Информация по предмету Психология

 • 101. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості
  Другое Психология

  Для того, щоб сюжетно-рольова гра розгорталась, була дійовою і насиченою подіями, необхідно врахувати моменти: попереднє знайомство з об”ктом гри (якщо це ігри “Пошта”, “Суд”, “Шлях до причалу” (сценарії додаються) то бажане попереднє знайомство з установами, їх роботою).

  1. чим менші діти, тим більш наочною повинна бути гра, тобто потрібні такі атрибути, які допомагають входити в роль;квитки для касира, шаблі для козаків і т.д.
  2. найкраще коли такі ігри відбуваються устані емоційного напруження гравців, коли існують конфліктні ситуації в сюжеті, протиборство учасників і необхідність самостійно приумати рішення;
  3. розподіляючи ролі, необхідно врахувати особливості дітей, даючи одним можливість зміцнити свій авторитет, проявити себе, іншим зблизитись, потоваришувати, третім стати більш організованим, розкутим тощо.
  4. допомогти дитині “увійти”в роль. З цією метою тим, хто збирається імпровізувати пропонують уявити себе в ролі і відповісти на питання (Чого він хоче досягти в житті? Що цінує в інших? Яких друзів має?)
  5. вибір сюжету гри повинен відповідати запитам та ітересам дітей, які самі можуть запропонувати такі сюжети, основні ролі іситуації;
  6. в сюжеті повинна бути закладена певна ідея, яка б виконувала функції регулятора поведінки;
  7. виховний ефект сюжетно-рольових ігор все ж досягається не стільки сюжетом, скільки тими взаємовідносинами, які виникають у грі.
 • 102. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
  Другое Психология

  Загалом логіка його міркувань така. Найважливіший факт у житті людини полягає в тому, що він є членом багатьох груп, які взаємодіють із іншими групами. Будь-яка зміна у відносинах між соціальними групами змушує включених у них індивідів шукати його причини. Зміни можуть пояснюватися об'єктивними, зовнішніми чи суб'єктивними, внутрішніми факторами. До зовнішніх причин звичайно ставляться такі, які явно не залежать від групи, наприклад стихійне лихо. До суб'єктивних же причин ставляться властивості самої групи, які можуть мати як психологічне, так і непсихологічне обґрунтування. Однак останнє часто важко встановити, тому що, наприклад, економічне становище групи можна пояснити її приналежністю до певної етнічної категорії, статус якої, у свою чергу, може пояснюватися психологічними властивостями її членів. У зв'язку із цим доцільніше, уважає Теджфел, проводити інше розходження. Необхідно зрівняти, уважає він, два пояснення: одне, при якому властивості розглядаються як придбані, минущі, ситуативні, і інше, котре оцінює їх як природжені й незмінні. Саме такого роду пояснення, думає він, відповідають тенденції до максимального спрощення й тому повинні бути характерні для каузальної атрибуції складних соціальних явищ. Вони найбільш імовірні в тому випадку, коли інші типи пояснень або суперечать прийнятим цінностям і переконанням, або загрожують «Я-Образу» індивіда. Досліджень, які підтверджують ці уявлення на рівні відносини «індивід - індивід», цілком достатньо.

