Використання інформаційних технологій та аудіовізуальних засобів навчання на уроках історііВСТУПБурхливий розвиток в останні роки нових інформаційних технологій наклало певний відбиток на розвиток особистості сучасного учня. Потужний потік нової інформації, застосування комп'ютерної технології, поширення різних технічних засобів накладають великий вплив на виховання підростаючого покоління та їхнє сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється й характер навчання в сучасному навчальному закладі. Застосування технічних засобів навчання в освітньому процесі стало насущною потребою сьогоднішньої школи.Система освіти, відповідно до вимог сучасності, потребує докорінного переосмислення, практичної реалізації базових принципів компетентності за концепцією ЮНЕСКО - навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом, навчитися жити.Я. А.Каменський визначив принцип наочності як золоте правило дидактики, тому що чим більше аналізаторів або органів почуттів беруть участь у процесі навчання й виховання, тим краще й ефективніше їхні успіхи.Технічні засоби навчання дають можливість використати зорові й слухові аналізатори в процесі навчання й виховання.1 етап - етап засвоєння знань;2 етап - етап осмислення;3 етап - етап запам'ятовування;4 етап - етап застосування знань на практиці.У процесі застосування ТЗН повинне підсилюватися емоційний вплив.Дидактичні особливості ТЗН:Інформаційна насиченість;

Можливість подолати існуючі часові й просторові границі;

Можливість глибокого проникнення в сутність досліджуваних явищ і процесів;

Показ досліджуваних явищ у розвитку та динаміці;

Реальність відображення дійсності;

Виразність, багатство образотворчих прийомів, емоційна насиченість.РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАНННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХДля людини, що живе в рамках сучасної цивілізації характерне прагнення до візуального сприйняття інформації. Дане культурне явище приводить до того, що в процесі інформаційної комунікації зоровий знак переважає над текстовим. Предмет історія не є виключенням. Застосування в процесі навчання мультимедійних технологій, сприяє частковому рішенню даної проблеми. Електронні навчальні посібники, створені на базі мультимедіа, презентації, відео фрагменти та відеофільми надають сильний вплив на пам'ять і уяву, полегшують процес запам'ятовування, дозволяють зробити урок більше цікавим і динамічним, "занурити" учня в обстановку якої-небудь історичної епохи, створити ілюзію співприсутності, співпереживання, сприяють становленню об'ємних і яскравих уявлень про минуле.Достоїнством комп'ютерних презентацій є збільшення темпу уроку, вони практично заміняють традиційні крейду й дошку. Всі важливі етапи уроку зафіксовані вчителем на слайдах заздалегідь, тому йому не доводиться віднімати від уроку час для записів на дошці. Ще одним позитивним моментом презентацій є постійна наявність необхідної інформації перед очами дітей, а так само повернення до потрібної інформації при необхідності на будь-якому етапі уроку. Таким чином, в учнів відразу працюють два види пам'яті (візуальна, слухова), що сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу.Прикладом використання ІКТ на уроках історії є робота над навчальними проектами.Пріоритет дослідницьких і проектних технологій у викладанні історії припускає використання широкої бази історичних джерел, що не завжди є в шкільних бібліотеках. Можливості ІКТ (електронних навчальних посібників і глобальної мережі Інтернет) по зберіганню й передачі інформації дозволяють вирішити ці завдання: підвищити інформаційну насиченість уроку, вийти за рамки шкільних підручників, доповнити й поглибити їхнє втримування.При використанні аудіовізуальних та мультимедійних засобів вчитель повинен орієнтуватись на особистість учня, на можливість кожного учня окремо зрозуміти, осмислити і пояснити певну проблему, яка висувається вчителем за допомогою відеофільму, аудіозапису чи історичного документу. Це викликає певні труднощі, тому що не кожна дитина може це зробити. Тому досить ефективне в цьому плані застосування різних форм організації навчання, починаючи від колективної роботи, роботи в парах і групах до індивідуального навчання, це дає вчителю можливість диференціації проблеми за рівнем розвитку учнів. Інтерактивні технології створюють комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Впровадження інтерактивної навчальної діяльності ставить перед вчителем наступні завдання :

Враховувати індивідуальні особливості кожного учня;

Навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань;

