменшення витрат на 1 грн товарно продукцÿ на 4 коп. 4. Визначити роздрбну цну виробу А, якщо собвартсть виробу А становить 75 грн, а планова рентабельнсть реалзац – 32 %. 5. Визначити роздрбну цну виробу Б, якщо собвартсть пдакцизного виробу Б становить 18 грн. Планова рентабельнсть реалзацÿ – 28%. Ставка акцизного збору – 2,5 грн. Торгвельна нацнка становить 10%. 6. На пдстав нформацÿ, що мститься у таблиц 1 та 2, визначити планов показ-ни¬ки доходу вд реалзац та собвартост реалзовано1 ПЛАН ВИПСКУ ТОВАРНОп ПРОДКЦп Найменування виробу Кльксть, од. Собвартсть, грн Вдпускна цна, грн Вирб А 15800 4,8 7,8 Вирб Б 24200 3,6 5,4 Вирб В 35600 2,1 3,0 Таблиця 2 Н ОРМАЦЯ ЩОДО ЗАЛИШКВ ГОТОВОп ПРОДКЦп НА СКЛАД Наймену¬вання ви-робу На початок планового пероду На кнець планового пероду кль¬ксть, од. собвар¬тсть, грн цна, грн кль¬ксть, од. собвар¬тсть, грн цна, грн Вирб А 3200 4,8 7,8 2800 4,8 7,8 Вирб Б 5100 3,6 5,4 5200 3,6 5,4 Вирб В 6300 2,1 3,0 6100 2,1 3,0 Тематика рефератв 1. Методичн основи формування виручки вд реалзац продукцÿ пдпримства. 2.Методичн пдходи при плануванн виручки вд реалзацÿ продукцÿ. тература: 8,9,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 3. Формування розподл прибутку Ключов слова Балансовий прибуток, прибуток вд реалзацÿ продукцÿ, собвартсть продук-ц, цна реалзац, рентабельнсть продажу, прибуток вд реалзацÿ нших активв, позареалзацйний прибуток, податок на прибуток, дивденди, нерозподлений прибу-ток, валовий прибуток, чистий прибуток, прибуток вд звичайновд фнансововд нвестицйнозаняття 4 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Встановлення цн на продукцю х вплив на формування прибутку. 2. Склад формування прибутку вд фнансово та нвестицйно дяльностей. 3. Формування чистого прибутку пдпримств його використання. Тестов завдання 1. Прибуток вд звичайно дяльност до оподаткування розраховуться як: ) валовий прибуток прибуток вд фнансово+ прибуток вд ншодохд вд реалзац, зменшений на собвартсть; в) валовий прибуток, зменшений на собвартсть; г) прибуток вд операцйно+ прибуток вд фнансово+ прибуток вд ншовд звичайнодо оподаткування визначаться як: ) рзниця мж чистим доходом вд реалзац та собвартстю; б) пдсумок операцйного прибутку та результатв фнансово та ншо дяльност; в) пдсумок прибутку вд звичайно дяльност та прибутку вд надзвичайних подй; г) чистий прибуток псля сплати дивдендв та витрат на придбання необоротних акти-вв. 3. Прибуток вд операцйнорозраховуться як: ) прибуток вд звичайнодо оподаткування, зменшений на прибуток вд фнансовоншо дяльност; б) чистий прибуток + податок на прибуток; в) виручка вд реалзацÿ продукцÿ, зменшена на собвартсть; г) нема правильновизначенн фнансових результатв (доходв, витрат) не враховуються так операц: ) операц з отримання (погашення) кредиту; б) операцÿ з сплати вдсоткв за кредит; в) операцÿ з безоплатно передач продукц активв; г) все наведене вище. 5. Валовий прибуток визначаться як: ) чистий прибуток + прибуток вд фнансово+ прибуток вд ншодохд вд реалзац, зменшений на собвартсть; в) валовий прибуток, зменшений на собвартсть; г) прибуток вд операцйно+ прибуток вд фнансово+ прибуток вд ншоваловий прибуток обрати правильну вдповдь, якщо вдомо: чиста виручка вд реалзац - 5000 грн, собвартсть - 2000 грн, доходи вд ншо– 1000 грн, втрати вд фнансово- 500 грн. ) 3000 грн; б) 4000 грн; в) 3500 грн; г) 4500 грн. 7. Визнання доходв (витрат) в бухгалтерському облку в Украздйснються за датою: ) отримання коштв на рахунок пдпримства; б) фактичного вдвантаження - реалзацÿ продукцÿ з передаванням всх ризикв; в) т㺿 з зазначених вище в пп. ) б) подй, що сталася ранше; г) будь-якозазначених вище в пп. ) б) подй за вибором пдпримства в межах його облковоз наведеного не належить до напрямкв використання чистого прибутку: ) нарахування сплата дивдендв; б) нарахування амортизац; в) благодйн внески; г) погашення основно суми кредитного боргу. 9. Дохд вд реалзацÿ продукцÿ (товарв, послуг) слд вднести до: ) доходу вд операцйновд нвестицйновд фнансововд надзвичайних подй. 10. Дохд вд оренди активв слд вднести до : ) доходу вд операцйно дяльност; б) доходу вд нвестицйновд фнансововд надзвичайних подй. 11. Дохд, отриманий вд нвестицй в асоцйован, дочрн або спльн пдпримс-тва слд вднести до: ) доходу вд операцйновд нвестицйновд фнансововд надзвичайних подй. 12. Вдповдно до чинного законодавства прибуток пдпримства характеризу-ться як: ) кошти, що надйшли вд продажу товарв надання послуг; б) дохд пдпримства за вирахуванням вдповдних податкв, зборй, знижок; в) загальний дохд вд реалзац продукцÿ, товарв, робт, послуг; г) сума, на яку доходи перевищують пов'язан з ними витрати. 13. Чистий прибуток пдпримства (за звичайних умов) буде тим бльшим, чим: ) бльший розмр витрат пдпримства вд звичайно дяльност; б) бльший розмр податкових ставок; в) бльший прибуток вд звичайно дяльност; г) бльший розмр постйних витрат. 14. До вдносних показникв прибутку, що використовуються для аналзу рента-бельност пдпримства, не можна вднести: ) вдношення прибутку до власного капталу; б) вдношення фактичного прибутку до планового; в) вдношення прибутку до обсягу продажу; г) вдношення прибутку до поточних витрат. 15. Прибуток, що залишаться в розпорядженн пдпримства, не може бути використано, на: ) розвиток виробництва; б) стимулювання прац робтника; в) оплату оренди примщень; г) виплату дивдендв по випущених акцях. 16. Напрямок використання прибутку, який неправомрним для пдпримства, що створються у форм акцонерного товариства: ) виплата дивдендв власникам акцй; б) створення резервного фонду; в) прибуток, що розподляться мж засновниками; г) розвиток розширення виробництва. 17. Податок на додану вартсть, акцизний збр, мито вдносяться: ) до цни продукц; б) до собвартост продукцÿ; в) до результатв нвестицйнофнансових результатв. 18. Вдрахування на обов'язкове соцальне страхування, обов'язкове пенсйне страхування вдносяться: ) до цни продукц; б) до собвартост продукцÿ; в) на фнансов результати; г) до результатв нвестицйнозагальнодержавних податкв та нших обов'язкових платежв не вдно-ситься: ) плата за землю; б) акцизний збр; в) податок на прибуток; г) ринковий збр. 20. Прибуток, як об'кт оподаткування, визначаться шляхом: ) збльшення суми скоригованого валового доходу звтного пероду на суму валових витрат суму амортизацйних вдрахувань вд вартост основних засобв нематеральних активв; б) зменшення суми скоригованого валового доходу звтного пероду на суму валових витрат суму амортизацйних вдрахувань вд вартост основних засобв нематеральних активв; в) збльшення суми скоригованого валового доходу звтного пероду на суму валових витрат. г) зменшення суми скоригованого валового доходу звтного пероду на суму валових витрат. 21. Ставка податку на прибуток господарюючого суб'кта згдно з дючим зако-нодавством диференцються залежно вд: ) форми власност; б) розмру пдпримства; в) розмру валового доходу пдпримства; г) виду доходу та виду дяльност. 22. Податок на додану вартсть — це: ) податок на виробника продукц; б) податок на посередницьк структури; в) податок на торговельне пдпримство; г) податок на споживача. 23. Для обчислення податку на додану вартсть база оподаткування операцй з продажу товарв (робт, послуг) визначаться на пдстав х вартост, що визначена за вльними або регульованими цнами (тарифами): ) з урахуванням акцизного збору, ввзного мита, нших загальнодержавних податкв та зборв, за виключенням ПДВ, що входить до цни товарв (робт, послуг); б) без урахування акцизного збору, ввзного мита, нших загальнодержавних подат-кв та зборв, а також за виключенням ПДВ, що входить до цни товарв (робт, послуг); в) з урахуванням акцизного збору, ввзного мита, нших загальнодержавних податкв та зборв, а також з урахуванням ПДВ, що входить до цни товарв (робт, послуг); г) без урахування акцизного збору, ввзного мита, нших загальнодержавних подат-кв та зборв, однак з включенням ПДВ, що входить до цни товарв (робт, послуг). 24. Загальна сума податку на додану вартсть, що одержана (нарахован) плат-ником податку у звтному перод: ) податковий кредит; б) податкове зобов'язання. 25. Сума податку на додану вартсть, що сплачена (нарахован) у зв'язку з прид-банням товарв (робт, послуг): ) податковий кредит; б) податкове зобов'язання. 26. Митн збори та ввзне мито: ) належать до мсцевих податкв та зборв, розмр визначаться органами мсце-вого самоуправлння; б) належать до загальнодержавних податкв та нших обов'язкових платежв, х роз-мр визначаться органами мсцевого самоуправлння; в) належать до загальнодержавних податкв та нших обов'язкових платежв, х роз-мр визначаться державними законодавчими актами; г) належать до мсцевих податкв та зборв, х розмр визначаться державними за-конодавчими актами. Правильн вдповд 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Практичн завдання 1. Визначити фнансов результати дяльност промислового пдпримства за квартал звтного року та скласти “Звт про фнансов результати” на основ нижче наведе-них даних: 1. Виручка вд реалзацÿ виробленозвтний перод склала 135 тис. грн., в тому числ ПДВ – 22,5 тис.грн. 2. Обсяг незавершеного виробництва: на 1 липня – 32,8 тис.грн; на 1 жовтня – 28,0 тис.грн. 3. Прям витрати: матеральн – 36,0 тис.грн; на оплату прац - 15,4 тис.грн; нш - 4,8 тис.грн. Виробнич накладн витрати – 5,2 тис.грн. 4. Залишки готово продукцÿ на склад: на 1 липня – 36,5 тис.грн; на 1 жовтня – 25,0 тис.грн. 5. Доходи вд надання в операцйну оренду основних засобв – 8,6 тис.грн. 6. Адмнстративн витрати – 7,2 тис.грн. 7. Витрати на збут - 5,8 тис.грн. 8. Доходи вд реалзацÿ незадяних у виробництв основних засобв – 0,9 тис.грн. 9. Сплата вдсоткв за короткостроковий кредит – 3,0 тис. грн. 10. У звтному перод в одному з структурних пдроздлв пдпримства сталася те-хнчна аваря, в результат яко пдпримство понесло збитки на суму 2,7 тис.грн. Страхо-ва компаня, в якй застраховане майно пдпримство, вдшкодувала 1,5 тис.грн. 2. “Звт про фнансов результати” даного пдпримства за попереднй перод був заповнений каплярною ручкою. з-за необережност на нього попали крапл води деяк цифри цього звту виявилися розмитими. Вдновть показники цього документа. Звт про фнансов результати пдпримства за попереднй перод . НАНСОВ РЕЗЛЬТАТИ Стаття Код ря-дка За звтний перод За попереднй перод 1 2 3 4 Доход (виручк) вд реалзац продукцÿ (товарв, робт, послуг) 010 ? Податок на додану вартсть 015 16.8 Акцизний збр 020 025 нш вирахування з доходу 030 Чистий доход (виручк) вд реалзац продукцÿ (товарв, робт, послуг) 035 84.0 Собвартсть реалзац продукцÿ (товарв, робт, послуг) 040 ? Валовий прибуток 050 26.4 Валовий збиток 055 нш операцйн доходи 060 3.6 Адмнстративн витрати 070 6.2 Витрати на збут 080 4.9 нш операцйн витрати 090 Фнансов результати вд операцйно д-яльност: прибуток 100 ? збиток 105 Доход вд участ в каптал 110 нш фнансов доходи 120 1.2 нш доходи 130 Фнансов витрати 140 4.8 Втрати вд участ в каптал 150 нш витрати 160 Фнансов результати вд звичайно дя-льност до оподаткування: прибуток 170 ? збиток 175 Податок на прибуток вд звичайнорезультати вд звичайно дя-льност: прибуток 190 ? збиток 195 Надзвичайн: доходи 200 витрати 205 податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 ? збиток 225 3. Запропонувати форму таблиц для проведення аналзу фнансових результатв пдпримства за даними форми №3. Проведть цей аналз зробть за його результатами письмов висновки. 4. Розрахувати необхдн показники за формулою Дюпона провести факторний аналз рентабельност капталу ЗАТ “Соняшник”. Дайте оцнку отриманих результатв. Динамка показникв рентабельност оборотност капталу ЗАТ “Соняшник”. № п/п Показники Од. ви-мру Попереднй рк Звтний рк Вдхилення (+, -) Темп ро-сту, % 1. Чистий прибуток тис.грн 1191,1 4791,3 2. Виручка вд реалзац тис.грн 29457,8 28357,1 3. Середньорчна вар-тсть капталу тис.грн 35131,8 42215,2 4. Рентабельнсть обо-роту % 5. Оборотнсть капталу раз 6. Рентабельнсть кап-талу % 5. Пдпримство впродовж року реалзувало продукцÿ на суму 38717,9 тис. грн, в тому числ ПДВ — 6344,2 тис. грн. Ак¬цизний збр за звтний перод становив 101,5 тис. грн, собвар¬тсть реалзовано продукцÿ— 30373,7 тис. грн. Визначити суму чистого дохо-ду та валового прибутку пдпримства за звтний перод. 6. Визначити чистий прибуток пдпримства, якщо вдомо, що ви¬ручка вд реалзац продукцÿ склада 1205,3 тис. грн; податок на до¬дану вартсть — 200,9 тис. грн; акцизний збр — 60,4 тис. грн; собвартсть продукц — 600,5 тис. грн; збиток вд втрати мате¬ральних оборотних коштв— 31,1 тис. грн; прибуток вд реал¬зацÿ та ншого вибуття основних засобв — 23,2 тис. грн; доходи вд довгострокових вкладень в майно нших пдпримств — 20,4 тис. грн; позареалзацйн доходи за винятком втрат — 43,5 тис. грн; використання прибутку на благодйн цл— 10,8 тис. грн; податок на прибуток — 25,0%; нш обов'язков платеж вдра¬хування з прибутку 100,2 тис. грн. 7. Дохд вд продажу товарв (без ПДВ) становить 2000,0 тис. грн. Прибуток вд операцй з цнними паперами — 60,0 тис. грн. Скоригован валов витрати — 2050,0 тис. грн. Амортизацйн вдрахування— 80,0 тис. грн. За нших рвних умов визначити прибу-ток, що пдляга оподаткуванню. 8. На основ наведених даних в таблиц 1, розрахувати обсяг прибутку вд продажу продукц за планом фактично, вдхилення фактичного прибутку вд планововеличини вплив факторв на змну обсягв прибутку. Результати за¬нести у таблицю 2. Таблиця 1 Основн показники вд продажу продукцÿ № з/п Вид продукц, що реа-лзуть¬ся Обсяг продукцÿ, ц Цна продукц за 1 ц, грн Собвартсть 1 ц, грн план факт план факт план факт 1 Продукця «А» 14750 14500 377,00 388,00 346,00 350,00 2 Продукця «Б» 15000 15250 381,00 385,00 356,00 352,00 3 Продукця «В» 14500 14100 394,00 390,00 357,00 353,00 4 Продукця «Г» 14000 14300 367,00 370,00 335,00 330,00 5 Продукця «Д» 13750 13550 386,00 382,00 347,00 350,00 Таблиця 2 Результати дяльност пдпримства Вдхилення прибутку, тис. грн У тому числ за ра-хунок змн цни продажу 14 собвартост 13 клькост про-дажу продукцÿ 12 всього 11 Результат вд продажу: прибуток, збиток На весь обсяг, тис. грн факт 10 план 9 На 1 ц, грн факт 8 план 7 Собвартсть 1 ц, грн. факт 6 план 5 Цна продукц за 1 ц, грн факт 4 план 3 Обсяг продукц, ц факт 2 план 1 Види продукц, що реалзуться Продукця «А» Продукця «Б» Продукця «В» Продукця «Г» Продукця «Д» № зп А 1 2 3 4 5 Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення доходу пдпримства. 2. Дайте визначення витратам пдпримства. 3. Як витрати формують собвартсть продукц? 4. Як функцÿ викону прибуток пдпримства? 5. Як види прибутку прийнято видляти? 6. За якими ознаками згрупован доходи, витрати, прибутки чи збитки у першому ро-здл “Звту про фнансов результати”? 7. Визначте склад та надайте характеристику витратам вд звичайно дяльност. 8. Дайте характеристику доходам та витратам вд надзвичайновизначення фнансовим результатам дяльност пдпри¬мства? 10. Як фактори впливають на фнансов результати пдпримства? 11.Дайте визначення прибутку пдпримства. 12.Який порядок формування прибутку в процес операцйно, нве¬стицйноф-нансово дяльност? 13.Дайте визначення чистого прибутку пдпримства. 14.Як визначаться валовий прибуток пдпримства? 15.Як визначаться чистий дохд вд реалзац продукцÿ пдпри¬мства? 16.Як визначаться прибуток вд операцйнопдприм¬ства? 17.Що належить до фнансових результатв фнансовоншо д¬яльност пдпримства? 18.В яких формах пдпримство може сплачувати дивденди? 19.Який порядок оподаткування дивдендв та прирвняних до них виплат? 20.Що розумють пд поняттям «тезаврований прибуток» ? 21.В яких документах фнансово звтност вдображаться нфор¬маця про формування прибутку пдпримства? 22.Наведть формулу, що застосовуться для визначення собвартост: ) випущеновизначенн якого прибутку за стандартом враховуються витрати на утриман-ня адмнстративно-господарського персоналу, утримання основних засобв адмнстрати-вного призначення, амортизаця нематеральних активв, представницьк витрати? 24.Яким чином сума невдшкодованих витрат вд надзвичайних подй вплива на чистий прибуток пдпримства? 25. В чому поляга мета планування прибутку? 26. Як методичн пдходи можна застосовувати при визначенн планово суми при-бутку? 26. Розкрийте сутнсть залишкового методу методу цльового пдходу при плану-ванн прибутку пдпримства ндивдуальн завдання 1. Визначити зовншн фактори, що впливають на фнансов результати пдпримства. Заповнть порожн мсця структурно-логчно схеми. 2. Визначити внутршн фактори, що впливають на фнансов результати пдпримства. Запов-нити порожн мсця структурно-логчно схеми. 3. Назвати види прибутку вдповдно до дючо системи оподаткування формування фнансових результатв пдпримств 4. Заповнити схему формування прибутку (збитку) пдпримства вд надзвичайносхему формування прибутку (збитку) пдпримства вд операцйносхему формування прибутку (збитку) пдпримства вд фнансовосхему формування прибутку (збитку) пдпримства вд ншопдстав вихдноприбуток, що пдля¬га оподаткуванню. Дохд вд продажу товарв (без ПДВ) за звт¬ний перод становить 420,0 тис. грн; дохд вд здйснення опера¬цй зингу— 40,0 тис. грн; сума коштв, що одержана за ршенням арбтражного суду— 15,0 тис. грн; витрати, що пов'язан з органзацúю виробництва — 280,0 тис. грн; сума збо¬рв на обов'язкове державне пенсйне страхування та нш види загальнообов'язкового соцального страхування— 46,0 тис. грн; витрати на потреби пдпримства, що не пов'язан з органзацúю господарсько дяльност (а саме на проведення презентац окрм проведення рекламнона утримання дитячого закладу, що знаходиться на баланс пдпри¬мства— 18,0 тис. грн; сума амортизацйних вдрахувань, що ви¬значен згдно з дючим законодавством — 87,0 тис. грн. 9. Визначити прибуток вд реалзац продукцÿ ТОВ «Козацька булава» у звтному та плановому перод, якщо: - залишок нереалзовано продукцÿ на початок звтного кварталу - 25 тис. грн; - випуск товарно продукцÿ в поточному квартал - 360 тис. грн; - норма запасу залишкв нереалзовано продукцÿ на кнець звтного пероду - 5 днв. Передбачаться, що отриманий у поточному квартал чистий дохд вд реалзац проду-кцÿ буде на 18 % бльший, нж у плановому перод. При цьому сума змнних витрат, що залежать вд обсягу виробництва, у звтному квартал складала 142 тис. грн, а рвень су-купних витрат у цьому самому перод становив 75 % вд обсягу реалзацÿ. 10. Визначити прибуток пдпримства ВАТ "Глобус" вд реалзац дроселв у звт-ному квартал, якщо: 1) виручка вд реалзацÿ продукцÿ пдпримства (дроселв) у звтному перод склала 4 374 тис. грн, зокрема ПДВ - 729 тис. грн; 2) матеральн витрати на виробництво продукцÿ склали 948 тис. грн; 3) заробтна плата персоналу пдпримства - 384 тис. грн; 4) у звтному перод пдпримство здйснювало вдрахування до держа¬вних цльових фон-дв - 140 тис. грн, 5) визначити комунальний податок, якщо чисельнсть працвникв пдпримства склада 589 осб; 6) амортизацйн вдрахування склали 247 тис. грн; 7) пдпримство в звтному перод здйснило так види ремонту: поточний ремонт верстатв на суму 21 тис. грн; каптальний ремонт токарного цеху на суму 136 тис; модернзацю шляховимрювального устаткування на суму 84 тис. грн. 8) сукупна балансова вартсть основних засобв на початок звтного пе¬роду складала 2 350 тис. грн; 9) нш витрати на виробництво реалзацю продукц склали 68 тис. грн. 11. Скльки становитиме в поточному перод прибу¬ток вд реалзацÿ товарночистий дохд вд реалзацÿ продукцÿ в поточному перод склав 152 тис. грн, а показник "витрат на 1 грн реалзовано продукцÿ" вдносно минулого пероду зменшив-ся на 15 %, тобто на 0,9 коп. 12. У звтному роц пдпримством було реалзо¬вано продукцÿ на суму 532 тис. грн. Собвартсть продукц в звтному роц склала 70 % вд реалзацйно цни. У наступному роц передбача¬ться застосування для виробництва нових матералв, що збльшить витра-ти на одну гривню товарно0,3 коп. Крм того, передбачаться збльшення обсягу товарно продукцÿ в оптових цнах на 15 %. Визначити результати вд реалзац продукцÿ в звт¬ному та наступному роках. 13. Визначити суму прибутку пдпримства вд звичай¬но дяльност, якщо: 1) собвартсть виготовлено продукцÿ за рк - 720 тис. грн; 2) рентабельнсть продукц - 18%; 3) залишки товарнособвартстю): на початок року - 56 тис. грн, на кнець року - 45 тис. грн; 4) пдпримство отримало штраф за порушення господарських угод - 4 тис. грн, сплатило штрафв на суму - 6 тис. грн. 5) виручка вд реалзацÿ основних засобв (без ПДВ) - 37 тис. грн, а х залишкова вартсть - 18 тис. грн; 6) витрати, пов'язан з реалзацúю - 4 тис. грн; 7) прибуток вд нвестицй в асоцйован дочрн пдпримства - 6,5 тис. грн; 8) дохд вд надання частини будвл офсу в операцйну оренду - 9800 грн. 14. Визначити суму прибутку пдпримства вд основ¬но дяльност, якщо: 1) виручка вд реалзацÿ продукцÿ - 780 тис. грн; 2) матеральн витрати на виробництво - 300 тис. грн; 3) заробтна плата виробничого персоналу - 100 тис. грн; 4) нарахування на заробтну плату - 38,5 тис. грн; 5) амортизацйн витрати - 75 тис. грн; 6) витрати на ремонт основних виробничих засобв - 63 тис. грн. Суку¬пна балансова вар-тсть основних фондв на початок пероду - 640 тис. грн; 7) сплачено податкв, що вдносяться на собвартсть виробленоз власникв транспортних засобв - 1,5 тис. грн; • податок на землю - 0,7 тис. грн; • комунальний податок - 0,3 тис. грн. 8) адмнстративн витрати - 45 тис. грн; 9) витрати на збут - 12 тис. грн. 15. Розрахувати плановий прибуток вд продажу товарно продукцÿ на основ нижче наведено нформацÿ. Базов показники пдпримства № п/п Вид продукц, що реалзуться Кльксть, ц Цна за 1 ц, грн Собвартсть 1 ц, грн Виручка всього, тис. грн Собвартсть всього, тис. грн 1 Продукця «А» 18750 478,00 446-00 X X 2 Продукця «Б» 17000 399,00 378-50 X X 3 Продукця «В» 15500 394,00 367-00 X X 4 Продукця «Г» 14230 360,00 345-50 X X 5 Продукця «Ц» 12850 486,00 447-50 X X 6 нша продукця X X X 8970,5 7940,4 7 Залишки готово продукцÿ на початок планового року X X X 180,0 130,0 8 Залишки готовокнець планового року X X X 160,0 125,0 Розрахунок планового прибутку вд продажу товарно продукцÿ № п/п Вид продукц, що реалзу¬ться Кль¬ксть, ц Цна за 1 ц, грн Собвартсть 1 ц, грн Виручка всьо-го, тис. грн. Собвартсть всього, тис. грн Прибуток або зби¬ток, тис. грн 1 Продукця «А» 2 Продукця «Б» 3 Продукця «В» 4 Продукця «Г» 5 Продукця «Д» 6 нша продукця 7 Залишки гото-во продукцÿ на початок планового року 8 Залишки гото-вокнець пла-нового року 9 Залишки го¬товокнець пла-нового року 10 Всього Тематика рефератв 1.Обливост розрахунку фнансових результатв дяльност пд¬примства за новими формами фнансовоефективного використання чистого прибутку як дже¬рела зростання власних фнансових ресурсв пдпримства. 3. Порядок оцнки фнансових результатв дяльност пдприм¬ства (прибуткв, збит-кв). 4. Виплата дивдендв та дивдендна полтика пдпримства у фор¬муванн вдносин мж пдпримством його власниками. 5.Вплив дивдендноакцонерного товариства на ринко¬ву вартсть акцй. тература: 7,9,10,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,23,24, 25,26,27. Практичне заняття 5 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1.Визначення рентабельност пдпримства та пошук резерв пдвищення. 2.Порядок розподлу використання прибутку пдпримства. Тестов завдання 1. Неправильним твердженням : ) прибуток характеризу економчний ефект, отриманий у результат звичайно надзвичайнопдпримства; б) прибуток - це кнцевий фнансовий результат дяльност пдпримства; в) прибуток вдобража частину додатково вартост, створенофнансовому сек-тор економки; г) прибуток одним з джерел формування доходнобюджетв рзних рвнв. 2. Найбльшу питому вагу в грошових надходженнях пдпримств, як правило, мають доходи: ) вд операцйнофнансово дяльност; в) вд нвестицйно дяльност; г) вд надзвичайних подй. 3. Прибуток як фнансова категоря вдобража: ) джерело формування державних бюджетв рзних рвнв; б) частину додатково вартост, створенореальному сектор економки; в) основний елемент фнансових ресурсв пдпримств; г) рзницю мж доходами та витратами пдпримства. 4. До надзвичайних доходв пдпримств належать: ) вдшкодування ранше списаних активв, надходження боргв, списаних як безнадйн; б) нш доходи вд операцйно дяльност; в) одержан штрафи, пен, неустойки та нш санкц за порушення господарських договорв, як визнан боржником, або щодо яких одержано ршення господарського суду щодо х стягнення; г) надходження з вдшкодування збиткв вд надзвичайних подй; д) нш надзвичайн доходи (благодйн внески ншими пдпримствами або фзич-ними особами). 5. Можливими напрямами використання чистого прибутку малого пдпримс-тва : ) сплата вдсоткв за строковими банквськими кредитами; б) погашення довгострокових банквських кредитв; в) сплата комунального податку; г) сплата податку на прибуток; д) поповнення статутного фонду. 6. Доходом пдпримства одержаний вд покупця аванс за товари в бухгалтер-ському облку: ) не визнаться, якщо ц товари ще не вдвантажен; б) визнаться за будь-яких умов; в) визнаться, якщо у пдпримства впевненсть, що в результат операц вдбу-деться збльшення його економчних вигд; г) правильна вдповдь не зазначена. 7. Витрати пдпримства вд операцйноза функцональною нале-жнстю подляються на: ) виробництво, управлння, збут; б) операцйн, виробнич, збутов; в) операцйн, адмнстративн, збутов; г) операцйн, виробнич, невиробнич. 8. Найбльше впливають на розмр виручки вд реалзацÿ продукцÿ чинники: ) залишки нереалзовано продукцÿ за минулий перод; б) кльксть продукц; в) рвень реалзацйних цн; г) прибуток пдпримства; д) асортимент та яксть продукц. 9. До доходв пдпримства вд фнансових операцй належать: ) дохд вд операцйно курсововд реалзацÿ ноземнопен, штрафи, неустойки; г) одержан гранти та субсид; д) дохд вд участ в каптал. 10. Сукупнсть операцй пдпримства з придбання та продажу необоротних активв можна вднести до дяльност: ) основнотвердженням : ) повна собвартсть продукц збгаться з валовими витратами пдпримства; б) розрахунок прибутку вд реалзац продукцÿ може здйснюватися чотирма ос-новними методами (прямого розрахунку, на пдстав показника витрат на одну гривню реалзовано продукцÿ, аналтичний, економчний); в) виробнича собвартсть продукцÿ складаться з прямих матеральних витрат, загальновиробничих витрат та адмнстративних витрат; г) прибуток вд реалзацÿ продукцÿ залежить вд обсягу реалзовано продукцÿ та собвартост. 12. нший операцйний дохд при визначенн фнансових результатв пдприм-ства вд звичайно дяльност включа: ) дохд вд безкоштовно отриманих активв; б) дохд вд неоперацйновд реалзацÿ фнансових нвестицй; г) дохд вд реалзацÿ товарв; д) вдшкодування ранше списаних активв. 13. На розмр оптово цни пдпримства не впливають: ) витрати виробництва обгу; б) рентабельнсть пдпримства; в) акцизний збр; г) податок на додану вартсть; д) торговельна надбавка. 14. Фнансова дяльнсть пдпримства за Положеннями (стандартами) бухга-лтерського облку - це: ) дяльнсть, яка приводить до змн розмру складу власного позикового ка-пталу пдпримства; б) придбання реалзаця необоротних активв, а також фнансових нвестицй, як не складовою частиною грошових коштв; в) операцÿ, пов'язан з виробництвом або реалзацúю продукц (товарв, робт, послуг), що основною метою створення пдпримства забезпечують основну частку його доходу. 15. Складовими прибутку вд операцйно дяльност пдпримства : ) прибуток вд реалзац фнансових нвестицй; б) прибуток вд реалзацÿ необоротних активв; в) прибуток вд реалзацÿ майнових комплексв; г) дохд вд операцйновд реалзацÿ продукцÿ (робт, послуг). 16. Дохд вд участ в каптал включа: ) дивденди одержан; б) вдсотки одержан; в) нш доходи вд фнансових операцй; г) доходи вд нвестицй в асоцйован та дочрн пдпримства; д) доходи вд спльнозагальновиробничих витрат пдпримства включають: ) вартсть сировини та основних матералв; б) витрати на опалення, освтлення, водопостачання та нш витрати на утримання виробничих примщень; в) витрати на вдосконалення технолог й органзацÿ виробництва; г) витрати на рекламу та дослдження ринку. 18. Чи згодн ви з твердженнями: ) чистий прибуток пдпримства - це те саме, що й нерозподлений прибуток (так/н); б) за рахунок чистого прибутку пдпримства сплачуються штрафи, пен, неустой-ки (так/н); в) прибуток вд реалзацÿ непорвнянноза допомогою по-казника базово(так/н); г) прибуток - це частина додатковорозподлу (так/н). 19. До власних джерел формування нвестицйних ресурсв пдпримства не на-лежить: ) частина чистого прибутку, що залишаться псля виплати дивдендв; б) кошти, що надйшли вд продажу облгацй; в) страхова сума вдшкодування збиткв, обумовлена втратою майна; г) ммоблзована в нвестицÿ частина надлишкових оборотних фондв пдпримства; д) ренвестована сума коштв вд продажу частини основних засобв. 20. Величина грошового потоку за реальними нвестицями визначаться як: ) сума валового прибутку та амортизацйних вдрахувань вд вартост матераль-них активв фрми; б) рзниця мж тепершньою вартстю грошових потокв розмром прибутку, який виплачуться нвестору; в) розмр доходу, який плану одержати нвестор; г) сума чистого прибутку та амортизацйних вдрахувань; д) правильна вдповдь не зазначена. 21. Витрати на збут включають: ) витрати на зв'язок, плату за розрахунково-касове обслуговування; б) витрати на передпродажну пдготовку; в) витрати на транспортування, перевалку страхування продукц; г) витрати на охорону безпеку прац, охорону навколишнього середовища. 22. Основними шляхами прискорення надходження грошових коштв на пото-чний рахунок пдпримства : ) визначення простроченовикористання тимчасово вльних грошових коштв; в) прискорення процесу виставлення рахункв покупцям та замовникам; г) надання товарного кредиту; д) застосування авансових платежв за вдвантажену продукцю. 23. Маржинальний дохд пдпримства визначаться як: ) виручка вд реалзац продукцÿ за мнусом постйних витрат пдпримства; б) постйн витрати пдпримства плюс прибуток; в) виручка вд реалзацÿ продукцÿ за мнусом змнних витрат пдпримства; г) змнн витрати пдпримства плюс прибуток. 24. Яке з тверджень правильним? «Акцизний збр...»: ) непрямим податком, включаться в цну товарв, вся сума акцизного збору перераховуться до державного бюджету; б) непрямим податком, включаться в цну товарв, вся сума акцизного збору пе-рераховуться до мсцевого бюджету; в) непрямим податком, включаться в собвартсть товарв, вся сума акцизного збору перераховуться до мсцевого бюджету; г) прямим податком, включаться в собвартсть товарв, вся сума акцизного збору перераховуться до мсцевого бюджету. 25. Рентабельнсть продажв буде тим вищою, чим: ) бльшим буде обсяг продажв; б) вища буде собвартсть продукц; в) нижча буде ставка податку на прибуток; г) нижчий буде рвень сукупних витрат з виробництва та реалзацÿ продукцÿ. 26. До мсцевих податкв та зборв не вдноситься: ) ринковий збр; б) податок на рекламу; в) акцизний збр; г) комунальний податок. Правильн вдповд 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Практичн завдання 1. Використовуючи дан, що наведен в таблиц, розрахувати необхдн показники, проведть аналз дайте оцнку рентабельност господарюючого суб’кта. Показники фнансово-господарсько дяльност пдпримства (тис.грн) № п/п Показники Пероди базисний звтний 1 Прибуток 106,5 285,8 2 Виручка 13211,0 14960,0 3 Середньорчна вартсть основних засобв 33731,2 31460,9 4 Середньорчна вартсть оборотних активв 4675,0 4749,0 5 Поточн витрати 12583,3 13897,0 6 Загальна вартсть капталу 38620,2 36383,4 7 Вартсть власного капталу 32201,5 28690,5 8 Довгостроков кредити 255,7 128,5 9 Незавершен каптальн вкладення 121,2 160,4 2. .Фнансовий вддл визначив, що для забезпечення здйснення плану виробничо-го соцального розвитку торгового пдпримства потреба в прибутку за напрямками ви-користання складе в тис.грн: • авансуванн основного капталу – 6,0; • фнансування приросту власних оборотних коштв – 11,0; • фнансовий резерв – 1,5; • погашення кредитних зобов’язань виплата % з них – 2,8; • здйснення соцального розвитку заохочення колективу – 6,5; • виплата дивдендв власникам пдпримства – 3,0. Середнй рвень податкв обов’язкових платежв у вдсотках до прибутку – 30,8%. Чистий прибуток вд нших позареалзацйних операцй очкуться в сум 2,0 тис. грн. Рвень торговельного накладення в % до товарообороту – 36%. Рвень умовно-перемнних витрат в % до товарообороту – 27,2%. Умовно-постйн витрати плануються в сум 12,5 тис.грн. Визначити обсяги реалзацÿ товарв, як б забезпечили торговельному пдпримству отримати цльовий прибуток. Яким у цьому випадку буде критичний обсяг реалзац? Чо-му дорвнювати запас фнансово мцност бзнесу? Розрахуйте суму планового прибутку . Використовуючи вище наведену нформацю, а також те, що можлив обсяги товаро-обороту визначен в сум – 550,0 тис.грн. Ⲳ. Порвняти очкуван розмри прибутку, що були отриман на основ рзних методич-них пдходв запропонуйте свй варант вибору можлив заходи щодо забезпечення отримання пдпримством цльового прибутку або зменшення обсягв фнансування конк-ретних напрямкв господарськопдпримець плану органзувати продаж настнних календарв по цн 3,10 грн. за штуку при цн закупки 2,36 грн. Оренда палатки кошту йому 76 грн. за мсяць. Дайте вдповдь на так запитання: Яким буде критичний обсяг реалзацÿ? Яким буде критичний обсяг реалзацÿ, якщо орендна плата пдвищиться до 100 грн.? Яким стане критичний обсяг реалзацÿ, якщо пдпримству вдасться пдвищити цну реалзац до 3,50 грн.? Скльки календарв необхдно продати, щоб отримати прибуток в сум 500 грн. за м-сяць? Яким буде запас фнансово мцност бзнесу пдпримця при сум прибутку 500 грн? 4. Аналтичним способом розрахуйте розмри прибутку вд реалзацÿ товарнона плановий рк на основ використання наступних даних: 1. Очкуваний обсяг виторгу вд реалзацÿ товарноПДВ акцизв) –36,5 тис.грн. 2. Очкуваний повна собвартсть продукц 32,8 тис.грн. 3. В плановому роц очкуться рст цн на продукцю пдпримства на 3% 4. Фзичний обсяг реалзац продукцÿ зросте на 8% 5. У зв’язку з змною цн на сировину й матерали собвартсть продукцÿ зросте на 2,5%. 6. В плауновому роц виявлен так резерви збльшення прибутку: - за рахунок квдацÿ непродуктивних витрат – 350 грн. - за рахунок структурних зрушень в асортимент продукц рентабельнсть випуску продукцÿ зросте на 1,2%. 5. Визначити загальну суму прибутку ВАТ «Легмаш» за звтний рк та ставку су-му дивдендв, що сплачен на одну просту акцю. нформаця про дяльнсть ВАТ «Легмаш» за звтний рк Показники Одиниц вимру Сума 1. Статутний каптал тис.грн 1409,5 2. Кльксть акцонерв чол. 551 3. Кльксть простих акцй одиниць 5638000 4. Кльксть привлейованих акцй одиниць не випускали 5. Виручка вд реалзацÿ продукцÿ (товарв, робт, послуг) за вирахуванням державного регулюван-ня цн, ПДВ акцизв тис.грн 1140 6. Прибуток вд позареалзацйних операцй тис.грн 28,5 7. Податок з власникв транспортних засобв тис.грн 0,5 8. Плата за землю тис.грн 0,7 Основн статт витрат на виробництво продукц № п/п Основн статт витрат Сума, тис. грн 1. Вартсть сировини й матералв 106,9 2. Вартсть комплектуючих виробв 72,2 3. Вартсть енергоносв 128,3 4. Фонд заробтно(основно додатково на заробтну плату 6. Амортизацйн вдрахування 98,8 7. нш витрати 52,5 Разом Згдно з положенням про розподл прибутку не менше, нж 55% його направлять-ся на виробничий розвиток. На виплату дивдендв спрямовуться 20% вд прибутку, що направляться на соцальний розвиток. Як основн принципи розподлу прибутку пдпримств? Як основн фактори впливають на величину прибутку пдпримств? 6. Розрахувати, як змнився валовий прибуток пд впливом обсягв реалзац, рин-кових цн та собвартост одиниц продукц. Результати занесть у таблицю. Показники Перод, що аналзуться Попере¬днй перод Випуск продукцÿ в натур, од. 230 260 Цна 1 од. прод (без ПДВ), грн. 27 31 Собвартсть 1 од. прод, грн. 14 13 Прирст валового прибутку, разом, грн. В тому числ пд впливом: - змн обсягв продукцÿ - змн ринкових цн - змн собвартост 1 од. продукцÿ 7. Розрахувати на основ даних таблиц 1 валовий прибуток, прибуток вд опера-цйновд звичайнооблковий прибуток, пода-ток на прибуток, чистий прибуток; розподлити визначений чистий прибуток. Результати вдобразити в таблиц 2. Таблиця 1 Результати виробничо-фнансово дяльност пдпримства за звтний рк № з/п Показники Сума, тис. грн 1 Доход, виручка вд реалзацÿ продукцÿ (товарв, робт, послуг) 47315,5 2 Податок на додану вартсть 4632,9 3 Акцизний збр 5000,0 4 нш вдрахування з доходу - 5 Собвартсть реалзовано продукцÿ (товарв) 22740,2 6 Доход вд реалзацÿ оборотних активв 44,0 7 Доход вд операцйно оренди активв - 8 Адмнстративн витрати 3025,7 9 Витрати, пов'язан з реалзацúю продукц (товарв) —витрати на утримання пдроздлв, що займаються збутом продукц, товарв 1500,5 10 Витрати на рекламу 30,0 11 Собвартсть реалзованих виробничих запасв 34,0 12 Витрати вд знецнення запасв 110,0 13 Визнан економчн санкцÿ 35,2 14 Вдрахування для забезпечення наступних операцйних витрат 881,0 15 Доход вд нвестицй в спльн пдпримства 20,0 16 Вдсотки, отриман вд нвестицй 25,6 17 Доход вд реалзацÿ необоротних активв та фнансових нвестицй 200,5 18 Вдсотки, сплачен за користування позиковим капталом 25,0 19 Собвартсть реалзованих необоротних активв та фнансових нвестицй 50,3 20 Страхове вдшкодування, яке надйшло за втрачене майно вд стихйного лиха (пожеж) 25,5 21 Кошти, як надйшли в порядку вдшкодування витрат вд надзвичай-них подй 10,5 22 Витрати, що виникли в зв'язку з втратою майна в результат стихйного лиха 36,0 Таблиця 2 Фнансов результати дяльност пдпримства № з/п Показники Сума, тис. грн 1 Доход, виручка вд реалзацÿ продукцÿ (товарв, робт, послуг) 2 Податок на додану вартсть 3 Акцизний збр 4 нш вдрахування з доходу (виручки) 5 Чистий доход (виручк) вд реалзац продукцÿ (товарв, робт) 6 Собвартсть реалзовано продукцÿ (товарв) 7 Валовий прибуток (збиток) 8 нш операцйн доходи 9 Адмнстративн витрати 10 Витрати на збут продукц 11 нш операцйн витрати 12 Прибуток (збиток) вд операцйно дяльност 13 Доход вд участ в каптал 14 нш фнансов доходи 15 нш доходи 16 Фнансов витрати 17 Витрати вд участ в каптал 18 нш витрати 19 Прибуток (збиток) вд звичайно дяльност до оподаткування 20 Надзвичайн доходи 21 Загальний прибуток (збиток) 22 Надзвичайн витрати 23 Податок на прибуток 24 Чистий прибуток Розподл чистого прибутку 25 На збльшення статутного капталу 26 Вдрахування до резервного капталу 27 На виплату дивдендв 28 На нш цл 29 Нерозподлений прибуток Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Як основн принципи розподлу прибутку пдпримства? 2. За якими напрямками використовуться прибуток, що залишаться у розпорядженн пдпримства? 3. Як фактори впливають на суму прибутку рвень рентабельност пдпримства? 4. Як визначаться рентабельнсть окремих видв продукц? 5. Як нормативн вимоги щодо вдрахувань з прибутку до резерв¬ного капталу пдпримства? 6. Побудуйте схему формування та розподлу прибутку пдпримства. 7. Як фактори впливають на розподл прибутку пдпримства? 8. Охарактеризуйте систему показникв рентабельност пдпри¬мства. ндивдуальн завдання 1. Побудувати схему формування та розподлу прибутку пдпримства. 2. Назвати показники рентабельност та подлити х на так три групи. 3. Визначити основн методи оцнки ефективност капталовкладень. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 4. Згдно з дючим порядком розподлу та використання прибут¬ку на пдпримств щорчно 75,0% чистого прибутку спря¬мовуться на фнансування об'ктв виробничого та невиробни¬чого призначення, придбання технки, обладнання та нших основних засобв, фнансування приросту оборотних активв, то¬що. нша частина чистого прибутку спрямовуться на виплату власникам дивдендв, поповнення резервного капталу та нш цл. На пдстав вихдновисновок щодо фнан¬сування розвитку пдпримства за рахунок прибутку. Розрахувати чистий прибуток, суми прибутку, що були спрямован за рзними напрямами використання та порвняти показники у динамц. У якому роц чому ефективнсть використання чистого прибутку була вищою? Основн результати фнансово-господарськопдпримства за звтний перод, тис. грн Показники XX. рк XX..2 рк Дохд (виручк) вд реалзац про¬дукцÿ (товарв, робт, послуг) 15327,6 16241,3 Податок на додану вартсть 2555,1 2707,4 Собвартсть реалзовано продукцÿ (товарв, робт, послуг) 10728,9 11774,5 нш операцйн доходи 108,1 82,6 Адмнстративн витрати 545,7 433,5 Витрати на збут 1432,5 1240,3 нш операцйн витрати 45,9 45,9 Податок на прибуток 31,9 27,9 5. Прийняти ршення щодо доцльност зниження про¬дажно цни виробу взуттво"Вко", якщо: 1) виготовлено реалзовано в звтному роц 28 250 пар чобт; 2) цна реалзацÿ одн㺿 пари чобт (без ПДВ) становить 860 грн, а повна собвартсть виробництва та продажу - 580 грн; 3) спввдношення змнних постйних витрат на виробництво продук¬цÿ дорвню 65 35 %; 4) дослдження ринку показали, що якщо знизити цну одного виробу на 40 грн, то об-сяг продажу продукц в наступному роц може бути збльшений на 15 %; 5) виробнич потужност пдпримства уможливлюють вдповдне зб¬льшення обсягу виробництва продукц. 6. Визначити рвень рентабельност одиниц кожного виду продукцÿ пдпримства "Полтавська горлка" на основ показникв, що зазначен у таблиц, якщо: 1) загальна виручка вд реалзац продукцÿ (з урахуванням ПДВ) за звтний перод склала 194 260 грн, в т. ч. вд реалзац горлки склала121 440 грн; 2) виручка вд реалзацÿ вина «Тамянка» склала суму на 7 940 грн бль¬шу, нж вд реалзацÿ вина «Кадарка». Показники Назва виробу Горлка «Полтавська» Вино «Тамя-нка» Вино «Кадарка» 1. Залишок нереалзовано продукцÿ на поча-ток поточного мсяця, пляшок 65 50 36 2. Випуск товарно продукцÿ за поточний мсяць, пляшок 2650 3400 3270 3. Очкуваний залишок нереалзованокнець мсяця, пляшок 75 85 62 4. Повна собвартсть одиниц реалзовано продукцÿ грн 28 6 5 5. Сума акцизного збору з одн㺿 пляшки, грн 6 1,5 1,5 7. Визначити прибуток вд реалзац продукцÿ в плановому перод, якщо: 1) прибуток вд реалзацÿ продукцÿ в звтному перод - 54 тис. грн; 2) повна собвартсть продукцÿ в плановому перод - 345 тис. грн; 3) рентабельнсть продукц у звтному перод складала 16 %. Розрахувати вплив на прибуток змн собвартост продукцÿ та вдпус¬кних цн, якщо в плановому перод передбачаться зростання цн виро¬бника на продукцю пдпримства на 4 %. 8. На основ даних, що мстяться у таблиц, заповнити порожн мсця. Показники Сума, тис. грн Дохд (виручк) вд реалзац продукцÿ 8500 Податок на додану вартсть, акцизний збр та нш вирахування з доходу 1800 Собвартсть продукц 2700 Дохд вд операцйноактивв 500 Виручка вд реалзацÿ оборотних активв (виробничих запасв) 120 Собвартсть реалзованих виробничих запасв 90 Дохд вд фнансових нвестицй 60 Вдсотки за кредит сплачен 35 Вдсотки дивденди вд фнансових нвестицй отриман 28 Дивденди сплачен 19 Витрати на рекламу 25 Витрати, що виникли в зв'язку з стихйним лихом 30 нш операцйн доходи 270 Адмнстративн витрати 340 Витрати на збут 177 нш операцйн витрати 260 Прибуток (збиток) вд надзвичайних подй 16 Чистий дохд вд реалзац продукцÿ Валовий прибуток Прибуток (збиток) вд операцйно дяльност Фнансов результати вд неоперацйно (фнансово та ншо) дяльност Разом фнансовий результат вд звичайнодо оподаткування Податок на прибуток вд звичайнона прибуток вд надзвичайних подй Чистий прибуток 9. Обчислити на основ даних таблиц: суми виплати дивдендв за простими акця-ми, вдрахування в резервний каптал, збльшення статутного капталу, збльшення нерозподленого прибутку, суму тезаврованого прибутку. Результати розрахункв вдобразити у таблиц. Показники Сума, тис. грн Чистий прибуток 5000 Погашення банквських кредитв 600 Виплата дивдендв у грошовй форм за привлейованими акцями 50 Номнальна вартсть емтованих простих акцй 2500 Вдсоткова ставка дивдендних виплат за простими акцями: - у грошовй форм (вд х номнальноформ акцй ново емсÿ (вд х номнальнодивдендв за простими акцями, разом Вдрахування в резервний каптал (за нормативом 5 %) Збльшення статутного капталу Збльшення нерозподленого прибутку Суму тезаврованого прибутку 10. На основ наведенотаблиц нформацÿ розрахувати середньорчну кльксть простих акцй та чистий прибуток на одну просту акцю. Результати розрахункв вдобра-зити у таблиц. Показники Сума, тис. грн Чистий прибуток, тис. грн. 340 Сума дивдендв за привлейованими акцями, тис. грн. 18 Кльксть простих (звичайних) акцй: -в обгу на 1.01. 1800 - емтовано з оплатою грошовими коштами 30.06. 400 - викуплено пдпримством за грошов кошти 30.11. 150 Середньорчну кльксть простих (звичайних) акцй в обгу Чистий прибуток (збиток) на одну просту (звичайну) акцю 11. Як змниться чистий прибуток пдпримства при зниженн ставки податку на прибуток з 25% до 15,0%, якщо чистий дохд вд реалзацÿ продукцÿ склада 400,0 тис. грн, а сукупн витра¬ти — 280,0 тис. грн. 12. Для цлей розвитку пдпримства в плановому перод необ¬хдний чистий прибуток у сум 100 тис. грн. Якого розмру пови¬нен досягнути плановий прибуток, якщо вдомо: 1) податков вдрахування нш обов'язков платеж складають в плановому прибутку — 50%; 2) прибуток, що використовуться на формування резервного фонду фонду споживання запланова¬но в розмр — 50 тис. грн; 3) доходи вд цнних паперв — 20 тис. грн; 4) доходи вд реалзацÿ застарлого обладнання, за винятком видаткв з данорефератв 1. Порядок розподлу основн напрямки використання прибутку пдпримства. 2. Прибутковсть пдпримств в Укра- сучасний стан та пер¬спективи пдвищення. 3. Порядок визначення прибутковост емтованих акцй акцонер¬ними товариствами. 4. Економчн чинники, що впливають величину прибутку 5. Методика визначення чистого прибутку пдпримства за формою 2 “Звт про ф-нансов результати” 6. Види прибутку, що використовуються в плановй економчнй практиц. 7. За даними форми 2 “Звт про фнансов результати” запропонувати форму анал-тичнодля проведення аналзу й оцнки прибутку пдпримства й на приклад конкретного пдпримства провести такий аналз тература: 7,9,10,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,23,24, 25,26,27. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 4. Оподаткування пдпримств Ключов слова Податкова система, об’кт оподаткування, платники податку, податкова пль-га, мсцев податки збори, податкова полтика, податковий кредит. Практичне заняття 6 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Порядок обчислення податку на додану вартсть та акцизного збору. 2. Розрахунок оподаткованого прибутку податку на прибуток. 3. Розрахунок обов’язкових вдрахувань пдпримств у цльов державн фонди. Тестов завдання 1. Пдпримство зобов'язане зареструватись як платник ПДВ, якщо: ) обсяг операцй, що пдлягають оподаткуванню ПДВ за останн 12 мсяцв перевищу встановлену межу (станом на 2006 рк – 300 тис. грн.); б) здйсню експорт товарв, послуг, незалежно вд обсягв; в) здйсню мпорт товарв, послуг, незалежно вд обсягв; г) вс перелчен вище вдповд врними. 2. Як з перелчених операцй не об'ктом оподаткування ПДВ: ) нарахування заробтно плати; б) нарахування дивдендв; в) нарахування вдсоткв за кредит; г) вс перелчен вище операц не об'ктом оподаткування ПДВ. 3. Як нараховуться ПДВ при обмнних операцях (при поставках продукц за бартером): ) не нараховуться; б) нараховуться, виходячи з фактичноз середньоринковоз фактичночи з середньоринкововд того, яка вищою. 4. Податок на додану вартсть на товари, вдвантажен на експорт, нарахову-ться за ставкою: ) 20 %; б) за пльговою ставкою 10 %; в) за нульовою ставкою; г) не нараховуться. 5. Податковий кредит в систем оподаткування ПДВ - це: ) кредит, що надаться банком для виконання податкових зобов'язань; б) кредит, що надаться податковим органом у вигляд вдстрочки виконання податкового зобов'язання; в) сума сплаченого (вхдного) ПДВ, на яку зменшуються податков зобов'язання пдпримства-платника ПДВ; г) рзниця мж ПДВ нарахованим в склад виручки вд реалзац сплаченим при придбанн матеральних ресурсв. 6. Операцÿ з продажу акцй власно емсÿ при визначенн податкових зобов'язань з сплати податку на прибуток: ) не оподатковуються; б) оподатковуються за пльговими ставками; в) оподатковуються на загальних пдставах; г) оподатковуються в межах номнально вартост акцй. 7. Чи можуть переноситись на зменшення прибутку як об'кта оподаткування збитки (вд'мн значення об'кта оподаткування) попереднх перодв: ) так, протягом наступних 4-х кварталв; б) так, протягом наступних 5 рокв; в) так, до повного погашення збиткв; г) н, не можуть. 8. Дивденди, що нараховуються пдпримством юридичнй особ - власнику кор-поративних прав, оподатковуються: ) за мсцем виплати за рахунок зменшення тако виплати; б) за мсцем виплати без зменшення такомсцем отримання в склад доходв (прибутку) отримувача юридично особи за ставкою 25 %; г) правильн вдповд б) в). 9. Датою визнання валових доходв в податковому облку в Укра: ) отримання коштв на рахунок пдпримства; б) факт вдвантаження - реалзацÿ продукцÿ з передаванням всх ризикв; в) та з зазначених вище в пп. ) б) подй, що сталася ранше; г) будь-яка з зазначених вище в пп. ) б) подй на вибори пдпримства в межах його облковокритер вднесення пдпримств до таких, як можуть обрати спроще-ну систему оподаткування: ) сума рчного прибутку та кльксть працюючих; б) норма прибутковост (рентабельнсть); в) тльки кльксть працюючих; г) сума рчного обороту (виручки вд реалзац) та кльксть працюючих. 11. Як враховують при визначенн прибутку як об'кта оподаткування витра-ти, як не пов'язан з веденням господарсько дяльност: ) не включають до складу витрат тльки в податковому облку; б) не включають до складу витрат тльки в бухгалтерському облку; в) не включають до складу витрат н в бухгалтерському, н в податковому облку; г) включають до складу витрат в бухгалтерському, в податковому облку. 12. В яких випадках сплату штрафв, пен, неустойки враховують як витрати в облку: ) включають до складу витрат тльки в податковому облку; б) включають до складу витрат тльки в бухгалтерському облку; в) не включають до складу витрат н в бухгалтерському, н в податковому облку; г) включають до складу витрат в бухгалтерському, в податковому облку. 13. Неправильними твердженнями : ) основний негативний вплив непрямих податкв на фнансово-господарську дяльнсть пдпримств виявляться через зменшення прибутку вд реалзац продукцÿ; б) до складу валових витрат платникв податку на прибуток для обчислення опо-датковуваного прибутку не включаються витрати, пов'язан з виплатою дивдендв; в) комерцйн банки страхов компан не сплачують комунальний податок; г) ршення про форму сплати фксованого сльськогосподарського податку платник податку прийма самостйно. 14. Правильними твердженнями : ) регулююча функця податкв найбльше виявляться через встановлення пльг щодо окремих об'ктв оподаткування; б) пдвищену вдповдальнсть платника податкв установлено за порушення тер-мну подання податково звтност; в) на розмр ставки податку з власникв транспортних засобв впливають потуж-нсть двигуна та пробг автомобля; г) джерелом сплати мсцевих податкв та зборв суб'ктами господарювання ви-трати виробничо-господарсько дяльност. 15. До доходв пдпримств з джерелом походження з Украналежать: ) доходи, отриман резидентами; б) доходи, отриман нерезидентами на територ Украрезидентами або нерезидентами вд будь-яких видв х дяльност на територÿ Укравизначенн валового доходу пдпримства не враховуються: ) суми перевищення виручки вд продажу товарв (робт, послуг) над балансовою вартстю окремих об'ктв основних фондв групи 1 та не¬матеральних активв; б) суми одержаного платником податку емсйного доходу; в) доходи вд спльнодоходи вд продажу товарв (робт, послуг); д) доходи з нших джерел вд позареалзацйних операцй; ) доходи вд здйснення банквських, страхових та нших операцй. 17. Пдпримство мас право включати до складу валових витрат звтного пер-оду здйснен в цьому перод витрати на ремонт основних засобв: ) у повному обсяз; б) у межах 5 % балансовогрупи основних засобв на початок звтного пероду; в) у межах 10 % балансовогрупи основних засобв на початок звтного пероду; г) тльки витрати на поточний та середнй ремонт, як не приводять до збльшення економчних вигод вд використання цих об'ктв основних засобв; д) витрати на каптальний ремонт модернзацю основних засобв. 18. Пдпримство зобов'язане зареструватися як платник ПДВ у таких випа-дках: ) якщо кльксть робтникв перевищу 50 осб; б) якщо обсяг оподатковуваних операцй за останн 12 календарних мсяцв пере-вищу 300 тис. грн; в) якщо обсяг поставок за останнй квартал перевищу 300 тис. грн; в) з дозволу Державнообсяг оподатковуваних операцй за останн 12 календарних мсяцв перевищу 1200 неоподатковуваних мнмумв доходв громадян; 19. Право на пльги щодо оподаткування податком на прибуток мають заклади науки освти, що здйснюють операцÿ здач власного майна в оренду: ) так, якщо укладено договр про операцйну оренду; б) н; в) вони не сплачують податок на прибуток. 20. Не оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою операц: ) продаж товарв, що були вивезен (експортован) платником податку за меж митнотранспортних послуг з перевезення пасажирв вантажв у межах мит-ного кордону Украни; в) продаж робт послуг, призначених для використання споживання за межами митно територÿ Укратоварв (робт, послуг) пдпримствами роздрбно торгвл, що розмщен на територ Украв зонах митного контролю (безмитних магазинах); д) продаж вуглля та продуктв його збагачення, вугльних торф'яних брикетв, електроенергÿ, мпортованого газу. 21. Не об'ктом оподаткування ПДВ: ) виручка вд реалзацÿ товарв, робт, послуг на митнй територ Укравиручка вд операцй з оплати вартост послуг за договорами оперативно оренди; б) завезення товарв на митну територю Украни, виконання робт (послуг), що здйснюються нерезидентами для використання або споживання цих робт (послуг) на ми-тнй територÿ Укра(пересилання) товарв за меж митно територÿ Укра виконання робт, надання послуг для споживання за межами митнотоварв (робт, послуг) на митнй територÿ Укравиручка вд операцй з оплати вартост послуг за договорами зингу. 22. Джерелами вдшкодування вхдного ПДВ пдпримству можуть бути: ) кошти державного бюджету; б) ПДВ вд реалзацÿ продукцÿ, робт, послуг; в) собвартсть продукц; г) виручка вд реалзацÿ продукцÿ; д) прибуток пдпримства. 23. Платник ПДВ може обрати за власним бажанням такий податковий зв-тний перод: ) мсяць; б) квартал; в) мсяць або квартал (пд час рестрац як платника ПДВ); г) квартал (якщо обсяг оподатковуваних операцй за останнй рк досяг 600 тис. грн). 24. Податковий вексель видаться: ) митним органом при вивезенн товарв за митну територю Украособою; в) платником ПДВ за власним бажанням; г) платником ПДВ при ввезенн товарв на митну територю Украздйсненн товарообмнних (бартерних) операцй у випадку оподатку-вання прибутку датою збльшення валового доходу вважають дату: ) вдвантаження товарв, а для робт (послуг) - дату фактичного надання послуг платником податку; б) зарахування коштв покупця або замовника на банквський рахунок платника податку в оплату товарв (робт, послуг), що пдлягають реалзацÿ; в) оприбуткування товарв, а для робт (послуг) - дату оформлення документа, що засвдчу факт отримання результатв робт (послуг) платником податку; г) перша з подй: або вдвантаження продукцÿ або зарахування коштв. 26. До пдакцизних не товарв належать: ) бензини моторн; б) аудо-та вдеотехнка; в) автомобл; г) цукор; д) тютюнов вироби; )алкогольн вироби; ) ювелрн прикраси; ж) газове пальне. 27. Суб'кти пдпримницькосплачують акцизний збр на алкоголь-н вироби: ) до 20 числа мсяця, що наста за звтним; б) на третй день псля реалзацÿ продукцÿ; в) до 10 числа мсяця, що наста за звтним; г) пд час продажу алкогольних виробв. 28. Об'ктом оподаткування акцизним збором : ) обороти з реалзацÿ виготовлених в Украпдакцизних товарв (продукц) шляхом продажу, обмну, безплатноабо з частковою оплатою; б) обороти з реалзацÿ (передач) товарв (продукц) для власного споживання, промисловотакож для власних працвникв; в) митна вартсть товарв (продукц), як експортуються (вивозяться, пересила-ються) на митну територю Украни. 29. Платниками акцизного збору вс суб'кти пдпримницьковиробляють, продають або мпортують пдакцизн товари, крм: ) приватних пдпримств; б) флй приватних пдпримств, що знаходяться на територ Укра самостйно реалзують товари; в) осб, що займаються пдпримницькою дяльнстю без створення юридичномалого пдпримництва, що платниками диного податку; д) правильну вдповдь не зазначено. 30. Спецальне мито застосовуться: ) як запобжний засб щодо учасникв зовншньоекономчнопору-шують нацональн нтереси крау цй сфер; б) у раз вивезення за меж митно територÿ подбних або конкуруючих товарв за цною стотно нижчою вд цн нших експортерв; в) у раз вивезення за меж митно територÿ товарв, для виробництва, переробки, продажу або споживання яких надавалася субсидя, якщо таке вивезення завда шкоди держав; г) як захд у вдповдь на дискримнацйн або недружн д нших держав, митних союзв. 31. Платником податку на дивденди : ) власник цнних паперв; б) емтент корпоративних прав; в) платник податку на прибуток; г) власник дивдендв; д) правильну вдповдь не зазначено. 32. До мсцевих податкв зборв не належать: ) податок з реклами; б) комунальний податок; в) ринковий збр; г) збр за протериторю прикордонних областей; д) збр за геологорозвдувальн роботи; ) збр за видачу дозволу на розмщення об'ктв торгвл та сфери послуг. 33. Ставкою диного податку для юридичних осб - суб'ктв малого пдприм-ництва : ) 6 % 10 % до суми виручки; б) 10 % до суми виручки; в) вд 20 до 200 грн за мсяць; г) 119 грн за мсяць. 34. Суб'кт пдпримницько дяльност може прийняти ршення про перехд на сплату диного податку: ) не бльше двох разв на календарний рк; б) чотири рази на рк; в) не бльше одного разу на рк; г) за два тижн до початку звтного кварталу. 35. Податков зобов'язання пдпримств, що не належать до малих, за подат-ковим облком виникають: ) за методом нарахування; б) за касовим методом; в) за под, що сталася ранше (вдвантаження продукцÿ чи отримання коштв); г) правильну вдповдь не зазначено. 36. Базою оподаткування при сплат диного податку за ставкою 6 % : ) виручка вд реалзац продукцÿ (товарв, робт, послуг) з сумою ПДВ; б) прибуток вд реалзацÿ продукцÿ (товарв, робт, послуг); в) виручка вд реалзацÿ продукцÿ (товарв, робт, послуг) без суми ПДВ; г) дохд вд реалзацÿ з акцизним збором. 37. Юридичн особи, як перейшли на спрощену систему оподаткування, пла-тниками ПДВ: ) так, якщо сплачують диний податок за ставкою 10 %, н – якщо сплачують за ставкою 6 %; б) так, якщо сплачують диний податок за ставкою 6 %, н – якщо сплачують за ставкою 10 %; в) н. 38. Приватн пдпримц облк доходв витрат за традицйною формою опо-даткування ведуть: ) у Книз облку доходв витрат; ' б) облк не ведуть; в) у Касовй книз. 39. Суб'кти пдпримницько дяльност - юридичн особи, як перейшли на спрощену систему оподаткування за диним податком, за вдвантажен товари ма-ють право застосовувати форму розрахунку: ) будь-яку; б) готвкову; в) безготвкову; г) готвкову, безготвкову або за бартером; д) готвкову або безготвкову. 40. Право не застосовувати електронн контрольно-касов апарати для прове-дення розрахункв з споживачами мають так суб'кт пдпримницькопдпримц - платники фксованого податку; б) приватн пдпримц - платники диного податку; в) приватн пдпримц, як використовують традицйну форму оподаткування; г) товариства з обмеженою вдповдальнстю. 41. Новостворен суб'кти малого пдпримництва мають прав перейти на сплату диного податку: ) з кварталу, наступного за кварталом державно рестрацÿ; б) з початку року, що наста за роком рестрацÿ; в) з кварталу, в якому здйснювалась х державна рестраця. 42. Приватному пдпримцю дозволяться перейти на спрощену систему опо-даткування за такого розмру виручки вд реалзацÿ: ) не бльше 100 тис. грн; б) не бльше 500 тис. грн; в) не бльше 1 млн. грн; г) не бльше 500 вро. 43. Рестром податкового облку для малих пдпримств : ) Касова книга, податкова накладна, Книга облку доходв витрат; б) вдомсть облку витрат на виробництво (В-3), вдомсть облк грошових коштв фондв (В-4); в) Книга облку доходв витрат. 44. Об'ктом оподаткування, що основою для обчислення диного податку су-б'ктами малого пдпримництва – юридичним особами, визначено: ) суму виплачено заробтноприбуток; в) собвартсть реалзовано продукцÿ; г) виручку вд реалзацÿ продукцÿ; д) середньооблкову чисельнсть працвникв. 45. Фксований сльськогосподарський податок замня: ) акцизний збр; б) податок на транспортн засоби; в) збр на обов'язкове соцальне страхування; г) комунальний податок; д) податок на землю; ) ПДВ. 46. Ставка податку з власникв транспортних засобв залежить: ) вд технчних характеристик транспортних засобв; б) вд строку експлуатацÿ транспортних засобв; в) вд клькост днв, вдпрацьованих транспортними засобами; г) вд пробгу транспортних засобв. 47. Об'ктами оподаткування податком власникв транспортних засобв : ) мопеди; б) вантажвки; в) моторн човни; г) трактори колсн. 48. Фнансов санкцÿ до власникв транспортних засобв при заниженн бази оподаткування податком застосовуються: ) у випадку вдсутност облку об’ктв оподаткування; б) не застосовуються; в) залежно вщ фнансових показникв дяльност пдпримств: до збиткових пдп-римств не застосовуються, до прибуткових застосовуються; г) правильну вдповдь не зазначено. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Практичн завдання 1. Пдпримство оптово торгвл закупило у виробника партю рибних консервв, вартсть яких без урахування ПДВ склала 596,5 тис.грн. Обсяги реалзац продукцÿ в роз-дрбну торговельну мережу за цей же перод з урахуванням ПДВ склали 857,2 тис.грн. Визначити суми податкового зобов’язання, податкового кредиту, а також суму ПДВ, яку пдпримство повинне перерахувати до державного бюджету. 2. керо-горлчаний завод вдпустив магазину “Гастроном” 100 пляшок керу “Хрещатик” мцнстю 300 120 пляшок настоянки “Горобина на коньяку” мцнстю 240. Мстксть пляшок – 0,5л. Ставка акцизного збору – 17 грн за один тр 100% спирту. Ви-значити суму акцизного збору по цй операцÿ. 3. Органами Державно податковочас переврки фнансово й бу-хгалтерськогосподарюючого суб’кта було виявлено неоподаткований прибу-ток в сум 5200 грн. Термн прострочки платежу склав 35 днв. Розрахувати суми податку на прибуток й штрафних санкцй з ц㺿 недоставка НБУ – 10,25%. 4. Фонд оплати прац АТ “АВТОКРАЗ” за травень мсяць склав 25540 грн, в т.ч. фонд оплати прац нвалдв – 3620 грн. Перелчити, як вдрахування пдпримство зо-бов’язане сплатити вд нарахованох визначити загальну суму нарахувань на заробтну плату. В як термни необхдно провести перерахунки цих платежв? 5. Розрахувати суму комунального податку, яку пдпри¬мство повинно сплатити до бюджету, якщо середньооблкова чи¬сельнсть працвникв склала: у квтн - 27 осб; у травн - 25; у червн - 23. За договорами цивльно-правового характеру працю 25 осб. За звтний перод пдпримством реалзовано продукц на 136 тис. грн (з ПДВ). Фонд оплати прац склада 23 455 грн щомсяця. Результати розрахункв вдобразити у таблиц. РОЗРАХНОК КОМНАЛЬНОГО ПОДАТКУ за квартал 20 року № з/п Показники Мсяць Разом за квартал 1 2 3 1 Середньооблкова чисель¬нсть працвникв 2 Розмр неоподатковуваного мнмуму доходу пра-цвни¬ка на мсяць 3 Фонд оплати прац, який пдляга оподаткуванню 4 Ставка податку 5 Сума податку 6. За звтний перод ТОВ «АТБ» сплатило податкв та нших обов'язкових платежв у розмр 106,8 тис. грн. З яких: ) податок на додану вартсть становив — 87,7 тис. грн; б) акцизний збр — 5,1 тис. грн; в) податок на прибуток — 3,7 тис. грн; г) сума зборв до фондв державного загальнообов'язкового страхування — 8,4 тис. грн; д) плата за землю — 1,0 тис. грн; ) податок з власникв транспортних засобв — 0,3 тис. грн; ж) збр за забруднен¬ня навколишнього середовища— 0,1 тис. грн; з) податок з рек¬лами — 0,2 тис. грн; к) комунальний податок — 0,3 тис. грн. Визначити структуру податкв, зборв та нших податкових пла¬тежв, що сплатило пдпримство у звтному перод з урахуван¬ням: ) податкв та зборв, що включен до цни товарв; б) подат¬кв, зборв та нших обов'язкових платежв, що вднесен на собвартсть продукцÿ; в) податкв та зборв, що сплачен за ра¬хунок прибутку пдпримства. 7. Визначити суму, перераховану в Пенсйний фонд Укра¬та нш державн ц-льов фонди, здйснити вдрахування з заробтнота визначити суму заробтнодо видач, якщо протягом звтного мсяця нараховано заробтну плату штат¬ним працвникам: ваненко 1.1. - 950 грн; Сидоренко П. П. - 1200 грн; Степаненко С. О. - 2700 грн; Петренко Г. В. - 1400 грн; Титаренко А. П. - 1800 грн. Сидоренко П.П. ма тро дтей, вком до 16 рокв. Петренко Г.В. ма 1 дитину вком до 16 рокв. 8. Визначити суму валових витрат пдпримства, якщо сума податку на прибуток, перерахованого в бюджет, - 120 тис. грн; податок на дивденди - 30 тис. грн; амортизацй-н вдрахування - 200 тис. грн; скоригований валовий дохд - 1250 тис. грн. 9. Визначити суму ПДВ, сплачену бюджету за резуль¬татами роботи пдпримства, якщо протягом звтного кварталу здйснено господарськ операцÿ: 1) 02.04. - отримано вд постачальника товари А на суму 10 000 грн (без ПДВ). Товари по-внстю оплачено 03.04; 2) 06.04. - надано експедиторськ послуги на суму 3 000 грн, зокрема ПДВ. 3) 07.04. - отримано аванс за товари у сум 15 000 грн., зокрема ПДВ. 4) 15.04. - мпортовано товари загальною вартстю 1 500 вро за курсом 9,7 грн за вро. Мито склало 550 грн. На суму ПДВ, нарахованого на митниц, виписано податковий вексель з термном погашення 31.05. Вексель погашено вчасно. 5) 12.05. - придбано основн засоби, що не пдлягають амортизац, на суму 10 000 грн (без ПДВ). 9. Визначити суму податку з власникв транспортних засобв, яку сплатить пдпри-мство за наявн в нього автомобл, виходячи з даних таблиц: Марка автомоб-ля Кльксть, шт. Об'см двигуна, см3 Час в експлуатацÿ, роки Ставка податку за 100 см3, грн "ВАЗ-2109" 1 1500 0 4 "ГАЗ-31 029" 2 2 400 2 10 "ГАЗ - 53" 1 4 800 5 40 11. Знайти оподатковувану суму прибутку суму пода¬тку на прибуток, що буде пе-рерахований до бюджету, якщо: 1) виручка вд реалзацÿ продукцÿ - 1200 тис. грн, в т. ч. ПДВ; 2) виручка вд реалзацÿ цнних паперв - 80 тис. грн; 3) витрати на придання та реалзацю цих цнних паперв - 60 тис. грн. 4) безплатно отриман основн засоби - 30 тис. грн ( без ПДВ); 5) стягнен штрафи - 10 тис. грн; 6) отриман вдсотки з облгацй - 20 тис. грн; 7) витрати на сировину для виробництва продукц - 700 тис. грн (без ПДВ); 8) витрати на заробтну плату з нарахуваннями - 200 тис. грн. 9) податок на транспорт - 3 тис. грн; 10)податок на землю - 2 тис. грн; 11) сплата вдсоткв з банквським кредитом - 5 тис. грн; 12) сплачен штрафи - 25 тис. грн. 13) амортизаця - 110 тис. грн; 14) виплата дивдендв - 20 тис. грн. 10. Фрма „Крокус" у 2010 роц придбала за кордоном три легкових автомобл: 2009, 2005 та 2000 рокв випуску. Перший авто¬мобль коштував 18 000 дол. США, другий - 13 000 дол. США, третй – 5000 дол. США. В цну включено витрати на страхування та транспортування автомоб¬лв до кордону Украни 1200 дол. США. Обсяг цилндрв двигу-нв кож¬но машини 1500 см3. На день заповнення митно декларацÿ курс 1 дол. США до-рвнював 7,60 грн, курс 1 вро – 9,7 грн. Розрахувати суму непрямих податкв, що вклю-чаються до цни кожного автомобля. Розв'язок задач рекомендуться оформити у вигляд таблиц: Назва то¬вару Ввзне мито Акцизний збр Сума ПДВ, грн Загальна сума по¬даткв ставка за шт, вро су¬ма, грн ставка за см, вро сума, грн Автомобль 2009 р. вип. 25 0,02 Автомобль 2005 р. вип. 25 1,25 Автомобль 2000 р. вип. 25 1,5 Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1.Дайте визначення податку. 2. За якими ознаками класифкуються податки? 3. Як функц виконують податки? Розкрийте змст кожноних. 4. Як основн блоки включа система оподаткування пдпримств в Украмеханзм вилучення непрямих податкв. 6. Хто виступа платниками ПДВ? 7. Як ставки ПДВ застосовуються в Укратаке податковий кредит? 9. к пльги снують по ПДВ? 10. Дайте визначення акцизу. 11. Як товари вдносяться до пдакцизних? 12. В яких одиницях вимру встановлюються ставки акцизних зборв? 13. До яких видв податкв вдноситься податок на прибуток? 14. Як визначаться оподаткований прибуток пдпримства за звтний перод? 15. Як штрафн санкцÿ застосовуються при несвочаснй сплат податку на прибу-ток? 16. Розкрийте сутнсть взамовдносин пдпримств з цльовими державними фонда-ми. 17. Як мсцев податки збори сплачують пдпримства? 18. Що розумють пд податковими щитами? 19. Як види класи податкових щитв Вам вдом? 20. Розкрийте змст кривоосновн напрямки удосконалення системи оподаткування в Укравизначення податкових зобов язань при сплат диного податку. 23. Порядок нарахування санкцй за порушення податково дисциплни. 24. Порядок визначення податкових зобов'язань при застосуванн диного податку, консолдованого податку на прибуток, при на¬рахуванн дивдендв. 25. Як оподатковуються дивденди? 26. Що розумють пд витратами подвйного призначення в подат¬ковому законодавств? 27. Чи враховують в склад валових витрат витрати, не пов'язан з господарською дяльнстю? 28. Чи зменшують базу оподаткування податком на прибуток на суми збиткв попе-реднх перодв? 29. Чи враховують в склад валового доходу емсйний дохд? 30. Як пдпримства зобов'язан зареструватись як платник ПДВ виконувати зобов'язання щодо його сплати? ндивдуальн завдання 1. Назвати елементи доданооподатковуться при сплат ПДВ. Запов-нити схему. 2. Охарактеризувати методи обчислення суми акцизного збору. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 3. Визначити, як органзац звльняться вд сплати комунального податку. Запов-нити порожн мсця структурно-логчно схеми. 4. Визначити, що включаться до складу валового доходу, скоригованого доходу та валових витрат та як визначити прибуток до оподаткування. 5. На основ нформацÿ, що мститься у таблиц, розрахувати: збльшення (зменшен-ня) валових доходв та витрат, валов доходи та витрати з урахуванням перелчених опе-рацй, збльшення (зменшення) податкових зобов'язань з подат¬ку на прибуток, порвняно з попереднми розрахунками, та вдобразити результати розрахункв у таблиц. № п/п Показники Значення, тис. грн 1. Валов доходи за попереднми розрахунками 2190 2. Валов витрати за попереднми розрахунками 1670 3. Операц, що належить додатково врахувати (за необхд¬ност, зважаючи на правила податкового законодавств) 3.1 - Реалзовано продукц з вдстроченням оплати 80 3.2 - Отриманий авансовий платж за продукцю 45 3.3 - Отриманий банквський кредит 460 3.4 - Сплачений вдсотки за банквський кредит 38 3.5 - Отриманий дивденди вд фнансових нвестицй 26 3.6 - Придбаний основн засоби з оплатою грошовими ко¬штами 380 3.7 - Надйшла оплата за ранше вдвантажену продукцю 59 3.8 - Придбаний акц нших емтентв з оплатою грошови¬ми коштами 70 3.9 - Отримано вд реалзацÿ акцй власно емсÿ 350 - в тому числ емсйний дохд 40 3.10 - Отримано вд реалзацÿ облгацй власно емсÿ ПО 3.11 - Отримано доходв вд участ в каптал 16 3.12. - Сплачено пен, штрафв 19 4. Збльшення (зменшення) валових доходв, разом 5. Збльшення (зменшення) валових витрат, разом 6. Валов доходи з урахуванням перелчених операцй 7. Валов витрати з урахуванням перелчених операцй 8. Збльшення (зменшення) податкових зобов'язань з подат¬ку на прибуток, порвняно з попереднми розрахунками 6. На основ даних, що наведен у таблиц, розрахувати валовий прибуток, податковий кредит та суму ПДВ, що пдляга до сплати у бюджет. Вдобразити результати розрахункв у таблиц. № п/п Показники Значення Вихдн дан реалзована в межах Украни реалзована за межами Укра1. Обсяги реалзацÿ продукцÿ, одиниць 100 200 2. Собвартсть реалзовано продукцÿ, тис. грн 2400 5600 3. Цна реалзац одиниц продукц (з ПДВ), грн 78 84 (Продовження таблиц) 4. Грошов видатки на покупн матерали, по¬слуги (з ПДВ), тис. грн 1240 3280 Обчислити: 5. Суму ПДВ з продажв, тис. грн) 6. Суму ПДВ з покупних матералв та по¬слуг, тис. грн 7. Чистий дохд вд реалзац продукцÿ, тис. грн 8. Валовий прибуток (збиток) по кожному виду проду-кц, тис. грн • 9. Разом валовий прибуток (збиток), тис. грн 10. Податковий кредит 11. Суму ПДВ, що пдляга сплат до бюджету (вдшкодуванню з бюджету), тис. грн 7. На основ даних таблиц розрахувати суму по¬даткових зобов 'язань при викорис-таннзагально схеми оподаткування прибутку ПДВ, при сплат диного податк за став-ко6%. Вдобразити результати розрахункв у таблиц. Показники Значення 1. Валов доходи, тис. грн 260 - в т.ч. ПДВ отриманий 44 2. Валов витрати амортизаця, тис. грн 210 - в т.ч. ПДВ сплачений 23 3. Чисельнсть працюючих, осб 6 4. Витрати на оплату прац, тис. грн 70 5. Ставка податку на прибуток 25% 6. Ставка вдрахувань в фонди соцального призначення 37% Сума по¬даткових зобов 'язань, тис. грн: при загальнй схем оподат¬кування при-бутку ПДВ при сплат диного податку за ставкою 10 % при сплат ди¬ного податку за ставкою 6 % з сплатою ПДВ Податок на прибуток кдиний податок ПДВ Комунальний податок Вдрахування до фондв соц.страхування РАЗОМ 8. На основ даних таблиц обчислити санкц за порушення податковообчислень вдобразити у таблиц. Показники Значення 1. Недонарахован пдпримством податков зобов'язання, тис. грн, в тому числ 60 1.1. Виявлен самостйно пдпримством:, тис. грн. 44 1.2. Виявлен органом податковопрострочення виплати податкових платежв, днв 23 Облкова ставка НБУ: - на дату виникнення податкових зобов'язань; - на дату погашення податкових зобов'язань 23% 18% Обчислити: - суму штрафних санкцй - суму пен Разом санкцй за порушення податковооснов даних таблиц обчислити податков зобов'язання з податку на прибуток при загальнй схем оподат¬кування та податков зобов'язання при сплат консолдованого податку на прибуток. Результати обчислень вдобразити у таблиц. Показники (тис. грн) Материнське пдпримство Фля “Альфа” Фля “Бета” 1. Разом валов доходи 348 124 86 2. Разом валов витрати 120 98 42 3. Амортизаця 147 66 34 1. Податков зобов'язання з податку на прибуток при загальнй схем оподат¬кування РАЗОМ 2. Податков зобов'язання при сплат консолдо-ваного податку на прибуток РАЗОМ 10. . На основ даних таблиц обчислити суму податку на прибуток без урахування виплати ди¬вдендв, суму авансового внеску податку на прибуток, суму належного до сплати податку у встановлен строки за вдповдний перод, та суму дивдендв, належних до перерахування власникам акцй. Результати обчислень вдобразити у таблиц. Показники Сума, тис. грн 1. Усього валов доходи 1370 2. Разом валов витрати 6800 3. Амортизаця 2530 4. Нарахован дивденди, разом, в т.ч. 1200 - з виплатою грошовими коштами 400 - з виплатою акцями 800 5. Сума податку на прибуток без урахування виплати ди¬вдендв 6. Сума авансового внеску податку на прибуток 7. Сума належного до сплати податку у встановлен строки за вдповдний перод 8. Сума дивдендв, належних до перерахування власникам акцй 11. Розрахувати суму скоригованого валового доходу ВАТ "Свтло" за звтний ква-ртал на основ даних: 1) виручка вд реалзац продукцÿ - 582 тис. грн, в т. ч. акцизний збр - 75 тис. грн; 2) чистий дохд вд реалзац оборотних активв - 120 тис. грн; 3) штрафи, отриман за ршенням суду - 25 тис. грн; 4) емсйний дохд - 30 тис. грн; 5) отриман дивденди вд нерезидентв - 12 тис. грн. 12. За даними пдпримства "Магя" визначити суму валових витрат за звтний ква-ртал: 1) придбано використано матерали для виробничих потреб на суму 360 тис. грн, зокрема ПДВ - 60 тис. грн; 2) нараховано заробтну плату персоналу пдпримства - 96 тис. грн, сума нарахувань на не склала 32 тис. грн, а утримань - 19 тис. грн; 3) придбано торгових патентв на суму 8 тис. грн; 4) виплачено дивденди резидентам Украни - 10 тис. грн; 5) сплачено податки: - з власникв транспортних засобв - 1 тис. грн; - плата за землю - 2 тис. грн; - комунальний податок - 0,5 тис. грн. 6) сплачено штрафи та неустойки за ршенням сторн договорв - 4,2 тис. грн; 7) продано основних засобв на суму 12,6 тис. грн, балансова вартсть х на початок звтно-го кварталу складала 18,3 тис. грн; 8) витрати на проведення презентац ново- 10,8 тис. грн; 9) оподаткований прибуток за попереднй рк - 980 тис. грн. 13. Визначити суму податкового кредиту з податку на додану вартсть, якщо протя-гом звтного пероду пдпримством: 1) отримано вд постачальника сировину для виробництва на суму 456 тис. грн (з ПДВ), м контрагентами домовленсть, що оплата проводиться в розмр 40% за фактом поставки; 2) придбано основн засоби загальною вартстю 324 тис. грн (з ПДВ), зокрема т, що пдля-гають амортизацÿ вартстю 204 тис. грн (з ПДВ), 3) сплачено аванс постачальнику за матерали для виробництва - 10 тис. грн (без ПДВ). 14. Визначити сплачений податок на прибуток та су¬му ПДВ, сплачену до бюджету на основ даних про роботу пдприм¬ства у звтному квартал: 1) нараховано заробтну плату робтникам - 1884 тис. грн, адмнстра¬тивному персоналу - 1088 тис. грн. Вдрахування з заробтно1095 тис. грн; 2) придбано матерали для виробництва на суму 2 592 тис. грн (з ПДВ); 3)залишок матералв на склад на початок пероду на суму 156 тис. грн, на кнець пероду - на суму 2080 тис. грн; 4) оплачено послуги консалтингово- 456 тис. грн (з ПДВ); 5) сплачено податок на землю - 48 тис. грн; 6) сплачено податок з власникв транспортних засобв - 11 тис. грн; 7) амортизаця - 145 тис. грн; 8) договрна цна продукцÿ (з ПДВ) - 6 450 тис. грн. ' 15. Загальними зборами акцонерв ВАТ "Мря" прийн¬ято ршення про створення фонду виплати дивдендв у розмр 60 % вд чистого прибутку товариства за звтний рк. Псля проведення ряду розрахункв було нараховано сплачено до бюджету 180 тис. гри авансово¬го внеску податку на прибуток за нарахован дивденди. Визначити суму нарахо-ваного та сплаченого пдпримством "Мря " податку па прибуток за звтний рк. 16. Визначити суму диного податку суму податку, що пдляга сплат до бюдже-ту малого пдпримства «Нарцис» на основ даних: 1) мале пдпримство «Нарцис» у поточному роц мало середньооблко-ву чисельнсть працюючих 10 осб; 2) обсяг виручки вд реалзац продукцÿ за рк склав 300 тис. грн; 3) фактично сплачено диного податку у поточному роц 12 тис. грн; 4) ставка диного податку встановлена у розмр 6 %. 17. Пдпримство виробля та прода на територ Украбензин. Визначте суму акцизного збору належного до сплати в бю¬джет, якщо в звтному квартал обсяги реалза-ц бензину склали 500 000 л. Дан щодо реалзацÿ наведено в таблиц. Опис товару (продукц) згдно з КТ ЗЕД Обсяг реал-зацÿ, л Цна за 1 тр Обсяг реал-зац, л Ставки акцизного збору в вдсотках до обороту Ставки акцизного збору в тве-рдих одиницях Дизельне пальне 100 000 7.20 100 000 20 45 вро за 1 000 л Бензин моторний А-98 ЕК 400 000 8.00 400 000 20 60 вро за 1 000 л 18. Визначити суму ПДВ, що пдляга сплат до бю¬джету за звтний перод товари-ством "Конкодр", на основ даних: ТОВ "Конкорд" виготовля молочн та кисломолочн продукти, загальний обсяг реалзацÿ яких у звтному перод за контракт¬ними цнами ста-новив 120 тис. грн, з них експортовано - на 40 тис. грн; у цьому самому звтному перод сплачено постачальникам вартсть сировини за контрактними цнами на суму 56 тис. грн, з них використано для виробництва товарв на екс¬порт матер¬али на суму 24 тис. грн, а решту - на виробництво товарв, реалзованих на територÿ Украпопередньому пер-од було задекларовано товари, як пе¬редбачалося експортувати, але не було експортова-но, а реалзовано на територÿ Украна суму 30 тис. грн. Пдпримству "Конкорд" у зв-тному перод було повернуто неяксн товари вартстю 42 тис. грн, що були реалзован на територÿ Укра як було задекларовано в попередньому перод. Тематика рефератв 1. Прям непрям податки (обов'язков платеж) - порядок нара¬хування стягнення. 2. Проблеми та шляхи оптимзац податкового навантаження пд¬примств в Укравизначення прибутку як об'кта оподаткування. 4. Податок на додану вартсть та особливост визначення податко¬вих зобов'язань пдпримств. 5. Порядок оподаткування пдпримств в краСНД та квро¬пейського спвтовариства. 