 • 103. Анатомия азарта
  Другое Психология

  3) Спонтанные игроки те, для кого игра стала образом жизни. Такие игроки не осознают своей зависимости от игры, хотя реально она их всецело захватывает и "ведёт" по жизни. Таких игроков психологи и психиатры ещё называют аддиктивными (от англ. addiction "склонность к чему-л., пагубная привычка"). Проигрыш для них является явлением с "обратным знаком", то есть подстёгивает играть ещё больше, чтобы "добиться своего" выиграть. Для таких игроков характерно фантазийное, нереалистичное, мифологизированное представление о сути игры. Они игнорируют суть игры, а видят только свою цель (выигрыш), в принятии решений доминирует эмоциональный фактор. А выигрыш для них "американская мечта" мгновенного обогащения, чтобы "потом всю жизнь не работать". Можно предположить, что стремление к "халявному" обогащению захватывает их, они становятся некритичными, все ресурсы жизни направляются на достижение раз осознанной цели. Очень важно, что таких людей влечёт: (1) чужой пример (они убеждаются, что выигрыш возможен, возникает зависть, проистекающая из отсутствия собственных достижений, которым можно было бы объективно завидовать; в игре видят реальный и часто последний и единственный шанс); (2) личный мотив "реваншизма" у всего общества, у неудавшейся жизни. Задавая себе вопрос "тварь ли я дрожащая или права имею?" еще больше подстегивают себя играть дальше. Их стратегия: оказаться "умнее всех" и обыграть устроителей азартных игр. Особое внимание обращаем на этот факт: не "поймать удачу за хвост", не испытать свою "везучесть", а именно целенаправленно суметь "наказать". Их тактика: имея "тайное знание" (личное знание, замешанное на их субъективном представлении), основанное главным образом на их простом желании выиграть, а не на объективном анализе самой игры, играть "по системе" и обыграть устроителей азартных игр, "наказать" их на выигрыш. Их мотивы: в один прекрасный день въехать в эту жизнь на белом коне, отомстить всем обидчикам. Желание отыграться за все обиды и унижения. Такими людьми руководит уязвлённое самолюбие, отсутсвие близких друзей, семьи, любимой и доходной работы, несамореализованность. Как видно, все мотивы проистекают из деструктивных положений, из действия "назло", "вопреки", "в противовес". Такой игрок мыслит в ограниченных категориях и внутри предложенной системы: он с лёгкостью принимает условия азартных игр и не может начать мыслить шире их рамок.

 • 104. Анатомия конфликта
  Другое Психология

  Данное определение позволяет выявить условия, при которых общение будет положительным, и основные источники взаимных претензий, которые могут перерасти в противоречие и завершиться конфликтом. Это прежде всего - отношение к основной функции: если все субъекты (участники общения) одинаково понимают и принимают основную функцию, иными словами - если их потребности совпадают, общение, даже при наличии взаимных претензий, будет носить характер сотрудничества, здоровой конкуренции и приведет к положительным результатам. Так в успешно работающем производственном коллективе все сотрудники вносят свой профессиональный и психологический вклад (не всегда даже видимый!) в его работу. В дружной семье все ее члены поддерживают и усиливают друг друга.

 • 105. Анатомия толерантности
  Другое Психология

  К постижению родины подлинной, далекой от чарующей сказки, поэт шел через мотивы страшного мира. Именно в этот страшный мир попадает блоковский герой, уйдя от Прекрасной Дамы, выйдя из заповедного сада своих ранних стихов в страшный мир природы, где звезды и зори сменяет мир мхов, болот с хромыми лягушками, ржавых кочек и пней. Населяют эту природу диковинные существа: колдуны и косматые ведьмы, "твари весенние", чертята, "больная русалка". Не менее страшен и облик людей, обитающих в этом мире: это герои зловещего балагана, носители "всемирной пошлости", живые мертвецы, как например, в цикле стихов "Пляски смерти". Наиболее известное стихотво-рение этого цикла - "Ночь, улица, фонарь, аптека...", в котором самой композицией подчеркнута полная безысходность, замкнутость жизни в страшный круг. Однако страшный мир -это не только мир вокруг поэта, это и мир в нем самом. Так, в самом своем известном стихотворении, надолго ставшем символом поэзии А.Блока - "Незнакомка" - лирический герой принадлежит двум мирам: миру мечты, поэзии, где все окутано дымкой тайны, а поэт - хранитель этой тайны. Но он же не отделяет себя и от низменного, пошлого мира "испытанных остряков", бездушной и мертвенной природы, в которой самое поэтичное ее явление - луна на небе - превращается в мертвый диск. Недаром заканчивается стихотворение возвращением лирического героя от мечты к реальности.

 • 106. Анатомо-физиологическое представительство в мозге психических процессов и состояний человека
  Другое Психология

  Д.О. Хебб предложил гипотезы о физиологических механизмах кратковременной и долговременной памяти. Таким механизмом для кратковременной памяти, по его мнению, является реверберация (вращение) электрической активности в замкнутых цепях нейронов, а долговременная память связана с морфофункциональными изменениями устойчивого характера, происходящими в синапсах, увеличивающими или уменьшающими их проводимость. Из кратковременной в долговременную память информация переходит в результате процесса «консолидации», который развивается при многократном прохождении нервных импульсов через одни и те же синапсы. Этот процесс длителен и требует не менее нескольких десятков секунд реверберации. Консолидация представляет собой облегчение и упрочение синаптической проводимости. В итоге описанных процессов образуются нервные модели стимулов или клеточные ансамбли, причем любое возбуждение, затрагивающее соответствующие нейронные структуры, может привести в состояние активности весь ансамбль. Предполагается, что психологически такая активизация может происходить под влиянием различных стимулов, ощущений, образов, эмоций и т.п. По предположению Хебба, нейронные цепи и структуры, о которых идет речь, могут образовываться с включением во взаимодействие коры, таламуса и гипоталамуса. Нейроны, которые в процессе научения обнаруживают пластические изменения, кроме названных мозговых структур, имеются в гиппокампе, миндалине, хвостатом ядре, ретикулярной формации и двигательной коре.