Формувати комунікативні вміння учнів;

Формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: планування, аналіз, контроль, оцінку;

Стимулювати моральні переживання взаємного навчання.Ознайомлення учнів з новими відеоматеріалами, робота з персональним комп'ютером, використання інших аудіовізуальних засобів надає можливість вчителю зробити свої уроки більш цікавими, насиченими і продуктивними. Демонстрування відеоматеріалів викликає інтерес учнів, виникає досить стійка мимовільна увага, що обумовлена яскравістю, динамічністю, розмірами та контрастністю зображення, звуковим супроводом тощо. Саме цим пояснюється міцне запам'ятовування учнями окремих, найбільш яскравих, емоційно насичених кадрів.Оптимальний хронометраж відеоматеріалів на уроці тривалістю 40-45 хвилин повинен складати 10 -15хвилин. Для уроків різних типів і форм проведення доцільно використовувати різні види відеоматеріалу: відео-пояснення (розповідь), відео-ілюстрацію, відео-підтвердження, відео-тест тощо. Для кожного конкретного уроку вчитель повинен ретельно відібрати той відеоматеріал, який відповідає меті, плану і структурі уроку. Відібраний навчальний відеоматеріал обов'язково повинен бути поділений на невеликі фрагменти (кадри), які розташовані в логічній послідовності.Окрім нової навчальної інформації, кожен відеофрагмент має також і завдання, яке необхідно виконати після отримання інформації ( це може бути питання, завдання та ін.). Слід пам'ятати, що при переобтяженні уроку аудіоовізуальними засобами (чисельним демонструванням, прослуховуванням, застосуванням різноманітної техніки) губиться навчальний зміст уроку.Фільми і відео фрагменти мають бути розподілені за темами, для кожного уроку потрібно вибирати окремі фрагменти, які не повинні заважати вчителю і учням у процесі проведення уроку. Кожен документальний фільм має автора з своїми поглядами, тому вчителю потрібно чітко відбирати відеоматеріал так, щоб учень міг самостійно робити висновки. Більшість документальних фільмів побудовані на архівних матеріалах, інтерв'ю сучасників та учасників подій і можуть розглядатись в якості відеоматеріалів, які дозволяють наблизитися до вирішення завдання формування дослідницьких навичок учнів. Однак, супроводжуючі ці фільми коректні, вивірені коментарі містять, як правило, готові оцінюючі твердження і висновки, які не дозволяють учням, повністю побудувати власні висновки і виступити в якості самостійних дослідників минулого. Тому доцільно використовувати в даному випадку елементи інноваційної технології Ю. Троїцького (навчання без підручника). Переглядаючи певний відеоматеріал, учень може перевірити його за історичними документами, архівними дослідженнями і зробити самостійно висновкиРОЗДІЛ 2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВІДЕОФРАГМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ТА РОЗПОДІЛ ЗА ТЕМАМИ ПРОГРАММій досвід - це досвід учителі історії, який працює в умовах обмежених технічних можливостей, бо один кабінет інформатики в школі не дозволяє всім учителям у повній мірі використовувати в процесі навчання інформаційно - комунікаційні технології. Алі в кабінеті історії школи теж є комп'ютер, телевізор з програвачем DVD та є можливість інколи використовувати мультимедійну дошку.Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яку здатне підвищити якість історичної освіти, залучитися до світового інформаційного простору. І в цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості.Мною створена велика база документальних фільмів з історичних питань. Але на уроці не так багато часу для перегляду фільмів, тому я широко використовую комп'ютерні програми з нарізки та склейки відеороликів та відео фрагментів.Нарізка відео - програма AVI-MREG-ASF-WMV Splitter v.3.22. Склейка відео - програма AVI-MREG-RM-WMV Joiner v.4.82.За останні роки мною було створено біль ніж 350 відеороликів з історії, у яких середній час тривалості перегляду 6 - 7 хвилин.Відеофрагменти та м/ф до програми з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) 6-й клас (у дужках - хв. сек.)

Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ 6.32. Всемирная история. Древний человек м. ф. (40.47)

Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

6.01. Др. Египет и пирамиды (4.48) 6.02. Др. Египет Война с гиксоссами (7.18) 6.34. Всемирная история..Древний Египет м. ф. (40.55)Тема 3. ПЕРЕДНЯ АЗІЯ6.03. Всемирная история - Вавилон м. ф (40.16) 6.04. Ассирия (10.11).Тема 4. КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ6.26. Кіммерійці, скіфи, сармати (3.11) 6.27. Кіммерійці, Скіфи(4.38)Тема 6. ГРЕЦІЯ В II - ПЕР. ПОЛ. I тис. до н. е. 6.05. Спартанцы (12.39) 6.06. Др. Греция Афины (8.34)Тема 7. ГРЕЦІЯ В V-ІV ст. до н. е.6.07. Др. Греция Битва при Саламине (5.57) 6.08. Др. Геция Олимпийские игры(3.57) 6.09. Др. Греция Дельфийский оракул(3.00) 6.10. Др. Греция Кносский дворец(3.30) 6.11. Др. Греция Колосс Родосский(2.35) 6.12. Др. Греция Парфенон(3.29) 6.13. Др. Греция Театр(3.34) 6.28. Античні міста-держави (3.14) 6.29. Грецька колонізація Південного причорномор'я (4.02)Тема 8. ЕЛЛІНІЗМ6.14. Македонцы (8.16) 6.15. Клеопатра (6.57)Тема 9. ДАВНІЙ РИМ у VІІІ - І ст. до н. е.6.16. Римские легионеры (12.13) 6.25. СПАРТАК (6.34)Тема 10. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ6.17. Др. Рим. Цирк Трояна (2.56) 6.18. Др. Рим. Фоорум Трояна (1.11) 6.19. Др. Рим Пантеон (4.09) 6.20. Дороги Др. Рима (2.18) 6.21. Римские акведуки (3.54) 6.22. Др. Рим Колизей (2.42) 6.23. Колизей и гладиаторы (5.42)Тема 11. ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ6.24. Гунны (10.04) 6.31. Византийская империя. Константинополь (12.34)Тема 12. ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ6.30. Звичаї слов'ян (3.19)До всіх тем:6.35. Энциклопедия всезнайки м. ф. (41.20).Відеофрагменти до програми з історії України та всесвітньої історії (7-й клас)Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ7.01 Русь (3.28) 7.02 Аскольд і Дір (3.27) 7.03 Заснування Київської Русі. Олег(3.56) 7.04 Олег (3.23) 7.05 Олег і Ігор(4.38) 7.06 Ігор (3.29) 7.07 Ольга (3.09) 7.08 Ольга. Святослав. Володимир.(4.15) 7.09 Святослав (3.31) 7.10 Війна Святослава з Візантією (3.32) 7.11 Смерть Святослава (3.05)Тема 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА НАПРИКІНЦІ Х - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІ ст.7.12 Язичницька віра у стародавніх слов'ян (3.24) 7.13 Ярополк, Олег, Володимир. Перший розбрат князів (2.56) 7.14 Володимир (2.51) 7.15 Походи Володимира (3.21) 7.16 Відносини з Візантією(4.22) 7.17 Взяття Корсуня(Херсонеса) та хрещення Володимира(5.17) 7.18 Київська Русь (Олег - Володимир) (3.09) 7.19 Хрещення Русі (3.27) 7.20 Руське військо (3.03) 7.21 Торгівля в Київській Русі (3.12) 7.22 Ремесла (3.10) 7.23 Святополк окаянний. Борис і Гліб (3.01) 7.24 Війна Ярослава Мудрого проти Святополка (3.04) 7.25 Правління Ярослава Мудрого (3.28) 7.26 Ярослав(5.39) 7.27 Ярослав Мудрий і розпад Київської Русі (2.27) 7.28 Руська правда (3.10)Тема 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст.7.29 Ізяслав (3.06) 7.30 Києво-Печерський монастир (3.01) 7.31 Великий князь Всеволод Ярославович (3.25) 7.32 Війна з Олегом (3.14) 7.33 Часи князювання в Києві Святополка Ізяславовича (3.24) 7.34 З'їзд у Любечі (3.26) 7.35 Продовження правління Святополка (3.26) 7.36 Продовження князювання Святополка (1099-1113) (2.59) 7.37 Перемога над половцями (3.38) 7.38 Володимир Мономах 1 ч 7.39 Володимир Мономах 2 ч (3.28) 7.40 Володимир Мономах 3 ч (3.31) 7.41 Повчання Володимира Мономаха (3.22) 7.42 Великі князі Мстислав та Ярополк (3.10) 7.43 Великий князь Всеволод Ольгович(3.22) 7.44 Продовження князювання Всеволода Ольговича (3.08) 7.45 Ігор Ольгович та Ізяслав Мстиславович (3.07) 7.46 Війна Ізяслава Мстиславовича з Юрієм Долгоруким (3.26) 7.47 Смерть Володимира Галицького (3.20) 7.48 Ростислав Мстиславович і Юрій Довгорукий (3.37) 7.49 Ізяслав Давидович та Ростислав Ізяславович (3.42) 7.50 Мстислав Ізяславович (3.46) 7.51 Боротьба за Київ (3.44) 7.52 Ярослав Галицький Осмомисл і Володимир Ярославович (3.33) 7.53 Княжіння Рюрика в Києві (3.39) 7.54 Слово о полку Ігоровим (3.46) 7.55 Посилення галицько-волинського впливу. Занепад Києва. (3.23)Тема 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА7.56 Роман (бессмертное произведение) Мстиславович, князь Галицький (3.01) 7.57 Галицько - Волинське князівство 1 (4.23) 7.58 Боротьба за Галицько-Волинське князівство (3.30) 7.59 Галицько - Волинське князівство 2 7.60 Походження татар. Чингізхан (3.40) 7.61 Боротьба Мстислава Удатного за галицькі землі (3.29) 7.62 Битва на Калці (3.28) 7.63 Мстислав Удатний і Данило Галицький (3.19) 7.64 Данило, князь Галицький (3.23) 7.65 Галицько - Волинське князівство 3 (4.32) 7.66 Нове нашестя татаро-монголів (3.47) 7.67 Галицько - Волинське князівство 4 (4.10) 7.68 Монголо-татари на Русі (2.59) 7.69 Зруйнування Києва (3.18) 7.70 Взяття Києва монголо-татарами(4.17) 7.71 Данило - король Галицький (3.27) 7.72 Галицько - Волинське князівство 5 (4.12) 7.73 Галицько - Волинське князівство 6 (4.13) 7.74 Данило Галицький і монголи (3.41) 7.75 Галицько - Волинське князівство 7 (4.43) 7.76 Галицько - Волинське князівство 8 (4.25) 7.76 Галицько - Волинське князівство 8 (4.25) 7.78 Галицько - Волинське князівство 9 (4.20)Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДР. ПОЛОВИНА ХІV-ХV ст.)7.77 Литовська експансія. Князі Гадимін та Ольгерд (3.15) 7.79 Ягайло. Кревська унія (3.04). 7.80 Великий князь литовський Вітовт (3.28) 7.81 Вітовт. Боротьба з Тевтонським орденом (3.16) 7.82 Свидригайло (3.18) 7.83 Казимир (3.23) 7.84 Русь в 13 - 14 ст. (2.24) 7.85 Кримське ханство (3.23) 7.86 Заснування Кримського ханства (5.34) 7.87 Напад Менглі Герая на Київ (3.20)Тема 3. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ Візантійська імперія.7.88 Имп. Юстиниан. Падение Византии (8.14)Відеофрагменти до програми з історії України та всесвітньої історії (8-й клас)Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст.8.01 Люблінська унія (3.16) 8.02 Унії в Речі Посполитої(5.26) 8.03 Україна в 16 - 17 ст. (2.31) 8.04 Литовські статути (3.26) 8.05 Початок Січі. Дмитро Вишневецький (3.38) 8.06 Виникнення козацтва(3.45) 8.07 Байда Вишневецький(3.48) 8.08 Київ у 13 - 16 ст.(4.24) 8.09 Виникнення козацтва (3.03) 8.10 Берестейська церковна унія (3.10) 8.11 Церковне життя в Зах. Укр. наприкінці 16 ст.