6. Проблеми збалансування нтересв в систем оподаткування пд¬примств в Укранапрями удосконалення системи оподаткування пдпримств в Украоптимзац податкового тягара. 9. кдиний фксований податок: переваги й недолки. 7. Механзм впливу ПДВ на результати господарсько-фнансово дяльност пдпри-мств. 8. Взамовдносини пдпримств з цльовими державними фондами. тература: 8,9,15,16,17,19,23,25,26,27,30. Оцнка за темою Пдпис __________________ Змстовий модуль Фнансове забезпечення господарсько-фнансовопдпримств Тема 5. Фнансове забезпечення вдтворення основних засобв Ключов слова Основн виробнич фонди, амортизаця, каптальн вкладення, власн фнансов ресурси пдпримств, просте та розширене вдтворення основних засобв, кап-тальний ремонт, фондовддача, фондомстксть, фондомнсть, фондоозбронсть, ча-стка активно частини основних засобв. Практичне заняття 7 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Методи розрахунку амортизацйних вдрахувань. 2. Кредитування вдтворення основних засобв. 3. Ремонт основних засобв його фнансове забезпечення. Тестов завдання 1. Що з перерахованого нижче належить до оборотних активв: ) дебторська заборговансть; б) основн фонди; в) незавершене будвництво; г) доходи майбутнх перодв. 2. Що з перерахованого нижче належить до необоротних активв: ) матеральн запаси; б) дебторська заборговансть; в) незавершене будвництво; г) витрати майбутнх перодв. 3. Критерúм розподлу фнансово-майнових ресурсв на оборотн необоротн активи : ) вартсна ознака; б) часова ознака тривалост корисного використання; в) характер участ у виробничих процесах; г) нема правильнопдсумку балансу пдпримства основн засоби (основн фонди) зазвичай враховуються: ) за первсною вартстю; б) за залишковою вартстю; в) за сумою зношення за перод експлуатац; г) за потенцйною ринковою вартстю. 5. Просте вдтворення основних засобв фнансуться з таких джерел: ) амортизацйн вдрахування; б) амортизацйн вдрахування, прибуток та нш внутршн джерела; в) амортизацйн вдрахування, прибуток та нш внутршн джерела, кошти вд емсÿ акцй; г) з будь-яких зовншнх внутршнх джерел. 6. Справедлива вартсть активу - це: ) вартсть активу на момент його придбання (створення); б) вартсть активу з вирахуванням його зношення; в) вартсть активу з урахуванням його зношення та витрат на полпшення; г) вартсть активу, за якою може бути здйснений обмн (продаж) активу мж зацкавленими та незалежними сторонами. 7. Фондовддача - це показник використання основних фондв, що розраховуть-ся як: ) вдношення прибутку до вартост основних фондв; б) вдношення доходу до вартост основних фондв; в) вдношення вартост основних фондв до прибутку; г) вдношення вартост основних фондв до доходу. 8. Показник, який розраховують як вдношення вартост основних засобв до чи-сельност робтникв, називаться: ) фондомстксть; б) фондовддача; в) фондоозбронсть; г) рентабельнсть. 9. Характерними для процесу простого вдтворення основних засобв: ) основним джерелом фнансування виступають амортизацйн вдрахування; б) вдтворення основних засобв вдбуваться шляхом нового будвництва; в) вибул основн засоби обов'язково замнюються на нов з аналогчною або ско-ригованою на ндекс нфляц первсною вартстю; г) за вдбуваться кльксне та яксне зростання на пдпримств основних засобв. 10. До необоротних активв вдносять: ) каптальн нвестицÿ; б) вдстрочен податков активи; в) гудвл; г) напвфабрикати; д) будвл. 11. Залежно вд способу перенесення вартост на вироблений продукт активи пдпримства подляються на: ) власн та орендован; б) необоротн та оборотн; в) основн та оборотн; г) виробнич та невиробнич. 12. Вдтворювальна структура характеризу спввдношення каптальних нве-стицй ) у монтаж устаткування; б) у технчне переозброння дючого пдпримства; в) в реконструкцю дючого пдпримства; г) у розширення дючого пдпримства; д) у нове будвництво. 13. З перерахованих показникв стан основних виробничих засобв пдпримства характеризують: ) коефцúнт оновлення основних засобв; б) фондомстксть продукц; в) коефцúнт змнност роботи устаткування; г) коефцúнт зносу основних засобв; 14. Рвень забезпеченост пдпримства основними засобами визначають за до-помогою показникв: ) рентабельност основних засобв; б) коефцúнту придатност основних засобв; в) коефцúнту реально вартост основних засобв у майн пдпримства; г) фондовддач основних засобв; д) фондомсткост. 15. ндексаця балансово вартост груп основних фондв за податковим обл-ком: ) за сумою завжди збгаться з сумою дооцнки вдповдних основних засобв у бухгалтерському облку; б) проводиться, якщо рвень нфляцÿ в кран перевищу 10 %; в) призводить до збльшення додаткового капталу пдпримства; г) призводить до зменшення додаткового капталу пдпримства; д) проводиться щорчно за ршенням кервництва. 16. Сума коштв або вартсть нших активв, яку пдпримство сподваться отримати псля закнчення термну корисного використання - це... ) справедлива вартсть; б) лквдацйна вартсть; в) амортизована вартсть; г) залишкова вартсть. 17. Балансова вартсть груп основних засобв на початок звтного пероду визначаться: ) як балансова вартсть груп основних засобв на початок пероду, що передував звтному, збльшена на величину придбаних основних засобв зменшена на суму виведених з експлуатацÿ основних засобв вдповднота суму амортизацйних вдрахувань пероду, що передував звтному; б) як балансова вартсть основних засобв у звтному квартал з урахуванням введення вибуття основних засобв цього кварталу; в) як балансова вартсть основних засобв на початок попереднього кварталу за мнусом амортизацйних вдрахувань; г) як балансова вартсть основних засобв на початок пероду, що передував звтному, ура-хуванням введення вибуття основних засобв. 18. При визначенн термна корисного використання враховують: ) очкувану потужнсть; б) очкуваний моральний фзичний знос; в) нормативний термн використання; г) економчн вигоди; д) вартсть придбання основних засобв. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Практичн завдання 1. Вартсть основних виробничих фондв пдпримства на початок року склала 3650 тис. грн. Рух основних фондв на протяз року наведено в таблиц. Рух основних фондв пдпримства (тис. грн) Дата Введення Вибуття 7 лютого 40 16 22 квтня 76 4 25 серпня 24 8 2 жовтня 32 - Визначити середньорчну вихдну вартсть основних виробничих фондв, а також кое-фцúнти х вибуття оновлення. 2. Використовуючи дан, що наведен в таблиц, розрахувати необхдн показники, провести аналз дати оцнку ефективност використання основних засобв. Визначити величину економÿ (додаткововкладень за рахунок збльшення (зме-ншення) фондовддач основних засобв. Вихдн дан для розрахунку показникв ефективност використання основних засобв ПОКАЗНИКИ Пероди базисний звтний Виручка, тис.грн 1260 1530 Прибуток, тис.грн 87 92 Середньорчна вартсть основних засобв, тис. грн в т.ч. активна частина, тис.грн 550 124 620 160 Середньооблкова чисельнсть працвникв, чол. 31 30 3. Рчний випуск продукцÿ промислового пдпримства, що про¬ектуться, визначено на рвн 10 млн. грн. Визначити потребу пд¬примства в основних засобах на пдстав показника фондомст¬кост (середнього по галуз). Вихдна нформаця для розрахункв наведена у таблицях (дан умовн). ВИХДНА Н ОРМАЦЯ ЩОДО РОЗМРУ ОСНОВНИХ ОНДВ ПО ПДП-РИкМСТВАХ РЗНИХ ГАЛЗЕЙ, млн. гри Показники Значення Основн засоби виробничих галузей: 5213,8 промисловост 2554,9 сльського господарства 1259,2 будвництва 155,4 транспорту та зв'язку 982,7 нш галуз 261,6 Основн засоби невиробничих галузей: 3220,9 житлового господарства 1424,1 комунального господарства та побутового обслуговування 326,0 охорони здоров'я та освти 1107,0 науки, культури та нших галузей 363,8 Разом 8434,7 ВИХДНА Н ОРМАЦЯ ЩОДО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПО ПДПРИкМСТВАХ РЗНИХ ГАЛЗЕЙ, млн. грн Показники Значення На пдпримствах виробничих галузей: 12413,8 промисловост 5677,6 сльського господарства 3228,7 будвництва 420,0 транспорту та зв'язку 2396,8 нш галуз 670,8 На пдпримствах невиробничих галузей: 8705,1 житлового господарства 3747,6 комунального господарства та побутового обслуговування 795,1 охорони здоров'я та освти 3162,9 науки, культури та нших галузей 983,2 4. Проаналзувати стан основних засобв на 01.04. поточно¬го року на пдпримств, якщо вдомо, що за 1 квартал пдпримством було введено в дю основних виробничих засобв на суму 1076 грн, а ви¬ведено вдповдно на суму 2 056 грн. Балансова вартсть основних виро¬бничих засобв станом на 01.01. поточного року становила 20 530 грн, а амортизацйн вдрахування за 1 квартал поточного року - 633 грн. 5. Заповнити таблицю та визначити показники стану основних засобв, на основ наведених даних. тис, грн Показник Залишок на поча-ток року Введено зарк Виведе¬но за рк Залишок на кнець пероду Будвл, споруди 6711 1200 - Машини та облад¬нання 9780 4531 1256 Транспортн засоби 2564 52 - нш основн засоби 225 45 21 Разом, за первсною варт-стю Залишкова вартсть 14915 - - 18375 Знос - - 6. Розрахувати суму амортизацйних вдрахувань, яка зменшу оподатковуваний прибуток звтного пероду за умови та¬ких даних. Балансова вартсть основних засобв на початок кварталу становить: • будвля адмнстративного корпусу - 3300 тис. грн; • будвл цеху 2 200 тис. грн; • комп'ютерна технка 15 тис. грн; • засоби зв'язку - 3 тис. грн; • вантажний автомобль - 89 тис. грн; • станкове обладнання 150 тис. грн; • офсн мебл - 40 тис. грн; • телевзор - 5 тис. грн; У звтному квартал пдпримство продало вантажний автомобль придбало два баштових крани на суму 340 тис. грн. 7. Первсна вартсть основних засобв склада 560 тис.грн, квдацйна вартсть оцнена у розмр 30 тис.грн. Використовуючи метод сум одиниць продукцÿ визначити суму амортизацйних вдрахувань по пдпримству та балансову вартсть основних засо-бв. Розрахунок оформити в таблиц. Розрахунок суми амортизацйних вдрахувань пдпримства Перод Фактичний обсяг виробництва Норма амортизацй-них вдрахувань Сума аморти-зацйних вдра-хувань Балансова вартсть рк 80000 кв. 20000 ² кв. 150000 Ⲳ кв. 230000 V кв. 220000 8. Витрати на придбання комп’ютера програмного забезпечення складають 15 тис.грн. Нормативний термн корисного використання основних засобв – 5 рокв. кв-дацйна вартсть комп’ютера становить 5% вд первсно вартост. Провести розрахунки рчних сум амортизацйних вдрахувань прямолнйним методом, методом прискорення залишково кумулятивним методом. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Що входить до складу необоротних активв? 2. Дайте визначення нематеральних активв. 3. Що вдноситься до основних засобв пдпримств? 4. Як фази включа кругооборот основних засобв нематеральних активв? 5. Як визначаться залишкова вартсть нематеральних активв основних засобв? 6. Дайте визначення амортизацÿ. 7. Як методи амортизацÿ Вам вдом? 8. В яких випадках застосовуться прискорена амортизаця основних засобв? 9. Приведть класифкацю основних засобв в залежност вд норм амортизацйних в-драхувань, що застосовуються в Укравиди ремонту можуть здйснювати на пдпримств? 11. Якими способами може здйснюватися каптальний ремонт основних засобв. Як джерела його фнансування? 12. Що належить до нематеральних активв? 13. Як оцнються балансова вартсть безоплатно отриманих осно¬вних засобв? 14. Як оцнються балансова вартсть основних засобв, отриманих в результат обмнних операцй (по бартеру)? 15. Як оцнються стан зносу основних засобв? 16. Як основн показники застосовують для оцнки ефективност використання основ-них засобв? 17. Чим вдрзняться порядок ндексац основних засобв в бух¬галтерському податко-вому облку? ндивдуальн завдання 1. Визначити, як снують форми та як здйснються вдтворення основних засобв. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 2. Визначити шляхи полпшення структури основних засобв. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 3. Визначити форми оновлення основних засобв у процес розширеного вдтворення. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 4. Визначити основн напрями пдвищення ефективност використання основних засобв. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. 5. Вдповсти на питання, проставляючи у рядках вдповдно вдповд: Так — «+» Н — «-» Чи врно, що: 1. Основн засоби — це матеральн активи, як пдпримство утриму з метою використання х у процес виробництва або постачання товарв, надання послуг, надання в оренду н¬шим особам, або для здйснення адмнстративних соцально-культурних функцй, очкуваний строк корисного викорис¬тання (експлуатац) яких бльше одного року (або операцйно¬го циклу, якщо вн довший за рк). 2. В економчних розрахунках використовують наступн оцнки основних засобв: первсну, вдновлену, залишкову, балансову, квдацйну. 3. Амортизаця — це процес перенесення вартост основних фон¬дв нематеральних активв з урахуванням витрат на х при¬дбання, виготовлення або полпшення. 4. До джерел власних засобв вдносяться: амортизаця; знос не¬матеральних активв; прибуток, що залишаться в розпоря¬дженн пдпримства. 5. До джерел позичкових коштв вдносяться: кредити банкв, дольова участь у будв-ництв фнансування з бюджету, фнансу¬вання з позабюджетних фондв. 6. Платник податку не може самостйно прийняти ршення про застосування кумуля-тивного методу амортизацÿ основних фондв гр. 111. 7. Порядок бухгалтерського облку балансово вартост груп осно¬вних засобв встановлення Мнстерством фнансв Украни. 8. Амортизаця основних засобв груп II 111, IV проводяться до досяг¬нення балансово вартост групи нульового значення. 9. Нарощування амортизацÿ здй¬снюються по чотирьом групам. 10. Фондомстксть — це показник зворотнй фондовддач, який характеризу вели-чину основних виробничих фондв. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Розрахувати залишкову (балансову) вартсть основних за¬собв на початок поточного кварталу та суму амортизацйних вдрахувань за по¬точний квартал за «податковим» методом. Ре-зультати розрахункв вдобразити у таблиц. № Показники Значення будвля транспортн засоби устатку-вання 1. Залишкова (балансов) вартсть основних засобв на початок попереднього кварталу, тис. грн 700,0 180,0 450,0 2. Витрати на полпшення основних засобв протягом попереднього кварталу, тис. грн 56,0 13,0 - - в тому числ вднесено на валов витрати, тис. грн 3 Вибуття основних засобв протягом попе¬реднього кварталу, тис. грн - 25,0 30,0 4. Введення в дю (придбання) основних за¬собв протягом попереднього кварталу, тис. грн - - 78,0 5. Залишкову (балансову) вартсть основних за¬собв на початок поточного кварталу, тис. грн 6. Суму амортизацйних вдрахувань за по¬точний квартал за «податковим» методом, тис. грн 7. Розрахувати рзними методами нарахування амортизацÿ суму аморитизацних вдрахувань для першого року експлуатацÿ.. Результати розрахункв занести у таблицю. № Показники Значення будвля транспортн засоби устаткування нематеральн активи 1. Первсна вартсть, тис. грн. 400,0 80,0 350,0 60,0 2. Лквдацйна вартсть, % вд пе-рвсно вартост - 20,0 15,0 - 3. Нормативний строк екс-плуатацÿ, рокв - 4 5 3 4. Метод амортизац подат-ковий кумуля-тивний прискорено¬го зменшен¬ня за-лишко¬во вар-тост лнй¬ний Обчислити для першого року експлуатац 5. Норму амортизацйних вдраху-вань, % (Продовження таблиц) 6. Вартсть, що пдляга амортиза-цÿ, тис. грн 7. Суму амортизацйних вд-рахувань, тис. грн 8. Разом амортизацйних вд-рахувань, тис. грн 8. Пдпримство придбало обладнання вартстю 320 тис. грн квдацйну вартсть обладнання встановлено на рвн 10 % вд пе¬рвсно, а термн корисного використання - 9 рокв. Враховуючи збль¬шення економчних вигд вд експлуатац обладнання, через три роки термн корисного використання було подовжено на 2 роки. Враховую¬чи, що для на-рахування амортизац використовувався прямолнйний метод, визначити мсячну суму амортизац споруди та залишкову вартсть обладнання на кнець восьмого року експлуа-тац. 9. Покупна вартсть обладнання за мнусом квдацйно вартост склада 52 тис.грн., строк його служби 5 рокв. На даний вид обладнання застосовуться прискорена амортизаця. Методом врахування цлих значень рокв служби визначити рчн суми амор-тизацйних вдрахувань. Тематика рефератв 1. Основн фонди пдпримства: аналз стану, динамки руху та ефективност вико-ристання. 2. Амортизаця як нструмент оптимзац нтересв держави та ви¬робника. 3. Фнансов джерела простого розширеного вдтворення необоротних активв та оптимзаця х спввдношення. 4. Полтика формування необоротних активв та визначення потреби у них. 5. Оптимзаця складу основних засобв та оцнка х вартост. 6. Оцнка ефективност використання основних засобв. тература: 5,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27. Практичне заняття 8 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Обрунтування методу амортизацÿ визначення амортизацйно полтики 2.Визначення окупност каптальних вкладень. Тестов завдання 1. Залежно вд участ у виробничому процес активи пдпримства подляються на: ) матеральн та нематеральн; б) основн та оборотн; в) монетарн та немонетарн; г) виробнич та невиробнич основн засоби; д) нема правильновартсть об'кта не вплива на рчну норму та суму амортизац при використанн... ) прямолнйного методу нарахування амортизацÿ; б) виробничого методу нарахування амортизац; в) кумулятивного методу нарахування амортизац; г) методу прискореного зменшення залишково вартост. 3. Використання прискорених методв нарахування амортизацйних вдраху-вань доцльне: ) якщо нтенсивнсть експлуатац об'кта максимальна в перш роки його служби; б) коли в другй половин строку служби основного засобу зростають витрати на ремонт; в) призводить до штучного завищення виробничопродукц в перш роки експлуатацÿ об'кта; г) дозволя пдпримству з кожним роком збльшувати власн фнансов ресурси за рахунок зростання амортизацйних вдрахувань. 4. При використанн податкового методу нарахування амортизац вс основн засоби пдпримства подляються на: ) дв групи; б) три групи; в) чотири групи; г) п'ять груп. 5. За ступенем використання у виробничому процес основн засоби подляють-ся на т, що: ) знаходяться в експлуатацÿ; б) передан на безоплатнй основ; в) надан в оперативну чи фнансову оренду; г) не беруть участ у виробництв; д) беруть участь у виробництв основно та неосновно продукцÿ пдпримства. 6. Для виробничого обладнання Законом Укра«Про оподаткування прибутку пдпримств» передбачена ставка амортизацÿ, яка дорвню: ) 3,25 %; б)10%; в) 6 %: г) 15%. 7. Оберть правильне твердження: ) вартсть, що амортизуться - це первсна або переоцнена вартсть; б) справедливою вартстю об'ктв основних засобв вважаться вартсть витрат, як мають бути зроблен для х вдтворення в даний момент; в) переоцнка основних засобв явля собою процес приведення залишково варто-ст об'кта в узгодження з х справедливою вартстю; г) лквдацйна вартсть визначаться в момент списання об'кта основних засобв. 8. У податковому облку для транспортних засобв пдпримства застосовують ква-ртальну ставку амортизацÿ в розмр: ) 10%; б) 2 %; в) 3,75 %; г) 6 %. 9. Оберть правильн твердження: ) основн засоби, що знаходяться на консервац не беруть участ у виробничому процес; б) нематеральн активи пдпадають пд силу д фзичного зносу; в) ндексаця балансово вартост груп основних засобв проводиться, якщо рвень нфляцÿ перевищу 10%; г) балансова вартсть основних засобв дорвню залишковй. 10. На який з перелчених об'ктв основних засобв не нараховуться амортиза-ця: ) передавальн пристро; б) будвл; в) земельн длянки; г) транспортн засоби. 11. Який з методв амортизац не передбача безпосередньоамо-ртизацйних сум вд часового пероду: )виробничий; б) зменшення залишково вартост; в) прискореного зменшення залишково(метод суми рокв). 12. Який з методв амортизац забезпечу рвномрне в час нарахування амор-тизацйних сум: ) прямолнйний; б) зменшення залишково вартост; в) прискореного зменшення залишково(метод суми рокв). 13. При визначенн балансово вартост основних засобв як бази нарахування амо-ртизацÿ за «податковим»- методом не враховують: ) вартсть основних засобв, введених в дю протягом попереднього пероду; б) вартсть амортизац, нарахованопротяз попереднього пероду; в) вартсть переоцнки, здйсненодо змн ринково вартост об'ктв основних засобв; г) вартсть ндексац, здйсненодо темпв нфляц протягом попереднього пероду. 14. Як нараховуться амортизаця на нематеральн активи, що зношуються в процес експлуатац: ) за методом подвйного зменшення балансу; б) за методом амортизацÿ по залишковй вартост; в) за прямолнйним методом; г) амортизаця на нематеральн активи не нараховуться. 15. Що з перелченого входить до власних джерел фнансування нвестицй в розширене вдтворення основних фондв пдпримства: ) амортизацйн вдрахування б) прибуток; в) акцонерний каптал; г) все перелчене вище. 16. Що з перелченого належить до залучених джерел фнансування нвестицй в розширене вдтворення основних фондв пдпримства: ) амортизацйн вдрахування; б) прибуток; в) банквськ кредити; г) акцонерний каптал. 17. Що з перелченого входить до позичкових джерел фнансування нвестицй в розширене вдтворення основних фондв пдпримства: ) амортизацйн вдрахування; б) прибуток; в) банквськ кредити; г) акцонерний каптал. 18. Чиста тепершня вартсть (№У) довгострокового нвестицйного проекту визначаться як: ) алгебрапдсумок номнальногрошових надходжень, витрат виплат за один рк; б) алгебрапдсумок чистого прибутку (збиткв) за певну кльксть рокв; в) пдсумована за певну кльксть рокв вартсть дисконтова них чистих грошових (готвкових) потокв; г) спввдношення чистого прибутку до витрат без урахування амортизац. 19. Ставка дисконтування при визначенн тепершньо вартост майбутнх грошових потокв при визначенн ефективност довгострокових реальних нвестицй визначаться нарвн: ) середнього розмру ставки вдсоткв за довгостроковими банквськими кредитами; б) облковоНБУ; в) бажан для нвестора ставки дохдност, що базуться на дохдност нвестицй в альтернативн за мрою ризику проекти; г) жодна з наведених вдповдей не правильною. 20. Внутршня ставка дохдност (КК) при оцнках ефективност довгострокових нвестицйних проектв визначаться як: ) алгебрачний пдсумок грошових надходжень виплат за певний часовий перод; б) алгебрапдсумок чистого прибутку (збиткв) за певний часовий перод; в) пдсумована за певний перод вартсть дисконтованих чистих грошових (готвкових) потокв; г) розмр ставки дисконтування, за якого чиста тепершня вартсть нвестицйного проекту за вдповдний перод дорвню нулю. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Практичн завдання 1. Акцонерне товариство купило брокерське мсце за 450 тис.грн строком на 3 ро-ки “ноу хау” за 960 тис.грн. Яку суму амортизацйних вдрахувань щоквартально повин-на нараховувати бухгалтеря по цим нематеральним активам? Визначити суму прибутку, що “зекономлена” на протяз року за рахунок амортизац нематеральних активв. 2. снують альтернативн варанти формування необоротних ак¬тивв пдпримства переробнодва варанти формування на: ) придбання нерухомост; б) будв¬ництво пдпримства за проектом. При цьому, за умов прийняття першого варанта, потреба в коштах становитиме 300,0 тис. грн, за умов прийняття друго-го — 320,0 тис. грн. Можлив варанти й щодо вибору нÿ з переробки сировини, а також обладнання та устаткування (вихдна нформаця наведена у таблиц). Слд зазначити, що обраний варант придбання обладнання визначальним при формуванн нематеральних активв. Так, за першим варантом придбання обладнання, потреба в нема¬теральних активах становитиме 4,0 тис. грн, за другим — 2,0 тис. грн. На пдстав всього зазначеного вище визначте та обрунтуйте кожний з можливих варантв формування необоротних активв пдпримства. ВИХДНА Н ОРМАЦЯ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ ПДПРИкМСТВА Показник Варант 1 Варант 2 Продуктивнсть н, кг/год 500,0 500,0 Вартсть придбання нÿ з переробки сировини, тис. грн 70,0 60,0 Транспортн витрати, (у % до вартост облад¬нання) 5,0 15,0 Вартсть обладнання, що не входить до нÿ з переробки сировини, (у % до вартост облад¬нання) 10,0 15,0 Вартсть нструментв та приладв, (у % до вар¬тост обла-днання) 15,0 15,0 3. Визначити суму нарахованометодом амортизацÿ за II квартал. Ви-хдн дан для розрахункв наведено в таблиц. Група ос-нов¬них за-собв Балансова вартсть на початок квартал, грн Вибуло ос¬новних за¬собв у квар-тал, грн Придбано основ-них за¬собв у II квартал, грн Сума амор¬тизац у квартал, грн Група 1 897 200 130 200 20 400 12 500 Група 2 124 500 4 500 58 100 18 900 Група 3 478 900 41 700 26 200 23 000 Група 4 78 100 15 100 5 200 11 000 4. Який рвень квдацйно(у вдсотках до первсновстанови-ти пдпримству, якщо пе¬рвсна вартсть об'кта основних засобв становить 20 тис. грин Термн корисного використання встановлений пдпримством - 5 рокв, нормативний - 7 рокв. 5. Пдпримство придбало обладнання, первсна вартсть якого склада 500 тис. грн. З урахуванням особливостей експлуатац встановлено термн корисного використання обладнання - 6 рокв. За цей час пдпримство плану випустити 2 500 тис. одиниць деталей, у тому числ з використанням придбаного обладнання - 1080 тис. оди-ниць. Розрахувати виробничим методом суму амортизацй за кожен рк експлуатацÿ, як-що завантаження обладнання по роках плануться у таких обсягах: 1-й рк-120 000 тис. одиниць; 2-й рк - 200 000 тис. одиниць; 3-й рк - 220 000 тис. одиниць; 4-й рк - 200 000 тис. одиниць; 5-й рк-180 000 тис. одиниць; 6-й рк- 160 000 тис. одиниць. 6.Первсна вартсть об'кта амортизац - автомобля, який перебува на баланс п-дпримства "Автобаза" становить - 258 тис. грн. Сума коштв, яку пдпримство очку отримати вд продажу автомобля псля закнчення термну його кориснокорисного використання - 5 рокв. Передбачаться, що загаль-ний пробг автомобля становитиме 1100 тис. км. За перш чотири 4 роки фактичний про-бг автомобля склав: 1-й рк - 250 тис. км; в 2-й рк - 230 тис. км; в 3-й рк - 235 тис. км; в 4-й рк - 210 тис. км. Визначити залишкову вартсть автомобля на кнець четвертого року його експлуатац, а також спрогнозувати суму амортизацйних вдра¬хувань у п'ятий рк служби об'кта. 7. Первсна вартсть об'кта основних засобв 6500 грн, квдацйна вартсть стано-вить 850 грн. У перший рк експлуатац бу¬ло списано на витрати виробництва 2 600 грн. Визначити прогнозова¬ний термн корисного використання об'кта основних засобв, якщо нарахування амортизацйних вдрахувань здйснються за методом зме¬ншення залишковозакупило для використання у виробниц¬тв обладнання на суму 420 тис. грн (з ПДВ) . Витрати на транспорту¬вання й монтаж обладнання становили 30 тис. грн, пдпримство вста¬новило термн корисного використання обладнання 6 рокв, а квда¬цйну вартсть - 26 тис. грн. Визначити норму амортизацйних вдрахувань для обладнання за умови застосування методу прямолнйнозменшення залишковоз названих методв амортизацÿ еко¬номчно вигдн-ший. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1.Яким чином здйснються амортизаця нематеральних активв? 2. Що розумють пд квдацйною вартстю основних засобв? 3.. Що розумють пд каптальними вкладеннями? 4. Розкрийте основн джерела каптальних вкладень суб’ктв господарювання. 5. Як види зингу застосовуються в Украчому полягають вдмнност мж фнансовим оперативним зингом? 7. Як види витрат включа плата за зинг? 8.Як методи амортизацÿ застосовуються при визначенн фнан¬сових результатв (прибутку, збитку)? 9.Який метод застосовуться для нарахування амортизац нема¬теральних активв? 10.На як основн засоби не здйснються нарахування амортиза¬цÿ? 11.Чи нараховуться амортизаця на отриман на умовах оренди пдпримством основн засоби? 12.Чи нараховуться амортизаця на основн засоби, як не введен в дю (законсервован)? 13.Як ставки (норми) амортизацÿ застосовуються при нараху¬ванн за «податковим» ме-тодом? 14.Чи нараховуться амортизаця на невиробнич основн засоби? ндивдуальн завдання 1. Назвати методи оцнки вартост необоротних активв та охарактеризуйте х. 2. Назвати фактори, що впливають на структуру основних засобв. 3. Визначити склад каптальних вкладень на пдпримств. 4. Заповнити порожн мсця структурно-логчно схеми. Навести класифкацю кап-тальних вкладень за призначенням та х приклади. 5. Назвати джерела фнансування каптальних вкладень. 6. Назвати фактори, вд яких залежить структура фнансування капталовкладень. 7. Охарактеризувати методи визначення потреби пдпримства у каптальних вкла-деннях. 8. Визначити та охарактеризувати методи оцнки ефективност капталовкладень пдпримства. Назвати показники, за допомогою яких визначаться ефективнсть використання основних засобв. 9. Назвати фактори, що впливають на дисконтовану ставку. 10. На основ наведених даних розрахувати: прибуток до оподаткування, податок на прибуток, рчний готвковий потк (CF), тепершню (дисконтован) вартсть рчного готвкового потоку, строк окупност початкових нвестицй, ндекс прибутковост за роз-рахунковий перод. Результати розрахункв вдобразити у таблиц. ПОКАЗНИКИ, тис. грн РОКИ 0 1 2 3 4 Капталовкладення в основн засоби (придбан¬ня, мо-нтаж) 500 - - - - Чистий дохд (виручк) вд реалзац - 400 420 440 460 Витрати, разом - 180 190 200 210 - в т.ч. амортизаця - 140 140 140 140 Ставка дисконтування, % 20 20 20 20 Прибуток до оподаткування Податок на прибуток Рчний готвковий потк (CF) Тепершню (дисконтован) вартсть рчного готвкового потоку Чисту тепершню вартсть проекту (NPV) - на кнець ко-жного року розрахункового пероду Строк окупност початкових нвестицй ндекс прибутковост за розрахунковий перод 11. Визначити первсну вартсть об'кта основних засо¬бв з термном корисного ви-користання 6 рокв, амортизацю якого нара¬ховують кумулятивним методом. Вдомо, що рвень квдацйноцього об'кта становить 5 % вд його первсносума аморти¬зацйних вдрахувань в четвертому роц експлуатацÿ становила 4 000 грн. Тематика рефератв 1.Лзинг як ефективний засб нвестицйно дяльност пдприм¬ства. 2.Сучасна нвестицйна полтика: проблеми та напрямки розвитку. 3.Аналтична оцнка переваг недолкв вибору пдпримством методв амортизацÿ ос-новних засобв. 4.Принципи порядок оцнки ефективност нвестицй в необо¬ротн активи. 5.Порядок нарахування амортизац довгострокових фнансових нвестицй. 6.Фнансово-правов особливост ноземного нвестування. 7. Фактори, що впливають на вибр методу амортизац основних засобв. 8. нвестицйна полтика пдпримств в умовах формування ринкових вдносин 9. Джерела фнансування ремонту основних засобв 10.Лзинг як форма кредиту 11.Обрунтувати доцльнсть застосування конкретного методу амортизацÿ для окре-мих елементв основних засобв. 12. Провести аналз дати оцнку ефективност використання основних засобв пдпримства 13.Провести аналз дати оцнку ефективност використання необоротних активв пд-примства тература: 5,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 6. Оборотний каптал Ключов слова Оборотн активи, норми та нормативи оборотних коштв, запаси, дебторська заборговансть, власн оборотн кошти, позичен та залучен обгов кошти, оборот-нсть оборотних коштв, метод прямого рахунку та економчний метод обчислення потреби в обгових коштах,сумнвний борг, собвартсть запасв, товари, чистий обго-вий каптал пдпримства, чиста реалзацйна вартсть дебторсько заборгованост. Практичне заняття 9 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1.Розрахунок показникв ефективност використання оборотних активв. 2. Визначення необхдного обсягу фнансових коштв, що авансуються в формування запасв товарно-матеральних цнностей. 3. Оцнка реального стану дебторсько заборгованост. Тестов завдання 1. Як оборотн кошти з перелчених можна охарактеризувати як низьколквдн активи? ) дебторська заборговансть; б) кошти на банквських рахунках в кас пдпримства; в) короткостроков фнансов нвестицÿ; г) матеральн запаси. 2. Метод FIFO в оцнках вартост вибуття запасв передбача: ) собвартсть запасв, що вибули, оцнються за вартстю останнх в час х надхо-джень на склад; б) собвартсть запасв, що вибули, оцнються за вартстю перших в час х надхо-джень на склад; в) собвартсть запасв, що вибули, оцнються за середньозваженою вартстю наявних складських запасв; г) собвартсть запасв, що вибули, оцнються за цною х реалзацÿ. 3. Ефективнсть використання оборотних засобв (оборотних фондв) визначаться показниками: ) коефцнтом обертання; б) фондовддачею; в) коефцúнтом квдност; г) фондоозбронстю прац. 4. Коефцнт обертання оборотних засобв - це показник, що розраховуться як: ) вдношення прибутку до вартост оборотних засобв; б) вдношення доходу до вартост оборотних засобв; в) вдношення вартост оборотних засобв до прибутку; г) вдношення вартост оборотних засобв до доходу. 5. Економчн ресурси пдпримства у форм сукупних майнових цнностей, що використовуються з метою одержання доходу, являють собою: ) власний каптал пдпримства; б) статутний каптал пдпримства; в) зобов'язання пдпримства; г) активи пдпримства. 6. Майнов цнност пдпримства, що багаторазово беруть участь у процес гос-подарсько дяльност та переносять свою вартсть на вартсть продукц поступово, частинами, являють собою: ) власний каптал пдпримства; б) статутний каптал пдпримства; в) необоротн активи пдпримства; г) оборотн активи пдпримства. 7. Майнов цнност пдпримства, що беруть участь у процес господарсько дяльност та цлком використовуються впродовж одного виробничого циклу, яв-ляють собою: ) власний каптал пдпримства; б) статутний каптал пдпримства; в) необоротн активи пдпримства; г) оборотн активи пдпримства. 8. До складу необоротних активв не входять: ) нематеральн активи; б) запаси товарно-матеральних цнностей; в) довгостроков фнансов нвестицÿ; г) основн засоби. 9. До оборотних активв не вдносяться: ) короткостроков фнансов вкладення у вексел нших господарюючих суб'ктв; б) заборговансть по заробтнй платн перед працвниками пдпримства в) заборговансть покупцв за продукцю, що вдвантажена; г) запаси сировини й матералв. 10. Необоротн активи пдпримства характеризуються такою позитивною рисою: ) вони належать до групи важколквдних нелквдних активв; б) вони повльно змнюють структуру в короткостроковому перод, тому важко пддаються фнансовому управлнню; в) на них практично не вплива нфляця; г) вони пдлягають моральному зносу. 11. Оборотн активи мають таку негативну рису: ) ними легко управляти; б) вони бльш пристосован до змн кон'юнктури товарного та фнансового ринкв; в) вони досить високолквдн; г) вони схильн до постйних втрат у зв'язку з природними втратами. 12 Володють спроможнстю генерувати стабльний прибуток навть за умов несприятливо господарськовкладен в основн засоби; б) кошти, що вкладен в запаси сировини; в) кошти, що вкладен в дебторську заборговансть; г) кошти, що вкладен в запаси товарв. 13. До якоактивв пдпримства слд вднести персональний комп'ютер: ) нематеральн активи; б) основн засоби; в) довгостроков фнансов нвестицÿ; г) поточн фнансов нвестицÿ. 14. Мають високу квднсть, а частина х знаходиться у вигляд готових засо-бв платежу: ) нематеральн активи; б) основн засоби; в) оборотн активи; г) необоротн активи. 15. Фнансовому ризику втрат у зв'язку з несумлннстю партнерв пдлягають: ) грошов кошти, що вкладен в обладнання; б) грошов кошти, що вкладен в будвельний об'кт; в) грошов кошти, що вкладен в транспортн засоби; г) грошов кошти, що вкладен в дебторську заборговансть. 16. Господарський об'кт з закнченим циклом виробництва продукц (робт, послуг): ) пдпримство; б) цлсний майновий комплекс; в) пдроздл; г) фля. 17. Сферу обгу обслугову така складова оборотних коштв: ) готова продукця на склад; б) незавершене виробництво; в) кошти на рахунках у банках кас, у розрахунках, дебторська заборговансть; г) готова продукця, що вдвантажена; д) витрати майбутнх перодв. 18. Оборотн активи за фнансовими особливостями х формування подля-ються на: ) власн та позиков; б) валов та чист; в) матеральн та фнансов; г) постйн та тимчасов. 19. У процес операцйного циклу пдпримств оптово торгвл беруть участь так види оборотних активв: ) грошов кошти; б) дебторська заборговансть; в) запаси сировини, матералв; г) запаси готово продукцÿ; д) запаси товарв. 20. Прискорення оборотност дебторсько заборгованост чинником: ) погршення фнансового стану пдпримства; б) покращання фнансового стану пдпримства; в) не вплива на фнансовий стан пдпримства. 21. До низьколквдних активв можна вднести так напрями розмщення обо-ротних коштв: ) дебторська заборговансть; б) грош на банквських рахунках в кас пдпримства; в) незавершене виробництво; г) товари вдвантажен; д) виробнич запаси. 22. Тривалсть одного обороту оборотних коштв у днях визначаться як: ) вдношення середньорчно вартост оборотних коштв до прибутку; б) вдношення виручки вд реалзац до середньорчно вартост оборотних кош-тв; в) добуток залишкв оборотних коштв на кльксть днв у перод, подлений на обсяг реалзац; г) вдношення суми середнього залишку оборотних коштв до суми одноденноза перод, що аналзуться. 23. Тимчасова та постйна потреба в оборотних активах пдпримства задо-вольняться за рахунок короткострокового позикового капталу за умови дотриман-ня: ) агресивно полтики фнансування активв; б) помрнофнансування активв; в) консервативнофнансування активв. 24. До високолквдних активв можна вднести так напрями розмщення обо-ротних коштв: ) матеральн оборотн активи; б) товари вдвантажен; в) дебторська заборговансть; г) готова продукця; д) грош на банквських рахунках в кас пдпримства. 25. Дебторська заборговансть складовою: ) короткострокових пасивв; б) поточних активв; в) нематеральних активв; г) позаоборотних активв; д) виробничих оборотних фондв. 26.Оборотн активи за приналежнстю подляються на: ) власн та позиков; б) валов та чист; в) матеральн та фнансов; г) постйн та тимчасов. 27. Прискорення обороту оборотних коштв приводить до: ) абсолютного х вивльнення з обороту; б) вдносного х вивльнення з обороту; в) зростання ммоблзац оборотних коштв; г) збльшення обсягв позичкового залученого капталу. 28. Складовими оборотних виробничих фондв : ) дебторська заборговансть; б) кредиторська заборговансть; в) основн матерали; г) паливо; д) готова продукця на склад; ) витрати майбутнх перодв. 29. У процес операцйного циклу пдпримств роздрбно торгвл беруть участь так види оборотних активв: ) грошов кошти; б) дебторська заборговансть; в) запаси сировини, матералв; г) запаси готово продукцÿ; д) запаси товарв. 30. Коефцнт оборотност оборотних коштв розраховуться як: ) вдношення власних оборотних коштв до загально суми власного капталу; б) вдношення виробничо собвартост до величини виробничих запасв; в) вдношення виручки вд реалзац готовосередньорчно вартост оборотних активв; г) вдношення вартост оборотних коштв до виробничо собвартост. 31. Оборотн активи за формами функцонування у конкретному перод часу подляються на: ) власн та позиков; б) валов та чист; в) матеральн та фнансов; г) постйн та тимчасов. 32. У процес операцйного циклу виробничих пдпримств використовуються так види оборотних активв: ) грошов кошти; б) дебторська заборговансть; в) короткостроков фнансов вкладення; г) запаси сировини, матералв; д) запаси готово продукцÿ; ) запаси товарв. 33. Видатки майбутнх перодв - це: ) майбутн грошов витрати; б) грошов витрати, що матимуть мсце у наступному перод часу, але виплачу-ються сьогодн; в) грошов витрати, що мають мсце у цьому перод часу, але вдшкодовуються за рахунок собвартост продукц у наступному перод; г) грошов витрати, як мають бути вдшкодован покупцями продукц. 34. У процес кругообороту з самого початку використання переходять у фазу незавершеного виробництва так види виробничих запасв пдпримства: ) покупн напвфабрикати; б) сировина, основн та допомжн матерали; в) малоцнн нструменти; г) тара, пальне паливо. 35. До напвфабрикатв власного виробництва належать: ) предмети прац, обробка яких не завершена в одному з виробничих пдроздлв пдпримства; б) предмети прац, як знаходяться безпосередньо на робочих мсцях; в) предмети прац, що повнстю оброблен в цьому виробничому пдроздл пдп-римства, але потребують подальшов нших пдроздлах; г) предмети прац, як знаходяться у процес транспортування вд одного робочого мсця до ншого. 