 • 107. Аниматерапия
  Другое Психология

  Психологи давно установили, что общение с дельфинами даёт человеку длительный положительный психотерапевтический эффект. Здоровый человек, например, становится более спокойным и работоспособным. Пять минут просто понаблюдав за резвящимися дельфинами, он начинает генерировать новые оригинальные идеи, даже находить нестандартные разрешения кризисных ситуаций. А больной человек тем более. Он получает от дельфина то, что врач ему дать не в силах. Уже точно установлено, что для коррекции многих страхов эффективна сказкотерапия, как самостоятельная психотерапевтическая методика. Много пишут о благоприятном воздействии на неуравновешенную психику коллекционирования и, в частности, филателистической терапии. А благотворное влияние представителей живого мира на человека - это вообще ни для кого не новость. Для кого сейчас является секретом целебное воздействие на человека уютно устроившейся у него на коленях кошки или гуляния с собакой? Даже простое созерцание маленьких рыбок в ярком аквариуме - это психологическая разгрузка. Эти медоты принято называть "анималтерапией" и все они по-своему хороши. Только у дельфинов эти способности умножены многократно и эффект иногда поразительный.

 • 108. Аномалии и дефекты физического строения
  Другое Психология

  К решению этих вопросов ученые пытаются подойти при изучении одной из наиболее хорошо известных хромосомных болезней, считавшейся долгое время синдромом, но сейчас имеющий полное основание считаться болезнью,- болезнь Дауна. Хотя она была описана Лангдоном Дауном много лет назад (1866г), ее этиология и патогенез оставались невыясненными до самого последнего времени, несмотря на то, что она не переставала привлекать к себе внимание большого числа исследователей. Чрезвычайно обширная литература по этому вопросу никак не разрешала проблем ее патогенеза, и поэтому понятен тот огромный интерес, который вызвал появление известного сообшения Lejeune, Turpin и Gautier, которые в 1959г. впервые обнаружили в хромосомном наборе детей с болезнью Дауна постоянные цитологические изменения, позволяющие рассматривать это заболевание как мутацию на уровне целой хромосомы. Предположения о возможности хромосомной мутации как основы болезни Дауна обсуждались и раньше. Так, два крупнейших генетика нашего времени-Waardenburg в 1932г и Penrose в 1939г- уже высказывали эту гипотезу на основании особенностей генетических механизмов при этом заболевании.

 • 109. Аномальное поведение
  Другое Психология

  Что имеют в виду под "аномальным" поведением? По каким критериям его отличают от "нормального"? Единого мнения здесь нет, но большинство описаний аномальности включают одно или более из нижеследующих определений. Многие характеристики, например вес, рост и интеллект, когда их замеряют у группы людей, попадают в некоторый диапазон величин. Большинство людей имеют средний рост, и только немногие люди слишком высоки или низкорослы. Одно из определений аномальности связано со статистической частотой: аномальное поведение является более редким или отклоняющимся от нормы в статистическом смысле. Но, согласно такому определению, человек чрезвычайно умный или необычайно счастливый должен быть отнесен к аномальным. Поэтому, определяя аномальное поведение, следует учитывать не только его статистическую частоту. Существует развернутая классификация аномального поведения. Некоторые виды такого поведения проявляются в острой форме и преходящи, они возникают в результате определенных стрессовых событий, тогда как другие являются хроническими и длятся иногда всю жизнь. Поведение и эмоциональные проблемы каждого человека уникальны; не существует двух людей, ведущих себя совершенно одинаково и обладающих одинаковым жизненным опытом. Однако патопсихологи находят достаточно много общего, чтобы относить каждый из случаев к тому или иному классу.