(5.43) 8.70 Заснування Святогірського монастиря(5.22) 8.12 Запорізька Січ (3.28) 8.13 Організація і тактика козаків(5.26) 8.14 Тактика і походи козаків(4.45) 8.15 Запорізька Січ(4.48) 8.16 Розташування січей на Запоріжжі (5.45мін) 8.17 Кримське ханство 1(4.38) 8.18 Кримське ханство (1.31)Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст.8.19 Перші козацькі повстання (3.51) 8.20 Козацькі повстання наприкінці 16 ст.(5.28) 8.21 Петро Конашевич Сагайдачний (3.14) 8.22 Петро Сагайдачний(5.05) 8.24 П. Могила. Заснування Києво-Могилянської академії (3.31) 8.25 Козацькі повстання середини 17 ст. (4.07) 8.26 Козацькі повстання 30 років 17 ст(4.26) 8.27 Берестейська унія. П. Могила. Козацькі повстання. (4.55) 8.69 Зах. Укр. на поч. 17ст(5.03)Тема 3. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.8.28 Богдан Хмельницький (3.10) 8.29 Б. Хмельницький. Початок національно-визвольної війни(4.51) 8.30 Битва під Жовтими Водами (3.46) 8.31 Події 1648 - 1649рр(5.55) 8.32 Битва під Корсунем (3.13 8.33 Битва під Пилявцями (3.35) 8.34 Похід Хмельницького на Львів (3.18) 8.35 Зустріч Б. Хмельницького в Києві. Переяславські переговори (3.44) 8.36 Збаразько-Зборівська кампанія (3.43) 8.37 Зборівська угода (3.02) 8.38 Українська гетьманська держава (3.17) 8.39 Битва під Берестечком (3.08) 8.40 Битва під Берестечком(6.04) 8.41 Битва під Батогом (3.34) 8.42 Події 1652 - 1653 рр(5.08) 8.43 Молдовські походи Б. Хмельницького (3.34) 8.44 Жванецька облога 1653року (3.07) 8.45 Переяславська Рада (3.22) 8.46 Березневі статті (3.57) 8.47 Воєнні дії у 1654 - 1655 рр (3.14)Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60-80 рр. XVII ст.8.48 Події 1654 - 1659рр(5.19) 8.49 Охматівська битва (3.31) 8.50 Західний похід Б. Хмельницького (3.12) 8.51 Віленське перемір'я (3.39) 8.52 Соратники Б. Хмельницького (3.18) 8.53 Рейд Антона Ждановича (3.15) 8.54 Смерть Б. Хмельницького (3.35) 8.55 Нац.-визвольна війна укр народу (7.04) 8.56 Руїна (1.10) 8.57 Іван Сірко 1(4.20) 8.58 Іван Сірко 2(5.39) 8.59 Кримське ханство 2(5.52)Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.8.60 Іван Мазепа 1(5.20) 8.61 Іван Мазепа 2(5,04) 8.62 Іван Мазепа (3.48) 8.63 Пилип Орлик(5.35)Тема 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.8.64 Приєднання Криму до складу Росії(5.53 8.65 Україна наприкінці 18 ст (2.12) 8.66 Петро Калнишевський(6.14) 8.67 Гайдамацький рух 1(5.03) 8.68 Гайдамацький рух 2(4.48)Тема 4. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ8.71 Кальвин (1533 - 1564) (5.17)Тема 5. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.8.72 Елизавета Тюдор (1558 - 1603) (3.19) 8.73 Медичи Екатерина (6.33)Відеофрагменти до програми з історії України та всесвітньої історії (9-й клас)І. У.Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙВ. І.Тема 2. ЄВРОПА Й АМЕРИКА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - У ПЕР. ТРЕТИНІ ХІХ ст.9.01 Рос. имп. при Александре І (5.38) 9.02 Україна напр. 18 ст. (3.22) 9.03 Україна на поч. 19ст. (3.17) 9.04 Война 1812г (8.41) 9.05 Декабристы (6.11) 9.06 Николай І (12.37) 9.07 Розвиток культури на поч. 19 ст. (1.47) 9.08 Зах. Україна на поч. 19 ст (1.34) 9.09 Русско-Персидская война 1828 (3.17) 9.10 Польское восстание 1830 (3.12) 9.11 Российская культура пер пол 19 в (4.50)9.12 Первые жел дороги в России (4.23)І. У.Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.9.15 Борьба с инакомыслием при Николае І (2.40) 9.16 Т. Шевченко (2.44) 9.17 Кирило-Мефодіївське братство (3.18). 