36. Скорочення тривалост виробничого циклу да можливсть: ) збльшити тривалсть одного обороту; б) збльшити коефцнт завантаження оборотних коштв; в) вивльнити грошов кошти з обороту; г) скоротити кльксть оборотв оборотних коштв. 37. До складу оборотних активв пдпримства належать: ) запаси матералв, запасних частин, палива, готовосклад; б) оборотн виробнич фонди та фонди обгу; в) незавершене виробництво, готова продукця на склад; г) виробнич запаси, витрати майбутнх перодв, фонди обгу; д) устаткування цехв, готова продукця на склад. 38. На формування виробничих запасв пдпримства вплива такий основний чинник: ) потреба в матеральних ресурсах; б) перодичнсть використання матеральних ресурсв у процес виробництва; в) сезоннсть виробництва; г) умови транспортування та споживання. 39. Коефцнт оборотност оборотних коштв характеризу: ) величину реалзовано продукцÿ, що припада на одну гривню оборотних акти-вв; б) середню тривалсть одного обороту; в) величину оборотних коштв за вдповдний звтний перод; г) рвень технчно оснащеност пдпримства; д) витрати виробничих фондв на одну гривню товарнообороту оборотних коштв пдпримства характеризу: ) коефцнт оборотност; б) коефцúнт завантаження; в) тривалсть одного обороту; г) рентабельнсть оборотних коштв. 41. Оборотн кошти пдпримства використовуються ефективнше, якщо: ) бльша х частина зайнята у сфер обгу; б) бльша х частина зайнята у сфер виробництва; в) вони рвномрно зайнят як у сфер виробництва, так в сфер обгу. 42. Вивльнення грошових коштв з обороту вдбуваться внаслдок: ) уповльнення оборотност оборотних активв; б) скорочення тривалост одного обороту; в) пдвищення прибутковост дяльност пдпримства; г) зростання обсягу виробництва. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Практичн завдання 1. На основ даних, що наведен в таблиц, визначити: ) показники структури оборотних активв на початок кнець кварталу; б) середн залишки оборотних активв пдпримства за квартал; в) тривалсть одного обороту в днях; г) коефцúнт оборотност; д) коефцúнт закрплення оборотних активв. Стан оборотних активв пдпримства в Ⲳ квартал (тис. грн) Показники Липень Серпень Вересень Жовтень Оборотн активи на початок мсяця - всьо-го 902,0 905,0 935,0 950,0 в тому числ: сировина, основн матерали купован напвфабрикати 574,0 575,0 572,3 573,0 допомжн матерали 113,0 114,0 113,3 112,0 паливо 3,3 4,0 18,0 17,0 тара 3,3 5,0 12,0 9,0 запасн частини 7,0 5,3 14,0 8,0 малоцнний нвентар предмети, що шви-дко зношуються 14,7 15,0 20,0 26,3 (Продовження таблиц) незавершене виробництво напвфабрикати 43,0 44,0 45,0 44,0 товари вдвантажен 15,0 20,0 14,0 26,3 витрати майбутнх перодв 7,0 4,0 3,0 4,0 готова продукця на склад 72,0 72,7 73,0 74,0 грошов кошти 25,0 24,0 25,0 30,0 нш оборотн активи 2,0 4,0 1,7 2,7 Виручка вд реалзацÿ 1356,7 1325,0 1345,0 1360,0 2. Використовуючи дан таблиц, розрахувати показники ефективност використання оборотних активв пдпримства за квартал. Показники ефективност використання оборотних активв № п/п Показники Пероди базисний звтний 1. Обсяг реалзацÿ (тис.грн) 6800 7200 2. Середн залишки нормованих оборотних активв (тис.грн.) 220 2500 3. Прибуток вд реалзац (тис.грн) 500 550 4. Одноденний виторг (тис.грн) 5. Тривалсть одного обороту (дн) 6. Коефцнт оборотност 7. Коефцнт завантаження оборотних коштв 8. Рентабельнсть оборотних коштв (%) Визначити величину вивльнення (додаткового залучення) оборотних активв з обороту (в оборот) в результат прискорення (уповльнення) оборотност оборотних засо-бв. 3. Магазин „Фокстрот" прода за мсяць 35 телевзорв „LG" за цною 3000 грн. При цьому магазин встановлю то¬рговельну надбавку до закупвельно цни в розмр 20 %. Постйн витрати на поставку одн㺿 партÿ телевзорв складають 3000 грн, змнн ви-трати на збергання одного телевзора встановлен на рвн 15 % вд закупвельно цни одного телевзора. Визначити: ) оптимальний розмр одн㺿 партÿ закупвл телевзорв; б) необхдну кльксть замовлень телевзорв протягом року; в) суму, яку буде сплачено магазином "Фокстрот" за кожну партю телевзорв. 4. У звтному роц на новоствореному пдпримств "Ольвя": 1) реалзовано товарносуму 420 тис. грн; 2) середн залишки оборотних коштв склали 27 тис. грн. Визначити можливий випуск продукц в наступному за звтним роц за умов: 1) незмнного обсягу оборотних коштв; 2) зменшеноп"ять днв тривалост обороту оборотних коштв. 5. Фрма плану, що й буде потрбно 2 млн грн коштв на один мсяць для розраху-нкв з кредиторами. Для отримання додат¬кового прибутку можливсть проведення пев-нооперацй з купвл-продажу високолквдних цнних паперв з очкуваною мсяч¬ною нормою доходност 1 %. Затрати на проведення кожно операцÿ купвл-продажу складатимуть 100 грн. Розрахувати оптимальний об¬сяг цнних паперв (у вартсному екввалент) для проведення кожнох купвл-продажу, необхдну кльксть операцй з переказу грошей та витрати на реалзацю такоза формулою модел Улсона оптима¬льний розмр замовлення не-обхдну кльксть замовлень протягом року, якщо: 1) вартсть виконання одн㺿 партÿ замовлення - 32 грн; 2) рчна потреба в сировин - 8192 кг; 3)витрати на збергання 1 кг сировини - 8 грн. 7. Виробниче пдпримство "Терен" за рк спожива 50 тон матералв. Вдпускна цна 1 кг матералв склада 15 грн. Транспортн витрати (без ПДВ) у розрахунку на 1 кг матералв дорвнюють 0,2 грн. Вартсть розмщення одного замовлення (без ПДВ) - 35 грн. Визначити оптимальну кльксть матералв у однй парт, як¬що: 1) сировина придбаваться за власн оборотн кошти пдпримства; сировина придбаваться за позичен кошти пд 30 % рчних. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення оборотних активв. 2. Що входить до складу оборотних активв? 3. Перелчить основн стад кругообороту оборотних активв. 4. Чим обумовлений розподл оборотних активв на оборотн фонди фонди обгу? 5. Що розумють пд тривалстю виробничо-комерцйного циклу? 6. Як фактори впливають на тривалсть виробничо-комерцйного циклу? 7. Як джерела формування оборотних активв? 8. Як визначити чистий оборотний каптал? 9. Як показники застосовуються для оцнки стану й ефективност використання оборотних коштв? 10. Як розрахувати величину вивльнення (додаткового залучення) оборотного кап-талу в результат прискорення (уповльнення) його оборотност? 11. Перелчть шляхи пдвищення ефективност використання оборотного капталу. 12. Шляхи засоби регулювання дебторськовизначення резерву сумнвних боргв. 14. Шляхи засоби регулювання дебторсько засоби оцнки та регулювання квдност активв пд¬примства. 16. Шляхи засоби регулювання дебторськовизначення резерву сумнвних боргв. 18. Шляхи засоби регулювання дебторсько засоби оцнки та регулювання квдност активв пд¬примства. 20. Що розумють пд сумнвною безнадйною дебторською забор¬гованстю? ндивдуальн завдання 1. Визначити принципи органзацÿ обгових коштв. 2. Назвати методи оцнки запасв та охарактеризувати кожен з них. 3. Навести класифкацю оборотного капталу та показникв ефективност х вико-ристання. 4. Визначити основн шляхи пдвищення ефективност використання оборотного капталу. 5. Торговельне пдпримство в наступному роц плану закупити 2500 шт. товару по цн 100 грн. за штуку. Витрати на обслуговування закупок запланован в розмр 500 грн. на кожну партю, а витрати на збереження одиниц товару 16% вд цни. Розрахувати оптимальну величину парт закупки необхдну кльксть закупок на протяз року. 6. Визначити загальний перод операцйного циклу пд¬примства в поточному роц, якщо: 1) за звтний рк плануться виготовити реалзувати продукц (за соб¬вартстю) на зага-льну суму 1404 тис. грн; 2) вартсть виробничих запасв на пдпримств склада 175 500 грн; 3) середнй перод нкасацÿ дебторськона пдпримств дорвню 22 дням; 4) середнй залишок грошових коштв на пдпримств склада 15 600 грн. 7. Визначити обсяг реалзацÿ продукцÿ пдпримства «Олмп» в поточному кварта-л, якщо: 1) загальний перод операцйного циклу пдпримства склада 38 днв; 2) середня сума запасв сировини, матералв та готовозалишок грошових коштв на пдпримств склада 4 800 грн; 4) дебторська заборговансть за звтний квартал здйснила 5 оборотв. 8. Визначити оптимальний розмр парт комплек¬туючих виробв ритмчнсть х постачання на пдпримство „н-терконтиненталь " на основ даних: 1)для забезпечення виробничих потреб пдпримству необхдно 125 тис. одиниць конс-трукцйного матералу на рк; 2) цна одиниц конструкцйних матералв - 100 грн; 3) витрати пдпримства на обслуговування придбання матералу (роз¬мщення замо-влення, оформлення документв, контроль за прохо¬дженням розрахункв, приймання виробв за клькстю та якстю та н.) дорвнюють 1000 грн в розрахунку на кожну пар-тю; 4) витрати на збергання матералв, що закуповуються (орендна плата за складськ прим-щення, оплата прац персоналу складв, втрати ре¬сурсв у процес збергання та н.) ста-новлять 10 % середньозапасв конструкцйного матералу. 9. Визначити величину абсолютнокапталу, вплив оборотност на прирст або змен¬шення прибутку пдпримства "Декор " на основ даних: 1) за пврччя 2006 року пдпримство реалзувало продукц на 6 % бльше, нж за той самий перод минулого року. Рзниця склала 4500 грн; 2) зростання вдбулося при одночасному зниженн показника „витрат на 1 грн товарно продукцÿ"' на 3 копйки. У 2006 роц вн досяг 78 коп. 3) коефцúнт оборотност оборотних коштв у 2005 роц складав 3,6, а в 2006 роц - 5 %. 10. Розрахувати первсну вартсть сировини в запасах за видами та разом по пдп-римству. Результати розрахункв вдобразити у таблиц. (Тис. грн) № п.п. Показники Види (групи) сировини мате¬ралв А Б В 1 закупвельна вартсть, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %) 46 79 14 2 транспортн витрати, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20 %) 12 8 - 3 послуги посередника, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20%) 4 - 2 4 повернено постачальнику через невдповд¬нсть яксним вимогам на суму, разом (в т.ч. ПДВ за ставкою 20%) 7 - - 5 для придбання сировини взятий кредит - сума кредиту - строк кредиту - рчна вдсоткова ставка 30 1 мс. 20% - - 6 Первсну (балансову) вартсть сировини в запасах: - за видами 7 - разом по пдпримству 11. Розрахувати дебторську заборговансть, згрупована за термнами прострочки, суми резерву сумнвних боргв за групами та разом по пдпримству. Результати розрахункв вдобразити у таблиц. Покупц За клькстю прострочених днв оплати 0 1-30 31-60 61-90 Блше 90 Групи дебторв, тис. грн А 24 В 16 7 С 23 нш 140 25 10 5 7 (Продовження таблиц) Процент неоплачених рахункв, виходячи з минулого досвду, % 6 15 5 5 2 Разом дебторську заборговансть, згрупована за термнами прострочки Суми резерву сумнвних боргв за групами Суму резерву сумнвних боргв ра-зом по пдпримству 12. З урахуванням нформацÿ, що надаться у таблиц, заповнити порожн мсця у таблиц. Кльксть оди-ниць Цна за оди-ницю Загальна вар-тсть Вихдн дан (рух товарних запасв протягом мсяця) Залишок на 01.09... 30 30 900 Придбано 10.09.... 10 31 310 Придбано 15.09... 20 35 700 Придбано 20.09... 40 38 1520 Разом придбано 70 2530 Реалзовано 12.09... 20 Реалзовано 25.09... 50 Залишок на 01.10... 30 Обчислити вартсть вибуття запасв: 3 використанням методу ФО Реалзовано 12.09... Реалзовано 25.09... Залишок на 01.10... 3 використанням методу середньозважено12.09... та 25.09... Залишок на 01.10... Тематика рефератв та дослдно-аналтичн завдання 1. Оборотн активи пдпримств та оптимзаця х складу розмру. 2. Оптимзаця чистого обгового капталу пдпримства та управ¬лння дебторською кредиторською заборгованстю. 3. Управлння дебторською заборгованстю, оцнка, регулювання та класифкаця. 4. Аналз стану та ефективност використання оборотних активв пдпримства.. 5. Оптимзаця структури оборотних активв. 6. Аналз структури оборотних активв та х оцнка. тература: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,25,16,27. Практичне заняття 10 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1.Визначення мнмально необхдно потреби в грошових активах. 2.Нормування оборотних активв за окремими елементами. 3.Визначення загально потреби в оборотних активах по пдпримству. Тестов завдання 1. Як з наведених оборотних активв вважають за доцльне нормувати: ) грошов кошти та х еквваленти; б) короткостроков нвестиц в цнн папери; в) матеральн запаси; г) вс перелчен вище вдповд правильними. 2. Норми витрат на створення запасу матеральних ресурсв вста-новлюються: ) самим пдпримством; б) законодавчими актами; в) державними статистичними установами; г) Мнстерством економки Укравизначенн обрунтованих норм виробничих запасв незавершеному виробництв враховуться: ) перод поставки партй матеральних ресурсв; б) перод, необхдний для накопичення товарних партй продукц; в) тривалсть виробничого циклу; г) все перелчене вище. 4. При визначенн обрунтованих норм виробничих запасв у матеральних запа-сах враховуться: ) перод поставки партй матеральних ресурсв; б) перод, необхдний для накопичення товарних партй продукц; в) тривалсть виробничого циклу; г) все перелчене вище. 5. При визначенн обрунтованих норм виробничих запасв у запасах готово про-дукцÿ враховуться: ) перод поставки партй матеральних ресурсв; б) перод, необхдний для накопичення товарних партй продукц; в) тривалсть виробничого циклу; г) все перелчене вище. 6. До нормованих належать так оборотн активи: ) оборотн виробнич фонди; б) виробнич запаси; в) фонди обгу; г) оборотн виробнич фонди й готова продукця. 7. Промжок часу мж придбанням сировини та матералв для здйснення дя-льност та отриманням коштв вд реалзац виготовленоних продукцÿ називать-ся: ) виробничий цикл; б) фнансовий цикл; в) операцйний цикл; г) нвестицйний цикл. 8. Потребу пдпримства в оборотних коштах у незавершеному виробництв можна визначити за допомогою показникв: ) кльксть виготовлено продукцÿ; б) тривалсть виробничого циклу; в) одноденн витрати в незавершеному виробництв за планом IV кв. за виробни-чою собвартстю; г) коефцúнт зростання витрат; д) норми запасу в днях конкретних видв сировини матералв. 9. У незавершеному виробництв норматив оборотних коштв визначаться: ) шляхом множення вартост середньодобового споживання матералв на норму х запасв у днях; б) як добуток вартост одноденного випуску готових виробв на норму х запасу на склад у днях; в) шляхом множення вартост середньодобового випуску продукц, скоригованокоефцнт наростання витрат, на тривалсть виробничого циклу у днях; г) як добуток середньовиробничого циклу на середньоденний випуск товарно виробничою собвартстю. 10. Не нормуються так складов оборотних активв пдпримства: ) видатки майбутнх перодв; б) залишки готово продукцÿ на склад; в) грошов кошти на розрахунковому рахунку; г) незавершене виробництво. 11. До нормованих оборотних активв належать: ) залишки готовосклад; б) грошов кошти на розрахунковому рахунку; в) дебторська заборговансть; г) вдвантажена покупцев продукця. 12. Показником, що характеризу вдношення запасв тих чи нших матераль-них цнностей до х добово: ) норматив оборотних коштв; б) норма оборотних коштв; в) коефцúнт оборотност; г) правильна вдповдь вдсутня. 13. Метод розрахунку оборотних активв, який передбача ретельний аналз наявних товарно-матеральних цнностей з подальшим коригуванням фактичних запасв вилученням з них надлиш¬кових, називаться: ) аналтичним; б) коефцúнтним; в) прямого розрахунку. 14. Норма виробничих запасв вимрються: ) споживанням ресурсв; 'б) у днях середньодобового обсягу складського обороту ресурсв; в) у днях середньодобового обсягу виробництва продукц; г) правильну вдповдь не зазначено. 15. У межах половини середнього нтервалу мж поставками визначаться ро-змр запасу: ) транспортного; б) пдготовчого; в) поточного; г) резервного. 16. Страховий резервний запас визначаться як: ) половина середнього нтервалу мж поставками; б) перод часу з моменту виставленого постачальнику рахунка до прибуття ванта-жу на склад пдпримства; в) перод, необхдний для термнового оформлення замовлення та доставки мате-ралв вд х виробника до споживача; г) перод, необхдний для приймання, складування пдготовки до виробничого використання матеральних ресурсв. 17. Шляхом множення середньодобового споживання матералв у вартсному вираз на норму х запасу в днях визначаться норматив оборотних активв: ) по сировин та матералах; б) у незавершеному виробництв; в) у залишках готововсх нормативах, перерахованих вище. 18.При оптимзацÿ розмру товарно-матеральних цнностей використовують: ) модель Баумоля; б) модель Улсона; в) модель Мллера-Орра; г) формулу Матца-Корр-Френка; д) усе, перераховане вище. 19.Метод оцнки вартост сукупних активв пдпримства, що заснований на визначенн вартост витрат, необхдних для вдтворення всх аналогчних активв, що входять до складу цлсного майнового комплексу, методом: ) балансововартост замщення; в) ринковоза капталзацúю прибутку. 20. Метод оцнки вартост сукупних активв пдпримства як цлсного майно-вого комплексу, що заснований на використанн ринкових цн, методом: ) балансововартост замщення; в) ринковоза капталзацúю прибутку. 21. Метод оцнки вартост сукупних активв як цлсного майнового комплексу, що заснований на визначенн чистих активв за даними балансу, методом: ) балансововартост замщення; в) ринковоза капталзацúю прибутку. 22. Метод оцнки сукупно вартост активв пдпримства, як цлсного майно-вого комплексу, що заснований на дисконтуванн прибутку, методом: ) балансововартост замщення; в) ринковоза капталзацúю прибутку. 23. Оцнка сукупноактивв пдпримства за фактичною х вартстю, що вдображена в баланс, мас так переваги: ) врахову вплив нфляц на вартсть активв; б) заснована на використанн ринкових цн; в) врахову вартсть поновлення аналогчних активв; г) дозволя визначити приблизну мнмальну вартсть активв. 24. Додаткова вартсть сукупних активв, що виника внаслдок ефективного використання загального фнансового потенцалу об'днань пдпримств (псля злиття або поглинання), ма назву: ) гудвл; б) синергзм. 25. Рзниця мж цною придбання та балансовою вартстю чистих активв пд-примства, що дозволя одержати додатковий прибуток вд використання домнуючого стану на ринку, нових технологй, тощо, ма назву: ) гудвл; б) синергзм. 26. Який з варантв вдповдей щодо полтики формування активв правильним? «Полтика формування активв передбача забезпечення оптимальност складу активв з позицй...»: ) сукупнооборотност; б) достатньолквдност; в) максимзацÿ ризику х втрат пд час використання; г) забезпечення прибутку та пдвищення ринковопдпримства. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Практичн завдання 1. Використовуючи нижченаведен дан, розрахувати норматив запасв сировини матералв по пдпримству на квартал поточного року. Розрахунок оформити у вигляд таблиц. Показник Витрати за квар-тал, тис. грн Значення показни-ка у днях 1. Поточний запас )молоко сухе 160 5 б)масло селянське 110 8 в)горхи мелен 120 7 г) цукор 140 10 д) харчов добавки 80 5 е) нш матеральн запаси 60 9 2.Час на приймання, розвантаження 0,3 Розрахунок нормативу запасв сировини матералв Назва си-ровини, матералв Поточний запас Час приймання, розвантаження Страховий запас Норма запасу (разом) Одноденн витрати Норматив запасу (за-пас сиро-вини, ма-тералв) Молоко сухе Масло се-лянське Горхи ме-лен Цукор Харчов добавки нш мате-ральн за-паси Разом 2. снують альтернативн варанти формування активв виробни¬чого пдпримства. Щодо необоротних активв вдомо наступне. Обладнання та нематеральн активи передбачаться придбати за власн кошти. За попереднми розрахунками загальна пот-реба в означених видах необоротних активв у вартсному вимру становитиме 50,0 тис. грн. Щодо виробничих примщень роз¬глядаються два основних варанти: придбання у власнсть за готвку або х будвництво. За попереднми розрахунками за¬гальна потреба в коштах для придбання виробничих прим¬щень становить 120,0 тис. грн, а за умов здйс-нення будвни¬цтва — 160,0 тис. грн. Щодо оборотних активв вдомо наступне. Потреба в каптал, що авансуться в оборотн активи, становить 95,0 тис. грн, а з урахуванням страхових запасв товарно-матеральних цнностей цей показник ма зрости в 1,4 рази. За умов, що мнмальний розмр статутного капталу становить 256,3 тис. грн, ви-значити можлив варанти формування активв пдпримства, що дозволять розпочати гос-подарську дяль¬нсть. 3. Визначити потребу промислового пдпримства в оборотному каптал, якщо: ) витрати сировини та матералв за квар¬тал становитимуть 2110,0 тис. грн; б) випуск продукц (за соб¬вартстю) за квартал передбачено у розмр 2640,0 тис. грн; в) но¬рма запа-су сировини та матералв (у днях) — 37 днв; г) норма запасу готовов нших оборотних активах становить 82,1 тис. грн. 4. Визначити норматив оборотного капталу за основни¬ми матералами на пдпри-мств ЗАТ «Ластвка» за окремим видом продукц па основ даних: 1) надходження матеральних ресурсв протягом червня поточного ро¬ку, на ЗАТ «Ластвка» вдображено у таблиц: Показники Надходження Разом 5.06 13.06 18.06 22.06 29.06 нтервал поставки, дн 6 8 5 4 7 Тканина, м 236 256 226 210 206 1134 2) час доставки матералв вд постачальника до споживача - 3 дн; 3) тривалсть документообороту - 1 день; 4) час, необхдний для одержання матералв та пдготовки х до вироб¬ництва - 2 дн; 5) квартальна потреба в тканин на виготовлення жночих жакетв - З 400 м2; 6) цна 1 м2 тканини - 37,5 грн. 5. Приватне пдпримство "Артем" освовиготовлення нового виробу. Ви-значити норматив оборотного капталу у незавер¬шеному виробництв цього виробу, якщо: 1) валов витрати на виробництво (собвартсть) виробу становлять 4 600 грн; 2) згдно з виявленим ринковим попитом рчна виробнича програма но¬вого виро-бу сформована в розмр 650 одиниць; 3) за встановленою технологúю тривалсть виробничого циклу стано¬вить 14 днв; 4) вартсть сировини й матералв, обробка (переробк) яких започатко¬вуться в перший день виробничого циклу, дорвню 65 % валових витрат на виробництво (собвартсть) нового виробу; 5) решта витрат по днях виробничого циклу розподляться рвномрно; 6) кльксть робочих днв на рк - 260. 6. Визначити сукупну потребу в оборотному каптал коштах на плановий перод з урахуванням прискорення оборотност оборотного капталу на основ даних: 1) сукупна потреба в оборотному каптал у звтному перод становить 2 680 тис. грн; 2) товарна продукця за виробничою собвартстю: - у звтному роц становить 48 240 тис. грн; - у плановому - 64 320 тис. грн; 3)у плановому перод передбачаться скорочення тривалост одного обороту оборотного капталу на 4 дн. 7. Визначити джерела фнансування приросту норма¬тиву оборотного капталу пд-примства за звтний квартал на основ даних: - прирст сукупнов оборотному каптал за звтний квартал становить 2,5 тис. грн; - фонд заробтно плати на початок звтного кварталу - 78 тис. грн; - фонд заробтно плати на кнець кварталу - 94 тис. грн; - нарахування на заробтну плату - 36,8 % - норма виплати заробтно плати (50 % пероду мж датами нараху¬вання виплати заробтно плати) - 6 днв; - прибуток, що залишився в розпорядженн пдпримства у звтному квартал - 8,6 тис. грн. 8. На малому пдпримств "Ллея" за поточний рк: 1) обсяг реалзовано продукцÿ за повною собвартстю склав 570 тис. грн; 2) цикл обороту капталу (вд дати купвл си-ровини до дати надходження виручки вд продажу готово продукцÿ) складав 35 днв. Ви-значити мнмально необхдну потребу пдпримства в оборот¬ному каптал на наступний рк. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Як методи застосовуються при визначенн потреби пдпримства в оборотних активах? Розкрийте сутнсть кожного з них. 2. У чому поляга вдмннсть мж нормою нормативом оборотних коштв? 3. Як оборотн активи належать до тих, що не нормуються? 4. Порядок нормування оборотних засобв в матеральних запасах. 5. Порядок нормування оборотних засобв у незавершеному ви¬робництв. 6. Порядок нормування оборотних засобв у запасах готово про¬дукцÿ. 7. Класифкаця обгових коштв. 8. Як снують принципи органзац обгових коштв? 9. Назвть методи оцнки та облку запасв пдпримства. ндивдуальн завдання 1. Вдповсти на питання, проставляючи у рядках вдповд: Так — «+»; Н — «-». Чи врно, що: 1. Виходячи з критерю тривалост обороту, прийнято, що кош¬ти з обертан-ням вище одного року вдносять до основних за¬собв, а з обертанням в межах року — до оборотних коштв. 2. За ступенем керованост оборотн кошти подляють на нор¬мован ненор-мован. 3. Потреба пдпримства в оборотних коштах залежать вд та¬ких факторв: виду бзнесу, масштабу дяльност, тривалост виробничого циклу, структури капталу п-дпримства, видв сировини. 4. До методв розрахунку нормативв оборотних коштв вдно¬сять: аналтич-ний, метод прямого рахунку, коефцúнтний розрахунок. 5. Заключний етап нормування — визначення норм по всм стат¬тям оборот-них коштв для пдроздлв пдпримства, де викорис¬товуться матеральн цнност виготовляться продукця. 6. Одноденна витрата визначаться згдно кошторису витрат на виробництво IV кварталу планового року без вдрахування поворотних вдходв. 7. Норматив оборотних коштв на готову продукцю визнача¬ться як добуток норми запасу оборотних коштв по готовй продукц в днях на одноденний випуск продукцÿ IV квартал планового року. 8. Вивльнення оборотних коштв, прискорення х обертання може бути абсо-лютним вдносним. 9. Абсолютне вивльнення оборотних коштв вдбуваться у раз, коли при ная-вност оборотних коштв в межах планово потреби забезпечене перевиконання плану ви-робництва. 10. Вдносне вивльнення коштв вдбуваться у тих випадках, коли плановий обсяг виробництва виконуться з метою наяв¬ност оборотних коштв в зрвнянн з плановою потребою. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Використовуючи дан таблиц, розрахувати норматив по незавершеному вироб-ництву. З якою метою на пдпримств розраховують норматив по незавершеному вироб-ництву? Розрахунок нормативу оборотних активв у незавершеному виробництв Показник Одиниц вимру Цифрове значення показника 1. Витрати на незавершене виробництво на плановий перод тис. грн 375,0 2. Однодобов витрати тис. грн 5,6 3. Тривалсть виробничого циклу дн 9 4. Витрати, необхдн для початку процесу виробництва в зага-льнй сум витрат на незавершене виробництво % 68 3. Розрахувати середньозважену по пдпримству норму запасу сировини основних матералв за таких даних. Результати розрахунку вдобразити у таблиц. Види (групи) сировини матералв А Б В Г 1. Елементи норми запасу (в днях) 1.1. Транспортний запас 5 2 7 12 1.2. Вивантаження, прийом, складування 1 0,5 1 1 1.3. Пдготовчий запас - - 2 4 1.4. Поточний складський запас 19 16 42 ЗО 1.5. Страховий запас 10 8 21 15 2. Витрати за кошторисом (грн за рк) 850 1420 200 220 3. Разом норматив запасу в днях 4. Середньозважену по пдпримству норму запасу в грн 4. Визначити потребу торговельного пдпримства в оборотних активах за таких умов: ) норми запасв (у днях) становлять: по товарних запасах — 35 днв; по грошових коштах — 2 дн; б) од¬ноденний оборот у роздрбних цнах — 7,9 тис. грн, за собварт¬стю — 6,8 тис. грн; в) потреба в нших оборотних активах стано¬вить 8,3 тис. грн. 5. Визначити сукупну вартсть активв пдпримства методом оц¬нки за капталзацúю прибутку. Вдомо: середньорчна сума при¬бутку— 100,0 тис. грн, розмр депозитного вдсотка— 18%. Пе¬род дисконтування — 5 рокв. 6. Скльки днв буде складати запланований поточний страховий запас, якщо: 1) потреба в сировин на наступний квартал звтного року склада 1 890 тис. грн; 2) пдготовчий запас - 3 дн; 3) технологчний запас - 2 дн; 4) час перебування вантажу в дороз становить 5 днв; 5) обробка документв у постачальника в банквських установах за¬йма два дн; 6) норматив оборотних коштв по сировин на наступний квартал за¬плановано в розмр 420 тис. грн. 7. Визначити норматив оборотного капталу з незаверше¬ного виробництва фрми «Галич» в плановому квартал на основ да¬них: 1) фрма виготовля мебл; 2) виробнича собвартсть дивана становить 400 грн; 3) тривалсть виробничого процесу становить 6 днв; 4) витрати на виробництво в перший день складають 86 грн, на другий - 60 грн, на третй - 38 грн, на четвертий - 52 грн, в ус наступн дн - по 82 грн. 5) витрати на випуск продукц за виробничою собвартстю в планово¬ му квартал складатимуть 86 040 грн. 8. Товарооборот пдпримства оптовоза поточ¬ний рк склав 7 360 тис. грн при середньорчнй сум оборотних коштв 920 тис. грн. У наступному роц пдпримство плану збльшити обсяг реалзацÿ на 8 % та здйснити певн заходи, як дозволять скоро-тити тривалсть одного обороту оборотних коштв на 7 днв. Визначити потребу пдпримства в оборотних коштах у насту¬пному роц та величи-ну економÿ оборотних коштв за рахунок х бльш ефективного використання. 9. Визначити фнансову потребу пдпримства в обо¬ротному каптал на основ да-них: 1) обсяг реалзовано продукцÿ за звтний мсяць склав 24 тис. грн, до тогож повна собвартсть продукцÿ склада 75% вд обсягу проданих товарв; 2) за звтний мсяць оборотнсть дебторсько заборгованост склала 14 днв, що на чотири дн менше, нж оборотнсть кредиторськозапасу матеральних цнностей склала 10 днв. 10. Визначити тривалсть операцйного циклу торго¬вельного пдпримства «Клен» у звтному квартал, якщо: 1) середнй обсяг оборотних коштв на пдпримств в звтному квартал становив 18 000 грн; 2) за цей перод було реалзовано товарв за цнами прид-бання на суму 52 200 грн. Необхдно також розрахувати суму економÿ капталу в резуль-тат змни тривалост операцйного циклу, за умови, що пдпримство в на¬ступному квар-тал виршило ммоблзувати 20 % оборотних коштв за незмнного обсягу реалзац. 11. Розрахувати норматив виробничих запасв сирови¬ни у вартсному вираз на ос-нов даних: 1) середньодобов витрати сировини становлять 8 т; 2) договрна цна 1 т сировини склада 640 грн; 3) часовий нтервал поставки сировини на пдпримство дорвню 24 дн; 4) оформлення термнового замовлення з метою одержання сировини в конкре-тного постачальника потребу двох днв, а строк доставки й вивантаженого у споживача - ще 7 днв; 5) пдготовка сировини до використання у виробничому процес два дн. 12. Приватним пдпримством „Континент" у звтному роц: 1) реалзовано продукцÿ на загальну суму 1420 тис. грн; 2) середньорчна сума оборотних коштв - 440 тис. грн. У наступному роц на пдпримств передбачаться: 1) збльшити обсяг продажу продукцÿ на 12 %; 2) коефцнт оборотност оборотних коштв збльшити на 20 %. Уточнити для наступного за звтним року: 1) потребу пдпримства „Континент" в оборотних коштах; 2) можливе вивльнення оборотних коштв за рахунок планового при-скорення х оборотност. 13. Назвати та охарактеризувати основн методи нормування: 14. Назвати причини виникнення надлишку оборотного капталу. 15. Визначити причини виникнення нестач оборотного капталу на пдпримств. Тематика рефератв 1. Методи нормування оборотних коштв як нструмент для забез¬печення ритмчност виробництва та реалзацÿ продукцÿ. 2. Методи та порядок визначення потреби у оборотних коштах та в основних засобах. 3. Фнансове прогнозування показникв оборотного капталу та його зв'язок з прогнозуванням обсягу виробництва. 4. Фнансов джерела формування обгових коштв, склад та структура. 5. Шляхи оптимзацÿ спввдношення потреби в обгових активах та джерел х фнансування. 6. Запаси пдпримства, х склад та структура, методи оцнки та облку. 7. Джерела формування оборотних активв та шляхи х оптимзацÿ. 8. За даними балансу визначити чистий оборотний каптал поточну фнансову по-требу для конкретного пдпримства. тература: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,25,16,27. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 7. Органзаця грошових розрахункв пдпримств Ключов слова Готвков розрахунки, мт каси, грошов чеки, акцепт в систем безготвкових розрахункв, платжн вимоги, платжн доручення, платжн вимоги-доручення, розрахунков чеки, акредитивна форма розрахункв, банквськ платжн картки, вексельн розрахунки, про¬стий вексель, переказний вексель (тратт), ндосаця векселя, роз¬рахунков рахунки, депозитн рахунки, кредитн рахунки. Практичне заняття 11 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Грошов коти пдпримств, канали х надходження. 2. Порядок збергання та використання грошових коштв. 3. Поточн та нш види рахункв пдпримств у банках. 4.Розрахунки з застосуванням платжних доручень платжних вимог-доручень. 5.Розрахунки з застосуванням чекв акредитивв. 6.Розрахунки з застосуванням векселв. 7. Розрахунки пластиковими картками. Тестов завдання 1. Грошовий оборот пдпримства - це: ) формування розподл грошових фондв; б) сукупнсть готвкових безготвкових розрахункв; в) сукупнсть безготвкових розрахункв; г) розподл виручки вд реалзац продукцÿ. 2. До безготвкових розрахункв не належать: ) розрахунки платжними дорученнями; б) розрахунки касовими чеками; в) розрахунки акредитивами; г) розрахунки векселями. 3.Для проведення розрахункових операцй касового обслуговування використо-вуються так рахунки пдпримства в банку: ) розрахунков (поточн); б) депозитн; в) кредитн; г) вс наведен вище. 4. снують так обмеження щодо клькост банквських рахункв пдпримства: ) пдпримство може мати один банквський розрахунковий рахунок; б) пдпримство може мати не бльше 3-х розрахункових рахункв; в) кльксть рахункв обмежена за законом и залежност вд розмрв пдпримства; г) законодавчих обмежень щодо клькост розрахункових рахункв нема. 5. Сума готвкових коштв в кас пдпримства на кнець робочого дня: ) не обмежуться; б) обмежуться мтом каси, визначеним обслуговуючим банком, з урахуванням коштв на виплату заробтно плати; в) обмежуться мтом каси без врахування коштв на виплату заробтносумою 3 тис. грн. без врахування коштв на виплату заробтно плати. 6. Розрахунки готвкою за придбан матеральн ресурси пдпримством можуть здйснюватись: ) як за рахунок коштв, отриманих в банквськй установ, так за рахунок готвковоза рахунок коштв, отриманих в банквськй установ; в) в межах мту каси, визначеного угодою з обслуговуючим банком; г) правильн вдповд б) в). 7. Пдпримство може в будь-який момент отримати кошти в безготвковй форм з таких банквських рахункв: )акредитивних; б) депозитних строкових; в) депозитних до запитання; г) вс наведен вдповд врними. 8. У класифкац форм безготвкових розрахункв спираються на: ) валюту, в якй здйснюються розрахунки (втчизняна, ноземн); б) вид господарсько операцÿ, за яку здйснються розрахунок; в) вид розрахункового документа (платжного нструмент), що застосовуться; г) строки оплати. 9. Розрахунки готвкою за придбан матеральн ресурси пдпримством можуть здйснюватись: ) як за рахунок коштв, отриманих в банквськй установ, так за рахунок готвковоза рахунок коштв, отриманих в банквськй установ; в) в межах мту каси, визначеного угодою з обслуговуючим банком; г) правильн вдповд б) в). 10. Якщо платеж здйснено шляхом проведення вдповдних записв за рахун-ками учасникв, мають мсце: ) готвков розрахунки; б) безготвков розрахунки. 11. Безготвков розрахунки сприяють: ) збльшенню витрат виробництва; б)зменшенню витрат обгу; в) збльшенню витрат обгу; г) витрати господарюючого суб'кта не залежать вд виду розрахункв. 12. До безготвкових форм розрахункв належать: ) розрахунки гривнями; б) розрахунки в ноземнй валют; в) розрахунки за допомогою кредитних карток; г) розрахунки платжними дорученнями. 13. Пдпримство (власник рахунку) повинно подати в банк у раз змни характеру дяльност так документи: ) нову копю свдоцтва про державну рестрацю та змни до установчих документв; б) заяву про вдкриття рахунка та картки з зразками пдписв вдбитком печатки; в) новий статут пдпримства; г) копю документа, що пдтверджу взяття пдпримства на податковий облк. 14. Який банквський рахунок для попереднього зарахування на банквський рахунок коштв у ноземнй валют призначаться рахунок: ) поточний в ноземнй валют; б) розподльчий; в)кредитний; г) депозитний. 15. Безготвков розрахунки - це: ) розрахунки, як здйснюються готвкою; б) розрахунки за бартером або взамозалком заборгованост; в) розрахунки за допомогою чекв; г) розрахунки, як здйснюються за допомогою записв на рахунках у банках; д) розрахунки, в яких грош списуються з рахунка постачальника зараховуються на рахунок покупця. 16. Непокритий акредитив - це акредитив: ) який не може бути змнений або анульований без згоди постачальника, для якого вн був вдкритий; б) який може бути анульований банком-емтентом без попередньоз поста-чальником; в) за яким платеж постачальнику гаранту банк. 17. У раз змни назви пдприсмство-власник рахунку повинно подати в банк так документи: ) нову копю свдоцтва про державну рестрацю та змни до установчих документв; б) заяву про вдкриття рахунка та картки з зразками пдписв вдбитком печатки; в) новий статут пдпримства; г) копю документа, що пдтверджу взяття пдпримства на податковий облк. 18. Рахунки, як вдкриваються для збергання грошових коштв та здйснення всх видв банквських операцй називаються: ) депозитними; б) поточними; в) кредитними; г) бюджетними. 19. Пдпримство повинно подати в банк для вдкриття поточного рахунку в ноземнй валют: ) т сам документи, що для вдкриття поточного рахунка в нацональнй валют; б) заяву про вдкриття рахунка та картки з зразками пдписв вдбитком печатки; в) копю статуту пдпримства; г) копю документа, що пдтверджу взяття пдпримства на податковий облк. 20. Установи банкв вдкривають поточн рахунки суб'ктам господарювання за умови нформування: ) Нацонального банку; б) районноорганв; г) правильна вдповдь не зазначена. 21. Пдпримство ма право вдкрити поточний рахунок в установах банкв, як знаходяться: ) у район, в якому знаходиться юридична адреса пдпримства; б) у район, в якому фактично знаходиться пдпримство; в) у будь-якому район за власним бажанням пдпримства; г) у межах адмнстративного району. 22. Пдпримство повинно подати в банк для здйснення розрахункових опера-цй примрникв таку кльксть примрникв розрахункових документв: ) перший (оригнал); б) не менше двох; в) три; г) власний варант. 23. Бюджетн рахунки - це рахунки: ) що вдкриваються пдпримствам, яким видляються кошти за рахунок бюджету для цльового х використання; б) що вдкриваються пдпримствам для перерахування податкв та обов'язкових платежв до бюджету; в) для зарахування повернених з бюджету сум податкового кредиту з пдв. 24. Псля подання пдпримством повного пакета документв банк повинен вд-крити рахунок протягом: ) 20 днв; б) 10 днв; в) 5 днв; г) 3 днв. 25. Вдповдно до територального розмщення пдпримств банквських уста-нов, що х обслуговують, безготвков розрахунки подляються на: ) мсцев, мжмськ, мжнародн; б) нацональн, мжнацональн; в) регональн, мжнародн. 26. Сфера грошового обороту не пов'язана з такими напрямами дяльност пд-примства: ) залк взамноподаткв, обов'язкових вдрахувань зборв; в) забезпечення спльно дяльност; г) вдшкодування витрат формування доходв. 27.Письмове зобов'язання встановлено форми, яке нада право вимоги безумовногрошових коштв у визначений час - це: )акредитив; б) платжне доручення; в) вексель; г) платжна вимога-доручення. 28.Протягом якого пероду дйсний виписаний розрахунковий чек? ) упродовж одного дня; б) упродовж ЗО календарних днв; в) упродовж трьох календарних днв; г) упродовж 10 календарних днв. 29.Форма розрахунку (розрахункового документ), що подну вимогу продавця на отримання коштв з розпорядженням покупця щодо здйснення платежу - це: )акредитив; б) платжна вимога (нкасове доручення); в) вексель; г) платжна вимога-доручення. 30.Чекова форма безготвкового розрахунку передбача: ) розрахунок здйснються в межах сум, як на розрахунковому рахунку платни-ка; б) розрахунок здйснються в межах сум, що знаходяться на спецальному чековому рахунку платника; в) розрахунок здйснються в межах сум, на як вдкрито спецальний банквський кредит; г) сума розрахунку не обмежена. 31.Предметом вексельного зобов 'язання можуть бути: ) рухоме нерухоме майно; б) готова продукця; в) грошов кошти; г) вс наведен вдповд врними. 32.Простий вексель - це документ, який : ) зобов'язанням векселедавця здйснити платж при виконанн певних вексельних умов, письмово зазначених у вексел; б) безумовним зобов'язанням здйснити платж; в) розпорядженням (наказом) здйснити платж при виконанн певних вексельних умов; г) безумовним розпорядженням (наказом) здйснити платж. 