 • 110. АНТИпресуппозиции НЛП
  Другое Психология

  «С» Эта фраза, как аспирин, имеет явное терапевтическое назначение. Ее прописывают невротикам, которым требуется рефрейминг травмирующих понятий. Лично я достаточно спокойно воспринимаю собственные ошибки, относясь к ним традиционно как к ошибкам. И до появления НЛП, люди прекрасно обходились с этим понятием. Не следует отбрасывать слово, чтобы заменить его более громоздким. Если нужно, то кроме рефрейминга существует большое количество способов психологической защиты. Диссоциация, рационализация, изоляция, сублимация, вытеснение в конце концов. В общем-то рефрейминг тоже хороший способ, но почему именно «обратная связь»? Это понятие из кибернетики может быть сложным для многих. Можно интерпретировать ошибку как неудачный ход в шахматной игре, шахматистов я думаю больше, чем кибернетиков. Представьте себе шахматиста, который сделал ошибку, хлопает себе по лбу и говорит: "Это достижение, какая полезная обратная связь!"Антипресуппозиция: Ошибки есть ошибки. Не все результаты и поведение есть достижения.

 • 111. Арттерапия – использование художественного творчества с терапевтической целью
  Другое Психология

  Дети дошкольного и младшего школьного возраста не осознают свои психологические проблемы как что-то мешающее им жить. Вот если малыш заикается - тогда да, он может это понять, особенно когда его начинают дразнить. Дошкольник, страдающий энурезом, тоже может осознавать свою проблему и переживать. Но если ребенок, к примеру, застенчив, то часто он это вроде бы и не хочет преодолевать и даже пользуется этим, отказываясь общаться со сверстниками. Живет как бы сам по себе. Другое дело, когда он преодолевает эту застенчивость и оказывается, что он с удовольствием общается. И вот посредством арттерапии, когда внимание ребенка отвлечено игрой, через проработку в игровой форме тех или иных задач можно добиться куда больших результатов, нежели в разговоре с врачом, психологом. Потому что игра - это основная сфера деятельности ребенка. Стимулировать его к игре не приходится, и он делает это с удовольствием.

 • 112. Арттерапия в работе с детьми
  Другое Психология

  «Õóäîæåñòâåííîå ñàìîâûðàæåíèå» òàê èëè èíà÷å, ñâÿçàíî ñ óêðåïëåíèåì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðåáåíêà, à ïîòîìó ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê çíà÷èòåëüíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé è êîððåêöèîííûé ôàêòîð. Èñïîëüçîâàíèå èçîòåðàïèè âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âûïîëíÿåò è ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêóþ ôóíêöèþ, ïîìîãàÿ ðåáåíêó ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, âîññòàíîâèòü åãî ýìîöèîíàëüíîå ðàâíîâåñèå èëè óñòðàíèòü èìåþùèåñÿ ó íåãî íàðóøåíèÿ ïîâåäåíèÿ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìû àðòòåðàïåâòè÷åñêîé ðàáîòû ñ äåòüìè ðàçíîîáðàçíû.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýòà ðàáîòà èìååò ÿâíî "êëèíè÷åñêèé" õàðàêòåð. Êàê, íàïðèìåð, â ñëó÷àå óìñòâåííîé îòñòàëîñòè, àóòèçìà, ãðóáûõ ýìîöèîíàëüíûõ è ïîâåäåí÷åñêèõ íàðóøåíèé ó ðåáåíêà è îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â ñïåöèàëüíûõ øêîëàõ, èëè øêîëàõ-èíòåðíàòàõ.  äðóãèõ ñëó÷àÿõ àðòòåðàïåâòè÷åñêàÿ ðàáîòà èìååò ñêîðåå ïðîôèëàêòè÷åñêèé èëè “ðàçâèâàþùèé” õàðàêòåð,êàê, íàïðèìåð, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó ðåáåíêà ëåãêèõ ýìîöèîíàëüíûõ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, èëè îïðåäåëåííûõ ïðîáëåì ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîðÿäêà, è ïðîâîäèòñÿ â îáû÷íûõ øêîëàõ èëè ïðè ñîöèàëüíûõ öåíòðàõ. Ðåáåíîê èñïîëüçóåò èçîáðàçèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü êàê ñïîñîá îñìûñëåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè è ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ íåþ. Ïî ðèñóíêó ìîæíî ñóäèòü îá óðîâíå åãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ñòåïåíè ïñèõè÷åñêîé çðåëîñòè.