9.18 Кримська війна(6.07)9.19 Александр ІІ - наследник престола (2.03)В. І.Тема 3. ЄВРОПА Й АМЕРИКА У ДОБУ ОБ'ЄДНАННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА9.35 Линкольн (6.00) 9.36 Джузеппе Гарибальди (6.35) 9.37 Отто фон Бисмарк (5.09)І. У. Тема 5. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ - У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.В. І. Тема 4. УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ9.20 РЕФОРМА 1861г (3.26) 9.21 Реформи 60-х рр та українська інтелегенція (3.54) 9.22 Судебная и военная реформа в России 2 пол 19 в (2.31) 9.13 Война на Кавказе 19 в (1) (3.31) 9.14 Война на Кавказе 19 в (2) (3.46) 9.23 Завоевание России в Средней Азии 19в (2.35) 9.24 Народники в России (3.31) 9.25 Зах Україна напр 19 ст. (3.55) 9.26 Продажа Аляски (3.07) 9.27 Нач пром переворота в России 19в (текст. пром) (1.57) 9.28 Русско-Турецкая война 1877-78гг (5.37) 9.29 Покушения и убийство Александра ІІ (8.37)Тема 5. ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВIТОВИХ КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.9.30 Усиление реакции при Александре ІІІ (6.57) 9.31 Вн политика Александра ІІІ (4.12) 9.32 Промышленный переворот в России в конце 19 в (3.44) 9.33 Железные дороги в России в конце 19 в (2.11)9.34 Крушение царского поезда под Харьковом (3.26)Відеофрагменти до програми з Харківщинознавства(9-й клас)ТЕМА 2. ТЕРИТОРІЯ КРАЮ У ХVІ - ХVІІІ СТОЛІТТЯХ 9.-1Заснування Харкова(4.45)ТЕМА 3. ХАРКІВЩИНА НАПРИКІНЦІ ХVІІІ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 9.-2 Харків в 17 - 19ст(5.28)ТЕМА 4. ХАРКІВЩИНА У ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ9.-3 Харків в тысяча девятисот семнадцатого - 1918рр(5.27) 9.-4 Харків в 1918 - 1919рр(5.10) 9.-5 Харків в 1941 - 1943рр(5.38) 9.-6 Харків. Створення Т-34(5.39) 9.-7 Розвиток авіації в Харкові(5.33) 9.-8 Харківський авіаційний завод (історія)(6.20) 9.-9 Харьков во время оккупации (30.03)Відеофрагменти до програми з історії України та всесвітньої історії (10-й клас)І. У. ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ10.01 Российская империя. Начало 20 века (12.10) 10.02 Царская семья (Николай ІІ) (2.05) 10.03 Экономика Рос. имп. на рубеже 19 - 20 вв. (1.11) 10.04 Україна на початку 20 ст. (1.46) 10.05 Русско-Японская война (5.44) 10.06 Марксизм и появление большевизма в России (4.10) 10.07 Революция 1905г в Рос. Имп. (6.27)10.08 Государственная Дума в России в нач 20в (5.12) 10.09 Столыпинские реформы (1.43) 10.10 1913г Рос. имп (1.07)І. У.ТЕМА 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ10.13 Україна в 1914 -1916 рр. (3.20). 10.14 Україна під час 1 св. війни (1.56) 10.15 УСС (1.41) 10.30 Україна у тысяча девятисот семнадцатого - на початку 1918 р (4.42) 10.31 Українська ЦР (3.31)І. У. ТЕМА 3.УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (тысяча девятисот семнадцатого-1921 рр.)10.34 Боротьба більшовиків за владу у тысяча девятисот семнадцатогор (4.31) 10.35 Большевицкий переворот (3.15). 