33.Переказний вексель (тратт) - це документ, який : ) зобов'язанням здйснити платж при виконанн певних вексельних умов; б) безумовним зобов'язанням здйснити платж; в) розпорядженням (наказом) здйснити платж при виконанн певних вексельних умов; г) безумовним розпорядженням (наказом) здйснити платж. 34.Передавання векселя ншй особ з передаванням прав вимоги вексельного пла-тежу - це: ) акцепт; б) ндосаця; в) аваль; г) авзо. 35. Поручительство третьо особи за векселем - це: ) акцепт; б) ндосаця; в) аваль; г) авзо. 36.Пдпримством не можуть застосовуватись вексельн розрахунки у випад-ках: ) якщо пдпримство ма заборговансть по сплат податкв; б) якщо пдпримство ма заборговансть по заробтнй плат; в) якщо пдпримство платником диного податку; г) в усх вище перелчених випадках. 37.Платжний документ, який використовуться для здйснення примусового списання (стягнення) коштв з рахункв платникв: ) платжна вимога-доручення; б) платжна вимога; в) платжне доручення; г) вексель. 38.Наказ пдпримства банку, що його обслугову, про перерахування певнокоштв з свого поточного рахунку на рахунок одержувача: ) платжна вимога; б) платжне доручення; в) платжна вимога-доручення; г) вексель. 39. Письмове розпорядження документодавця банку, який веде його рахунок, сплатити документодержателю зазначену в документ суму коштв: ) платжна вимога; б) платжне доручення; в) платжна вимога-доручення; г) розрахунковий чек. 40.Форма безготвкових розрахункв на нацональному та зовншньому ринку че-рез доручення про виплату банком певноконтрагенту, який виконав умови дого-вору: ) платжна вимога; б) платжна вимога-доручення; в) акредитив; г) розрахунковий чек. 41.Письмове зобов'язання чтко встановленояким боржник (докуме-нтодавець) зобов'язуться сплатити кредитору (доументодержателю) зазначену в документ суму до певного строку: ) вексель; б) платжна вимога; в) акредитив; г) платжна вимога-доручення. 42. До переваг чековорозрахункв можна вднести: ) вдносну швидксть розрахункв надходження коштв на рахунок постачальни-ка, що сприя зменшенню дебторсько заборгованост; б) гарантÿ платежу; в) змцнення договрних вдносин. 43.Акредитивна форма розрахунку негативно вплива на фнансовий стан: ) покупцв; б) постачальникв; в) бенефцара; г) банквськовексельного зобов'язання можуть бути: ) тльки грош; б) тльки товарн операцÿ; в) все перелчене. 45. Платжне доручення - це: ) документ, що мстить доручення чекодавця банку щодо перерахування з його рахунка певногрошей; б) розрахунковий документ, що мстить вимогу отримувача коштв до банку плат-ника здйснити переказ коштв на його рахунок; в) письмове доручення власника рахунка переказати вдповдну суму з свого ра-хунка на рахунок отримувача коштв; г) комбнований документ, який мстить вимогу постачальника та доручення платника. 46. Акредитив - це: ) форма розрахунку, за яко банк-емтент на доручення свого клúнта повинен здйснити платж третй особ; б) розрахунковий документ з дорученням одн кредитноншй здйс-нити оплату за рахунок спецально задепонованих коштв; в) письмове зобов'язання, яке да право його власнику вимагати сплати певно суми у встановлений термн; г) розрахунковий документ, що мстить вимогу постачальника та доручення плат-ника. 47.Розрахунки за допомогою платжних доручень мають так переваги: ) впевненсть, що вдвантажений товар буде свочасно оплачений; б) можливсть використання платжного доручення як засобу платежу; в) можливсть використання платжного доручення для здйснення нетоварних платежв. 48.Правильними твердженнями : ) платжна вимога - це письмове боргове зобов'язання, яке да право вимагати вд боржника сплати вдповдно суми коштв; б) якщо покупець заздалегдь депону кошти для розрахунку з постачальником, то такий акредитив вважаться безвдкличним; в) домцильований вексель - це вексель, в якому вказано конкретне мсце пла-тежу; г) розрахунков чеки використовуються тльки для безготвкових розрахункв пдпримств та фзичних осб не пдлягають оплат готвкою. 49.Правильними твердженнями : ) основна економчна функця векселя - оформлення забезпечення кредитв як комерцйних, так банквських, що дозволя господарюючим суб'ктам оплачувати сво зобов'язання за угодами з вдстрочкою платежу; б) пдпримство може вдкривати в установах банку лише один поточний рахунок у нацональнй валют; в) акредитив може бути вдкличним або невдкличним, акцептованим або неакце-птованим; г) ндосамент - це передавальний запис, згдно з яким вексель права, пов'язан з ним, передаються ншй особ. 50. Операця облку векселя передбача: ) погашення виданого векселя до строку оплати; б) передача векселя за ндосаментом ншому пдпримству за поставлену продук-цю; в) пред'явлення векселя до сплати ранше строку; г) представлення векселя банку як застави за кредитом; д) продаж векселя комерцйному банку з дисконтом ранше строку оплати. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 Практичн завдання 1. Оформити документи на вдкриття поточного рахунку пдприм¬ства в банку. Вихдн дан: ВАТ «Елос» (м. Кривий Рг, вул. Ленна, 25, дентифкацйний код 14340402) просить дирекцю АКБ «Укрсоцбанк» м. Кривого Рога вдкри¬ти йому поточний рахунок з присвонням певного шифру (номеру). Код АКБ «Укрсоцбанк» 311272, дентифкацйний номер 19311279. Кервник банка Лушенко Л. О., головний бухгалтер банка Сведомська С. А. Керв¬ник (директор) ВАТ «Елос» Марчук Анатолй Володимирович, гол. бух¬галтер Петрова Полна Андрвна. Необхдно: Заповнити заяву на вдкриття рахунку, картку з зразками пдписв вдбитком печатки. Ознайомитися з змстом порядком заповнення нших документв, що подаються до банку для оформлення вдкриття поточного рахунку. Примтка: Щойно вдкритому поточному рахунку ВАТ «Елос» надано код (номер) 26007200187001 Заява про вдкриття поточного рахунку Назва банку____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Назва клнта банку, що вдкрива рахунок, дентифкацйний код за кДРПОУ або рест-рацйний (облковий) номер за ТРДПАУ (повна точна назва юридично/ вдокремленого пдроздлу) Просимо вдкрити _________________________ рахунок у ________________________________ (вид валюти) (вид поточного рахунку) З змстом нструкц про порядок вдкриття, використання закриття рахункв у нацональнй та ноземних валютах ознайомлен. Вимоги ц нструкц для нас обов'язков. Нам повдомлено змст частини шосто63 Закону Украни "Про виконавче провадження". Додаткова нформаця* ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Кервник _________________ ___________________________________________________________ (посад) (пдпис, прзвище, нцали) „ ___”_________________200_р. М.П. Вдмтки банку Вдкрити __________________ рахунок Документи на оформлення вдкриття (вид поточного рахунку) рахунку переврив ___________________________________________ дозволяю Кервник (уповноважена кервником особ) _________________________ (пдпис) (посада пдпис уповноважено яку покладено обов'язок вдкривати рахунки клнтв) Дата вдкриття рахунку " " 200_ р. № балансового рахунку № особового рахунку Головний бухгалтер (нша вдповдальна особа, яка контролю правильнсть присвоння номера рахунку) _______________________________________ (пдпис) *Пдляга обов'язковому заповненню у випадках, визначених нструкцю про порядок в-дкриття, використання закриття рахункв у нацональнй та ноземних валютах. Картка з зразками пдписв вдбитка печатки Власник рахунку Повна назва __________________________________________ ______________________________________________________ Скорочена назва_______________________________________ дентифкацйний код за кДРПОУ Вдмтка банку Дозвл на прийняття зразкв пдписв Головний бухгалтер (або нша уповноважена на це особа банку) _______________________- (пдпис) „ ___”_________________200_р. нш вдмтки _____________ Мсцезнаходження_ ___________________________________________________________________ Тел. №______________________________________________________________________________ Назва органзац, якй клнт адмнстративно пдпорядкований ____________________________________________________________________________________ (мнстерство, центральна, кооперативна або громадська органзаця) Назва банку___________________________________________________________________________ Мсцезнаходження банку_______________________________________________________________ Наводимо зразки пдписв вдбитка печатки, як просимо вважати обов'язковими пд час здйс-нення операцй за поточним рахунком №___________________ Чеки та нш розпорядження за рахунком просимо вважати дйсними в раз наявност на них од-ного першого одного другого пдписв. Посада Прзвище, м'я та по батьков Зразок пдпису Зразок вдбитка печатки Перший пдпис ___________________ _________________ Другий пдпис ___________________ _________________ Мсце для вдбитка печатки органзацÿ, що засвдчила пов-новаження та пд-писи клнта Повноваження та пдписи кервника головного бух¬ галтера, як дють вдповд¬ но до статуту (положення), засвдчую: ________________________ Строк повно-важень пдписи службових осб, як тимчасово користу¬ються правом першого або другого пдпису, засвдчу-мо: Кервник __________ Головний бухгалтер* (посада пдпис кервника чи за-ступника кервника органза¬ц, якй клнт адмнстратив¬но пдпорядкований) * Пдписи кервника головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому пу-нктом 18.16 нструкц про порядок вдкриття, використання закриття рахункв у нацональнй та ноземних валютах. Посвдчувальний напис нотаруса** Видан грошов чеки дата з № до № дата з № до № (форма № 58) "_" 200__р. я, ________________________________ , нотарус (прзвище та нцали) _____________________________________________________________________________ найменування нотарально контори, нотарального округу) засвдчую справжнсть пдпису ______________ (посада, найменування _________________________________________________________________________ юридичнота по батьков представник) який зроблено у моприсутност. Особу представника встановлено, повноваження його переврено. Зарестровано в рестр за № Стягнуто _________________________________________________________ (державного мита, плати) Нотарус __________________ Печатка (пдпис) **Вимагаться за рахунками юридичних осб вдокремлених пдроздлв, якщо повноваження пдписи не засв-дчен органзацю, якй клнт адмнстративно пдпорядкований. 2. Визначити суму залишку на поточному рахунку пдпримства станом на кнець операцйного дня 11.02., якщо: ) лмт залишку каси склада 100 грн; б) термн здач готвкових надходжень до каси банку - щоденно; в) залишок коштв на початок операцйного дня 11.02. - 1 000 грн. Вихдн дан: - протягом операцйного дня 11.02. поточного року пдпримство отримало готв-кову виручку вд реалзац готовосум 1 580 грн; -попереднього дня, 10.02. до каси пдпримства внесено невикориста¬ну частину коштв, виданих на господарськ потреби - 250 грн та компенсовано витрати на вдря-дження, згдно з наявними прозними документами - 360 грн. - для виплати заробтно11.02. пдпримство вдкликало депози¬тн кошти у сум 125 000 грн та вдсотки, нарахован згдно з догово¬ром; -депозитний рахунок було вдкрито 04.01. поточного року на невизна-чений тер-мн, -вдсоткова ставка за договором - 15 % рчних; - нарахована заробтна плата у сум 55 000 грн. На видачу заробтнопдпримство отримало готвки за чеком - 46 200 грн. Одноча¬сно в банк надйшли платжн доручення на перерахування до бю¬джету податку з доходв фзичних осб - 7 200 грн, утримань до Пен¬сйного фонду, фонду соцального страхування, фонду соцального страхування вд нещасних випадкв на виробництв та фонду безро¬бття та нарахування у ц фонди в сум 4 600 грн 20 900 грн вдпов¬дно. 3. Залишок коштв на поточному рахунку пдпримства на початок операцйного дня складав 70 500 грн мт готвки каси, вста¬новлений пдпримством - 150 грн здавання надлишкових коштв у банк - щоденно. Визначити суму залишку на рахунку в банку на 31.01. поточного року, якщо: з банквського рахунку 25.01. поточного року списано кошти на оплату матералв для виробничих потреб - 3 350 грн; з каси пдпримства 26.01. поточного року видано готвков кошти для придбання товарв - 14 650 грн; 30.01. надано в банк платжне доручення для оплати за товари на 30 000 грн; водй пдпримства 30.01. надав постачальнику розрахунковий чек, виписаний 27.10. попереднього року для придбання товарв на суму 14.150 грн. 4. Визначити суму коштв на поточному рахунку пд¬примства на кнець пероду, якщо: 1) сума виручки вд реалзац продукцÿ за звтний перод - 48 750 грн; 2) перераховано за сировину матерали - 31 375 грн; 3) отримано мпортн товари - 16 870 грн; 4) оплачено митн послуги - 985 грн; 5) ПДВ, сплачений за товари при перетин митного кордону - 3 545 грн; 6) виплачено заробтну плату - 4 600 грн; 7) депоновано заробтну плату - 525 грн; 8) перераховано обов'язков платеж до бюджету - 817 грн; 9) аудиторською фрмою надано послуги - 5 000 грн, перераховано за спожит послу-ги - 4 500 грн; 10) сплачено податки - 4 700 грн; 11) Доплачено послуги банку - 1 180 грн; 12)кошти на поточному рахунку на початок звтного пероду - 2 565 грн; 13)отримано орендну плату за здане в оренду примщення - 2 500 грн. 5. Розрахувати мт залишку каси пдпримства "Тр¬оль " на основ показникв д-яльност за останн три мсяц, зазначе¬них у таблиц: № з/н Показники Мсяц травень червень липень 1 Виручка, грн 17500 16800 19070 Зокрема готвкова виручка, що надйшла в касу, грн 9600 8563 9789 2 Виплачено готвкою, грн 4560 3254 3884 3 Кльксть робочих днв 17 21 22 6. Оформити платжне доручення на перерахування суми нарахувань на зарплату до Пенсйного фонду. Вихдн дан: ВАТ «Запчастини» (його код 14340402, номер рахунку 26007200187002, обслуговуючий банк — АКБ «Укрсоцбанк») оформило платжне доручення № 54 вд 2006 р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на перерахування обласному управлнню Пенсйного фонду (код 20404900) обов'язкових платежв в сум 52500 грн. Поточний рахунок отримувача № 2040005162 в облдирекцÿ АПБ «Аваль» м. Днпропетровськ, код банку 311528. Рестрацйний номер платника в Пенсйному фонд 0627031005. Необхдно оформити платжне доручення. Методика виконання завдання: Для перерахування суми нарахувань до Пенсйного фонду оформ¬лються платжне доручення встановленозгдно з умовою за¬вдання. При цьому в роздл «Призначення платежу» показують вид пла¬тежу, куди перераховуться платж, за який перод, рестрацйний но¬мер платника податку в Пенсйному фонд. У цьому випадку в роздл «Призначення платежу» в платжному дорученн може бути зроблений такий запис: «Нарахування на заробтну плату за лютий мсяць у вста¬новленому розмр в Пенсйний фонд перераховуться повнстю. Ре¬страцйний номер 0627031005». 7. Оформити платжне доручення на перерахування податку на доходи фзичних осб, утриманого з заробтнопрацвникв, до бюджету. Вихдн дан: ВАТ «Електромашина» оформте платжне доручення № 364 вд 200_р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на перерахування головному фнансовому управлнню Днпропетровсько обладмнстрац3 (дентифкацйний номер 02313478) податку на доходи фзичних осб, утриманого з заробтнопрацвникв за попереднй мсяць, у сум 35 100 грн. Поточний рахунок отримувача № 36004705600002 в облуправлнн НБУ м. Днпропетровська, код банку 311034. Необхдно оформити платжне доручення встановленона перераху¬вання податку на доходи фзичних осб до бюджету. Методика виконання практичного завдання: Перерахування податку на доходи фзичних осб до бюджету про¬водиться платжним дорученням встановлено форми. Оформлення пла¬тжного доручення в цьому випадку здйснються згдно з умовою за¬вдання. Водночас у роздл «Призначення платежу» вказуться вид пла¬тежу, куди платж перераховуться, за який перод в якому розмр. В наведеному приклад в роздл «Призначення платежу» в платжному дорученню може бути зроблений такий запис: «Податок на доходи фзичних осб в сум , утриманий з зарплати за мсяць, перераховуться до бю-джету повнстю». 8. Оформлення платжного доручення на перерахування — передпла¬ти за товари. Вихдн дан: ВАТ «Техмаишни » оформило платжне доручення № 568 вд 200'_ р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на перерахування, ТОВ «Арнка» в порядку передплати за запасн частини згдно з розрахунком № 3725 вд 200 р. (дата ставиться на 2-3 дн ранше дати оформлення доручення) 12 500 грн. Поточний ра¬хунок отримувачам 26006101100025 в регональному управлнн «Пром-нвестбанку» м. Одеси, код 311056. Необхдноо оформити платжне доручення встановленона перераху¬вання передплати за запчастини. Методика виконання практичного завдання:: Перерахування передплати за запчастини проводиться платжними дорученнями встановлено форми. Оформлення платжного доручення в цьому випадку проводиться згдно з умовою завдання. В роздл «Призначення платежу» вказуться вид платежу, найменування товару, номер дата товарних документв (рахункв-фактур). У нашому приклад в цьому роздл повинен бути зроблений такий запис: «Передплата за запасн частини згдно з рахунком № 25 вд 200_ р. (дата ставиться на 2-3 дн ранше виписки платжного доручення)». 9. Оформити платжну вимогу-доручення. Вихдн дан: Спльне пдпримство «Рембу-дтехнк» виставило на м'я ВАТ «нвайт» платжну вимогу-доручення № 245 вд 200 р. (дата ставиться на момент заповнення документ) про стягнення з ВАТ «нвайт» заборгованост в сум 21 175 грн. за вдпущен ранше йому товари за накладною № 48 вд 200_ р. (дата ставиться на 5-7 днв ранше дати заповнення вимоги-доручення). По-точний раху¬нок СП «Рембудтехнк» № 26006101100018 в регональному управлнн Промнвестбанку м. Одеси, код 311056. Директор СП «Рембудтехнк» Савченко Т. В., головний бухгалтер Городова Т. А., код 26864315 ВАТ «нвайт» акцептувало платжну вимогу-доручення в повнй його сум повернуло в свй банк для здйснення платежу (АКБ «Кредитний» в м. Кив М О 323018 рахунок № 26008188991134. Необхдно оформити платжну вимогу-доручення встановленона стягнення заборгованост за товари ВАТ «нвайс». Методика виконання практичного завдання: Стягнення заборгованост постачальником з платника за поставлен йому товари, послуги може проводитись платжною вимогою-дорученням встановлено форми. Оформлення платжно вимоги-доручення про¬водиться отримувачем коштв направляться або безпосередньо, або через банк платнику для його акцепту платником, псля чого воно по¬вертаться до банку платника для проведення платежу. У нашому приклад заповнення платжно вимоги-доручення прово¬диться на пдстав умови завдання. При цьому в роздл «Призначення платежу» зазначаться вид платежу, найменування товару, номер дата товарних документв (рахункв-фактур). Виписану ви-могу-доручення пдпису отримувач коштв затверджу печаткою, псля чого вдправля платнику для його акцепту. 10. Розрахунки в порядку планових платежв, що здйснюються пла¬тжними дорученнями. Вихдн дан: ВАТ «Електромашина» уклало 15.02.2010 р. Угоду № 3 з магази¬ном № 45 «Промтовари» м. Житомира на постачання з 18.02.2010 р. електронно-обчислювальних машинок «Електронка» кожн три дн на суму 3000 грн. За домовленстю розрахунки повинн проводитися че¬рез кожн б днв. Фактичне вдвантаження обчислювальних машинок «Електронка» склало: 18 лютого — на 3000 грн., 20 лютого — на 3300 грн., 23 лютого— на 3000 грн., 26 лютого — на 3300 грн., 29 лю¬того — на 3000 грн., З березня — на 3000 грн. т. д. Поточний ра¬хунок магазину № 45 «Промтовари» 2600310110002 в ЖФ АКБ «Правексбанку» код 311012. Необхдно визначити суму платежу 23 лютого 29 лютого заповнити пла¬тжне доручення вд мен магазину № 45 «Промтовари» на перераху¬вання встановленопланового платежу. Методика виконання практичного завдання: Сума планового платежу за перш шсть днв, тобто 23 лютого, ви¬значаться виходячи з частоти суми перерахування коштв за машин¬ки, що поставлятимуться згдно з угодою. За друг шсть днв, 29 лю¬того, сума платежу складатиметься з планового авансу за шсть днв, що передбачений угодою, скоригованого на вартсть перепостачання або недопостачання машинок за попередню шестиденку, тобто з 18 лю-того по 23 лютого. 11. Визначити суму, яку буде сплачено власнику векселя, якщо: 1) вексель на суму 48 600 грн взято до облку комерцйним банком 01.04. поточного року; 2) термн погашення векселя - не ранше 31.05. поточного року; 3) процентна ставка банку за врахування векселв - 18 % рчних. 12. Визначити суму, яку отрима власник векселя, якщо: 1) комерцйний банк, розташований у м. Кив взяв до облку вексель пдпримства "Опт", виписаний у м. Львов номнальною вартстю 300 тис. грн за 72 дн до строку спла-ти. 2) порто склада 125 грн, дамно - 0,5 % вд номнально вартост векселя; 3) ставка банку за врахування векселв - 20 %. 13. З'ясувати стан дебторськокредиторсько за¬боргованост пдпримств, якщо: 1) пдпримством "Ардо" поставлено 20.01. пдпримству "Славута" власносуму 26 000 грн з попередньою частковою опла¬тою 10.01. 11 800 грн; 2) 15.01. пдпримством "Борис" надано пдпримству "Ардо" послуги на суму 14 400 грн; 3) в оплату боргу пдпримством "Ардо" 26.01. виписано на пдпримс¬тво "Борис" вексель на суму 15 000 грн; 4) пдпримство "Борис" 12.01. отримало вд пдпримства "Славута" сиро¬вину на суму 150 000 грн. За поставку перераховано 88 000 грн 14.01., а 27.01. в оплату боргу пдпримству "Славута" передано вексель пдпри¬мства "Ардо". 29.01. цей вексель передано пдпримству "Ардо". Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Як переваги безготвкових розрахункв? 2. Який порядок вдкриття господарюючими суб’ктами рахункв у банку? 3. Розкрийте змст особливост застосування готвковорозрахункв на рв-н пдпримства. 4. Як правила органзацÿ ведення касового господарства? 5. Що розумють пд розрахунково-платжною дисциплною? 6. Як санкц застосовуються в систем грошових розрахункв? 7. Як форми розрахункв складають грошовий оборот пдпримства? 8. Розкрийте принципи органзацÿ безготвкових розрахункв. 9. Як види розрахункв вдкривають пдпримствам банки? 10. Як документи необхдно представити банку для вдкриття рахунку? 11. Правила ведення касового господарства на пдпримств? 12. Що Ви розумúте пд розрахунково-платжною дисциплною? 13. Який граничний розмр готвкового розрахунку пдпримства з ншими суб'ктами господарювання протягом одного дня? 14. Як банквськ рахунки в якй клькост може мати пдпримство? 15. Як документи належить подавати в банк для вдкриття банкв¬ського рахунка? 16. Якими основними правилами визначаться касова дисциплна на пдпримст-вах? 17. В яких випадках застосовуються розрахунки платжними дорученнями? За якою схемою вони здйснюються? 18. В яких випадках доцльно застосовувати розрахунки платжними вимогами-дорученнями? В чому х переваги недолки? 19. Розкрийте сутнсть чековорозрахункв. 20. В чому поляга змст акредитивно форми розрахункв? Як види акредитивв Вам вдом? 21. Якими розрахунковими документами оформляються платеж за грошовими зобов'язаннями (сплата вдсоткв, податкв)? 22. В чому поляга рзниця мж дебетовими кредитними пластиковими платжними картками? 23. У чому поляга рзниця мж простим переказним векселем? 24. Яким термном визначають гарантю за платежами по векселю, що надаться третьою особою? 25. В яких документах фксуться розмр санкцй за несвочаснсть здйснення розрахункв платежв у товарно-грошових вдносинах? 26. Як нараховуться пеня за податковими зобов'язаннями? 27. Пояснть словосполучення «трасирувати переказний вексель». ндивдуальн завдання 1. Привести у вдповднсть термни та х визначення 1. Платжна ви-мога ) платжний документ ,що засвдчу надання комерцйного кредиту 2. Платжна ви-мога-доручення б) розрахунковий документ, який випису платник, що мстить вказв-ку банку про перерахування вдповдноз рахунка платника на рахунок отримувача 3. Акредитив в) державне свдоцтво про право його володаря на частку у власност, що безкоштовно розподляться 4. Вексель г) розрахунковий документ, що виписуться постачальником мстить вимогу до покупця оплатити вартсть поставленопдстав договору продукц на основ розрахункових документв документв про вдвантаження товарв 5. Платжне до-ручення д) це зобов’язання банку оплатити вартсть продукц, яке вн вида за дорученням клúнта на користь його контрагента 6. Ваучер е) розрахунковий документ, що виписуться постачальником мстить вказвку банку отримати грошову суму вд платника на основ вдпов-дних документв, що засвдчують здйснення операц Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 2.Визначити види банквських рахункв пдпримства та охарактеризувати х. 3.Назвати приклади операцй, що належать до кожно з класифкацйних ознак без-готвкових розрахункв за товарними операцями та господарськими розрахунками. 4. Визначити принципи органзацÿ безготвкових розрахункв в Украта охарактеризувати документи, що використовуються для здйснення розрахункв готвкою. 6. Перелчити та охарактеризувати види та пдвиди розрахункових документв для безготвкових розрахункв. 7. Визначити суму втраченого пдпримством доходу з-за невигдних умов розра-хункв, як були передбачен комерцйною угодою. Загальна сума платежу - 340 тис.грн., 50% його вартост оплачуться на умовах попередньо оплати, а 50% оплачуться за фак-том надходження товару. Перод мж попередньою оплатою строком надходження това-рв 15 днв. Середньомсячний темп нфляцÿ 7%, а середньомсячна ставка депозитного проценту – 5%. 8. Визначити залишок коштв на рахунку на кнець операцйного дня 08.05., якщо: 1) залишок коштв на поточному рахунку пдпримства на початок дня 05.05. склав 10 тис. грн.; 2) 07.05. покупцем перераховано кошти за поставлену продукцю у сум 4 200 тис. грн; 3) Нарахована 7.05. заробтна плата склала 1 200 тис. грн; 4) утримано з заробтно- 206 тис. грн, у тому числ 177 тис. грн - податок на доходи фзичних осб; 5) надано в банк платжн доручення на перерахування внескв в держа¬вн цльов фонди (нарахування на заробтну плату: 33,2 % пенсйний фонд, 1,3 % - фонд безробття; 1,5 % - фонд соцального страхуван¬ня, 1,11 % - фонду соцального страхування вд нещас-них випадкв на виробництв, а також суми утримань). 6)08.05. на поточний рахунок надйшли кошти як передоплата у сум 600 тис. грн; 7) 08.05. було надано в банк заяву на вдкриття акредитиву у сум 450 тис. грн. 9. Розрахувати мт залишку каси пдпримства "Турвл", яка ма два вдокремле-них пдроздли, на основ показникв дя¬льност за останн три мсяц, зазначених у табли-ц: № з/п Показники По пдпри¬мству По пдроз¬длу 1 По пд¬роздлу 2 1 Виручка, грн 155 895 168 997 212 572 у т. ч. готвкова виручка, що на-дйшла в касу, грн 12 582 22 581 10 785 2 Виплачено готвкою, грн 45 781 41257 35 480 у т. ч. заробтна плата 39 478 30 226 21580 3 Кльксть робочих днв 17 31 20 10.Пдпримство роздрбноуклало угоду з промисловим пдпримством на поставку товарв, згдно з якою передбачаться попередня оплата кожнорозрахунково-платжний документ використовують у цьому випадку? Чи гарантуться свочаснсть, повнота яксть поставки при розрахунках на умовах попередньопорядок обгу переказного векселя, якщо вдомо, що векселедавцем виступа оптова база. Як вексель може брати участь в розрахунках мж постачальниками товарв ншими партнерами? 12. Окреслити схему розрахункв за допомогою платжних вимог-доручень. 13. Окреслити схему розрахункв за допомогою векселв. 14. Визначити, яку максимально можливу суму для роз¬рахункв з контрагентом може сформувати пдпримство 1.10. по¬точного року, якщо 1.10. мали мсце так операц: 1) отриманий кредит на суму 40 000 грн пд 28 % рчних на 3 мсяц; 2) надйшла виручка на поточний рахунок в сум - 20 000 грн; 3) вдвантажено ПРОДКЦп на СМУ 60 000 грн: 4) виписаний простий вексель на 6 мсяц на суму ЗО 000 грн; 5) випущено розмщено облгац на суму 50 000 грн пд 20% на 3 мсяц; 6) нкасовано вексель на суму 70 000 грн на 3 мсяц ранше термну, термн д векселя - 7 мсяцв, вдсоток за векселем - 30 %. 15. Залишок коштв на початок операцйного дня 5.04 - 166 000 грн. Визначити, яку максимально можливу суму для роз¬рахункв з контрагентом може сформувати пдпримство 5.04., як¬що в цей день мали мсце так операц: 1) надйшов аванс вд покупця - 40 000 грн; 2) отриманий кредит на суму 100 000 грн на 6 мсяцв пд 26 % рчних; 3) банк за договором факторингу сплатив 80 % дебторських рахункв (угода з контрагентом на постачання товарв пдписана на загальну суму 75 000 грн, угода з фактором передбача комсйн в розмр 5 % сплачених рахункв); 4) пдпримством нкасовано вексель на суму 30 000 грн (пройшло 4 мсяц з дня ви-писки векселя, термн д - 6 мсяцв, вдсотки за век¬селем - 20 % рчних). 16. Пдпримство "Мря" вдвантажило ВАТ «Промнь» продукцÿ загальну суму 34 000 грн. В оплату поставки ВАТ «Промнь» оформило вексель з термном оплати 3 мсяц пд 24 % рчних. Через мсяць пдпримство "Мря" розрахувалося цим векселем з заводом "Алмаз" за надан послуги. Визначити суму контракту мж: пдпримством "Мря" та "Ал¬маз". Який додатковий прибуток отрима завод "Алмаз" у резуль¬тат цього контракту? Тематика рефератв 1. Характеристика особливостей умов застосування рзних форм органзацÿ безготвкових розрахункв. 2. Регулювання готвкових розрахункв касоворозрахунки - сутнсть, принципи, сфера застосу¬вання. 4. Основн форми безготвкових розрахункв та х характеристика. 5. Готвков розрахунки, касова дисциплна на пдпримствах. 6. Розрахунково-платжна дисциплна та санкц за порушення. 7. Види банквських рахункв та порядок х вдкриття. 8. Сучасн форми безготвкових розрахункв на пдпримств: по¬рвняльна характеристика та перспективи розвитку. 9. Порядок ведення готвкових розрахункв та касових операцй на пдпримствах. 10. Фнансово-розрахунков аспекти експортно-мпортних контрактв. 11. Правов основи емс векселв в Украта х обгу на ринку цн¬них паперв. 12. Вексельна форма розрахункв сучасний стан вексельного обгу в Укразмст переваги вексельно форми розрахункв. 14. Окреслть етапи здйснення розрахункв за допомогою нкасо. 15. Наведть приклади акредитивв. 16. Окреслть схему органзац розрахункв за допомогою акредитиву. 17. За якою схемою вдбуваються розрахунки за допомогою платж¬них доручень? 18. Окреслть схему органзац розрахункв за допомогою чекв. 19. За якою схемою вдбуваться обг векселя? 20. Визначити переваги та недолки кожноформ безготвкових розрахункв. 21. Штрафн санкц в систем грошових розрахункв 22. Системи форми розрахункв у фнансах пдпримств 23. Органзаця грошово-готвкових розрахункв 24. Розрахункова обслуговування пдпримств банками 25. Вексельна форма розрахункв, ? застосування в умовах реформування економки. 26. Розрахунки акредитивами та х застосування 27. Розрахунково-платжна дисциплна: ? значення змст. тература: 7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 8. Кредитування пдпримств Ключов слова Кредитування, кредит, форми банквського кредитування, порядок надання ба-н¬квського кредиту, змст та умови кредитного договору, за¬безпечення ефективного використання кредитних ресур¬св, порядок погашення кредиту, комерцйний кредит, кредит за вдкритим рахунком, кредит з вдстрочкою пла¬тежу, кредит у форм консигнац, кредит з використанням векселв, облгацйн позики, акцептний кредит, авальний кредит, облковий кредит, факторингов операц, зингов операц, трастов операц. Практичне заняття 12 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Банквський кредит, його види, форма видач. 2. Контроль банку за використанням кредиту пдпримством. 3. нш види кредитв, як використовуються пдпримствами. Тестов завдання 1. Комерцйний кредит - це: ) будь-який кредит, що надаться комерцйним банком; б) кредит у вигляд вдстрочки платежу, обов'язково оформлений комерцйним векселем; в) кредит у вигляд вдстрочки платежу, яка надаться покупцю за товарними поставками; г) кредитна послуга комерцйного банку, який бере на себе зобов'язання достро-ково оплати за комерцйним векселем. 2. Фнансовий кредит - це: ) будь-який кредит, що надаться комерцйним банком; б) кредит, обов'язково оформлений векселем; в) кредит у вигляд вдстрочки платежу, яка надаться покупцю за товарними поставками; г) кредит комерцйного банку, який бере на себе зобов'язання достроково оплати за комерцйним векселем. 3. На як цл з перелчених забороняться надання банквських кредитв: ) на формування статутного капталу; б) на сплату податкв; в) на придбання об'ктв приватизац; г) все перелчене вище. 4. Кредитна угода, що передбача отримання на кредитних засадах об'ктв основних засобв - це: ) контокорентний кредит; б) комерцйний кредит; в) фнансовий зинг; г) факторинг. 5. Отримання грошово позики понад залишок коштв на розрахунковому раху-нку - це: ) контокорентний кредит (овердрафт); б) облковий кредит; в) кредитна ня; г) факторинг. 6. Кредитна послуга, що надаться банком платнику за векселем у вигляд зобов 'язання його оплати при неплатоспроможност платника - це: ) контокорентний кредит; б) акцептний кредит; в) авальний кредит; г) факторинг. 7. У ступка пдпримством банку права вимоги за платежами вд покупцв продукцÿ, не забезпеченими векселями - це: ) контокорентний кредит; б) акцептний кредит; в) кредитна ня; г) факторинг. 8. потечний кредит - це: ) надання банком на кредитних засадах грошових коштв у розмрах, що перевищують передбачен кредитною угодою; б) надання банком на кредитних засадах грошових коштв в будь-який момент протягом визначеного угодою пероду; в) надання банком на кредитних засадах грошових коштв понад х залишок на розрахунковому рахунку; г) надання банком на кредитних засадах грошових коштв пд заставу нерухомого майна. 9. Револьверний кредит - це: ) рзновид кредитно нÿ при встановленн мту заборгованост позичальника з можливим вдновленням псля погашення частини боргу, б) рзновид кредитно нÿ при встановленн мту одноразово видач коштв; в) рзновид кредитно нÿ без встановлення ншого мту, крм загально суми на весь перод; г) нема правильно- це: ) надання банком на кредитних засадах грошових коштв понад х залишок на розрахунковому рахунку; б) надання банком на кредитних засадах грошових коштв в будь-який момент протягом визначеного угодою пероду в межах встановленого мту; в) кредитна угода, за якою банк бере на себе зобов'язання по сплат товарно-грошових зобов'язань пдпримства за вдсутност у пдпримства власних коштв; г) кредит пд заставу нерухомого майна. 11. Об'ктом фнансового зингу можуть бути: ) будь-як об'кти, як належать до основних фондв чи нематеральних активв; б) будь-як об'кти, як належать до основних фондв; в) будь-як об'кти, як належать до основних фондв, крм земельних длянок; г) будь-як об'кти, як належать до матеральних активв. 12. До переваг фнансового зингу основних засобв, порвняно з х придбанням за кошти кредиту, отриманого в грошовй форм, належить: ) зменшення суми податку на додану вартсть; б) зменшення суми податку на прибуток; в) врн вдповд ) б); г) вс наведен вдповд неврн. 13. Емся облгацй пдпримством не може здйснюватись у таких випадках: ) якщо пдпримство збитковим за пдсумками року; б) якщо сну заборговансть перед кредиторами в сум, що перевищу розмр статутного фонду; в) якщо сну заборговансть акцонерв за внесками до статутного фонду; г) в усх перелчених випадках. 14. Заставою, що гарантúю кредитно угоди, може бути: ) продукця пдпримства; б) рухоме нерухоме майно; в) цнн папери; г) все перелчене вище. 15. Надання позикодавцю коштв у грошовй або ншй фо рм на встановлений термн за визначених умов : ) консигнаця; б) кредит; в) аваль; г) франшиза. 16. Який з наведених видв кредитв не належить до банквського кредиту: ) потечний; б) кредитна ня; в) роловерний кредит; г) консигнаця. 17. Цей вид кредиту можна одержати пд заставу векселв, державних корот-кострокових облгацй: ) потечний; б) кредитна ня; в) ломбардний; г) роловерний. 18. Цей вид кредиту можна одержати пд заставу основних засобв або майно-вого комплексу: ) роловерний б) потечний; в) кредитна ня; г) ломбардний. 19. Форма кредиту, що угодою мж пдпримством та банком про викорис-тання впродовж обумовленого термну на визначених умовах кредиту, гранична сума якого обумовлена заздалегдь: ) потечний; б) кредитна ня; в) ломбардний; г) консорцальний. 20. Основний документ, що регулю кредитн вдносини мж пдпримством та банком: ) кредитна заява; б) кредитний договр; в) кредитн умови; г) кредитн зобов'язання. 21. Що не входить до складу основних кредитних умов пд час залучення бан-квського кредиту: ) рвень кредитнозабезпечення кредиту; в) визначення ефективних форм андерайтингу; г) умови сплати суми вдсотка. 22. Для якого заходу придбання кредиту не передбачено: ) фнансування сезонних запасв; б) придбання основних засобв; в) реалзаця нвестицйного проекту; г) покриття збиткв. 23. Ефективне використання банквського кредиту в довгостроковому перод можливе за умови: ) рвень кредитно ставки ма бути нижчим за рвень рентабельност активв; б) рвень кредитно ставки ма бути вищим за рвень рентабельност активв; в) рвень кредитно ставки ма дорвнювати рвню рентабельност активв; г) рвень кредитно ставки ма бути вищим за рвень нфляцÿ. 24. Ефективне використання банквського кредиту в короткостроковому пер-од можливе за умови: ) рвень кредитно ставки ма бути вищим за рвень рентабельност поточних господарських операцй; б) рвень кредитно ставки ма бути нижчим за рвень рентабельност поточних господарських операцй; в) рвень кредитно ставки ма дорвнювати рвню рентабельност поточних гос-подарських операцй. г) рвень кредитно ставки ма бути вищим за рвень нфляцÿ. 25. Кредит, що надаться пдпримству у форм вдстрочки платежу за одер-жан сировину, матерали чи товари на визначений термн: ) банквський кредит; б) товарний кредит; в) потечний кредит; г) консорцальний кредит. 26. До недолкв товарного кредиту, як кредитного нструменту, слд вднести: ) товарний кредит найбльш маневреною формою фнансування виробничих за-пасв; б) вартсть товарного кредиту (як правило) нижче вартост фнансового кредиту; в) товарний кредит (за нших рвних умов) сприя зниженню загально вартост залучення позикового капталу; г) цей вид кредиту носить обмежений характер. 27. До переваг товарного кредиту, як кредитного нструменту, слд вднести: ) цльове використання товарного кредиту носить вузький характер; б) цей вид кредиту носить обмежений характер; в) вартсть товарного кредиту (як правило) нижче вартост фнансового кредиту; г) за умов, що середнй перод обороту запасв товарно-матеральних цнностей перевищу середнй перод використання комерцйного кредиту, виника потреба в залученн додаткових джерел фнансування активв. 28. Цей вид товарного кредиту використовуться пдпримством у вдносинах з постйними постачальниками за умов багаторазових поставок заздалегдь узго-джено номенклатури продукц невеликими партями: ) товарний кредит з використанням векселв; б) товарний кредит у форм консигнац; в) товарний кредит у форм авансу покупця; г) товарний кредит за вдкритим рахунком. 29. Цей товарний кредит видом зовншньоекономчно комсйноякою постачальник вдвантажу товар на склад торговельного пдпримства з дору-ченням реалзувати його: ) товарний кредит з використанням векселв; б) товарний кредит у форм консигнац; в) товарний кредит за вдкритим рахунком; г) товарний кредит у форм авансу покупця. 30. Одним з критерÿв залучення товарного кредиту : ) зростання середньопозикового капталу; б) зростання середньо вартост власного капталу. в) мнмзаця вартост залучення товарного кредиту; г) максимзаця вартост залучення товарного кредиту. 31. Цей вексель мстить обцянку векселедавця сплатити безпосередньо свому кредитору-векселедержателю суму боргу: ) простий вексель; б) переказний вексель; в) трата; г) аваль. 32. Цей вексель мстить наказ боржнику про сплату в зазначений строк вказа-нотретй особ: ) простий вексель; б) переказний вексель; в) аваль; г) акцепт. 33. Чи можуть векселеутримувач отримувати пд вексел в банку кредит: ) н, так операц заборонен законодавством; б) так, однак лише з дозволу голови правлння банку; в) так, ця операця ма назву «облк векселв»; г) так, ця операця ма назву «андерайтинг». 