 • 113. Асмолов о деятельности
  Другое Психология

  На пути анализа принципа интериоризации экстериоризации как принципа, раскрывающего механизм усвоения человеком общественно-исторического опыта, перехода совместных внешних действий во внутренние действия субъекта, развития личности, исследователей поджидает немало трудностей. И одна из трудностей состоит в том, чтобы разрушить очень устойчивую ограниченную интерпретацию принципа интериоризации. Прежде всего, необходимо показать неоправданность долгое время бытовавшего мнения о том, будто бы представители теории деятельности выступали против понятия «социализация» как такового. Первое из оснований имеет своим истоком резкую критику Л.С. Выготским представлений о социализации ребенка в концепции Ж. Пиаже. Вторым истоком указанного выше мнения является настойчивое стремление А.Н. Леонтьева дать содержательную характеристику понятию «социализация». Пытаясь сделать это, А.Н. Леонтьев вводит положение об интериоризации экстериоризации как взаимопереходах в системе предметной деятельности человека. И наконец, еще одним основанием для возникновения этого мнения, лишь разрушив которое мы сможем вернуть понятию «интериоризация» его более широкий первоначальный смысл, является то, что с середины 50-х гг. основные усилия таких представителей деятельностного подхода, как П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, сконцентрировались на изучении интериоризации как механизма перехода из внешней практической или познавательной деятельности во внутреннюю деятельность В этих исследованиях, поставивших в центр проблему перехода из внешнего плана деятельности во внутренний идеальный план, выделилась теория поэтапного, или планомерного, формирования умственных действий, созданная работами П.Я. Гальперина и его последователей. Однако нацеленность этих исследований прежде всего на изучение познавательной деятельности индивида привела к неявному возникновению сужения понятия «интериоризация» к понятию, раскрывающему механизм превращения материального в идеальное, внешнего во внутреннее в индивидуальной деятельности, а также к трактовке в исследованиях А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина внешней деятельности как не имеющей в своем составе психических компонентов. Более широкий смысл понятия «интериоризация» как механизма социализации оказался в тени. Между тем, еще в начале 30-х гг. Л.С. Выготский весьма недвусмысленно писал:

 • 114. Аспекты и факторы злоупотребления психоактивными веществами
  Другое Психология

  Первичная профилактика направлена на предупреждение употребления и пробы наркотических и других ПАВ в среде детей и подростков и представляет собой работу со всеми категориями молодежи. Вторичная профилактика - это работа с теми детьми и подростками, которые уже пробовали наркотические или другие психоактивные вещества или имеют положительное отношение к тому, чтобы их попробовать, и тем более к их регулярному употреблению. Третичная профилактика - это уже даже не профилактика в аспекте понимания ее как предотвращения процесса, явления или действия, а комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий различного характера. Поэтому, ведя разговор об основных направлениях антинаркотической профилактики, мы имеем в виду первичную и вторичную профилактику, которая может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой форме на основе различных программ и с использованием разных методик [1].