10.36 Київ втысяча девятисот семнадцатого - 1920 рр (4.28) 10.37 Україна у 1918 р (3.25) 10.38 Українська держава. П. Скоропадський (4.56) 10.01а Останній гетьман. Здійснення мрії (20.55) 10.39 Петлюра 1. (3.29) 10.40 Петлюра 2. (4.00) 10.41 Петлюра 3. (3.28) 10.42 Зах. Укр. в 1914 - 1918рр(4.56) 10.43 ЗУНР(6.19) 10.44 ЗУНР (3.26) 10.45 Війська ЗУНР (5.34) 10.47 Україна в 1919р (1.31) 10.48 Більшовики в Україні у 1919р (2.40). 10.49 Війська Директорії УНР (5.28) 10.50 Радянсько - Польська війна (3.05) 10.50 Радянсько Польська війна (3.05) 10.52 Поразка військ Врангеля в Криму(6.06) 10.53 Воєнний комунізм (2.31) 10.54 Україна в добу воєнного комунізму (2.50)І. У. ТЕМА 5 УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 - 1928 рр.)10.55 НЕП. Заснування СРСР (4.13) 10.56 НЕП і Україна (1.50) 10.57 Заснування СРСР і Україна (1.42) 10.58 Українізація (2.32) 10.59 Українізація. Розгром церкви (3.40) 10.60 Червоний ренесанс 20-ті роки. (6.47) 10.61 Розвиток кіно у 20-ті роки (5.54) 10.61 Розвиток кіно у 20-ті роки (5.54) 10.62 Фільм О. Довженка Земля (3.28)І. У. ТЕМА 6. УКРАЇНА В 1929 - 1938рр10.63 Культура в Україні в 30-ті рр (1.41) 10.64 О. Довженко в 30-ті роки (2.03) 10.65 Репресії та індустріалізація (4.07) 10.66 Індустріалізація (1.49) 10.67 Справа СВУ та арешт Грушевського (3.23) 10.68 Колективізація і голодомор (1.55) 10.69 Розкуркулення (1.26) 10.71 Репресії кінця 30-х рр (1.37) 10.72 Репресії проти укр культ діячів (9.33)І. У. ТЕМА 7.ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921 - 1939рр.10.73 Західна Україна в 20 - 30-ті рр (2.57) 10.74 Політична боротьба в Зах. Україні у 20-30 рр (5.59)В. І. ТЕМА 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ВІЙНА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ10.11 Ведущие страны мира перед 1 мировой войной (6.29) 10.12 Начало 1 мировой войны (4.39) 10.16 Рос. имп. начало І мировой войны (4.22) 10.17 Рос. имп. Первые годы І мир войны (5.03) 10.18 Мировая война. Верденская битва (1.34) 10.19 Мировая война. Битва на реке Сомме (2.07 10.20 Брусиловский прорыв 1 мировая война (3.03) 10.21 Брусиловский прорыв (1.00) 10.22 Авиация в 1 мировой войне (1.27)10.23 Подводная война 1 Мировая война (4.10) 10.24 Борьба с подлодками 1 мировая война (2.07) 10.25 Турция в 1 мировой войне (2.21)10.26 Применение танков 1 мировая война (1.31)В. І. ТЕМА 4. РОСІЯ - СРСР У тысяча девятисот семнадцатого - 1939рр.10.27 Ленин в Швейцарии (тысяча девятисот семнадцатого) (3.22) 10.28 Отречение Николая ІІ (2.02) 10.29 Февральская революция (начало) (2.22) в Российской империи (2.46) 10.32 Февральская революция 10.33 Большевики в тысяча девятисот семнадцатогог (12.35) 10.46 Гражданская война. Деникин (7.08) 10.70 Культ Сталина (11.23) 10.01б Сталин. Видеоархив выступлений (30.02)В. І. ТЕМА 3. ПРОВІДНІ ДЕРЖАВИ СВІТУ В 20 - 30х рр. ХХ ст.10.75 США Просперити (2.33) 10.76 США Великая депрессия (5.26) 10.77 Кризис в Европе в 30-е годы (1.00) 10.78 США Новый курс Рузвельта (6.25) 10.79 Приход нацистов к власти (9.38) 10.80 Германия в 30-х годах (16.06) 10.81 Захват Германией Австрии (3.48). 10.82 Мюнхенское соглашение и захват Чехословакии (7.41) 10.83 Италия. Муссолини.(5.18). 10.84 Италия. Муссолини.