34. До переваг емс облгацй, як кредитного нструменту, слд вднести: ) високий рвень фнансово вдповдальност; б) низький ризик для нвесторв сприя поширенню облгацй; в) через особливост емсÿ облгацй перелк господарюючих суб'ктв, що мають можливсть емтувати означен цнн папери обмежений; г) облгацÿ не можуть бути випущен для формування статутного капталу. 35. Фнансова операця, що передбача передачу (або придбання) прав користу-вання окремими видами основних фондв на платнй основ впродовж термну, що обу-мовлений: ) лзинг; б) потека; в) консигнаця; г) ломбардний кредит. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Практичн завдання 1. ВАТ зингова компаня “Украгромашнвест” переда в фнансовий зинг при-ватнй фрм “Аскон” плуг ПП-8-35 вартстю 13 350 грн строком на 3 роки. Перший зин-говий платж в розмр 20% вд вартост об’кта зингу повинен бути здйсненим на про-тяз 10 банквських днв з моменту пдписання зингового договору. Послдуюч платеж здйснюються щоквартально до 20 числа останнього мсяця кожного кварталу. зинговий процент склада 3% вд залишково вартост обладнання. На обладнання нараховуться нйна амортизаця. Скласти графк зингових платежв визначити загальну суму витрат зингоот-римувача за цим договором. 1. Як види вдшкодувань включають в себе зингов платеж? 2. У чому полягають переваги фнансового зингу порвняно з банквським креди-туванням? 2. На основ агрегованого балансу пдпримства визначити власний оборотний ка-птал, поточну фнансову потребу суму необхдного короткострокового кредиту. Агрегований баланс пдпримства, тис. грн АКТИВИ ПАСИВИ Необоротн активи 700 Власний каптал 400 Запаси сировини 80 Резерви 200 Незавершене виробництво 40 Довгострокова заборговансть 400 Запаси готово продукцÿ 120 Короткострокова заборговансть 200 Дебторська заборговансть 360 Кредиторська заборговансть 240 Грошов кошти 40 Короткостроков фнансов вкладен-ня 40 нш поточн активи 60 Баланс 1440 Баланс 1440 3. Пдпримство взяло кредит у комерцйному банку в сум 35тис.грн. строком на 1 рк пд 24% рчних. Визначити суму, яку необхдно повернути банквськй установ. Нара-хування здйснюються щомсячно за складною схемою вдсоткв. 4. Для забезпечення зростання обсягв реалзацÿ продукцÿ кер¬вництво пдпримст-ва вважа за доцльне залучення банквського кредиту у розмр 12,0% майна господарюю-чого суб'кта станом на кнець звтного пероду. На пдстав вихдно1 та таблиц 2 визначити фнансов можливост пдпримства щодо залучення банквського кредиту, якщо угоду передбачено уклас¬ти на 1 рк на умовах 21,0% рчних. Таблиця 1 МАЙНО ПДПРИкМСТВА СТАНОМ НА КНЕЦЬ ПЕРОДУ, тис. грн АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Необоротн активи 812,2 Власний каптал 920,0 Оборотн активи 335,7 Позиковий каптал 227,9 Баланс 1147,9 Баланс 1147,9 Таблиця 2 РЕЗЛЬТАТИ ДЯЛЬНОСТ ПДПРИкМСТВА ЗА МОВ ЗАЛЧЕННЯ КРЕДИТУ Показники Од. вим-ру Значення 1 2 3 Рчний випуск продукцÿ (без ПДВ) тис. грн 2580,4 Собвартсть продукц тис. грн 2360,4 Прибуток тис. грн 220,0 Кошти, що будуть використан на погашення кредиту (з урахуванням податку на прибуток) тис. грн 100,0 5. Для здйснення нвестицйного проекту передбачено залучен¬ня банквського кредиту у розмр 200,0 тис. грн термном на 3 роки. На пдстав вихднонших рвних умов) визначити, який з варантв залучення кредиту найбльш вдповда нтересам пдпримства. Варанти Рчний вдсоток, % Умови виплати вдсотку Варант 1 16,0 щомсячно Варант 2 20,0 щоквартально Варант 3 21,0 щорчно 6. Визначити, яку суму поверне пдпримство банку та яку суму буде вднесено до валових витрат протягом строку креди¬тування, якщо: 1) пдпримство отримало кредит 10.03.2006 р. на фнансування буд¬вництва цеху у ро-змр 150 тис. грн пд 25 % рчних та на облаштування гаражного кооперативу для працв-никв пдпримства - 60 тис. грн пд 23 % рчних; 2) за умовами договору вдсотки погашаються щомсячно, а сума ос¬новного боргу ма бути погашена одноразово 10.03.2008 р.; 3) у раз порушення строку погашення кредиту вдсоткв, кредитним договором перед-бачено нарахування пен у розмр 0,03 % за кожний день прострочення платежу; 4) пдпримство допустило порушення умов договору, прострочивши черговий вдсот-ковий платж за перод 10.01. - 10.02.2007 р. на 5 днв. 7. ТОВ "Продмкс" 01.02. поточного року уклало договр з комерцйним банком на отримання права на овердрафт у розмр 60 тис. грн. Термн д договору - шсть мся-цв. За даними на 01.03. поточного року залишок на рахунку ТОВ "Продмкс" становить ЗО тис. грн. Про¬тягом тижня здйснено так операцÿ: 1) подано в банк 01.03. грошовий чек на отримання заробтнона суму 46,2 тис. грн та платжн доручення на перерахування прибут¬кового податку з громадян - 12 тис. грн, нших обов'язкових плате¬жв до бюджету - 23,9 тис. грн; 2) 03.03. надйшли кошти за реалзовану продукцю ТОВ "Продмкс" -72 тис. грн, зокрема ПДВ - 12 тис. грн. 3) 06.03. банк отримав платжне доручення на перерахування коштв постачальнику згдно з договором поставки - 65 тис. грн, зокрема ПДВ - 10,8 тис. грн; Визначити заборговансть ТОВ "Продмкс" перед банком па по¬чаток операцйного дня 08.03. поточного року, якщо вдсоткова ставка за овердрафтом склада 26 % рчних. 8. Визначити загальну суму, яку ТОВ "Промнь" було перераховано банку за весь перод користування кредитними ресур¬сами, якщо: 1)01.03. поточного року пдпримством було отримано кредит у сум 30 тис. грн на шсть мсяцв для закупвл сировини; 2) кредитним договором передбачено погашення кредиту рвними част¬ками 01.05., 01.07. 01.09. поточного року та щомсячну сплату вд¬соткв; 3) плата за користування кредитом - 22 % рчних; 4) за станом на 01.09. ТОВ "Промнь" допустило порушення умов дого¬вору в частин по-гашення основноборгу; 5) зважаючи на хорошу кредитну сторю пдпримства, кредит було пролонговано до 01.10. поточного року за ставкою 27 %. 9. Визначити, чи буде надано позику пдпримству "Плот", до якого класу буде вднесено позичальника, якщо: 1) пдпримство "Плот" плану залучення короткострокового кредиту на три мсяц пд рчних для придбання сировини (на суму 50 тис. грн; 2) кредитний нспектор отримав вд пдпримства пакет документв, не¬обхдних для прийняття ршення про кредитування. Дан для аналзу наведено в таблиц: № з/п Показники Попереднй перод, тис грн Звтний пер¬од, тис. грн 1 Виробнич запаси 40 50 2 Готова продукця 88 128 3 Незавершене виробництво 80 60 4 Грошов кошти на поточному ра¬хунку 98 108 5 Ринков цнн папери 56 75 6 Короткостроков кредити банку 62 72 7 Заборговансть постачальникам 47 58 8 Заборговансть з заробтноперед бюджетом 13 15 10 Дебторська заборговансть 120 79 11 нш оборотн активи 33 30 12 Залишкова вартсть основних за¬собв 540 520 13 Статутний каптал 400 400 14 Резервний каптал 163 165 15 Прибуток псля оподаткування 25 50 16 Чистий дохд вд реалзац 294 294 17 Обсяг чистих надходжень на ра¬хунок 350 390 Кредитний нспектор також урахував, що в минулому роц пдпримство вже користувалось кредитними коштами банку вчасно повернуло по¬зику. Пд заставу пдпримством запропоновано власне нерухоме майно. 10. У комерцйний банк надйшли заявки вд пдпримств на отриман¬ня кредиту за кредитною нúю кБРР. У заявках пдпримства надали про себе так дан, як вдображен у таблиц. Вдсоткова ставка за кредит — 20 % рчних. Завдання: 1. Пояснть, заявку якого клúнта уповноважений банк схильний буде задовольнити. 2. Розрахуйте для даного клúнта коефцнт обслуговування боргу. 3. Як документи пдпримство повинно подати в банк для вдкриття кредитно нÿ? № з/п Показники Пдпри-мство А Пдпри-мство В Пдпри-мство С Пдпримство О 1 Кльксть працвникв 300 400 720 495 2 Частка державноактиви, млн дол. США 2,45 1,85 2 3,4 4 Спввдношення влас¬них та залучених ко-ш¬тв (з урахуванням кредитв кБРР),% • залучен • власн 70 30 60 40 50 50 80 20 5 Сума необхдного кре¬диту, млн дол. США 0,4 2 5 1,8 6 Термн кредиту, рокв 5 2 б 5 7 Прибуток, млн дол. США 4,5 5 3,5 6,3 8 Податок на прибуток, млн дол. США 1,35 1.5 1,05 1,89 9 Амортизацйн вдраху¬вання, млн дол. США 0,7 0,5 0,58 0,42 Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення кредиту. Чим обумовлена його необхднсть? 2. В чому полягають вдмнност мж позикою кредитом? 3. Як види форми кредиту застосовуються в Украосновн принципи кредитування? 5. Перелчть види банквських кредитв. Розкрийте х сутнсть. 6. Як основн етапи включа схема кредитування господарюючих суб’ктв? 7. Який пакет документв необхдно представити в банк разом з заявою на кредит? 8. На основ яких методик визначаться класнсть клúнтв банками? 9. Розкрийте змст кредитно угоди. 10. Яку вдповдальнсть несе позичальник за порушення умов кредитно угоди? 11. В чому поляга необхднсть сутнсть комерцйного кредиту? 12. Розкрийте змст основних форм комерцйного кредиту. 13. Дайте визначення державного кредиту. 14. В яких випадках пдпримства-позичальники можуть отримати державний кредит? 15. На яких умовах надаться державний кредит? 16. Яким чином здйснються контроль за використанням державного кредиту? 17. Визначення витрат з облуговування погашення кредиту. 18. Порядок оцнки дисконтовано (тепершньо) вартост витрат з обслуговування погашення довгострокових кредитних залу¬чень. 19. Порядок вднесення видаткв по обслуговуванню погашенню кредиту на джерела фнансування. 20. Як основн умови вимоги повинн виконуватись при здйснен¬н емс корпоративних облгацй? 21. Як основн умови вимоги до укладання кредитно угоди пд¬примства з банком? ндивдуальн завдання 1. Назвати принципи кредитування пдпримств. 2. Заповнити порожн мсця схеми. Визначити види та пдвиди банквських креди-тв та охарактеризувати х. 3. Визначити, що об’ктом довгострокового та середньострокового кредиту-вання. 4. Визначити, що може бути забезпеченням кредитв. 5. Назвати чинники, що впливають на рвень вдсотково ставки. 6. Визначити рзновиди комерцйного кредитування та охарактеризувати х. 7.Визначити переваги та недолки комерцйного кредитування. 8. Привести у вдповднсть термни та х визначення 1. Оборотн фонди п-дпримства ) частина обгових коштв, що обслуговують процес доведення продукцÿ до споживача 2. Оборотн виробнич фонди б) частина обгових коштв, що авансована у виробнич запаси, незавершене виробництво, напвфабрикати, малоцнн швидкоз-ношуван предмети тощо 3. Фонди обгу в) виробнич запаси, незавершене виробництво, напвфабрикати, малоцнн швидкозношуван предмети тощо 4. Кредит г) тимчасово притягнен кошти, що пдлягають поверненню вд-повдним юридичним або фзичним особам 5. Кредитна ня д) позичка в грошовй або товарнй форм на умовах зворотност, строковост та вдплатност 6. Кредиторська забо-рговансть е) юридичне оформлення зобов’язання банку або ншо кредитноперед позичальником надавати йому кредит протягом певного пероду у межах узгодженого мту 7. Кредитна угода ж) кредит у грошовй форм, що надаться банками 8. Банквський кредит з) договр мж кредитором позичальником, що визнача розмр та умови видач кредиту, права й обов’язки суб’ктв кредитних вдносин 9. Привести у вдповднсть термни та х визначення 1. Державний кредит ) це економчн, кредитн вдносини, як виникають мж окреми-ми пдпримствами 2. Кредитоспромож-нсть б) це стосунки мж юридичними особами, як виникають у раз оренди майна 3. Комерцйний кре-дит в) це кредит, який надаться повнстю одразу псля укладення кредитно4. Овердрафт г) сукупнсть кредитних вдносин та нструментв, як органзо-вують ц вдносини 5. Термновий кредит д) це згода банку надати кредит у майбутньому в розмрах, як не перевищують заздалегдь обумовленобез додаткових спе-цальних переговорв 6. зинговий кредит е) це економчн вдносини мж кредитором та позичальником з приводу надання коштв банком пдпримству на умовах терм-новост, платност, повернення, матерального забезпечення 7. Кредитна система ) наявнсть передумов для одержання позичок, спроможнсть повернути х 10. Приватний пдпримець розпочав свй бзнес у сфер побутового обслуговуван-ня. Для його фнансового забезпечення власних коштв не вистачало вн виршив зверну-тися до банку з проханням надати кредит. Пд час переговорв з працвником кредитного вддлу банку пдпримець не мав детального фнансового плану. Банквський працвник хотв точно дзнатися скльки, на як потреби коли саме пдпримцю знадобляться грош, а також прогноз стосовно того, коли саме пдпримець розпочне отримувати прибуток яким при цьому буде графк погашення кредиту. Не отримавши необхдновиршив, що план ведення бзнесу вдповдним чином не обгрунтований вдмовив у наданн кредиту. Обрунтуйте вдповд на наступн питання: 1. Як д необхдно здйснити пдпримцю? 2. Чи варто йому звернутися з цим же проханням до ншого банку? 3. Якби Вам довелося складати фнансовий роздл бзнес-плану, як б аспекти Ви б в ньому вдобразили чому? 11. Визначити сукупну потребу в обгових коштах на плановий рк та скласти гра-фк сплати процентв за кредит та погашення основнокредиту в розрз мсяцв на основ таких даних: 1. Оборотний каптал у звтному роц склав 836,3 тис. грн. 2. У плановому роц передбачаться збльшення обсягв виробництва, на 6% прис-корення оборотност оборотного капталу на 1,5 %. 3. Фнансування потреби буде здйснюватися за рахунок власних коштв у розмр 80% вд суми потреби на 20 % потреби плануться взяти кредит в “Укрсоцбанку”. 4. Сплата процентв погашення основних сум кредиту здйснюються щомсячно. Кредит видаться пд 21% рчних. Як документи пода позичальник до банку, щоб отримати кредит? Назвть основн принципи кредитування. 12. Розрахувати суму вдсоткових платежв та загальна сума видаткв з обслуговування погашення кредиту за методом простих вдсоткв та за методом складних вдсоткв. Результати занесть у таблицю. ПОКАЗНИКИ Значення Сума отриманого строкового банквського кредиту, тис. грн 300 Строк кредитування, мсяцв 4 Вдсоткова ставка 20 % рчних Строк нарахування вдсоткв щомсяця Умови погашення кредиту в кнц строку кре-дитування Обчислити: А) за методом простих вдсоткв - суму вдсоткових платежв, тис. грн - загальна суму видаткв з обслуговування погашення кредиту, тис. грн А) за методом складних вдсоткв - суму вдсоткових платежв, тис. грн. - 1-й мсяць - 2-й мсяць - 3-й мсяць - 4-й мсяць Разом, тис. грн - загальна сума видаткв з обслуговування погашення кредиту, тис. грн 13. На основ даних, що мстяться у таблиц, обчислити вдсотков платеж за кре-дит, номнальну вартсть грошових видаткв з об¬слуговування погашення боргу, тепе-ршню (дисконтовану) вартсть грошових видаткв з обслуговування погашення боргу. Заповнити таблицю. ПОКАЗНИКИ, тис. грн РОКИ 0 1 2 3 4 Сума залученого кредиту 400 Погашення основно суми кредиту 100 100 100 100 Ставка вдсоткв за кредит, % 15 15 15 15 Ставка дисконтування, % 20 20 20 20 Вдсотков платеж за кредит Номнальну вартсть грошових видаткв з об¬слуговування погашення боргу - щорчну РАЗОМ Тепершня (дисконтован) вартсть грошових видаткв з обслугову-вання погашення боргу -щорчна РАЗОМ 14. Нам основ нформацÿ з таблиц обчислити вдсотков платеж за кредит та но-мнальну вартсть грошових видаткв з обслу¬говування погашення боргу. Заповнити таблицю. ПОКАЗНИКИ, тис. грн РОКИ 0 1 2 3 4 Вихдн дан Сума залученого кредиту 400 Погашення основно суми кредиту 400 Ставка вдсоткв за кредит, % 15 15 15 15 Ставка дисконтування, % 20 20 20 20 Обчислити: Вдсотков платеж за кредит Номнальну вартсть грошових видаткв з обслу¬говування погашення боргу - щорчну РАЗОМ Тепершня (дисконтован) вартсть грошових видаткв з обслуговування погашення боргу -щорчна РАЗОМ 15. На основ нформацÿ, що наведена у таблиц, заповнть порожн мсця таблиц. ПОКАЗНИКИ 1. Номнальна вартсть емтованих облгацй 600 тис. грн 2. Строк погашення Зроки 3. Ставка дисконтування, % 20% Обчислити та обрати найбльш вигдний для емтента облгацй варант: Роки 1 2 3 РАЗОМ А) за умов продажу облгацй за номнальною вартстю. Ставка вд¬соткв - 15% рчних (з нарахуванням в кнц кожного року) Номнальна вартсть майбутнх видаткв 4.1. Сплата вдсоткв 4.2. Погашення позики (Продовження таблиц) 4.3.Разом номнальна сума видаткв 5. Тепершня вартсть (дисконтована сум) ви¬даткв 6. Рзниця мж отриманими при емсÿ коштами та тепершньою вартстю майбутнх видаткв з позики В) за умов продажу облгацй з премúю. Премя - 50 тис. грн. Ставка вдсоткв 22% рчних (з нарахуванням в кнц кожного року 7. Номнальна вартсть майбутнх видаткв 7.1. Сплата вдсоткв 7.2. Погашення позики 7.3.Разом номнальна сума видаткв 8. Тепершня вартсть (дисконтована сум) ви¬даткв 9. Рзниця мж отриманими при емсÿ коштами та тепершньою вартстю майбутнх видаткв з позики Б) за умов продажу облгацй з дисконтом (без нарахування вдсо¬ткв) . Дисконт - 50 тис. грн 10. Тепершня вартсть (дисконтована сум) ви¬даткв з погашення пози-ки 12. Рзниця мж отриманими при емсÿ коштами та тепершньою вартстю майбутнх видаткв з позики 16. За вихдних умов визначити: який з постачальникв пропону найкращ умови щодо придбання товарв у кредит. Вдповдь обрунтувати. Показники Постачальник № 1 №2 №3 №4 Цнова знижка (за умов розра¬хункв готвкою), % 4,0 5,5 10,0 7,0 Перод кредитування, дн 30 45 90 60 17. Пдпримство К, що ма кредиторську заборговансть перед ВАТ «АВС», прид-бало на фондовому ринку вексель акцонерно¬го товариства. Чи ця операця для пдпримства К доцльною якщо: розмр кредиторсько заборгованост— 110,0 тис. грн, но¬мнальна вартсть векселя — 150,0 тис. грн, курсова вартсть век¬селя — 70,0% номна-льнострок окупност наданого пдпримству "Перлина" кредиту на роз-ширення виробництва у сум 100 тис. грн., якщо: 1) вдсоткова ставка за користування кредитом - 22 % рчних; 2) пдпримство щорчно отриму виручку вд реалзацÿ продукцÿ у розмр 576 тис. грн; 3) залишок продукц на склад на початок року за собвартстю склада 45 тис. грн, а на кнець року вн зменшився на 5 тис. грн; 4) собвартсть виготовлено за рк продукцÿ пдпримства (з врахуван¬ням вдсоткв за користування кредитом) склада 265 тис грн; 5) Адмнстративн витрати за рк становлять 10 тис. грн; 6) пдпримство платником ПДВ пльг з податку на прибуток не ма. 19. Визначити вдсоткову ставку, пд яку надано креди¬тн ресурси пдпримству "Полрем", якщо: 1) згдно з розрахунками менеджерв пдпримства "Полрем" строк окупност отри-маного банквського кредиту склада два роки; 2) сума кредиту становить 500 тис. грн; 3) кредит надано на три роки; 4) виручка вд реалзацÿ за звтний рк склада 1 866 тис. грн; 5) нарахована заробтна плата та вдрахування до обов'язкових цльових фондв скла-ли 280 тис. грн за рк; 6) матеральн витрати - 400 тис. грн; 7) амортизацйн вдрахування - 100 тис. грн; 8) нш витрати, що включаються до собвартост продукцÿ - 100 тис. грн; 9) витрати на операцйну оренду примщення цеху - 125 тис. грн (без ПДВ); 10) пдпримство не ма пльг з оподаткування. 20. Визначити, яку суму буде повернено пдпримством банку, якщо: 1)01.06.2005 р. пдпримство отримало кредит у сум 250 тис. грн. на два роки пд 23 % рчних; 2) кредитною угодою передбачено погашення суми кредиту в кнц строку кредиту-вання та щомсячну сплату вдсоткв; 3)01.10.2006 р. позичальник звернувся до банку з проханням перегля¬нути ставку за кредитом у зв'язку з зниженням облково ставки НБУ на 3 %. Прохання було задоволено. 21. Згдно з оперативним фнансовим планом у поточному квартал пдпримство прогнозу так надходження та витрати: 1) чистий дохд вд реалзацÿ - 1200 тис. грн; 2) дохд вд операцйних курсових рзниць - 10 тис. грн; 3) дохд вд фнансового зингу - 7 тис. грн; 4) вдсотковий дохд - 15 тис. грн; 5) прирст нормативу оборотних коштв - 18 тис. грн; 6) погашення заборгованост перед бюджетом - 185 тис. грн; 7) виплата заробтно плати - 240 тис. грн; 8) погашення заборгованост перед державними цльовими фондами -89 тис. грн; 9) придбання сировини та матералв у обсягах, необхдних для безпе¬рервнопротягом року - 650 тис. грн; 10)погашення кредиторсько заборгованост - 300 тис. грн; 11)поповнення статутно-го фонду пдпримства - 250 тис. грн. Визначити суму кредиту, яку банк надасть пдпримству та суму вдсоткових пла-тежв, якщо банк погодиться надати кредит пд 25 % рчних. 22. Визначити суму кредиту, яку необхдно залучити пдпримству та суму вдсот-кв за користування кредитом, якщо: 1) середнй строк погашення дебторсько заборгованост склада один мсяць, а банк згоден надати кредит пд 25 % рчних; 2) пдпримство за квартал реалзу продукцю на суму 960 тис. грн (без ПДВ); 3) для виробництва вказаного обсягу продукцÿ необхдно здйснити та¬к витрати: 3.1) сировина-323 тис. грн; 3.2) заробтна плата та необхдн вдрахування до державних фондв - 247 тис. грн; 3.3) амортизаця обладнання - 45 тис. грн; 3.4) поточний ремонт- 10 тис. грн; 3.5) податок на землю - 5 тис. грн; 3.6) загальновиробнич витрати - 56 тис. грн; 3.7) комунальний податок - 1 тис. грн. 23. Визначити строк окупност наданого пдпримству "Простр" для розширення виробництва кредиту на 3 мсяц у сум 20 тис. грн, якщо: 1) вдсоткова ставка за користування кредитом - 20 % рчних; 2) пдпримство щоквартально отриму виручку вд реалзацÿ продукцÿ у розмр 336 тис. грн; 3) залишок продукц на склад на початок року за собвартстю склада 50 тис. грн, а на кнець року вн зменшився на 10 %; 4) собвартсть виготовленоцей перод продукц пдпримства (з урахуванням в-дсоткв за користування кредитом) становить 210 тис грн; 5) адмнстративн витрати становлять 10 тис. грн; 6) витрати на збут - 5 тис. грн; 7) пдпримство платником ПДВ пльг з податку на прибуток не ма. 24. ТОВ "Сч" 20.08. поточного року уклало договр з ко¬мерцйним банком на вдк-риття контокорентного рахунка. мт на пла¬теж за рахунок коштв банку - 50 тис. грн. Зь даними на 01.10. поточ¬ного року залишок на рахунку ТОВ "Сч" становить 15 тис. грн. Протя¬гом тижня було здйснено так операц: 1) подано в банк 01.10. заяву на вдкриття акредитиву на суму 56 тис. грн; 2) 05.10. надйшли кошти за реалзовану продукцю ТОВ "Сч" - 60 тис. грн, зокрема ПДВ - 10 тис. грн; 3) 10.10. банк отримав платжне доручення на перерахування платежв до бюджету - 10 тис. грн; 4) 25.10. надйшла плата вд ТОВ "Сч" за примщення цеху, що знахо¬диться в опера-тивному зингу - 20 тис. грн. Визначити заборговансть ТОВ "Сч" перед банком на початок операцйного дня 01.11. поточного року, якщо вдсоткова ставка за овердрафтом склада 26 % рчних, став-ка за вкладом до запитання – 5%. 25. 20.05. поточного року пдпримство "Тандем" отрима¬ло вд постачальника си-ровину на суму 120 тис. грн. Договором перед¬бачено оплату сировини протягом тижня з дня надходження вантажу пеня за несвочасну оплату - 0,5 % вд вартост поставки за кожний день прострочення. Пдпримство "Тандем" ма виробничий цикл 20 днв у кервництва впевне-нсть, що виготовлену продукцю буде реалзовано оплачено протягом декади. Постйний покупець згоден сплатити 01.06. аванс у раз надання пдпримством "Тандем" сконто у розмр 2 % вд вартост продукцÿ за дострокову оплату. Крм того, пдпримство може отрима¬ти короткостроковий кредит пд 25 % рчних. Який варант розрахункв обере кервництво пдпримства "Тан¬дем ", якщо перед-бачуваний обсяг виручки склада 220 тис. грн. Вд¬повдь обрунтуйте. 26. 10.04. поточного року ТОВ "Маря" вдвантажило го¬тову продукцю загальною вартстю 140 тис. грн. Договором передба¬чено оплату сировини протягом 65 днв вд дня вдвантаження пеню за несвочасну оплату - 0,5 % вд вартост поставки за кожний день про¬строчення. 15.04. ТОВ "Маря" повинно здйснити оплату сировини для вироб¬ництва в розмр 100 тис. грн. Банк запропонував придбати у ТОВ "Ма¬ря" рахунки-фактури за вдвантаже-ну продукцю, надавши 15.04. гро¬шов кошти у сум 112 тис. грн, а залишок суми перера-хувати псля надходження грошей вд покупця 15.06. Плата за користування креди¬том -10%, комсйн банку - 3 %. Крм того, пдпримство може отри¬мати короткостроковий кредит пд 25 % рчних. Який варант розрахункв обере кервництво ТОВ "Маря "? Вдпо¬вдь обгрунтуйте. 27. Пдпримство отримало кредит для реконструкцÿ тех¬нологчнорозмр 120 тис. грн пд 21 % рчних на чо¬тири мсяц. За умовами договору сума основ-ного боргу пдляга пове¬рненню щомсячно, рвними частками, разом з вдсотками, нара-ховани¬ми за мсяць. У раз порушення строку погашення кредиту вдсоткв, кредитним договором передбачено нарахування пен у розмр 0,03 % за кожний день прострочення платежу. Визначити, яку суму буде повернено пдпримством банку та яку суму буде вднесе-но на собвартсть продукц пдпримства протя¬гом строку кредитування, якщо останнй платж вд пдпримства було отримано 21.09. Тематика рефератв 1. Принципи правов засади кредитних вдносин мж пдприм¬ствами банквсь-кою сферою. 2. Банквськ послуги кредитного характеру та особливост про¬блеми х викорис-тання пдпримствами Укрспекти емсÿ корпоративних облгацй. 4. Лзинговий кредит - правов основи практика застосування в Украпослуги банку в систем розрахунково-платжних вдносин пдпримства. 6. Обрунтування ефективних виборв договрних умов банквського кредиту-вання. 7. Особливост облку оподаткування зингових операцй. 8. Операцÿ банкв з векселями в систем кредитування пдпри¬мств. 9. Методи критерÿ оцнки фнансового стану пдпримства-позичальника. 10. Кредитний рейтинг пдпримств та методика його визначення. 11. Порядок отримання погашення банквського кредиту. тература: 8,9,10,12,13,15,16,17,19,23,25,26,27,34. Оцнка за темою Пдпис __________________ Змстовий модуль Оцнка та планування фнансового стану пдпримств. Фнансов джерела санацÿ Тема 9. Оцнка фнансового стану пдпримства Ключов слова Фнансова стйксть пдпримства, фнансовий стан пдпримства, платоспро-можнсть, квднсть, кредитоспроможнсть, рентабельнсть, фнансовий ризик, ф-нансовий аналз, структурний фнансовий аналз, порвняльний фнансовий аналз, коефцúнтний аналз, нтегральний фнансовий аналз. Практичне заняття 13 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Визначення показникв фнансововикористовуються для аналзу ф-нансового стану. 2. Методика визначення показникв квдност та платоспроможност. 3. Методика розрахунку показникв фнансово стйкост пдпримства. 4. Комплексна оцнка фнансового стану пдпримства. Тестов завдання 1. Платоспроможнсть пдпримства (за коефцúнтами квдност) характе-ризуться як здатнсть пдпримства: )свочасно розраховуватись за всма борговими зобов'язаннями; б)свочасно розраховуватись за короткостроковими зобов'язаннями; в) повнстю покривати витрати доходами з отриманням прибутку; г) свочасно розраховуватись за податковими зобов'язаннями. 2. Чистий оборотний каптал пдпримства визначаться як: ) рзниця мж оборотними активами та поточними зобов'язаннями; б) рзниця мж сукупним капталом та необоротними активами; в) рзниця мж сукупним капталом та власним капталом; г) рзниця мж власним капталом та необоротними активами. 3. Коефцúнт автоном (самофнансування) визначаться як: ) спввдношення загальнозобов'язань до власного капталу за балансом; б) спввдношення прибутку до власного капталу за балансом; в) спввдношення акцонерного капталу до пдсумку балансу; г) спввдношення власного капталу до пдсумку балансу. 4. Коефцнт довгострокововизначаться як: ) спввдношення загально суми зобов'язань до власного капталу за балансу; б) спввдношення довгострокових зобов'язань до власного капталу за балансом; в) спввдношення довгострокових зобов'язань до оборотних активв по балансом; г) спввдношення довгострокових зобов'язань до пдсумку балансу. 5. Коефцнт короткострокововизначаться, як: ) спввдношення поточних зобов'язань до власного капталу за балансом; б) спввдношення поточних зобов'язань до пдсумку балансу; в) спввдношення поточних зобов'язань до довгострокових зобов'язань; г) спввдношення поточних зобов'язань до оборотних активв за балансом. 6. Коефцнт загально(коефцнт покриття) визначаться, як: ) спввдношення загально суми зобов'язань до власного капталу за балансом; б) спввдношення загально суми зобов'язань до пдсумку балансу; в) спввдношення поточних зобов'язань до пдсумку балансу; г) спввдношення оборотних активв за балансом до поточних зобов'язань за балансом. 7. Коефцнт термнововизначаться як: ) спввдношення загально суми зобов'язань до власного капталу за балансом; б) спввдношення поточних зобов'язань до власного капталу за балансом; в) спввдношення оборотних активв за балансом до поточних зобов'язань за балансом; г) спввдношення високолквдних оборотних активв до поточних зобов'язань за балансом. 8. Лквднсть активу характеризу: ) кльксть оборотв активв пдпримства за перод; б) грошову вддачу 1 грн., вкладеноактиви пдпримства; в) здатнсть активу швидко трансформуватись у грошов кошти; г) правильна вдповдь вдсутня. 9. У склад грошових коштв враховуються так оборотн активи: ) готвка, кошти на банквських рахунках високолквдн цнн папери; б) готвка, кошти на банквських рахунках депозити до запитання; в) готвка, кошти на банквських рахунках дебторська заборговансть; г) готвка, кошти на банквських рахунках. 10. Показник рентабельност пдпримства розраховуться як: ) прибуток до сплати податкв щодо сукупноактивв; б) прибуток псля сплати податкв (чистий прибуток) щодо сукупно вартост активв; в) прибуток до сплати податкв щодо доходв вд реалзац; г) прибуток псля сплати податкв (чистий прибуток) щодо до доходв. 11. Показник оборотност сукупного капталу розраховуться як: ) сукупна вартсть активв щодо доходв вд реалзац; б) прибуток псля сплати податкв (чистий прибуток) щодо сукупно вартост активв; в) виручка вд реалзацÿ (доходи) щодо до сукупноактивв; г) сукупна вартсть активв щодо до доходв вд реалзац. 12. Рвень збалансованост окремих структурних елементв активв та кап-талу пдпримства, а також рвень ефективност х використання вдобража: ) фнансову структуру; б) фнансовий стан; в) фнансову гнучксть; г) фнансову активнсть. 13. Характеристикою стабльност фнансового стану пдпримства : ) фнансова структура; б) фнансова гнучксть; в) фнансова стйксть; г) фнансова активнсть. 14. Здатнсть пдпримства свочасно розраховуватися за свофнансовими зобов'язаннями за рахунок грошових коштв та нших квдних активв: ) кредитоспроможнсть; б) платоспроможнсть; в) лквднсть; г) фнансова активнсть. 15. Для оцнки квдност балансу необхдно зставити активи та пасиви пд-примства, що згрупован за такими ознаками: ) активи за ознакою оборотност, а пасиви — за джерелами формування; б) активи за ознакою квдност, а пасиви — за термновстю зобов'язань; в) активи за ознакою оборотност, а пасиви — за вартстю залучення; г) активи за ознакою квдност, а пасиви — за вартстю залучення. 16. Система умов, що визнача здатнсть пдпримства залучати позиков ко-шти: ) оборотнсть; б) кредитоспроможнсть; в) платоспроможнсть; г) лквднсть. 17. До зовншнх чинникв, що впливають на фнансову стйксть пдпримства, належить: ) платоспроможний попит населення; б) галузева належнсть пдпримства; в) розмр склад витрат, х динамка порвняно з надходженнями грошових коштв; г) наявнсть власних оборотних коштв. 18. До внутршнх чинникв, що впливають на фнансову стйксть пдпримст-ва, належить: ) платоспроможний попит населення; б) рвень нфляц; в) кон'юнктура фнансового ринку; г) розмр склад витрат, х динамка порвняно з надходженнями грошових коштв. 19. На ц показники слд звернути особливу увагу пд час прийняття ршень що-до формування портфеля фнансових нвестицй господарюючого суб'кта: ) показники, що характеризують дяльнсть контрагентв; б) показники, що характеризують дяльнсть конкурентв; в) показники, що характеризують кон'юнктуру фнансового ринку; г) показники управлнського облку пдпримства. 20. На ц показники слд звернути особливу увагу пд час прийняття ршень що-до формування стратегчних ршень у сфер фнансово дяльност господарюючого су-б'кта: ) показники макроекономчного розвитку; б) показники податкового облку пдпримства; в) показники фнансового облку пдпримства; г) показники управлнського облку пдпримства. 21. На ц показники слд звернути особливу увагу пд час аналзу, планування та прийняття поточних ршень щодо дяльност пдпримства: ) показники макроекономчного розвитку; б) показники галузевого розвитку; в) показники свтового розвитку; г) показники фнансового облку пдпримства. 22. На ц показники слд звернути особливу увагу пд час органзац контролю поточно дяльност пдпримства: ) показники свтового розвитку; б) показники макроекономчного розвитку; в) показники галузевого розвитку; г) показники управлнського облку пдпримства. , 23. Цей метод фнансового аналзу базуться на вивченн динамки окремих ф-нансових показникв протягом тривалого часу: ) структурний; б) трендовий; в) порвняльний; г) нтегральний. 24. Цей метод фнансового аналзу базуться на вивченн питомо ваги окремих складових активв, капталу, грошових потокв, тощо: ) нтегральний аналз; б) структурний аналз; в) трендовий аналз; г) порвняльний аналз. 25. Цей метод фнансового аналзу базуться на вивченн абсолютних та вдно-сних вдхилень показникв, що порвнюють: ) структурний аналз; б) аналз коефцнтв; в) порвняльний аналз; г) нтегральний аналз. 26. Цей метод фнансового аналзу базуться на вивченн вдносних показникв, що характеризують окрем аспекти фнансовоаналз; б) структурний аналз; в) аналз коефцнтв; г) порвняльний аналз. 27. За умов незмнност загальноактивв пдпримства та зростання власного капталу коефцнт автономÿ: ) зменшуватиметься; б) зростатиме; в) залишиться без змн; г) пд час розрахунку коефцнта автономÿ показник власного капталу не використову-ться. 28. За умов випереджаючого росту оборотних активв порвняно з поточними зобов'язаннями коефцúнт поточно платоспроможност: ) зменшуватиметься; б) зростатиме; в) залишиться без змн; г) пд час розрахунку коефцнта поточнопоказник поточних зобов'язань пдпримства не використовуться. 29. За умов випереджаючого росту середнього розмру активв пдпримства по-рвняно з обсягом реалзац оборотнсть активв (у днях): ) залишиться без змн; б) зменшуватиметься; в) зростатиме; г) пд час розрахунку оборотност активв показник обсягу реалзац не використовуться. 30. За умов випереджаючого росту середнього розмру активв пдпримства у порвняно з прибутком рентабельнсть активв: ) залишиться без змн; б) зменшуватиметься; в) зростатиме; г) пд час розрахунку рентабельност активв показник розмру активв пдпримства не використовуться. 31. Рентабельнсть активв у вдповдност до «Модел Дюпона» визначаться: ) як добуток рентабельност реалзац продукцÿ (продажу) та коефцнта оборотност всх активв, що використовуються; б) як добуток рентабельност власного капталу та його оборотност; в) як вдношення прибутку до середньоактивв; г) як вдношення прибутку до власного капталу. 32. нформацйними потребами основних користувачв фнансових звтв, та-ких як нвестори власники, : ) придбання, продаж та володння цнними паперами; б) формування макроекономчних показникв; в) участь у каптал пдпримства; г) визначення суми дивдендв; д) забезпечення зобов'язань пдпримства перед працвниками. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Практичн завдання 1. Використовуючи показники, що наведен в таблиц, визначити коефцнт квдност забезпечення власним оборотним капталом пдпримства “Оранта” на початок на кнець звтного року. Проведть аналз дайте оцнку квдност балансу забезпечення пдпримства власним обговим коштам. Показники На початок року, тис. грн На кнець року, тис. грн Необоротн активи 13,8 32,8 Запаси 12,6 26,5 Дебторська заборговансть, в тому числ резерв сумнвних боргв 2,8 0,3 6,8 0,7 Поточн фнансов нвестицÿ 1,5 3,5 Грошов кошти та х еквваленти 2,6 4,0 Власний каптал 25,5 36,8 Забезпечення наступних витрат платежв - 1,0 Довгостроков зобов’язання - 5,5 Короткостроков зобов’язання 7,3 30,0 Доходи майбутнх перодв 0,5 0,3 2. На основ даних таблиц дати оцнку майнового стану ТОВ "Тандем-плюс" за звтний рк. Протягом року було введено в експлуатацю основн виробнич засо¬би на су-му 41,2 тис. грн, а виведено з експлуатацÿ спрацьованого обла¬днання на суму 243,5 тис. грн. На активну частину основних виробничих засобв у загальнй вар¬тост на початок та на кнець року припадало вдповдно 3/5 та 2/3. (тис, грн) Показники На початок року На кнець року Необоротн активи, разом 5 872,5 5 403,5 Нематеральн активи: залишкова вартсть 16,5 18,3 первсна вартсть 28,4 31,6 накопичена амортизаця 11,9 13,3 Незавершене будвництво 154,2 132,8 Основн виробнич засоби: залишкова вартсть 4321,3 3943,1 первсна вартсть 8967,5 8765,2 накопичена амортизаця 4646,2 4822,1 Основн невиробнич засоби: залишкова вартсть 1344,9 1267,8 первсна вартсть 3456,2 3456,2 знос 2111,3 2188,4 нш необоротн активи 35,6 41,5 Майно пдприсмтва 9787,5 9574,2 3. Зробити розрахунок основних статей звту про ф¬нансов результати пдпримс-тва МТЗ "Колос", дослдити динамку та структуру фнансових результатв його дяль-ност на основ да¬них таблиц: (тис, грн) Показники Минулий рк Звтний рк Вдхилення абсолютне вдносне 1. Дохд (виручк) вд реалзац продукцÿ 7536 8325 2. ПДВ 3.Чистий дохд вд реалзац продукцÿ 4.Собвартсть реалзовано продукцÿ 5634 6284 5. Валовий прибуток 6. нш операцйн доходи 132 127 7. Адмнстративн витрати 54,8 46,4 8. Витрати на збут 23,7 31,2 9. нш операцйн витрати 12,1 13,6 10. Фнансовий результат вд операцйно дяльно-ст 11. нш доходи 42,8 43,4 12. нш витрати 23,9 25,5 З. Фнансовий результат вд звичайно дяльност до оподаткування 14. Податок на прибуток вд звичайнорезультат вд звичайно дяльност псля оподаткування 4. Здйснити факторний аналз прибутку вд реалзац продукцÿ, визначити клькс-ний вплив кожного з факторв на змну величини прибутку пдпримства на основ даних таблиц. (тис. грн) № з/п Показники Минулий рк Звтний рк рк Фактично в ц¬нах минулого року Фактично 1 Чистий дохд вд реал¬зацÿ продукцÿ 3 215,4 3 247,9 3 493,7 2 Повна собвартсть 2 764,8 2 756,2 2 796,1 3 Валовий прибуток 5. Розрахувати основн показники оцнки рентабельност за даними балансу та зв-ту про фнансов результати ТОВ "Синтез" у звтному та минулому перодах. Провести факторний аналз рентабель¬ност власного капталу пдпримства, використовуючи фор-мулу Дюпона, методом ланцюгових пдстановок. Дан балансу ТОВ "Синтез" за звтний рк: (тис. грн) Показники На початок року На кнець року Актив 1. Необоротн активи 628 580,8 2. Оборотн активи 1 393,5 1 653,5 3. Витрати майбутнх перодв 1,0 0,4 Разом 2 022,5 2 234,7 Пасив 1. Власний каптал 732,6 444,1 2. Поточн зобов'язання 1 289,9 1 790,6 Разом 2 022,5 2 234,7 Додаткова нформаця. На початок минулого року: 1) сума власного капталу пдпримства дорвнювала 674,3 тис. грн; 2) вартсть необоротних активв - 632 тис. грн; 3) загальна вартсть майна пдпримства - 1 965,6 тис. грн. Дан Звту про фнансов результати ТОВ "Синтез": (тис, грн) Назва статт За звтний рк За минулий рк 1. Чистий дохд вд реалзац продукцÿ 2 359,7 3 460,8 2. Собвартсть реалзовано продукцÿ 2 272,5 2911,9 3. Валовий прибуток 87,2 548,9 4. Фнансов результати вд звичайно дя¬льност до опода-ткування 391 642,2 5. Чистий прибуток 387,1 445,5 6. Розрахувати показники квдност пдпримства ВАТ "Галактон" та дати м оц-нку за даними, зазначеними в таб¬лиц. (тис, грн) Показники На початок пе-роду На кнець пе-роду 1. Виробнич запаси 1 573,9 2 000 2. Незавершене виробництво 133,7 100 3. Готова продукця 77,9 100 4. Товари 366,6 250 5. Дебторська заборговансть за товари, роботи, послуги 989,7 500 6. Дебторська заборговансть за розраху¬нками 35,6 42,1 7. Грошов кошти та х еквваленти: у нацональнй валют -в ноземнй валют 45,9 72,1 123,4 83,7 8. Короткостроков фнансов нвестицÿ 28,5 25,6 9. Короткостроков кредити банкв 612 734 10. Поточна заборговансть за довгостро¬ковими зобов'я-заннями 8,8 50,1 11. Кредиторська заборговансть за това¬ри, роботи, послу-ги 841,2 643,4 12. Поточн зобов'язання за розрахунками 253,8 425,1 13. нш поточн зобов'язання 34,3 42,6 7. На основ даних таблиц: 1) скласти баланс пдпримства; 2) здйснити аналз фнансово стйкост; 3) за допомогою аналзу абсолютних показникв визначити тип ф¬нансово стйкост п-дпримства на початок та на кнець пер¬оду. (тис, грн) Статт Сума на початок пероду Сума на кнець пероду Грошов кошти 1 015,9 2 054,3 нш оборотн активи 44 231 Резервний каптал 951,5 1032 Короткостроков кредити банку 1 524,7 2 962 Короткостроков фнансов вкла¬дення 24 43 Кредиторська заборговансть 1 256,8 1 364,5 нш необоротн активи 793,7 745,3 Дебторська заборговансть 989,1 894,5 Довгостроков кредити банку 960,5 854,2 Основн засоби 1018,1 1 765,7 Статутний каптал 1 560,7 2 539,2 Нерозподлений прибуток 245 276 Запаси 2 614,4 3 294,1 8. Чи достатнм буде збльшення суми поточних ак¬тивв у 4 рази на кнець кварталу порвняно з початком кварталу при збльшенн короткострокових зобов'язань у 1,5 рази задля того, щоб ко¬ефцнт покриття вдповдав нормативу, якщо оборотн активи пдпри¬мства станом на початок кварталу становили 20 тис. грн, а поточн зо¬бов'язання були у 3 рази бльш? Вдповдь обрунтуйте. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення поняття “фнансовий стан”. 2. Як нформацйн джерела використовуються для проведення аналзу оцнки ф-нансового стану? 3. Для яких категорй спецалств склада професйний нтерес аналз оцнка фнан-сового стану пдпримства? 4. За якими основними напрямами проводиться оцнка фнансового стану пдпримс-тва? 5. Перелчть основн показники, що застосовуються для проведення аналзу оцнки майнового стану пдпримства. 6. Дайте визначення фнансовоспввдносяться поняття “фнансова сталсть” “платоспроможнсть”? 8. Як показники характеризують фнансову сталсть пдпримства? 9. Перелчть типи фнансовооснов яких критерв вони визначаються? 10. Що розумють пд квднстю балансу пдпримства? 11. Розкрийте змст методику розрахунку коефцúнтв термново та абсолютно л-квдност, а також промжного коефцнта покриття. 12. Яким чином здйснються комплексна оцнка фнансового стану? 13. Як показники застосовуються для проведення комплексно оцнки фнансового стану? 14. Що розумють пд рейтингом пдпримства? 15. Як типи рейтингв пдпримств снують? 16. На основ яких показникв визначаться кредитний рейтинг пдпримства? 17. Як роздли рчного бухгалтерського звту найбльш цкав для аналтикв чому? 18. Як методичн прийоми застосовуються при проведенн аналзу фнансового ста-ну пдпримства? 19. Як спввдносяться поняття “лквднсть” “платоспроможнсть”? 20. Що розумють пд дловою активнстю пдпримства? Перелчть показники, що характеризують. 21. Як показники виступають основними характеристиками майнового стану пдп-римства? ндивдуальн завдання 1. Назвати основн напрямки внутршнього аналзу фнансового стану пдпримст-ва. Ким проводиться внутршнй аналз фнансового стану пдпримства та яка його мета? 2. Назвати основн напрямки зовншнього аналзу фнансового стану пдпримства. Ким проводиться зовншнй аналз фнансового стану пдпримства та яка його мета. 3. Визначити та охарактеризувати основн ознаки фнансово стйкост пдпримст-ва. 4. Назвати зовншн фактори (незалежн вд дяльност пдпримств), що обумов-люють кризовий фнансовий розвиток пдпримства. 5. Визначити внутршн фактори (залежн вд дяльност пдпримств), що обумов-люють кризовий фнансовий розвиток пдпримства. 6. Привести у вдповднсть термни та х визначення. 1. квднсть ) здатнсть пдпримства свочасно повнстю виконати свозобов’язання 2. Фнансова сталсть б) наявнсть умов для отримання кредиту здатнсть свочасно повернути взяту позичку 3. Кредитоспроможнсть в) – це такий рух грошових коштв, який забезпечу постйне перевищення надходжень коштв над х витратами 4. Платоспроможнсть г) здатнсть пдпримства розраховуватися за свофнансо-вими зобов’язаннями шляхом перетворення активв у грош 5. Нелквди д) сума боргв на користь пдпримства вд юридичних або ф-зичних осб, що виникають в результат господарських опера-цй 6. Дебторська заборго-вансть е) зайв або непотрбн пдпримству товарно-матеральн цн-ност, що значаться на його баланс 7. Привести у вдповднсть термни та х визначення. 1. Коефцúнт поточно кв-дност ) характеризу здатнсть пдпримства розраховуватись по свозобов’язанням 2. Коефцúнт квдност б) характеризу здатнсть пдпримства розраховуватись по свозобов’язанням термново 3. Коефцúнт абсолютно к-вдност в) характеризу свочаснсть виконання свозобов’язань перед кредитною системою 4. Спввдношення коротко-строково дебторськокре-диторсько заборгованостей г) характеризу здатнсть пдпримства розраховуватись по свозобов’язанням у перспектив 5. Вдношення кредитв, як погашен в строк до загальнокредитв д) характеризу здатнсть пдпримства розраховуватись з кредиторами за рахунок дебторв, якщо ця заборговансть не перевищу один рк 6.Коефцнт довготермново-го залучення позичкових ко-штв е) характеризу частку довготермнових позик, залучення для фнансування активв пдпримства поряд з власними засобами 8. Вдповсти на запитання, проставляючи у рядках вдповд, вдповдно: Так — «+» Н — «-». Чи правильно, що: 1. Економко-статистичний аналз застосовуться для вивчення масових сус-пльних явищ на рзних рвнях управлння: пдпри¬мства, галуз, регону. 2. Вивчаючи структуру об'кта загалом, аналз передбача не-лише пзнання час-тин, з яких складаться цле, а й з 'ясування взамодÿ, яка сну мж ними. 3. Ефективнсть функцонування пдпримства залежить, на¬самперед, вд того, чи вдповдають управлнськ ршення, яки¬ми воно керуться для досягнення успху на рин-ку, цим умовам. 4. Зовншнй фнансово-економчний аналз спрямований на так-званих зовншнх споживачв (контролююч органи, органи управлння, банки, податков органи, нш длов партнери пд¬примств), зокрема кредиторв та потенцйних нвесторв пдприм-ства. 5. Перспективний аналз базуться на вивченн явищ у сфер фнансово-економчно дяльност з метою прогнозування на майбутн. 6. Длова активнсть пдпримства вимрються вдношенням авансових ресурсв до прибутку або затрат до прибутку або продукц. 7. Платоспроможнсть не основним з найважливших показни¬кв, що характери-зують фнансовий стан пдпримства, фор¬ми умови його виробничих комерцйних угод. 8. Нестйкий (передкризовий) фнансовий стан, за яким порушу¬ться платжний баланс, але збергаться можливсть вста¬новлення рвноваги платжних засобв та платж-них зобов'я¬зань шляхом залучення тимчасово вльних джерел коштв в обг пдпримства, кредитв банку на тимчасове поповнення обгових коштв. 9. До вдносних показникв належать сума прибутку або доходв, а до абсолютних —рвень рентабельност. 10. Методика аналзу фнансово-господарсько—це су¬купнсть аналтич-них процедур, що використовуться для ви¬значення фнансового становища пдпримст-ва. 11. Мета аналзу — дати оцнку темпв приросту прибутку зага¬лом окремо за кож-ною його частиною; вивчити розрахувати чинники, як впливають на змни прибутку, визначити рвень цього впливу; виявити резерви збльшення прибутку; дати оцнку рвня рентабельност пдпримства. 12. Залежно вд користувачв нформац фнансовий аналз подля¬ться на внутрш-нй та зовншнй. 13. Згдно з Законом «Про бухгалтерський облк та фнансову звтнсть в Украскладають наступн форми звтност: Баланс (ф. № ]); «Звт про фнансов результати» (ф. № 2); «Звт про рух грошових коштв» (ф. № 3); Примтки до фнансових звтв. 14. Складання фнансово заключним етапом бухгал¬терського облку. 15. Важливим показником, що характеризу фнансову звтнсть пдпримства, : ко-ефцúнт фнансово автономÿ (незалеж¬ност), коефцúнт фнансово залежност коефц-нт фнан¬сового ризику. 16. Чим вище рвень коефцнта фнансовоко¬ефцнт фнансово(частка залученого капталу в загальнй валют балансу) коефцúнт ризику, тим бльша стйксть фнансового стану пдпримства. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9. На пдстав вихдноре¬нтабельнсть активв господа-рюючого суб'кта за «Моделлю Дюпона». Визначте основн резерви пдвищення рентабе-льност активв пдпримства. Показники 2009 р. 2010 р. Обсяг реалзовано продукцÿ, тис. грн 3174,2 3807,1 Прибуток, тис. грн 488,8 555,8 Середнй розмр активв пдпримства, тис. грн 1380,5 1410,4 10. Визначити, яким чином змниться рентабельнсть активв пд¬примства, якщо швидксть обороту активв пдпримства пдви¬щилась з 10 оборотв до 12 оборотв, а рентабельнсть продажу залишилася незмнною та склала 10%. 11. Визначити середньорчну вартсть (тис. гри) основ¬них виробничих засобв у звт-ному роц на основ даних ТОВ "Комп¬ромс": 1)у поточному роц середньооблкова чисельнсть працюючих на пд¬примств скла-ла 185 осб; 2) на кожну гривню основних виробничих засобв припало 5,25 гривн виготовлено продукцÿ; 3) вдношення фондоозброност до фондомсткост склало 9:1. 12.Визначити коефцúнт вибуття основних виробни¬чих засобв пдпримства Свя-тошинський завод "Буддеталь " у по¬точному роц на основ даних: 1) залишкова вартсть основних виробничих засобв на кнець року дорв¬ню 1275 тис. грн, що на 25 % бльше нж на початок звтного пероду; 2) коефцнт зносу основних виробничих засобв на початок та на к1 нець року ста-новив вдповдно 48 % та 45 %; 3) вартсть введених за рк основних засобв склала 132 тис. грн; 4) коефцúнт приросту основних засобв у 2003 р. дорвню 0,05. 13. Розрахувати показники ефективност використання нематеральних активв пдпримст¬ва. № з/п Показники Базисний рк Звтний рк Вдносн показники змни 1 Нематеральн активи, грн 3 675 4 263 2 Чистий дохд вд реалзац цензованорезультат вд реалзац цензова-нонематеральних активв 5 Оборотнсть нематеральних активв 6 Рентабельнсть продаж 14. На основ даних у таблиц розрахувати коефцúнти: 1) фнансово(фнансового левериджу); 4) поточновласного капталу. За даними пдпримства на початок звтного року поточн активи складали 40 % вд суми активв, а на кнець року - 45 %. Визначити су¬му короткострокових до-вгострокових позикових коштв, якщо коеф¬цнт поточнона початок року становив 1,5, а на кнець ро¬ку-1,8. (тис, грн) Показники Початок пероду Кнець пероду 1. Вартсть майна пдпримства 42 200 53 955 2. Власний каптал 26 420 34 500 15. Розрахувати показники ефективност використання основних засобв пдприм-ства. (тис. грн) № Показник Базисний рк Звтний рк Вдхилення п/п абсолютне вдносне 1 Середньорчна вар¬тсть ос-новних засобв 15 281 23 135 2 Чистий дохд 73 080 90 264 3 Прибуток вд реалзац 18110 19 454 4 Фондовддача 5 Рентабельнсть реал¬зованооснов¬них засобв 16. Обчислити коефцнти покриття, абсолютношвидко квдност, дати ха-рактеристику стану квдност акти¬вв пдпримства, якщо: • власн оборотн активи становлять 1150 тис. грн; • поточн активи пдпримства складають 2850 тис. грн; • частка дебторсько заборгованост у склад поточних активв стано¬вить 40 %; • грошов кошти та х еквваленти складають 25 тис. грн. 17. Величина поточних активв пдпримства "Ллея" на початок звтного пероду складала 9 873,5 тис. грн. Коефцúнт загаль¬но квдност (покриття) на цю дату становив 1,3. Чи достатн» буде зменшення на кнець звтного пероду розмру короткострокових зобов'язань на суму 1350 тис. грн за незмннопоточних активв для досягнення коефцнтом покриття нормативного значення. Вдповдь обрунтуйте. 18. На основ даних торговельного пдпримства розра¬хувати розмр власного капталу: 1) майно пдпримства - 18780 тис. грн; 2) оборотн активи - 12354 тис. грн; 3) довгостроков зобов'язання - 5450 тис. грн; 4) вдношення коефцнта маневреност функцонуючого капталу до коефцúнта абсолютно к-вдност склада 5:3. Тематика рефератв 1. Рентабельнсть: економчний змст та динамка на пдприм¬ствах основних галу-зей економки. 2. Система методв оцнки фнансового стану пдпримства в умо¬вах становлення ринкових вдносин. 3. Методи напрямки комплексного фнансового аналзу пдпри¬мства. 4. Методи показники оцнки потенцйнопд¬примства. 5. Методи показники оцнки структури фнансування пдпримства 6. Показники абсолютнопдпримства та порядок х визначення. 7. Фнансовий контролнг - сутнсть, завдання, методи. 8. Сучасн методи контролнгу та аналзу (аналз точки беззбитко¬вост, бенчмаркнг, вартсний аналз, портфельний аналз, АВС-аналз). 9. Методика аналзу прибутковост виробництва реалзацÿ про¬дукцÿ. 10. Рейтингова оцнка пдпримств. 11. Оцнка фнансового стану пдпримства, що проводиться комерцйними банками. 12. Мета, завдання методичний нструментарй фнансового аналзу на рвн пдпримства. тература: 8,9,10,12,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,31,32. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 10. Фнансове планування на пдпримствах Ключов слова Фнансове планування, довгострокове фнансове планування, фнансова страте-гя, фнансова тактика, фнансова полтика , поточне фнансове планування, система поточних планв, оперативне планування фнансовобюджетв, фнансовий контроль, монторинг фнансово дяльност. Практичне заняття 14 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Змст та структура фнансового плану пдпримства. 2. Розробка платжного календаря. 3. Розробка касового бюджету. Тестов завдання 1. Платжний календар як форма планового документа, застосовуться: ) при перспективному фнансовому плануванн; б) при поточному фнансовому плануванн; в) при оперативному фнансовому плануванн; г) вс наведен вдповд врними. 2. Точка беззбитковост визначаться як: ) пдсумок постйних змнних витрат, подлений на рзницю мж цною та змнними витратами на одиницю продукцÿ; б) постйн витрати, подлен на рзницю мж цною та змнними витратами на оди-ницю продукцÿ; в) пдсумок постйних змнних витрат, подлений на змнн витрати на одиницю продукцÿ; г) пдсумок постйних змнних витрат, подлений на рзницю мж цною та змн-ними витратами на одиницю продукцÿ. 3. Що найбльш точним визначенням постйних витрат: ) витрати, що посдають постйне мсце у виробничих витратах; б) витрати, що посдають постйне мсце у сукупних витратах; в) витрати, пов'язан з обслуговуванням працюючих на постйних засадах; г) витрати, що залишаються постйними з змнами обсягв виробництва. 4. Що найбльш точним визначенням змнних витрат: ) витрати, безпосередньо пов'язан з виробництвом певного рзновиду продукц; б) витрати, загальна сума яких залежить вд обсягу виробленосума яких не залежить вд обсягу вироблено продукцÿ; г) витрати, порядок обчислення яких на одиницю продукц прямим. 5. Маржинальний прибуток - це: ) прибуток, що перевищу заплановану суму; б) рзниця мж виручкою вд реалзацÿ та постйними витратами; в) рзниця мж виручкою вд реалзацÿ та змнними витратами; г) рзниця мж постйними та змнними витратами. 6. “Запас мцност” (або – “зона безпеки”) при плануванн реалзацÿ продукцÿ за методом «точки беззбитковост* визначаться як: ) рзниця мж доходом вд реалзац та постйними витратами / планова сума до-ходв; б) рзниця мж доходом вд реалзацÿ та маржинальним прибутком / планова сума доходв; в) рзниця мж плановим та беззбитковим обсягом реалзацÿ / плановий обсяг реал-зацÿ; г) нема правильнообрунтуванн цновона короткостроко¬вих часових нтервалах дотримуються: ) беззаперечно беззбитковост; б) беззаперечнозбитковсть в межах обсягу постйних витрат; г) припускають збитковсть в межах обсягу змнних витрат. 8. Процес розробки системи фнансових планв за окремими аспектами фнан-сово: ) фнансова стратегя; б) фнансовий контроль; в) фнансове планування; г) фнансовий монторинг. 9. Формування фнансовофнансово полтики пдпримства ле-жить в межах завдань: ) прогнозування фнансовопланування фнансовопланування фнансовопланування фнансовопередбача формування: ) фнансовопланв за окремими аспектами фнансово дяльност; в) бюджету каптальних витрат та надходжень; г) бюджету поточних грошових витрат та надходжень. 11. Оперативне планування фнансово дяльност передбача формування: ) фнансовопланв за окремими аспектами фнансово дяльност; в) балансового плану пдпримства; г) системи бюджетв. 12. Фнансова стратегя, як система довгострокових цлей фнансовогосподарюючого суб'кта, за нших рвних умов ма забезпечувати: ) постйне зростання ринковопдпримства; б) постйне зниження ринковопдпримства; в) постйне зростання середньозваженокапталу пдпримства; г) постйне зростання капталомсткост продукц. 13. Фнансова полтика, як форма реалзацÿ цльоворозвитку пдпримства, формуться: ) для здйснення окремого проекту реального нвестування; б) для переврки виконання окремих управлнських ршень у сфер фнансово дяльност; в) для здйснення окремовизначення та упорядкування дяльност господарюючого суб'кта по окремих аспектах його фнансового розвитку. 14. У процес поточного фнансового планування на пдпримств формують: ) бюджет каптальних витрат та надходжень; б) поточний бюджет; в) балансовий план; г) стратегчну фнансову модель пдпримства. 15. У процес оперативного планування фнансово дяльност на пдпримств формують: ) поточний бюджет; б) балансовий план; в) стратегчну фнансову модель пдпримства; г) план формування та використання фнансових ресурсв. 16. Основними показниками цього плану : обсяг виробництва та реалзац про-дукцÿ (товарв, робт, послуг), сума витрат, рвень та сума податкових платежв, сума прибутку. Цей документ: ) балансовий план; б) план доходв та витрат за основною господарською дяльнстю; в) план формування та використання фнансових ресурсв; г) бюджет каптальних витрат та надходжень. 17. Основними показниками цього плану : необоротн активи, оборотн активи, власний каптал, позиковий каптал. Цей документ: ) план доходв та витрат за основною господарською дяльнстю; б) план формування та використання фнансових ресурсв; в) балансовий план; г) бюджет каптальних витрат та надходжень. 18. Для формування означеного плану необхдна нформаця щодо: залишку кош-тв на початок пероду, джерел формування та напрямв використання коштв впро-довж планового пероду. Цей документ: ) балансовий план; б) бюджет каптальних витрат та надходжень; в) план доходв та витрат за основною господарською дяльнстю; г) план формування та використання фнансових ресурсв. 19. Цей документ формуться на етап реального нвестування: ) бюджет каптальних витрат та надходжень; б) план доходв та витрат за основною господарською дяльнстю; в) балансовий план; г) план формування та використання фнансових ресурсв. 20. Внутршнй фнансовий контроль передбача: ) переврку виконання та забезпечення реалзацÿ бюджету каптальних витрат та надходжень; б) переврку виконання та забезпечення реалзацÿ балансового плану пдпримства; в) переврку вдповдност напрямв фнансово дяльност господарюючого суб'кта дючим правовим нормам; г) переврку виконання та забезпечення реалзацÿ всх управлнських ршень у сфер ф-нансово дяльност пдпримства. 21. Зовншнй фнансовий контроль передбача: ) переврку вдповдност напрямв фнансовогосподарюючого суб'кта дючим правовим нормам; б) переврку виконання та забезпечення реалзацÿ всх управлнських ршень у сфер ф-нансово дяльност пдпримства; в) переврку виконання та забезпечення реалзацÿ бюджету каптальних витрат та надхо-джень; г) переврку виконання та забезпечення реалзацÿ балансового плану пдпримства. 22. Механзм постйного спостереження за найважливши¬ми поточними резуль-татами фнансово дяльност: ) зовншнй фнансовий контроль; б) внутршнй фнансовий контроль; в) монторинг фнансово дяльност; г) аналз фнансово дяльност. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Практичн завдання 1. Ознайомтеся з формою платжного календаря. За який перод вн може складати-ся. Як задач допомага виршити цей документ. Скласти платжний календар промисло-вого пдпримства на перший квартал поточного року, якщо: 1. Обсяги реалзац продукцÿ в четвертому квартал звтного року склали: Перод тис. грн жовтень 500 листопад 650 грудень 800 2. План продажу продукцÿ на перший квартал квтень мсяць поточного року: Перод тис. грн счень 400 лютий 500 березень 500 квтень 600 3. Мж партнерами встановлений такий порядок розрахункв: 25% вартост покупц оплачують за фактом поставки, а на 75% обсягв реалзац надаться кредит. Причому 60% кредиту гаситься в останнй день першого мсяця, 30% - в останнй день другого м-сяця 10% - в останнй день третього мсяця. 4. Оплата коштв за сировину й матерали, що використовуються в поточному квартал здйснються в попередньому квартал. Обсяги закупок становлять 40% вд обсягв продаж. 5. Витрати на оплату прац складуть приблизно 30% вд квартального обсягу реал-зац в розрз мсяцв змнюватись не будуть. 6. нш витрати (амортизаця, електроенергя, адмнстративн витрати, податки, збори платеж до бюджету та позабюджетних фондв) оцнюються в 520,5 тис. грн. за квартал. В розрз мсяцв передбачаться х рвномрний розподл. Визначити: 1. Суму дебторсько заборгованост на кнець першого кварталу. 2. Потребу (надлишок) пдпримства в додатковому фнансуванн (фнансових ресурсв). Розробть систему заходв щодо забезпечення платоспроможност пдпримства. Платжний календар за _____ мсяць № з/п Стаття План Факт Вдхилення Надходження 1 Виручка вд реалзац продукцÿ, товарв, ро¬бт, послуг вд основ-новд реалзацÿ основних засобв, нема¬теральних активв, непотрбних зайвих за¬лишкв сировини й матералв 3 Штрафи, пен та нш надходження вд засто¬сування економчних санкцй 4 Надходження вд реалзац цнних паперв валюти 5 Дивденди, вдсотки, прибутки вд цнних па¬перв та депозитв 6 Надходження вд погашення дебторськопокуп-цв 7 Кредити отриман 8 Аванси, отриман вд покупцв, замовникв 9 Надходження орендно плати 10 Отримана безповоротна фнансова допомога 11 Цльов надходження 12 Кошти, що надходять для формування статут¬ного капталу 13 нш надходження Усього надходжень Витрати 1 Платеж, пов'язан з задоволенням негайних потреб 2 Заробтна плата прирвнян до нев бюджет, усього у тому числ: — акцизний збр — податок на додану вартсть — податок на прибуток — податок на землю — податок з власникв транспортних засобв — нш податки збори 4 Внески в Пенсйний фонд 5 Внески на обов'язкове соцальне страхування 6 нш вдрахування в державн цльов фонди 7 Оплата за товарно-матеральн цнност 8 Оплата рахункв за послуги пдрядчикв, що виконують каптальн роботи 9 Погашення кредиторськотермнових позичок банку 11 Погашення прострочених позичок банку 12 Погашення довгострокових позичок банку 13 Сплата вдсоткв за кредит 14 Авансов платеж 15 Орендна плата 16 Платеж за векселями 17 Виплата дивдендв 18 нш витрати Усього витрат Перевищення надходжень над витратами Перевищення витрат над надходженнями Залишок коштв на початок року Залишок коштв на кнець року 2. На основ плану формування та використання фнансових ре¬сурсв пдпримства визначити необхдний розмр залучення пози¬кових коштв (кредити банкв). Щодо планв пдпримства на на¬ступний перод вдомо: ) нвестицÿ в прирст обгових активв передбачен у розмр 12,0 тис. грн, реконструкцю та модернза¬цю дючих основних фондв — 7,0 тис. грн; нновацйн нвести¬ц— 10,0 тис. грн; б) нш напрямки використання фнансових ресурсв — 4,0 тис. грн; в) чистий прибуток, що направлений на виробничий розвиток пдпримства— 11,3 тис. грн; г) амортиза¬цйн вдрахування— 10,0 тис. грн; д) залучення власних фнан¬сових ресурсв з нших джерел передбачено у розмр 3,5 тис. грн; ) залишок коштв на початок пероду — 2,0 тис. грн, на к¬нець — 1,8 тис. грн. 3. На пдстав вихдночи¬ном змниться абсолютна платоспроможнсть пдпримства пор¬вняно з початком року? Щодо руху грошових коштв впродовж планового пероду вдомо наступне: надходження грошових кош¬тв вд реалзацÿ продукцÿ— 471,2 тис. грн, нш надходження грошових коштв в процес операцйно дяльност — 22,3 тис. грн, витрати грошових коштв на виробництво й реалзацю про¬дукц (без амортизацйних вдрахувань) — 283,4 тис. грн, подат¬ки та збори, що сплачуються за рахунок доходв — 90,0 тис. грн, податки та збори, що спла-чуються за рахунок прибутку — 15,3 тис. грн, надходження грошових коштв вд реалзацÿ основ¬них засобв та нематеральних активв— 18,1 тис. грн, витрати грошових коштв на придбання необоротних активв — 5,2 тис. грн, прирст незавершеного каптального будвництва — 80,2 тис. грн, погашення боргу за короткостроковими позиками — 10,4 тис. грн. тис. грн Показники На початок планового пероду На кнець планового пероду АКТИВ 1. Необоротн активи 189,6 285,0 2. Оборотн активи, усього 216,6 7 у тому числ: запаси 184,0 160,8 дебторська заборговансть 20,5 22,1 грошов кошти та х еквваленти 12,1 ? нш оборотн активи — — 3. Витрати майбутнх перодв — — БАЛАНС 406,2 ? ПАСИВ 1. Власний каптал 320,4 ? 2. Забезпечення наступних ви-трат — — 3. Довгостроков зобов'язання — — 4. Поточн зобов'язання 85,8 88,6 5. Доходи майбутнх перодв — — БАЛАНС 406,2 ? 4. Скласти план доходв та ви¬трат пдпримства: дохд вд реалзацÿ продукцÿ— 30173,5 тис. грн, податок на додану вартсть — 4046,3 тис. грн, витрати на придбання сировини та матералв — 11230,0 тис. грн, витрати на утримання основних фондв — 1086,1 тис. грн, витрати на оплату прац — 3205,4 тис. грн, податков платеж, що включено до ви¬трат операцйновитрати — 7953,5 тис. грн, податков платеж, що сплачуються за рахунок прибутку — 25,0%. 5. Скласти план надходження та витрачання грошових коштв пдпримства. За-лишок грошових коштв на початок планового пероду — 13,1 тис. грн. На пдстав вихд-ноприрст кредиторсь¬копостйно знаходиться у розпорядженн пдпримства. Плановий фонд оплати прац на квартал визначено на рвн 5700 тис. грн. Заробтна платня виплачуться робтникам 4-го числа кожного мсяця. Нарахування на заробтну платню за дючими нормативами становить 37,8%. На початок кварталу розмр кредиторськопостйно знаходиться у розпорядженн пдпримства, становив 170, 0 тис. грн. ПРОГНОЗН РОЗРАХНКИ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТВ ВД ЗДЙСНЕННЯ ОПЕРАЦЙНОп ДЯЛЬНОСТ (виходячи з планового обсягу реалзацÿ продукцÿ), тис. грн Перод Вд продажу за готвку Вд продажу у кредит у поточ-ному перод Вд продажу у кредит у поперед-ньому перод квартал 442,0 515,7 507,7 II квартал 479,2 559,1 556,6 III квартал 469,8 548,1 554,9 IV квартал 486,9 568,1 559,4 ПРОГНОЗН РОЗРАХНКИ ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ КОШТВ ПРИ ЗДЙСНЕНН ОПЕРАЦЙНОп ДЯЛЬНОСТ (виходячи з планового обсягу реалзацÿ продукцÿ), тис. грн Перод Сума витрат з операцйноподатку на додану вартсть Сума податку на прибуток всього у тому числ амортизацй¬н вдра-хування 1 квартал 974,7 51,4 294,7 51,0 квартал 1069,8 58,4 319,5 52,0 квартал 1022,9 55,8 313,2 57,5 IV квартал 1079,7 57,9 324,6 54,6 Н ОРМАЦЯ ЩОДО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ КОШТВ ПРИ ЗДЙСНЕНН НВЕСТИЦЙНОп ДЯЛЬНОСТ, тис. грн Показники квартал II квартал III квартал IV квартал Реалзаця основних засобв та не-матеральних активв 15,0 — — 18,5 Придбання основних засобв 12,0 — 15,0 — Прирст незавершеного ка-птального будвництва 200,0 205,0 215,0 220,0 Н ОРМАЦЯ ЩОДО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ КОШТВ ПРИ ЗДЙСНЕНН НАНСОВОп ДЯЛЬНОСТ, тис. грн Показники квартал II квартал III квартал IV квартал Виплата боргу за довго-строковими кредитами 10,0 8,0 5,0 3,0 План надходження та використання грошових коштв (баланс грошових потокв) Показники На плановий перод у т.ч. по кварталах надходжен-ня використання 1 2 3 4 надходження використання надходження використання надходження використання надходження використання 1. Залишок коштв на початок пероду 2. Чистий рух коштв вд операцйнорух коштв вд фнансоворух коштв вд нвестицйнокоштв на кнець пероду 6. Визначити потребу пдпрмства у власному оборотному каптал на плановий перод. Плановий рчний обсяг випуску продукцÿ в цнах реалзацÿ без ПДВ — 2360 тис. грн; частка собвартост в цн продукц без ПДВ — 90%; норматив запасв сировини ма-тералв — 90 днв; норма¬тив запасв готовогрошових коштв— 10 днв; нш оборотн активи на плановий перод визна¬чен в сум — 60 тис. грн; вдповдно до договору постачання си¬ровини та матералв кредиторська заборговансть становить 850,0 тис. грн; нша кредиторська заборговансть — 20 тис. грн; сума короткострокового кредиту банку в плановому роц — 90 тис. грн. Види фнансових планв та охарактеризуйте х. 7. Скласти поточний фнансовий план пдпримства на 1 квартал планового року якщо: 1) амортизацйн вдрахування - 145 тис. грн; 2) прирст нормативу оборотних коштв - 43 тис. грн; 3) прибуток вд звичайно- 180 тис. грн; 4) податок на прибуток - 54 тис. грн; 5) обсяг каптальних вкладень - 175 тис. грн; 6) фонд виплати дивдендв - 53 тис. грн; 7) резервний фонд - 26 тис. грн; 8) короткостроков кредити банку - 49 тис. грн; 9) погашення кредитв банку - 43 тис. грн; 10) надлишок власних оборотних коштв - 20 тис. грн; 11)нш втрати - 48 тис. грн; 12)нш надходження - 14 тис. грн; 13) доходи вд здавання основних засобв в оренду - 34 тис. грн. Фнансовий план краще скласти у вигляд таблиц № з/п Доходи Сума, тис. грн № з/п Витрати Сума, тис. грн 1 1 2 2 2 3 4 4 Разом Разом 8. Скласти прогноз руху грошових коштв ВАТ "Бу¬ран " на плановий рк на основ даних: 1) дохд вд основно операцйнов сум 270 тис. грн; 2) провести емсю цнних паперв на суму 58 тис. грн; 3) нарахувати заробтну плату працвникам в межах 92 тис. грн; 4) здйснити каптальн вкладення на суму 168 тис. грн; 5) спрямувати на збльшення товарно-матеральних запасв - 110 тис. грн; 6) отримати банквськ кредити на суму 45 тис. грн; 7) нш доходи - 62 тис. грн; 8) нш надходження - 35 тис. грн; 9) на погашення позик та сплату процентв спрямувати 32 тис. грн; 10) сплатити податки та нш обов'язков платеж - 28 тис. грн; 11)нш витрати - 40 тис. грн. №з/п Показники Сума тис. грн Надходження грошових коштв 1 2 3 4 5 Усього надходжень Витрачання грошових коштв 1 2 3 4 5 6 Усього витрат 9. Визначити: ) порг рентабельност пдпримства; б) запас фнансово стйкост в звтному плановому перод, якщо: 1) у звтному перод прибуток пдпримства склав 54 120 грн, а маржи-нальний дохд склав 126 тис. грн, при цьому змнн витрати на весь обсяг реалзовано продукцÿ скла-ли 30 тис. грн; 2) пдпримство плану в наступному перод збльшити масу прибутку на суму 2 500 грн за незмнномаржинального доходу. 10. Пдпримство передбача збльшити виручку вд реал¬зац продукцÿ в плановому перод на 15 %. У звтному перод виручка вд реалзацÿ продукцÿ склала 420 тис. грн; загальн змнн витрати склали 280 тис. грн, а постйн - 50 тис. грн. Розрахувати су¬му прибутку, який вдповда новому рвню виручки вд реалзацÿ про¬дукцÿ. Постйн витра-ти в плановому перод не змнюються. 11. Розрахувати граничний (беззбитковий) рвень цни продукцÿ в звтному квартал та зробть прогноз цни на продукцю на наступний квартал, якщо: 1) пдпримство плану за квартал виготовити та реалзувати 150 000 одиниць продукц; при цьому величина постйних витрат станови¬тиме 247,5 тис. грн, а рвень змнних ви-трат - 48 %; 2) виробнич потужност пдпримства дають можливсть збльшити об¬сяг виробництва продукц на 10 000 одиниць за того самого рвня змнних витрат. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення фнансового планування. 2. У чому поляга значення фнансового планування? 3. Як основн етапи включа процес фнансового планування? 4. Що виступа об’ктом фнансового планування? 5. Як документи включа фнансовий план пдпримства? 6. Як бюджети складають на рвн пдпримства? 7. Розкрийте змст оперативного фнансового планування? 8. Як показники вдображаються в план грошових надходжень виплат? 9. Розрахуйте методику порядок розробки плану доходв витрат пдпримства. 10. У чому поляга мета розробки балансового плану пдпримства? 11. Як методи можуть застосовуватись при розробц балансового плану? 12. Перелчть нформацйн джерела розробки фнансового плану пдпримства. 13. Як ключов фнансов показники доцльно планувати чому? ндивдуальн завдання 1. Визначити види фнансовий планв та охарактеризуйте х. 2. Визначити внутршн джерела нформац, що використовуться в процес розро-бки фнансового плану. 2. Визначити зовншн джерела нформацÿ, що використовуться в процес розро-бки фнансового плану. 3. Визначити принципи розробки фнансового плану та охарактеризуйте х. 4. Визначити та охарактеризуйте методи розробки фнансового плану. 5. Визначити джерела нформацÿ, що використовуються для розробки балансового плану. 6. Визначити методи розробки балансового плану та охарактеризуйте х. 7. Привести у вдповднсть термни та х визначення. 1. Фнансов вд-носини ) сукупнсть документв, в яких мститься нформаця про фнансов показники 2. Фнансове пла-нування б) система фнансових показникв, як призначен для прийняття р-шень розрахован на конкретних користувачв 3. Планування в) – це система управлння фнансовими вдносинами пдпримства через фнансов важел з допомогою фнансових методв 4. Фнансова н-формаця г) – це нвестування, кредитування, оподаткування, страхування, сис-тема фнансових важелв тощо 5. Фнансова звт-нсть д) планування фнансових ресурсв фондв грошових коштв 6. Фнансовий ме-ханзм е) процес, що забезпечу збалансовану взамодю окремих видв ре-сурсв в рамках обраного об’кта управлння, з допомогою якого ви-значаються пропорц темпи росту 8. На основ маркетингових дослджень ринку в бзнес-план на перший мсяць першого господарського року був встановлений обсяг реалзац продукцÿ 35,5 тис. грн. Витрати на виробництво й реалзацю продукц визначен на основ кошторису вартост продукц за рк (таблиця 1). Обгов кошти пдпримства у виробничих запасах основних допомжних матералв розрахувати на основ даних, що наведен в таблицях. Визначити потребу пдпримства в оборотному каптал на плановий перод на основ нижче наведених даних. Таблиця 1 Види витрат Статт витрат Сума, тис. грн Сировина й основн матерали 120,30 Допомжн матерали 0,32 Електроенергя для технологчних потреб 6,83 Заробтна плата робтникв 25,00 Нарахування на заробтну плату нш перемнн витрати 176,00 Разом перемнних витрат Постйн витрати Повна собвартсть продукцÿ Питома вага в собвартост продукц ) перемнних витрат,% б) постйних витрат,% 22,00 Фактичне надходження сировини й нтервали мж поставками в попередньому роц Дата надходження Розмр партÿ, тис.грн 05.01 12 07.02 20 10.03 18 08.04 16 12.05 14 09.06 15 04.07 21 03.08 24 05.09 22 06.10 19 05.11 23 05.12 17 Час перебування партй сировини у дороз – 2 дн. Час, що необхдний для проведення розрахункв – 1 день. Час для пдготовки сировини до виробництва – 2 дн. Витрати на придбання сировини матералв (без ПДВ) в IV квартал планового року 2060 тис. грн. Потребу в обгових коштах в незавершеному виробництв розрахувати на основ даних. Назва ви-робу Перод виготовлення Питома вага виробу в загальному обсяз продукцÿ, % А 22 36 Б 14 28 В 6 36 Витрати на обробку здйснюються рвномрно, а коефцнт нарощування витрат скла-да 0,72. Згдно з кошторисом витрати на виробництво валовоIV квартал складуть 82,6 тис. грн. Кошти, що авансуються в запаси готово продукцÿ, запланован в сум 9,7 тис. грн, а потреба в обгових коштах та витрати майбутнх перодв складе 9,2 тис. грн. Для фнансування потреби в обгових коштах пдпримству не вистачало власних кош-тв. У зв’язку з цим було прийнято ршення, що 30% потреби в обгових коштах буде ф-нансуватися за рахунок банквського кредиту. В процес переговорв з комерцйним бан-ком були досягненн так домовленост: строк кредиту - 6 мсяцв. Сплата вдсоткв за кре-дит погашення основно суми кредиту здйснюватиметься щомсячно рвними частками. Рчна банквська ставка склада 60%. Скласти прогноз прибуткв (збиткв) руху грошових засобв на рк з помсячним роз-биттям. Витрати на виробництво й реалзацю продукц в розрз мсяцв розподляються рвномрно. Середньомсячний прирст реалзацÿ прогнозуться в таких розмрах 2, 5%. 9. Скласти бюджет оборотних активв пдпримства на плановий квартал виявити його потребу у зовншнх джерелах фнансування, використовуючи наступну нформацю: 1. Обсяг реалзац продукцÿ по плановому пероду ( без ПДВ) – 6500 тис.грн. Собва-ртсть ц продукцÿ становитиме 3575 тис.грн. 2. Норми оборотних активв встановлен в таких розмрах : ) виробничих запасв – 15 днв; б) запасв готово продукцÿ – 10 днв; в) малоцнних швидкозношувальних предметв та нвентарю – 7% до собвартост продукцÿ. 3. Витрати на закупку сировини, матералв, палива – 40% вд собвартост продукцÿ. 4. Пероди погашення дебторськона пдпримств вдповдно становитимуть 21 32 дн. 5. Платжний оборот в плановому перод очкуться в сум 6250 тис.грн. Коефцúнт оборотност грошових коштв становитиме 20 разв за квартал. 6. Наявн власн оборотн активи на початок пероду становлять 18 тис.грн. 7. Рентабельнсть обороту в плановому перод очкуться на рвн 2,8%. На поповнен-ня власних оборотних активв буде спрямовано 60% вд отриманого чистого прибутку. 8. Сума амортизацйних вдрахувань на вдновлення необоротних активв складе 3,8 тис.грн. 10. Розрахувати точку беззбитковост , прибуток при досягненн планових обсягв продукц, суму маржинального прибутку за планових обсягв продукцÿ, коефцúнт покриття постйних витрат за планових обсягв продукц, зону прибутковост. Пролюст-рувати графчно на модел точки беззбитковост отриман результати розрахункв. Заповнити таблицю. Показники Вихдн дан Обсяг виробництва, тис. штук 115 Цна 1 од. продукцÿ, грн 20 Змнн витрати на 1 од. продукцÿ, грн 12 Постйн витрати пдпримства, тис. грн 500 Обчислити: точку беззбитковост (кльксть продукцÿ, що забезпечу беззбитко¬всть) прибуток при досягненн планових обсягв продукц суму маржинального прибутку за планових обсягв продукцÿ коефцúнт покриття постйних витрат за планових обсягв продукц зону прибутковост (або зону безпеки, запас мцност) за планових обсягв продукц (у %) 11. Визначити валову рентабельнсть продукц у попередньому перод та у плановому перод. Заповнити таблицю. № Показники Значення 1. Залишки готовосклад на початок плано¬вого пероду, штук 30,0 2. Собвартсть виробництва одиниц продукц за попере¬днй перод, грн. 230,0 3. Коефцúнт змни плановоодиниц готовоз попереднм перодом 0,9 4. Обсяги виробництва продукц за попереднй перод, штук 600,0 5. Коефцúнт збльшення обсягв виробництва у планово¬му перод 1,2 6. Цна реалзацÿ одиниц продукц у попередньому перо¬д (з ПДВ) 7. Коефцúнт змни цни одиниц продукцÿ порвнянно з попереднм перодом 1,15 8. Залишки готовосклад на кнець пероду, штук 25,0 9. Ставка ПДВ, % 20,0 10. Залишки готовосклад на кнець планового пероду, штук 10,0 11 Собвартсть одиниц продукцÿ у плановому перод 12. Цну реалзац одиниц продукц (з ПДВ) 13. Обсяг виробництва продукцÿ, штук 14. Обсяг реалзац продукцÿ, штук 15. Валовий прибуток, грн. 16. Валову рентабельнсть продукцÿ, % - у попередньому перод - у плановому перод 12. Розрахувати загальн надходження та видатки, чистий рух грошових коштв та залишок х на кнець пероду. Заповнити таблицю. Обрунтувати ршення щодо необ-хдност залучення додаткових грошових надходжень. Показники Тис. грн 1 декада 2 дека-да 3 дека-да Вихдн дан до платжного календаря ЗАЛИШОК КОШТВ НА ПОЧАТОК ПЕРОДУ 40 1. Грошов надходження в склад виручки вд реал¬зац продукцÿ 225 330 340 2. Грошов надходження в склад виручки вд реа¬лзац необоротних активв, матеральних запасв, цнних паперв 40 (Продовження таблиц) 3. Дивденди, вдсотки та нш доходи вд цнних паперв депо-зитв 16 4. Штрафи, пен та нш надходження вд застосуван¬ня санкцй 10 5. Кредити отриман 35 6. Надходження орендно плати 40 7. Цльов надходження 73 8. Авансов платеж отриман 38 9. нш надходження 13 10. Оплата за товарно-матеральн цнност 59 126 89 11. Заробтна плата з вдрахуваннями до фондв со¬цального страхування 170 257 12. Податки податков платеж 26 18 13. Погашення банквських кредитв 60 14. Сплата вдсоткв за кредит 27 15. Сплата авансових платежв 18 44 16. Сплата орендних платежв 29 17. Погашення кредиторсько заборгованост 39 18. Виплата дивдендв 33 19. нш видатки 14 РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ РАЗОМ ВИДАТКИ ЧИСТИЙ РХ ГРОШОВИХ КОШТВ ЗАЛИШОК КОШТВ НА КНЕЦЬ ПЕРОДУ 13. Розрахувати рчний готвковий потк, тепершню (дисконтовану) вартсть рчного готвкового потоку, строк окупност початкових нвестицй та ндекс прибутковост за розрахунковий перод. Заповнити таблицю. ПОКАЗНИКИ, тис. грн РОКИ 0 1 2 3 4 Капталовкладення в основн засоби (при¬дбання, мон-таж) 700 - - - - Чистий дохд (виручк) вд реалзац - 500 520 540 560 Витрати, разом (без урахування кредиту) - 180 190 200 210 - в т.ч. амортизаця - 140 140 140 140 Сума залученого кредиту 400 Погашення основно суми кредиту 200 200 Ставка вдсоткв за кредит, % 15 15 15 15 Ставка дисконтування, % 20 20 20 20 Вдсотков платеж за кредит Прибуток до оподаткування (Продовження таблиц) Податок на прибуток Чистий прибуток Рчний готвковий потк (СF) - номнальну вартсть Тепершню (дисконтовану) вартсть рчного готвкового потоку Чисту тепершню вартсть проекту (NPV) - на кнець кожного року розрахункового пероду Строк окупност початкових нвестицй ндекс прибутковост за розрахунковий перод 14. Оцнити вартсть пдпримства на к¬нець пероду за методом дисконтування Cach-flow. Визначити пдсумкову тепершню вартсть готвко¬вих потокв, суму зобов'язань на дату оцнки, оцнну ринкову вартсть пдпримства за методом дисконтування Cach-flow. Запо-внити таблицю. Показники Факт на дату оцнки Прогнозний пер¬од (роки) 1 2 3 4 1. Власний каптал пдпримства 340 2. Позичковий каптал 410 3. Прогнозн нвестиц у власний каптал - 50 - 100 - 4. Прогнозн обсяги отримання фнансо¬вих позик - ЗО 120 20 20 5. Прогнозн обсяги погашення фнансо¬вих позик - 65 80 90 90 6. Чистий операцйний дохд (вд реалза¬цÿ продукцÿ та ншо операцйновитрати, разом 7.1. - в т.