 • 115. Аспекты переноса в групповой психотерапии
  Другое Психология

  Norman, пассивный и зависимый пациент, оказался хорошей иллюстрацией того, как группа может разорвать псевдопозитивную зависимость пациента. Его позитивные чувства к группе поддержали выражение гнева ко мне, своему терапевту, и дали необходимые способности к его переносному негодованию и гневу в отношении матери, который всегда был спрятан исполнительностью и любящей сыновней позицией. Norman мог быть способен на кислую критику различных участников, но никогда не выражал более чем вежливое несогласие со мной. Любое выражение гнева ко мне обычно срочно уничтожалось и отрицалось при интерпретациях. Он возвратился на первую групповую сессию после летних каникул со старыми защитами и с заметным выражением грандиозности на лице. Он опоздал, но с несокрушимым алиби. Он сказал, что он извиняется за опоздание и не терпит рассказать мне и группе, как много помощи мы все ему дали. Он сообщил, что он так улучшился за это лето и чувствовал такую независимость, что он полагает, что не нуждается в продолжительной терапии. Как доказательство своей зрелости он констатировал, что он имел много сновидений, которые он удовлетворительно анализировал. Когда некоторые участники попросили рассказать эти сновидения, он ответил, что недолго помнит их. Он информировал группу, что несмотря на мысли об уходе, он решил ненадолго остаться, сказав, что групповой опыт ему был полезен, но в продолжительном опыте он не нуждается. Norman обычно реагировал на любые прерывания терапии депрессией, но он не сказал ни слова о том, что он чувствовал ко мне на протяжении летних каникул. Я не касалась его псевдонезависимости, но группа выдала ему реакцию. Некоторые из участников прокоментировали, что он действует подобно своему старому начальнику, унижая себя, неуверенно, как было бы, если бы он был "вылечен", и нетерпеливо уходит от обсуждения других тем. Вскоре после этого Norman сделал язвительное замечание David, который описывал ссору со своей матерью и своё негодование ей. Две сессии участники нападали на Norman за его сарказм. Неожиданно для их обвинений он отрицал любые негативные чувства к David и говорил, что он только старался ему помочь. Один из них выразил сомнения, может ли быть полезным насилие. Тогда я отметила, что в другое время Norman часто идентифицировался с David, и удивительно ли, что ссора David со своей матерью может напоминать ему о некоторых его вещах. Norman, по всей видимости всё ещё позитивно относившийся ко мне, ответил на мои наблюдения воспоминанием о недавнем разногласии со своей матерью и своих гневных чувствах к ней, продолжая отказываться от гневости всего своего поведения. До сих пор Norman был не способен даже намекать на несогласие с ней. В конце часа, когда он и кто-то ещё вставали с мест, чтобы уходить, он резко повернулся ко мне и с ожесточённым бешенством обвинил меня в том, что я его унижала и ранила. Неуместная ненависть Norman, отсроченность его реакции ко мне служили индикатором интенсивности его подавления конфликта со своей матерью и выраженности его амбивалентности ко мне. Позитивный фасад рассыпался, всплыли недоверие и подозрительность Norman ко мне, и я стала образом критикующей, нелюбящей и покидающей матери. На последующих сессиях он обнаружил, как он чувствовал покинутость мной на протяжении лета и как он ненавидел своё понимание зависимости от меня. Факт, что он не усиливал свой гнев по ходу группы, которая его критиковала, говорит о его потребности поддерживать позитивный перенос на группу таких же участников, как и он сам, как противовесу для возникающей тервоги перед лицом его гнева ко мне, и в конечном счёте, к матери.

 • 116. Ассоцианизм в философии и психологии
  Другое Психология

  Основателем психологии как науки считается Аристотель. Им был написан первый курс психологии, который назывался «О душе». Аристотель открыл новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания. Душа - по Аристотелю - это не самостоятельная сущность, а форма, способ организации живого тела. Аристотель создал свою школу на окраине Афин и назвал ее Ликеем. «Правильно думают те, - говорил Аристотель своим ученикам, - кому представляется, что душа не может существовать без тела и не является телом». Психологическое учение Аристотеля строилось на обобщении биологических факторов. Вместе с тем, это обобщение привело к преобразованию главных объяснительных принципов психологии: организации развития и причинности. Именно Аристотель властвовал над пытливыми умами в течение полутора тысячелетий.

 • 117. Ассоцианистское направление в психолингвистике 50-х годов
  Другое Психология

  Американская осгудовская традиция-это традиция психологии бихевиоризма (от behavior - 'поведение')4. Бихевиоризм возник как своеобразная реакция на классическую европейскую психологию. Поэтому на самом деле оценка бихевиоризма оказывается неоднозначной. При безусловно негативном отношении к философским, теоретическим и прагматическим основаниям бихевиоризма мы должны в то же время отметить, что при всей своей механистичности бихевиоризм все-таки базируется на материалистическом подходе к изучению процессов поведения высших существ. Дело в том, что в европейской психологической традиции на рубеже XIX-XX вв. создалась кризисная ситуация. Бурное развитие естественных наук, в частности физики, физиологии, в изучении структуры мозга привело к тому, что нейрофизиологические представления о структуре мозга, о механизмах его работы были уже достаточно серьезно разработаны. Проводились экспериментальные исследования, и многие принципиальные, фундаментальные материалистические положения о работе мозга были сформулированы уже в конце XIX в. И рядом с этим-совершенно непонятная по своей природе область психической деятельности. Что такое психика? Как мы думаем? Какова основа нашего мышления, наших представлений, наших эмоций? Что это-чистая физиология? Как будто не совсем... Так что же? В науке появилась новая трактовка <психофизической проблемы>5, суть которой в следующем. Имеются физиологические и психические явления, физиологию можно изучать с помощью довольно тонких и точных экспериментальных методов. Это - <природа>, <материя>. А рядом - какие-то неуловимые психические процессы. У людей одинаковый мозг и биохимические процессы, казалось бы, одинаковые. А сами люди по своим психическим характеристи- кам-разные. То, что мозг-субстрат нашей психической деятельности, это более или менее ясно. Но каков механизм переxoдa этого физиологического субстрата в нечто психическое- непонятно. И тогда исследователь должен либо свести все к физиологии (что, кстати сказать, иногда и делается) и, объявив психологию несуществующей наукой, все психические явления объяснять только на базе физиологических механизмов, либо признать, что есть физиологические процессы, которые понятны, и психические процессы, которые непонятны. Иными словами, непонятно, где и как материальное переходит в идеальное. Вот где заложена возможность для появления если не идеализма, то, во всяком случае, дуализма. Для объяснения работы мозга остается верной материалистическая теория, для психики-свои особые законы духа, не вытекающие из принципа материальности мира. Но из этого следует, что психика живет и развивается по своим собственным законам. Это и есть дуализм. Для материи-одно, для сознания- другое. Вот где заложены предпосылки того, что западноевропейская психология на рубеже XIX-XX в. становится, в основных своих направлениях, школах, психологией идеалистической.