(2.55)В. І. ТЕМА 6. КРАЇНИ СХОДУ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ10.85 Милитаристская политика Японии в 30 - 40 гг 20 века (3.25) 10.86 Мао Дзе Дун (6.20)Відеофрагменти до програми з історії України та всесвітньої історії (11-й клас)І. У. ТЕМА 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945 рр.)11.03 Зах. Укр. в 1939 - 1941рр(4.10) 11.04 Вторгнення (4.06) 11.05 1941р. (3.20) 11.06 Оборона Одеси (4.17)11.08 Оборона Севастополя (5.18) 11.12 Контрнаступ під Сталінградом (5.04). 11.13 Сталинградская битва(9.21) 11.15 Курська дуга (5.47) 11.17 Битва за Дніпро (5.18) 11.18 Бойові дії у 1944р (5.28) 11.19 Корсунь-Шевченківська операція (5.45) 11.20 Львівсько-Сандомирська операція (6.06) 11.29 Партизанський рух 1 (5.00) 11.30 Партизанський рух 2 (5.28) 11.31 Виселення кримських татар(6.11). 11.32 Дивізія СС Галичина(7.30) 11.33 Львів в 1941 - 1944рр(3.45) 11.34 ОУН - УПА 1 (5.53) 11.35 ОУН - УПА 2 (5.55) 11.36 ОУН - УПА 3 (6.05)І. У. ТЕМА 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953-1964 рр.)11.40 Хрущов (выступление) (0.37) 11.41 Хрущов. Борьба за власть (7.39) 11.42 Хрущов. ХХ съезд КПСС и дальнейшее укрепление власти (5.44)І. У. ТЕМА 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-х - ПОЧАТОК 80-х рр.)11.43 Брежнев (7.27). 11.44 Правление Брежнева (10.43)І. У. ТЕМА 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 рр.)11.45 Перестройка в СССР (7.27) 11.46 СССР в 1989 - 1991-х гг(3.27) 11.47 ГКЧП и окончательный распад СССР(4.48) 11.48 Битва за Чернобыль (22.36)В. І. ТЕМА 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.11.01 Финская война(11.57) 11.02 План Барбаросса (4.21) 11.07 Блокада Ленінграда (5.40) 11.09 Нападение на Перл-Харбор (3.25) 11.10 Битва під Москвою (4.35) 11.11 Сталінградська битва (оборонний період) (4.47) 11.14 Битва за Кавказ (5.20) 11.16 Битва у аттола Мидуэй (4.54) 11.21 Белградська операція (5.36) 11.22 Италия. Муссолини. Война. (7.04) 11.23 Бойові дії у 1945р. (4.00)11.24 Сражение на Окинаве (7.39) 11.25 Камикадзе (3.15) 11.26 Балатонська операція (4.41) 11.27 Битва за Берлін (4.53) 11.28 Пражська операція (5.50 11.37 Бомбардировка Хіросіми (6.00) 11.38 Війна з Японією 1 (5.46) 11.39 Війна з Японією 2 (5.59)В. І. ТЕМА 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ11.49 Б. Ельцин 1 (10.18)11.50 Б. Ельцин 2 (5.06) 11.62 Клип Фантом (война во Вьетнаме)(1.40) 11.63 Окрнчание войны во Вьетнаме (3.37) 11.64 Ввод войск в Афганистан (23.39) 11.65 Начало войны в Югославии (2.20)В. І. ТЕМА 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 - поч. ХХІ ст.)11.55 Иосип Броз Тито (10.15)В. І. ТЕМА 6.РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.11.51 Корея в1945 - 1950гг (6.49) 11.52 Война в Корее 1950 - 1953гг (8.45) 11.53 Мао Цзе Дун и образование КНР (3.07) 11.54 Мао Цзе Дун 2 (6.48) 11.56 1 и 2 арабо-израильская война (9.16)11.57 3 и 4 арабо-израильские войны (6.52) 11.58 Начало войны во Вьетнаме (6.12) 11.59 Ку Хи - подземная крепость (Вьетнам)(3.33) 11.60 Сонгми ( Вьетнам) (3.00) 11.61 Авиация во время Вьетнамской войны (2.26)

ВИСНОВКИВикористання аудіовізуальних засобів та мультимедійних засобів є необхідною ланкою у роботі творчого вчителя тому, що арсенал дидактичних можливостей аудіовізуальних та мультимедійних засобів навчання дуже великий.Стисло його можна визначити так:Урізноманітнення форм подання інформації;

Урізноманітнення навчальних завдань;

Забезпечення зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;