ч. амортизаця 8. Чист доходи (втрати) вд операцй з необоротними активами фнансовими нвестицями 48 50 (35) - 9. Ставка очкуваних виплат власникам (грошових дивдендв), % до чистого при¬бутку 20 20 20 20 10. Очкувана ставка кредитних вдсоткв 15 15 15 15 11. Ставка дисконтування, % 20 20 20 20 Оцнити вартсть пдпримства на к¬нець пероду за методом дисконтування Cach-flow, в тому числ обчислити: 12. Операцйний Cach-flow, разом, в т.ч. - прибуток до сплати вдсоткв податкв — - вдсотки за кредит - податок на прибуток - амортизаця 13. Фнансовий Cach-flow, разом, в т.ч. - власний каптал - позичковий каптал - виплата дивдендв власникам 14. нвестицйний Cach-flow 15. Чистий рух коштв (номнальна вар¬тсть Cach-flow за роками 16. квдацйна вартсть чистих активв на кнець прогнозного пероду (весь каптал мнус зобов'язання) 17. Тепершня вартсть готвкових потокв (Cach-flow) за роками - з урахуванням квдацйно вартост 18. Пдсумкова тепершня вартсть готвко¬вих потокв 19. Сума зобов'язань на дату оцнки 20. Оцнна ринкова вартсть пдпримства за методом дисконтування Cach-flow (DCF) 15. На пдстав вихдночином (за н¬ших рвних умов) змниться платоспроможнсть пдпримства 2-му квартал у порвняно з 1 кварталом. На кнець 1 кварталу за¬лишок грошових кошв склав — 12,0 тис. грн; виручка вд реал¬зацÿ продукцÿ в 2-му квартал за планом ма становити — 298,0 тис. грн; виручка вд реалзацÿ наднормативних запасв си¬ровини— 8,0 тис. грн; надходження коштв вд стягнення про-строченопри¬дбання сировини, матералв для забезпечення плану виробництва необхдно — 220,0 тис. грн; нш поточн витрати пдпримства за планом 2-го кварталу — 70,0 тис. грн, в тому чи¬сл амортизаця— 10,0 тис. грн; податков платеж 6,0 тис. грн; по¬вернення боргу за кредитом, що отриманий ранше — 20,0 тис. грн. 16. На пдстав вихднобалансовий план пдпримства на плановий перод. На основ розробки плану формування використання фнан¬сових ресурсв пдпримства визначити необхдний розмр залу¬чення позикових коштв (кредиторсько заборгованост), якщо в¬домо, що в плановому роц: чистий прибуток— 25,0 тис. грн; амортизацйн вдрахування— 13,0 тис. грн; прирст потреби у власних оборотних коштах — 22,0 тис. грн; прирст кредиторсь¬ко заборгованост, яка постйно знаходиться в розпорядженн пдпримства — 4,0 тис. грн; залишок грошових коштв на поча¬ток пероду— 8,0 тис. грн; нвестицÿ на модернзацю дючих основних фондв — 51,0 тис. грн; залучення банквських креди¬тв — 30,0 тис. грн; погашення основного боргу по банквським кредитам — 27,0 тис. грн; погашення основного боргу по ншим зобов'язанням — 16,0 тис. грн; випуск акцй — 50,0 тис. грн; н¬вестицÿ в нов реальн проекти — 52,0 тис. грн; залишок грошо¬вих засобв на кнець року — 10,0 тис. грн. СТАН ТА ДИНАМКА АКТИВВ ТА ПАСИВВ ПДПРИкМСТВА, тис. грн Показники На початок планового пероду Змни, що передбачено На кнець планового пероду АКТИВ 1. Необоротн активи 12908,3 прирст у розмр 350,2 тис. грн ? 2. Оборотн активи, усьо-го у тому числ: запаси 1631,0 скорочення на 1 день порв¬няно з по-чатком планового пероду ? дебторська заборгова-нсть 431,6 скорочення на 73,0 тис. грн порв-няно з початком пла¬нового пероду ? грошов кошти та х екв-ва¬ленти 19,7 зростання на 106,4 тис. грн порвняно з початком пла¬нового пероду ? нш оборотн активи — — — 3. Витрати майбутнх пе-родв — — — БАЛАНС 14990,6 ? ПАСИВ 1. Власний каптал у тому числ статутний каптал 825,3 без змн ? нерозподлений прибу-ток 120,5 зростання на 100,0 тис. грн ? 2. Забезпечення насту-пних витрат — — — 3. Довгостроков зобов'я-зання 134,0 балансуюча стаття ? 4. Поточн зобов'язання 13910,8 балансуюча стаття 5. Доходи майбутнх перодв — — — БАЛАНС 14990,6 ? Показник IV квартал передпланового пероду Змни, що перед-бачено IV квартал пла-нового пероду Собвартсть продукцÿ, тис. грн 7568,1 зростання на 9,5% ? Балансовий план пдпримства Показники На початок планованого пероду На кнець шанованого пероду I. Активи пдпримства: 1. Оборотн активи, разом: 1.1. Грошов копни 1.2. Дебторська заборговансть 1.3. Запаси товарв 1.4. Запаси нших матеральних цнностей 2. Постйн активи, разом: 2.1. Основн засоби 2.2. Нематеральн активи 2.3. Каптальн вкладення 2.4. Фнансов вкладення 3. Разом активв II. Пасиви: 1. Джерела власних коштв, разом: 1.1. Статутний каптал 1.2. нш фонди спецального призначення 1.3. Нерозподлений прибуток 2. Довгостроков активи 3. Розрахунки та нш пасиви: 3.1. Короткостроков кредити 3.2. Кредиторська заборговансть 4. Разом пасивв 17. Визначити: • порг рентабельност пдпримства у вартсному та натуральному вираженн; • запас фнансовопдпримства на основ даних: 1)у звтному перод пдпримство виготовило та реалзувало 5 000 одиниць про-дукц за цною 200 грн; 2) постйн витрати на весь випуск товарно продукцÿ склали 240 тис. грн; 3) змнн витрати на одиницю продукцÿ склали 120 грн. Дайте вдповдь на запитання: як вплине на беззбитковий обсяг продаж прагнення кервництва пдпримства за умови збереження маси прибутку на рвн звтного пероду збльшити виплати з заробтноадмнстративно-управлнського персоналу, що призведе до зростан¬ня обсягу постйних витрат на 10 %? 18. Визначити мнмально необхдну потребу в оборотному каптал пдпримства МП "Агат " на друге пврччя, якщо: 1) обсяг реалзовано продукцÿ за повною собвартстю за перше пв¬рччя склав 620 тис. грн.; 2) у поточному перод цикл обороту коштв (вд дати купвл сиро¬вини до дати надхо-дження виручки вд продажу готово продукцÿ) складав 45 днв. 19. Скласти плановий баланс пдпримства на початок господарського року. На перший господарський рк спланован так показники: 1. Чистий доход (виручк) вд реалзац продукцÿ – 60 тис.грн. Його розподл в ро-зрз мсяцв здйснються рвномрно. 2. Матеральн витрати на придбання необхдних матерально-технчних ресурсв складуть 50% вд чистого доходу. 3. Оборотнсть виробничих запасв становитиме 30 днв. 4. Витрати на проведення дяльност, що сплачен авансом становитимуть 28 тис.грн. 5. Витрати на придбання обладнання – 62 тис.грн. Його нормативний строк служби 4 роки. 6. Структура реалзац продукцÿ за формами оплати становитиме: 70% - з оплатою за фактом реалзац; 20% - з оплатою через мсяць; 10% - з оплатою через два мсяц. 7. Вдповдно з документами про заснування статутний фонд склада 100 тис.грн. Решта фнансових ресурсв залучатиметься на умовах короткострокового кредиту. АКТИВ Сума ПАСИВ Сума . Необоротн активи . Власний каптал нематеральн активи Статутний каптал Незавершене будвництво Неоплачений каптал Основн засоби Усього за роздлом Усього за роздлом . Забезпечення наступних витрат платежв ². Оборотн активи . Довгостроков зобов’язання Запаси: У. Поточн зобов’язання Виробнич запаси Грошов кошти та х еквваленти У.Доходи майбутнх перодв в нацональнй валют Усього за роздлом . Витрати майбутнх перодв БАЛАНС БАЛАНС Тематика рефератв 1. Фнансове планування на пдпримств: змст та напрямки роз¬витку в сучасних економчних умовах. 2. Методи фнансового планування та структура фнансового пла¬ну пдпримства. 3. Фнансове обрунтування бзнес-планв. 4. Стратегчне планування на пдпримств як засб антикризового стратегчного управлння. 5. Система планових бюджетв як засб ефективного поточного ф¬нансового плану-вання. 6. Планування на пдпримствах державно форми власност. 7. Особливост планування дяльност неприбуткових пдпри¬мств органзацй. 8. Мета форми фнансового планування за умов розширення ви¬робничообрунтування фнансовооснов матричного пдходу. 10. Роль значення оперативного фнансового планування в фнансовй дяльност пдпри-мства. 11. Фнансовий план пдпримства: структура, методика послдовнсть розрахункв. тература: 7,9,10,15,16,17,20,23,25,26,27,29,35. Оцнка за темою Пдпис __________________ Тема 11. Фнансова санаця пдпримств Ключов слова Банкрутство, кризовий стан, антикризове фнансове управлння, дагностика банкрутства, експрес-дагностика банкрутства, механзм фнансово стаблзацÿ, н-тегральна оцнка банкрутства, санаця. Практичне заняття 15 Завдання для аудиторноПитання для обговорення 1. Розробка програми санацÿ. 2.Державна фнансова пдтримка санац пдпримства. 3.Санаця реорганзацю (реструктуризацю). 4.Реалзаця програми фнансово санацÿ пдпримства. 5.Порядок проведення санацйного аудиту. Тестов завдання 1. Справа про банкрутство з нцативи кредиторв пдпримства може бути порушена, якщо: ) прострочення виплат за вимогами кредиторв перевищу три мсяц; б) прострочення виплат за вимогами кредиторв перевищу шсть мсяцв; в) прострочення виплат за вимогами кредиторв перевищу дванадцять мсяцв; г) нема правильнопро банкрутство з нцативи кредиторв пдпримства може бути порушена, якщо: ) незадоволен вчасно вимоги кредиторв перевищують 300 мнмальних заробт-них плат; б) незадоволен вчасно вимоги кредиторв перевищують розмр статутного капталу пдпримства-боржника; в) незадоволен вчасно вимоги кредиторв перевищують 300 тис. вро; г) нема правильноугода з кредиторами в процедур провадження справи про банкрутс-тво може бути укладена: ) на будь-якому етап; б) до початку квдацйноетап проведення фнансово санацÿ; г) на етап, що переду санацÿ. 4. Ознакою критично неплатоспроможност (потенцйного банкрутств) : ) вд'мне значення показника поточно неплатоспроможност; б) коефцúнт покриття менше 1,5; в) коефцúнт забезпечення власними коштами менше 0,1; г) вище перелчен показники в сукупност. 5. У випадку оголошення пдпримства банкрутом до вимог, що задовольняються першочергово, не належать: ) вимоги по сплат державних мсцевих податкв та зборв й обов'язкових пла-тежв; б) вимоги, забезпечен заставою; в) виплата вихдно грошовозвльненим працвникам; г) вдшкодування витрат, пов'язаних з веденням справи про банкрутство. 6. У випадку оголошення пдпримства банкрутом до вимог, що задовольняються останньою чергою, належать: ) вимоги по сплат державних мсцевих податкв та зборв й обов'язкових пла-тежв; б) вимоги акцонерв; в) вимоги кредиторв, не забезпечен заставою; г) вимоги кредиторв, що надйшли псля оголошених термнв. 7. У випадку оголошення пдпримства банкрутом до вимог, що не задовольняються, належать: ) вимоги по сплат державних мсцевих податкв та зборв й обов'язкових пла-тежв; б) вимоги акцонерв; в) вимоги кредиторв, не забезпечен заставою; г) вимоги кредиторв, що надйшли псля оголошених термнв. 8. Визначена законодавством черговсть задоволення претензй в процедур банкрутства передбача: ) задоволення вимог кожноздйснються за принципом пропорцйност; б) задоволення вимог кожноздйснються за квотами, визначеними комтетом кредиторв; в) задоволення вимог наступноздйснються псля повного задоволення вимог попередньооголошення квдацйнопри провадженн справи про банк-рутство пдпримства: ) припиняться його пдпримницька дяльнсть; б) припиняться нарахування пен та вдсоткв на вс види його заборгованост; в) вважаються такими, що настали, строки всх його боргових зобов'язань; г) все перелчене вище. 10. Мораторй на вимоги кредиторв в процес провадження справи про банкрутство означа: ) припинення його пдпримницько дяльност; б) припинення вдшкодування ним боргв, що надйшли до оголошення морато-рю; в) припинення вдшкодування ним боргв, що надйшли псля оголошення мораторю; г) все перелчене вище. 11. Автономною вважаться санаця, яка: ) здйснються пд кервництвом кервника пдпримства; б) здйснються за рахунок внутршнх ресурсв пдпримства; в) здйснються за рахунок внутршнх ресурсв пдпримства та моблзац коштв його власникв; г) правильна вдповдь вдсутня. 12. До полпшення показника поточно платоспроможност пдпримства мо-жуть призвести так санацйн заходи: ) продаж пдпримством за грошов кошти цнних паперв нших емтентв; б) переведення необоротних активв в оборотн; в) викуп пдпримством акцй власно емсÿ за цною, нижче номнально; г) все вище перелчене. 13. До полпшення коефцúнта забезпеченост власними оборотними коштами можуть призвести так санацйн заходи: ) додаткова емся акцй; б) переведення необоротних активв в оборотн; в) погашення заборгованост по виплат заробтноперелчене вище. 14. До полпшення коефцúнта забезпеченост власними оборотними коштами можуть призвести так санацйн заходи: ) продаж пдпримством за грошов кошти цнних паперв нших емтентв; б) викуп пдпримством акцй власно емсÿ за цною, нижче номнально; в) все перелчене вище в пп..) б); г) жоден з заходв, наведених в пп..) б). 15. До полпшення коефцúнта покриття можуть призвести так санацйн заходи: ) продаж пдпримством за грошов кошти цнних паперв нших емтентв; б) переведення необоротних активв в оборотн; в) переоцнка запасв з збльшенням х вартост; г) все перелчене вище. 16. Викуп пдпримством акцй власно емсÿ за цною, нижче номнально, в процедур санац забезпечу: ) санацйний прибуток; б) полпшення коефцнта забезпеченост власними оборотними коштами; в) полпшення коефцнта покриття; г) все перелчене вище. 17. Пдпримство визнаться банкрутом з такого моменту; ) з початком провадження процедури банкрутства; б) з вдкриттям процедури санац; в) з вдкриттям квдацйнозакнченн квдацйнот.ч. реалзацÿ майна. 18. Банкрутство пдпримства визначаться як: ) неспроможнсть господарюючого суб'кта сформувати оборотн активи за рахунок вла-сних коштв; б) неспроможнсть господарюючого суб'кта забезпечити зростання рентабельност активв пдпримства; в) неспроможнсть господарюючого суб'кта забезпечити зростання длово активност п-дпримства; г) неспроможнсть господарюючого суб'кта задовольнити у визначений термн вимоги кре-диторв та виконати зобов'язання перед бюджетом. 19. Банкрутство пдпримства найбльш можливе за умови: ) недостатност активв у квднй форм для покриття поточних зобов'язань; б) зростання обсягв емсйночастки прибутку, що вдраховуться на сплату податкв та нших обов'язко-вих платежв; г) скорочення обсягв нвестицйноврогднсть банкрутства дагностуться за моделлю Альтмана, якщо 2> 3,0: ) дуже висока; б) дуже низька; в) висока; г) можлива. 21. Яка врогднсть банкрутства дагностуться за моделлю Альтмана, якщо 2 < 1,8: ) дуже висока; б) дуже низька; в) висока; г) можлива. 22. Зростання частки прибутку, що ренвестуться: ) сприя зниженню ймоврност банкрутства; б) сприя зростанню ймоврност банкрутства; в) не вплива на ймоврнсть банкрутства; г) для оцнки врогдност банкрутства означений показник не використовують. 23. Вдповдно до модел Альтмана за умов прискорення оборотност активв в-рогднсть банкрутства пдпримства: ) зроста; б) зменшуться; в) залишаться без змн; г) для нтегрально оцнки врогдност банкрутства за моделлю Альтмана означений пока-зник не використовують. 24. Вдповдно до модел Альтмана за умов зниження коефцúнта спввдношен-ня власного та позикового капталв врогднсть банкрутства пдпримства: ) зроста; б) зменшуться; в) залишаться без змн; г) для нтегрально оцнки врогдност банкрутства за моделлю Альтмана означений пока-зник не використовують. 25. Яка врогднсть банкрутства дагностуться за коефцúнтом фнансу-вання важколквдних активв, якщо фнансування необоротних активв та матера-льних оборотних активв вдбуваться за рахунок власного капталу: ) дуже висока; б) дуже низька; в) висока; г) можлива. 26. Яка врогднсть банкрутства дагностуться за коефцнтом фнансу-вання важколквдних активв, якщо фнансування необоротних активв та матера-льних оборотних активв вдбуваться за рахунок як власного капталу, так довго-строкових та короткострокових банквських кредитв: ) дуже висока; б) дуже низька; в) висока; г) можлива. 27. Яка врогднсть банкрутства дагностуться за коефцнтом фнансу-вання важколквдних активв, якщо для фнансування необоротних активв та матеральних оборотних активв загального розмру власного капталу, довгострокових короткострокових банквських кредитв недостатньо: ) дуже висока; б) дуже низька; в) висока; г) можлива. 28. Фнансовй стаблзац пдпримства в поточному перод сприятиме: ) збльшення суми грошових активв у поточному перод; б) скорочення суми грошових активв у поточному перод; в) зростання поточних фнансових зобов'язань; г) зростання довгострокових фнансових зобов'язань. 29. Досягненню фнансовосприятиме: ) запровадження довгострокових нвестицйних проектв; б) придбання значних пакетв фондових грошових нструментв; в) накопичення товарно-матеральних цнностей; г) здйснення заходв щодо зростання чистого доходу й чистого прибутку пдпримства та накопичення власних коштв. 30. Економчному зростанню пдпримства сприятиме: ) зниження рвня рентабельност продажв; б) зростання питомо ваги чистого прибутку, що спрямований на виробниче спо-живання; в) уповльнення оборотност активв; г) зменшення ефекту фнансового леверджу. 31. Якщо кризовий стан пдпримства визначено як тимчасове явище, застосо-вують санацю без змни статусу юридично особи господарюючого суб'кта, що пе-редбача: ) поглинання пдпримства-боржника ншим господарюючим суб'ктом; б) перетворення господарюючого суб'кта на вдкрите акцонерне товариство; в) передачу пдпримства-боржника в оренду; г) погашення боргу пдпримства-боржника за рахунок коштв бюджету. 32. За умов глибокого кризового стану пдпримства застосовують санацю з змною статусу юридичногосподарюючого суб'кта, що передбача: ) погашення боргу пдпримства-боржника за рахунок коштв бюджету; б) погашення боргу пдпримства-боржника за рахунок цльового банквського кредиту; в) перетворення господарюючого суб'кта на вдкрите акцонерне товариство; г) випуск облгацй та нших боргових цнних паперв пд гарантю санатора. 33. квдаця пдпримства передбача: ) припинення дяльност та продаж майна господарюючого суб'кта; б) перетворення господарюючого суб'кта на вдкрите акцонерне товариство; в) поглинання пдпримства-боржника ншим господарюючим суб'ктом. г) передачу пдпримства-боржника в оренду. 34. Знайти вдповдност: 1) На пдготовчому засданн господарського суду: 2) На попередньому засданн господарського суду: ) розглядаться рестр вимог кредиторв б) з'ясовуються ознаки неплатоспроможност. в) визначаться розмр визнаних судом вимог кредиторв, як включаються до ре-стру вимог кредиторв г) оцнються вдгук боржника на позов д) виноситься ухвала, якою заявник зобов'язуться подати до офцйних друкова-них органв оголошення про порушення справи про банкрутство з метою виявлення всх кредиторв та осб, як виявили бажання взяти участь у санацÿ боржника. Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Практичн завдання 1. Виходячи з даних таблиц, визначити санацйний прибуток пдпримства та скласти баланс псля зменшення статутного фонду. Загальними зборами товариства прийнято ршення щодо зменшення статутного фонду передачею до анулювання корпоративних прав номнальною вартстю 11000 грн. Окрм цього один з кредиторв частково списав короткострокову заборговансть пдпри-мства з сплати процентв за користування кредитом на суму 2000 грн. Баланс пдпримства до санац статутного фонду АКТИВ ПАСИВ 1. Основн засоби 60000 1. Статутний каптал 100000 2. Запаси затрати 30000 2. Непокрит збитки -12000 3. Дебторська заборгова-нсть 15000 3. Довгостроков пасиви 10000 4. Грошов кошти 3000 4. Короткостроков пасиви 10000 БАЛАНС 108000 БАЛАНС 108000 Баланс псля санацÿ статутного фонду АКТИВ ПАСИВ 1. Основн засоби 1. Статутний каптал 2. Запаси затрати 2. Непокрит збитки 3. Дебторська заборгова-нсть 3. Довгостроков пасиви 4. Грошов кошти 4. Короткостроков пасиви БАЛАНС БАЛАНС 3. На пдстав вихдномоврнсть банкрутства пдпримства та (вдповдно до результатв аналзу) визначте на¬прям дй кервництва господарюючого су-б'кта. СТАН МАЙНА ТА КАПТАЛУ ПДПРИкМСТВА ЗА ЗВТНИЙ ПЕРОД, тис. грн Показники На початок звтного пе-роду На кнець звтного пер-оду АКТИВ Необоротн активи 420,1 426,8 Оборотн активи, всього 380,4 390,5 у тому числ запаси 310,6 340,4 дебторська заборговансть 49,7 28,9 грошов кошти та х еквваленти 20,1 21,2 БАЛАНС 800,5 817,3 ПАСИВ Власний каптал 320,0 320,0 Довгостроков зобов'язання 100,0 100,0 Поточн зобов'язання, всього у тому числ короткостроков кредити банкв 40,0 30,0 кредиторська заборговансть 280,5 292,3 невдкладн зобов'язання 60,0 75,0 БАЛАНС 800,5 817,3 ОСНОВН РЕЗЛЬТАТИ ДЯЛЬНОСТ ПДПРИкМСТВА, тис. грн Показники Попереднй перод Звтний перод Обсяг реалзацÿ 2311,3 2264,9 Прибуток 112,6 118,1 Середнй розмр активв 745,6 ? РЕЗЛЬТАТИ РОЗРАХНКВ НАНСОВИХ КОЕ ЦкНТВ Показники На початок звтного пероду На кнець звтного пероду Вдхилення Коефцнт абсолютнопоточно плато-спроможност Коефцúнт автоном РЕЗЛЬТАТИ РОЗРАХНКВ КОЕ ЦкНТВ РЕНТАБЕЛЬНОСТ КАПТАЛУ ТА ОБОРОТНОСТ АКТИВВ Показники Попереднй перод Звтний перод Вдхилення Коефцнт рентабельност ка¬пталу Коефцúнт оборотност активв МАСШТАБИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПДПРИкМСТВА Коефцúнт фнансування важколквдних активв моврнсть банк-рутства Значення коеф-цнта фнансування важколквдних активв пдпри-мства моврнсть банкрутства пдп-римства НА + Зп < ВК дуже низька НА + Зп < ВК + Бд можлива НА + Зп < < ВК + Бд + Бк висока НА + Зп > > ВК + Бд + Бк дуже висока де НА — середня вартсть необоротних активв; Зп — середня вартсть запасв; ВК — середня сума власного капталу; Бд — середня сума довгострокових банквських позик; Бк — середня сума короткострокових банквських позик. 4. На пдстав вихдноспри¬ятимуть заходи, що наведен нижче, фнансовй стаблзац пд¬примства. З метою полпшення фнансового стану пдпримства впро¬довж планового пероду пропонуться здйснити: реалзацю окремих нструментв портфеля довгострокових ф-нансових вкладв на загальну суму 50,0 тис. грн, скоротити розмр страхо¬вих та сезонних запасв товарно-матеральних цнностей до кнця планового пероду на загальну суму 60,0 тис. грн, здйснити ряд заходв, що забезпечать зростання нерозподленого прибутку на 40,0 тис. грн, повернути короткострокових кредитв банкв на за¬гальну суму 28,0 тис. грн та скоротити поточн фнансов зо¬бов'язання пдпримства. Висновок обгрунтуйте. СТАН МАЙНА ТА КАПТАЛУ ПДПРИкМСТВА ЗА ЗВТНИЙ ПЕРОД, тис. грн Показники На початок звтного пе-роду На кнець звтного пер-оду АКТИВ Необоротн активи 310,0 315,0 Оборотн активи, всього 305,0 318,0 (Продовження таблиц) у тому числ запаси 210,0 220,0 БАЛАНС 615,0 633,0 ПАСИВ Власний каптал 300,0 300,0 Довгостроков зобов'язання 160,0 160,0 Поточн зобов'язання, всього 155,0 173,0 у тому числ короткостроков кредити банкв 90,0 50,0 нш поточн зобов'язання 65,0 123,0 БАЛАНС 615,0 633,0 5. На пдстав даних таблиц оцнити варанти управлнсь¬ких ршень щодо фнансо-во пдтримки економчного розвитку пдпримства. Показники Базовий ва-рант Варанти змни фнансово стра-тегÿ змна струк¬тури активв змна структури капталу 1. Обсяг реалзац продукцÿ 1200,0 1200,0 1200,0 2. Сума чистого прибутку 70,0 70,0 70,0 3. Сума чистого прибутку, що направлена на розвиток вироб¬ництва 35,0 20,0 20,0 4. Середнй розмр активв пд¬примства, всього 600,0 680,0 600,0 у тому числ: необоротн активи 400,0 480,0 400,0 оборотн активи 200,0 200,0 200,0 5. Середнй розмр власного ка¬пталу 300,0 340,0 380,0 6. Середнй розмр позикового капталу 300,0 340,0 220,0 6. Господарський суд у рамках провадження справи про банкрутство ВАТ "Пошук" прийняв ршення про його квдацю. Ста¬тутний каптал ВАТ "Пошук" склада 1 млн грн. Витрати на ведення справи про банкрутство склали 35 тис. грн. Чистий дохд вд реалзац квдацйносклав 600 000 грн. Визначити, в якй черговост та в якому обсяз будуть задоволен так вимоги кредиторв: • Заборговансть з оплати прац - 70 000 грн. • Виплата вихдно допомоги працвникам - 140 000 грн. • Витрати на оплату послуг квдатора - 20 000 грн. • Заборговансть перед державним бюджетом по ПДВ - 20 000 грн. • Заборговансть перед Пенсйним фондом - 35 000 тис. грн. • Заборговансть перед комерцйним банком за кредити, забезпечен заставою - 100 000 грн, незабезпечен заставою 150 000 грн. • Заборговансть перед постачальниками - 150 000 грн. Позудиторна самостйна робота студента Питання для самостйного вивчення 1. Дайте визначення санац. 2. В чому поляга мета проведення санацÿ пдпримств? 3. Як основн проблеми виникають при проведенн санацÿ? 4. Розкрийте змст основних етапв проведення процедури санацÿ пдпримства, що перебува у кризовому стан. 5. Як фактори обумовлюють виникнення кризи на пдпримств? 6. Яким чином здйснються кльксна оцнка незадовльнобалансу непла-тоспроможного пдпримства? 7. За рахунок яких фнансових джерел може здйснюватися процедура санац? 8. Що виступа основою для проведення санац? 9. Якими можуть бути умови проведення санацÿ зовншнми нвесторами? 10. В яких випадках прийматься ршення про банкрутство пдпримства-боржника? 11. Розкрийте порядок проведення квдац пдпримства-боржника. 12. Хто розробля план фнансового оздоровлення пдпримства? 13. Розкрийте структуру змст плану фнансового оздоровлення пдпримств-боржника. 14. На основ яких критерв здйснються оцнка ефективност запропоновано форми санац? ндивдуальн завдання 1. Визначити та охарактеризувати основн види банкрутства. Назвати основн ознаки кожного з видв банкрутства. 2. Визначити та охарактеризувати основн типи процедур, як може застосувати до боржника господарський суд. Визначити основн стадÿ кожнопроцедур. 3. Визначити черговсть задоволення претензй кредиторв. 4. Назвати фактори, що обумовлюють фнансову кризу на пдпримств. 5. Назвати та охарактеризувати основн види кризи на пдпримств. Визначити ос-новн ознаки кожного виду кризи. 6. Визначити форми санацÿ пдпримства, спрямован на рефнансування його бор-гу. 7. Визначити форми санацÿ пдпримства, спрямован на його реструктуризацю. 8. Вдповсти на запитання, проставляючи у рядках вдповд, вдповдно: Так — «+»; Н — «-». Чи правильно, що: 1. Банкрутство характеризу неспроможнсть пдпримства задовольнити вимоги кредиторв щодо сплати товарв, робт, послуг, а також забезпечити обо 'язков платеж до бюджету позабюджетн фонди. 2. До зовншнх чинникв передумови банкрутства належать: економчн, полтичн, демографчн, вдсутнсть договрно дисциплни. 3. Санаця може вдбуватися способом об'днання пдпримства, яке перебува на меж банкрутства з потужншою компаню, за допомогою випуску акцй або облгацй для моблзац грошо¬вого капталу, збльшення банквських кредитв надання уря¬дових субси-дй, перетворення короткостроково заборгова¬ност у довгострокову; повночастково купвл державою акцй пдпримства, що перебува на меж банкрутства. 4. Джерелами фнансування санацÿ можуть бути кошти, залу¬чен на умовах позики чи на умовах власност; на поворотнй або безповоротнй основ. 5. Рентабельнсть — це абсолютний показник ефективност ро¬боти пдпримства, ко-трий у загальнй форм обчислються як вдношення прибутку до витрат (ресурсв). 6. До засобв детермнованого факторного аналзу належать: спосб ланцюгових пдстановок, абсолютних рзниць, вднов¬них рзниць, нтегральний метод спосб порвняння та мате¬матичного прогнозування. 7. Визнання боржника банкрутом регламентуться Законом Украни «Про вдновлення платоспроможност боржника або визнання його банкрутом» вд ЗО. Об. 99 р. (у повнй редакцÿ з до¬повненнями), який набув чинност 01.09.2001р. 8. Першою ознакою банкрутства спад прибутковост пдпри¬мства нижче за вартсть його капталу. 9. Передумови банкрутства — це взамодя низки зовншнх вну¬тршнх чинникв. 10. Методика розрахунку резервв не залежить вд характеру ре¬зервв (нтенсивн чи екстенсивн), способв х виявлення (явн чи прихован) способв визначення х розмру (фо-рмальний пд¬хд чи неформальний). Правильн вдповд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. На основ даних балансу пдпримства “Вола” оцнити в динамц врогднсть банкрутства, використовуючи двохфакторну модель Альтмана. Баланс пдпримства “Вола”, тис. грн АКТИВ На початок пер-оду На кнець перо-ду Основн засоби й нш позаоборотн активи 39,6 59,2 Поточн активи, всього 59,4 56,9 в тому числ: виробнич запаси витрати 14,4 18,0 готова продукця 7,1 7,2 грошов кошти короткостроков фнансов вкладення 9,4 2,7 дебторська заборговансть 16,0 17,2 нш оборотн активи 12,5 11,8 Разом актив 99,0 116,0 ПАСИВ Джерела власних коштв 56,5 56,7 Позиков кошти, всього 42,5 59,2 в тому числ: довгостроков кредити позики 2,3 2,8 короткостроков кредити банкв позики 9,1 10,2 розрахунки з кредиторами 10,6 16,9 нш короткостроков пасиви 20,5 29,3 Разом пасив 99,0 116,0 10. Розрахувати показники балансу, коефцúнт покриття, коефцúнт забезпечення власними обговими коштами та санацйний прибуток до санац та псля санацйних заходв. Заповнити таблицю. Надати оцнку ефективност санацйних заходв. Обрунтувати обсяг доцльноВихдн дан: Планом фнансово санацÿ передбачен наступн заходи: Продаж частини обладнання (з балансовою вартс¬тю 700 тис. грн.) на суму 780 Викуп акцй власнономнальною вартстю - 600 тис. грн.) за суму 100 Часткове погашення вимог кредиторв на суму 100 Пролонгаця частини поточних зобов'язань за ми¬ровою угодою на суму 230 Списання частини поточних зобов'язань за миро¬вою угодою на суму 145 Переоцнка основних засобв з збльшенням х балансовона суму 250 Обчислити: До сана-ц Псля сана-цÿ Пдсумок валюти балансу 4980 Необоротн активи 3645 Оборотн активи 1335 Власний каптал 2970 - статутний каптал 3000 - нерозподлений прибуток (збиток) (464) Поточн зобов'язання 1710 Довгостроков зобов'язання 300 Коефцúнт покриття Коефцúнт забезпечення власними оборотними коштами Санацйний прибуток 11. Розрахувати показники, що запропонован у таблиц. Обчислити значення окремих факторних показ¬никв 2-факторно модел прогнозування ймовр¬ност банкрутства визначити ндекс Z. Обчислити значення окремих факторних показ¬никв 5-факторно модел Альтмана та визначи¬ти ндекс Альтмана. Прокоментувати, за яких значень ндексу Z та ндексу Альтмана ймоврнсть банкрутства може вважатись високою дуже високою. Надати оцнку мри ймоврност банкрутства цього пдпримства. Показники Попе¬реднй перод Перод що аналзу¬ться ндекс змн Вихдн дан, тис. грн Пдсумок балансу 220,0 240,5 Необоротн активи 80,0 80,0 Основн засоби 60,8 70,8 Оборотн активи 140,0 160,5 Запаси 40,8 52,8 Дебтори 90,4 92,4 Грошов кошти та х еквваленти 0,2 0,6 Власний каптал, разом, в т.ч. 71,6 84,7 - статутний каптал 50,0 50,0 - резервний каптал 20,0 23,0 - нерозподлений прибуток (непокритий збиток) 16,8 20,1 Довгостроков зобов'язання 42,2 80,2 Поточн зобов'язання 105,2 75,6 Чиста виручка вд реалзац 78,0 97,0 Прибуток до оподаткування 24,7 22,7 Обчислити значення окремих факторних показ¬никв 2-факторно модел прогнозування ймовр¬ност банкрутства визначити ндекс Z: Попе¬реднй перод Перод що аналзуться К1, (коефцнт загальнопдпримств) К2, (коефцúнт загально заборгованост - питомопозикового капталу у вартост сукупного капталу) ндекс Z Обчислити значення окремих факторних показ¬никв 5-факторно модел Альтмана та визначи¬ти ндекс Альтмана: Попе¬реднй перод Перод що аналзу¬ться К1, (коефцнт рентабельност пдпримств) К2, (коефцúнт оборотност сукупного капталу) К3, (коефцúнт спввдношення власного позичко¬вого капталу) К4, (коефцúнт питомо ваги тезаврованого прибутку в суку-пнй вартост капталу) К5, (коефцúнт питомо ваги власного оборотного капталу в сукупнй вартост капталу) ндекс Альтмана 12. Яким був фнансовий результат на пдпримств перед проведенням на ньому санацйних заходв, якщо за результатами про¬ведення санацÿ з нвестуванням 3 млн грн та з ефективнстю санац, що склада 1,1 на пдпримств наприкнц термну санацÿ отримано при¬бутку у сум 1,3 млн грн? Скльки додаткового прибутку отримало пд¬примство в результат здйснення санацйних заходв? 13. Розрахувати показник економчно(ЕVА), за таких даних: - сума нвестовано капталу - 1000 тис. грн, в тому числ власного - 40 %. - середньозважена вартсть капталу - 20 %; - прибуток вд операцйно дяльност (до оподаткування) - 300 тис. грн. 14. Визначити сумарний санацйний прибуток акцоне¬рного товариства, якщо пла-ном санацÿ передбачено реалзацю та¬ких операцй з фнансово10 мсяцв поточних зобов'язань перед комерцйним ба¬нком на загальну суму в 50 тис. грн; - передано до анулювання акц пдпримства номнальною вартстю 6 тис. грн, витра-ти на операцю 1 тис. грн.; - списання нарахованих, але не виплачених власникам пдпримства дивдендв на су-му 10 тис. грн; - урегулювання заборгованост перед постачальником сировини на за¬гальну суму 120 тис. грн: 20 тис. грн - шляхом пролонгац на рк; 80 тис. грн - списання; решта була ви-плачена кредитору. - непокритий збиток пдпримства за даними бухгалтерського облку становить 150 тис. грн; - накопичений за останнх три роки збиток за даними податкового об¬лку становить 60 тис. грн. 15. Оцнити ймоврнсть настання банкрутства пд¬примства, на основ даних про його фнансово-господарську дяль¬нсть, наведених в таблиц. Показник Базисний рк Звтний рк Амортизаця 20 11 Грошов кошти на рахунках 10 15 Довготермнов кредити банкв 100 140 Короткотермнов кредити банкв 20 55 Дебторська заборговансть 56 78 Чистий прибуток 76 зо Заборговансть перед бюджетом 14 21 Заборговансть з заробтнорефератв 1. Зовншн внутршн фактори кризового стану фнансовопдпримств. 2. Управлння процедурою банкрутства. 3. Фнансов джерела санац (фнансового оздоровлення) пдпри¬мства. 4. Критерÿ результативност санац (фнансового оздоровлення) пдпримства. 5. Фнансова реструктуризаця в систем заходв фнансового оздоровлення. 6. Реорганзаця пдпримства як засб фнансово санацÿ - мож¬ливост проблеми. 7. Система антикризового управлння як засб протид небажано¬му банкрутству. 8. Методи дагностики банкрутства. 9. Економчна сутнсть санацÿ порядок проведення. 10. Розробка проекту фнансового оздоровлення пдпримства. тература: 1,3,9,11,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27. Оцнка за темою Пдпис __________________ Термнологчний словник 1. Аваль 2. Авальний кредит 3. Ажо 4. Акредитив 5. Акцептний кредит 6. Акцизний збр 7. Амортизаця 8. Андерайтер 9. Ануплатжна картка 11. Бюджетн дотац 12. Бюджетн субвенцÿ 13. Бюджетн субсид 14. Вексель 15. Глобальний сертифкат 16. Дериватив 17. Дефолт 18. Дисконтування 19. Дзажо 20. Експрес-дагностика банк-рутства 21. Ефект масштабу виробницт-ва 22. Ефективна ставка вдсотка фнансоводоручення 26. нтегральний фнансовий аналз. 27. Каптальний ремонт 28. Каптальн вкладення 29. Комерцйний кредит 30. Крос-курс 31. Лзинг 32. Лквднсть 33. Метод ФО 34. Мирова угода 35. Мито 36. Мсцев податки збори 37. Мораторй 38. Нацнка 39. Непрям податки 40. Нерозподлений прибуток 41. Нормативи оборотних кош-тв 42. Норми оборотних коштв 43. Облгаця 44. Облковий кредит 45. Операцйний леверидж 46. Пеня 47. Платжна вимога 48. Платжна вимога-доручення 49. Платжне доручення 50. Податкова пльга 51. Податкова полтика 52. Податкове зобов’язання 53. Податковий кредит 54. Потк постнумерандо 55. Потк пренумерандо 56. Прям податки 57. Реструктуризаця активв 58. Розрахунков чеки 59. Роялт 60. СVP-аналз 61. Санаця. 62. СВОТ-аналз 63. Середньозважена вартсть капталу (WACC) 64. Сумнвний борг 65. Тезавраця прибутку 66. Трасат 67. Трастов операцÿ 68. Тратта 69. Ф’ючерсна угода 70. Факторинг 71. Факторний аналз 72. Фктивне банкрутство 73. Фнансова дяльнсть 74. Фнансова полтика 75. Фнансова стратегя 76. Фнансова тактика 77. Фнансове планування 78. Фнансовий леверидж 79. Фнансовий ризик 80. Фнансов важел 81. Фнансов ресурси 82. Форвардна угода 83. Форфейтинг 84. Франчайзинг 85. Цлсний майновий комплекс 86. Чиста реалзацйна вартсть дебторсько 87. Чистий грошовий потк 88. Чистий обговий каптал пд-примства 89. Чистий прибуток 90. Штрафна санкця Список рекомендовано тератури Нормативн акти, що регулюють нвестицйну дяльнсть 1. Господарський кодекс Украни Офцйний текст. - К.: Кондор, 2003. – 208 с. 2. Про власнсть: Закон Украни вд 7.02.1991 р./ Збрник “Закони Украпдпримництво: Закон Украни вд 7.02.1991 р./ Збрник “Закони Украспоживчу кооперацю. Закон Украни вд 10.04.1992 р./ Збрник “Закони Укра-внесення доповнень до Закону Украни “Про систему оподаткування” Закон Украни вд 18.02.1997 р. №77/97 – ВР:// Галицьк контракти, 1997.-№13.-с.122-126. 6. Про податок на додану вартсть: Закон Украни вд 03.03.97 р. №168/97 – ВР// Уря-довий кур’р, 1997.-№80-81.-08.05.1997.-№21.-с.36-44. 7. Про вдновлення платоспроможност боржника або визнання його банкрутом: За-кон Украни вд 30.06.1999 р. №784 – ХУ// База даних. нф.-довд. Система “Гросбух”. 8. Про внесення змн до Закону Укра“Про оподаткування прибутку пдпримств: Закон Украни вд 26.12.2002, №421-У// Урядовий кур’р. – 22.01.2003 р.-№2. 9. Про збр на обов’язкове державне пенсйне страхування: Закон Украни вд 20.12.2001 №2905-// Вст: дловий випуск. - 22.02.2002.№8. 10. Про затвердження Положень (стандартв) бухгалтерського облку: Наказ Мнстер-ства фнансв Украни №87 вд 31.03.99. 11. нструкця про безготвков розрахунки в Украв нацональнй валют: Постанова Правлння Нацонального банку Укравд 29.03.2001 р. №135// Додаток до журналу “Всник Нацонального банку Украведення касових операцй в господарському оборот УкраПравлння нацонального банку Укра№21 вд 02.02.1995 р. Основна 13. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.., Петрова К.Я. Фнансова дяльнсть пдп-римства: Пдручник. –К.: Либдь, 1998. –312с. 14. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. – М.: ИН РА –М, 1998. – 298с. 15. Блик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фнанси пдпримств: Практикум. – К.: Центр учбово тератури, 2008. – 196 с. 16. Василенко Л.П., Гут Л.П., Оксенко О.П. Фнанси пдпримства у схемах табли-цях: Наочний навчальний посбник. – К.: Дакор, 2006. – 344 с. 17. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгнова Л.. Фнанси пдпримств: Навч. посбник. – К.: Центр учбово тератури, 2007 – 271 с. 18. Зятьковский .В. Фнанси пдпримств: Навчальний посбник. – 2-ге видання, пере-роб. Та доп..- К.: Кондор – 2003. – 364 с. 19. Любенко Н.М. Фнанси пдпримств. Навчальний посбник. – К.: Центр учбово л-тератури, 2009. – 264 с. 20. Мазарак А.А. та н. Економка торговельного пдпримства. Пдручник для ВЗв. (Пд ред. проф. Н.М. Ушаковог.о., Загороднй А.Г. Фнанси пдпримств: Навч.посбник.- Львв: Б НБУ,2003.-265 с. 22. Фастовець А.А. Фнанси пдпримств: Електронний навчальний комплект http: || www.pci.poltava.ua /liber/ 2001/7/ Fas Kar Em Cl/ Finasi Pidpriemstv/ index html 16/01/2002 23. Фастовець А.А., Нартова .В. Фнанси пдпримств:Навчальний комплекс дисцип-лни.- Полтава.- ПСКУ.- 2008.-93 с. 24. Фнанси пдпримств: Курс лекцй / За ред. д.е.н., проф.. Г.Г.Крейцева.- Кипдпримств: Пдручник / За ред. проф. А.М. Поддрьогна. –К.: КНЕУ, 1998. –368с. 26. Фнанси пдпримств: Пдручникк / А.М. Поддрьогн, М.Д. Блик, Л.Д. Буряк та н..; Кер. кол. авт. наук. ред. проф. А.М. Поддрьогн. – 6-те вид., перероб. та допов. – К.: НКЕУ, 2006 – 552 с. 27. Шило В.П., льна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. «Фнанси пдпримств» (за модульною системою навчання): теоретично-практичний посбник. – Ки«Про-фесонал», 2006. – 288 с. Додаткова 28. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие.-М.: Изда-тельство «ДИС»,1997.-128 с. 29. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, кон-цепции и методы: Учебн.пособие /Пер. с франц. Под ред.проф. Я.В.Соколова.-М.:Финансы, ЮНИТИ,1997.-576 с. 30. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: Методы оценки. М.:ИКИ « ИС», 1997,-257 с. 31. Опарн В. Фнансов ресурси та суспльний каптал // Фнанси Украни.-2001.-№7.-с.26-32 32. Свереден М.М. Податок на прибуток пдпримств // Фнанси Украни.-2002.-№12.с.72-75. 33. Финансовый бизнес-план: Учеб. Пособие / Под ред. проф. В.М. Попова. –М.: Фи-нансы и статистика, 2000. –400с. 34. Фнанси пдпримств: Учбовий посбник / Пд ред. В.В. Бурковського. - Днпропет-ровськ: Пороги, 1998.- 246 с. 35. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий, М.ИН РА – М., 1998.-343 с.