 • 118. Астенический синдром
  Другое Психология

  К следующему классу препаратов, используемых при лечении астенического синдрома, относят витамины и поливитамины. Витамины группы В1 использовались при лечении синдрома Вернике-Корсакова, периферического неврита, невралгии седалищного нерва, тригеминального неврита, паралича лицевого нерва и глазного неврита. Однако в разных случаях эффект от подобного лечения был различным. Недавно появился препарат Энерион, который имеет в основе жирорастворимое производное тиамина, в дозировке, соответствующей 100-кратной суточной потребности в витамине В1. Этот препарат применяется в неврологии при поражении центральной и периферической нервных систем. Он, будучи жирорастворимым производным тиамина, легче проникает в нервную ткань, чем водорастворимые производные тиамина. Энерион назначают при тяжело протекающих нейропатиях. Но его недостаток заключается в том, что он не подходит для лечения тех форм астении, которые не сопровождаются дефицитом тиамина, также он может вызвать возбуждение у пожилых людей и аллергические реакции. Препараты, содержащие мегадозы витамина В1 применяются на Западе в спортивной медицине и у пациентов с астеническим синдромом. Но хотя, у пациентов, принимающих мегадозы витамина В1 поддерживался определённый уровень социальной активности, астенический синдром, пусть и в менее выраженной степени, оставался. Кроме того побочным эффектом применения мегадоз витаминов группы В может вызвать нарушение баланса между витаминами В1 и В6, при этом происходит стимуляция одной ветви метаболического процесса с параллельным угнетением другой. Помимо этого, возможно изменение тиреоидной функции щитовидной и эндокринной функции поджелудочной железы. К препаратам, которые используются при лечении астенического синдрома, относят также средства, способствующие выведению шлаков из организма. К ним относят детоксикационные лекарственные средства, направленные на нормализацию и стимуляцию работы печени. Часто с этой целью используют различные формы эссенциале - диглицериновые кислоты холинфосфорной кислоты природного происхождения, которые в избытке содержат ненасыщенные жирные кислоты, преимущественно линолевую (около 70%), линоленовую и олеиновую. С целью улучшения детоксикационной работы печени применяется аминокислота аргинин, которая участвует в синтезе белков и в обезвреживании аммиака в организме. К следующему классу препаратов, улучшающих метаболизм, относят средства, способствующие образованию энергии. Такие как, препараты янтарной кислоты, улучшающие метаболизм цикла Кребса и способствующие оптимизации энергообразования. К этой группе относят рибоксин, цитохром С, милдронат и креатинфосфат. Милдронат и креатинфосфат используют в спортивной медицине, так как они обеспечивают энергией в основном мышечную ткань. Французский препарат Стимол обладает и детоксикационными и энергообразующими свойствами. Он обеспечивает энергией все ткани организма - нервную, мышечную, эпителиальную и печёночную. При астеническом синдроме повышается уровень образования аммония, который является цитотоксическим и нейропатическим ядом, что приводит к синдрому хронической усталости. Стимол связывает и выводит этот яд из организма. Достоинством этого препарата является то, что он рекомендован для лечения астении у беременных, а также разрешён для спортсменов, поскольку не является допингом. Он не вызывает бессонницы, так как не является стимулятором центральной нервной системы, как препараты женьшеня и антидепрессанты. Стимол эффективен при астеническом синдроме любого генеза, как соматического, так и инфекционного, в том числе при поствирусной астении. Ведь по данным европейских исследований, человек, который перенёс вирусное заболевание любой этиологии, страдает астенией 60-90 дней, что приводит к социальной дезадаптации или даже к наслоению психологических проблем. Стимол также успешно борется с сексуальными астениями, такими как неврастеническая эректильная дисфункция. Он способствует восстановлению нарушенных корково-подкорковых связей, оптимизации метаболических процессов, нормализации настроения и сна, улучшению сексуальной функции, самооценке пациента и укреплению уверенности в себе. Этот препарат эффективен в 75-92% случаев в зависимости от вида астении.

 • 119. Атрибуції власних дій і переживань
  Другое Психология

  Незважаючи на те що багато сучасних теоретиків могли б покритикувати ідеї Шехтера й Сингера про недостатню фізіологічну специфічність різних емоційних станів, деякі з них стали б заперечувати, що нас можна підштовхнути до неправильного позначення своїх почуттів і до помилкових висновків щодо їхніх джерел. Існує також досить даних, що говорять про те, що люди, що випробовують переживання, що провокують їх на прояв емоцій, можуть почувати й діяти менш емоційно, якщо спонукати їх до приписування своїх тілесних симптомів причинам неемоційної властивості. Так, випробувані, які, перш ніж випробувати на собі серію електричних розрядів зростаючої інтенсивності, одержували «препарат» (у дійсності - плацебо у вигляді цукрової пігулки), на їхню думку, що викликає порушення, знаходили ці розряди менш хворобливими, чим випробувані з контрольної групи. Більше того, учасники експериментальної групи умудрялися витерпіти в чотири рази більше сильний розряд, перш ніж заявляли про те, що їм стало боляче. Аналогічно, випробувані, що приймали таблетку, що повинна була, на їхню думку, викликати порушення, виявлялися більше схильними до шахрайства на іспитах (приблизно тому, що помилково відносили своє емоційне порушення, викликане майбутнім шахрайством або перспективою бути пійманими, на рахунок препарату).

 • 120. Аутентичность
  Другое Психология

  Возможно, наиболее полное освещение и теоретическую разработку аутентичность получила у Сальваторе Мадди, который поставил ее в центр представлений об идеальном развитии личности, и следовательно, в центр идеальных устремлений терапевта.Анализируя развитие личности, формирование жизненного стиля на позднем периоде развития молодого человека, С. Мадди выделяет несколько этапов. Под первым понимается «эстетизм», где освободившиеся от родительского давления и гнета молодые люди рвутся познать все прелести жизни.Однако не связывая себя обязательствами, он начинает вскоре чувствовать одиночество и стремится к совершенству в отношениях, собственных устремлениях и возможностях.Это, по С. Мадди, второй этап стиль «идеализма».Наконец, «возникает идеальный в экзистенциальном смысле стиль жизни аутентичность, или индивидуализм, который углубляется всю оставшуюся жизнь» [2] .Это происходит в результате принятия того неудачного опыта, с которым связано разочарование от несовершенства мира в конце второго этапа («идеализма»).В сердцевине экзистенциальной теории личности С. Мадди лежит различение аутентичного и неаутентичного человека.Под аутентичным человеком понимается неконформная, но, вместе с тем, ответственная личность.Определяя аутентичного человека и тем самым противопоставляя ему человека неаутентичного, С. Мадди отмечает следующиее их характеристики (в т.н. «Двадцати пяти тезисах экзистенциальной психологии»): «ценности аутентичной личности определены и нестандартны, а ценности неаутентичной личности размыты и стереотипны», «аутентичная личность подходит к межличностным отношениям дифференцированно, ищет и рассматривает разные их варианты, в то время как личность неаутентичная предпочитает не дифференцировать свои отношения с людьми», «аутентичные люди стремятся к близкому социальному взаимодействию, неаутентичные предпочитают поверхностные и дистанцированные отношения», «аутентичные люди активны и оказывают влияние, а неаутентичные пассивны и подвержены воздействиям», «мысли и чувства аутентичных людей носят цельный и планомерный характер, у неаутентичных же характер фрагментарный и бесцельный», и т.д. [3]